Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:"

Transkrypt

1 Inwestor: Gmina Jawor ul. Rynek Jawor Zleceniodawca: Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne pod projektowaną budowę nowej nitki rurociągu tłoczonego od przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do oczyszczalni ścieków Lokalizacja: Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Jawor, Małuszów Jawor, Męcinka jaworski dolnośląskie Wykonawca: GEOSKOP Sp. z o. o. Sp. k. ul. Krakowska 29c Wrocław Opracował: Prezes Zarządu mgr Marcin Kościk geolog inżynierski upr. nr VII-1262 mgr Piotr Borysewicz mgr Artur Jakubiak geolog Wrocław listopad 2015 r.

2 Spis treści 1WSTĘP PODSTAWY FORMALNE CEL I ZAKRES MATERIAŁY WYJŚCIOWE...3 2OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH OTWORY BADAWCZE SONDOWANIA GEOTECHNICZNE SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL OPRÓBOWANIE BADANIA LABORATORYJNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW PRACE GEODEZYJNE WYDZIELENIE WARSTW GEOTECHNICZNYCH...5 3WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WARUNKI GEOTECHNICZNE USTALENIE RODZAJU WARUNKÓW GRUNTOWYCH ORAZ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH WYSADZINOWOŚĆ GRUNTÓW OCENA JAKOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO PODSUMOWANIE I WNIOSKI Spis załączników 1. Mapa lokalizacyjna w skali 1: Mapa dokumentacyjna w skali 1: Karty otworów badawczych 4. Wyniki badań sondą dynamiczną DPL 5. Objaśnienia do kart otworów badawczych 6. Wyniki badań laboratoryjnych 7. Tabela wyprowadzonych wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 8. Tabela charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw

3 1 Wstęp 1.1 Podstawy formalne Opracowanie zostało wykonane na podstawie zlecenia, wystawionego przez firmę Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10 w Gliwicach. Wykonawcą jest Geoskop Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29c we Wrocławiu. Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Jawor z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Jaworze. Niniejsza opinia została wykonana na podstawie następujących przepisów: Ustawą z dnia 30 stycznia 2015 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015, poz. 196); Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz wraz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U Nr 81, poz. 463); 1.2 Cel i zakres Przeprowadzone prace i badania miały na celu określenie warunków gruntowo wodnych podłoża terenu pod projektowaną budowę nowej nitki rurociągu tłocznego od Przepompowni Ścieków przy ul. Starojaworskiej do Oczyszczalni Ścieków - lokalizacja: Jawor dz. nr 95/23, 95/21, 76/3, 85/2, 57/2, 69, obr. nr 2 Stary Jawor, 8/1, 3, obr. nr 1 Gospodarstwo, Gmina Męcinka dz. nr 236, 223, 235, 222/41 obr. nr 4 Małuszów (Zał. nr 1 i 2). Zakres prac został określony przez Zleceniodawcę. Niniejsza opinia geotechniczna opracowana została na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych, dlatego też została wykonana według Eurokodów 7 - PN-EN :2008 i PN-EN :2009. Nazewnictwo gruntów przedstawione w niniejszej opinii zostało również dostosowane do norm europejskich i określone na podstawie normy PN-EN ISO :2006. Parametry gruntów przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej, oparte zostały na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach geotechnicznych sondą dynamiczną DPL oraz wynikach badań laboratoryjnych. Zestawienie wyprowadzonych i charakterystycznych 2

4 parametrów wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli Zał. nr 7 i 8. W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano: 1) prace terenowe: wytyczenie 18 geotechnicznych otworów badawczych, 18 geotechnicznych otworów badawczych do głębokości 1,5 3,5m ppt łącznie 53,0 mb, 4 geotechnicznych sondowań sondą dynamiczną DPL do gł. 2,0 3,0 m ppt łącznie 11,0 m, pobór próbek gruntu do badań laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntów. 2) prace laboratoryjne: oznaczenie parametrów fizyko mechanicznych gruntów, 3) prace kameralne: mapa lokalizacyjna, mapa dokumentacyjna, karty dokumentacyjne otworów badawczych, wyniki badań sondą dynamiczną DPL, karty badań laboratoryjnych, tekst opracowania z wnioskami. 1.3 Materiały wyjściowe 1. Zarys geotechniki Z. Wiłun, Warszawa 1987 r. 2. Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych Geoprojekt, Warszawa 1987 r. 3. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r. 4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane Badania próbek gruntu. Warszawa 1988 r. 5. PN-EN :2008. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne. Warszawa 2008 r. 6. PN-EN :2009. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. Warszawa 2009 r. 7. Laboratoryjne badania gruntów E. Myślińska, Warszawa 2006 r. 8. PN-EN ISO :2006. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r. 9. PN-EN 206-1:2003. Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 3

5 i zgodność. Warszawa 2003r. 2 Opis zastosowanych metod badawczych 2.1 Otwory badawcze Otwory badawcze zostały wykonane za pomocą urządzeń MWG-6. Były to wiercenia mechaniczno obrotowe, na sucho, o średnicy φ 110 mm. Wykonano 18 otworów badawczych J-0 J-17 do głębokości 1,5 3,5 m ppt, o łącznym metrażu 53,0 mb. Otwór J-1 ze względu na występowanie w podłożu niezinwentaryzowanych na mapach sieci elektrycznych został przesunięty. Natomiast otwór J-4 ze względu na występowanie w podłożu piasków ze żwirem z kamieniami, których nie udało się przewiercić wiertnicą mechaniczną został wykonany do głębokości 1,5 m ppt. W trakcie prowadzenia robót badawczych na bieżąco prowadzono opis geotechniczny gruntów i wykonywano ich makroskopowe badania. Po opróbowaniu otwory zostały zlikwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zał. nr 3. Na podstawie profilów otworów i sondowań geotechnicznych, określono budowę geologiczną (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podłoża terenu badań. 2.2 Sondowania geotechniczne sondą dynamiczną DPL Dla oceny stopnia zagęszczenia gruntów gruboziarnistych (niespoistych), w rejonie lokalizacji otworów badawczych J-7, J-8, J-12 oraz J-15 zostały wykonane sondowania geotechniczne sondą wbijaną typu DPL (SD-10), zgodnie z normą PN- EN :2009 [6]. Wykonano 4 sondowania geotechniczne S-1 S-4 do głębokości 2,0 3,0 m ppt. Karty sondowań geotechnicznych stanowi Zał. nr 4. Sondowania geotechniczne DPL, łącznie z wynikami badań laboratoryjnych (Zał. nr 6) posłużyły do wydzielenia warstw geotechnicznych w podłożu, przedstawionych na Zał. nr 7 i 8, a tym samym do określenia warunków geotechnicznych. 2.3 Opróbowanie W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych w trakcie wierceń pobrano, zgodnie z normą PN-EN :2009 [6] 1 próbkę gruntów 4

6 drobnoziarnistych kat. B (o naturalnej wilgotności NW) oraz 7 próbek gruntów gruboziarnistych kat. C (o naturalnym uziarnieniu NU). Próbki pobrane zostały w ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań parametrów fizyko-chemicznych. 2.4 Badania Laboratoryjne Badania właściwości fizyko - mechanicznych gruntów Badania laboratoryjne próbek gruntu pobranych z otworów badawczych przeprowadzone zostały w następującym zakresie: próbki gruntu o naturalnej wilgotności (kat. B): - skład granulometryczny (analiza areometryczna), - granice konsystencji, - gęstość właściwa, - gęstość objętościowa, - wilgotność naturalna, - zwartość części organicznych, próbki gruntu o naturalnym uziarnieniu (kat. C): - skład granulometryczny (analiza sitowa), - gęstość właściwa, - wilgotność naturalna. Badania składu uziarnienia gruntów gruboziarnistych zostały wykonane poprzez rozdzielenie poszczególnych frakcji za pomocą odsiewania ich na sitach, natomiast w przypadku gruntów drobnoziarnistych wykonana była analiza areometryczna. 2.5 Prace geodezyjne Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworów badawczych oraz ich pomiarze wysokościowym w dowiązaniu do reperów roboczych (studzienki kanalizacyjne znajdujące się wzdłuż planowanej nitki rurociągu). 2.6 Wydzielenie warstw geotechnicznych Na podstawie wykonanych otworów badawczych (p. 2.1), sondowań geotechnicznych sondą dynamiczną DPL (p. 2.2) oraz badań laboratoryjnych (p. 2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych oraz antropogenicznych podłoża. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod względem 5

7 cech fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi [2]. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw określono na podstawie badań polowych i laboratoryjnych oraz na podstawie normy PN-81/B [3]. Wyprowadzone wartości parametrów fizyko mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża przedstawiono w formie tabelarycznej na Zał. nr 7. Na ich podstawie określono charakterystyczne wartości parametrów fizyko mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podłoża Zał. nr 8. Na dalszych etapach projektowania geotechnicznego określone zostaną parametry obliczeniowe zgodnie z PN-EN :2009 [6]. 3 Wyniki prac terenowych i badań laboratoryjnych 3.1 Budowa geologiczna Na podstawie wierceń badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii w październiku 2015 r., rozpoznano budowę geologiczną obszaru badań 18 otworami badawczymi J-0 J-17 do głębokości 1,5 3,5 m ppt. W budowie podłoża udział biorą czwartorzędowe grunty drobnoziarniste (spoiste i małospoiste) i gruboziarniste (niespoiste). Grunty te przykryte są od góry warstwą gruntów antropogenicznych (nasypami budowlanymi, niebudowlanymi) oraz humusu (gleby). W otworach badawczych J-0, J-3, J-5 J-14 oraz J-16 bezpośrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwę humusu o miąższości 0,1 0,3 m. W otworach badawczych J-0, J-14, J-16 i J-17 na głębokości 0,2 0,7 m ppt nawiercono grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) składające się z mieszaniny gliny pylastej, piasku średniego, kamieni i fragmentów cegieł. Miąższość tych gruntów wynosi 0,3 0,4 m. W otworach badawczych J-14 i J-15 bezpośrednio od powierzchni terenu (J-15) oraz na głębokości 0,1 m ppt (J-14) nawiercono grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) składające się z piasku średniego ze żwirem i kamieniami. Miąższość tych gruntów wynosi 0,6 0,9 m. W otworach badawczych J-1, J-4, J-5, J-7 J-13, J-15, J-16, J-17 na głębokości 0,3 2,5 m ppt znajdują się grunty gruboziarniste (niespoiste). Grunty te są reprezentowane przez piaski drobne (piaski pylaste, piaski drobne), piaski drobne przewarstwiane gliną pylastą, paski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski średnie przewarstwiane gliną pylastą, piaski ze żwirem (pospółki), piaski ze żwirem z domieszką iłu (pospółki gliniaste) oraz piaski ze żwirem 6

8 z domieszką iłu i kamieni (pospółki gliniaste z kamieniami). Miąższość gruntów gruboziarnistych w otworach J-1, J-5 oraz J-11 wynosi 0,6 2,7 m, natomiast w otworach J-4, J-7 J-10, J-12, J-13, J-15, J-16, J-17 spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 1,5 3,0 m ppt. W otworach badawczych J-0 J-11, J-13, J-14, J-16 bezpośrednio od powierzchni terenu (J-1, J-2, J-4) oraz na głębokości 0,2 3,0 m ppt (J-0, J-3, J-5 J-11, J-13, J-14, J-16) nawiercono grunty drobnoziarniste (spoiste i małospoiste). Grunty te są reprezentowane przez pyły, pyły ze żwirem, pyły ilaste (gliny pylaste) miejscami ze żwirem, gliny pylaste (gliny) miejscami ze żwirem i kamieniami oraz iły pylaste ze żwirem (gliny pylaste zwięzłe ze żwirem). W otworach J-2, J-8, J-9, J-10, J-13, J-15, J-17 miąższość tych gruntów wynosi 0,8 2,4 m ppt, natomiast w otworach J-0, J-1, J-5, J-6, J-7, J-11, J-14 oraz J-16 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 3,5 m ppt. Ponadto w otworach J-1 i J-11 w obrębie gruntów drobnoziarnistych na głębokościach 2,0 oraz 2,1 m ppt znajdują się warstwy gruntów gruboziarnistych o miąższości 0,5 i 0,6 m. W otworze badawczym J-2 na głębokości 2,7 m ppt nawiercono warstwę gruntów organicznych (namułów gliniastych), których spągu nie przewiercono do głębokości 3,0 m ppt. 3.2 Warunki hydrogeologiczne Podczas prowadzonych prac w październiku 2015 r., w żadnym z otworów do głębokości 1,5 3,5 m ppt nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych. 3.3 Warunki geotechniczne Ustalenie rodzaju warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej Po analizie warunków geotechnicznych stwierdzić należy, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, że badany obszar charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych Zgodnie z przyjętą metodyką (p. 2.7), w podłożu wydzielono 9 warstw geotechnicznych: 4 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) Ia, Ib, II, III. 7

9 2 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych i małospoistych) C1, C2 1 w rodzimych gruntach organicznych Nmg, 2 w gruntach antropogenicznych - nn, nb Wyprowadzone i charakterystyczne wartości obliczeniowe parametrów fizyko mechanicznych, wyznaczone na podstawie prac terenowych, badań laboratoryjnych oraz normy PN-81/B przedstawiono w tabeli - Zał. nr 7 i 8. Poniżej w sposób syntetyczny scharakteryzowano każdą z wydzielonych warstw geotechnicznych: Warstwa nn grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną gliny pylastej, piasku średniego, kamieni i fragmentów cegieł. Grunty te stwierdzono w otworach badawczych J-0, J-14, J-16 oraz J-17 na głębokości 0,2 0,7 m ppt. Miąższość tych gruntów wynosi 0,3 0,4 m. Ze względu na ich niejednorodny skład nie wyznaczono dla nich parametrów geotechnicznych. Warstwa nb grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) składające się z piasków średnich, kamieni oraz żwiru. Grunty te stwierdzono w otworach J-14 oraz J-15 bezpośrednio od powierzchni terenu (J-15) i na głębokości 0,1 m ppt (J-14). Miąższość tych gruntów wynosi 0,6 0,8 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowań DPL = 0,62, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,70 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B :1981 = 5,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ u wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 33,5, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 116 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 98 MPa. 8

10 Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy nb to: stopień zagęszczenia I D = 0,62, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,70 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 5,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ = 33,5, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 98 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 116 MPa. Warstwa Ia piaski drobne w stanie średniozagęszczonym zostały one stwierdzone w otworze J-12 na głębokości 0,2 m ppt. Miąższość tych gruntów wynosi 1,5 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowań DPL = 0,63, gęstość właściwa ρ s na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,65 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B :1981 = 6,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ u wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 31,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 78 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 58 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy Ia to: stopień zagęszczenia I D = 0,63, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,65 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 6,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ = 31,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 58 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 =78 MPa. Warstwa Ib piaski drobne (piaski drobne, piaski pylaste) oraz piaski drobne przewarstwiane glina pylastą (piaski drobne przewarstwiane gliną) w stanie 9

11 zagęszczonym. Grunty te zostały stwierdzone w otworach badawczych J-8, J-9, J-10 na głębokości 1,2 2,5 m ppt, a ich spągu nie przewiercono do głębokości 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowań DPL = 0,73, gęstość właściwa ρ s : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,66 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,67 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 1,70 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 5,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych =3,61%, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 31,5, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 93 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 69 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy Ib to: stopień zagęszczenia I D = 0,73, gęstość właściwa ρ s = 2,66 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,67 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 3,61 %, kąt tarcia wewnętrznego φ =31,5, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 69 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 93 MPa. Warstwa II piaski średnie, piaski średnie ze żwirem oraz piaski średnie przewarstwiane glina pylastą (piaski średnie przewarstwiane gliną) w stanie zagęszczonym. Grunty te zostały stwierdzone w otworach badawczych J-1, J-1, J-12, J-13, J-15 oraz J-17 na głębokości 1,5 2,0 m ppt. Miąższość tych gruntów w otworach badawczych J-1 oraz J-11 wynosi 0,4 0,6 m, natomiast w otworach J-12, J-13, J-15 oraz J-17 spągu tej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 m ppt. 10

12 Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowania DPL = 0,66, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,70 g/cm 3, wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B :1981 = 5,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 34,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 124 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 104 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy II to: stopień zagęszczenia I D = 0,66, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,70 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 5,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ = 31,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 104 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 124 MPa. Warstwa III piaski ze żwirem (pospółki), piaski ze żwirem i iłem (pospółki gliniaste) oraz piaski ze żwirem iłem i kamieniami (pospółki gliniaste z kamieniami) w stanie zagęszczonym. Zostały one stwierdzone w otworach badawczych J-1, J-4, J-5, J-7 oraz J-15, J-16, J-17 na głębokości 0,3 2,1 m ppt. Miąższość tej warstwy w otworach J-1, J-5, J-15, J-17 wynosi 0,5 2,7 m. Natomiast w otworach J-4, J-7, J-16 spągu opisywanych gruntów nie przewiercono do głębokości 1,5 3,0 m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień zagęszczenia I D wyznaczony na podstawie sondowania DPL = 0,72, gęstość właściwa ρ s wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,85 g/cm 3, 11

13 wilgotność naturalna w n wyznaczona na podstawie normy PN-B :1981 = 3,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 40,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 201 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 180 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy III to: stopień zagęszczenia I D = 0,72, gęstość właściwa ρ s = 2,65 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,85 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 3,00%, kąt tarcia wewnętrznego φ = 40,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 180 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 201 MPa. Warstwa C1 pyły ilaste (gliny pylaste), pyły ilaste ze żwirem (gliny pylaste ze żwirem), gliny pylaste (gliny), gliny pylaste ze żwirem (gliny ze żwirem), gliny pylaste ze żwirem i kamieniami (gliny ze żwirem i kamieniami) oraz iły pylaste ze żwirem (gliny pylaste zwięzłe ze żwirem) w stanie zwartym. Zostały one stwierdzone w otworach badawczych J-0 J-11, J-13, J-14 oraz J-16 bezpośrednio od powierzchni terenu (J-1, J-4) oraz na głębokości 0,1 3,0 m ppt ( J-0, J-2, J-3, J-5 J-11, J-13, J-14, J-16). Miąższość tych gruntów w otworach J-2, J-4, J-7, J-8, J-9, J-10, J-13 oraz J-16 wynosi 0,3 2,4 m. Natomiast w otworach J-0, J-1, J-3, J-5, J-6, J-11 oraz J-14 spągu opisywanej warstwy nie przewiercono do głębokości 3,0 3,5 m ppt. Ponadto w otworach J-1 i J-11 na głębokościach 2,0 i 2,6 m ppt w obrębie opisywanej warstwy stwierdzono grunty gruboziarniste, których miąższość wynosi 0,5 i 0,6 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych < 0, gęstość właściwa ρ s : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,68 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,69 g/cm 3, 12

14 gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,10 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,02 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 20,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych =14,73%, spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 40,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 22,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 66 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 50 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy C1 to: stopień plastyczności I L > 0, gęstość właściwa ρ s = 2,69 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 2,02 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 14,73 %, spójność c = 40,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ =22,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 50 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 66 MPa. Parametry gruntów ze względu na ich stan zostały przeliczone jak dla gruntów Typu B (innych gruntów spoistych oraz gruntów spoistych morenowych nieskonsolidowanych). Warstwa C2 pyły oraz pyły ze żwirem w stanie zwartym. Zostały one stwierdzone w otworach badawczych J-2 i J-3 bezpośrednio od powierzchni terenu (J-2) oraz na głębokości 0,2 m ppt (J-3). Miąższość tych wynosi 1,0 2,4 m. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych > 0, gęstość właściwa ρ s : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 2,66 g/cm 3, 13

15 - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,67 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 1,78 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,05 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 22,00%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 15,47%, spójność c wyznaczona na podstawie normy PN-B-03020:1981 = 40,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 22,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 wyznaczony na podstawie normy PN-B :1981 = 66 MPa, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 wyznaczony na podstawie normy PN- B-03020:1981 = 50 MPa. Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy C2 to: stopień plastyczności I L > 0, gęstość właściwa ρ s = 2,66 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,78 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 15,47%, spójność c = 40,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ =22,0, moduł odkształcenia pierwotnego E 0 = 50 MPa, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 66 MPa. Parametry gruntów ze względu na ich stan zostały przeliczone jak dla gruntów Typu B (innych gruntów spoistych oraz gruntów spoistych morenowych nieskonsolidowanych). Warstwa Nmg grunty organiczne (namuły gliniaste) w stanie zwartym. Zostały one stwierdzone w otworze J-2 na głębokości 2,7 m ppt. Spągu tych gruntów nie przewiercono do głębokości 3,0m ppt. Najważniejsze parametry geotechniczne to: stopień plastyczności I L wyznaczony na podstawie badań laboratoryjnych > 0, gęstość właściwa ρ s : 14

16 - określona na podstawie literatury [1] = 1,9 1,3 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 2,61 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ: - określona na podstawie literatury [1] = 2,6 2,15 g/cm 3, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 1,87 g/cm 3, wilgotność naturalna w n : - określona na podstawie literatury [1] = 30,0 60,0%, - wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 20,90%, spójność c określona na podstawie literatury [1] = 10 kpa kąt tarcia wewnętrznego φ określony na podstawie literatury [1] = 5,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 określony na podstawie literatury [1] = 5,0 0,5 MPa, zawartość części organicznych I om wyznaczona na podstawie badań laboratoryjnych = 10,8%, Najważniejsze charakterystyczne parametry geotechniczne warstwy Nmg to: stopień plastyczności I L > 0, gęstość właściwa ρ s = 2,61 g/cm 3, gęstość objętościowa ρ = 1,87 g/cm 3, wilgotność naturalna w n = 20,90%, spójność c = 10,0 kpa, kąt tarcia wewnętrznego φ =5,0, moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 5,0 0,5 MPa. zawartość części organicznych I om = 10,7%, Wysadzinowość gruntów Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego (Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie występują grunty niewysadzinowe, wątpliwe oraz wysadzinowe: piaski drobne, piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski ze żwirem (pospółki) (warstwy Ia, Ib, II, III) zaliczono do gruntów niewysadzinowych, piaski drobne (piaski pylaste), piaski drobne przewarstwiane gliną pylastą, piaski średnie przewarstwiane gliną pylastą, żwirem i iłem 15

17 (pospółki gliniaste), piaski średnie ze żwirem, iłem i kamieniami (pospółki gliniaste z kamieniami) (warstwy Ib, II, III) zaliczono do gruntów wątpliwych, pyły, pyły ze żwirem, pyły ilaste (gliny pylaste), pyły ilaste ze żwirem (gliny pylaste ze żwirem), gliny pylaste (gliny), gliny pylaste ze żwirem (gliny ze żwirem), gliny pylaste ze żwirem i kamieniami (gliny ze żwirem i kamieniami) oraz iły pylaste ze żwirem (gliny pylaste zwięzłe ze żwirem), grunty organiczne (namuły gliniaste) (warstwy C1, C2, Nmg) zaliczono do gruntów wysadzinowych Ocena jakości podłoża gruntowego Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je: czwartorzędowe grunty gruboziarniste (niespoiste) reprezentowane przez piaski drobne (piaski drobne, piaski pylaste), piaski drobne przewarstwiane gliną pylastą, piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski średnie przewarstwiane gliną pylastą, piaski żwirem i iłem (pospółki gliniaste), piaski ze żwirem (pospółki), piaski ze żwirem, iłem i kamieniami (pospółki gliniaste z kamieniami), czwartorzędowe grunty drobnoziarniste (spoiste i małospoiste) reprezentowane przez pyły, pyły ze żwirem, pyły ilaste (gliny pylaste), pyły ilaste ze żwirem (gliny pylaste ze żwirem), gliny pylaste (gliny), gliny pylaste ze żwirem (gliny ze żwirem), gliny pylaste ze żwirem i kamieniami (gliny ze żwirem i kamieniami) oraz iły pylaste ze żwirem (gliny pylaste zwięzłe ze żwirem), czwartorzędowe drobnoziarniste (spoiste) grunty organiczne (namuły gliniaste). Grunty te są przykryte warstwą gruntów antropogenicznych (nasypów niebudowlanych i niebudowlanych) oraz humusu (gleby). Klasyfikację gruntów i ich przydatność do budowy, podano na podstawie uziarnienia i cech fizyko mechanicznych [1]: Warstwa nn grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) będące mieszaniną gliny pylastej, piasku średniego, kamieni i fragmentów cegieł. Grunty te należy traktować jako słabonośne i ściśliwe. 16

18 Warstwa nb grunty antropogeniczne (nasypy budowlane), składające się z piasków średnich, kamieni oraz żwiru. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa Ia grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie średniozagęszczonym, reprezentowane przez piaski drobne. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa Ib grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski drobne (piaski drobne, piaski pylaste) oraz piaski drobne przewarstwiane gliną pylastą (piaski drobne przewarstwiane gliną). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa II grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski średnie przewarstwiane gliną pylastą (piaski średnie przewarstwiane gliną). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa IIII grunty gruboziarniste (niespoiste) w stanie zagęszczonym, reprezentowane przez piaski ze żwirem (pospółki), piaski ze żwirem i iłem (pospółki gliniaste), piaski ze żwirem, iłem i kamieniami (pospółki gliniaste z kamieniami). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa C1 grunty drobnoziarniste (spoiste) w stanie zwartym reprezentowane przez pyły ilaste (gliny pylaste), pyły ilaste ze żwirem (gliny pylaste ze żwirem), gliny pylaste (gliny), gliny pylaste ze żwirem (gliny ze żwirem), gliny pylaste ze żwirem i kamieniami (gliny ze żwirem i kamieniami) oraz iły pylaste ze żwirem (gliny pylaste zwięzłe ze żwirem). Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa C2 grunty drobnoziarniste (małospoiste) w stanie zwartym reprezentowane przez pyły oraz pyły ze żwirem. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Warstwa Nmg grunty organiczne (namuły gliniaste) w stanie zwartym. Grunty te należy traktować jako słabonośne i ściśliwe. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia budowli nadają się wszystkie grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) i drobnoziarniste (spoiste i małospoiste) należące do warstw Ia, Ib, II, III, C1, C2 oraz grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) budujące warstwę nb. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. Do bezpośredniego posadowienia projektowanych budowli nie nadają się grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) budujące warstwę nn oraz 17

19 grunty organiczne budujące warstwę Nmg. Grunty te ze względu na ich niejednorodny skład (warstwa nn) oraz zawartość części organicznych (warstwa Nmg) należy traktować jako słabonośne i ściśliwe. Grunty antropogeniczne budujące warstwę nn ze względu na niewielką miąższość i głębokość występowania (spąg stwierdzono na głębokości 0,6 1,1 m) zostaną wybrane na etapie robót ziemnych. Natomiast grunty organiczne budujące warstwę Nmg ze względu na ich stan (zwarty) oraz głębokość występowania (strop stwierdzono na głębokości 2,7 m ppt), nie powinny mieć negatywnego wpływu na nośność podłoża gruntowego. Niemniej jednak w sąsiedztwie otworu J-2 w którym stwierdzono grunty organiczne należy zwrócić uwagę na możliwość wystapienia większych osiadań. Prowadzenie prac w gruntach spoistych oraz małospoistych wiąże się z ich zabezpieczaniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Związane jest to z możliwością pogorszenia parametrów geotechnicznych gruntów spoistych w wyniku ich kontaktu z wodą. 4 Podsumowanie i wnioski 1. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne pod projektowaną budowę nowej nitki rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Starojaworskiej do oczyszczalni ścieków wykonano na podstawie zlecenia, wystawionego przez firmę Biuro Projektowe Gospodarki Wodno Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 10 w Gliwicach. Inwestorem niniejszej inwestycji jest Gmina Jawor z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Jaworze. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, badany obszar, charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt budowlany proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 3. Podłoże budowlane charakteryzuje się występowaniem gruntów zróżnicowanych pod względem genetycznym i litologicznym. Stanowią je czwartorzędowe grunty gruboziarniste (niespoiste) i drobnoziarniste (spoiste i małospoiste) oraz grunty organiczne. Grunty te są przykryte warstwą 18

20 gruntów antropogenicznych (nasypów niebudowlanych i budowlanych) oraz humusu (gleby). 4. Podczas prowadzonych prac w październiku 2015 r., w żadnym z otworów badawczych do głębokości 1,5 3,5 m ppt nie stwierdzono występowania zwierciadła wód podziemnych. 5. W podłożu badanego terenu wydzielono 9 warstw geotechnicznych: 4 w gruntach rodzimych gruboziarnistych (niespoistych) Ia, Ib, II, III 2 w gruntach rodzimych drobnoziarnistych (spoistych i małospoistych) C1, C2, 1 w drobnoziarnistych gruntach organicznych Nmg oraz 2 w gruntach antropogenicznych nn, nb. 6. Do bezpośredniego i pośredniego posadowienia budowli nadają się wszystkie grunty rodzime gruboziarniste (niespoiste) i drobnoziarniste (spoiste i małospoiste) należące do warstw Ia, Ib, II, III, C1, C2 oraz grunty antropogeniczne (nasypy budowlane) należące do warstwy nb. Grunty te należy traktować jako nośne i małościśliwe. 7. Do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu nie nadają się grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) budujące warstwę nn oraz grunty organiczne budujące warstwę Nmg. Grunty te ze względu na ich niejednorodny skład (warstwa nn) oraz zawartość części organicznych (warstwa Nmg) należy traktować jako słobonośne i ściśliwe. Grunty antropogeniczne budujące warstwę nn ze względu na niewielką miąższość i głębokość występowania (ich spąg stwierdzono na głębokości 0,5 1,1 m ppt) zostaną wybrane na etapie robót ziemnych. Grunty organiczne ze względu na ich stan (zwarty) oraz dużą głębokość występowania (strop nawiercono na głebokości 2,7 m ppt) nie powinny mieć negatywnego wpływu na nośność podłoża gruntowego. Niemniej jednak w sąsiedztwie otworu J-2 w którym stwierdzono te grunty należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia większych osiadań. 8. Prowadzenie prac w gruntach spoistych wiąże się z ich zabezpieczaniem przed kontaktem z wodą podczas prac budowlanych. Związane jest to 19

21 z możliwością pogorszenia parametrów geotechnicznych gruntów spoistych w wyniku ich kontaktu z wodą. 20

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu

i ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu Zleceniodawca: B.I.P. Broda Jarosław ul. Elbląska 15 54-314 Wrocław Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne terenu pod projektowaną budowę chodników zlokalizowanych w rejonie ul. Strachocińskiej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zleceniodawca: Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODŁOŻA DLA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI Zleceniodawca: Biprogeo-Projekt Sp. z o.o. ul. Bukowskiego 52-418 Wrocław OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE POD PLANOWANĄ INWESTYCJĘ NA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Dokumentacja geotechniczna. określająca warunki gruntowo wodne. terenu projektowanej przebudowy. ul. Przyjaźni we Wrocławiu 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 e-mail biuro@geoskop.com.pl Zleceniodawca: Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Ziębicka 36 60 164 Poznań Dokumentacja geotechniczna

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań. podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek. Urzędu Skarbowego w Opolu Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. ul. Kościuszki 82/14 50-441 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego terenu pod projektowany budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań

ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań. obszar badań ZAŁ. NR 1 Mapa orientacyjna obszaru badań obszar badań ZAŁ. NR 2 Mapa dokumentacyjna w skali 1:5000 otwór badawczy linia przekroju IV' III' V' I' V O1 O15 II' VI O2 O13 O14 O3 VI' O11 O4 VII O12 O9 VIII

Bardziej szczegółowo

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3)

- objaśnienia do przekrojów geotechnicznych (zał. 3) Spis treści: Spis załączników graficznych:... 2 WSTĘP... 3 1. ZAKRES PRAC... 3 2. UKŁAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI... 4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. WARUNKI GEOTECHNICZNE... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna dla tematu Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.2.48.2013.ul. Maleczyńskich HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem Sięgacz

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA

OLCZAK GEOL OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY KOLEJOWEJ W MAŁKINI GÓRNEJ MIEJSCOWOŚĆ: MAŁKINIA GÓRNA OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 6 tel: 606 227 260, 660 053 662 eail: olczak4@wp.pl www.olczakgeol.pl OLCZAK GEOL Jest członkie Polskiego Koitetu Geotechniki OPINIA GEOTECHNICZNA usługi w zakresie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA W dniu 07-04-2017 r pod "Projektowaną przebudowę ulicy Leśnej w iejscowości Glina g. Celestynów" wykonano 3 odwierty badawcze φ 90 do 3 głębokości p.p.t. Miejsca badań wskazał zleceniodawca.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

... mgr Przemysław Przyborowski

... mgr Przemysław Przyborowski Egz. nr DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla określenia warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej DW 208 w km 5+043 w miejscowości Obłęże,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W LEGNICY PRZY UL. SIEROCIŃSKIEJ 10-7A P R A C O W N I A G E O L O G I C Z N A J A S P I S s. c. Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Środowiska Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448 Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Geotechnika Dariusz Szajowski 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 2A/22 tel.: 606-668-946 mail: szajowski@wp.pl NIP: 815-156-32-25 Regon: 364647018 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu budowy parkingu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe:

INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną. ZLECENIODAWCA: KC Architekci - Krzysztof Cieślak. Badania terenowe: D O K U M E N T A C J A B A D A Ń P O D Ł O Ż A G R U N T O W E G O INWESTYCJA: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W dniu 10.06.2016 r w Warszawie na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 wykonano osie odwiertów badawczych φ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż.

Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: Wołomiński. Zleceniodawca: Opracowanie: Hydrotherm Łukasz Olszewski. mgr inż. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb budowy: sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgazieniami DN 160 PVC. Miejscowość: Ostrówek

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew.

O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A. określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej. budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. Nr 77/16.04/GT O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej budowy gimnazjum, na terenie dz. ew. nr 56/5, przy ulicy Trakt Napoleoński w Rokietnicy miejscowość:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80-298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 958-095-14-02 tel.+ 48 506 82 19 82 e-mail: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY Margeo Marcin Cep Sawki 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel. 796 158 256, www.margeo.pl biuro@margeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO PROJEKT GEOTECHNICZNY DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz z opinią geotechniczną dla projektu parku rekreacyjnego na dz. nr 201/2, 210 i 211 w Darłowie

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz z opinią geotechniczną dla projektu parku rekreacyjnego na dz. nr 201/2, 210 i 211 w Darłowie USŁUGI GEOLOGICZNE tel: 608-321-384 NIP: 538-125-84-41 Magdalena Tyszecka 75-813 Koszalin ul. Bławatków 17 e-mail: magdatyszecka@wp.pl www.geologiapomorska.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO wraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1

Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych remontu nawierzchni jezdni i chodników ulic Oświęcimskiej i Popiełuszki w Opolu MRW PROJEKT SERWIS ROMUALD CHRYST 41-807 Zabrze ul. Gogolińska 2/3 tel. 504 123 111 mrwprojekt@interia.pl NIP:648-221-63-50 www.geologia.slask.pl projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ;

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, Prószków tel ; Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy ulicy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 tel. (056) 66 44 908 e-mail:.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 NIP 8792531897

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA BIO GEO Wioleta Małecka ul. Łączna 99E, 44 200 Rybnik mbank 07 1140 2017 0000 4902 1297 2961 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu stworzenia szlaku edukacyjnego po zabytkowych obiektach Wodociągów

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE GEOCENTRUM DAMIAN KLIMOWICZ 80298 Gdańsk, ul. Czaplewska 32 NIP: 9580951402 tel.+ 48 506 82 19 82 email: geocentrum@geocentrum.co GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ. A. Część opisowa strona 1. Tekst Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7

ZAWARTOŚĆ. A. Część opisowa strona 1. Tekst Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7 ZAWARTOŚĆ A. Część opisowa strona 1. Tekst 1 6 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7 B. Część graficzna załączniki 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000 1 2. Objaśnienia znaków i symboli 2 3.

Bardziej szczegółowo