2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS:"

Transkrypt

1 1 Pakiet Samba 1.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION GALIO [MYGROUP] [Windows 5.0] [Windows 2000] SIRIUS +[MYGROUP] [Unix] [Samba 3.5.4] oraz komendą smbtree(1): # smbtree Enter root s password: MYDOMAIN \\galio \\galio\pub \\galio\ipc$ Samba Server IPC Service (Samba Server) 2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: # service nmb start 3. Odpytywanie nazw nmblookup(1): # nmblookup galio querying galio on galio<00> 4. Wyświetlanie listy zasobów zdalnego systemu: # smbclient -L galio added interface ip= bcast= nmask= Password: ******** Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] Sharename Type Comment IPC$ IPC IPC Service (Samba 3.5.6) ADMIN$ Disk IPC Service (Samba 3.5.6) hp Printer HP LaserJet 5MP Postscript

2 1.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 2 pub Disk Katalog testowy Server Comment DCS-CSL Samba Workgroup Master MYDOMAIN 5. Operacje na zdalnym zasobie: # smbclient //galio/pub -U wojtek Enter wojtek s password: Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6] smb: \> help... smb: \> ls... (a) Pobierz wybrany plik ze zdalnego katalogu (b) Wstaw nowy plik z lokalnego systemu (c) Załóż nowy katalog (d) Przetestuj obsługę polskich liter w nazwach plików i katalogów 6. Przetestuj obsługę zdalnego katalogu w przeglądarce Konqueror wpisując odpowiedni adres URI, np.: smb://galio/pub 7. Podmontuj zdalny katalog do lokalnego systemu plików: # mount -t cifs -o username=wojtek //galio/pub /mnt 8. Zapoznaj się z programem smb4k(1). 1.2 Serwer protokołu SMB/CIFS Uruchomienie 1. Przygotuj prosty plik konfiguracyjny serwera /etc/samba/smb.conf(5): [global] workgroup = MYGROUP passdb backend = smbpasswd server string = Serwer testowy [abc] path = /tmp/abc writable = yes browsable = yes 2. Uruchom serwer: # service smb start 3. Ustaw hasło dla protokołu SMB/CIFS dla użytkownika komendą smbpasswd(8):

3 1.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 3 # smbpasswd -a wojtek lub komendą pdbedit(8): # pdbedit -a wojtek Hasła są zapisywane do pliku /etc/samba/smbpasswd lub do pliku /etc/samba/passdb. tdb, gdy opcja passdb backend ma wartość tdbsam. 4. Odwołaj się do zasobu programem smbclient testując możliwość zapisu w zdalnym katalogu Kompatybilność systemów Unix/Windows 1. Przetestuj obsługę rozróżnienia małych/wielkich liter tworząc po stronie systemu Unix pliki: a.txt A.txt z różną zawartością. Sprawdź dostępność tych plików poprzez protokół SMB/CIFS. 2. Przetestuj obsługę atrybutu ukryty tworząc po stronie systemu Unix plik zaczynający się od kropki. Dodaj do konfiguracji zasobu parametr hide files: [abc] path = /tmp/abc hide files = /*.tmp/q*/ Inne opcje tego typu: hide special files, hide unreadable, hide unwritable files. 3. Sprawdź mapowanie atrybutu archive. Opcje kontrolujące mapowanie: map archive, map readonly, map system. 4. Przetestuj możliwość składowania atrybutów systemu DOS jako rozszerzonego atrybutu w systemie Unix. Wymaga to dodania globalnej opcji konfiguracyjnej: store dos attributes = yes Po podłączeniu do serwera atrybuty można ustawiać komendą setmode, np.: smb: \> setmode test.txt +h 5. Opcje kontrolowania praw dostępu do nowotworzonych plików/katalogów: create mask = 0700 directory mask = 0770 force create mode = 0660 force directory mode = 0660 force user = wojtek force group = staff Kontrola dostępu 1. Przetestuj mechanizmy ograniczania dostępu do zasobu: [abc] path = /tmp/abc hosts allow = \ /

4 1.2 Serwer protokołu SMB/CIFS 4 2. Ukrywanie plików: hosts deny = ALL valid users = wojtek, basia invalid users = root read list = wojtek write list = basia veto files = /*.bak/.*/ Monitorowanie serwera 1. Przetestuj działanie programu smbstatus(1) z przełącznikami -b, -d, -p. 2. Przetestuj działanie komendy net(8): # net status sessions PID Username Group Machine inf12345 students lab-43-3 (::ffff: ) 8930 inf54321 students lab-43-2 (::ffff: ) 3. Sprawdź poprawność konfiguracji programem testparm(1) Program administracyjny Swat Program swat jest serwerem usługi WWW umożliwiającym graficzne zarządzanie serwerem Samba. Uruchomienie usługi wymaga dodania odpowiednich zapisów do konfiguracji serwerów inetd lub xinetd. W przypadku serwera inetd należy dodać następującą linię do pliku /etc/inetd.conf: swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat W przypadku serwera xinetd należy dodać plik konfiguracyjny /etc/xinetd.d/swat z następującą zawartością: service swat { } socket_type = stream protocol = tcp wait = no user = root server = /usr/sbin/swat only_from = log_on_failure += USERID disable = no Po rekonfiguracji należy poinformować serwery o zmianie wykonując jedną z komend: # service inetd reload # service xinetd reload Dostęp do aplikacji swat jest możliwy poprzez przeglądarkę pod adresem 901/.

5 1.3 Kontroler domeny Kontroler domeny W poniższym opisie PDC oznacza kontroler domeny a WS stację roboczą. 1. PDC: Przygotuj konfigurację kontrolera domeny: [global] workgroup = MYDOMAIN security = user passdb backend = smbpasswd os level = 33 local master = yes preferred master = yes domain logons = yes domain master = yes logon script = login.bat logon path = \\%L\%U\WinProfile logon drive = H: [netlogon] path = /var/lib/samba/netlogon comment = Skrypty logowania writable = no [homes] comment = Katalogi domowe browseable = no writable = yes Nowa konfiguracja wymaga restartu usług nmb i smb. 2. PDC: Założenie konta maszynowego dla każdej stacji roboczej, która będzie dołączana do domeny. Konto maszynowe ma taką nazwę jak nazwa komputera z dodanym znakiem $ na końcu: # useradd galio$ 3. PDC: Ustawienie hasła dla administratora sieci SMB/CIFS na kontrolerze domeny czyli użytkownika, który ma prawo modyfikować plik z hasłami: # pdbedit -a root 4. WS: Dodanie stacji roboczych Windows do domeny wymaga wpisania nazwy domeny w ustawieniach nazwy komputera i uwierzytelnienia kontem administratora domeny. Dodanie komputera powoduje zainicjowanie hasła na koncie maszynowym. Uwaga: Dodanie systemu Windows 7 do domeny wymaga wcześniejszego zaaplikowania drobnej zmiany konfiguracji w rejestrze. Odpowiednia modyfikacja jest wskazana w pliku Win7_Samba3DomainMember.reg dołączonym do pakietu Samba (katalog /usr/share/doc/packages/samba/registry). 5. WS: Dodanie uniksowej stacji roboczej do domeny wymaga modyfikacji pliku konfiguracyjnego smb.conf: [global] workgroup = MYDOMAIN security = domain

6 1.4 Pakiet Winbind 6 Następnie należy wykonać komendę: # net rpc join -U root gdzie root jest administratorem sieci SMB/CIFS. 6. PDC: Założenie kont dla użytkowników. Każdy użytkownik musi mieć zdefiniowane zarówno konto uniksowe, jak i hasło dla protokołu SMB: # useradd -m wojtek # pdbedit -a wojtek Przełącznik -m powoduje utworzenie katalogu domowego użytkownika. 7. WS: Założenie kont uniksowych dla użytkowników na stacji roboczej: # useradd wojtek 8. PDC: Zdefiniowanie mapowania grup użytkowników na kontrolerze domeny: # net groupmap add unixgroup=users ntgroup="domain Users" rid=513 Powyższa komenda spowoduje utworzenie grupy Domain Users, której członkami będą użytkownicy należący do uniksowej grupy users. Parametr rid=513 powoduje odwołanie do predefiniowanej grupy. Inne predefiniowane wartości RID (relative identifier) są podane w tabeli 1.1. Aktualne odwzorowania grup można wyświetlić komendą list: # net groupmap list Domain Users (S ) -> users PDC: Przygotowanie skryptu startowego off net use X: \\galio\pub start iexplore.exe Skrypt do logowania powinien być poprawnym plikiem tekstowym dla systemów Windows (zakończenia linii). Plik taki można przygotować edytorem vim, po wykonaniu komendy :set fileformat=dos. 1.4 Pakiet Winbind Pakiet Samba umożliwia bezpośrednie pobieranie informacji o użytkownikach z serwera PDC bez konieczności tworzenia użytkowników w systemie Unix. Funkcjonalnie jest to rozwiązanie analogiczne do systemów LDAP czy NIS. Uwaga: Podczas konfiguracji oprogramowania winbind trzeba wyłączyć usługę nscd (buforowanie informacji katalogowych) Konfiguracja Konfiguracja stacji roboczej, która ma być dołączona do kontrolera domeny wymaga wykonania następujących czynności: 1. Uzupełnij konfigurację w pliku smb.conf o ustawienia dla oprogramowania winbind:

7 1.4 Pakiet Winbind 7 Tab. 1.1: Wybrane predefiniowane wartości RID Nazwa RID Typ Istotność Domain Administrator 500 user Domain Guest 501 user Domain Admins 512 group krytyczna Domain Users 513 group krytyczna Domain Guests 514 group krytyczna Domain Computers 515 group Domain Controllers 516 group Builtin Admins 544 alias Builtin Users 545 alias Builtin Guests 546 alias [global].. idmap uid = idmap gid = winbind enum users = yes winbind enum groups = yes template homedir = /home/%u template shell = /bin/bash gdzie %U oznacza nazwę użytkownika. 2. Usuń lokalne konto uniksowe wojtek: # userdel -r wojtek 3. Uruchom usługę Winbind: # service winbind start Poprawność pracy serwera winbind można sprawdzić programem wbinfo(1) pobierającym informacje z tego serwera. Zakładając dołączenie do domeny MYDOMAIN: # wbinfo -u MYDOMAIN\root MYDOMAIN\wojtek # wbinfo -g MYDOMAIN\Domain Users 4. Zmodyfikuj wskazania na źródła informacji o użytkownikach w systemie w pliku /etc/ nsswitch.conf(5): passwd: group: files winbind files winbind Poprawność konfiguracji przełącznika usług katalogowych (plik /etc/nsswitch.conf) można sprawdzić wykonując komendę getent: # getent passwd... MYDOMAIN\root MYDOMAIN\wojtek która powinna zwrócić listę wszystkich użytkowników: systemowych i pobranych z PDC. 5. Zmodyfikuj konfigurację modułów PAM:

8 1.4 Pakiet Winbind 8 auth sufficient pam_unix2.so auth required pam_winbind.so use_first_pass Podczas logowania należy podać całą nazwę użytkownika, łącznie z domeną, np. MYDO- MAIN\wojtek. Odwoływanie się do użytkowników domenowych może być uproszczone poprzez przyjęcie domyślnej nazwy domeny przez oprogramowanie winbind. Wymaga to ustawienia dodatkowej opcji w sekcji [global]: winbind use default domain = yes Katalogi domowe użytkowników uniksowych Moduł pam_mkhomedir Najprostszym rozwiązaniem jest tworzenie nowych katalogów domowych w locie z wykorzystaniem modułu pam_mkhomedir. Konfiguracja modułu wymaga dodania do odpowiedniego pliku z katalogu /etc/pam.d zapisu: session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022 Nowsze wydania pakietu modułu pam_winbind posiadają wbudowaną funkcjonalność tworzenia katalogów domowych. W celu jej aktywacji należy zmodyfikować plik /etc/security/ pam_winbind.conf ustawiając opcję: mkhomedir = yes Dodatkowo należy aktywować moduł PAM w trybie session: session optional pam_winbind.so Konfiguracja w pliku pam_winbind.conf pozwala m.in. na wymuszenie przynależności do określonej grupy: require_membership_of = MYDOMAIN\Staff Moduł pam_mount Katalogi domowe użytkowników mogą być automatycznie dołączane z kontrolera domeny za pośrednictwem modułu PAM o nazwie pam_mount. Wymaga go konfiguracji odpowiedniego modułu PAM: auth optional pam_mount.so auth sufficient pam_unix2.so use_first_pass auth required pam_winbind.so use_first_pass session required pam_unix2.so session optional pam_mount.so Moduł pam_mount wymaga również wskazania katalogów, które powinny zostać dołączone. Wskazanie to jest zapisane w pliku /etc/security/pam_mount.conf.xml: <volume fstype="cifs" server="server_name" path="%(user)" mountpoint="/home/%(user)" /> W przypadku problemów można włączyć tryb diagnostyczny modułu dodając do pliku konfiguracyjnego zapis:

9 1.6 Moduły VFS 9 <debug enable="1" /> Uwaga: konfiguracja modułu pam_mount wymaga stosowania skróconych nazw użytkowników z pominięciem nazwy domeny, co wymaga dodania na stacji robczej poniższego wpisu do pliku smb.conf: winbind use default domain = yes 1.5 Synchronizacja haseł Moduł PAM pam_pass umożliwia synchronizację haseł uniksowych i SMB podczas zmiany hasła uniksowego (komendą passwd). Wymaga to aktywowania modułu w pliku PAM dla usługi passwd: password required pam_unix2.so password optional pam_smbpass.so use_authtok Synchronizację w drugą stronę zapewniają odpowiednie wpisy w pliku konfiguracyjnym smb. conf: unix password sync = yes pam password change = yes Migracja ustawień haseł może być zautomatyzowana: auth optional pam_smbpass.so try_first_pass migrate 1.6 Moduły VFS Moduł full_audit Przykład konfiguracji: [example] path = /tmp writable = yes vfs objects = full_audit full_audit:prefix = %u %I full_audit:success = open opendir full_audit:failure = open opendir full_audit:facility = LOCAL7 full_audit:priority = ALERT Moduł recycle Przykład konfiguracji: [example] path = /tmp writable = yes vfs objects = recycle Po usunięciu pliku tworzony jest podkatalog.recycle.

Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v2.16 2013/04/22 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści Wprowadzenie 3 1 NFS 5 1.1 Kon guracja klienta.......................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. T: Samba współpraca z siecią Windows. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. Zadanie2: Sprawdź przy użyciu konsoli tekstowej dostępność oprogramowania Samba

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a

Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a Spis treści vim Wybrane polecenia Ochrona plików Konfiguracja interfejsów sieciowych Instalacja oprogramowania Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik

Linux-EduCD 0.4.1 Minipodręcznik 0.4.1 Minipodręcznik Rajmund Radziewicz SIMP Studium Techniki http://www.simp-st.pl/ wprowadzenie 2 Uruchamianie płyty 6 Instalacja na twardym dysku 9 HomePack 17 Baza danych 18 NFS- udostępnianie zasobów

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Witold Paluszyński Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wroc lawska http://www.kcir.pwr.edu.pl/~witold/ 2000 2013 Ten utwór jest dostepny na licencji Creative

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Samba 3.x + LDAP. Filip Piękniewski 2004

Samba 3.x + LDAP. Filip Piękniewski 2004 Samba 3.x + LDAP 2004 1. Wstęp Serwer samby zdobywa sobie dzisiaj sporą popularność, podobnie jak usługi katalogowe typu LDAP. Jeśli nasz system oparty jest jedynie o Windows, możemy wykorzystać mechanizm

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe)

Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Ćwiczenia nr 7 (Praca ze zdalnym pulpitem i podstawowe usługi internetowe) Tematem ćwiczeń jest usługa Remote Desktop, oraz podstawowe usługi internetowe. Pierwsza z nich umożliwia logowanie się na lokalna

Bardziej szczegółowo

ASL Serwer FTP dokumentacja

ASL Serwer FTP dokumentacja ASL Serwer FTP dokumentacja Usługa FTP (File Transfer Protocol) służy do przesyłania plików pomiędzy komputerami. Umożliwia pobieranie plików do lokalnego systemu plików oraz ich wysyłanie do odległego

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07

AIX wersja 5.3. Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 AIX wersja 5.3 Bezpieczeństwo SC85-0148-07 Uwaga Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy przeczytać informacje

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo