Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Niniejsza instrukcja (Załącznik II), formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (Załącznik Ia) oraz zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Załącznik Ib), są udostępnione w Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministra Rozwoju Regionalnego, z dnia r., ( ZOBACZ: obowiązujące wytyczne MRR). W przypadku, gdy na projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dla każdego z takich przedsięwzięć należy złożyć oddzielny formularz (Załącznik Ia), przy czym treść pkt A.1., A.6. i A.7. może być identyczna dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu. A W polu tekstowym należy w zwięzły sposób odnieść się do pytań wskazanych w załączniku, opisując w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w wspólnotowe i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 1. A Należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać w zwięzły sposób właściwe organy i ich udział w postępowaniu OOŚ (przy wydawaniu decyzji, uzgodnienia, opinii etc.). A.3. A.3.1. Zezwolenie na inwestycję 3. Przez zezwolenie na inwestycję ( development consent ) należy rozumieć zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę. Patrz: wyjaśnienia w pkt 10 Wytycznych. A Kwadrat pierwszy (Tak) Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć, gdy beneficjent posiada ostateczne pozwolenie na budowę. W takim wypadku, należy wypełnić pole tekstowe w pkt A Kwadrat drugi (Nie) Kwadrat drugi (Nie) należy zaznaczyć, gdy beneficjent nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę. W takim wypadku należy wypełnić pole tekstowe w pkt A i A Patrz np. dokumenty: wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego ( Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju ( Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości (

2 A Należy wpisać odpowiednie dane o organie właściwym do wydania pozwolenia na budowę. A.3.2. A UWAGA! To pytanie dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w aneksach do dyrektywy OOŚ, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w 2 i 3 rozporządzenia OOŚ. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do wyższej grupy w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym aneksie dyrektywy OOŚ zostało umieszczone dane przedsięwzięcie. A W przypadku, gdy przedsięwzięcie objęte jest aneksem I dyrektywy OOŚ należy załączyć następujące dokumenty: a) decyzje administracyjne 2 : - pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane, - decyzję lokalizacyjną (wzizt, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej), jeżeli została wydana, - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, b) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ, c) właściwe dokumenty wskazane w pkt 90 Wytycznych dotyczące: - wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej, - przebiegu i wyników konsultacji społecznych - przebiegu i wyników postępowania transgranicznego, jeżeli było przeprowadzone. A Kwadrat pierwszy (Tak) 7. Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu OOŚ, co oznacza, że o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziło indywidualne badanie konkretnego przedsięwzięcia. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6 Instrukcji. Kwadrat drugi (Nie) 8. Kwadrat drugi (Nie) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ (raport OOŚ nie był sporządzany). W myśl dyrektywy OOŚ oznacza to, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko (patrz: pkt 37 Wytycznych), stąd niezwykle istotne jest uzasadnienie postanowienia właściwego organu o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu OOŚ, które kończy procedurę screeningu (patrz także: pkt 17, 28 i 35 Wytycznych). 9. W przypadku opisanym w pkt 8 Instrukcji w celu udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego screeningu należy: 2 Z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 23 Wytycznych

3 a) dołączyć postanowienie organu prowadzącego postępowanie OOŚ o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ oraz wcześniejsze postanowienia organu ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zawierające opinie co do konieczności sporządzenia raportu OOŚ patrz pkt 49 ppkt 3 i pkt 90 ppkt 2 lit. b Wytycznych. b) w polu tekstowym umieszczonym w formularzu wniosku pod kwadratem Nie opisać procedurę związaną z kwalifikowaniem projektu do sporządzenia raportu OOŚ, a więc wskazać, że: - organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii odpowiednich organów opiniujących, - organy te wyraziły swoje stanowisko w postanowieniach (wskazać jakie stanowisko zajęły organy i kiedy wydały swoje postanowienia), - organ prowadzący postępowanie postanowił o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ dokonując analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w 4 i 5 rozporządzenia OOŚ. Dodatkowo w polu tekstowym należy przedstawić wymienione wyżej argumenty, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ. Należy je przytoczyć zarówno wtedy, gdy organ - zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami umieścił je w uzasadnieniu swego postanowienia, jak również wtedy (czy zwłaszcza wtedy), gdy tego zaniedbał. 10. Zaleca się wskazać w polu tekstowym, że projekt ze względu na swoje cechy takie jak: rodzaj i charakterystyka, usytuowanie, rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w aneksie III do dyrektywy OOŚ, nie wymaga przeprowadzenia OOŚ. A W pkt A.3.3. należy wymienić te plany i programy (opracowane na szczeblu centralnym, albo regionalnym/lokalnym), które ustanawiają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład projektów ubiegających się o dofinansowanie, i które jednocześnie leżały u podstaw tworzenia właściwych programów operacyjnych. UWAGA! Dla każdego z programów operacyjnych przeprowadzano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 3 (w tym - sporządzono prognozę oddziaływania środowisko, o której mowa w art. 41 UPoś). Kwadrat pierwszy (Nie) Należy wyjaśnić, że projekt nie wynikał z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo program/plan został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed wejściem w życie dyrektywy SOOŚ 4. W takim przypadku należy podać jedynie link internetowy do streszczenia w języku niespecjalistycznym prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie. Kwadrat drugi (Tak) 3 Kwestie tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko regulują przepisy UPoś 4 Dla takich programów/planów nie ma obowiązku przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, chyba że po dacie wejścia w życie dyrektywy SOOŚ (tj. po 21 lipca 2004 r.) opracowywany jest projekt zmiany przedmiotowego programu/planu.

4 Należy podać link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla: a) właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie, oraz b) programu/planu dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu. Jeżeli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów. A.4 A Pytanie zawarte w pkt A.4.1. dotyczy wszystkich rodzajów przedsięwzięć, także tych, których nie uwzględniono w rozporządzeniu OOŚ, ani w załącznikach do dyrektywy OOŚ. Należy podkreślić, że oddziaływanie na obszar Natura 2000 może mieć nie tylko przedsięwzięcie realizowane na terenie takiego obszaru, ale i poza nim (patrz pkt 68 Wytycznych). Kwadrat pierwszy (Tak) 13. Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć, gdy istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie (z I, II lub III grupy) może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadająca ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy Siedliskowej, patrz rozdział F Wytycznych): 1) ocena wykazała brak znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (w tym po zastosowaniu środków minimalizujących) należy zaznaczyć opcję 1) i wypełnić pole tekstowe; 2) ocena wykazała znaczące oddziaływanie, ale spełnione zostały warunki, o których mowa w pkt 70 lub 71 Wytycznych należy zaznaczyć opcję 1) i 2) oraz wypełnić pole tekstowe i dołączyć kopię formularza, o którym mowa w ppkt 2 pkt A.4.1. załącznika Ia. 14. W przypadku, o którym mowa w: 1) pkt 13 ppkt 1 Instrukcji, o stwierdzeniu braku znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy Siedliskowej), świadczą następujące dokumenty: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, które ewentualnie uznał za stosowne nałożyć w decyzji), poprzedzające tą decyzję uzgodnienie wojewody (dyrektora urzędu morskiego, a w przypadku dróg i linii kolejowych z I grupy Ministra Środowiska), z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, które ewentualnie uznał za niezbędne do nałożenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). 2) pkt 13 ppkt 2 Instrukcji, o stwierdzeniu znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary oraz o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 70 lub 71 Wytycznych, umożliwiających jednak realizację tego przedsięwzięcia (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy Siedliskowej), świadczą następujące dokumenty:

5 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał w niej na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy Siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia, poprzedzające tą decyzję uzgodnienie wojewody (dyrektora urzędu morskiego, a w przypadku dróg i linii kolejowych z I grupy Ministra Środowiska), z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy Siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia. 15. W przypadku zaznaczenia kwadratu Tak należy dołączyć: a) wyniki (streszczenie lub fragment) raportu OOŚ dla danego przedsięwzięcia, w którym opisano jego oddziaływanie na obszar Natura 2000 (w tym m.in. stwierdzono brak lub istnienie znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, zaproponowano działania i środki minimalizujące i jeżeli było to konieczne - środki kompensujące ten negatywny wpływ), b) w przypadku planowanych przedsięwzięć z I lub II grupy odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 6 i 7 oraz 9 Instrukcji. W przypadku przedsięwzięć z III grupy zaleca się dołączanie dokumentów, o których mowa w pkt 14 Instrukcji, c) w przypadku stwierdzenia w trakcie postępowania OOŚ znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (patrz: pkt 13 ppkt 2 Instrukcji) kopię wypełnionego formularza Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG. UWAGA: Formularz Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG, jest wypełniany przez właściwego wojewodę albo dyrektora urzędu morskiego i przekazywany za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska do KE. Kopię wypełnionego formularza w wersji przekazanej do KE można otrzymać jedynie od ministra właściwego do spraw środowiska! Kwadrat drugi (Nie) 16. Kwadrat drugi (Nie) należy zaznaczyć jedynie w przypadku, kiedy nie istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy Siedliskowej, patrz rozdział F Wytycznych). 17. Podstawowym dokumentem potwierdzającym brak możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia (należącego do przedsięwzięć z I lub II grupy) na obszar Natura 2000, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności jej uzasadnienie, które powinno wskazywać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało takiego oddziaływania ze względu na: jego rodzaj i charakterystykę, usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalne oddziaływanie - zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do KE przez Polskę, jak i tych z shadow list),

6 rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalny wpływ. 18. Należy podkreślić, że o prawidłowości odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 w toku procedury OOŚ dotyczącej przedsięwzięć z I lub II grupy świadczy brak udziału w toku tej procedury wojewody (lub dyrektora urzędu morskiego), czyli organu właściwego w tym zakresie. Może to wynikać z dwóch zasadniczych przyczyn: - wojewoda (dyrektor urzędu morskiego) nie został włączony do postępowania (na etapie screeningu czy na etapie uzgodnień) wobec w braku przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, - na którymś z etapów postępowania OOŚ zwrócono się do wojewody (dyrektora urzędu morskiego), a ten stwierdził brak przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania na obszary Natura W przypadku planowanego przedsięwzięcia będącego potencjalnie przedsięwzięciem z III grupy, jeśli wojewoda stwierdzi (na etapie screeningu), że nie jest prawdopodobne, aby jego realizacja mogła w sposób znaczący oddziaływać na obszar Natura 2000, postępowanie OOŚ powinno zakończyć się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym zostanie stwierdzone, że znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000 nie występuje. 20. W przypadku, gdy przedsięwzięcie nie jest wymienione w rozporządzeniu OOŚ (nie należy do przedsięwzięć z I lub z II grupy) i beneficjent nie wystąpił w związku z tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzeniem braku możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 jest decyzja zezwalająca na realizację przedsięwzięcia (w praktyce najczęściej pozwolenie na budowę). Organ wydający pozwolenie na budowę, w przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie to mogłoby negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, ma bowiem obowiązek zawiesić postępowanie w drodze postanowienia (po zasięgnięciu opinii wojewody, a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, patrz: pkt 66 ppkt 2 Wytycznych) do czasu uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 46b ust. 1 UPoś). W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniem opisanym w pkt 21 Instrukcji. 21. W przypadku zaznaczenia kwadratu Nie należy dołączyć wypełnione przez właściwy organ (wojewodę albo dyrektor urzędu morskiego) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 stanowiące załącznik Ib (patrz: pkt 27 Instrukcji). A W warunkach polskich przepisów środkiem, o którym mowa w tym punkcie może być analiza porealizacyjna, o której mowa w art. 56 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 UPoś. W przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej, w polu tekstowym umieszczonym w formularzu, należy opisać dotyczące jej szczegóły (zakres i termin jej przedstawienia) oraz wskazać, że obowiązek przeprowadzenia analizy nałożono w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta powinna bowiem zawierać w takim wypadku stosowne rozstrzygnięcia, a więc właśnie zakres i termin przedstawienia analizy oraz podane w uzasadnieniu informacje dotyczące potrzeby wykonania takiej analizy. Jeżeli zastosowano inne środki w zakresie ochrony środowiska niż analiza porealizacyjna należy je w sposób zwięzły opisać.

7 A Należy wskazać procentowy udział środków przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie strat dla środowiska naturalnego oraz zwięźle opisać jakie środki zaplanowano w ramach projektu z oszacowaniem ich kosztów. A Należy zwięźle opisać jak projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej będzie wpisywać się we wspólnotową politykę dotyczącą gospodarki wodnej, ściekowej lub odpadów stałych 5 oraz w jakim zakresie będzie wpisywał się w realizację odpowiedniego planu bądź programu z danego sektora. Dodatkowe uwagi 25. W przypadku, o którym mowa w pkt 88 Wytycznych, w załączniku Ia należy wypełnić jedynie: a) pkt A zaznaczyć kwadrat Tak bądź Nie w zależności czy uzyskano już pozwolenie na budowę; b) pkt A A uzupełnić pola tekstowe w zależności od odpowiedzi udzielonej w lit. a; c) pkt A określić organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę; d) pkt A zaznaczyć kwadrat trzeci Żadnym z powyższych aneksów (łącznie z odpowiedzią na pytanie A.3.3., zaznaczając w pkt. A kwadrat: - Nie (najczęściej występująca sytuacja) oraz podając w polu tekstowym link internetowy do nietechnicznego streszczenia sprawozdania dotyczącego środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu, tj.: strona w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata , lub - Tak (rzadko występuje), podając ww. link oraz dodatkowy link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym sporządzonej dla centralnego programu/planu dotyczącego określonego sektora działalności, w który wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu, a w przypadku jeśli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, a jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać jako dodatkowy, link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów; e) pkt A.4.1. zaznaczyć kwadrat Nie ; f) pkt A.7. uzupełnić pole tekstowe, o ile projekt dotyczy jednego z sektorów. 26. W przypadku, o którym mowa w pkt 89 Wytycznych, w załączniku Ia należy wypełnić jedynie: a) pkt A zaznaczyć kwadrat Nie ; b) pkt A zaznaczyć kwadrat trzeci Żadnym z powyższych aneksów (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.). 5 Pole tekstowe w pkt A.7. należy wypełnić tylko, gdy projekt dotyczy wymienionych sektorów.

8 Załącznik Ib - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura Zgodnie z art. 32 ust. 3 UoP organem właściwym do wypełnienia Zaświadczenia jest wojewoda, wykonujący w tym wypadku swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody. W przypadku przedsięwzięć na obszarach morskich w związku z kompetencjami dyrektora urzędu morskiego, wynikającymi z UPoś, będzie on właściwy do wydania Zaświadczenia w takich sytuacjach. Wypełniając pole tekstowe umieszczone w Zaświadczeniu organ powinien wskazać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 ze względu na: a) jego rodzaj i charakterystykę, b) usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do Komisji Europejskiej przez stronę polską, jak i potencjalnych, znajdujących się na tzw. shadow list, c) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000 (należy pamiętać, że oceny oddziaływania na dany obszar Natura 2000 dokonuje się w kontekście celów ochronnych, jakim ma służyć ten obszar).

Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ Oznaczenie poszczególnych punktów załącznika Ia literą A zostało przyjęte na potrzeby Wytycznych. Właściwe instytucje

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Załącznik do uchwały nr 16/484/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Załącznik nr 4 do uchwały nr 16/424/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 13.1. FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 337 Nazwa i adres beneficjenta (miejsce i data) FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO A.1. W jaki sposób projekt:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie I. Nazwa projektu: II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów ( ) Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko*

Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko* Załącznik nr 1 do Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów ( ) Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Niniejszy dokument powstał w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. Zamieszczone w nim listy sprawdzające przeznaczone

Bardziej szczegółowo

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 7/01/2011 r. DOOŚ-idk. 070.20.2011.JSz.sw Wg rozdzielnika W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Niniejszy dokument jest zmienioną wersją dokumentu powstałego w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie Niniejszy dokument jest zmienioną wersją dokumentu powstałego w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Zamieszczone

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznikami wymaganymi są:

Załącznikami wymaganymi są: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH II, III, IV, V, VI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Część ta służy weryfikacji załączników

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000

Wyciąg z listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 4666/2010 z dnia 16 marca 2010 r. Wyciąg z listy sprawdzającej w zakresie dokumentacji Oceny oddziaływania na środowisko oraz Natura 2000 Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 6.1 do wniosku o udzielenie grantu

Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 6.1 do wniosku o udzielenie grantu Załącznik nr 6.1.1 do wniosku o udzielenie grantu Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 6.1 do wniosku o udzielenie grantu W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WYMOGI ŚRODOWISKOWE

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WYMOGI ŚRODOWISKOWE KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WYMOGI ŚRODOWISKOWE Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego wymogi środowiskowe Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ

Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej i procedurze OOŚ Bernadetta Czerska Czy informacje zawarte we wniosku są spójne z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku? JeŜeli nie to

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU BENEFICJENT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU BENEFICJENT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Załącznik Nr do Uchwały nr 77/1318/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2009r. Załącznik ZW 6.2.2.- 4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ

UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Załącznik do uchwały nr 57/1118/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2011 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja dróg wojewódzkich nr 958 i 962

Modernizacja dróg wojewódzkich nr 958 i 962 Załącznik Ia - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ A.1. W jaki sposób projekt: a) przyczynia się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (europejska polityka walki ze zmianami klimatu,

Bardziej szczegółowo

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 2. Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz Załącznik w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko Mając na uwadze fakt, iŝ Komisja Europejska przedstawiła

Bardziej szczegółowo

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko A.1. W jaki sposób projekt: a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL decyzje administracyjne wydane przed dniem r. 1 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 decyzje administracyjne wydane przed dniem 15.11.2008 r. 1 Poradnik określa sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej składanej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

... (tytuł projektu) FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

... (tytuł projektu) FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 2.2... (tytuł projektu).. Pieczęć lub nazwa wnioskodawcy FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 1. Zgodność projektu z polityką ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 47 Nazwa i adres wnioskodawcy (miejsce i data) FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ: Brak spójności dokumentów: wniosek, załączniki, studium wykonalności. Zakres oraz warianty przedsięwzięcia w dokumentacji OOŚ nie są spójne z zakresem i wariantami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Zarządzająca Funduszem Spójności

Bardziej szczegółowo

Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko

Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko Załącznik nr 8 do ogłoszenia Nazwa i adres Wnioskodawcy Miejscowość i data Formularz w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko Tytuł projektu: Informacje ogólne: W przypadku, gdy wymagane w Formularzu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIR/H/2014-2020/ ( )/ /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ 2013 PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 2013 decyzje administracyjne wydane po dniu 15.11.2008 r. 1 Dnia 15 listopada 2008 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście ubiegania się o środki unijne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polityka ochrony środowiska WE Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, w

Bardziej szczegółowo

7 Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy /Partnera TAK NIE N/D

7 Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy /Partnera TAK NIE N/D LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 I etap konkursu: Nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1008/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wykaz zmian do Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Zadania GDOŚ w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Warszawa, 15 czerwca 2018 r. Joanna Przybyś, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Karta zmian. Nazwa dokumentu: Przewodnik Beneficjenta RPO WP dla Działań

Karta zmian. Nazwa dokumentu: Przewodnik Beneficjenta RPO WP dla Działań Załącznik nr 1 do uchwały nr 1083/242/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27-08-2009 r. Karta zmian Nazwa dokumentu: Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007 2013 dla Działań 1.1 1.2 Poprzednia wersja

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ocena oddziaływania na środowisko WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko stanowiącego Załącznik nr 3 Ia do wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko stanowiącego Załącznik nr 3 Ia do wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko stanowiącego Załącznik nr 3 Ia do wniosku o dofinansowanie W przypadku, gdy projekt, ubiegający się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ

FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OOŚ ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIAN KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym

Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Prawo ochrony środowiska w planowaniu energetycznym Gdańsk, 08 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wersja nr 1 marzec 2016 r. 1 Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA CZĘŚĆ I

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA CZĘŚĆ I ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA CZĘŚĆ I L.P. ZAGADNIENIE TAK NIE WYJAŚNIENIE 1 2 3 CZY W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE 1 WYMAGAJĄCE STOSOWANIA PRZEPISÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 08.11.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu

Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu Załącznik nr 6.2 do wniosku o udzielenie grantu Podstawowy wykaz dokumentów OOŚ koniecznych do przedstawienia przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia gotowości do realizacji projektu Wykaz przedstawia

Bardziej szczegółowo

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE?

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY INWESTYCJACH OZE? ETAP 1 koncepcja adm-prawny ETAP 2 realizacja inwestycji ETAP 3 eksploatacja 1 KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z OŚ W ASPEKCIE PRAWNYM PRZY

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Procedury oceny oddziaływania na środowisko Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji 1 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r. ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLB IZ K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLB IZ K01/17 Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 Lp. Część dokumentu, do Zapis przed zmianą którego odnosi się uwaga (nr strony) 1. str. 12-15 6. W systemie LSI2020 Wnioskodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian

Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian Procedura oceny oddziaływania na środowisko stan obecny i kierunki zmian Tomasz Siwowski PP Promost Consulting, Rzeszów Politechnika Rzeszowska ZMRP/PKD, Kraków 1 Stan prawny (prawo polskie) ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAŁĄCZNIK NR 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku złożonego w ramach m.in.: OŚ 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko... 3

SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko... 3 PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego do roku 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 Cieszyn, 2013

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH RPOWL Nazwa Osi Priorytetowej: Nazwa Działania: Kategoria/typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wrocław, marzec 2010

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wrocław, marzec 2010 1 w kontekście Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opole, październik 2007 r.

Opole, październik 2007 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIIEGO IINSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007--2013 IINSTRUKCJA WYPEŁNIIANIIA ZAŁĄCZNIIKÓW DO WNIIOSKU O DOFIINANSOWANIIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

(Numer naboru: RPPD IZ /18)

(Numer naboru: RPPD IZ /18) Białystok, 9 kwietnia2019 r. Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie 1.2,Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Monika Stańczak Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament WdraŜania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do sporz dzania zał

Instrukcja do sporz dzania zał Instrukcja do sporządzania załączników do wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

! Właściwość miejscowa

! Właściwość miejscowa Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. a-d Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 KONKURS JEDNOETAPOWY

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowy Plan Rozwoju ) oceny oddziaływania na środowisko

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowy Plan Rozwoju ) oceny oddziaływania na środowisko Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006) Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość powielania Formularza w całości lub w zakresie poszczególnych punktów w zależności od specyfiki projektu.

Istnieje możliwość powielania Formularza w całości lub w zakresie poszczególnych punktów w zależności od specyfiki projektu. Instrukcja wypełnienia Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ. Informacje ogólne: Wnioskodawcy ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne: Jeżeli projekt ma charakter infrastrukturalny Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach

Informacje ogólne: Jeżeli projekt ma charakter infrastrukturalny Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Instrukcja wypełnienia Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie ooś. Informacje ogólne: Wnioskodawcy ubiegający się

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Karta oceny środowiskowej wniosków o dofinansowanie projektu Oś priorytetowa I Gospodarka Innowacje

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia r.

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia r. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 2020 Gdańsk, 12 stycznia 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Rodzaje projektów ocenianych w ramach konkursów RPO WP 2014-2020 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH,

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 KONKURS JEDNOETAPOWY

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko?

Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Jak sprawdzają się w praktyce przepisy dotyczące oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko? Andrzej Dziura Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Utworzenie GDOŚ Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

oddziaływania na środowisko. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wiąże się z

oddziaływania na środowisko. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wiąże się z Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności W związku z coraz częściej pojawiającymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA W ZAKRESIE OOŚ SLAJD 17

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA W ZAKRESIE OOŚ SLAJD 17 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE OOŚ F.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska F.1.1. Należy opisać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

A. Podstawy prawne. 1. Wymogi prawa wspólnotowego

A. Podstawy prawne. 1. Wymogi prawa wspólnotowego Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich

Bardziej szczegółowo

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ kwiecień 2013 1 Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji międzynarodowych Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie dokumentu Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przyjęcie dokumentu Sporządzenie pisemnego podsumowania o sposobie uwzględnienia wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie w formie pisma 30d Opracowanie projektu dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko z: właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska właściwym

Bardziej szczegółowo