Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Poprawność złożenia strategii"

Transkrypt

1

2

3 Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Tak Nie Nie dotyczy Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG? X Czy załączono uchwałę/y organu reprezentującego ORSG /uchwały rad gmin i miast X przyjmującą projekt strategii ORSG (jego aktualizację jeśli dotyczy)? Czy strategia ORSG: Jest spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi? X Wskazuje obszar wsparcia? X Zawiera syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia? X Wskazuje w wymiarze przestrzennym obszary koncentracji wsparcia? X Wskazuje cele rozwojowe do realizacji w ramach strategii ORSG? X Wskazuje priorytety wsparcia i odpowiadające im priorytety inwestycyjne? X Określa zasady naboru propozycji projektowych realizowanych w ramach ORSG? X Zawiera listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach ORSG? X Zawiera listę przedsięwzięć o charakterze komplementarnym? X Wskazuje wpływ planowanych przedsięwzięć na osiąganie zakładanych w strategii ORSG X wskaźników? Pokazuje odniesienie się do instrumentów finansowych? X Zawiera plan finansowy? X Opisuje system wdrażania strategii ORSG? X Opisuje system monitorowania strategii ORSG? X Zawiera opis przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru oraz opisuje sposób, w jaki X będą oni włączeni w realizację strategii ORSG? Czy dla strategii ORSG stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania procedury SOOŚ? X Czy dla strategii ORSG została przeprowadzona procedura SOOŚ? X Czy wnioski zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono w X przedstawionej do oceny strategii ORSG?

4 Załącznik nr 2. Karta oceny merytorycznej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Zagadnienia dla KPBPPiR (punkty 1-3) Nr Elementy Strategii podlegające ocenie Ocena /nie (spełnia nie spełnia) Pytania służące ocenie w Wyjaśnienie / uszczegółowienie zakresu podlegającego ocenie zakresie poszczególnych zagadnień 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Czy diagnoza jest kompletna? Sprawdzenie ogólnej zgodności diagnozy z wymogami określonymi w Zasadach przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania to znaczy w szczególności: 1. Czy jest syntetyczna? 2. Czy zawiera wszystkie podstawowe elementy określające charakterystykę uwarunkowań i stanu rozwoju? 3. Czy wskazuje zróżnicowania wewnątrzpowiatowe? 4. Czy odwołuje się do pozycji ORSG na tle województwa i kraju? 5. Czy została przygotowana na odpowiednim poziomie merytorycznym? 6. Czy przy opracowywaniu Diagnozy posłużono się odpowiednimi danymi i czy są one aktualne? 1.2 Czy diagnoza pozbawiona jest istotnych błędów? Sprawdzenie, czy w diagnozie nie ma błędów związanych z niewłaściwym doborem danych, ich nieaktualnością, błędami w interpretacji które mają wpływ na uzyskane wnioski. 2. Spójność i zgodność Strategii ORSG ze strategią rozwoju województwa 2.1 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie ogólnych założeń rozwoju województwa wskazywanych w SRW? Wszystkie określone w strategii ORSG kierunki bezpośrednio nawiązują do kierunków rozwoju lub innych jednoznacznych ustaleń SRW.

5 2.2 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie rozwiązywania problemów lub wykorzystywania szans rozwojowych wskazywanych dla danego obszaru w SRW? 2.3 Czy strategia jest zgodna z SRW w aspekcie realizacji wskaźników w tym zwłaszcza czy realizacja kierunków rozwoju określonych w OSRG może wpłynąć na poprawę wskaźników drugiego poziomu monitorowania SRW (tabela Monitoring realizacji celów strategicznych? Określone w strategii ORSG kierunki powinny być blisko powiązane z założeniami rozwoju dla danego obszaru, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z SRW. Kierunki działań określone w ORSG (gdyby doszło do realizacji działań w tych kierunkach) mają powiązania z poprawą wskaźników na poziomie województwa, określonych w SRW. 3. Zidentyfikowane problemy, kierunki działań, potencjały, sposoby eliminacji problemów i wykorzystania szans rozwojowych 3.1 Czy zidentyfikowane problemy, potencjały, wyzwania, potrzeby rozwojowe wynikają z wykonanej diagnozy? Każdy imiennie wskazany problem, potencjał, wyzwanie jest w sposób przekonujący wyprowadzony/uzasadniony w części diagnostycznej. 3.2 Czy cele strategii ORSG korespondują ze zidentyfikowanymi problemami, potencjałami, wyzwaniami, potrzebami rozwojowymi? 3.3 Czy wskazywane w strategii ORSG projekty ściśle i bezpośrednio realizują cele strategii ORSG? Cele strategii ORSG ukierunkowane na rozwiązanie problemów i wykorzystanie potencjałów danego obszaru. Każdy imiennie wskazany projekt z listy podstawowej i rezerwowej realizuje cele strategii ORSG (wymóg nie jest niezbędny dla projektów komplementarnych). Tym samym zakładane efekty (produkty i rezultaty) poszczególnych projektów określonych na liście podstawowej i rezerwowej rozwiązują problem lub wykorzystują szansę.

6 3.4 Czy wskaźniki celu podane w tabeli Logika interwencji strategicznej są adekwatne do przedstawionych w tej samej tabeli: zidentyfikowanego problemu/potencjału oraz celu? Zapewniono spójność i logikę programowania poprzez wyeliminowanie sytuacji, gdy wskaźniki interwencji nie są adekwatne do problemu/potencjału i celu, który uzasadniał tę interwencję. 4. Uwzględnienie w procesie tworzenia i wdrażania strategii idei partnerstwa 1.Czy zapewniono udział partnerów społeczno-gospodarczych w procesie tworzenia Strategii? 2.Czy uwzględniono strukturę partnerów społeczno-gospodarczych z danego obszaru w procesie tworzenia Strategii? 3.Czy informacja o prowadzonych konsultacjach była powszechnie dostępna, aby każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd? 4. Czy zapewniono odpowiednio długi okres trwania konsultacji społecznych (tj. min. 10 dni)? 5.Czy odniesiono się do wniesionych uwag? 5. Ocena projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji projektów wraz z analizą wskaźnikową 1.Czy Strategia uwzględnia zapisy planów gospodarki niskoemisyjnej w kontekście planowanych działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym? 2.Czy Strategia zawiera odniesienie do KPOŚK w kontekście planowanych działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej? 3.Czy propozycje projektów z listy podstawowej zawarte w Strategii ORSG są zgodne z zapisami RPO WK-P (4c, 4e, 6b, 6c, 9b,10a, 8iv, 9i, 9iv,10i, 10iv) oraz SzOOP? 4.Czy działania planowane do realizacji zawarte w propozycjach projektowych odpowiadają na problemy i potencjały opisane w diagnozie? 5. Czy propozycje projektowe z listy podstawowej przedstawiają stopień realizacji wskaźników RPO WK-P? 6.Czy wskaźniki produktu i rezultatu pozwolą na osiągnięcie celów zawartych w RPO WK-P? 7.Czy przyjęte wskaźniki są adekwatne do planowanych działań? 8.Czy przyjęty harmonogram wdrażania strategii pozwoli na sprawną realizację określonych celów strategii? Tak, warunkowo Patrz załączone tabele (1)

7 6. System monitorowania strategii 1.Czy w Strategii znajduje się opis systemu monitorowania dokumentu w tym przedsięwzięć? 2.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przygotowywania sprawozdań wewnętrznych z realizacji przedsięwzięć? 3.Czy opis systemu monitorowania zawiera informacje odnoszące się do sposobu i częstotliwości przekazywania informacji do IZ? 4.Czy system monitorowania zapewnia możliwość aktualizacji strategii? 7. Ocena zdolności instytucjonalnej ORSG 7.1 Sposób zarządzania ORSG 1.Czy dokument wskazuje główne instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Strategii? 2.Czy sposób zarządzania opisany w Strategii ORSG jest zgodny z zawartym porozumieniem? 3.Czy zostały określone zadania partnerów zaangażowanych w realizację ORSG? 4.Czy została opisana struktura organizacyjna ORSG (np. Komitet Sterujący)? 5.Czy zostały opisane podstawowe zadania jednostek w strukturze organizacyjnej ORSG? 6.Czy zadania przydzielone poszczególnym jednostkom są zgodne z zakresem delegowanych zadań? 7.Czy zadania jednostek nie powielają się? 8.Czy wszystkie zadania zostały przewidziane i ujęte w strukturze organizacyjnej? 9.Czy opisano potencjał organizacyjny i kadrowy w zakresie gotowości realizacji zadań ORSG? 10.Czy potencjał kadrowy ORSG umożliwia terminowe wdrożenie Strategii tj.: a) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych do końca roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2018 r., b) Przygotowanie i realizację propozycji projektowych po roku 2018 r. oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu do końca 2023 r.

8 7.2 Procedury zarządzania ORSG 1.Czy Strategia ORSG zawiera opis zasad i systemu naboru propozycji projektowych do strategii ORSG wraz z opisem systemu partycypacji podmiotów lokalnych w tym procesie? 2.Czy Strategia ORSG zawiera założenia kryteriów naboru propozycji projektowych w ramach opracowywanego dokumentu? 3.Czy Strategia ORSG zawiera opis procesu decyzyjnego w zakresie naboru propozycji projektowych do Strategii ORSG? 4.Czy Strategia ORSG zawiera opis zasad współpracy z IZ RPO? 5.Czy opisy procedur są wyczerpujące i realne do wdrożenia? 6.Czy procedury nie są sprzeczne z zasadami wydatkowania funduszy unijnych? 7.3 Plan finansowy 1. Czy plan finansowy jest adekwatny do proponowanej alokacji na działania z zakresu polityki terytorialnej? 2.Czy plan finansowy wskazuje źródła finansowania Strategii ORSG, w szczególności czy zawiera informacje dot. współfinansowania pochodzącego od podmiotów wchodzących w skład ORSG (np. budżet JST, pożyczki, środki prywatne, inne)? 3.Czy plan finansowy określa podział środków pomiędzy Priorytety Inwestycyjne? 4. Czy plan finansowy przewiduje podział propozycji projektowych realizowanych do końca 2018 roku oraz po roku 2018? Tak, Patrz treść opinii (1) Przy najbliższej aktualizacji Strategii należy dokonać uaktualnienia zapisów przedmiotowego dokumentu w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zapisów w zakresie KPOŚK. Zapisy w Strategii dotyczące zawartości listy podstawowych propozycji projektowych należy dostosować do zapisów zawartych w załączonych do opinii tabelach. Weryfikacji podlegać powinny zwłaszcza zapisy dotyczące: przyporządkowania propozycji projektowych do właściwych list (podstawowa/rezerwowa/komplementarna), tytułów propozycji projektowych, wartości i źródeł finansowania, wartości i jednostek miary wskaźników. Ponadto w zakresie projektowanych obszarów działań przedstawionych w formie fiszek uwagi zostały wskazane w załączonych do opinii tabelach.

9 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 3 PI 4c - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ORSG P. Inowrocławskiego Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1.Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalne - GJ/rocznie 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii - szt. 2. Zmniejszenie Rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - kwh/rok 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - tony równoważnika CO2/rok 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? Uwagi LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Domów Powiat Inowrocławski, DPS Pomocy Społecznej, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Parchanie, Ludzisko, Inowrocław, powiecie inowrocławskim z zastosowanie alternatywnych źródeł Warzyn, Tarnówko, OWDiR energii ,42 zł ,42 zł 0,00 zł ,56 zł ,86 zł n/d n/d Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1. DPS Parchanie- 3,5 tony/rok; 2. DPS Ludzisko- 8 łącznie kwh/rok; DPS w Inowrocławiu kwh/rok; DPS ton/rok; 3. DPS Inowrocław- 14 ton/rok; 4. DPS Warzyn- Parchanie kwh/rok; DPS w Tarnówku Budynek pralni z suszarnią- 3,5 ton/rok; 5. DPS Tarnówko- 3,5 tony/rok;6. OWDiR kwh/rok; DPS w Tarnówku Budynek socjalno-mieszkalny budynków Placówka nr 1-4,0 tony/rok; OWDiR kwh/rok; DPS w Tarnówku Budynek administracyjno- mieszkalny Placówka nr 2-4,0 tony/rok; OWDiR Placówka nr 3-4,0 kwh/rok; DPS Wawrzyn kwh/rok: Budynek główny tony/rok; OWDiR Placówka nr 5-5,5 tony/rok; kwh/rok, Bocianie gniazdo kwh/rok- DPS Ludzisko Pałac Placówka nr 8-4,0 tony/rok- łącznie- 21,5 ton/rok 14 Tak kwh/rok; DPS w Ludzisku (Wozownia) kwh/rok, DPS w Ludzisku (Spichrz) kwh/rok; OWDiR Placówka nr kwh/rok; OWDiR Placówka nr kwh/rok; OWDiR Placówka nr kwh/rok; OWDiR Placówka nr kwh/rok; OWDiR Placówka nr kwh 2 Gmina Gniewkowo Termomodernizacja budynków szkoły Podstawowej nr 1 i Hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie ,52 zł ,52 zł 0,00 zł ,64 zł ,88 zł n/d n/d kwh/rok 85 ton równoważnika CO2/rok 1 Tak 3 Gmina Kruszwica Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica-Zespół Szkół Ogólnokształcących ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,64 zł ,36 zł n/d n/d 108,700 kwh 67,820 Mg CO2 1 Tak 4 Gmina Dąbrowa Biskupia Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej, Szkoły Podstawowej w Parchaniu, Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku i Szkoły Podstawowej w Pieraniu ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 1. Budynek Szkolny w Dąbrowie Biskupiej ,50 kwh/rok; 2. Budynek 1. Budynek Szkolny w Dąbrowie Biskupiej- 405,79 ton szkolny w Parchaniu 5053,39 kwh/rok, 3. Budynek szkolny w Pieraniu 1049,74 równoważnika CO2/rok; 2. Budynek szkolny w Parchaniu kwh/rok; 4. Budynek szkolny w Ośniszczewku -7540,31 kwh/rok 4,10 tony równoważnika CO2/rok, 3. Budynek szkolny w Pieraniu 0,85 tony równoważnika CO2/rok ; 4. Budynek szkolny w Ośniszczewku -6,12 tony równoważnika CO2/rok 4 Tak 5 Gmina Dąbrowa Biskupia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia ,89 zł ,89 zł 0,00 zł ,90 zł ,99 zł n/d n/d 22388,63 kwh/rok 18,18 ton równoważnika CO2/rok 1 Tak 6 Gmina Złotniki Kujawskie Kompleksowa termomodernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich ,38 zł ,38 zł 0,00 zł ,97 zł ,41 zł n/d n/d kwh/rok 15 ton równoważnika CO2/rok 1 Tak 7 Gmina Złotniki Kujawskie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich ,35 zł ,35 zł 0,00 zł ,13 zł ,22 zł n/d n/d kwh/rok 66,42 ton równoważnika CO2/rok 1 Tak 8 Gmina Kruszwica Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Kruszwica - świetlica w Kruszwicy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d brak danych 26 MgCO2/rok 1 Tak W Strategii należy podać wartość wskaźnika produktu nr 2. Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,56 zł ,56 zł 0,00 zł ,84 zł ,72 zł n/d n/d ,56 zł ,56 zł 0,00 zł ,84 zł ,72 zł n/d n/d 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d ,14 zł ,14 zł 0,00 zł ,28 zł ,86 zł n/d n/d ,14 zł ,14 zł 0,00 zł ,28 zł ,86 zł n/d n/d 24 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d ,42 zł ,42 zł 0,00 zł ,56 zł ,86 zł n/d n/d ,42 zł ,42 zł 0,00 zł ,56 zł ,86 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d n/d 0

10 Wskaźnik rezultatu Załącznik Nr 4 PI 4e - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej ORSG P. Inowrocławskiego Wskaźnik produktu LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania 1. Liczba przewozów pasażerów komunikacją 1. Całkowita długość nowych lub 2. Długość wybudowanych ścieżek rowerowych - 3. Liczba zakupionych jednostek taboru 4. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów miejską na 1 mieszkańca obszarów miejskich - zmodernizowanych linii tramwajowych i linii km pasażerskiego w publicznym transporcie transportowych - szt. szt. metra - km zbiorowym komunikacji miejskiej - szt. EFRR/EFS Wkład własny Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? Uwagi 1 Gmina Kruszwica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kruszwica - I etap ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 7,665 n/d n/d Tak 2 Gmina Gniewkowo Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dabrowa Biskupia od km do km polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo -I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek Dąbrowa Biskupia od km do km polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d n/d 5,03 n/d n/d Tak 3 Gmina Pakość Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. Barcin ,67 zł ,67 zł 0,00 zł ,00 zł ,67 zł n/d n/d 1,485 n/d n/d Tak 4 Gmina Janikowo Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszorowerowy, etap II w miejscowości Janikowo ,84 zł ,84 zł 0,00 zł ,76 zł ,08 zł n/d n/d 2,4065 n/d n/d Tak ,51 zł ,51 zł 0,00 zł ,76 zł ,75 zł n/d n/d 16,5865 n/d n/d Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,51 zł ,51 zł 0,00 zł ,76 zł ,75 zł n/d n/d 16,5865 n/d n/d ,51 zł ,51 zł 0,00 zł ,76 zł ,75 zł n/d n/d 16,5865 n/d n/d ,51 zł ,51 zł 0,00 zł ,76 zł ,75 zł n/d n/d 16,5865 n/d n/d

11 !" # ORSG P. Inowrocławski Wskanik rezultatu Wskanik produktu Czy projekt kwalifikuje si do Uwagi LP Podmiot zgłaszajcy Tytuł propozycji projektowej Warto całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty ródła finansowania wsparcia niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny 1. Odsetek ludnoci korzystajcej z oczyszczalni cieków - % 1.Liczba dodatkowych osób korzystajcych z ulepszonego oczyszczania cieków - RLM 2. Liczba dodatkowych osób korzystajcych z ulepszonego zaopatrzenia w wod - osoby ,89 zł ,89 zł 0,00 zł ,46 zł ,43 zł nd Tak Gmina Złotniki Kujawskie Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewo-Rucewko, Złotniki Kujawskie, Tuczno, Mierzwin i Bdzitowo ,92 zł ,92 zł 0,00 zł ,58 zł ,34 zł nd nd Tak Gmina Rojewo Budowa przyzagrodowych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Rojewo W przypadku przydomowych oczyszczalni cieków naley pamita, e tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na obszarach o zabudowie rozproszonej, gdzie rachunek ekonomiczny bdzie uzasadniał i rodzaj inwestycji, dopuszczalne bdzie wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania cieków, które przyczyni si do osignicia pełnej zgodnoci aglomeracji wskazanych w KPOK (tzn. pomidzy 2-10 tys. RLM) z wymogami dyrektywy 91/271/EWG dotyczcej oczyszczania cieków komunalnych (tzw. dyrektywy ciekowej ) ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł nd nd 900 Tak Zgodnie z RPO WK-P inwestycje zwizane z zaopatrzeniem w wod (m.in. systemy zaopatrzenia w wod, ujcia i stacje uzdatniania wody) uzyskaj wsparcie, jednake wyłcznie w ramach kompleksowych projektów wodno- ciekowych i z zastrzeeniem, e inwestycje z zakresu gospodarki wodnej stanowi bd niewielk cz kompleksowych projektów do 40% całkowitych wydatków zwizanych z realizacj projektu) lub gdy na danym terenie jest zapewniona sie kanalizacyjna lub uregulowana gospodarka ciekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. Gmina Rojewo Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowoci Jezuicka Struga, Gmina Rojewo 3 Suma - projekty kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty do realizacji do koca 2018 r. Suma - projekty kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty, których realizacja zakoczy si po 2018 r. Suma - projekty kwalifikujce si do wsparcia Suma - projekty niekwalifikujce si do wsparcia ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,04 zł ,77 zł ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,04 zł ,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,04 zł ,77 zł ,81 zł ,81 zł 0,00 zł ,04 zł ,77 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

12 Wskaźnik rezultatu Załącznik nr 6 PI 6c Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury ORSG P. Inowrocławskiego Wskaźnik produktu LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Źródła finansowania 1. Zwiedzający muzea i oddziały w gestii samorządu gmin, powiatów i 1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych 3. Liczba instytucji kultury objętych Koszty niekwalifikowalne Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia? Uwagi miast na prawach powiatu/1000 mieszkańców - osoby/1000 mieszkańców miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz wsparciem - szt. wsparciem - szt. stanowiących atrakcje turystyczne - odwiedziny/rok EFRR/EFS Wkład własny Brak propozycji projektowych w ramach PI 6c

13 Załącznik nr 7 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ORSG Inowrocławski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej 1 Gmina Rojewo 2 Gmina Pakość 3 Gmina Dąbrowa Biskupia EFRR/EFS Wkład własny Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka ,59 zł ,59 zł 0,00 zł ,00 zł ,59 zł TAK Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK Pakości Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Bislupia ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK ,59 zł ,59 zł 0,00 zł ,00 zł ,59 zł 53, ,59 zł ,59 zł 0,00 zł ,00 zł ,59 zł 53, ,59 zł ,59 zł 0,00 zł ,00 zł ,59 zł 53, ,59 zł ,59 zł 0,00 zł ,00 zł ,59 zł 53, Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania Wskaźnik rezultatu 2. Odsetek dzieci w 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem wieku 3-4 lata objętych infrastrukturze w zakresie opieki nad wychowaniem dziećmi lub infrastrukturze przedszkolnym - % edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej - osoby 2. Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi

14 Załącznik nr 8 - PI 10a - Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ORSG Inowrocławski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Wyposażenie pracowni do kształcenia praktycznego w zawodzie technik teleinformatyk w sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z 1 Powiat Inowrocławski modernizacja i rozbudową sieci komputerowej - projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu Wyposażenie szkolnych pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu: 2 Powiat Inowrocławski 1. Pracownia ekonomiczna, 2. Pracownia logistyczna, 3. Pracownia prowadzenia sprzedaży, 4. Pracownia organizacji reklamy Wyposażenie szkolnych pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu: 3 Powiat Inowrocławski 1. Pracowni planowania żywienia i usług gastronomicznych, 2. Pracowni obsługi hotelarskiej Wyposażenie pracowni szkolnej dla kwalifikacji 4 Powiat Inowrocławski T.04-Produkcja wyrobów cukierniczych w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu 5 Powiat Inowrocławski 6 Powiat Inowrocławski 7 Powiat Inowrocławski Wyposażenie szkolnej pracowni technologii gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Utworzenie oraz unowocześnienie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w kwalifikacjach: E.20, M.19, Mechanik motocyklowy, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Baza dydaktyczna, gwarancją rozwoju szkolnictwa zawodowego Wyposażenie szkolnej pracowni geodezji i 8 Powiat Inowrocławski dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik rezultatu 1. Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród uczniów ZSZ - % 1. Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35), w tym: - osoby Wskaźnik produktu Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d - dotyczy technikum TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d - dotyczy technikum TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d - dotyczy technikum TAK ,30 zł ,00 zł ,30 zł ,00 zł ,30 zł TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł n/d - dotyczy technikum TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK ,69 zł ,69 zł 0,00 zł ,09 zł ,60 zł 85, TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,55 zł ,45 zł n/d - dotyczy technikum TAK ,99 zł ,69 zł ,30 zł ,64 zł ,35 zł 73, ,99 zł ,69 zł ,30 zł ,64 zł ,35 zł 73, ,99 zł ,69 zł ,30 zł ,64 zł ,35 zł 73, ,99 zł ,69 zł ,30 zł ,64 zł ,35 zł 73, Liczba obiektów Czy projekt infrastruktury jednostek kwalifikuje się organizacyjnych systemu do wsparcia oświaty - szt. Uwagi

15 Załącznik nr 9 - PI 8iv - Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ORSG P. Inowrocławskiego Wskaźnik rezultatu LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty Koszty Źródła finansowania 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w kwalifikowalne niekwalifik wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu owalne dofinansowania ze środków EFS - słabiej rozwinięte EFRR/EFS Wkład własny Wskaźnik produktu 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - szt. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi 1 Gmina Złotniki Kujawskie Sworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Złotniki Kujawskie Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 1 TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 1

16 Załącznik nr 10 - PI 9i - Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne ORSG P. Inowrocławski Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Czy projekt kwalifikuje się Uwagi LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty Źródła finansowania 1. Liczba osób zagrożonych 2. Liczba osób zagrożonych 3. Liczba osób zagrożonych 4. Liczba osób zagrożonych Liczba osób zagrożonych Liczba osób z do wsparcia niekwalifikowalne ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem ubóstwem lub wykluczeniem niepełnosprawnościami EFRR/EFS Wkład własny społecznym, które uzyskały społecznym poszukujących społecznym pracujących po społecznym pracujących 6 miesięcy społecznym objętych wsparciem objętych wsparciem w kwalifikacje po opuszczeniu pracy po opuszczeniu programu opuszczeniu programu (łącznie z po opuszczeniu programu (łącznie z w programie - os. programie - os. programu - os. - os. pracującymi na własny rachunek) pracującymi na własny rachunek) - - os. os. 1 PCPR w Inowrocławiu Aktywni-zintegrowani II ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł PCPR w Inowrocławiu Aktywni-zintegrowani III ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Gmina Pakość w Postaw na aktywność - Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,50 zł ,00 zł partnerstwie z Fundacją Ekspert Kujawy społecznym z terenu Gminy Pakość Gmina Pakość w Aktywność się opłaca - wsparcie w zakresie partnerstwie ze 4 aktywizacji społeczno-zawodowej osób ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Stowarzyszeniem "Kraina zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy Pakość Rozwoju" Fundacja Ekspert Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Kujawy/Gmina Kruszwica Gminy Kruszwica Fundacja Ekspert Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Kujawy/Gmina Gniewkowo Gminy Gniewkowo Wartość dofinansowania (wkład UE) zgodnie z podpisaną umową wynosi ,74 zł. Z uwagi na Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powyższe należy dokonać Fundacja Gospodarcza gminy Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,74 zł ,26 zł stosownej korekty w Proeuropa lub wykluczeniem społecznym "Aktywizacja to Strategii ORSG Powiatu przyszłość" Inowrocławskiego. Wartość w tabeli wpisana zgodnie z podpisaną umową. Wyszkolenie zespołu pracowników do obsługi 9 Gmina Janikowo ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł terenów zielonych i obiektów rekreacji Program Aktywności Lokalnej "Gorzany" oraz 10 Gmina Pakość ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Program Aktywności Lokalnej "Węgierce" Aktywna rodzina - wsparcie rodzin zagrożonych 11 Gmina Pakość ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Pakość 12 Gmina Pakość Kluby dla młodzieży - FEJS, SNAP i INSTA ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Gmina Dąbrowa Biskupia - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców partnerstwo z podmiotem gminy Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem 13 gospodarczym, podmiotem ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł lub wykluczeniem społecznym. "Aktywizacja - to społecznym - Fundacja przyszłość" ProEuropa Gmina Dąbrowa Biskupia - partnerstwo z podmiotem Aktywizacja społeczno zawodowa osób 14 gospodarczym, podmiotem niepełnosprawnych z terenu Gminy Dąbrowa ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł społecznym - Fundacja Biskupia ProEuropa Gmina Dąbrowa Biskupia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł partnerstwo z podmiotem ich rodzin z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia gospodarczym, podmiotem społecznym Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców 16 Fundacja Ekspert-Kujawy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł powiatu inowrocławskiego Program aktywizacji zawodowej dla Powiatu 17 Fundacja Ekspert-Kujawy ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł Inowrocławskiego ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,24 zł ,26 zł Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,24 zł ,26 zł Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,24 zł ,26 zł ,50 zł ,50 zł 0,00 zł ,24 zł ,26 zł Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł

17 Załącznik nr 11 - PI 9iv - Poddziałanie Rozwój usług społecznych ORSG P. Inowrocławski LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne 1 2 Gmina Janikowo w partnerstwie z podmiotem zewnętrznym Gmina Pakość w partnerstwie z Stowarzyszeniem Pomocna dłoń 3 Fundacja Ekspert Kujawy 4 Gmina Gniewkowo 5 Gmina Pakość w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakości, Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości, Stowarzyszeniem Pomocna dłoń oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Wielowieś w Gminie Pakość Sieć Klubów Dziennego Pobytu w Gminie Janikowo Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z terenu gminy Pakość Centrum usług asystenckich i usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w powiecie inowrocławskim Aktywizacja społeczna i kulturalna uczestników Domu Dziennego Pobytu w Gniewkowie Utworzenie i prowadzenie Klubów Dziennego Pobytu w Pakości oraz w świetlicach wiejskich w Radłowie i w Wielowsi, gm. Pakość Suma - propozycje projektowe kwalifikujące się do wsparcia Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wkłąd krajowy Wskaźnik rezultatu 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - szt. Wskaźnik produktu 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 8 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi

18 Załącznik nr 12 - PI 10i - Poddziałanie Wychowanie przedszkolne ORSG Inowrocławski LP Podmiot zgłaszający 1 Gmina Rojewo 2 Gmina Pakość Tytuł propozycji projektowej Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka "Nie garb się - nie wystarczy" Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy Wskaźnik rezultatu 1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskania dofinansowania ze środków EFS - % (cel szczegółowy 1) 2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - os. (cel szczegółowy 1) 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - os. Wskaźnik produktu 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - szt. 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu - os. 4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - os ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł n/d 2 TAK Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi 3 Gmina Dąbrowa Biskupia 4 Gmina Gniewkowo 5 Gmina Gniewkowo 6 Gmina Pakość "Przedszkole szansą na lepsze jutro" - rozpoczecie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia Rozwój Samorzadowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gniewkowo Nowoczesne przedszkole - przez zabawę poznajemy świat Nie garb się - nie wystarczy 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno - ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100 n/d n/d n/d TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK 7 Gmina Dąbrowa Biskupia Przedszkole szansą na lepsze jutro zajęcia dla dzieci w Gminie Dąbrowa Biskupia 8 Gmina Rojewo Wsparcie funkcjonowania oddziałów edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Rojewo Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0

19 Załącznik nr 13 - PI 10i - Poddziałanie Kształcenie ogólne ORSG Inowrocławski Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Wartość całkowita Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Źródła finansowania 3. Liczba szkół i placówek 4. Liczba szkół, w których 1. Liczba uczniów, 2. Liczba nauczycieli, którzy systemu oświaty pracownie przedmiotowe którzy nabyli uzyskali kwalifikacje lub wykorzystujących sprzęt TIK do wykorzystują doposażenie do kompetencje kluczowe po nabyli kompetencje po prowadzenia zajęć prowadzenia zajęć opuszczeniu programu - opuszczeniu programu - os. edukacyjnych - szt. (cel edukacyjnych - szt. (cel EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy os. (cel szczegółowy 2) (cel szczegółowy 2) szczegółowy 2) szczegółowy 2) 5. Liczba nauczycieli 4. Liczba 3. Liczba nauczycieli 5. Liczba uczniów prowadzących nauczycieli objętych wsparciem objętych wsparciem w zajęcia z objętych w zakresie TIK w zakresie rozwijania wykorzystaniem TIK wsparciem w ramach programu - kompetencji kluczowych dzięki EFS - os. (cel programie - os. w programie - os. szczegółowy 2) os. 6. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - szt. 7. Liczba szkół, Czy projekt których pracownie kwalifikuje przedmiotowe się do zostały doposażone wsparcia w programie - szt. Uwagi 1 Gmina Kruszwica Przygody z nauką ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł TAK 2 Powiat Inowrocławski Zostań Omnibusem II ,38 zł ,38 zł 0,00 zł ,42 zł ,32 zł ,64 zł 1800 n/d n/d n/d n/d TAK Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach 3 Gmina Dabrowa Biskupia na terenie Gminy Dabrowa Biskupia pn. Po ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 200 n/d 5 5 n/d n/d n/d TAK lepszą przyszłość Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Pakość 4 Gmina Pakość ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 108 n/d 1 1 n/d n/d n/d TAK poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania Nowoczesna Szkoła Informacyjna i 5 Gmina Złotniki Kujawskie ,25 zł ,25 zł 0,00 zł ,76 zł ,16 zł ,33 zł TAK Komunikacyjna Doświadczam, obserwuję, uczę się jutro 6 Gmina Janikowo ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł 7 826,00 zł ,00 zł 63 n/d 1 0 n/d 3 n/d TAK zbuduję lepszy świat ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,19 zł ,48 zł ,96 zł ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,19 zł ,48 zł ,96 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,19 zł ,48 zł ,96 zł ,63 zł ,63 zł 0,00 zł ,19 zł ,48 zł ,96 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł

20 Załącznik nr 14 - PI 10iv - Poddziałanie Kształcenie zawodowe ORSG Inowrocławski Wskaźnik rezultatu Wskaźnik produktu Źródła finansowania 1. Liczba uczniów szkół i 2. Liczba nauczycieli 3. Liczba szkół i 1. Liczba uczniów 2. Liczba nauczycieli placówek kształcenia kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia szkół i placówek kształcenia zawodowego zawodowego objętych instruktorów praktycznej zawodowego kształcenia oraz instruktorów Wartość Koszty LP Podmiot zgłaszający Tytuł propozycji projektowej Koszty kwalifikowalne wsparciem w programie, nauki zawodu, którzy wykorzystujących zawodowego praktycznej nauki całkowita niekwalifikowalne EFRR/EFS Wkład własny Wkład krajowy uczestniczących w kształceniu uzyskali kwalifikacje lub doposażenie uczestniczących w zawodu objętych lub pracujących po 6 miesiącach nabyli kompetencje po zakupione dzięki EFS - stażach i praktykach wsparciem w programie po ukończeniu nauki - os. opuszczeniu programu - os. szt. u pracodawcy - os. - os. 1 Powiat Inowrocławski Twoja wiedza Twoja przyszłość II Twoja wiedza - Twoja przyszłość 2 Powiat Inowrocławski III Suma - projekty do realizacji do końca 2018 r. Suma - projekty, których realizacja zakończy się po 2018 r. 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - szt ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,95 zł ,00 zł ,00 zł 41 n/d 9 46 n/d 9 TAK ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 n/d 9 46 n/d 9 TAK ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,95 zł ,00 zł ,00 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,95 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,95 zł ,00 zł ,00 zł ,95 zł ,95 zł 0,00 zł ,95 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 0,00 zł 0 0 Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia Uwagi Wartość dofinansowania (wkład UE) zgodnie z podpisaną umową wynosi ,95 zł. Z uwagi na powyższe należy dokonać stosownej korekty w Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego. Wartość w tabeli wpisana zgodnie z podpisaną umową.

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1715/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1705/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Włocławskiego Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia ORSG została złożona przez organ reprezentujący ORSG?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/513/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU NAKIELSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/574/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 8/300/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 48/1703/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1251/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/504/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1372/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1373/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/8/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr 14/566/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2043/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żninskiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii OSI Strategiczna

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1141/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/511/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/5/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1156/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/510/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 2/50/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 14/583/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. OPINIA z dnia 12 kwietnia 2017 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI GRUDZIĄDZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/244/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/244/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 9/324/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Poprawność złożenia strategii Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego 1. 2. 3. Poprawność złożenia strategii Zawartość strategii ORSG Strategiczna Ocena Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/246/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/246/8 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1227/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 12/514/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 1/9/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1152/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. UCHWAŁA NR 11/429/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 20/902/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR 7/247/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1152/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 25/1228/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1341/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO Załącznik do uchwały Nr 6/148/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1338/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1365/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1143/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1159/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Załącznik nr 1. Karta oceny formalnej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Tak Nie Nie dotyczy 1. Czy strategia OSI została złożona przez organ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1140/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR 24/1157/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2044/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1335/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1384/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Na

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do uchwały Nr 6/145/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. OPINIA z dnia 10.02.2016 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI WŁOCŁAWKA I OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr W/7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska z dnia 14 maja 2018 r. Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1142/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4.02.2015 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I. WSTĘP Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO STOPIEŃ REALIZACJI STRATEGII OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO Golub-Dobrzyń, 28 czerwca 2017 Agenda Polityka terytorialna w województwie kujawsko-pomorskim Obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF

Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 2 Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZI BOF abela nr 1. Wskaźniki monitorowania Strategii ZI BOF na poziomie strategicznym 1 Lp. Wskaźnik Okres raportowania Poziom odniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1144/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Na

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (Strategia ZIT MOF ZG) WSKAŹNIKI WSKAŹNIKI Cel 1 Wysoki poziom wewnętrznej integracji MOF i wsparcie powiązań interregionalnych. Działanie 1. Rozwijanie komunikacji przyjaznej środowisku. Priorytet inwestycyjny 4e RPO-L2020, 4.v. POIiŚ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. UCHWAŁA NR 42/2042/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania Załącznik do Uchwały nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2014 r. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 1 1. Wstęp Polityka terytorialna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/II/2016 z dnia r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Tabela 1. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz POIiŚ C - Cel / P- Priorytet/ C 1: Wysoka konkurencyjno gospodarcza KrOF Nazwa P 1.1: Wysoki potencjał i konkurencyjno przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok

Wskaźniki. Wskaźniki Rezultatu: Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe GJ/rok Priorytety Inwestycyjne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w ramach których mogą być realizowane projekty wpisane do Strategii ORSG Powiatu Grudziądzkiego wraz z przykładowymi typami projektów Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE

OPINIA z dnia r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I OBSZARU POWIĄZANEGO Z NIM FUNKCJONALNIE Załącznik do Uchwały nr 48/1702/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. OPINIA z dnia 25.11.2015 r. DOTYCZĄCA STRATEGII OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 33/1353/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. UCHWAŁA NR 37/1671/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika

Lata RAZEM % War. realiz realiza. tość. Razem cji. Razem Nazwa wskaźnika wskaź. planowane (PRODUKTU) nika CEL OGÓLNY I. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 War realiz realiza Wart realiza tość Wartoś a Razem cji Razem ość z cji Planowan. z Planowan. ć z cji Planowan wartoś Nazwa wskaźnika wskaź planowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT. Kraków 13 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie wychowania przedszkolnego w ZIT Kraków 13 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT. Kraków 16 marca 2015 r. Spotkanie konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego w ZIT Kraków 16 marca 2015 r. 1. Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią ZIT w obszarze szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria od 1 do 4 mają charakter zero-jedynkowy, oznacza to, że niespełnienie jednego z nich powoduje odrzucenie propozycji projektowej.

Kryteria od 1 do 4 mają charakter zero-jedynkowy, oznacza to, że niespełnienie jednego z nich powoduje odrzucenie propozycji projektowej. Załącznik nr 2 do zaproszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zgłaszania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Planowania Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Założenia perspektywy finansowej 2014-20202020 27 lutego 2014 r. Jedną z głównych zasad programowania 2014-2020 jest wymiar terytorialny. Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski Zgodnie z 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria będące przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego 26 lipca 2016 r. Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo