Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie"

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii OSI Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Tak Nie Nie dotyczy Czy strategia OSI została złożona przez organ reprezentujący OSI? x Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego OSI /uchwały rad gmin i miast x przyjmującą projekt strategii OSI (jego aktualizację jeśli dotyczy)? Czy strategia OSI: Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi? x Wskazuje obszar wsparcia? x Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia? x Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia? x Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii OSI? x Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne? x Określa zasady naboru propozycji projektowych realizowanych w ramach OSI? x Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach OSI? x Zawiera listę przedsięwzięć o charakterze komplementarnym? x Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych w strategii OSI x wskaźników? Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych? x Zawiera plan finansowy? x Opisuje system wdrażania strategii OSI? Opisuje system monitorowania strategii OSI? x Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru oraz opisuje sposób, w jaki x będą oni włączeni w realizację strategii OSI? Czy dla strategii OSI stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ? x Czy dla strategii OSI została przeprowadzona procedura SOOŚ? x Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w x przedstawionej do oceny strategii OSI? 1

5 Załącznik nr 2. Karta oceny merytorycznej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena tak/nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach przygotowania Strategii dla Obszarów Strategicznej Interwencji w okresie programowania to znaczy w szczególności: 1. Czy jest syntetyczna? 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji OSI na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne? tak 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji, które mają wpływ na uzyskane wnioski. tak 2. Spójność i zgodność Strategii OSI ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? Wszystkie określone w strategii OSI kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW. tak 1

6 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSRG może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Określone w strategii OSI kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w OSI (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. tak tak 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. tak 3.2 Czy cele strategii OSI korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii OSI projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii OSI? Cele strategii OSI ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii OSI (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę. tak tak 2

7 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. 4. Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa 1.Czy zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia Strategii? 2.Czy uwzględniono strukturę partnerów społeczno-gospodarczych z danego obszaru w procesie tworzenia Strategii? 3.Czy informacja o prowadzonych konsultacjach była powszechnie dostępna, tak aby każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd? 4. Czy zapewniono odpowiednio długi okres trwania konsultacji społecznych (tj. min. 10 dni)? 5.Czy odniesiono się do wniesionych uwag? 5. Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii OSI są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań? 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? tak Tak Tak warunkowo Patrz załączone tabele 6. System monitorowania strategii 3

8 1.Czy w Strategii znajduje się opis systemu monitorowania dokumentu w tym przedsięwzięć? 2.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przygotowywania sprawozdań wewnętrznych z realizacji przedsięwzięć? 3.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przekazywania informacji do IZ? 4.Czy system monitorowania zapewnia możliwość aktualizacji strategii? 7. Ocena zdolności instytucjonalnej OSI 7.1 Sposób zarządzania OSI 1.Czy dokument wskazuje główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Strategii? 2.Czy sposób zarządzania opisany w Strategii OSI jest zgodny z zawartym porozumieniem? 3.Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację OSI? 4.Czy została opisana struktura organizacyjna OSI (np. Komitet Sterujący)? 5.Czy zostały opisane podstawowe zadania jednostek w strukturze organizacyjnej OSI? 6.Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań? 7.Czy zadania jednostek nie powielają się? 8.Czy wszystkie zadania zostały przewidziane i ujęte w strukturze organizacyjnej? 9. Czy opisano potencjał organizacyjny i kadrowy w zakresie gotowości realizacji zadań OSI? 10. Czy potencjał kadrowy OSI umożliwia terminowe wdrożenie Strategii tj.: a) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych do końca roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r., b) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych po roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r. Tak Tak 4

9 7.2 Procedury zarządzania OSI 1.Czy Strategia OSI zawiera opis zasad i systemu naboru propozycji projektowych do strategii OSI wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie? 2.Czy Strategia OSI zawiera założenia kryteriów naboru propozycji projektowych w ramach opracowywanego dokumentu? 3.Czy Strategia OSI zawiera opis procesu decyzyjnego w zakresie naboru propozycji projektowych do Strategii OSI? 4.Czy Strategia OSI zawiera opis zasad współpracy z IZ RPO? 5.Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? 6.Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych? Tak 7.3 Plan finansowy 1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej? 2.Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii OSI, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład OSI (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)? 3.Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy Priorytety Inwestycyjne? 4. Czy plan finansowy przewiduje podział propozycji projektowych realizowanych do końca 2018 roku oraz po roku 2018? Tak warunkowo, Patrz treśc opinii (1) Przy najbliższej aktualizacji Strategii należy dokonać uaktualnienia zapisów przedmiotowego dokumentu w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zapisów w zakresie KPOŚK. Zapisy w Strategii dotyczące zawartości listy podstawowych propozycji projektowych należy dostosować do zapisów zawartych w załączonych do opinii tabelach. Weryfikacji podlegać powinny zwłaszcza zapisy dotyczące: przyporządkowania propozycji projektowych do właściwych list (podstawowa/rezerwowa/komplementarna), tytułów propozycji projektowych, wartości i źródeł finansowania, wartości i jednostek miary wskaźników. Ponadto w zakresie projektowanych obszarów działań przedstawionych w formie fiszek uwagi zostały wskazane w załączonych do opinii tabelach. 5

10 6

11 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 3 PI 4c - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym OSI Grudziądz Wskaźnik produktu L P Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne EFRR/EFS Źródła finansowania Wkład własny 1.Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalne - GJ/rocznie 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - 2. Zmniejszenie Rocznego zużycia energii pierwotnej w szt. budynkach publicznych - kwh/rok 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - tony równoważnika CO2/rok 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - szt. Uwagi 1 Gmina miasto Grudziądz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz- I etap ,00 zł ,72 zł ,28 zł ,79 zł ,21 zł n/d n/d 1. Biblioteka Miejska ,2, 2. Zespół Szkół Ekonomicznych - 1. Biblioteka Miejska, 2. Zespół Szkół Ekonomicznych, 3.Zespół ,68 kwh/rok 3.Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych- Szkół Budowlanych i Plastycznych,4. Dom Pomocy Społecznej ,33 kwh/rok, 4. Dom Pomocy Społecznej ,74 354,54 t. równoważnika CO2/rok kwh/ 4 2 Gmina miasto Grudziądz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz -II etap ,99 zł ,87 zł ,12 zł ,92 zł ,07 zł n/d n/d 1. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 (budynek szkolny) , Liceum Ogólnokształcące Nr 1 (budynek szkolny) -195,485 t kwh/rok, 2. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 (budynek sali CO2/rok, 2. Liceum Ogólnokształcące Nr 1 (budynek sali gimnastycznej) ,454 kwh/rok; 3. Liceum Ogólnokształcące gimnastycznej) -35,670t CO2/rok; 3. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Nr ,626 kwh/rok; 4. Zespół Szkół Technicznych ,586 t CO2/rok; 4. Zespół Szkół Technicznych 286,038t 960,931 kwh/rok; 5. Centrum Kształcenia Praktycznego CO2/rok; 5. Centrum Kształcenia Praktycznego - 78,657 T CO2/rok 468,158 kwh/rok 5 Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka 3 Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Wychowawczego na ul. Bydgoskiej 5 w Grudziądzu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety ,79 zł ,66 zł ,13 zł ,00 zł ,79 zł n/d n/d Budynek SOW w Grudziądzu w skład którego wchodzi: budynek Budynek SOW w Grudziądzu w skład którego wchodzi: budynek główny, budynek pralni, budynek rehabilitacji i garaży ,06 główny, budynek pralni, budynek rehabilitacji i garaży - 49,4 3 4 Gmina Grudziądz Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Grudziądz ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,88 zł ,75 zł n/d n/d budynek OSP w Szynychu, Budynek główny Zespołu Szkół w Budynek OSP w Szynychu, Budynek główny Zespołu Szkół w Piaskach, Budynek techniczny Zespołu Szkół w Piaskach- 396 Piaskach, Budynek techniczny Zespołu Szkół w Piaskach- 155, ,84 t/rok 3 5 Gmina Gruta Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 1.Budynek w Plemiętach, 2. Budynek Urzędu Gminy, 3. Budynek 1.Budynek w Plemiętach, 2. Budynek Urzędu Gminy, 3. Budynek Biblioteki w Grucie kwh/rok Biblioteki w Grucie- 38 ton równoważnika CO2/rok 3 6 Gmina Rogóźno Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie ,45 zł ,86 zł ,59 zł ,00 zł ,45 zł n/d n/d ,9 kwh/rok Mg CO2/rok 2 7 Gmina Miasto i Gmina Radzyń Termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmiński Chełmińskim wraz z klimatyzacją ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 222,411 kwh/rok 58,269 Mg/rok 1 Suma Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,86 zł ,74 zł ,12 zł ,59 zł ,27 zł ,86 zł ,74 zł ,12 zł ,59 zł ,27 zł 21 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,86 zł ,74 zł ,12 zł ,59 zł ,27 zł ,86 zł ,74 zł ,12 zł ,59 zł ,27 zł 17 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0

12 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 4 PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej OSI Grudziądz Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Liczba przewozów pasażerów komunikacją 1. Całkowita długość nowych lub 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - 3. Liczba zakupionych jednostek taboru 4. Liczba zainstalowanych inteligentnych Uwagi miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich - zmodernizowanych linii tramwajowych i linii km pasażerskiego w publicznym transporcie systemów transportowych - szt. LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne szt. metra - km zbiorowym komunikacji miejskiej - szt. EFRR/EFS Wkład własny 1 Gmina-miasto Grudziądz Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu ,65 zł ,65 zł 0,00 zł ,39 zł ,26 zł n/d n/d 10,516 n/d n/d 2 Gmina-miasto Grudziądz Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu - etap II ,48 zł ,48 zł 0,00 zł ,06 zł ,42 zł n/d n/d 1,800 n/d n/d 3 Gmina Dragacz Budowa ścieżki rowerowej Dolna Grupa - Grupa ,42 zł ,42 zł 0,00 zł ,12 zł ,30 zł n/d n/d 2,526 n/d n/d 4 Gmina Grudziądz Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie- Ruda ,87 zł ,87 zł 0,00 zł ,15 zł ,72 zł n/d n/d 4,46 n/d n/d 5 Gmina Gruta Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński Łasin - Rozdroże ,19 zł ,19 zł 0,00 zł ,61 zł ,58 zł n/d n/d 1,303 n/d n/d Gmina Miasto i Gmina Radzyń Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy 6 Chełmiński Radzyń Chełmiński- odcinek D ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 0,63 n/d n/d Brak wartości wskaźnika rezultatu 1. 7 Gmina-miasto Grudziądz Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł brak danych n/d n/d 8 n/d Suma- wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,61 zł ,61 zł 0,00 zł ,33 zł ,28 zł n/d n/d 21,235 8 n/d ,61 zł ,61 zł 0,00 zł ,33 zł ,28 zł n/d n/d 21,235 8 n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0,00 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d ,61 zł ,61 zł 0,00 zł ,33 zł ,28 zł n/d n/d 21,235 0 n/d ,61 zł ,61 zł 0,00 zł ,33 zł ,28 zł n/d n/d 21,235 0 n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0,00 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 1,30 8 n/d ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 1,30 8 n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0,00 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 n/d n/d

13 !" # OSI Grudzidz Wskanik rezultatu Wskanik produktu Czy projekt kwalifikuje si LP Nr fiszki Podmiot zgłaszajcy Tytuł propozycji projektowej Warto całkowita kwalifikowalne ródła finansowania do wsparcia projektowej niekwalifikowalne 1.Liczba dodatkowych osób 2. Liczba dodatkowych osób 1. Odsetek ludnoci korzystajcej z korzystajcych z ulepszonego korzystajcych z ulepszonego EFRR/EFS Wkład własny oczyszczalni cieków - % oczyszczania cieków - RLM zaopatrzenia w wod - osoby Uwagi Gmina Dragacz Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu , , , , nd 1 Tak 2 Gmina Gruta Poprawa gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Gruta , , , , bd Tak Zgodnie z RPO WK-P inwestycje zwizane z zaopatrzeniem w wod (m.in. systemy zaopatrzenia w wod, ujcia i stacje uzdatniania wody) uzyskaj wsparcie, jednake wyłcznie w ramach kompleksowych projektów wodno-ciekowych i z zastrzeeniem, e inwestycje z zakresu gospodarki wodnej stanowi bd niewielk cz kompleksowych projektów do 40% całkowitych wydatków zwizanych z realizacj projektu) lub gdy na danym terenie jest zapewniona sie kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ciekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. Suma-wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do realizacji do koca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakoczy si po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

14 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 6 PI 6c Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury OSI Grudziądz Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Zwiedzający muzea i oddziały w gestii 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych 3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? samorządu gmin, powiatów i miast na prawach wsparciem miejscach należących do dziedzictwa wsparciem - szt. - szt. Uwagi LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne powiatu/1000 mieszkańców - osoby/1000 kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje EFRR/EFS Wkład własny mieszkańców turystyczne - odwiedziny/rok 1 Gmina miasto - Grudziądz Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ,73 zł ,73 zł 0,00 zł ,07 zł ,66 zł n/d 2903 n/d 1 Tak Suma- wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,73 zł ,73 zł 0,00 zł ,07 zł ,66 zł n/d ,73 zł ,73 zł 0,00 zł ,07 zł ,66 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,73 zł ,73 zł 0,00 zł ,07 zł ,66 zł n/d ,73 zł ,73 zł 0,00 zł ,07 zł ,66 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0 0 0

15 OSI Grudzidz Wskanik rezultatu Wskanik produktu Czy projekt kwalifikuje si do wsparcia Uwagi LP Nr fiszki projektowej Podmiot zgłaszajcy Tytuł propozycji Warto całkowita niekwalifikowalne ródła finansowania projektowej kwalifikowalne 1. Udział powierzchni obszarów chronionych w powierzchni ogółem - % 1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - ha 2. Liczba wspartych form ochrony przyrody - szt. EFRR/EFS Wkład własny BRAK PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH ZŁOONYCH W RAMACH PI 6d Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do realizacji do koca 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakoczy si po 2018 r. Suma - propozycje projektowe kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia

16 Załącznik nr 8 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OSI Grudziądz LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej BRAK PROPOZYCJI PROJEKTOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH PI 10a Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 2. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej - osoby 2. Liczba obiektów Czy projekt infrastruktury jednostek kwalifikuje się organizacyjnych systemu do wsparcia oświaty - szt. Uwagi

17 Załącznik nr 9 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego OSI Grudziądz LP Podmiot zgłaszający 1 Gmina Miasto Grudziądz Tytuł propozycji projektowej Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego ,82 zł ,82 zł 0,00 zł ,99 zł ,83 zł TAK ,82 zł ,82 zł 0,00 zł ,99 zł ,83 zł ,82 zł ,82 zł 0,00 zł ,99 zł ,83 zł 42, ,82 zł ,82 zł 0,00 zł ,99 zł ,83 zł ,82 zł ,82 zł 0,00 zł ,99 zł ,83 zł Liczba obiektów Czy projekt infrastruktury jednostek kwalifikuje się organizacyjnych systemu do wsparcia oświaty - szt. Uwagi

18 Załącznik nr 10 - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 OSI Grudziądz LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne Rozwój instytucji opieki nad 1 Gmina Grudziądz dziećmi w wieku do lat 3 Suma - wszystkie projekty Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. niekwalifi kowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte Wskaźnik produktu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,05 zł ,90 zł 9 9 tak ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,05 zł ,90 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,05 zł ,90 zł 9 9 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,05 zł ,90 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,05 zł ,90 zł 9 9 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi

19 Załącznik nr 11 - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne OSI Grudziądz Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Liczba osób zagrożonych 2. Liczba osób zagrożonych 3. Liczba osób zagrożonych 4. Liczba osób zagrożonych Liczba osób zagrożonych Liczba osób z ubóstwem lub ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem niepełnosprawnościami Czy projekt wykluczeniem społecznym, społecznym poszukujących społecznym pracujących po społecznym pracujących 6 społecznym objętych objętych wsparciem w kwalifikuje się do LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne które uzyskały kwalifikacje pracy po opuszczeniu opuszczeniu programu (łącznie miesięcy po opuszczeniu wsparciem w programie - os. programie - os. EFRR/EFS Wkład własny wsparcia po opuszczeniu programu - programu - os. z pracującymi na własny programu (łącznie z os. rachunek) - os. pracującymi na własny rachunek) - os. Gmina Miasto i Gmina 1 Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie ,55 zł ,55 zł 0,00 zł ,36 zł ,19 zł bd tak Radzyń Chełmiński Gmina Grudziądz, Nowa szansa - inicjatywa na rzecz aktywizacji 2 Gminny Ośrodek społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,94 zł ,87 zł tak Pomocy Społecznej Grudziądz CARITAS Grudziądz / 3 Powiatowy Urząd Pracy Aktywni w Grudziądzu ,47 zł ,47 zł 0,00 zł ,15 zł ,32 zł tak w Grudziądzu Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 4 Gmina Gruta zagrożonych wykluczeniem społecznym w ,60 zł ,60 zł 0,00 zł ,31 zł ,29 zł tak Gminie Gruta - etap 1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 5 Gmina Gruta zagrożonych wykluczeniem społecznym w ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,63 zł ,88 zł tak Gminie Gruta - etap 2 Stowarzyszenie MY TEŻ CHCEMY PRACOWAĆ aktywizacja Przyjaciół Osób 6 zawodowa i społeczna uczestników Warsztatu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,60 zł ,40 zł tak Niepełnosprawnych Terapii Zajęciowej w Grudziądzu TO-MY CARITAS Grudziądz, 7 MOPR Grudziądz, PUP Grudziądzka starówka to najlepsza miejscówka ,55 zł ,55 zł 0,00 zł ,87 zł ,68 zł tak Grudziądz Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkim 8 Gmina Grudziądz ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł tak Wełczu Suma ,48 zł ,48 zł 0,00 zł ,85 zł ,63 zł ,48 zł ,48 zł 0,00 zł ,85 zł ,63 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,15 zł ,15 zł 0,00 zł ,27 zł ,88 zł ,15 zł ,15 zł 0,00 zł ,27 zł ,88 zł Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,58 zł ,75 zł ,33 zł ,33 zł 0,00 zł ,58 zł ,75 zł Uwagi Wartość dofinansowania (wkład UE) zgodnie z podpisaną umową wynosi ,31 zł. Z uwagi na powyższe należy dokonać stosownej korekty w Strategii OSI Grudziądza. Wartość w tabeli wpisana zgodnie z podpisaną umową.

20 Załącznik nr 12 - PI 9iv - Poddziałanie Rozwój usług społecznych OSI Grudziądz LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita 1 Gmina Gruta 2 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Gmina Miasta Grudziądz, Grudziądzkie Centrum Caritas Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł tak Pomocna dłoń ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 700,00 zł 3 10 tak Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 250,00 zł 0 16 tak Utworzenie Domu Dziennego Pobytu uzupełnione o wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki oraz o dowożenie posiłków Rozwój ośrodka wsparcia - Środowiskowego 4 Gmina Gruta Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej Rewitalizacja społeczno - gospodarcza mieszkańców Gminy poprzez organizację 5 Gmina Grudziądz warsztatów, zajęć edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku Suma Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 1. Liczba wspartych w 1. Liczba osób zagrożonych programie miejsc ubóstwem lub wykluczeniem świadczenia usług społecznym objętych usługami społecznych istniejących po społecznymi świadczonymi w zakończeniu projektu - szt. interesie ogólnym w programie - os. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 15 tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł tak ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 250,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 5 250,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi Usunięto z listy podstawowej

21 Załącznik nr 13 - PI 10i - Poddziałanie Wychowanie przedszkolne OSI Grudziądz LP EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy 1 Gmina Gruta Utworzenie przedszkola samorządowego szansą na nowe możliwości edukacji przedszkolnej w ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,25 zł ,00 zł 0,00 zł TAK Gminie Gruta 2 Gmina Gruta Prowadzenie zajęć ruchowych dla dzieci oraz poznawanie najbliżej okolicy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł TAK 3 Gmina Gruta Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 9 000,00 zł 0,00 zł TAK 4 Gmina Grudziądz Zwiększenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Grudziądz w oparciu o zajęcia edukacyjno rozwojowe ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł brak danych TAK 5 6 Podmiot zgłaszający Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola, Nowa Wieś, ul. Grudziądzka 18 Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych Szkoła Podstawowa Grudziadz - Węgrowo, Węgrowo 46, Grudziądz Tytuł propozycji projektowej Zwiększenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego w Przedszkolu KRASNAL w Nowej Wsi w oparciu o zajęcia edukacyjno rozwojowe Zwiększenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Grudziądz- Węgrowo w oparciu o zajęcia edukacyjno rozwojowe Zwiekszenie ilości miejsc przedszkolnych poprzez adaptacje i wyposażenie istniejacego 7 Gmina - miasto Grudziądz budynku na potrzeby przedszkola samorzadowego w Grudziądzu Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania Wskaźnik rezultatu 1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS - % (cel szczegółowy 1) 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 1) 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji Wskaźnik produktu 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł brak danych TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł brak danych TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,25 zł ,00 zł 0,00 zł ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,25 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,25 zł ,00 zł 0,00 zł ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,25 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - os. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi Brak wskaźnika rezultatu nr 1. Brak wskaźnika rezultatu nr 1. Brak wskaźnika rezultatu nr 1.

22 Załącznik nr 14 - PI 10i - Poddziałanie Kształcenie ogólne OSI Grudziądz Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu 3. Liczba szkół i placówek 4. Liczba szkół, w których 5. Liczba nauczycieli 4. Liczba 6. Liczba szkół i placówek 1. Liczba uczniów, którzy 2. Liczba nauczycieli, którzy 3. Liczba nauczycieli 5. Liczba uczniów 7. Liczba szkół, systemu oświaty pracownie przedmiotowe prowadzących nauczycieli systemu oświaty Czy projekt Źródła finansowania nabyli kompetencje uzyskali kwalifikacje lub objętych wsparciem objętych wsparciem w których pracownie wykorzystujących sprzęt TIK do wykorzystują doposażenie do zajęcia z objętych wyposażonych w ramach kwalifikuje się Uwagi LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita kwalifikowalne kluczowe po opuszczeniu nabyli kompetencje po w zakresie TIK w zakresie rozwijania przedmiotowe niekwalifikowalne prowadzenia zajęć prowadzenia zajęć wykorzystaniem TIK wsparciem w programu w sprzęt TIK do do wsparcia programu - os. (cel opuszczeniu programu - os. ramach programu - kompetencji kluczowych zostały doposażone edukacyjnych - szt. (cel edukacyjnych - szt. (cel dzięki EFS - os. (cel programie - prowadzenia zajęć EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy szczegółowy 2) (cel szczegółowy 2) os. w programie - os. w programie - szt. szczegółowy 2) szczegółowy 2) szczegółowy 2) os. edukacyjnych - szt. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach 1 Gmina Miasto Grudziądz podstawowych i ponadpodstawowych w ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d TAK Grudziądzu Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach 2 Gmina Grudziądz ,39 zł ,39 zł 0,00 zł ,23 zł ,72 zł ,44 zł TAK oświatowych na terenie gminy Grudziądz Wiedza kluczem do przyszłości kształcimy 3 Gmina Rogóżno ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK uczniów szkół Gminy Rogóźno Gmina Miasto i Gmina 4 Najlepszy czas na rozwój ,13 zł ,13 zł 0,00 zł ,21 zł ,31 zł ,61 zł TAK Brak wskaźnika produktu nr 4. Radzyń Chełmiński W źródłach finansowania należy wskazać wkłąd własny w wysokości Niepubliczna Szkoła 5% wydatków kwalifikowanych i 5 Młodzi odkrywcy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł 40 brak danych brak danych brak dancyh n/d warunkowo Podstaowa nr 1 wkłąd krajowy w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych. Brak wskaźnika rezultatu nr 2, 3 i 4. Gmina-miasto Grudziądz 6 Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d TAK (partner) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie TIK, nauk matematycznoprzyrodniczych i języków obcych w szkołach z 7 Gmina Gruta ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł n/d gminy Gruta Suma - wszystkie projekty ,52 zł ,52 zł 0,00 zł ,94 zł ,53 zł ,05 zł ,52 zł ,52 zł 0,00 zł ,94 zł ,53 zł ,05 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,13 zł ,13 zł 0,00 zł ,71 zł ,81 zł ,61 zł ,13 zł ,13 zł 0,00 zł ,71 zł ,81 zł ,61 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,39 zł ,39 zł 0,00 zł ,23 zł ,72 zł ,44 zł ,39 zł ,39 zł 0,00 zł ,23 zł ,72 zł ,44 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

23 Załącznik nr 15 - PI 10iv - Poddziałanie Kształcenie zawodowe OSI Grudziądz LP Podmiot zgłaszający 1 Gmina Miasto Grudziądz Tytuł propozycji projektowej Efektywne kształcenie zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy Wartość całkowita kwalifikowalne niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu nauki - os. Wskaźnik rezultatu 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - szt. 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy - os. Wskaźnik produktu 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie - os. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - szt ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi 2 Gmina-miasto Grudziądz Podnoszenie umiejetności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu Suma - wszystkie projekty Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia OSI została złożona przez organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.02.2015 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I. WSTĘP Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Golub-Dobrzyń, 28 czerwca 2017 Agenda Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok Priorytety Inwestycyjne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach których mogą być realizowane projekty wpisane do Strategii ORSG Powiatu Grudziądzkiego wraz z przykładowymi typami projektów Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Poddziałanie 10.4.2: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ZIT WrOF Zintegrowane Inwestycje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rewitalizacja w RPO WZ Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Wsparcie działań rewitalizacyjnych Wsparcie na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO

WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KULTURA I DZIEDZICTWO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (zatwierdzonym Uchwałą nr 55/852/17/V Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania w poszczególnych osiach priorytetowych I GOSPODARKA, 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1 1b INNOWACJE, 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo