publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji"

Transkrypt

1 Społeczna gospodarka rynkowa jest: a. odrębnym modelem gospodarczym b. pośrednim modelem między modelem gospodarki rynkowej a modelem gospodarki centralnie planowanej c. wariantem gospodarki centralnie planowanej Podstawę społecznej gospodarki rynkowej stanowią: a. wolność działalności gospodarczej b. własność publiczna c. niski poziom bezrobocia Wspieranie przedsiębiorców może polegać na: a. przekazywaniu przedsiębiorcom środków pieniężnych b. przekazywaniu przedsiębiorcom środków rzeczowych c. przekazywaniu przedsiębiorcom zarówno środków pieniężnych jak i rzeczowych Funkcja regulacyjna państwa oznacza: a. zastępowanie mechanizmów rynku i konkurencji w sieciowych sektorach użyteczności publicznej, np. w energetyce b. utrwalanie mechanizmu rynkowego w gospodarce c. zastępowanie mechanizmów rynku i konkurencji w sieciowych sektorach użyteczności publicznej oraz tworzenie w tych sektorach warunków do powstania mechanizmów rynkowych i konkurencji Publiczne prawo gospodarcze reguluje: a. stosunki prawne między przedsiębiorcami b. stosunki prawne między przedsiębiorcami a konsumentami c. stosunki prawne między organami państwa a przedsiębiorcami Publiczne prawo gospodarcze jest: a. wyłącznie prawem krajowym b. nieskodyfikowane c. odrębną gałęzią prawa o charakterze kompleksowym Do źródeł publicznego prawa gospodarczego należą: a. źródła prawa krajowego b. źródła prawa unijnego c. zarówno źródła prawa krajowego jak i źródła prawa unijnego

2 W przypadku kolizji: a. Ustaw z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z prawem stanowionym przez organy UE pierwszeństwo ma ustawa b. Ustaw z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z prawem stanowionym przez organy UE pierwszeństwo mają te akty przed ustawami Ograniczanie wolności gospodarczej jest dopuszczalne: a. tylko w drodze przepisów Konstytucji RP b. tylko w drodze przepisów ustawy c. tylko w drodze przepisów ustawy i ze względu na ważny interes publiczny Zasada równości przedsiębiorców oznacza, że: a. prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach b. prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków przewidzianych przepisami prawa c. prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne dla przedsiębiorców krajowych na równych prawach Działalnością gospodarczą jest działalność: a. zarobkowa b. niezarobkowa (non profit) c. charytatywna Działalność gospodarcza jest działalnością: a. zarobkową w znaczeniu obiektywnym b. zarobkową w znaczeniu subiektywnym c. zarobkową zarówno w znaczeniu obiektywnym jak i subiektywnym Spółka cywilna w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a. jest przedsiębiorcą b. nie jest przedsiębiorcą c. może być uznana za przedsiębiorcę jeżeli prowadzi działalność gospodarczą Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest: a. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą b. osoba fizyczna i osoba prawna wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą c. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą

3 Ze względu na spełnienie kryterium zatrudnienia pracowników oraz obrotu netto wyróżniamy: a. mikro-przedsiębiorców, małych przedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorców b. mikro-przedsiębiorców i małych przedsiębiorców c. wyłącznie mikro -przedsiębiorców Za przedsiębiorców zagranicznych uznajemy: a. osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego oraz obywateli polskich wykonujących działalność gospodarczą za granicą b. tylko osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego, które prowadzą działalność gospodarczą za granicą c. tylko obywateli polskich wykonujących działalność gospodarczą za granicą Pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenie przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest wiążąca: a. dla organu, który jej udzielił b. dla organu, który jej udzielił oraz dla przedsiębiorcy, który wnioskował o udzielenie interpretacji c. dla przedsiębiorcy, który wnioskował o udzielenie interpretacji W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może: a. wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać bieżących przychodów b. wykonywać działalności gospodarczej c. zbywać środków trwałych i wyposażenia Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie: a. firmy, REGON, NIP b. firmy, REGON c. NIP Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania przyjmowania płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej gdy: a. stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a wartość transakcji nie przekracza kwoty Euro b. stroną transakcji jest konsument a wartość transakcji nie przekracza Euro c. stroną transakcji jest inny przedsiębiorca a wartość transakcji przekracza kwotę zł. Wpis do CEIDG dokonywany jest: a. na wniosek osoby fizycznej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą, chyba, że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu b. na wniosek osoby fizycznej zamierzającej podjąć działalność gospodarczą c. z urzędu

4 Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej bez uzyskania wpisu do CEIDG jest zagrożone odpowiedzialnością: a. karno-prawną b. administracyjno-prawną c. cywilno-prawną Z formalnoprawnego punktu widzenia wpis do CEiDG jest: a. decyzją administracyjną b. postanowieniem c. czynnością materialno-techniczną CEIDG jest jawna: a. pod względem formalnym b. pod względem materialnym c. zarówno pod względem formalnym jak i pod względem materialnym Jawność formalna poszerzona KRS oznacza, że: a. każdy wpis do KRS rejestru przedsiębiorców podlega również ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym b. każdy wpis do KRS podlega również ogłoszeniu w Monitorze Polskim c. wpisy do KRS podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że ustawa stanowi inaczej Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów od dnia: a. zgłoszenia wniosków o ich dokonanie b. ogłoszenia ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym c. ich dokonania Wolność działalności gospodarczej może zostać ograniczona: a. ze względu na ważny interes publiczny b. ze względu na ważny interes państwowy i w drodze ustawy c. ze względu na ważny interes publiczny i w drodze ustawy Reglamentacja działalności gospodarczej polega na uzależnieniu podjęcia tej działalności po: a. złożenia wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz po uzyskaniu koncesji, zezwolenia b. złożeniu wniosku o dzielenie koncesji, zezwolenia c. uzyskaniu koncesji, zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej Prawdą jest, że koncesja jest: a. publicznoprawnym uprawnieniem o charakterze osobistym

5 b. prywatnoprawnym uprawnieniem o charakterze majątkowym c. publicznoprawnym uprawnieniem o charakterze majątkowym Prawdą jest, że koncesja podejmowana jest: a. w sferze pełnego pozytywnego uznania administracyjnego b. w sferze ograniczonego, negatywnego uznania administracyjnego c. w sferze pełnego, negatywnego uznania administracyjnego Decyzja udzielająca zezwolenia, licencji zgód jest: a. decyzją związaną b. decyzją uznaniową c. decyzją częściowo uznaniową Do wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji, zgód zastosowanie mają: a. przepisy ustawy o s.d.g, przpisy odrębnych ustaw oraz w kwestiach nieuregulowanych przepisy kodeksu postępowania administracyjnego b. przepisy odrębnych ustaw oraz- w kwestiach nieuregulowanych przepisy kodeksu postępowania administracyjnego c. przepisy odrębnych ustaw Wpis do rejestru działalności regulowanej jest: a. decyzją administracyjną b. czynnością materialno-techniczną c. postanowieniem Prawdą jest, że w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej objętej wpisem: a. organ, który dokonał wpisu z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej, a ponowny wpis w tym samym zakresie może nastąpić po upływie 3 lat od wydania ww. decyzji b. organ, który dokonał wpisu z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, a ponowny wpis w tym samym zakresie jest niedopuszczalny c. organ, który dokonał wpisu, na wniosek przedsiębiorcy wykreśla go z rejestru działalności regulowanej Przedsiębiorstwo państwowe jako osoba prawna ma podmiotowość prawa materialnego i procesowego: : a. cywilnego, administracyjnego i podatkowego b. cywilnego i administracyjnego c. cywilnego Spółki Skarbu Państwa mogą mieć charakter: a. spółki 1 osobowej Sk.P., spółki z większościowym udziałem Sk.P., spółki z mniejszościowym udziałem Sk.P.

6 b. spółki 1 osobowej Sk.P., spółki z większościowym udziałem Sk.P., c. spółki 1 osobowej Sk.P Komunalną działalność gospodarczą mogą prowadzić: a. gmina, powiat, województwo b. gmina, powiat c. gmina, województwo Dla prowadzenia działalności gospodarczej gmina może tworzyć: a. zakłady budżetowe b. spółki handlowe c. spółki kapitałowe Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego może mieć charakter: a. funkcjonalny, określony w umowie b. instytucjonalny, polegający na zawiązaniu przez podmiot publiczny i partnera prywatnego spółki kapitałowej c. zarówno funkcjonalny jak i instytucjonalny Przedmiotem partnerstwa publiczno prywatnego jest: a. wspólna realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia, oparta na podziale zadań i zysku pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym b. realizacja przedsięwzięcia przez partnera prywatnego i podział zysku pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym c. wspólna realizacja przedsięwzięcia przez podmiot publiczny i partnera prywatnego Do kontroli działalności gospodarczej zastosowanie mają: a. przepisy ustawy o s.d.g., a w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, przepisy ustaw szczególnych b. przepisy ustaw szczególnych, a w zakresie nieuregulowanym w tych ustawach przepisy ustawy o s.d.g. Zakres kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy: a. nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu b. może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu c. może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu, jeżeli przepis ustawy tak stanowi Zakaz praktyk ograniczających konkurencję adresowany jest do: a. państw członkowskich b. przedsiębiorców c. zarówno do przedsiębiorców jak i państw członkowskich

7 Jeżeli praktyki ograniczające konkurencję wywołują skutki tylko na terytorium Polski, to zastosowanie mają: a. wyłącznie przepisy prawa krajowego b. wyłącznie przepisy prawa unijnego c. zarówno przepisy prawa krajowego, jak i przepisy prawa unijnego Zakaz zawierania porozumień ograniczających konkurencję ma charakter: a. generalny, bezpośredni i względny na gruncie prawa unijnego b. generalny, bezpośredni i bezwzględny zarówno na gruncie prawa unijnego jak i krajowego c. generalny, bezpośredni i względny na zarówno na gruncie prawa unijnego jak i krajowego Naruszenie zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję zagrożone jest: a. sankcją administracyjnoprawną, cywilnoprawna i karnoprawną b. sankcją administracyjnoprawną c. sankcją administracyjnoprawną i cywilnoprawna Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej: a. są w całości lub w części nieważne b. mogą być w całości lub w części nieważne c. są w całości nieważne Przedsiębiorca ma pozycję dominującą jeżeli jego udział na rynku właściwym: a. wynosi 40% b. przekracza 40% c. przekracza 50% Prezes Urzędu zakazuje dokonania koncentracji przedsiębiorców, w wyniku której konkurencja na rynku zostałaby: a. wyeliminowana b. istotnie ograniczona c. ograniczona w sposób nieistotny Sąd rejestrowy dokonuje wpisu koncentracji do rejestru przedsiębiorców, jeżeli: a. Prezes Urzędu udzieli zgody na dokonanie koncentracji albo gdy przedsiębiorca wykaże, że zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia b. Prezes Urzędu udzieli zgody na dokonanie koncentracji c. zamiar koncentracji zostanie zgłoszony do Prezesa Urzędu Do postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu zastosowanie mają przepisy:

8 a. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego b. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego c. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, kodeksu postępowania administracyjnego, Właściwe postępowanie antymonopolowe prowadzone jest w sprawach: a. praktyk ograniczających konkurencję b. koncentracji przedsiębiorców c. praktyk ograniczających konkurencję i koncentracji przedsiębiorców Spod zakazu udzielania pomocy publicznej wyłączona jest z mocy prawa: a. pomoc o charakterze socjalnym, pomoc w wypadku klęski żywiołowej b. pomoc w wypadku klęski żywiołowej c. pomoc prorozwojowa Spod zakazu udzielania pomocy publicznej może być wyłączona: a. pomoc prorozwojowa, pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego oraz pomoc regionalna, sektorowa i horyzontalna b. pomoc regionalna, sektorowa i horyzontalna c. pomoc prorozwojowa W przypadku pomocy publicznej bezprawnie przyznanej lub nienależycie wykorzystanej Komisja wydaje decyzję o windykacji pomocy: a. zawsze b. jeżeli nie jest to sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa unijnego c. jeżeli nie jest to sprzeczne z ogólnymi zasadami prawa unijnego i nie upłynęło 10 lat od dnia przyznania pomocy publicznej W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosiło do Komisji zamiar udzielania pomocy publicznej, to zgłoszoną pomoc uznaje się za dozwoloną gdy: a. Komisja podejmie decyzję pozytywną tj. stwierdzającą, że pomoc jest zgodna ze wspólnym rynkiem b. Komisja podejmie decyzję pozytywną lub decyzję warunkową, tj. gdy do decyzji pozytywnej dołączone zostaną warunki, na jakich pomoc może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem c. Komisja podejmie decyzję pozytywną lub warunkową albo gdy nie podejmie decyzji w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy publicznej.

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych

PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE SSP, SNP(W), SNP(Z) Wykaz zagadnień egzaminacyjnych 1. Pojęcie prawa gospodarczego. 2. Publiczne prawo gospodarcze a prywatne prawo gospodarcze. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XVII Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze...

Bardziej szczegółowo

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018:

Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Prawo Publiczne Gospodarcze propozycja listy pytań egzaminacyjnych 2017/2018: Ogólnie: 1. Czym jest publiczne prawo gospodarcze? 2. Wskaż elementy liberalnej autonomii gospodarczej w polskim porządku prawnym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV

Spis treści. Przedmowa... V. Wykaz najważniejszej literatury... XV Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XV Rozdział I.Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 4 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz najważniejszej literatury... XVII. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Wykaz najważniejszej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze?... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Publiczne prawo... 2 3. gospodarcze... 3

Bardziej szczegółowo

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Pasik, Wojtyniak i Partnerzy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Pasik, Wojtyniak i Partnerzy Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Pasik, Wojtyniak i Partnerzy O ustawie z dnia 2 lipca 2004 8 rozdziałów, 111 artykułów Konstytucja dla przedsiębiorców Nowelizacje: 2 stycznia 2011 oraz 1 lipca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III. Zagadnienia egzaminacyjne PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE SSA3, SNA3 rok III Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pojęcie administracji gospodarczej i główne obszary jej działania. 2. Pojęcie prawa gospodarczego. 3. Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej

Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej Spis treści: Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstępne 1. Konkurencja i jej ochrona w przepisach prawa 2. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji 3. Cele prawa ochrony konkurencji 4. Treść prawa ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd V. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd V. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd V Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR XL/68/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Prawo handlowe Prezentacja 1 Agnieszka Regiec CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego

Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy PYTANIE: Działalnością gospodarczą jest: A. zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wprowadzenie... 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej... 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 21 Uwagi wprowadzające... 21 Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Dr Henryk Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podstawy prawne PPP w Polsce Pojęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis

INFORMACJA. przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJA przeznaczona dla podatników ubiegających się o pomoc de minimis INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko przedsiębiorcy 1...... 2. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ

ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ ZAKAZ NADUŻYWANIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ Pozycja dominująca definicja odnosi się do: + indywidualnej pozycji dominującej + kolektywnej pozycji dominującej (I) przesłanki jakościowe /muszą być spełnione łącznie/:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo

Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Podstawowe założenia partnerstwa publiczno- prywatnego w świetle polskiego prawa Prof. dr hab. Maciej Perkowski Prezes Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo Zakład

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Tarnów, 2 czerwca 2011 roku Działania legislacyjne Pakiet na rzecz przedsiębiorczości zmiany 20 ustaw z prawa gospodarczego (MG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15

Spis treści. Wykaz skrótów str. 11. Wstęp str. 15 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Wstęp str. 15 Rozdział I. Prawo administracyjne gospodarcze (Cezary Banasiński) str. 17 1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy str. 17 2. Istota prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI TEMATYKA WYKŁADU NR 6 USTAWA O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - PODSTAWOWE DEFINICJE Zakres ochrony prawnej wg ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE Zasady ustroju politycznego państwa Postępowanie sądowo-administracyjne Fundusze strukturalne i systemy finansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. UCHWAŁA NR XIX/69/12 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY INWESTYCYJNEJ W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY INWESTYCYJNEJ W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/XXXII/16 FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY INWESTYCYJNEJ W FORMIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Niniejszym zgłaszam zamiar korzystania z regionalnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku rejestrowego. Harmonogram zajęć SSP, semestr zimowy 2014/2015 PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Grupa: 6,7 Prowadząca: mgr Ewelina Danel Kontakt: ewelina.danel@prawo.uni.wroc.pl Konsultacje: http://prawo.uni.wroc.pl/user/13542

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów XI XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Wiadomości ogólne 1 Pytania 1 15 Rozdział II. Stowarzyszenia i zgromadzenia 11 Pytania 16 32 Rozdział III. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1) Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (10Z) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (10Z) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (10Z) BHP Ochrona osób i mienia Pożarnictwo BHP Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Kamil Rawa. Testy na Aplikacje. Częśd II. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 1 Kamil Rawa Testy na Aplikacje Częśd II Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2 Wstęp Razem z kolegą z Redakcji serwisu internetowego Iusita.net Piotrem Konieckiewiczem, pewnego popołudnia wpadliśmy

Bardziej szczegółowo

Branża pomocy społecznej (10Z) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża pomocy społecznej (10Z) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża pomocy społecznej (10Z) Pomoc społeczna Pomoc społeczna Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-81668-92-3

ISBN 978-83-81668-92-3 Autorzy poszczególnych rozdziałów: Jan Grabowski: nadzór merytoryczny i wprowadzenie; Rafał Blicharz: 4, 7, 10; Mirosław Pawelczyk: 1 (III), 5, 6; Katarzyna Pokryszka: 1 (I-II, IV-VII), 2, 8; Ewa Przeszło:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house

możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house możliwe nadużywanie pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych - zamówienia in-house dr Wojciech Hartung Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych Warszawa, 12 czerwca 2018 r. O czym porozmawiamy?

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów prawo Studia jednolite magisterskie Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów prawo Studia jednolite magisterskie Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Publiczne prawo gospodarcze Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/303/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/303/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/303/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

JESTEM / NIE JESTEM (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

JESTEM / NIE JESTEM (właściwe zaznaczyć krzyżykiem) Załącznik nr 4 do Regulaminu... (miejscowość, dnia) OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W ROKU PODATKOWYM, W KTÓRYM UBIEGA SIĘ O POMOC ORAZ W OKRESIE 2 POPRZEDZAJĄCYCH GO LAT

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2018 godz. 10:09:33 Numer KRS: 0000713076 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej Branża chemiczno-ceramicznoszklarska (1A) Przemysł chemiczny Papiernictwo Przemysł szklarski Przemysł ceramiczny Przemysł chemiczny Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Je r z y P. Na w o r s k i. Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda

Je r z y P. Na w o r s k i. Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda Je r z y P. Na w o r s k i Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Różnorodność ujęć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2015 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2015 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2015 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA)

PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) PODMIOTY PRAWA PRYWATNEGO (KONTYNUACJA) Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2010 Z. Radwański,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1638 UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 czerwca 2014 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc: Załącznik nr 1 WZÓR Data wpływu:... 1) Numer kancelaryjny wniosku... 1) WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W CELU RATOWANIA 1. Dane wnioskodawcy: 1.1. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1) Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:

Bardziej szczegółowo

Branża hutniczo- odlewnicza (7G) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża hutniczo- odlewnicza (7G) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża hutniczo- odlewnicza (7G) Hutnictwo i metalurgia Odlewnictwo Hutnictwo i metalurgia Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: operator

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GOSPODARKA KOMUNALNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GOSPODARKA KOMUNALNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GOSPODARKA KOMUNALNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO mgr Elżbieta Sieradzka Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

2. Zadania Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy... 57

2. Zadania Tryb podejmowania decyzji i organizacja pracy... 57 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzeczeń... XIX Przedmowa... XXIII Przedmowa do 5. wydania... XXIV Z przedmowy do 1. wydania... XXV Część 1. Zagadnienia wprowadzające... 1

Bardziej szczegółowo

Branża poligraficzno-fotograficzna (1A) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża poligraficzno-fotograficzna (1A) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża poligraficzno-fotograficzna (1A) Fotografia Poligrafia Fotografia Działalność gospodarcza - od czego zacząć Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej Branża spożywcza (9T) Przemysł spozywczy Cukiernictwo i piekarnictwo Przemysł spozywczy Działalność gospodarcza - od czego zacząć Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3.0. Formy prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych Podstawowe załoŝenia ustawy Ekonomika prawodawcy - ogólny, ramowy charakter

Bardziej szczegółowo

Branża drzewno-meblarska (1A) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża drzewno-meblarska (1A) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża drzewno-meblarska (1A) Tapicer Stolarz Wikliniarstwo Tapicer Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie tapicer. Źródło: GroMar - PŁ,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:58:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:58:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Branża górniczo-wiertnicza (7G) Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Branża górniczo-wiertnicza (7G) Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża górniczo-wiertnicza (7G) Wiertnictwo Górnictwo otworowe Przeróbka kopalin stałych Górnictwo podziemne Górnictwo odkrywkowe Wiertnictwo Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu. Działalność gospodarcza - od czego zacząć

Ogrodnictwo i architektura krajobrazu. Działalność gospodarcza - od czego zacząć Branża leśno- ogrodnicza (8R) Ogrodnictwo i architektura krajobrazu Geologia i ochrona środowiska Leśnictwo Ogrodnictwo i architektura krajobrazu Działalność gospodarcza - od czego zacząć E zasób przeznaczony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/198/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Białegostoku, w tym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

miejscowość Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Okres, na jaki została udzielona pomoc

miejscowość Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Okres, na jaki została udzielona pomoc INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ OTRZYMANEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ W OKRESIE TRZECH KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJACYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS A.INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:34:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:34:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 12:34:20 Numer KRS: 0000636792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo