Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC. Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o Gliwice, ul."

Transkrypt

1 Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 1 of 5 OBAC,, Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o., Gliwice, ul. Torunska 27 WNIOSEK (APPLICATION FORM) 1. Rodzaj wniosku (Type of Application): Certyfikat IECEx (IECEx Certificate) Sprawozdanie z badań IECEx (IECEx Test Raport) Zapewnienie jakości (Quality Assurance QAR) 2. Wnioskujący (Applicant) NOWY WNIOSEK (New Application) UZUPEŁNIENIE (Supplement) Fax (Fax number): Adres www (Website): Osoba do kontaktu w sprawie wniosku (Contact Name on the application): Osoba do kontaktu w sprawie QA (QA Contact Name): Czy wnioskujący jest producentem? (Is Applicant a Manufacturer?) TAK (Yes) NIE (No) 3. Producent (Manufacturer): wypełniać tylko w przypadku, jeśli wnioskujący nie jest producentem (fill only in case if the applicant is not the manufacturer) Fax (Fax number): Adres www (Website): Osoba do kontaktu w sprawie wniosku (Contact Name on the application): Osoba do kontaktu w sprawie QA (QA Contact Name): Form OBAC/PO-5/F1 Rev. 1 Page 1 of 5

2 Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 2 of 5 Rodzaj wyrobu (Type of Product): 4. Informacje o wyrobie (Product information) Urządzenie (Equipment) Część lub podzespół Ex (Ex Component) Opis wyrobu (Equipment Description) Nazwa wyrobu (Name of Equipment): Typ (Type): Opis (Description): Rodzaj ochrony (Type of protection): Proszę zaznaczyć, które z nw. zabezpieczeń zastosowano w wyrobie (Please indicate which of the following safeguards used in the product): d e i m n p q opto t Przeznaczenie urządzenia (Destination): a) poziom zabezpieczenia urządzenia (Equipment Protection Level): Ga Da Ma Gb Db Mb Gc Dc b) grupa wybuchowości (Equipment Group): I II IIIA IIA IIIB IIB gon IIIC IIC c) klasa temperaturowa (Temperature Class): T1 T4 wg wyników badań (as tested) T2 T5 T3 T6 d) zakres temperatur otoczenia (Ambient Temperature Range): o C Ta o C e) stopień ochrony IP (International Protection Rating): (17) Specjalne warunki bezpiecznego uŝytkowania: wg badań (as tested): zakładany (exspected): f) sposób znakowania urządzenia (Ex marking): Normy (Standards): Uzupełnienie do certyfikatu (Suplement to Certificate): Proszę podać numer certyfikatu (Please fill the number of certificate) Form OBAC/PO-5/F1 Rev. 1 Page 2 of 5

3 Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 3 of 5 5. Informacje dodatkowe (Supplementary Information): Proszę zaznaczyć, które z poniŝszych dokumentów zostały załączone do Wniosku (Please indicate which of the following documents are attached to the Application) Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 ISO 9001 Quality Management System Sprawozdanie z oceny systemu jakości (QAR) Quality Assessment Report QAR Poprzednio wydany certyfikat IECEx (CoC) Previously issued IECEx Certificat/s Raport(y) z badań IECEx (ExTR) IECEx Test Raport(s) Do wniosku dołączono komplet dokumentacji zawierający rysunki, dokumenty, dane i opisy dotyczące zasad funkcjonowania urządzenia i zastosowanych środków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego certyfikowanego wyrobu The application form is provided with documentation file containing drawings, documents, data and descriptions concerning the function, operation and specifications of the explosion safety aspects of the product to be certiefied. Instrukcja obsługi Manual Nr / No.: 6. Informacje o systemie zarządzania jakością Quality Management System Information Czy producent posiada system zarządzania jakością wg. ISO 9001 lub równowaŝny? Does the manufacturer have a Quality Management System complying with ISO 9001 or equivalent? TAK (YES) NIE (NO) Jeśli tak, to proszę podać nazwę jednostki certyfikującej i dołączyć kopię certyfikatu określającego zakres certyfikacji If YES, please indicate the name of the certification body and enclose a copy of a certificate specifying the scope of certification gon Nazwa jednostki certyfikującej: Name of the certification body Numer identyfikacyjny certyfikatu: Identification number of the Certifikate Czy producent posiada Plan jakości w odniesieniu do przedmiotowego wyrobu ISO 9001 lub równowaŝny? Does the manufacturer have a Quality Plane relevant to the submitted product? TAK (YES) (17) Specjalne warunki bezpiecznego uŝytkowania: Jeśli tak, to proszę Urządzenie poniŝej jest przewidziane podać numer do pracy identyfikacyjny przy temperaturze i załączyć otoczenia w do nastepującym wniosku kopię zakresie: Planu. If YES, please give the number below and enclose a copy of the Plan to the application. Numer identyfikacyjny Planu (Identification number of the Plane): NIE (NO) Czy zostało opracowane Sprawozdanie z Oceny Systemu Zarządzania Jakością (QAR) i czy dotyczy ono przedmiotowego wyrobu? Is there an existing Quality Assesstment Report (QAR) associated with the submitted product? TAK (YES) NIE (NO) Jeśli TAK, to proszę dołączyć kopię sprawozdania QAR (If YES, please enclose a copy QAR). Numer identyfikacyjny QAR (Identification number of QAR): Jeśli NIE, to proszę wypełnić rubrykę Siedziba, w której przeprowadzona zostanie ocena If NO, please fill part of Form OBAC/PO-5/F1 Rev. 1 Page 3 of 5

4 Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 4 of 5 7. Informacje o siedzibie (-ach), gdzie będzie prowadzona ocena Information about the Site(s) to be assessed PoniŜsze informacje naleŝy wypełnić dla wszystkich miejsc, w których będzie prowadzona ocena. The following information must be completed for all locations, which will be conducted assessment. Siedziba nr 1 (Site No. 1): Liczba osób zatrudnionych (Number of employees): Proszę wymienić ExTR, które będą objęte oceną (Please list the ExTR, which will be covered by the assessment): Czy firma posiada certyfikat ISO 9001 (Does the organization hold ISO 9001 Certificate)? TAK (YES) NIE (NO) Jeśli TAK, to proszę dołączyć kopię certyfikatu (If YES, please enclose a copy Certificate). Numer identyfikacyjny Certyfikatu (Identification number of Certificate): Wykaz norm, które mają zastosowanie (List of Ex standards to be covered): Prace zlecane podwykonawcom określić jakie i komu (Work subcontracted - specify what and who): gon Główne surowce/ komponenty wykorzystywane przez organizację (Main raw materials/ components used by the organization): (17) Specjalne warunki bezpiecznego uŝytkowania: Wykaz sprawozdań z badań objętych oceną (List of Test Reports covered by this assessment): Form OBAC/PO-5/F1 Rev. 1 Page 4 of 5

5 Form OBAC/PO-5/F1, Rev.1, r Page 5 of 5 Zobowiązanie (Undertaking): Niniejszym potwierdzamy, Ŝe znamy, rozumiemy, zgadzamy i zobowiązujemy się do stosowania przepisów i procedur systemu certyfikacji IECEx zgodnie z Scheme Rules IECEx 02 oraz związanymi dokumentami roboczymi (dostępne na stronie jak równieŝ warunków określonych przez OBAC Sp. z o.o. I/we confirm that I/we have read, understood, agree and undertake to abide by the Rules and Procedures of the IECEx Scheme, as outlined in Scheme Rules 02 and Operational Documents as ammended ( as well as terms of OBAC and conditions.. Badanie próbek (Sample testing): Niniejszym zlecamy wykonanie sprawdzenia i badań zgodności z określonymi normami IEC z uwzględnieniem zgłoszonych norm krajowych. We hereby request to examine and test the equipment for compliance with the specified IEC Standard(s) and nominated national differences. Prosimy o sprawdzenie i opracowanie sprawozdania dotyczącego wszystkich wymienionych w niniejszym wniosku odmian, wersji, wykonań zgodnie z wymaganiami norm(y). We request to examine and report on the all listed in the application variations, options or more than one model or type, with respect to the requirements of the Standard or Standards. Przyjmuję do wiadomości i akceptuje fakt, Ŝe urządzenia mogą ulec zniszczeniu w wyniku prowadzonych na nich badań. I akcept that damage May occur to the equipment as a result of the testing carried out. Fakturowanie (Invoicing): Zobowiązujemy się do uiszczenia pełnej opłaty za przeprowadzoną ocenę zgodnie z potwierdzoną ofertą bez względu na wynik tej oceny na podstawie faktur(y) wystawionej/-ych przez OBAC Sp. z o.o. We undertake to pay the full fee for the assessment carried out in accordance with a confirmed offer regardless of the outcome of this assessment - based on the invoice (s) issued by OBAC Ltd. Reklamacje (Claims): Reklamacje dotyczące realizacji wniosku moŝna składać w sekretariacie jednostki certyfikującej OBAC Sp. z o.o. ( a następnie zgodnie z publikacją IECEx 01 (Załącznik A) bezpośrednio w sekretariacie IECEx ( All claims apply to this application May be submitted to secretary of OBAC Ltd. Certification Body ( and next according to publication IECEx 01 (Appendix A) directly to IECEx gonsecretary ( Zwrot próbek (Samples return): Zgadzamy się na odesłanie na nasz koszt lub utylizację próbek po badaniach, w przypadku nie odebrania ich przez naszą firmę w terminie do miesiąca od daty zakończenia certyfikacji. I agree that OBAC Ltd. Certification Body will arrange return Or utilization of sample(s), in term up to one months from date of certification process end. All relevant charges will be the customer s responsibility. Osoba upowaŝniona: (Authorized Person) Imię i nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI) (17) Specjalne (Name in BLOCK warunki LETTERS) bezpiecznego uŝytkowania: od Stanowisko/ +10 C do + 40 funkcja C. (18) Podstawowe (Position of wymagania Signatory) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zapewnione spełnieniem wymagań norm Data i podpis (Date and Signature) REJESTRACJA WNIOSKU w OBAC Sp. z o.o. (Registration Application at OBAC Ltd.): L.dz./ No. : Nr identyfikacyjny zapytania ofertowego: The identification number of the inquiry Nr identyfikacyjny oferty: Identification number of the Offer Rejestracja wniosku: Registration application Form OBAC/PO-5/F1 Rev. 1 Page 5 of 5

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number):

Telefon (Telephone number): Fax (Fax number): Adres www (Website): Telefon (Telephone number): Telefon (Telephone number): Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice Tel.: +48 32 237 84 40-41, Fax.: +48 32 237 84 42 e-mali: biuro@obac.com.pl, www.obac.com.pl WNIOSEK (APPLICATION

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M )

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) ZESPÓŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW Numer ewidencyjny wniosku IECEx. Data rejestracji wniosku Strona 1 z 6 WNIOSE K ( APPL I C A TION FOR M ) 1. R o d z a j w n i o s k u ( T y p e o f A p pl i c a t i o n) :

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Ex. Data rejestracji wniosku WNIOSEK GŁÓWNY JED. Numer pism. ma (Ref. no.): 1. Rodzaj. Nazwa (C Adres (C Poczta (P Wojewód Telefon ( Strona w

Ex. Data rejestracji wniosku WNIOSEK GŁÓWNY JED. Numer pism. ma (Ref. no.): 1. Rodzaj. Nazwa (C Adres (C Poczta (P Wojewód Telefon ( Strona w GŁÓWNY INSTYTT UT GÓR NICTWAA JED NOSTKA N O T Y F IKOWANA nr 14 53 Jednostka Certyfikująca - Zespół Certyfikacji Wyrobów Kopalnia Doświadczalna BARBARA 43-190 Mikołów, ul. Podleska 72; POLAND tel (32)3246551;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form

FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form FORMULARZ REKLAMACJI Complaint Form *CZ. I PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI PLEASE USE CAPITAL LETTERS I. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ REKLAMACJĘ: *DANE OBOWIĄZKOWE I. COMPLAINANT S PERSONAL DATA: *MANDATORY

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego)

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja zgodności CE SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U. C/Llevant 4 08150 Parets del Valles (Hiszpania) Deklaruje, że wentylator

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, Thiene (Vi) Tel

CSQA Certificazioni Srl Via s. Gaetano, Thiene (Vi) Tel FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FILE: Nazwa Firmy Name of the company: VAT VAT (tax) number Adres (siedziby, dla

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc

Raport bieżący: 44/2018 Data: g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Raport bieżący: 44/2018 Data: 2018-05-23 g. 21:03 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc Podstawa prawna: Inne

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia I would like to enroll at a university. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię I want to apply for course. an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time a part-time an online I would

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND

APPLICATION FORM. Overseas Criminal Record Check POLAND APPLICATION FORM Overseas Criminal Record Check POLAND Overseas Criminal Record Check Application Form Guidance Notes This application form captures the data required by GB Group Plc, in order to process

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Raport bieżący: 41/2018 Data: 2018-05-22 g. 08:01 Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY plc Temat: Przekroczenie progu 5% głosów w SERINUS ENERGY plc Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie -

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature

Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature Nr sprawy w CAWP / Ref. No. in CAWP: Data wpływu / Received on: Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego / Application Form for Investment Project

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu

Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu Zasady rejestracji i instrukcja zarządzania kontem użytkownika portalu Rejestracja na Portalu Online Job Application jest całkowicie bezpłatna i składa się z 3 kroków: Krok 1 - Wypełnij poprawnie formularz

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania

Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Ankieta do przygotowania oferty (re-) certyfikacji systemu zarządzania Revision: 08/2018 Page 1 of 2 Chcemy otrzymać ofertę certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001:2015 ISO 14001:2015* ISO 50001* ISO 27001*

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urządzenia systemu ETCS

Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urządzenia systemu ETCS Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urządzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only

Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only Checklist for the verification of the principles of competitiveness refers to Polish beneficiaries only Prepared for the purpose of verification of the tenders of value: Equal or exceeding 50 000 PLN net

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia systemu ETCS

Wykaz linii kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia systemu ETCS Wykaz kolejowych, które są wyposażone w urzadzenia W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów DC 106 Wydanie II WZORY CERTYFIKATÓW Informator dla Klientów Warszawa, lipiec 2019 r DC 106_w2; obowiązuje od 2019-07-01 BBJ Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP Company granted with SEP Gold Honour

Bardziej szczegółowo

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature

Installation of EuroCert software for qualified electronic signature Installation of EuroCert software for qualified electronic signature for Microsoft Windows systems Warsaw 28.08.2019 Content 1. Downloading and running the software for the e-signature... 3 a) Installer

Bardziej szczegółowo

Description of product(details see Annex 2) Opis produktu (szczegóły patrz załącznik 2. PV Modules with 6" Mono-crystaline Silicon Solar Cells

Description of product(details see Annex 2) Opis produktu (szczegóły patrz załącznik 2. PV Modules with 6 Mono-crystaline Silicon Solar Cells is authorized to provide the product mentioned below with the mark as ilustrated: jest upoważniony do dostarczenia wymienionego poniżej produktu znakiem, zgodnie z ilustracją Description of product(details

Bardziej szczegółowo

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz

BWB XP. Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy. Wystarczy dodac gaz Pięciokanałowy cyfrowy fotometr płomieniowy Równoczesny pomiar i wyświetlanie wyników dla pięciu pierwiastków Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający obsługę urządzenia Wyświetlacz prowadzący krok

Bardziej szczegółowo

Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature

Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature Nr sprawy w CAWP / Ref. No. in CAWP: Data wpływu / Received on: Podpis pracownika CAWP / CAWP employee's signature Formularz zgłoszenia projektu badawczego / Application Form for Research Project Część

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/ (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 12/2018-2 (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń adiunkt dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, DATA

Bardziej szczegółowo

/2016. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom

/2016. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom Przedmiot badania: Test item: E-liquid packages Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext. Customer: Hangsen

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/2017. (national declaration of constancy of performance no..) KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 5/217. (national declaration of constancy of performance no..) 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: (name and trade name of the construction product)

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Schemat certykacji IECEx ju» w Polsce

Schemat certykacji IECEx ju» w Polsce Schemat certykacji IECEx ju» w Polsce Gªówny Instytut Górnictwa, Kopalnia Do±wiadczalna BARBARA jednostk ExCB oraz ExTL dr in». Michaª Górny Gªówny Instytut Górnictwa w Katowicach 31 marca 2011 r. Zakªad

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 18 kwietnia 2005 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wejścia w życie umowy wielostronnej M 163 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego

Bardziej szczegółowo

/2016. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom

/2016. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom. Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, Bytom Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: Hangsen Spółka z o.o. ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom Przedmiot badania: Test item: E-liquid packages Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext. Customer: Hangsen

Bardziej szczegółowo

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

www.irs.gov/form990. If "Yes," complete Schedule A Schedule B, Schedule of Contributors If "Yes," complete Schedule C, Part I If "Yes," complete Schedule C, Part II If "Yes," complete Schedule C, Part

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Admission to the first and only in the swietokrzyskie province Bilingual High School and European high School for the school year 2019/2020

Admission to the first and only in the swietokrzyskie province Bilingual High School and European high School for the school year 2019/2020 Rekrutacja do pierwszego i jedynego w województwie świętokrzyskim Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020 Admission to the first and

Bardziej szczegółowo

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom

Mareli Sywwsw.tmaereli-msystemsṣcom DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EU NR 305/2011 / BY REGULATION NO 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMNET AND OF THE COUNCIL (EU) 1. Unikalny

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 13 października 2015 r.

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 13 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 1852 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów

WZORY CERTYFIKATÓW. Informator dla Klientów DC 106.0 Wydanie I WZORY CERTYFIKATÓW Informator dla Klientów Warszawa, wrzesień 2016 r. DC 106.0_w1; obowiązuje od 2016-09-01 BBJ Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP Company granted with SEP Gold

Bardziej szczegółowo

WiFi Bridge/Repeater. Przewodnik szybkiej konfiguracji

WiFi Bridge/Repeater. Przewodnik szybkiej konfiguracji WiFi Bridge/Repeater Przewodnik szybkiej konfiguracji 1 Zastosowanie 1. WiFi Repeater: W tym zastosowaniu urządzenie jest używane do rozszerzenia zasięgu sygnału bezprzewodowego już istniejącego AP lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 2018/ (PL), Polska

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 2018/ (PL), Polska KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 2018/180401 (PL), Polska 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: edilon)(sedra Trackelast STM/RPU/Blue 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 1) : Maty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Formularz recenzji magazynu. Journal of Corporate Responsibility and Leadership Review Form

Formularz recenzji magazynu. Journal of Corporate Responsibility and Leadership Review Form Formularz recenzji magazynu Review Form Identyfikator magazynu/ Journal identification number: Tytuł artykułu/ Paper title: Recenzent/ Reviewer: (imię i nazwisko, stopień naukowy/name and surname, academic

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej Nr 39/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów oświadczeń dotyczących prac i projektów dyplomowych na studiach wyższych na Politechnice Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zielonogórskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin studenckich staży zagranicznych dla uczestników projektu Zwiększenie liczby absolwentów kierunku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Schemat IECEx w GIG.

Schemat IECEx w GIG. Schemat w GIG. 1) Informacje podstawowe: Schemat jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082 Scope of accreditation No AC 082 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA SCOPE OF ACCREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY Nr/No AC 082 wydany przez / issued by POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze

WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze ZAŁĄCZNIK 4 WZÓR ŚWIADECTWA UZNANIA POJAZDU DROGOWEGO Komentarze Świadectwo uznania Świadectwo uznania powinno być formatu A3 i złożone na pół. Patrz próbka załączona dalej w niniejszym dokumencie. {TRANS/GE.30/10,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW PrevaLED Flat AC HF PrevaLED Flat AC HF Systemy oświetleniowe i moduły Spot-, Down- oraz Wallmount OBSZAR ZASTOSOWAŃ Korytarze Schody Lotniska Korytarze KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU Akcesoria zabezpieczające przed dotykaniem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności UE

Deklaracja Zgodności UE Sungrow Power Supply Co., Ltd. Adres: No. 1699 Xiyou Road, Hefei, Chiny Tel: +86 551 6532 7834 Email: info@sungrow.cn Strona internetowa: www.sungrowpower.com Deklaracja Zgodności UE Produkt: Inwerter

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo