Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji"

Transkrypt

1 Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji

2 Prezentacja pierwsza, autor Pan Eugeniusz Gaca - KIGEiT

3 Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych WARSZTATY ROBOCZE UKE KIGEIT KRIU - GDOŚ WA R SZAWA 3 1 STYCZNIA

4 Rodzaje telefonów Telefon stacjonarny związany na stałe z konkretnym miejscem, w którym jest zainstalowany, Telefon komórkowy aparat telefoniczny, komunikujący się z siecią naziemna przy uŝyciu fal radiowych, Telefon satelitarny wykorzystujący sztuczne satelity ziemi, Telefon internetowy (telefon IP) aparat telefoniczny, który nie jest podłączony do zwykłej linii telefonicznej, lecz bezpośrednio do sieci komputerowej, Telefon stacjonarny bezprzewodowy aparat telefoniczny komunikujący się przy uŝyciu fal radiowych ze stacją bazową, podłączoną do sieci telefonicznej

5 Rodzaje telefonii Telefonia stacjonarna telefon, urządzenia komutacyjne, urządzenia liniowe i media transmisyjne, urządzenia abonenckie, Internet ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (internet protocol). Połączenie komputera z Internetem poprzez: linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, ADSL), sieci energetyczne, telewizje kablową oraz bezprzewodowo (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi), Telefonia komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna, umoŝliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenie na obszarze złoŝonym z tzw. komórek, obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych.

6 Sieć szerokopasmowa Sieć szerokopasmowa to system, którego podstawowym zadaniem jest transmisja danych, na bazie których są realizowane usługi: dostępu publicznego do Internetu, monitoringu, telefonii IP, telefonii cyfrowej IPTV itp.. Sieć szerokopasmowa - z punktu widzenia uŝytkownika to podstawowe narzędzie umoŝliwiające szybki dostęp oraz wymianę złoŝonych treści multimedialnych i szerokiej gamy usług przy uŝyciu przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych. Przepustowości sieci szerokopasmowych: 2 Mb/s (obecnie 256 kb), 6 Mb/s (transmisja 1 kanału tv), 100 mb/s (poŝądane). Komisja Europejska chce, by do 2020 roku kaŝdy Europejczyk miał dostęp do szerokopasmowego Internetu o łączu 30 Mb/s. Jest to część planu, który ma przyspieszyć rozwój gospodarczy Europy

7 Sieci szerokopasmowe Bezpieczeństwo: monitoring miast: stały lub mobilny, monitoring stanów i systemów alarmowych, Edukacja i usługi medyczne kursy językowe, e-larning, podgląd szkół i przedszkoli dla rodziców, telemedycyna, Biznes kamery w ciekawych miejscach, infokioski, home working/home office, dostawy materiałów itp., Samorządy e-urząd, monitorowanie i pomiar ruchu, imprez masowych, zarządzanie oświetleniem ulicznym, systemami infrastruktury miejskiej, Społeczeństwo telewizja cyfrowa iiptv, Wideo on Demandid, galerie zdjęć, telefonia ip, transmisje sportowe i imprez masowych, dostęp do sieci internetowej, sieci monitoringu itp.

8 Sieci światłowodowe RADIOWE: Zalety: Elastyczność Szybsza i tańsza instalacja ( w stosunku do sieci kablowych) Wady: NiŜsza stabilność pracy Konieczność uzyskania dzierŝawy częstotliwości i wnoszenia opłat rocznych Ograniczenia przepływności Czułość na warunki atmosferyczne Oddziaływanie na środowisko WyŜsze koszty eksploatacji KABLOWE: Zalety: Nieograniczona przepustowość Pełna otwartość na nowe usługi Łatwość eksploatacji RóŜnorodność technologii Malejące ceny urządzeń Bardzo wysoka stabilność Neutralne dla środowiska Wady: Konieczność prowadzenia prac budowlanych ((pod lub nadziemnych), WyŜszy koszt instalacji NiŜsza elastyczność

9 Prezentacja druga, autor Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz TP S.A.

10 Sieci szerokopasmowe Wymagania techniczne

11 Sieć dostępowa modele dostępu Strona abonencka Węzeł dostępowy TP Węzły agregujące Definicje HDSL HDSL ADSL - Asymetryczna cyfrowa linia abonencka BAS Szerokopasmowy serwer dostępowy HDSL TDM MUX BS Stacja bazowa CK - Centrala końcowa ADSL PSTN/ISDN DSLAM WMA SDH DSLAM - Koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujących w technologii xdsl GbE - Gigabit Ethernet HDSL - Cyfrowa linia abonencka o wysokiej przepustowości IP Protokół Internetowy PBX MODEM OPTYCZNY MDF MODEM OPTYCZNY CK ATM ISDN BRA Sieć cyfrowa z integracją usług, standard warstwy fizycznej podstawowego interfejsu ISDN (2B+D) MDF Przełącznica główna MUX Multiplekser, układ komutacyjno przełączający HDSL HDSL OLT Urządzenie stanowiące optyczne zakończenie linii światłowodowej PSTN/ISDN BS SRDA SRDA IP ONU - Lokalny punkt dystrybucyjny, (Urządzenie dostępu abonenckiego) ONT Optyczny terminal abonencki PBX Centrala abonencka PSTN/ISDN ONT ADSL OLT OLT PSTN Publiczna komutowana sieć telefoniczna SRDA - System radiowego dostępu abonenckiego TDM Multipleksacja w dziedzinie czasu WMA - Wyniesiony Moduł Abonencki HDSL OLT OLT ONU Zarządzanie

12 MoŜliwości transmisyjne miedzianych łączy abonenckich Przepływność łącza [Mbps] Długość pętli abonenckiej [km]

13 FTTC Fiber to The Cabinet Budynek centralowy Sieć wewnętrzna Międzywęzłowa sieć agregacyjna Budynek Szafa uliczna ONU Optyczna Jednostka Sieciowa DSLAM, WMA itp

14 Przykłady zewnętrznych węzłów usługowych ONU500 ONU1000

15 Zewnętrzny węzeł usługowy co jest w środku?

16 FTTB Fiber to The Building Central Office siedziba TP Sieć wewnętrzna Budynek Agregacja Szafa w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów Klienckich ONU Optyczna Jednostka Sieciowa DSLAM

17 Szafy modułowe 2/4

18 Szafy modułowe 1/4

19 FTTH Fiber to The Home Central Office Home Network Agregacja Budynek Szafa w budynku TP OLT Optical Line Termination PON Pasywna Sieć Optyczna

20 FTTH Fiber to The Home

21 Prezentacja trzecia, autor Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz TP S.A.

22 Projektowanie sieci telefonii stacjonarnej

23 Etapy planowania sieci Agregacja zapotrzebowania Analiza istniejących zasobów Analiza business case Przygotowanie projektu usługowego: sieci Decyzja Komisji wykonawczo-budowlanego Identyfikacja nowego popytu Wymiarowanie zakresu Baza WTn rozbudowy sieci PCM, SRDA Oszacowanie kosztów Dane o parametrach inwestycji istniejących usług Opracowanie business case

24 Planowanie obszaru usługowego Analiza potrzeb usługowych Wymiarowanie zakresu rozbudowy urządzeń i sieci kablowych

25 Wymiarowanie elementów sieci dostępowej Budowa i rozbudowa aktywnych węzłów usługowych: - doposaŝenie istniejących lokalizacji, - budowa nowych lokalizacji.

26 Projektowanie inwestycji liniowych Rozbudowa kanalizacji kablowej na terenach rozwojowych Budowa kabli światłowodowych Budowa sieci miedzianej rozdzielczej

27 Projektowanie inwestycji liniowych Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy do budynków obejmuje budowę ostatniego fragmentu sieci do lokalu Klienta

28 Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji liniowych wymaga analizy duŝego obszaru. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację wymaga prowadzenie uzgodnień z wieloma właścicielami działek przez które przebiega trasa planowanego kabla. Dotychczasowe ustawy nie wymagały budowy/przygotowania przyłącza telekomunikacyjnego w budownictwie jednorodzinnym (jedyne medium niewymagane). Odmienne wymagania zarządcy dróg i właściciela przyległych do drogi działek, utrudniają ustalenie ostatecznej trasy projektowanej sieci.

29 Tryby przygotowania dokumentacji budowlanej i realizacji robót zgodnie z PB 1. Bez pozwolenia i zgłoszenia Przyłącza i ich elementy, Instalacje urządzeń w obiektach budowlanych. Budowa kabli w kanalizacji. 2. Zgłoszenie. Kabiny telefoniczne, Słupki kablowe, Przyłącza i ich elementy Szafy kablowe, Przebudowa i remont sieci i przyłączy, Rozbiórka obiektów budowlanych <8m Budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych i kanalizacji kablowej 3. Z pozwoleniem na budowę Obiekty centralowe Kanalizacja teletechniczna

30 Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 1.Zlecenie realizacji zadania polegającego na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej równoznaczne z rozpoczęciem etapu projektowania. 2.Zamówienie i pozyskanie map geodezyjnych. 3.Opracowanie koncepcji budowy lub rozbudowy infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb usługowych i moŝliwości lokalizacyjnych. 4.Pozyskanie wypisu z rejestru gruntów a następnie koniecznych zgód właścicieli lub zarządców nieruchomości. 5.Pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub (w przypadku braku MPZP) pozytywnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 6.Przygotowanie map do celów projektowych. 7.Pozyskanie wszystkich zgód i opinii wynikających z MPZP lub decyzji lokalizacyjnej, w tym ZUD. 8.Uzyskanie wymaganych uzgodnień, zgodnie z opinią ZUD. 9.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz skompletowanie wymaganej dokumentacji budowlanej. 10.Wykonanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót telekomunikacyjnych lub pozyskanie pozwolenia na budowę (tylko w przypadku niektórych budowli).

31 Budowa 1.Budowę moŝna rozpocząć z chwilą uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę lub po upływie miesiąca od dokonania zgłoszenia. W przypadku budowy przyłączy nie ma tego rodzaju ograniczeń, choć konieczne jest spełnienie szeregu innych wymogów. 2.Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zamawia materiały i uzgadnia z właścicielami nieruchomości tryb i sposób realizacji prac. 3.Wszelkie prace w pasie drogowym wymagają pozytywnej decyzji zarządcy lub właściciela drogi o zgodzie na jego zajęcie we wnioskowanym terminie. Wykonawca zobowiązany jest równieŝ wykonać i zatwierdzić stosowny projekt organizacji ruchu. 4.JeŜeli budowa dotyczy przyłącza, wykonawca szczegóły związane ze sposobem wprowadzenia kabla do posesji uzgadnia bezpośrednio z klientem. 5.Po wykonaniu robót wykonawca zgłasza ten fakt właściwym słuŝbom TP i dokonywany jest odbiór techniczny zadania.

32 UciąŜliwości związane z przygotowaniem i realizacją telekomunikacyjnych inwestycji liniowych. 1. Brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i wynikająca z tego faktu konieczność pozyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co powoduje znaczne wydłuŝenie procesu inwestycyjnego, co najmniej o kilka miesięcy. 2. Rozciągnięte w czasie inwestycje drogowe często utrudniają projektowanie i realizację budów telekomunikacyjnych. 3. Zapisy w Ustawie o Drogach Publicznych uzaleŝniające zgodę na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym od dobrej woli właściciela lub zarządcy drogi. Uzyskanie zgody od zarządcy drogi gminnej lub powiatowej na ogół nie stwarza problemów gdyŝ jednostki administracyjne niŝszych szczebli są zawsze bliŝej ludzi i ich potrzeb. Zupełnie inaczej jest z zarządcami dróg wojewódzkich i krajowych, którzy interes społeczności lokalnych traktują bezdusznie. 4. Niejasny stan własności niektórych nieruchomości, w tym dróg i gruntów publicznych. 5. Nagminne projektowanie nowych dróg bez kanałów technologicznych. Ustawa nie zobowiązuje do tego inwestora. 6. DuŜa ilość dróg prywatnych z rozdrobnioną strukturą własności.

33 UciąŜliwości związane z przygotowaniem i realizacją telekomunikacyjnych inwestycji liniowych cd. 1.Nagminne Ŝądania, ze strony deweloperów, budowy przez operatora sieci wewnętrznych, w powiązaniu z utrudnianiem dostępu do budynków i Ŝądaniami dzierŝawy wybudowanych juŝ przyłączy kanalizacyjnych. 2.Przy próbie projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach prywatnych bardzo wysokie (i ciągle rosnące) koszty odszkodowań. 3.Brak cyfrowych map pokrywających całe terytorium kraju w państwowym zasobie geodezyjnym. Ta bolączka szczególnie silnie odczuwalna jest w Warszawie. 4.Trudności w zakresie uzgodnień dotyczących umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze administrowanym przez podmioty publiczne (np. PKP), w powiązaniu z Ŝądaniami bardzo wysokich odszkodowań. 5.Utrudnienia w realizacji najtańszych i najpraktyczniejszych budów liniowych opartych na technice słupowej. Zarówno administracja publiczna jak i prywatni właściciele domagają się budowy znacznie droŝszych i trudniejszych w projektowaniu i budowie linii kanalizacyjnych i kablowych ziemnych.

34 Dziękuję za uwagę Warszawa

35 Prezentacja czwarta, autor Piotr Modzelewski - PTC ERA

36 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Zasięgi a bliskie odległości od Stacji Bazowych Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny Warszawa PTC Sp. PTC z o.o. Sp.z Dział o.o. Dział Infrastruktury Infrastruktury Sieci Sieci 36

37 Zasady lokalizacji stacji bazowych (BTS) Pokrycie zasięgiem terytorium kraju wynikające z zapisów koncesji Zapewnienie jakości usług na obszarach o zróŝnicowanej gęstości zaludnienia (względy pojemnościowe) Dostarczenie usług w rejonach cyklicznego zwiększania się ilości abonentów (osiedla mieszkaniowe, obszary ekspozycyjno-targowe, biurowce, ośrodki sportowe, dworce, lotniska, ośrodki turystyczne itp.) drogi, autostrady, linie kolejowe Obszary o szczególnym znaczeniu zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności: Obszar nadmorski (wody terytorialne) Jeziora Góry

38 Generalna zasada projektowania sieci cyfrowej telefonii komórkowej Sieć jest projektowana, aby zapewnić równomierny dostęp do usług na danym obszarze. Poszczególne stacje bazowe muszą się widzieć. Gęstość rozmieszczenia stacji bazowych uzaleŝniona jest od ilości abonentów oraz typów usług.

39 Emisja pola elektromagnetycznego > 0,1 W/m 2 Anteny powinny być tak rozmieszczone, aby obszar o gęstości mocy powyŝej 0,1 W/m 2 był minimum 2 m nad dachem. min. 2 m.

40 Rozkład PEM - Pion

41 Rozkład PEM - Poziom

42 Zasięgi stacji bazowych w km Praktyczny zasięg GSM-900 Teren pagórkowaty do 10 Teren górzysty kilka km Teren otwarty 10 kilkanaście Małe miasta GSM-900 1,2 1,5 Praktyczny zasięg GSM-1800 (wewnątrz-budynkowy) Aglomeracje 0,7 0,9 42

43 Zasięgi stacji bazowych w km Praktyczny zasięg telefonii UMTS2100 Wewnątrz budynków 0,4 0,6 / czasami mniej / Przewidywany zasięg telefonii LTE2600 Wewnątrz budynków 0,2 0,4 43

44 Zakazy powodują sztuczną kumulację BTS Gęsta zabudowa

45 Większa odległość = większa moc

46 Mniejsza odległość = mniejsza moc

47 Bezpieczeństwo a technologia Polskie normy zapewniają znacznie bardziej restrykcyjną ochronę niŝ rekomendacje INCNIRP oraz WHO. Polska Rekomendacja Unii Europejskiej USA 0,1W/m 2 (450/900/1800/2100/2600 MHz) 4,5 W/m 2 (900 MHz) 9,0 W/m 2 (1800 MHz) 6,0 W/m 2 (900 MHz) 9,0 W/m 2 (1800 MHz) Nowe technologie potrzebują gęstszej sieci stacji bazowych do optymalnego funkcjonowania. Efektywna powierzchnia działania stanowi obszar zaledwie kilka hektarów.

48 Podsumowanie Obowiązujące prawne procedury postępowania dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne mają na celu zapewnienie zainstalowania i uŝytkowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Ostatecznym dowodem na nie oddziaływanie stacji bazowej po jej modernizacji/budowie jest wynik pomiarów PEM przeprowadzonych przez niezaleŝne od inwestora, certyfikowane laboratorium. JeŜeli pomiary wykaŝą, Ŝe w miejscach dostępnych dla osób postronnych poziomy pól elektromagnetycznych będą niŝsze niŝ dopuszczalne to stacja nie będzie oddziaływać na ludzi i otoczenie. Polskie regulacje dopuszczalne poziomy natęŝenia pola normalizują kilkadziesiąt razy bardziej restrykcyjnie niŝ rekomendacje Rady Europy i dlatego zbudowana zgodnie z polskimi przepisami stacja bazowa, pomierzona przez niezaleŝną certyfikowaną instytucję jest absolutnie bezpieczna dla ludzi i środowiska.

49 Dziękuję za uwagę

50 Prezentacja piąta, autor Marek Lipski - PLAY

51 Współczesna telefonia komórkowa Część radiowa

52 Krótko o historii 52

53 HSCSD: 57.6 kbps GPRS: 160 kbps EDGE: 474 kbps HSDPA: 14.4 Mbps HSPA+: 42 Mbps LTE: >100 Mbps 5G : >1 Gbps WAP WAP www mail, YouTube gry on-line HDTV rzeczywistość wirtualna (?) prehistoria średniowiecze oświecenie wczoraj dziś jutro 53

54 GSM = Global System for Mobile Communication HSCSD = High Speed Circuit-Switched Data GPRS = General Packet Radio Service EDGE = Enhanced Data rates for Global Evolution UMTS = Universal Mobile Telecommunications System HSDPA = High Speed Downlink Packet Access HSPA+ = High Speed Packet Access Evolution LTE = Long Term Evolution 54

55 LTE GSM 1800 MHz GSM 900 UMTS 900 UMTS 2100 HSDPA/HSUPA HSPA+ LTE LTE 55

56 Architektura sieci Część radiowa 56

57 Konstrukcje pomieszczenia wieŝe betonowe stalowe kominy dachy Urządzenia aktywne stacje bazowe BTS NodeB e-nodeb kontrolery BSC RNC Systemy antenowe anteny feedery światłowody jumpery wzmacniacze repeatery złącza (konektory) spliter y/combiner y Transmisja mikrofale światłowody 57

58 Jak to się robi? 58

59 Rozwój systemu Planowanie wstępne Start: Analiza rozkładu ruchu Dostrajanie Wstępny plan Weryfikacja Implementacja Projekt sieci 59

60 60

61 Antena pochylona Antena niepochylona 61

62 62 Przykładowe realizacje

63 Pytania 63

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego

Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Detaliczny rynek dostępu do Internetu szerokopasmowego Kwiecień 2009 Strona 1 z 21 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Stan polskiego rynku szerokopasmowego, dane na styczeń 2009 roku... 6 2. Stacjonarny dostęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Analiza nowych rozwiązań technicznych szerokopasmowych światłowodowych sieci dostępowych FTTH i FTTx oraz współzależności między inwestycjami w sieci tego

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r.

ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji. Warszawa, styczeń 2011 r. ZuŜycie energii elektrycznej w sieciach i usługach nowej generacji Warszawa, styczeń 2011 r. Spis treści 1. Geneza problemu... 3 2. Oddziaływanie pośrednie... 3 3. Czynniki bezpośrednie... 4 4. Droga poprawy...

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii

Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0. Prezentacja strategii Strategia Grupy Kapitałowej HAWE S.A. na lata 2013 2017 w stronę Telekomunikacji 3.0 Prezentacja strategii 11 czerwca 2013 Spis treści HAWE dziś 3 Strategia rozwoju HAWE 4 HAWE za 5 lat 5 Rozwój linii

Bardziej szczegółowo

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS

Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej. Cel projektu ŚRSS Opis środka pomocowego - Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (ŚRSS) Uzasadnienie interwencji publicznej Cel projektu ŚRSS Bezpośrednim celem realizowanego projektu jest stworzenie na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo