Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych"

Transkrypt

1 Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v /04/22 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki

2 Spis treści Wprowadzenie 3 1 NFS Kon guracja klienta Kon guracja serwera Uruchomienie serwera Rekon guracja Grupy sieciowe Mapowanie użytkowników Mapowanie statyczne Mapowanie dynamiczne WebNFS Automonter Zwiększanie dostępności Wielokrotne montowanie NFSv Pakiet Samba Klient protokołu SMB/CIFS Serwer protokołu SMB/CIFS Uruchomienie Kompatybilność systemów Unix/Windows Kontrola dostępu Monitorowanie serwera Program administracyjny Swat Kontroler domeny Pakiet Winbind Kon guracja Katalogi domowe użytkowników uniksowych Synchronizacja haseł Moduły VFS Moduł full_audit Moduł recycle

3 Spis treści 2 3 Systemy plików Interfejs loop Przegląd wybranych systemów plików NTFS SquashFS Rozszerzone atrybuty, metadane xattr NTFS Zmiana rozmiaru systemu plików Systemy plików w pamięci UnionFS Logical Volume Manager HOWTO Funkcje zaawansowane Migracja grupy woluminów do innego systemu YaST Btrfs Podstawy System plików na wielu urządzeniach Konwersja z ext3/ext Snapper Storage Dyski iscsi Target Initiator FreeNAS OpenFiler Skorowidz 36 Bibliogra a 38

4 Wprowadzenie Środowisko do ćwiczeń 1. Ćwiczenia wykonywane są w większości w ramach wirtualnych maszyn przygotowanych dla nadzorcy VirtualBox. Gotowy do zaimportowania obraz maszyny wirtualnej jest dostępny pod adresem 2. Maszyna wirtualna ma skon gurowany interfejs sieciowy w trybie mostkowania (bridged adapter), co umożliwia bezpośrednią komunikację między maszynami wirtualnymi poszczególnych studentów. 3. Domyślne hasło na wszystkie konta brzmi asdf. 4. Wszystkie ćwiczenia przeprowadzone zostały w systemie Linux, dystrybucja opensuse, wersja Przedstawione rozwiązania oraz sposoby ich kon guracji są jednak w większości niezależne od dystrybucji i mogą być bez przeszkód zastosowane w innych wersjach systemu Linux a często również i w innych systemach uniksopodobnych, wykorzystujących oprogramowanie Open Source. Konwencje użyte w skrypcie 1. Adresy IP z podsieci /16 są przykładami adresów publicznych. Adresy z podsieci /8 są przykładami adresów prywatnych. 2. Komendy wykonywane w linii poleceń są pogrubione i poprzedzone znakiem zachęty #. Wyniki produkowane przez komendę wypisywane są bez pogrubienia, np.: # ls a.txt b.txt c.txt Jeżeli treść komendy nie mieści się w jednej linijce, to jest kontynuowana w następnej a linia kończy się znakiem \, np.: # cp /usr/local/share/texmf/fonts/tfm/public/bera/*.tfm \ > /usr/share/texmf/fonts/tfm/public/bera Znak zachęty może być poprzedzony dodatkowym opisem wskazującym na jakim serwerze akcja ma być wykonana, np.: PDC# smbpasswd -w 3. Nazwy plików oraz katalogów zapisywane są w tekście następująco: /usr/bin/qaz. 4. Nazwy komend (programów) zapisywane są jako: slapadd. 5. Odwołania do stron standardowej pomocy systemowej (man) zapisywane są jako: nfs(5).

5 Wprowadzenie 4 Liczba w nawiasie oznacza nr sekcji pomocy. 6. Inne istotne nazwy wyróżnione są w tekście następująco: moduł pam_mount. 7. Kombinacje klawiszy skrótów zapisywane są jako: Ctrl-Alt-Del.

6 1 NFS Network File System to rozproszony system plików stworzony przez rmę Sun Microsystems. 1.1 Kon guracja klienta Zanim klient będzie w stanie odwołać się do zasobów zdalnego systemu, musi poznać listę udostępnianych zasobów. Może to wykonać za pomocą komendy showmount(8): # showmount -e localhost mount clntudp_create: RPC: Program not registered # showmount -e sirius Export list for sirius: /home lab1,lab2,lab3 Przełącznik -e (ang. export) pobiera listę zasobów (katalogów) ze wskazanego komputera czyli katalogów eksportowanych przez ten system. W powyższym przypadku komputer klienta nie udostępnia żadnego katalogu, bo nie został uruchomiony jeszcze serwer NFS. Implementacja serwera NFS jest oparta na mechanizmie zdalnych wywołań procedur RPC (ang. Remote Procedure Call), a komunikat pochodzi od usługi rpcbind(8) wskazując, że nie ma zarejestrowanej wymaganej usługi RPC. Komputer sirius udostępnia katalog /home i udostępnia go komputerom lab1, lab2, lab3. Klient systemu NFS jest wbudowany w jądro systemu operacyjnego. Uzyskanie dostępu do zdalnego katalogu wymaga dołączenia zdalnego systemu plików analogicznie do tego, jak wykonywane jest to lokalnie. Montowanie katalogu wymaga użycia komendy mount(8): mount system_plików katalog_docelowy Przykładem zastosowania komendy mount jest dołączenie systemu plików z PenDrive a lub napędu CD: # mount /dev/sr0 /mnt Katalog /mnt bardzo często wykorzystywany jest do tymczasowego dołączania systemów plików. Przetwarzanie plików w katalogu /mnt może być realizowane w taki sam sposób jak innych plików lokalnych. Odłączenie systemu plików, zarówno lokalnego jak i zdalnego, wykonywane jest komendą umount(8): # umount /mnt

7 1.1 Kon guracja klienta 6 Parametrem komendy może być zarówno nazwa katalogu jak i nazwa systemu plików. Katalog musi być niewykorzystywany, tzn. żaden proces nie może mieć otwartego pliku z podkatalogów tego katalogu i żaden proces nie może mieć skojarzonego żadnego z podkatalogów jako swojego katalogu bieżącego. W przypadku zablokowania katalogu można zidenty kować blokujące procesy: # umount /mnt umount.nfs: /mnt: device is busy # fuser /mnt /mnt: 19868c Wartość wyświetlana komendą fuser(1) jest identy katorem procesu z dodatkowym opisem, np. c (ang. current directory) oznacza, że proces ten wykorzystuje katalog jako katalog roboczy. Tą samą informację możemy uzyskać korzystając z komendy lsof(8): # lsof +D /mnt COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME bash root cwd DIR 0, /mnt Dołączając system plików można wskazać jakiego jest typu. System Linux obsługuje m.in. następujące systemy plików: ext4 vfat ntfs iso9660 nfs cifs reiserfs btrfs xfs (obecnie) standardowy system plików systemu Linux system plików FAT z obsługą długich nazw plików system plików NTFS z Windows NT/200x/XP system plików z dysków CD sieciowy system plików NFS system plików SMB (zobacz opis pakietu Samba) system plików ReiserFS B-tree File System system plików XFS Dołączenie systemu plików z PenDrive a formatowanego w systemie Windows można więc wykonać następująco: # mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt W przypadku systemu NFS identy kacja systemu plików wymaga wskazania zdalnego serwera i katalogu na tym serwerze. Dołączenie katalogu /home z systemu sirius można więc zrealizować następująco: # mount -t nfs sirius:/home /mnt Dołączanie systemów plików może być parametryzowane dodatkowymi opcjami de niowanymi przełącznikiem -o. Oto krótka lista ważniejszych opcji montowania: ro atime dev exec suid sync async remount tryb tylko do odczytu włącznie aktualizacji daty ostatniego dostępu włączenie interpretacji plików specjalnych reprezentujących urządzenia zezwolenie na wykonywanie programów włączenie interpretacji bitów SUID i SGID synchroniczne wykonywanie operacji dostępu asynchroniczne wykonywanie operacji dostępu zmiana parametrów montowania

8 1.2 Kon guracja serwera 7 Niektóre opcje występują również w wersjach negujących ich działanie z dodatkowym pre ksem no, np. noatime, nodev, noexec, nosuid. Dołączenie zdalnego systemu plików w trybie tylko do odczytu można więc wykonać następująco: # mount -o ro sirius:/home /mnt W przykładzie pominięto specy kację typu systemu plików, gdyż wynika ona bezpośrednio z formatu reprezentacji urządzenia (nazwa_komputera:katalog). System plików NFS obsługuje wiele dodatkowych opcji montowania systemu plików. Pełną listę można znaleźć na stronie pomocy systemowej nfs(5). Oto ważniejsze z nich: hard soft intr tcp rsize=n wsize=n timeo=n retrans=n acreqmin=n acreqmax=n acdirmin=n acdirmax=n noac nieprzerwane odwoływanie się do serwera w przypadku awarii sygnalizacja błędu na poziomie aplikacji w przypadku awarii serwera umożliwia przerwanie operacji wejścia/wyjścia poprzez sygnał w przypadku montowania miękkiego (opcja soft) połączenie z serwerem za pośrednictwem protokołu TCP rozmiar bufora odczytu z serwera NFS rozmiar bufora zapisu z serwera NFS czas oczekiwania na odpowiedź przed retransmisją żądania maksymalna liczba retransmisji przed zgłoszeniem błędu w trybie soft minimalny czas przechowywania informacji o plikach zwykłych w pamięci podręcznej maksymalny czas przechowywania informacji o plikach zwykłych w pamięci podręcznej minimalny czas przechowywania informacji o katalogach w pamięci podręcznej maksymalny czas przechowywania informacji o katalogach w pamięci podręcznej całkowite wyłączenie pamięci podręcznej dla atrybutów plików 1.2 Kon guracja serwera Kon guracja serwera jest bardzo prosta i wymaga mody kacji pliku kon guracyjnego /etc/exports(5). Plik ten zawiera listę katalogów, które będą udostępniane innym systemom. Oto przykład takiego pliku: /home lab1(rw) Po nazwie katalogu znajduje się lista komputerów, które będą miały prawo odwoływania się do tego katalogu. W nawiasach znajdują się dodatkowe opcje eksportowania takiego katalogu. Lista komputerów może zawierać nazwy w postaci domenowej (również z użyciem znaków uogólniających), adresy IP komputerów (i adresy sieci), odwołania do grup sieciowych. Oto przykład bardziej rozbudowanej kon guracji: /home *.cs.put.poznan.pl(ro) lab?.cs.put.poznan.pl(rw) /usr / (async,rw)

9 1.2 Kon guracja serwera 8 W przykładzie katalog /home został udostępniony wszystkim komputerom z domeny cs.put.poznan. pl do odczytu i wszystkim komputerom o nazwach zaczynających się od lab z tej samej domeny w trybie do zapisu. Katalog /usr jest udostępniany wszystkim komputerom o adresach od do w trybie asynchronicznym. Katalog /export udostępniany jest wszystkim komputerom z grupy sieciowej lab (zobacz dalej). Szczegółowy opis dostępnych opcji można znaleźć na stronie pomocy systemowej exports(5) Uruchomienie serwera wymaga wystartowania odpowiednich procesów usługowych. System NFS implementowany jest poprzez 2 protokoły (mountd i nfs), stąd 2 programy usługowe. Po uruchomieniu pierwszego z nich: # rpc.mountd będzie możliwe odpytanie serwera o listę dostępnych zasobów: # showmount -e Export list for localhost: /home lab?.cs.put.poznan.pl,*.cs.put.poznan.pl /usr / Próba dołączenia systemu plików skończy się jednak zawieszeniem operacji mount. Do poprawnej pracy niezbędny jest drugi proces usługowy: # rpc.nfsd odpowiedzialny za właściwy dostęp do danych Rekon guracja Każda zmiana wprowadzona do pliku /etc/exports wymaga powiadomienia procesów usługowych serwera NFS. Można to zrobić wysyłając sygnał HUP do obu procesów usługowych: # ps -ax... # kill -HUP Wartości 2345 i 2456 są identy katorami procesów rpc.mountd i rpc.nfsd. Można również wykorzystać do tego celu polecenie pkill(1): # pkill -HUP rpc.mountd # pkill -HUP rpc.nfsd lub killall(1): # killall -HUP rpc.mountd rpc.nfsd Grupy sieciowe Ograniczanie dostępu do katalogów na serwerze NFS może się odbywać w oparciu o grupy sieciowe. Grupa sieciowa kon gurowana jest w pliku /etc/netgroup(5) i składa się z trójek wartości: (komputer, użytkownik, domena)

10 1.3 Mapowanie użytkowników 9 Każda z tych wartości może być pominięta. Z punktu widzenia zastosowania grup sieciowych do kon guracji systemu NFS najważniejsza jest możliwość de niowania grup komputerów. Poniższy przykład pokazuje de nicję grupy lab składającej się z komputerów lab1, lab2, lab3: lab (lab1,, ) (lab2,, ) (lab3,, ) W pliku kon guracyjnym /etc/exports odwołania do grup sieciowych poprzedzone są 1.3 Mapowanie użytkowników Identy kacja użytkowników w systemie NFS odbywa się na podstawie ich identy katorów numerycznych. Oznacza to, że w przypadku niezgodności w kon guracji użytkowników pomiędzy systemami klienta i serwera może dojść do nieuprawnionego dostępu do danych. Z tego powodu w domyślnej kon guracji konto użytkownika root podlega mapowaniu na użytkownika o identy katorze -2 (65534). Działanie to można kontrolować następującymi parametrami eksportowania katalogów: root_squash włączenie mapowania użytkownika o identy katorze 0 (root) na użytkownika o identy katorze -2 (nobody) no_root_squash wyłączenie mapowania użytkownika 0 all_squash mapowanie wszystkich użytkowników na identy kator 2 anonuid=500 anonguid=500 identy kator użytkownika anonimowego identy kator grupy użytkownika anonimowego Poniższy przykład pokazuje kon gurację serwera NFS udostępniającego katalogi domowe użytkownikom systemów innych niż Unix: /home/pc1 /home/pc2 /home/pc3 pc1(rw,all_squash,anonuid=1001,anongid=100) pc2(rw,all_squash,anonuid=1002,anongid=100) pc3(rw,all_squash,anonuid=1003,anongid=100) W przykładzie użytkownik o identy katorze 1001 korzysta z komputera o nazwie pc1 i należy do grupy o identy katorze 100. Serwer NFS udostępnia jego katalog domowy tylko dla komputera pc1. Analogicznie użytkownicy 1002 i 1003 korzystają z komputerów pc2 i pc Mapowanie statyczne Serwer może wprowadzić statyczną tabelę odwzorowań użytkowników z systemu klienta na użytkowników serwera. Wymaga to wyspecy kowania dodatkowej opcji w kon guracji, wskazującej na plik z odwzorowaniami: /home lab1.cs.put.poznan.pl(rw,map_static=/etc/nfs.map) Nazwa pliku wskazywanego opcją map_static jest dowolna. Zawartość (przykładowego) pliku /etc/ nfs.map de niuje odwzorowania poszczególnych użytkowników: uid # mapowanie do nobody uid # mapowanie na gid # mapowanie id grup 0-49 na -2 gid # mapowanie grup na

11 1.4 Automonter Mapowanie dynamiczne Wadą mapowania statycznego jest oczywiście jego statyczność. Rozwiązanie dynamiczne polega na uruchomieniu po stronie klienta dodatkowej usługi, której zadaniem jest udostępnianie informacji o odwzorowaniach identy katorów użytkowników na nazwy. W celu jej aktywacji należy po stronie klienta uruchomić proces rpc.ugidd(8): # rpc.ugidd a do kon guracji serwera dopisać nową opcję: /home WebNFS *.cs.put.poznan.pl(rw,map_daemon) WebNFS to rozszerzenie standardowego protokołu NFS o możliwość pobierania plików za pośrednictwem publicznego uchwytu do plików. Umożliwia to proste pobieranie plików np. przez przeglądarki internetowe. Kon guracja wymaga wskazania głównego katalogu dla WebNFS i udostępnienia wybranych katalogów w zwykły sposób. Oto przykładowa kon guracja: /test =public /test *.cs.put.poznan.pl(ro,all_squash,insecure) W przeglądarce należy wpisać odpowiedni adres URL: nfs://sirius.cs.put.poznan.pl/plik.txt Przeglądarka Konqueror obsługuje rozszerzenie WebNFS. 1.4 Automonter Dołączanie systemów plików może być automatyzowane za pomocą uzupełniającego oprogramowania uruchamianego po stronie klienta o nazwie automounter. Kon guracja automontera opiera się na głównym pliku kon guracyjnym /etc/auto.master(5) oraz na plikach uzupełniających /etc/ auto.xxxxx. W pliku /etc/auto.master wskazywane są katalogi, które będą kontrolowane przez oprogramowanie automontera: /home /etc/auto.home /a /etc/auto.a Nazwa pliku pojawiająca się po nazwie katalogu wskazuje na szczegółowy plik kon guracyjny opisujący dany katalog. Uruchomienie usługi polega na wykonaniu komendy: # automount /etc/auto.master W fazie testów warto wykorzystać przełącznik -d komendy automount załączający tryb rejestracji wykonywanych operacji. Dane dla automontera mogą również pochodzić z systemu NIS (zobacz rozdział??). Szczegółowy opis kon guracji znajduje się stronie pomocy systemowej autofs(5). Działanie automontera sprowadza się do monitorowania odwołań do podkatalogów kontrolowanego katalogu. W przypadku stwierdzenia odwołania do zde niowanego katalogu następuje jego dołączenie, zgodnie ze wskazaniami z pliku kon guracyjnego. Poniższy przykład prezentuje kon gurację z pliku /etc/auto.home: user1 sirius:/home/user1 user2 galio:/export/home/user2 user3 -fstype=ext3,rw :/dev/sda4

12 1.5 NFSv4 11 W pierwszej kolumnie znajdują się nazwy podkatalogów kon gurowanego katalogu. Druga kolumna (opcjonalna) zawiera dodatkowe opcje montowania systemu plików. Trzecia kolumna to wskazanie na system plików. Zakładając powyższą kon gurację wykonanie komendy: # ls /home/user1 spowoduje dołączenie zdalnego katalogu /home/user1 z systemu sirius. Katalog domowy użytkownika user3 dołączany jest z lokalnego systemu plików, co powoduje wykonanie przez automontera komendy: # mount -o rw -t ext3 /dev/sda4 /home/user3 W przypadku kon guracji katalogów domowych użytkowników, których pliki znajdują się w podkatalogach jednego wspólnego katalogu, można zastosować zapis skrócony: * sirius:/export/home/& Znak * oznacza w tym miejscu dowolny ciąg znaków, który zostanie następnie użyty w miejscu wystąpienia znaku &. Odwołanie do katalogu /home/abc spowoduje więc próbę dołączania katalogu /export/home/abc z systemu sirius Zwiększanie dostępności Automonter umożliwia zwiększanie dostępności zdalnych katalogów poprzez ich replikację. Zakładając, że serwery srv1 i srv2 udostępniają to samo oprogramowanie w katalogu /usr/local, można rozważyć następującą kon gurację: local srv1,srv2:/usr/local Jeżeli te same dane rozlokowane są w różnych lokalizacjach, można użyć poniższego zapisu: local srv1:/usr/local srv2:/opt/local W przykładzie wskazano na dwa źródła dla podkatalogu local co oznacza, że niemożność dołączenia tego katalogu z systemu srv1 spowoduje dołączenie go z srv2. Ponieważ cała operacja będzie niewidoczna dla użytkownika, jedynym efektem tej kon guracji będzie zwiększona dostępność zdalnego katalogu. Mechanizm ten można połączyć z wykorzystaniem wzorca *: * srv1:/home/& srv2:/home/& W tym przypadku katalogi domowe będą pobierane z serwera srv1 lub z serwera srv Wielokrotne montowanie Istnieje możliwość montowania jednocześnie wielu podkatalogów ze zdalnych serwerów. Oto przykład takiej kon guracji: bin /i586 srv1:/usr/bin /x86_64 srv2:/usr/bin Katalog bin będzie w tym przypadku zawierał dwa podkatalogi i586 oraz x86_64, które będą dołączane z serwerów srv1 i srv NFSv4 1. Upewnij się, że jest zainstalowany pakiet nfs-kernel-server. 2. Przykładowa zawartość pliku /etc/exports w przypadku serwera NFSv4:

13 1.5 NFSv4 12 /kat1 *(rw,fsid=0,no_subtree_check) 3. Kon guracja odwzorowań nazw użytkowników plik /etc/idmapd.conf(5): [General] Verbosity = 1 Pipefs-Directory = /var/lib/nfs/rpc_pipefs Domain = cs.put.poznan.pl [Mapping] Nobody-User = nobody Nobody-Group = nobody Odwzorowania nazw użytkowników muszą być skon gurowane zarówno po stronie serwera jak i klienta. 4. Uruchomienie usługi idmapd (po stronie serwera i klienta): # mount -t rpc_pipefs rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs # rpc.idmapd lub w wersji ostatecznej po stronie klienta: # service nfs start 5. Uruchomienie serwera NFS: # rpc.mountd # rpc.nfsd # rpc.statd lub korzystając ze standardowego skryptu startowego: 6. Montowanie: # service nfsserver start # mount -t nfs4 srv:/ /mnt 7. Monitorowanie nfsstat. 8. Rekon guracja serwera jest możliwa z użyciem komendy exportfs(8): # exportfs -r Powyższe polecenie umożliwia również dynamiczne dodawanie i usuwanie katalogów przeznaczonych do udostępnienia, co ilustruje poniższy przykład: # exportfs <== działa analogicznie do showmount -e /usr / /home *.cs.put.poznan.pl /home lab?.cs.put.poznan.pl # exportfs -u *.cs.put.poznan.pl:/home # exportfs -v /usr / (rw,async,wdelay,root_squash) # exportfs -o ro lab1.cs.put.poznan.pl:/home # exportfs -v /usr / (rw,async,wdelay,root_squash) /home lab1.cs.put.poznan.pl(ro,async,wdelay,root_squash) Przełącznik -u umożliwia usuwanie katalogu z listy udostępnianych katalogów. Przełącznik -v włącza wyświetlanie dodatkowych informacji (np. opcji eksportowania katalogu). Przełącznik -o powoduje ustawienie opcji eksportowanego katalogu. 9. Udostępnianie kilku różnych katalogów:

14 1.5 NFSv4 13 /kat1 /kat1/ext1 /kat1/ext2 *(rw,fsid=0,no_subtree_check) *(rw,nohide,no_subtree_check) *(rw,nohide,no_subtree_check) Montowanie zewnętrznych katalogów do katalogu eksportowanego na serwerze: # mount --bind /usr/local /kat1/ext1 # mount --bind /images /kat1/ext2 Montowanie katalogu po stronie klienta: # mount -t nfs4 srv:/ext1 /mnt # mount -t nfs4 srv:/ext2 /mnt2 10. Kon guracja usługi automontera: dodatkowa opcja -fstype=nfs Eksportowanie katalogów jednocześnie w trybie NFSv4 i NFSv NFSv3/NFSv4 a ACL. Dokumentacja Strony pomocy systemowej: mount(8), nfs(5), autofs(5), autofs(8), automount(8), auto.master(5). Inne: Zadania 1. Dołącz wybrany system plików z dyskietki lub CD-ROMu do katalogu /mnt. 2. Dołącz wybrany system plików NFS do katalogu /mnt. 3. Skon guruj serwer NFS udostępniając przykładowy katalog, np. /test. Udostępnij katalog w trybie do odczytu, a następnie do zapisu dla wybranych komputerów. Zwery kuj możliwość zapisu w katalogu zdalnym z poziomu użytkownika root i zwykłego użytkownika. 4. Sprawdź odporność klienta systemu NFS na przejściowe awarie serwera. W tym celu zatrzymaj na chwilę działanie procesów serwera NFS. 5. Sprawdź różnicę między trybami pracy dołączania zdalnego katalogu: hard, soft i połączenie hard,intr. 6. Sprawdź działanie pamięci podręcznej po stronie klienta NFS. W tym celu jednocześnie wyświetlaj zawartość katalogu po stronie klienta i zmieniaj ją po stronie serwera. Ćwiczenie wykonaj również po całkowitym wyłączeniu mechanizmu pamięci podręcznej dla metadanych (opcja noac). 7. Skon guruj serwer NFS do pracy w trybie statycznego mapowania użytkownika ze stacji roboczej o identy katorze 1500 na użytkownika o tej samej nazwie i identy katorze 1600 po stronie serwera. Zastosuj mapowanie statyczne i dynamiczne. 8. Sprawdź bieżącą kon gurację katalogów automontera: /a/local, /a/mail. 9. Skon guruj oprogramowanie automontera tak, aby umożliwiało dołączanie systemów plików z napędów CD-ROM i zdalnego katalogu poprzez system plików NFS. 10. Sprawdź możliwość zwiększania niezawodności dostępu do replikowanych danych poprzez odpowiednią kon gurację automontera.

15 2 Pakiet Samba 2.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION GALIO [MYGROUP] [Windows 5.0] [Windows 2000] SIRIUS +[MYGROUP] [Unix] [Samba 3.5.4] oraz komendą smbtree(1): # smbtree -b Enter root s password: MYDOMAIN \\galio Samba Server \\galio\pub \\galio\ipc$ IPC Service (Samba Server) # smbtree -b -U student 2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: # service nmb start 3. Odpytywanie nazw nmblookup(1): # nmblookup galio querying galio on galio<00> 4. Wyświetlanie listy zasobów zdalnego systemu: # smbclient -L galio added interface ip= bcast= nmask= Password: ******** Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] Sharename Type Comment IPC$ IPC IPC Service (Samba 3.5.6) ADMIN$ Disk IPC Service (Samba 3.5.6)

16 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 15 hp Printer HP LaserJet 5MP Postscript pub Disk Katalog testowy Server Comment DCS-CSL Samba Workgroup Master MYDOMAIN 5. Operacje na zdalnym zasobie: # smbclient //galio/pub -U wojtek Enter wojtek s password: Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] smb: \> help... smb: \> ls... a) Pobierz wybrany plik ze zdalnego katalogu b) Wstaw nowy plik z lokalnego systemu c) Załóż nowy katalog d) Przetestuj obsługę polskich liter w nazwach plików i katalogów 6. Przetestuj obsługę zdalnego katalogu w przeglądarce Konqueror wpisując odpowiedni adres URI, np.: smb://galio/pub 7. Podmontuj zdalny katalog do lokalnego systemu plików: # mount -t cifs -o username=wojtek //galio/pub /mnt 8. Zapoznaj się z programem smb4k(1). 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS Uruchomienie 1. Przygotuj prosty plik kon guracyjny serwera /etc/samba/smb.conf(5): [global] workgroup = MYGROUP passdb backend = smbpasswd server string = Serwer testowy [abc] path = /tmp/abc writable = yes browsable = yes 2. Uruchom serwer: # service smb start 3. Ustaw hasło dla protokołu SMB/CIFS dla użytkownika komendą smbpasswd(8):

17 2.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 16 # smbpasswd -a wojtek lub komendą pdbedit(8): # pdbedit -a wojtek Hasła są zapisywane do pliku /etc/samba/smbpasswd lub do pliku /etc/samba/passdb.tdb, gdy opcja passdb backend ma wartość tdbsam. 4. Odwołaj się do zasobu programem smbclient testując możliwość zapisu w zdalnym katalogu Kompatybilność systemów Unix/Windows 1. Przetestuj obsługę rozróżnienia małych/wielkich liter tworząc po stronie systemu Unix pliki: a.txt A.txt z różną zawartością. Sprawdź dostępność tych plików poprzez protokół SMB/CIFS. 2. Przetestuj obsługę atrybutu ukryty tworząc po stronie systemu Unix plik zaczynający się od kropki. Dodaj do kon guracji zasobu parametr hide files: [abc] path = /tmp/abc hide files = /*.tmp/q*/ Inne opcje tego typu: hide special files, hide unreadable, hide unwritable files. 3. Sprawdź mapowanie atrybutu archive. Opcje kontrolujące mapowanie: map archive, map readonly, map system. 4. Przetestuj możliwość składowania atrybutów systemu DOS jako rozszerzonego atrybutu w systemie Unix. Wymaga to dodania globalnej opcji kon guracyjnej: store dos attributes = yes Po podłączeniu do serwera atrybuty można ustawiać komendą setmode, np.: smb: \> setmode test.txt +h 5. Opcje kontrolowania praw dostępu do nowotworzonych plików/katalogów: create mask = 0700 directory mask = 0770 force create mode = 0660 force directory mode = 0660 force user = wojtek force group = staff Kontrola dostępu 1. Przetestuj mechanizmy ograniczania dostępu do zasobu: [abc] path = /tmp/abc hosts allow = \ / hosts deny = ALL valid users = wojtek, basia invalid users = root

18 2.3 Kontroler domeny Ukrywanie plików: read list = wojtek write list = basia veto files = /*.bak/.*/ Monitorowanie serwera 1. Przetestuj działanie programu smbstatus(1) z przełącznikami -b, -d, -p. 2. Przetestuj działanie komendy net(8): # net status sessions PID Username Group Machine inf12345 students lab-43-3 (::ffff: ) 8930 inf54321 students lab-43-2 (::ffff: ) 3. Sprawdź poprawność kon guracji programem testparm(1) Program administracyjny Swat Program swat jest serwerem usługi WWW umożliwiającym gra czne zarządzanie serwerem Samba. Uruchomienie usługi wymaga dodania odpowiednich zapisów do kon guracji serwerów inetd lub xinetd. W przypadku serwera inetd należy dodać następującą linię do pliku /etc/inetd.conf: swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat W przypadku serwera xinetd należy dodać plik kon guracyjny /etc/xinetd.d/swat z następującą zawartością: service swat { socket_type = stream protocol = tcp wait = no user = root server = /usr/sbin/swat only_from = log_on_failure += USERID disable = no } Po rekon guracji należy poinformować serwery o zmianie wykonując jedną z komend: # service inetd reload # service xinetd reload Dostęp do aplikacji swat jest możliwy poprzez przeglądarkę pod adresem 2.3 Kontroler domeny W poniższym opisie PDC oznacza kontroler domeny a WS stację roboczą. 1. PDC: Przygotuj kon gurację kontrolera domeny: [global] workgroup = MYDOMAIN

19 2.3 Kontroler domeny 18 security = user passdb backend = smbpasswd os level = 33 local master = yes preferred master = yes domain logons = yes domain master = yes logon script = login.bat logon path = \\%L\%U\WinProfile logon drive = Q: [netlogon] path = /var/lib/samba/netlogon comment = Skrypty logowania writable = no [homes] comment = Katalogi domowe browseable = no writable = yes Nowa kon guracja wymaga restartu usług nmb i smb. 2. PDC: Założenie konta maszynowego dla każdej stacji roboczej, która będzie dołączana do domeny. Konto maszynowe ma taką nazwę jak nazwa komputera z dodanym znakiem $ na końcu: # useradd galio$ 3. PDC: Ustawienie hasła dla administratora sieci SMB/CIFS na kontrolerze domeny czyli użytkownika, który ma prawo mody kować plik z hasłami: # pdbedit -a root 4. WS: Dodanie stacji roboczych Windows do domeny wymaga wpisania nazwy domeny w ustawieniach nazwy komputera i uwierzytelnienia kontem administratora domeny. Dodanie komputera powoduje zainicjowanie hasła na koncie maszynowym. Uwaga: Dodanie systemu Windows 7 do domeny wymaga wcześniejszego zaaplikowania drobnej zmiany kon guracji w rejestrze. Odpowiednia mody kacja jest wskazana w pliku Win7_ Samba3DomainMember.reg dołączonym do pakietu Samba (katalog /usr/share/doc/packages/ samba/registry). 5. WS: Dodanie uniksowej stacji roboczej do domeny wymaga mody kacji pliku kon guracyjnego smb.conf: [global] workgroup = MYDOMAIN security = domain Następnie należy wykonać komendę: # net rpc join -U root gdzie root jest administratorem sieci SMB/CIFS. 6. PDC: Założenie kont dla użytkowników. Każdy użytkownik musi mieć zde niowane zarówno konto uniksowe, jak i hasło dla protokołu SMB:

20 2.4 Pakiet Winbind 19 # useradd -m wojtek # pdbedit -a wojtek Przełącznik -m powoduje utworzenie katalogu domowego użytkownika. 7. WS: Założenie kont uniksowych dla użytkowników na stacji roboczej: # useradd wojtek 8. PDC: Zde niowanie mapowania grup użytkowników na kontrolerze domeny: # net groupmap add unixgroup=users ntgroup= Domain Users rid=513 Powyższa komenda spowoduje utworzenie grupy Domain Users, której członkami będą użytkownicy należący do uniksowej grupy users. Parametr rid=513 powoduje odwołanie do prede niowanej grupy. Inne prede niowane wartości RID (relative identi er) są podane w tabeli 2.1. Aktualne odwzorowania grup można wyświetlić komendą list: # net groupmap list Domain Users (S ) -> users PDC: Przygotowanie skryptu startowego off net use X: \\galio\pub start iexplore.exe Skrypt do logowania powinien być poprawnym plikiem tekstowym dla systemów Windows (zakończenia linii). Plik taki można przygotować edytorem vim, po wykonaniu komendy :set fileformat=dos. 2.4 Pakiet Winbind Pakiet Samba umożliwia bezpośrednie pobieranie informacji o użytkownikach z serwera PDC bez konieczności tworzenia użytkowników w systemie Unix. Funkcjonalnie jest to rozwiązanie analogiczne do systemów LDAP czy NIS. Uwaga: Podczas kon guracji oprogramowania winbind trzeba wyłączyć usługę nscd (buforowanie informacji katalogowych) Kon guracja Kon guracja stacji roboczej, która ma być dołączona do kontrolera domeny wymaga wykonania następujących czynności: 1. Uzupełnij kon gurację w pliku smb.conf o ustawienia dla oprogramowania winbind: [global].. idmap uid = idmap gid = winbind enum users = yes winbind enum groups = yes template homedir = /home/%u template shell = /bin/bash gdzie %U oznacza nazwę użytkownika.

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Drive Backup. Podręcznik użytkownika

Drive Backup. Podręcznik użytkownika Drive Backup Podręcznik użytkownika Drive Backup 2 / 36 Quick User's Manual Spis treści Drive Backup... 1 1 O programie Drive Backup... 4 1.1 WERSJE OPROGRAMOWANIA DRIVE BACKUP...6 1.1.1 WERSJA PERSONAL...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23 Spis treści O Autorze...21 Przedmowa...23 Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Fedora Core...35 Fedora Core wizytówka systemu... 36 Czym jest Linux?...

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo