Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji"

Transkrypt

1 Pierwszy blok tematyczny Podstawy telekomunikacji

2 Prezentacja pierwsza, autor Pan Eugeniusz Gaca - KIGEiT

3 Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych WARSZTATY ROBOCZE UKE KIGEIT KRIU - GDOŚ WA R SZAWA 3 1 STYCZNIA

4 Rodzaje telefonów Telefon stacjonarny związany na stałe z konkretnym miejscem, w którym jest zainstalowany, Telefon komórkowy aparat telefoniczny, komunikujący się z siecią naziemna przy uŝyciu fal radiowych, Telefon satelitarny wykorzystujący sztuczne satelity ziemi, Telefon internetowy (telefon IP) aparat telefoniczny, który nie jest podłączony do zwykłej linii telefonicznej, lecz bezpośrednio do sieci komputerowej, Telefon stacjonarny bezprzewodowy aparat telefoniczny komunikujący się przy uŝyciu fal radiowych ze stacją bazową, podłączoną do sieci telefonicznej

5 Rodzaje telefonii Telefonia stacjonarna telefon, urządzenia komutacyjne, urządzenia liniowe i media transmisyjne, urządzenia abonenckie, Internet ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (internet protocol). Połączenie komputera z Internetem poprzez: linie telefoniczne (modemy, cyfrowe linie ISDN, ADSL), sieci energetyczne, telewizje kablową oraz bezprzewodowo (GPRS, łącza satelitarne, Wi-Fi), Telefonia komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna, umoŝliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenie na obszarze złoŝonym z tzw. komórek, obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych.

6 Sieć szerokopasmowa Sieć szerokopasmowa to system, którego podstawowym zadaniem jest transmisja danych, na bazie których są realizowane usługi: dostępu publicznego do Internetu, monitoringu, telefonii IP, telefonii cyfrowej IPTV itp.. Sieć szerokopasmowa - z punktu widzenia uŝytkownika to podstawowe narzędzie umoŝliwiające szybki dostęp oraz wymianę złoŝonych treści multimedialnych i szerokiej gamy usług przy uŝyciu przewodowych i bezprzewodowych sieci dostępowych. Przepustowości sieci szerokopasmowych: 2 Mb/s (obecnie 256 kb), 6 Mb/s (transmisja 1 kanału tv), 100 mb/s (poŝądane). Komisja Europejska chce, by do 2020 roku kaŝdy Europejczyk miał dostęp do szerokopasmowego Internetu o łączu 30 Mb/s. Jest to część planu, który ma przyspieszyć rozwój gospodarczy Europy

7 Sieci szerokopasmowe Bezpieczeństwo: monitoring miast: stały lub mobilny, monitoring stanów i systemów alarmowych, Edukacja i usługi medyczne kursy językowe, e-larning, podgląd szkół i przedszkoli dla rodziców, telemedycyna, Biznes kamery w ciekawych miejscach, infokioski, home working/home office, dostawy materiałów itp., Samorządy e-urząd, monitorowanie i pomiar ruchu, imprez masowych, zarządzanie oświetleniem ulicznym, systemami infrastruktury miejskiej, Społeczeństwo telewizja cyfrowa iiptv, Wideo on Demandid, galerie zdjęć, telefonia ip, transmisje sportowe i imprez masowych, dostęp do sieci internetowej, sieci monitoringu itp.

8 Sieci światłowodowe RADIOWE: Zalety: Elastyczność Szybsza i tańsza instalacja ( w stosunku do sieci kablowych) Wady: NiŜsza stabilność pracy Konieczność uzyskania dzierŝawy częstotliwości i wnoszenia opłat rocznych Ograniczenia przepływności Czułość na warunki atmosferyczne Oddziaływanie na środowisko WyŜsze koszty eksploatacji KABLOWE: Zalety: Nieograniczona przepustowość Pełna otwartość na nowe usługi Łatwość eksploatacji RóŜnorodność technologii Malejące ceny urządzeń Bardzo wysoka stabilność Neutralne dla środowiska Wady: Konieczność prowadzenia prac budowlanych ((pod lub nadziemnych), WyŜszy koszt instalacji NiŜsza elastyczność

9 Prezentacja druga, autor Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz TP S.A.

10 Sieci szerokopasmowe Wymagania techniczne

11 Sieć dostępowa modele dostępu Strona abonencka Węzeł dostępowy TP Węzły agregujące Definicje HDSL HDSL ADSL - Asymetryczna cyfrowa linia abonencka BAS Szerokopasmowy serwer dostępowy HDSL TDM MUX BS Stacja bazowa CK - Centrala końcowa ADSL PSTN/ISDN DSLAM WMA SDH DSLAM - Koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujących w technologii xdsl GbE - Gigabit Ethernet HDSL - Cyfrowa linia abonencka o wysokiej przepustowości IP Protokół Internetowy PBX MODEM OPTYCZNY MDF MODEM OPTYCZNY CK ATM ISDN BRA Sieć cyfrowa z integracją usług, standard warstwy fizycznej podstawowego interfejsu ISDN (2B+D) MDF Przełącznica główna MUX Multiplekser, układ komutacyjno przełączający HDSL HDSL OLT Urządzenie stanowiące optyczne zakończenie linii światłowodowej PSTN/ISDN BS SRDA SRDA IP ONU - Lokalny punkt dystrybucyjny, (Urządzenie dostępu abonenckiego) ONT Optyczny terminal abonencki PBX Centrala abonencka PSTN/ISDN ONT ADSL OLT OLT PSTN Publiczna komutowana sieć telefoniczna SRDA - System radiowego dostępu abonenckiego TDM Multipleksacja w dziedzinie czasu WMA - Wyniesiony Moduł Abonencki HDSL OLT OLT ONU Zarządzanie

12 MoŜliwości transmisyjne miedzianych łączy abonenckich Przepływność łącza [Mbps] Długość pętli abonenckiej [km]

13 FTTC Fiber to The Cabinet Budynek centralowy Sieć wewnętrzna Międzywęzłowa sieć agregacyjna Budynek Szafa uliczna ONU Optyczna Jednostka Sieciowa DSLAM, WMA itp

14 Przykłady zewnętrznych węzłów usługowych ONU500 ONU1000

15 Zewnętrzny węzeł usługowy co jest w środku?

16 FTTB Fiber to The Building Central Office siedziba TP Sieć wewnętrzna Budynek Agregacja Szafa w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów Klienckich ONU Optyczna Jednostka Sieciowa DSLAM

17 Szafy modułowe 2/4

18 Szafy modułowe 1/4

19 FTTH Fiber to The Home Central Office Home Network Agregacja Budynek Szafa w budynku TP OLT Optical Line Termination PON Pasywna Sieć Optyczna

20 FTTH Fiber to The Home

21 Prezentacja trzecia, autor Tomasz Kowal, Wiesław Bogdanowicz TP S.A.

22 Projektowanie sieci telefonii stacjonarnej

23 Etapy planowania sieci Agregacja zapotrzebowania Analiza istniejących zasobów Analiza business case Przygotowanie projektu usługowego: sieci Decyzja Komisji wykonawczo-budowlanego Identyfikacja nowego popytu Wymiarowanie zakresu Baza WTn rozbudowy sieci PCM, SRDA Oszacowanie kosztów Dane o parametrach inwestycji istniejących usług Opracowanie business case

24 Planowanie obszaru usługowego Analiza potrzeb usługowych Wymiarowanie zakresu rozbudowy urządzeń i sieci kablowych

25 Wymiarowanie elementów sieci dostępowej Budowa i rozbudowa aktywnych węzłów usługowych: - doposaŝenie istniejących lokalizacji, - budowa nowych lokalizacji.

26 Projektowanie inwestycji liniowych Rozbudowa kanalizacji kablowej na terenach rozwojowych Budowa kabli światłowodowych Budowa sieci miedzianej rozdzielczej

27 Projektowanie inwestycji liniowych Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy do budynków obejmuje budowę ostatniego fragmentu sieci do lokalu Klienta

28 Dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji liniowych wymaga analizy duŝego obszaru. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację wymaga prowadzenie uzgodnień z wieloma właścicielami działek przez które przebiega trasa planowanego kabla. Dotychczasowe ustawy nie wymagały budowy/przygotowania przyłącza telekomunikacyjnego w budownictwie jednorodzinnym (jedyne medium niewymagane). Odmienne wymagania zarządcy dróg i właściciela przyległych do drogi działek, utrudniają ustalenie ostatecznej trasy projektowanej sieci.

29 Tryby przygotowania dokumentacji budowlanej i realizacji robót zgodnie z PB 1. Bez pozwolenia i zgłoszenia Przyłącza i ich elementy, Instalacje urządzeń w obiektach budowlanych. Budowa kabli w kanalizacji. 2. Zgłoszenie. Kabiny telefoniczne, Słupki kablowe, Przyłącza i ich elementy Szafy kablowe, Przebudowa i remont sieci i przyłączy, Rozbiórka obiektów budowlanych <8m Budowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych i kanalizacji kablowej 3. Z pozwoleniem na budowę Obiekty centralowe Kanalizacja teletechniczna

30 Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej 1.Zlecenie realizacji zadania polegającego na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej równoznaczne z rozpoczęciem etapu projektowania. 2.Zamówienie i pozyskanie map geodezyjnych. 3.Opracowanie koncepcji budowy lub rozbudowy infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb usługowych i moŝliwości lokalizacyjnych. 4.Pozyskanie wypisu z rejestru gruntów a następnie koniecznych zgód właścicieli lub zarządców nieruchomości. 5.Pozyskanie wypisu i wyrysu z MPZP lub (w przypadku braku MPZP) pozytywnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 6.Przygotowanie map do celów projektowych. 7.Pozyskanie wszystkich zgód i opinii wynikających z MPZP lub decyzji lokalizacyjnej, w tym ZUD. 8.Uzyskanie wymaganych uzgodnień, zgodnie z opinią ZUD. 9.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz skompletowanie wymaganej dokumentacji budowlanej. 10.Wykonanie zgłoszenia zamiaru realizacji robót telekomunikacyjnych lub pozyskanie pozwolenia na budowę (tylko w przypadku niektórych budowli).

31 Budowa 1.Budowę moŝna rozpocząć z chwilą uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę lub po upływie miesiąca od dokonania zgłoszenia. W przypadku budowy przyłączy nie ma tego rodzaju ograniczeń, choć konieczne jest spełnienie szeregu innych wymogów. 2.Przed przystąpieniem do budowy wykonawca zamawia materiały i uzgadnia z właścicielami nieruchomości tryb i sposób realizacji prac. 3.Wszelkie prace w pasie drogowym wymagają pozytywnej decyzji zarządcy lub właściciela drogi o zgodzie na jego zajęcie we wnioskowanym terminie. Wykonawca zobowiązany jest równieŝ wykonać i zatwierdzić stosowny projekt organizacji ruchu. 4.JeŜeli budowa dotyczy przyłącza, wykonawca szczegóły związane ze sposobem wprowadzenia kabla do posesji uzgadnia bezpośrednio z klientem. 5.Po wykonaniu robót wykonawca zgłasza ten fakt właściwym słuŝbom TP i dokonywany jest odbiór techniczny zadania.

32 UciąŜliwości związane z przygotowaniem i realizacją telekomunikacyjnych inwestycji liniowych. 1. Brak Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i wynikająca z tego faktu konieczność pozyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co powoduje znaczne wydłuŝenie procesu inwestycyjnego, co najmniej o kilka miesięcy. 2. Rozciągnięte w czasie inwestycje drogowe często utrudniają projektowanie i realizację budów telekomunikacyjnych. 3. Zapisy w Ustawie o Drogach Publicznych uzaleŝniające zgodę na umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym od dobrej woli właściciela lub zarządcy drogi. Uzyskanie zgody od zarządcy drogi gminnej lub powiatowej na ogół nie stwarza problemów gdyŝ jednostki administracyjne niŝszych szczebli są zawsze bliŝej ludzi i ich potrzeb. Zupełnie inaczej jest z zarządcami dróg wojewódzkich i krajowych, którzy interes społeczności lokalnych traktują bezdusznie. 4. Niejasny stan własności niektórych nieruchomości, w tym dróg i gruntów publicznych. 5. Nagminne projektowanie nowych dróg bez kanałów technologicznych. Ustawa nie zobowiązuje do tego inwestora. 6. DuŜa ilość dróg prywatnych z rozdrobnioną strukturą własności.

33 UciąŜliwości związane z przygotowaniem i realizacją telekomunikacyjnych inwestycji liniowych cd. 1.Nagminne Ŝądania, ze strony deweloperów, budowy przez operatora sieci wewnętrznych, w powiązaniu z utrudnianiem dostępu do budynków i Ŝądaniami dzierŝawy wybudowanych juŝ przyłączy kanalizacyjnych. 2.Przy próbie projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach prywatnych bardzo wysokie (i ciągle rosnące) koszty odszkodowań. 3.Brak cyfrowych map pokrywających całe terytorium kraju w państwowym zasobie geodezyjnym. Ta bolączka szczególnie silnie odczuwalna jest w Warszawie. 4.Trudności w zakresie uzgodnień dotyczących umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych na obszarze administrowanym przez podmioty publiczne (np. PKP), w powiązaniu z Ŝądaniami bardzo wysokich odszkodowań. 5.Utrudnienia w realizacji najtańszych i najpraktyczniejszych budów liniowych opartych na technice słupowej. Zarówno administracja publiczna jak i prywatni właściciele domagają się budowy znacznie droŝszych i trudniejszych w projektowaniu i budowie linii kanalizacyjnych i kablowych ziemnych.

34 Dziękuję za uwagę Warszawa

35 Prezentacja czwarta, autor Piotr Modzelewski - PTC ERA

36 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Zasięgi a bliskie odległości od Stacji Bazowych Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny Warszawa PTC Sp. PTC z o.o. Sp.z Dział o.o. Dział Infrastruktury Infrastruktury Sieci Sieci 36

37 Zasady lokalizacji stacji bazowych (BTS) Pokrycie zasięgiem terytorium kraju wynikające z zapisów koncesji Zapewnienie jakości usług na obszarach o zróŝnicowanej gęstości zaludnienia (względy pojemnościowe) Dostarczenie usług w rejonach cyklicznego zwiększania się ilości abonentów (osiedla mieszkaniowe, obszary ekspozycyjno-targowe, biurowce, ośrodki sportowe, dworce, lotniska, ośrodki turystyczne itp.) drogi, autostrady, linie kolejowe Obszary o szczególnym znaczeniu zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności: Obszar nadmorski (wody terytorialne) Jeziora Góry

38 Generalna zasada projektowania sieci cyfrowej telefonii komórkowej Sieć jest projektowana, aby zapewnić równomierny dostęp do usług na danym obszarze. Poszczególne stacje bazowe muszą się widzieć. Gęstość rozmieszczenia stacji bazowych uzaleŝniona jest od ilości abonentów oraz typów usług.

39 Emisja pola elektromagnetycznego > 0,1 W/m 2 Anteny powinny być tak rozmieszczone, aby obszar o gęstości mocy powyŝej 0,1 W/m 2 był minimum 2 m nad dachem. min. 2 m.

40 Rozkład PEM - Pion

41 Rozkład PEM - Poziom

42 Zasięgi stacji bazowych w km Praktyczny zasięg GSM-900 Teren pagórkowaty do 10 Teren górzysty kilka km Teren otwarty 10 kilkanaście Małe miasta GSM-900 1,2 1,5 Praktyczny zasięg GSM-1800 (wewnątrz-budynkowy) Aglomeracje 0,7 0,9 42

43 Zasięgi stacji bazowych w km Praktyczny zasięg telefonii UMTS2100 Wewnątrz budynków 0,4 0,6 / czasami mniej / Przewidywany zasięg telefonii LTE2600 Wewnątrz budynków 0,2 0,4 43

44 Zakazy powodują sztuczną kumulację BTS Gęsta zabudowa

45 Większa odległość = większa moc

46 Mniejsza odległość = mniejsza moc

47 Bezpieczeństwo a technologia Polskie normy zapewniają znacznie bardziej restrykcyjną ochronę niŝ rekomendacje INCNIRP oraz WHO. Polska Rekomendacja Unii Europejskiej USA 0,1W/m 2 (450/900/1800/2100/2600 MHz) 4,5 W/m 2 (900 MHz) 9,0 W/m 2 (1800 MHz) 6,0 W/m 2 (900 MHz) 9,0 W/m 2 (1800 MHz) Nowe technologie potrzebują gęstszej sieci stacji bazowych do optymalnego funkcjonowania. Efektywna powierzchnia działania stanowi obszar zaledwie kilka hektarów.

48 Podsumowanie Obowiązujące prawne procedury postępowania dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne mają na celu zapewnienie zainstalowania i uŝytkowania w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Ostatecznym dowodem na nie oddziaływanie stacji bazowej po jej modernizacji/budowie jest wynik pomiarów PEM przeprowadzonych przez niezaleŝne od inwestora, certyfikowane laboratorium. JeŜeli pomiary wykaŝą, Ŝe w miejscach dostępnych dla osób postronnych poziomy pól elektromagnetycznych będą niŝsze niŝ dopuszczalne to stacja nie będzie oddziaływać na ludzi i otoczenie. Polskie regulacje dopuszczalne poziomy natęŝenia pola normalizują kilkadziesiąt razy bardziej restrykcyjnie niŝ rekomendacje Rady Europy i dlatego zbudowana zgodnie z polskimi przepisami stacja bazowa, pomierzona przez niezaleŝną certyfikowaną instytucję jest absolutnie bezpieczna dla ludzi i środowiska.

49 Dziękuję za uwagę

50 Prezentacja piąta, autor Marek Lipski - PLAY

51 Współczesna telefonia komórkowa Część radiowa

52 Krótko o historii 52

53 HSCSD: 57.6 kbps GPRS: 160 kbps EDGE: 474 kbps HSDPA: 14.4 Mbps HSPA+: 42 Mbps LTE: >100 Mbps 5G : >1 Gbps WAP WAP www mail, YouTube gry on-line HDTV rzeczywistość wirtualna (?) prehistoria średniowiecze oświecenie wczoraj dziś jutro 53

54 GSM = Global System for Mobile Communication HSCSD = High Speed Circuit-Switched Data GPRS = General Packet Radio Service EDGE = Enhanced Data rates for Global Evolution UMTS = Universal Mobile Telecommunications System HSDPA = High Speed Downlink Packet Access HSPA+ = High Speed Packet Access Evolution LTE = Long Term Evolution 54

55 LTE GSM 1800 MHz GSM 900 UMTS 900 UMTS 2100 HSDPA/HSUPA HSPA+ LTE LTE 55

56 Architektura sieci Część radiowa 56

57 Konstrukcje pomieszczenia wieŝe betonowe stalowe kominy dachy Urządzenia aktywne stacje bazowe BTS NodeB e-nodeb kontrolery BSC RNC Systemy antenowe anteny feedery światłowody jumpery wzmacniacze repeatery złącza (konektory) spliter y/combiner y Transmisja mikrofale światłowody 57

58 Jak to się robi? 58

59 Rozwój systemu Planowanie wstępne Start: Analiza rozkładu ruchu Dostrajanie Wstępny plan Weryfikacja Implementacja Projekt sieci 59

60 60

61 Antena pochylona Antena niepochylona 61

62 62 Przykładowe realizacje

63 Pytania 63

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT

UKE- Okręgowe Izby Urbanistów - KIGEiT Inwestycje telekomunikacyjne a ład przestrzenny praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Kontynuacja warsztatów centralnych. Wrocław Gdańsk Katowice - Warszawa kwiecień 2011 UKE-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Szerokopasmowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Szerokopasmowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Po co budować sieć szerokopasmową

Po co budować sieć szerokopasmową Po co budować sieć szerokopasmową Przysiek 10-06-2009 Andrzej Brzeziński C&C Partners Telecom Sieci szerokopasmowe definicja Sieć szerokopasmowa jest systemem, którego głównym zadaniem jest transmisja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań

Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań Internet szerokopasmowy technologie i obszary zastosowań 1 ZBIGNIEW KĄDZIELSKI 2 3 512 KB danych 4 Rozmiar 1440 na 14 000 punktów! 10 obiektów flash 14 MB danych 5 Ewolucja telewizji 6 icore 2 Duo, 2 GB

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH XV Konferencja KIKE Serock 18-19.11.2014 OFERTA RAMOWA NA DOSTĘP HURTOWY DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FTTx WYBUDOWANEJ ZE WSPARCIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH AGENDA PROJEKT Cel projektu Podmioty projektu SIED ŚWAITŁOWODOWA

Bardziej szczegółowo

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych

BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych BIATEL BIT S.A. kompetencje i doświadczenie w budowie szerokopasmowych sieci teleinformatycznych Omówienie zrealizowanych projektów, z uwzględnieniem technologii, zakresu i zasięgu sieci. Bobrowa Dolina,

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH MEGAUSTAWA, CZYLI USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Katowice, 17 czerwca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ JST W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI Ustawa to zbiór czytelnych, jasnych zasad prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Grupa Netia - sieć abonencka

Grupa Netia - sieć abonencka Grupa Netia - sieć abonencka Informacje dla Deweloperów i Zarządców nieruchomości 1 Innowacyjna technologia PON pozwala na integrację wszystkich usług i ich realizację w oparciu o jedno medium transmisyjne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji

Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Spotkanie z Przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sprawie Inwentaryzacji Agenda spotkania 10.00-10.10 - Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady; 10.10 10.30 - Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce Grudzień 2009 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Warszawa, 26.05. 2014 SKYNET Spółka Jawna Krzysztof Skorupski Filip Bacciarelli Ul. Człuchowska 66 01-360 Warszawa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 01/8.4/2014 Działając zgodnie z 11 umowy o dofinansowanie numer

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013

Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej. Wrocław, 14.03.2013 Nowoczesne usługi telekomunikacyjne świadczone na szerokopasmowej sieci stacjonarnej Wrocław, 14.03.2013 1 ADSL - ewolucja sieci miedzianej (kat.3). ADSL (ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetryczna

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153

5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego 152 Pytania kontrolne 153 Przedmowa 1. Sieci telekomunikacyjne 1 1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna 1 1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych 4 1.2.1. Sieci telegraficzne 4 1.2.2. Sieć telefoniczna 5 1.2.3. Sieci

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Warszawa, 21 lipca 2014 KONCEPCJA TECHNICZNA PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ NA TERENIE MIASTA PISZ Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa kujawsko-pomorskiego Antoni Zabłudowski Ciechocinek, 03.09.2009 r. Aktualny stan sieci K-PSI Tuchola Grudziądz Sępólno Krajeńskie Świecie Sieć szkieletowa Chełmno

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel

Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Innowacyjne rozwiązania budowy sieci szerokopasmowych Grupa Technitel Grupa Technitel Siedziba w Łodzi Oddział Warszawa Oddział Kraków Firma Technitel została stworzona przez osoby posiadające bogate doświadczenie

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI

JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAWAĆ ZASIĘGI SIECI 1 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ ZAKOŃCZENIA SIECI 1.1 Czy trzeba podawać adres zakończenia sieci z dokładnością do lokalu? Nie. Należy podać adres zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary

Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary Linie światłowodowe w zakładach górniczych na przykładzie ZG Piekary mgr inż. Mieczyslaw Timler FIRMA TIMLER Zakład Elektrotechniki Budowlanej i Przemysłowej Nowy Sącz ul. św. Heleny 23 Maj 2005 Jak powstała

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1997 r. Instytut Łączności Ośrodek Informacji Naukowej ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel./faks: (0-prefiks-22) 512 84 00, tel. 512 84 02 e-mail: redakcja@itl.waw.pl WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN

PORADNIKI. Architektura bezprzewodowego systemu WAN PORADNIKI Architektura bezprzewodowego systemu WAN Bezprzewodowy WAN W tej części podam bliższy opis systemów bezprzewodowych WAN. Tu opiszę architekturę systemu, plany czasowe i charakterystyki. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1

Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Konsultacje społeczne obszarów białych NGA Weryfikacja listy białych obszarów Instrukcja użytkownika Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa, maj 2016 Spis treści 1 Podstawowe informacje...3 2 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze

Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Specjalność Teleinformatyczne Systemy Rozsiewcze Opiekun specjalności: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz W. Więckowski, kontakt: tel: 320 2217 (sekretariat JM Rektora) e-mail: tadeusz.wieckowski@pwr.wroc.pl TSM

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie

Szerokopasmowe Pomorskie Szerokopasmowe Pomorskie Gdańsk 4 listopada 2011 Agenda 2 Realizacja projektu przez Telekomunikację Polską Zakres i sposób prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w województwie pomorskim Współpraca

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Instalacje telewizyjne: Telewizja NAZIEMNA Tradycyjna telewizja analogowa Telewizja cyfrowa DVB-T Telewizja

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU. Katowice, 11 stycznia 2012 r. Wiesław Baług TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE DO BUDOWY SZEROKOPASMOWYCH SIECI DOSTĘPU DO INTERNETU Katowice, 11 stycznia 2012 r. Etapy realizacji projektów budowa sieci szerokopasmowych Tryb rozdzielny lub łączny zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Problematyka realizacji sieci szerokopasmowych na przykładzie sektora samorządowego

Problematyka realizacji sieci szerokopasmowych na przykładzie sektora samorządowego Problematyka realizacji sieci szerokopasmowych na przykładzie sektora samorządowego Ustawa o wspieraniu rozwoju usług szerokopasmowych i sieci telekomunikacyjnych 17 lipca 2011 roku Samorządy mogą prowadzić

Bardziej szczegółowo

FTTA Fiber To The Antenna

FTTA Fiber To The Antenna mgr inż. Paweł Cisło dobrodziejstw transmisji danych w ruchu mobilnie. Możliwość ściągnięcia albumu muzycznego lub programu telewizyjnego i to w rozdzielczości HD w kilkanaście sekund i to na urządzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych

Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Analiza cen usług dostępu do Internetu operatorów sieci ruchomych Niniejsza analiza powstała w celu porównania poszczególnych ofert usług dostępu do Internetu świadczonych przez operatorów telefonii ruchomej.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER

Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER Telewizja kablowa w strukturze sieci FTTH firmy OPTOMER mgr inż. Tomasz Rogowski Dzięki niezrównanej jakości sygnału i rzeczywistej transmisji szerokopasmowej, struktura sieci FTTH jest idealna do dostarczania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu

Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu Nowoczesna sieć FTTH, czyli światłowód w każdym domu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. inwestor inżynier kontraktu wykonawca Krzysztof Hetman Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Operatorów Krajowych

Oferta dla Operatorów Krajowych Oferta dla Operatorów Krajowych 2 3 Spis Treści O ORANGE I. INFRASTRUKTURA Kanalizacja kablowa, słupy, ciemne włókna Wieże, maszty, Telehousing Projekty techniczne II. TRANSMISJA DANYCH III. INTERNET TPNET

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka

w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Bezprzewodowa komunikacja GSM w Przemyśle Modemy Moxa OnCell Maciej Kifer Inżynier Sprzedaży Moxa/Elmark Automatyka Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Wykład: Internet - dostęp do sieci. Jak do Internetu? Sieć Exatel http://www.exatel.pl/?section=siec&action=text&id=40

Wykład: Internet - dostęp do sieci. Jak do Internetu? Sieć Exatel http://www.exatel.pl/?section=siec&action=text&id=40 Wykład: Internet - dostęp do sieci. Jak do Internetu? Internet Service Provider, czyli dostawca usług internetowych. TP SA (TPNET) największy ISP w Polsce POLPAK, to sieć szkieletowa, której operatorem

Bardziej szczegółowo

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Strona 1 Agenda Usługa jednokierunkowego dostępu do Internetu ASTRA2Connect: nowa usługa triple play Strona 2 Szerokopasmowy dostęp do Internetu (1-way) Cechy

Bardziej szczegółowo

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012

Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena. Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 Usługi TP dla operatorów zasięg, wygoda, atrakcyjna cena Telekomunikacja Polska Domena Hurt (www.hurt-tp.pl) Kraków, 23 października 2012 O czym chcielibyśmy porozmawiać wygodne i tanie dojście do obiektu

Bardziej szczegółowo

SIECI FTTA, LTE. Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta

SIECI FTTA, LTE. Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta STR. 160 SIECI FTTA, LTE 08 SIECI FTTA, LTE Światłowód w sieciach radiowych Przełącznica światłowodowa zewnętrzna psh-4 Patchcordy systemu ftta 08 rozdz_optomer katalog.indd 160 162 164 165 2013-11-19

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1

Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu 9/2/2016 1 Informacje ogólne 22 grudnia 2015 r. został ogłoszony plan zapewnienia wszystkim szkołom w Polsce

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja formatu CSV

Specyfikacja formatu CSV Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa tel. (+48 22) 5128 100, faks (+48 22) 5128 625 Projekt: System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Telekomunikacyjna REWOLUCJ@ w budynkach wielorodzinnych Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji

Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP. Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach PMP Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych w telekomunikacji Zakresy częstotliwości przeznaczone dla celów łączności w systemach

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. Nowe rozwiązania technologiczne! Warszawa, 26 marca 2014 r. LTE-Advanced: łączenie nośnych w paśmie 800 MHz LTE-Advanced Carrier Agregation Carrier Aggregation (CA) agregacja dwóch nośnych w paśmie 800

Bardziej szczegółowo

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx INFORMACJE PODSTAWOWE Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji światłowodowych sieci dostępowych

Bardziej szczegółowo