Re;eslr Slalków. ŚWIADECTWO SYSTEMU JAKOŚCI WE (MODUŁ D) EC QUALlTY SYSTEM CERT/F/CA TE (MODULE D) N~r CW IMED/270/20 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Re;eslr Slalków. ŚWIADECTWO SYSTEMU JAKOŚCI WE (MODUŁ D) EC QUALlTY SYSTEM CERT/F/CA TE (MODULE D) N~r CW IMED/270/20 14"

Transkrypt

1

2

3 polski Re;eslr Slalków ŚWIADECTWO SYSTEMU JAKOŚCI WE (MODUŁ D) EC QUALlTY SYSTEM CERT/F/CA TE (MODULE D) N~r CW IMED/270/20 14 ZAŚWIADCZA SIĘ, że Polski Rejestr Statków SA (PRS) przeprowadził stosowne procedury oceny jakości wyposażenia wyprodukowanego w wymienionej niżej wytwórni i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie (MED) 96/98NJE, wyposażenie morskie, ze zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 2012/32/UE, w odniesieniu do: środków ochrony przeciwpożarowej oraz z typami wyrobów określonymi w świadectwach badania typu WE (moduł B) wyszczególnionych na odwrocie. Wytwórnia utrzymuje i stosuje system jakości zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy, aneks B, moduł D. THIS IS TO CERTIFY that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant quality assessment procedur es for the equipment of the manufacturer identified below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96198/EC, as amended, last amended by Directive /EU, conceming: fire protection. and with the type described in the EC Type-Examination Certificates (Module B) listed overleaf. The manufacturer maintains and applies a quality system in accordance with the requirements of this Directive, Annex B, Module D Producent Manufacturer "TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Zakres (Pozycja Aneksu A.1 i opis pozycji) Scope (Annex A. 1 item and item description) A 1/3 40 Elementy systemu oświetlenia dolnego... Low - Location Lighting Systems - (components only). Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem przeprowadzenia auditów pośrednich oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2). This certificate remains valid un/ess cancelled, expired or revoked p'rovided the intermediate audits are carried out and the approva/ conditions (see page 2) are comp/ied with. Data ważności Expirydate Gdańsk, u Nr jednostki notyfikowanej No. of notified body 1463 C Polski Rejestr Statków SA ar. Ge. Józefa Hallera Gdańsk, Poland tel. (+48) (58) fax (+48) (58) www: Form. 8/PCW:QrMED /2

4 Wyszczególnienie wyrobów Produet specification Pozycja Item Dane modułu B Module B data Pozycja Aneksu A.1 Opis wyrobu Nr świadectwa Data ważności Annex A.1 Product description Certificate No. Expirydate item Jednostka notyfikowana Notified body A A Elementy systemu oświetlenia dolnego - Folia PCV: F-FL/2, F-SL/ CW/MED/265/ Low - Location Lighting Systems - (components only) (PRS S.A.) Foi! PVC: F-FU2. F-SU2. Elementy systemu oświetlenia dolnego - Płyta PCV: P-FL/2, P-SL/2, P-SL/ Low - Location Lighting Systems -(components only) CW/MED/ (PRS S.A.) Board PVC: P-FU2, P-SU2, P-SU5. Elementy systemu oświetlenia dolnego - Płyta PC: SYS- TEM TD /PC-SL/2, SYSTEM TD /PC-SL/ A Low - Location Lighting Systems -(components on/y) CW IMED/264/ Board PC: SYSTEM TJJ /PC-SU2, SYSTEM TD /PC- (PRS S.A.) SU5. Miejsca produkcji (inne niż podane na str. 1) Places of production (different than given on page 1) Ograniczenia Limitations Warunki uznania Approval conditions 1 Producent powinien informować PRS o wszelkich planowanych zmianach w systemie zapewnienia jakości produkcji. The manufacturer shall inform PRS of any intended changes to the production-quality assurance system. ~ 2 PRS 'zastrzeqa sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizytacji i przeprowadzenia prób lub spowodowania ich przeprowadzenia w celu potwierdzenia, że system zapewnienia jakości produkcji jest skuteczny. PRS reserves the right to carry out unannounced visits and to carry out tests or to cause tests to be carried out to check the production-quality assurance system is effective. 3 Wytwórnia lub jej upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej jest upoważniony do używania znaku zgodności (koło sterowe) i numeru identyfikacyjnego PRS, jako jednostki notyfikowanej, w deklaracji zgodności i na wyrobach określonych w niniejszym świadectwie pod warunkiem, że wymienione wyżej świadectwa badania typu (moduł B) są ważne lub odnowione. The manufacturer or his authorized representative established within the Community is authorised to use the Mar!<.of Conformity (wheelmar!<.) and ID No. of PRS as a notified body in a Manufacturer's oeclaration of Conformity and on the approved product described in this certificate, provided that specified above EC type-examination certificates (Module B) are valid or rene wed. Wzór znaku zgodności Marle of Conformity Format 1463/yy 1463 Nr identyfikacyjny PRS jako jednostki notyfikowanej ID No. of PRS as a notified body yy Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak Last two digits of year mark affixed ~ 'I Form.8/PCW-01/MED /2

5 polski Rejesir Slalków ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE (MODUŁ B) EC TYPE-EXAM/NAT/ON CERT/F/CATE (MODULE BJ N~r CW /MED/264/20 14 ZAŚWIADCZA SIĘ, że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził stosowne procedury uznania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie 96/98/WE (MED), wyposażenie morskie, ze zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 2012/32/UE, w odniesieniu do: środków ochrony przeciwpożarowej. THIS IS TO CERTIFY that Po/ski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant type approval procedures for the produet identified be/ow which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96/98/EC, as amended, last amended by Directive 2012/32/EU, conceming: fire protection. Wnioskodawca Applicant "TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Producent Manufacturer "TOP-DESIGN CHW ASZCZYNO CHUDZYŃSKI; STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Typ wyrobu Product type Elementy systemu oświetlenia dolnego. Low - Location Lighting Systems - (components only), Pozycja aneksu A.1 A Annex A. 1 item Opis wyrobu Product description Płyta PC: SYSTEM TD /PC-SL/2, SYSTEM TD /PC-SL/5. Board PC: SYSTEM TD /PC-SV2, SYSTEM TD /PC-SV5. Zastosowane normy Specified standards SOLA S 74 as amended, Regulation II-2/13,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11, IMO Res. A. 752(18), ISO 15370(2010). Data ważności Expirydate Gdańsk, Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem zadowalających wyników eksploatacyjnych wyposażenia oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2). This certificate remains valid un/ess cancelled, expired or revoked, provided the equipment remains satisfactory in service and the approva/ conditions (see page 2) are comp/ied with. Nr jednostki notyfikowanej No. of notified body Polski Rejestr Statków S.A. al. Gen. Józefa Hallera Gdańsk, Poland tel. (+48) (58) fax (+48) (58) www: Form.7/PCW-01/MED /3

6 Wykaz dokumentacji List ot documents Dokumentacja techniczna: 1.Raport z badań RO-07/B-206/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-168/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-169/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-II1054/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-II1055/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 7. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 8. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 9. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 10. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr 5004.l-M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /12 wydany przez Zakład Promieniowania i Drgań z dnia Technical documentation: ) l. Test Results RO-07/B-206/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Results RO-07/B-168/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Results RO-07/B-169/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Result Nr Z-II/054/ issued by Central Laboratory for Radiological Protetion date Test Result Nr Z-///055/ issued by Central Laboratory for Radiological Protection date The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 7. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 8. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 9. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 10. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department date l. 12. The calibration certyficate Nr M /08 issud by Radiation and Injluance Quantities Department date The calibration certyficate Nr M /12 issued by Radiation and Vibrations Department date <'I Form.7/PCW-Q1/MED /3

7 Miejsca produkcji (inne niż podane na str. 1) Places of production (different than given on page 1) Ograniczenia uznania Approvallimitations Produkt uznany do użytku jako element oświetlenia dolnej lokalizacji tras ewakuacyjnych. Produkt jest zgodny z rezolucjąimo A.752(18) oraz z normą ISO (2010). Wyrób musi być użytkowany/instalowany zgodnie z instrukcją obsługi, montażu oraz konserwacj i. Produet approvedfor use as a low-iocation lighting, escape routes component.. The produet complies with IMO Resolution A. 752 (J 8) or ISO (2010). The produet must be used / installed in accordance with the instruction manual, installation and maintenance. Warunki uznania Approval conditions 1 Niniejsze świadectwo straci ważność, jeżeli wytwórnia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez pisemnego zawiadomienia i zgody PRS. This certificate wil/ not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have not been notified to, and agreed with the PRS. 2 Jeżeli podczas okresu ważności niniejszego świadectwa nastąpią zmiany w przywołanych w nim przepisach lub normach, wyrób należy poddać ponownemu uznaniu przed umieszczeniem go na statku, do którego mają zastosowanie te przepisy lub normy. Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved prior to it being placed on board vesse/s to which the amended regulations or standards apply. 3 Znak zgodności (koło sterowe) może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko wtedy, gdy łącznie z badaniem typu WE zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu D, E lub F określonego w aneksie B do wymienionej wyżej dyrektywy pod nadzorem jednostki notyfikowanej. The Mark of Conformity (wheelmark) may only be affixed to the above type approved product and a Manufacturer's Oeclaration of Conformity issued when the production-control phase module D, E or F of Annex B of the Oirective is ful/y complied with and controlled by a written inspection agreement witn a notified body. Wzór znaku zgodności Marle o, Con'onnity Fonnat xxxxlyy xxxx Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję ID No. of a notified body undertaking surveillance module yy Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak Last two digits of year mark affixed ) 3/3

8 polski Re;eslr Slalków ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE (MODUŁ B) EC TYPE-EXAM/NAT/ON CERT/F/CATE (MODULE B) N~r CWIMED/265/20 14 ZAŚWIADCZA SIĘ, że Polski Rejestr Statków SA (PRS) przeprowadził stosowne procedury uznania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie 96/98/WE (MED), wyposażenie morskie, ze zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 2012/32/UE, w odniesieniu do: środków ochrony przeciwpożarowej. THI5 15 TO CERTIFY that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant type approval procedures for the produet identified below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96198/EC, as amended, last amended by Directive /EU, conceming: fire protection. Wnioskodawca App/icant "TOP-DESIGN CHW ASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Producent Manufacturer "TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Typ wyrobu Produet type Elementy sytemu oświetlenia dolnego. Pozycja aneksu A.1 A.1I3.40 Annex A. 1 item Low - Location Lighting Systems - (components oniy). Opis wyrobu Produet description Folia PCV: F-FLl2, F-SL/2. Foil PVC: F-FL/2, F-SL/2. Zastosowane normy Specified standards SOLAS 74 as amended, Regulation II-2/13,IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11, IMO Res. A. 752(18), ISO 15370(2010). Data ważności Expirydate Q. lu... WLl1S. Gdańsk, ;i:k Papiński Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem zadowalających wyników eksploatacyjnych wyposażenia oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2). This certificate remains va/id un/ess cancelled, expired or revoked, provided the equipment remains satisfactory in service and the approva/ conditions (see page 2) are complied with. Form.7/PCW 01/MED Nr jednostki notyfikowanej No. of notified body Polski Rejestr Statków S.A. al. Gen. Józefa Hallera Gdańsk, Poland tel. (+48) (58) fax (+48) (58) www: 1/3

9 Wykaz dokumentacji List ot documents Dokumentacja techniczna: 1.Raport z badań RO-07/B-206/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-168/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-169/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-IV054/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-IV055/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 7. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 8. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 9. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 10. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /12 wydany przez Zakład Promieniowania i Drgań z dnia Technical documentation: l. Test Results RO-07/B-206/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Results RO-07/B-168/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Results RO-07/B-169/E issued by Ship Designe and Research Centre S.A date Test Result Nr Z-II/054/ issued by Central Laboratory for Radiological Protetion date Test Result Nr Z-II/055/ issued by Central Laboratory for Radiological Protection date The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 7. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 8. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 9. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and 10. The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department The calibration certyficate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department date The calibration certyficate Nr M /08 issud by Radiation and Influance Quantities Department date The calibration certyficate Nr M /12 issued by Radiation and Vibrations Department date <'[ Form. 7/PCW-QlIMED /3

10 Miejsca produkcji (inne niż podane na str. 1) Places of production (different than given on page 1) Ograniczenia uznania Approvallimitations Produkt uznany do użytku jako element oświetlenia dolnej lokalizacji do tras ewakuacyjnych. Produkt jest zgodny z rezolucjąimo A.752(18) oraz z normą ISO (2010). Wyrób musi być użytkowany/instalowany zgodnie z instrukcją obsługi, montażu oraz konserwacji. Produet approvedfor use as a low-location lighting, escape routes component. The produet complies with IMa Resolution A. 752 (18) or ISO (2010). The produet must be used / installed in accordance with the instruction manual, installation and maintenance. Warunki uznania Approval conditions 1 Niniejsze świadectwo straci ważność, jeżeli wytwórnia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez pisemnego zawiadomienia i zgody PRS. This certificate will not be valid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have not been notified to, and agreed with the PRS. 2 Jeżeli podczas okresu ważności niniejszego świadectwa nastąpią zmiany w przywołanych w nim przepisach lub normach, wyrób należy poddać ponownemu uznaniu przed umieszczeniem go na statku, do którego mają zastosowanie te przepisy lub normy. Should the specified regulations or standards be amended during the validity of this certificate, the product is to be re-approved prior to it being placed on board vessels to which the amended regulations or standards apply. 3 Znak zgodności (koło sterowe) może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko wtedy, gdy łącznie z badaniem typu WE zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu D, E lub F określonego w aneksie B do wymienionej wyżej dyrektywy pod nadzorem jednostki notyfikowanej. The Mark of Conformity (wheelmark) may only be affixed to the above type approved product and a Manufacturer's Oeclaration of Conforrnity issued when the production-control phase module D, E or F of Annex B of the Oirective is ful/y complied with and control/ed by a written inspection agreement with a notified body. Wzór znaku zgodności Marle ot Contormity Format xxxxlyy xxxx yy Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję ID No. of a notified body undertaking surveillance module Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak Last two digits of year mark affixed 3/3

11 polski Re;eslr Slalków ŚWIADECTWO BADANIA TYPU WE (MODUŁ B) EC TYPE-EXAM/NAT/ON CERT/F/CATE (MODULE BJ N~r CWIMED/266/20 14 ZAŚWIADCZA SIĘ, że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził stosowne procedury uznania typu wymienionego niżej wyrobu i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie 96/98/WE (MED), wyposażenie morskie, ze zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 2012/32/UE, w odniesieniu do: środków ochrony przeciwpożarowej. THIS IS TO CERTlFY that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant type approval procedur es for the produet identified below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment Directive (MED) 96/9BIEC, as amended, last amended by Directive /EU, conceming: fire protection. Wnioskodawca Applicant "TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Producent Manufacturer "TOP-DESIGN CHWASZCZYNO CHUDZYŃSKI, STUPNICKI" SP.J. ul. Oliwska 166, Chwaszczyno, Poland Typ wyrobu Produet type Elementy systemu oświetlenia dolnego. Low - Location Lighting Systems - (components only). Pozycja aneksu A.1 A Annex A. 1 item Opis wyrobu Produet description Płyta PCV: P-FL/2, P-SL/2, P-SL/5. Board PVC: P-FL/2, P-SL/2, P-SL/5. Zastosowane normy Specified standards SOLAS 74 as amended, Regulation 11-2/13, IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11, IMO Res. A. 752(18), ISO 15370(2010). Data ważności Expirydate Gdańsk, Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem zadowalających wyników eksploatacyjnych wyposażenia oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2). This certificate remains valid un/ess cance/led, expired or revoked, provided the equipment remains satisfactory in service and " the approva/ conditions (see page 2) are complied with. Form. 7/PCW-01/MED Nr jednostki notyfikowanej No. of notified body Polski Rejestr Statków SA al. Gen. Józefa Hallera Gdańsk, Poland tel. (+48) (58) fax (+48) (58) www: 1/3

12 Wykaz dokumentacji lisi of documenls Dokumentacja techniczna: 1.Raport z badań RO-07/B-206/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-168/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Raport z badań RO-07/B-169/E wydany przez Centrum Techniki Okrętowej S.A z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-II1054/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Sprawozdanie z badań Nr Z-II1055/ wydany przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 7. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 8. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 9. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania 10. Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /08 wydane przez Zakład Promieniowania i Wielkości Wpływających z dnia Świadectwo wzorcowania Nr M /12 wydany przez Zakład Promieniowania i Drgań z dnia Technical documentation: l. Test Results RO-07/B-206/E issued by Ship Designe and Research Centre SA date Test Results RO-07/B-168/E issued by Ship Designe and Research Centre SA date Test Results RO-07/B-169/E issued by Ship Designe and Research Centre SA date Test Result Nr Z-II/054/ issued by Central Laboratory for Radiological Protetion date Test Result Nr Z-II/055/ issued by Central Laboratory for Radiological Protection date The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and 7. The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and 8. The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and 9. The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and 10. The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department The calibration certyjicate Nr M /08 issued by Radiation and Influence Quantities Department date The calibration certyjicate Nr M /08 issud by Radiation and Influance Quantities Department date J3.The calibration certyjicate Nr M /12 issued by Radiation and Vibrations Department date ( Form.7/PCW-01/MED /3

13 Miejsca produkcji (inne niż podane na str. 1) P/aces of production (different than given on page 1) Ograniczenia uznania Approva//imitations Produkt uznany do użytku jako element oświetlenia dolnej lokalizacji do tras ewakuacyjnych. Produkt jest zgodny z rezolucją IMa A.752(18) oraz z normą ISO (2010). Wyrób musi być użytkowany/instalowany zgodnie z instrukcją obsługi, montażu oraz konserwacji. Produet approved Jor use as a low-location lighting, escape routes component. The produet complies with IMO Resolution A. 752 (18) or ISO (2010). The produet must be used / installed in accordance with the instruction manual, installation and maintenance. Warunki uznania Approval conditions 1 Niniejsze świadectwo straci ważność, jeżeli wytwórnia dokona zmian lub modyfikacji w uznanym wyrobie bez pisemnego zawiadomienia i zgody PRS. This certificate will not be va/id if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have not been notified to, and agreed with the PRS. 2 Jeżeli podczas okresu ważności niniejszego świadectwa nastąpią zmiany w przywołanych w nim przepisach lub normach, wyrób należy poddać ponownemu uznaniu przed umieszczeniem go na statku, do którego mają zastosowanie te przepisy lub normy. Shou/d the specified regu/ations or standards be amended during the validity of this certificate, the produet is to be re-approved prior to it being p/aced on board vesse/s to which the amended regu/ations or standards app/y. 3 Znak zgodności (koło sterowe) może być umieszczony na uznanym wyrobie i deklaracja zgodności może być wystawiona tylko wtedy, gdy łącznie z badaniem typu WE zostanie przeprowadzona ocena zgodności według modułu D, E lub F określonego w aneksie B do wymienionej wyżej dyrektywy pod nadzorem jednostki notyfikowanej. The Mark of Conformity (whee/mark) may on/y be affixed to the above type approved produet and a Manufacturer's Oec/aration of Conformity issued when the production-contro/ phase module D, E or F of Annex B of the Oirective is ful/y comp/ied with and control/ed by a written inspection agreement with a notified body. Wzór znaku zgodności Marle o, Con'ormity Format xxxxlyy xxxx Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej nadzorującej produkcję /0 No. of a notified body undertaking surveillance module yy Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak Last two digits of year mark affixed ) 'I 3/3

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego)

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja zgodności CE SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U. C/Llevant 4 08150 Parets del Valles (Hiszpania) Deklaruje, że wentylator

Bardziej szczegółowo

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa Żegluga morska - dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736

Bardziej szczegółowo

fermacell Firepanel A1

fermacell Firepanel A1 fermacell Firepanel A1 Żegluga morska - Dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736 DGUV Test Prüf-

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Building Technologies

Building Technologies PAVIRO PL DECLARATION OF PERFORMANCE DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH English... 1 Polski... 5 PAVIRO PL... 9 DECLARATION OF PERFORMANCE No. F01U298639.CNB.14 (EC DoP EN54-16 PAVIRO PL) 1. Unique identification

Bardziej szczegółowo

fermacell Powerpanel HD

fermacell Powerpanel HD fermacell Powerpanel HD Żegluga morska - Dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736 See-Berufsgenossenschaft

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE Producent Manufacturer Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany Nazwa produktu Product description Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny i wbudowane połączenie solarne, z systemem powietrzno-spalinowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 296 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji

Bardziej szczegółowo

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane

spełnia wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej 2006/95/EC, w oparciu o następujące normy zharmonizowane Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja Zgodności WE Producent C/Llevant, 4 08150-Parets del Vallès-Barcelona oświadcza, że produkt opisany poniżej CYLINDRICAL CASED AXIAL

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number):

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number): Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice Tel.: +48 32 237 84 40-41, Fax.: +48 32 237 84 42 e-mali: biuro@obac.com.pl, www.obac.com.pl WNIOSEK (APPLICATION

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul.

Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul. Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, 05.05.14r Page 1 of 5 OBAC,, Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o., 44-122 Gliwice, ul. Torunska 27 WNIOSEK (APPLICATION FORM) 1. Rodzaj wniosku (Type of Application):

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze ZAŁĄCZNIK 4 WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze Świadectwo uznania Świadectwo uznania powinno być formatu A3 i złożone na pół. Patrz próbka załączona dalej w niniejszym dokumencie. {TRANS/GE.30/10,

Bardziej szczegółowo

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature Installation of EuroCert software for qualified electronic signature for Microsoft Windows systems Warsaw 28.08.2019 Content 1. Downloading and running the software for the e-signature... 3 a) Installer

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no

Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no 018-2018 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Unique identification code of the product-type: 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03 Tel: 22 610 56 67, 22 879 83 39 Fax: 22 610 55 36, 22 610 81 01 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.054.03 W imieniu MPW MED. INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa deklarujemy z pełną

Bardziej szczegółowo

HAPPY ANIMALS L01 HAPPY ANIMALS L03 HAPPY ANIMALS L05 HAPPY ANIMALS L07

HAPPY ANIMALS L01 HAPPY ANIMALS L03 HAPPY ANIMALS L05 HAPPY ANIMALS L07 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L0 HAPPY ANIMALS L07 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K ZW W8 W7 Ø x 6 szt. / pcs Ø7 x 70 Narzędzia / Tools DO MONTAŻU POTRZEBNE

Bardziej szczegółowo

HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08

HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08 HAPPY ANIMALS L02 HAPPY ANIMALS L04 HAPPY ANIMALS L06 HAPPY ANIMALS L08 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K O G ZW W8 W4 20 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs 4 szt. / pcs

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o.

Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA. Niniejszym potwierdza się, Coffee Service Sp. z o.o. CERTYFIKA T SYSTEMU BEZPIECZEŃSTW A ŻYWNOŚCI Certyfikat Nr 160765-2014-AFSMS-POL-RvA Niniejszym potwierdza się, że ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa, Polska oraz lokalizacje wymienione w załączniku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr Tel: 22 610 56 67, 22 879 83 39 Fax: 22 610 55 36, 22 610 81 01 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 10.352.03 W imieniu MPW Med. instruments Spółdzielni Pracy ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa deklarujemy z pełną

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no

Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no Deklaracja właściwości użytkowych nr/declaration of performance no 018-2016 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Unique identification code of the product-type: 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EU NR 305/2011 / BY REGULATION NO 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMNET AND OF THE COUNCIL (EU) 1. Unikalny

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne Bezprzewodowa karta sieciowa USB WUA-0603 Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2013

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2013 DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2013 DECLARATION OF CONFORMITY 1/2013... 161 ; ~230 V, 50 Hz, E14, 40 W,,, IP20 231 ; 827 ; 077 ; 131 ; 601 ; 177 ; 201 ; ~230 V, 50 Hz, E14 R50, 40 W,,, IP20 PN EN 60598 2 4

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! 1 HAPPY ANIMALS B09 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K1 M M1 ZM1 Z T G1 17 szt. / pcs 13 szt. / pcs B1 13 szt. / pcs W4 13 szt. / pcs W6 14 szt. / pcs U1 1 szt. / pcs U N1

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. Honeywell Technologies SARL La Piece Rolle SZWAJCARIA

CERTYFIKAT. Honeywell Technologies SARL La Piece Rolle SZWAJCARIA CERTYFIKAT Posiadacz certyfikatu Honeywell Technologies SARL La Piece 16 1180 Rolle SZWAJCARIA Produkt Zawory termostatyczne Typ, Model Patrz arkusz z danymi technicznymi w załączniku do numeru rejestracyjnego

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT CERTIFICA TE. Nr. TDT-UW-102/13. Niniejszym potwierdza si~, ze firma: We hereby certify that the company:

CERTYFIKAT CERTIFICA TE. Nr. TDT-UW-102/13. Niniejszym potwierdza si~, ze firma: We hereby certify that the company: - ''"' ' TDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDTTDT b r-- CERTYFIKAT CERTIFICA TE Nr. TDT-UW-102/13 Niniejszym potwierdza si, ze firma: We hereby certify that the company: 5-54231 Mariestad

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6003 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o., ul.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form *CZ. I PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI PLEASE USE CAPITAL LETTERS I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ REKLAMACJĘ: *DANE OBOWIĄZKOWE I. COMPLAINANT S PERSONAL DATA: *MANDATORY

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO

KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO (Format A5) (strona 1) KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO Klasa statku... Nr w ewidencji... Znaki rozpoznawcze (strona 2) Producent... (nazwa zakładu)... (w przypadku amatorskiej konstrukcji imię,

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wyd. 03 Egz. nr. WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str./Na str. 1 / 6 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

89/106/EC Dyrektywa o Wyrobach Budowlanych

89/106/EC Dyrektywa o Wyrobach Budowlanych Deklaracja Zgodności WE (tłumaczenie) Wydanie Grudzień 2008 EN 1504-4 08 0921-CPD-2054 Niżej podpisani, reprezentujący: Construction Zakład produkcyjny 1001 Szwajcaria Niniejszym deklarują, że produkt

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Declaration of conformity EC Nr/No. 130/2008 Producent/ Manufacturer : LENA LIGHTING S.A. Niniejszym deklaruje, że wyrób/ We declare, that the below indicated products: Oprawa Oświetleniowa/Luminarie

Bardziej szczegółowo

Description of product(details see Annex 2) Opis produktu (szczegóły patrz załącznik 2. PV Modules with 6" Mono-crystaline Silicon Solar Cells

Description of product(details see Annex 2) Opis produktu (szczegóły patrz załącznik 2. PV Modules with 6 Mono-crystaline Silicon Solar Cells is authorized to provide the product mentioned below with the mark as ilustrated: jest upoważniony do dostarczenia wymienionego poniżej produktu znakiem, zgodnie z ilustracją Description of product(details

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIK CZASOWY OUTDOOR TIMER

WYŁĄCZNIK CZASOWY OUTDOOR TIMER 003-582 PL WYŁĄCZNIK CZASOWY Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. EN OUTDOOR TIMER Operating instructions

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/2018-2 (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Deklaracja Właściwości Użytkowych Edycja 04.02.2013 Nr identyfikacyjny: 02 03 02 04 001 0 000063 1180 Wersja Nr 01 EN 1504-7: 2006 11 1020 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! HAPPY ANIMALS RW08 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K M M ZM ZW G 0 szt. / pcs W szt. / pcs B szt. / pcs szt. / pcs W U 8 szt. / pcs 4 szt. / pcs U N szt. / pcs Ø3 x szt. /

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P Beton Edycja 05.10.2013 Nr identyfikacyjny: 02 14 03 01 100 0 000094 1180 Wersja Nr 1 EN 934 2:2009+A1:2012 13 1020 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sika WT 200 P 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod

Bardziej szczegółowo

HAPPY K04 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! W5 W6 G1 T2 U1 U2 TZ1

HAPPY K04 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! W5 W6 G1 T2 U1 U2 TZ1 HAPPY K0 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS W Akcesoria / Fittings W W G K szt. / pcs M Ø Ø 0 Ø, Ø Ø. 0 ø8 M 8 szt. / pcs 0 szt. / pcs szt. / pcs T U U szt. / pcs szt. / pcs szt. / pcs S TZ szt.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 93/P PUBLICATION NO. 93/P EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I PYŁOWYCH Z SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH EMISSIONS OF GASEOUS AND PARTICULATE POLLUTANTS FROM DIESEL

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WP R

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WP R Hydroizolacje Edycja 04.12.2012 Nr identyfikacyjny: 02 07 04 30 100 0 150000 Wersja Nr 1 EN 13361 04 1349 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WP 3100-15R 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wejścia w życie umowy wielostronnej M 163 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

Bardziej szczegółowo

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ :

Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : KLAUZULE JAKOŚCIOWE EADS PZL stosowane przy zakupach materiałów i usług produkcyjnych Warunkiem realizacji dostawy dla EADS PZL jest spełnienie przez DOSTAWCĘ niżej wymienionych WYMAGAŃ : 1. DOSTAWCA zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Deklaracja Właściwości Użytkowych Edycja 14.03.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 03 01 008 0 000031 Wersja Nr 01 EN 13813: 2003 11 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/217. (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE!

DO MONTAŻU POTRZEBNE SĄ DWIE OSOBY! INSTALLATION REQUIRES TWO PEOPLE! 1 HAPPY ANIMALS SZ11 A INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTIONS Akcesoria / Fittings K1 M M1 ZM1 Z G1 szt. / pcs 0 szt. / pcs B1 6 szt. / pcs 6 szt. / pcs W6 0 szt. / pcs U1 19 szt. / pcs U 50 szt. / pcs

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 19/10/2017, Łódź

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 19/10/2017, Łódź Łódź, dn. 19.10.2017 r. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 19/10/2017, Łódź BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zarejestrowana w Łodzi 93-373, ul. Pryncypalna 129/141, deklaruje z pełną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

RULES. ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 55/P NADZÓR NAD SYSTEMAMI OCHRONY PRZED KOROZJĄ I SYSTEMAMI PRZECIWPOROSTOWYMI

RULES. ZMIANY NR 1/2013 do PUBLIKACJI NR 55/P NADZÓR NAD SYSTEMAMI OCHRONY PRZED KOROZJĄ I SYSTEMAMI PRZECIWPOROSTOWYMI PRZEPISY RULES ZMIANY NR /03 do PUBLIKACJI NR 55/P NADZÓR NAD SYSTEMAMI OCHRONY PRZED KOROZJĄ I SYSTEMAMI PRZECIWPOROSTOWYMI AMENDMENTS NO. /03 to PUBLICATION NO.55/P SURVEY OF CORROSION PROTECTION AND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ D-POS

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ D-POS INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ D-POS D-POS INSTRUKCJA OBSŁUGI 49-MPOSMEN04 1 POS-SCANNER 1. CHARAKTERYSTYKA WAGI D-POS SCANNER TARY KLAWIATURA STABILNOŚCI ZERA LCD SZALKA KLAWISZ KALIBRACYJNY I ZŁĄCZE RS-232

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Posadzki Edycja 06. 2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 02 02 001 0 0000011088 Wersja Nr 1 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych grubości 1,5 mmm. zabezpieczenie wodnej oraz jako. z art. 11 ust. 5. Szwajcaria. w art 12 (2): 6.

Deklaracja Właściwości Użytkowych grubości 1,5 mmm. zabezpieczenie wodnej oraz jako. z art. 11 ust. 5. Szwajcaria. w art 12 (2): 6. Hydroizolacje Edycja 10.10.2014 Nr identyfikacyjny: 02 07 04 999 900 0 000060 Wersja Nr 1 EN 13969:2007 14 0120 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaBit S-515 02 077 04 99 900 0 0000600 1172 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6603 Modem ADSL / Router Bezprzewodowy N Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp.

Bardziej szczegółowo

FY1530 FY1531 FY1533 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE SIGNALLING COLUMNS FAMOR S.A. EDITION 09X/05 UL. KASZUBSKA BYDGOSZCZ POLAND

FY1530 FY1531 FY1533 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE SIGNALLING COLUMNS FAMOR S.A. EDITION 09X/05 UL. KASZUBSKA BYDGOSZCZ POLAND EDITION 0X/05 KOLUMNY SYGNALIZACYJNE FY1530 FY1531 FY1533 PRZEZNACZENIE Kolumny sygnalizacyjne FY1530, FY1531 przeznaczone są do sygnalizacji alarmowej optycznej i akustycznej na jednostkach pływających

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Deklaracja Właściwości Użytkowych Edycja 01.07.2013 Nr identyfikacyjny: 02 03 02 04 001 0 000004 Wersja Nr 01 EN 1504-3: 2005 11 1020 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1552 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 4 lipca 2009 r. Pan Georgios Katsarakis Dyrekcja Generalna do spraw Przedsiębiorczości i Przemysłu Unii Europejskiej Wydział Konstrukcji Szanowny Panie, serdecznie dziękujemy za udzielenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIONE Z J~ZYKA ANGIELSKIEGO

UWIERZYTELNIONE Z J~ZYKA ANGIELSKIEGO ~ ~.-'.~.. ~ y ~ "...~ ~ r...-. :.\'(;' C,,1-,. /..

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WT C

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WT C Hydroizolacje Edycja 04.12.2012 Nr identyfikacyjny: 02 07 04 10 200 0 160000 Wersja Nr 1 EN 13967 04 1349 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikaplan WT 1200-16C 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów DC 106 Wydanie II WZORY CERTYFIKATÓW Informator dla Klientów Warszawa, lipiec 2019 r DC 106_w2; obowiązuje od 2019-07-01 BBJ Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP Company granted with SEP Gold Honour

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 56/P PUBLICATION NO. 56/P ZASADY UZNAWANIA LABORATORIÓW PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR LABORATORIES

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 56/P PUBLICATION NO. 56/P ZASADY UZNAWANIA LABORATORIÓW PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR LABORATORIES PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 56/P PUBLICATION NO. 56/P ZASADY UZNAWANIA LABORATORIÓW PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR LABORATORIES 2013 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych. Sikafloor - EN użytkowych. z art. 11 ust. 5 Hertfordshire. w art 12 (2): 6. AVCP: System 3.

Deklaracja Właściwości Użytkowych. Sikafloor - EN użytkowych. z art. 11 ust. 5 Hertfordshire. w art 12 (2): 6. AVCP: System 3. Naprawy Edycja 06.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 03 044 001 0 000011 1088 Wersja Nr 01 EN 13813 13 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Sikafloor -1 MetalTop 02 088 03 04 001 0 0000110 1088 1. Rodzaj produktu:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M )

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) ZESPÓŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW Numer ewidencyjny wniosku IECEx. Data rejestracji wniosku Strona 1 z 6 WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) 1. R o d z a j w n i o s k u ( T y p e o f A p pl i c a t i o n) :

Bardziej szczegółowo

REIfoam 240. Certificato EI240 secondo EN , rapporto di classificazione n. NP-02393/P/2009/ML ITB Building Research Institute

REIfoam 240. Certificato EI240 secondo EN , rapporto di classificazione n. NP-02393/P/2009/ML ITB Building Research Institute . REIfoam 240 Schiuma Poliuretanica RESITENTE AL FUOCO art. 1713031 - ad erogazione manuale REIfoam 240 è una schiuma poliuretanica con caratteristiche specifiche per la sigillatura di giunti su manufatti

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaProof A-05

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaProof A-05 Hydroizolacje Edycja 02.2014 Nr identyfikacyjny: 02 07 04 10 300 0 000001 Wersja Nr 2 EN 13967:2012 11 1213 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH SikaProof A-05 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Sz

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Sz PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 27 lipca

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Naprawy Edycja 01.07.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 03 03 001 0 000022 Wersja Nr 01 EN 13813: 2003 12 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 02 08 03 03 001 0 000022 1180 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych Posadzki Deklaracja Właściwości Użytkowych Edycja 01.07.2013 Nr identyfikacyjny: 02 08 03 04 005 0 000018 Wersja Nr 1 EN 13813: 2002 12 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/61937/16/10/17 commission/ damage No. : 16/010298 Date of commission: 17-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo