Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie"

Transkrypt

1 Serwer Samba

2 Samba 1. Co to jest? Pakiet narzędzi umoŝliwiający współdzielenie zasobów (drukarki, pliki) w sieciach hetorogenicznych 2. Do czego moŝe jeszcze się przydać? - WINS - Podstawowy kontroler domeny Windows - Klient domeny ADS

3 Demony: smbd umoŝliwia współdzielenie plików i drukarek +uwierzytelnianie nmbd świadczy usługi Windows Internet Name Service (wspomaga przeglądanie sieci)

4 Prosty zasób dyskowy: /etc/samba/smb.conf [global] workgroup = HOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok = yes

5 Testowanie konfiguracji: testparm

6 Testowanie konfiguracji: # testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Processing section "[test]" Loaded services file OK. Server role: ROLE_STANDALONE Press enter to see a dump of your service definitions Global parameters [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = No guest ok = Yes

7 Jak uruchomić? # service smb start Uruchamianie uslugi SMB: [ OK ] Uruchamianie uslugi NMB: [ OK ]

8 UŜytkownicy serwera: # adduser samba # smbpasswd -a samba New SMB password: Retype new SMB password: Added user samba.

9 UŜytkownicy serwera:

10 UŜytkownicy serwera:

11 Dostęp z poziomu systemu Linux # smbclient -U samba -L // Password: Domain=[CENT] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.8pre1-0.pre1.3] Sharename Type Comment test Disk udzial testowy

12 Struktura pliku konfiguracyjnego: [global] guest ok = no max log size = 1000 [homes] browseable = no map archive = yes [udzial_1] browseable = yes read only = yes guest ok. = yes path = /export/samba/udzial_1 [printers] path = /usr/tmp guest ok = yes printable = yes

13 Struktura pliku konfiguracyjnego: opcja = wartość netbios aliases = serwer1,serwer2,serwer3 netbios aliases= serwer1 serwer2 serwer3 GUEST OK = YES guest ok = yes PATH = /EXPORT/SAMBA//DUZE/A/MALE/LITERKI #KOMENTARZ

14 Mechanizm zmiennych Dzięki mechanizmowi zmiennych moŝna określić charakterystykę podłączonych klientów. Zmienna rozpoczyna się znakiem %, po którym następuje litera.

15 Mechanizm zmiennych [udzial2] comment = Samba %v na serwerze %h gdzie: %v - wersja Samby %h - nazwa DNS serwera, na którym uruchomiona jest Samba

16 Mechanizm zmiennych Inne przydatne zmienne: %I - adres IP klienta %m - nazwa NetBIOS klienta %M - nazwa DNS klienta %H - katalog macierzysty zalogowanego uŝytkownika (%u) %u - nazwa zalogowanego uŝytkownika %S - nazwa bieŝącego udziału %L - nazwa NetBIOS serwera na którym uruchomiona jest Samba

17 Mechanizm zmiennych Dzięki zmiennym istnieje moŝliwość stworzenia udziału o zawartości zaleŝnej od parametrów klienta lub uŝytkownika. W poniŝszej konfiguracji: [pliki] path = /export/samba/%m katalog udostępniany przez udział pliki będzie zaleŝał od wartości zmiennej %M a więc od nazwy DNS klienta.

18 Opcja include Przykład: [udzial1]... include = /etc/samba/smb.conf.%m

19 Sekcja [global] Parametry zdefiniowane w sekcji [global] lub [globals] odnoszą się do wszystkich udziałów. JeŜeli jednak wewnątrz sekcji definiującej udział parametr zostanie zmieniony będzie miał on pierwszeństwo przed parametrem z sekcji [global]

20 Sekcja [homes] JeŜeli klient próbuje się połączyć z zasobem, który nie jest wymieniony w pliku konfiguracyjnym, to wówczas serwer sprawdza czy istnieje sekcja [homes] i jeŝeli istnieje Ŝądana nazwa udziału zostaje przemapowana jako katalog domowy klienta.

21 Sekcja [homes] Przykład: dla poniŝszej konfiguracji: [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [homes] browseable = no

22

23

24 Parametry określające serwer: [global] workgroup = MSHOME server string = Serwer Samba na %L netbios name = samba

25 [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest account = user1 Parametry: comment, volume

26 Parametry sieciowe [global] workgroup = MSHOME hosts allow = localhost hosts deny = [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [homes] browseable = no

27 Parametry sieciowe hosts allow = hosts allow =.zsk.p.lodz.pl hosts allow = ALL EXCEPT W przypadku uŝycia parametru hosts allow naleŝy umieścić na liście adres pętli zwrotnej (localhost lub ). Jest to niezbędne dla prawidłowego działania serwera.

28 Serwery wirtualne: [global] netbios aliases = PLIKI FEDORA ZDALNY include = /etc/samba/smb.conf.%l

29 Serwery wirtualne:

30 Jak to zadziała: [global] workgroup = MSHOME [test] comment = udzial testowy path = /export/samba/test read only = no guest ok =yes [dane] comment = wazne dane path = /export/samba/dane read only = no guest ok = no browseable = no [homes] browseable = no

31 Samba

32 Samba Jak dostać się do takiego ukrytego zasobu???

33 Samba Jak dostać się do takiego zasobu?

34 Usługi domyślne: [global]... default service = pomoc... [pomoc] path = /export/samba/pomoc/ broweseable = yes writable = no

35 Wskazanie konkretnych uŝytkowników [finanse] path=/export/samba/finanse writable = yes guest ok = no valid users = szef, Adam Dobrze pamiętać o: invalid users = root, bin, mail...

36 hide dot files Samba [udzial1]... hide file =/*.reg/... veto files delete veto files dont descend follow symlinks

37 Drukarki: Do udostępniania drukarek na serwerze słuŝy specjalny udział [printers], naleŝy równieŝ wprowadzić dodatkowe parametry do sekcji [global]: printing = cups printcap name = cups Parametry te określają typ drukowania zainstalowany w systemie.

38 Drukarki: [printers] path = /var/spool/samba ŚcieŜka do katalogu spool. UŜytkownicy mający mieć dostęp do drukarki muszą mieć prawo zapisu do niego.

39 Drukarki: browseable = no guest ok = yes writeable = no printable = yes printer admin = root PowyŜsze parametry udostępnią wszystkie drukarki zdefiniowane w CUPS jako drukarki sieciowe.

40 Drukarki: Do przetestowania poprawności konfiguracji słuŝy polecenie #testprns nazwadrukarki

41 Kosz: [zasob1]... Vfs objects = recycle Recycle:repository =.TRASH Recycle:keeptree = TRUE Recycle:versions = TRUE Recycle:touch = TRUE Recycle:exclude = *.tmp Recycle:exclude_dir = /tmp /temp

42 Audyt: [zasob1]... Vfs objects = full_audit Full_audit:prefix = proc.u proc.i Full_audit:success = open opendir Full_audit:failure = all

43 Domeny Windows Obecnie istnieją dwa rodzaje domen NT: domeny NT oparte o Windows NT 4.0 cechuje płaska struktura, tak jak system nazewnictwa NetBIOS, o który m.in. są oparte. Współpracują z wszystkimi systemami rodziny Windows oraz pakietem Samba w wersji 2.0/2.2/3.0 oraz Samba TNG. Kontrolerem takiej domeny moŝe być serwerowa wersja systemu Windows NT 4.0/2000/2003 oraz Samba 2.0/2.2/TNG/3.0 (tylko jako PDC!).

44 Domeny Windows domeny NT oparte o Windows 2000 lub 2003 ściśle powiązane z usługami katalogowymi Active Directory; struktura tutaj ma charakter drzewiasty tak jak system nazewnictwa DNS, z którym jest te domeny powiązane (nawet nomenklatura nazewnictwa w Active Directory zawiera słowa: drzewa, liście, las). Współpracują z systemami Windows 2000/XP/2003, pakietem Samba 3.0 oraz częściowo z Windows 95/98/Me i NT 4.0 SP 6a. Kontrolerem takiej domeny moŝe być serwerowa wersja systemu Windows 2000/2003.

45 Domeny Windows [global] netbios name = SERWEREK server string = CENTOS workgroup = DOMENA # uwierzytelnianie security = user encrypt passwords = yes update encrypted = No smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd unix password sync = no add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines - c 'Konto Maszyny %I' -s /bin/false %u nt acl support = no map to guest = Bad User domain logons = yes logon script = logon.bat

46 Domeny Windows # Skrypt logowania do domeny net time \\SERWER /set /yes net use x: \\SERWER\dane net use z: \\archiwum\homes

47 Domeny Windows log file = /var/log/samba/log.%i max log size = 50 log level = 2 os level = 200 domain master = yes local master = yes prefered master = yes time server = yes wins support = yes #WINS! logon home = \\%L\%U\profile logon path = \\%L\%U\profile unix charset = ISO dos charset = CP852

48 Domeny Windows [netlogon] path = /etc/samba/logon comment = Usługa logowania domenowego guest ok = no browseable = no write ok = no

49 Domeny Windows

50 SWAT # cat /etc/xinetd.d/swat # default: off # description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \ # to configure your Samba server. To use SWAT, \ # connect to port 901 with your favorite web browser. service swat { disable = no port = 901 socket_type = stream wait = no only_from = localhost user = root server = /usr/sbin/swat log_on_failure += USERID }

51 SWAT

52 Klient domeny ADS W pliku /etc/nsswitch.conf naleŝy zmodyfikować dwa wpisy (passwd, group) do poniŝszej postaci: passwd: files winbind group: files winbind

53 Klient domeny ADS W pliku /etc/krb5.conf w sekcji [libdefaults] wprowadzić nazwę domeny Kerberos (w przykładach będzie to LINUXDOMAIN) [libdefaults] default_realm = LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL [realms] LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL = { kdc = p14.zsk.p.lodz.pl }

54 Klient domeny ADS #kinit Administrator workgroup = LINUXDOMAIN netbios name = SAMBA security = ADS realm = LINUXDOMAIN.ZSK.P.LODZ.PL #net ads join -U Administrator%password

55 Klient domeny ADS

56 Klient domeny ADS [globals] template homedir = /home/%d/%u template shell = /bin/bash winbind enum users = yes winbind enum groups = yes winbind uid = winbind gid = winbind separator = + # LINUXDOMAIN+Administrator encrypt password = yes winbind enable local accounts = yes winbind cache time = 300 winbind trusted domains only = no

57 Polecenie wbinfo: wbinfo -t wbinfo -u oraz wbinfo -g wbinfo -a windowsdomain+domainuser%userpassword

58 Klient domeny ADS [public] comment = zasob dostepny tylko dla grupy prac z domeny LINUXDOMAIN read only = no path = /export/samba/public Valid users [typek_priv] comment = zasob dostepny tylko dla uzytkownika typek z doemny LINUXDOMAIN read only = no path = /export/samba/typek valid users = "LINUXDOMAIN+typek"

59 Samba Nie działa!!! - PAM - /etc/sysconfig/samba : # Options to smbd SMBDOPTIONS="-D" # Options to nmbd NMBDOPTIONS="-D" # Options for winbindd WINBINDOPTIONS="-D" -DNS - jeŝeli w logach znajduje się wpis: (...) winbind[xxxx]: idmap Fatal Error: UID range full (...) Przy zatrzymanym demonie Winbind usunąć plik: /var/cache/samba/winbind_idmap.tdb

60 ??????

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS:

2. Testowanie nazw wymaga uruchomienia serwera nazw protokołu NetBIOS: 1 Pakiet Samba 1.1 Klient protokołu SMB/CIFS 1. Wyświetlenie zasobów w otoczeniu sieciowym komendą findsmb(1): # findsmb IP ADDR NETBIOS NAME WORKGROUP/OS/VERSION -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny serwera

Samba plik konfiguracyjny serwera Samba plik konfiguracyjny serwera Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję serwera (dla wielu usług). Jest m.

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba.

Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. T: Samba współpraca z siecią Windows. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii wyjaśnij pojęcie serwera Samba. Zadanie2: Sprawdź przy użyciu konsoli tekstowej dostępność oprogramowania Samba

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Zarządzanie Systemami Rozproszonymi Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych Cezary Sobaniec v2.16 2013/04/22 Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Spis treści Wprowadzenie 3 1 NFS 5 1.1 Kon guracja klienta.......................

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja Studium podyplomowe KIS (PŁ) mgr inŝ. Adam Sobczyk e-mail: adam.sobczyk@wp.pl Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Terminarz

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a

Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa. TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a Grzegorz Cygan Podstawy Linuksa TUX logo Linuksa stworzone przez Larry'ego Ewing'a Spis treści vim Wybrane polecenia Ochrona plików Konfiguracja interfejsów sieciowych Instalacja oprogramowania Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Witold Paluszyński Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wroc lawska http://www.kcir.pwr.edu.pl/~witold/ 2000 2013 Ten utwór jest dostepny na licencji Creative

Bardziej szczegółowo

it Solutions Technologia VOIP Nr 1

it Solutions Technologia VOIP Nr 1 Nr 1 2015 M i e si ę cz ni k kie rowników działów IT it Solutions Nr 1 (1) marzec 2015 Technologia VOIP Czy wdrażać ją, korzystając z klasycznych operatorów telekomunikacyjnych, czy lepiej skorzystać z

Bardziej szczegółowo

Samba jako PDC. TLUG Zimowisko 15 Stycznia 2011 Tomasz Górny

Samba jako PDC. TLUG Zimowisko 15 Stycznia 2011 Tomasz Górny Samba jako PDC TLUG Zimowisko 15 Stycznia 2011 Tomasz Górny Samba command line /usr/bin/smbclient -L pdc /usr/bin/smbclient U \\zimmerman\\public Server time is Sat Aug 10 15:58:44 1996 Timezone is UTC+10.0

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do laboratorium ASK (2)

Instrukcje do laboratorium ASK (2) Instrukcje do laboratorium ASK (2) Ćwiczenie 1. Konfiguracja usługi DHCP Dynamic Host Configuration Protocol w sieci LAN pod Widows 2000. 1. Instalacja Serwera DHCP: 1.2. Network Services -> Details ->

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2

Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Instalacja i konfiguracja serwera FreeRADIUS v. 2 Maja Górecka-Wolniewicz, UCI, UMK dokument przygotowany w ramach projektu B-R eduroam-pionier Zaktualizowany w ramach projektu PLATON 2012-09-10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA FREERADIUS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA FREERADIUS Maja Górecka-Wolniewicz UCI, UMK INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA FREERADIUS Projekt FreeRADIUS Jest to jedna z bardziej popularnych implementacji niekomercyjnych, powszechnie wykorzystywana w projekcie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1.0 Ustawienia sieciowe. 2.0 Ustawienia usług sieciowych. 3.0 Konfiguracja panelu administracyjnego. 4.0 Ustawienia zegara.

Spis treści: 1.0 Ustawienia sieciowe. 2.0 Ustawienia usług sieciowych. 3.0 Konfiguracja panelu administracyjnego. 4.0 Ustawienia zegara. DataEdge Instrukcja Spis treści: 1.0 Ustawienia sieciowe. 1.1 Konfiguracja nazwy sieciowej....4 1.2 Konfiguracja nazwy domeny...4 1.3 Konfiguracja serwerów nazw...4 1.4 Konfiguracja domyślnej bramy dla

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA.

Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Udostępnianie zasobów Gentoo Linux systemom Microsoft Windows 7 za wykorzystaniem ku temu serwera plików i drukarek SAMBA. Z racji, iż w mym gospodarstwie domowym są 2 komputery, w celu wzajemnej wymiany

Bardziej szczegółowo