PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie BRANŻA: KLIMATYZACJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTOR: Urząd Miasta Nysa Kolejowa 15, Nysa JEDNOSTKA IQ Sp. z o.o. Klimat Sp. k. PROJEKTOWANIA: ul. Karola Goduli 36, Ruda Śląska OPRACOWAŁ: Arkadiusz Czerpak PROJEKTOWAŁ: Wojciech Ciepliński EGZ. NR 1 / 4 RUDA ŚLĄSKA WRZESIEŃ 2010

2 SPIS TREŚCI 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z IZBY SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA Podstawa prawna i zakres opracowania Dane wyjściowe Faza opracownaia i uwagi ogólne Charakterystyka obiektu Ustalenia formalno-prawne OPIS TECHNICZNY Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Wymagania techniczne Założenia funkcjonalne Założenia techniczne Opis wykonania Opis ogólny klimatyzacji Sterowanie systemem klimatyzacji i powiadamianie o alarmach Prowadzenie rurociągów freonowych Odprowadzenie skroplin, doprowadzenie wody do nawilżaczy Rozbudowa systemu Regulacje i próby Zabezpieczenia p.poż SPECYFIKACJA DOBRANYCH URZĄDZEŃ ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT UWAGI KOŃCOWE

3 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Katowice, r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr156 poz.1118 z późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że projekt wykonawczy pod nazwą: Pom i e s z c z e n i e C e n t r u m P r z e t w a r z a n i a D a n y c h U r z ę d u M i a s t a N y s a Część 1: INSTALACJA KLIMATYZACJI został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: Opracowujący: Arkadiusz Czerpak Projektant: Wojciech Ciepliński 3

4 2. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z IZBY 4

5 5

6 3. SPIS RYSUNKÓW INSTALCJA KLIMATYZACJI NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA 1 Instalacja klimatyzacji serwerowni 1:100 6

7 4. ZAŁOŻENIA 4.1. Podstawa prawna i zakres opracowania Podstawą prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem nr 2010/INF/14 z dnia Przedmiotem opracowania wielobranżowego jest projekt Centrum Przetwarzania Danych w budynku Urzędu Miasta Nysa, Kolejowa 15, Nysa. Całość opracowania ujęta została w następujących projektach częściowych: 1. Klimatyzacja precyzyjna 2. Kontrola dostępu 3. Monitoring wizyjny 4. Rozbudowa instalacji elektrycznej i logicznej Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem część 1-szą, tj. Instalacja klimatyzacji. 7

8 4.2. Dane wyjściowe Uzgodnienia z Inwestorem Inwentaryzacja pomieszczenia przewidzianego na serwerownię Projekty branżowe Uzgodnienia międzybranżowe Ustawa Prawo budowlane z 7. lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2. września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego PN - EN :2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja stan prawny na styczeń 2006 r. WTWiO robót budowlanych; cześć D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych ITB, W-wa 2003 Rozporządzenie MSWiA z dn r. DzU Nr 121 poz W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami Norma BN Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe ogólne wymagania, Norma międzynarodowa ISO/IEC określająca wymagania dla okablowania strukturalnego (edycja i 2002) Norma europejska EN europejska określająca wymagania dla okablowania strukturalnego Norma europejska TIA/EIA-568A określająca wymagania dla zakończeń kablowych (edycja 1995 i 2002) Norma europejska EN określająca wymagania dot. planowania i implementacji systemów okablowania strukturalnego Norma międzynarodowa IEC (3) określająca wymagania dla okablowania LSOH PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 8

9 PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczenia PN-EN :2003 Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 1: Rury do instalacji rurowych 4.3. Faza opracownaia i uwagi ogólne Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy opracowany w stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania instalacji przez doświadczonego Wykonawcę. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie za uprzednią zgodą Inwestora i Projektanta Charakterystyka obiektu Na budowę serwerowni Inwestor przewidział adaptację pomieszczenia poddasza budynku Urzędu Miasta Nysa. Szerokość - 4,82 m Długość - 8,23 m Wysokość całkowita - 2,1 m Powierzchnia całkowita pomieszczenia 39 m 2 Wysokość podniesienia podłogi technicznej 0,6 m Przestrzeń pod podłogą techniczną 0,6 m Grubość płyt podłogi technicznej 0,4 m Drzwi wejściowe - 1 Ilość okien - 0 Kondygnacja - poddasze 9

10 4.5. Ustalenia formalno-prawne Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią własność Inwestora i mogą być stosowane jedynie w celu określonym umową zawartą między Wykonawcą i Zamawiającym. Jakiekolwiek zmiany urządzeń, aparatury lub rozwiązań w realizowanym projekcie wymagają pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca instalacji klimatyzacji jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania instalacji klimatyzacji w koordynacji z innymi branżami Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 10

11 5. OPIS TECHNICZNY 5.1. Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Założenia projektowe oparte są na wizji lokalnej oraz wymaganiach Inwestora w zakresie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Poniżej podstawowe założenia: Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto następujące: Zima - 35 ºC Lato + 40 ºC Tablica 2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w serwerowni w obrębie klimatyzatora rzędowego: Pora roku Temp. powrotna ze strefy ciepłej do klimatyzatora [ o C] Wilgotność względna [%] Zima od 30 do Lato od 30 do Uwagi Wymagania techniczne Wymaga się zachowania nowoczesnych standardów o zaawansowanych technologiach. Nie dopuszcza się modyfikacji przyjętych w projekcie standardów. Aby projektowane rozwiązanie spełniało wymagania zarówno funkcjonalne jak i techniczne na etapie wykonywania dokumentacji dokonano szeregu uzgodnień oraz przyjęto do stosowania określone normy. 11

12 Założenia funkcjonalne wysoka jakość, praktyczność, ekonomiczność rozwiązań, możliwość rozbudowy, uniwersalność funkcji, mechanizmy odporności na awarie, Założenia techniczne Dla doboru klimatyzatorów rzędowych klimatyzacji precyzyjnej wykorzystano dane elektryczne i cieplne istniejących serwerów : szafa 1 Moc całkowita (w watach): Moc całkowita (w woltoamperach): Całkowite ciepło wydzielane (BTU/godz.): HP StorageWorks 4/ HP StorageWorks 4/ cisco catalyst HP DL 380 G HP ML HP DL 380 G HP DL 380 G HP Półka dyskowa EVA HP Półka dyskowa MSL

13 APC Smart UPS RT 5000 RM 1057 SUMA szafa2 Moc całkowita (w watach): Moc całkowita (w woltoamperach): Całkowite ciepło wydzielane (BTU/godz.): HP DL 360 G HP ML HP ML APC Smart UPS APC SC APC SC APC SC APC SC SUMA

14 5.2. Opis wykonania Opis ogólny klimatyzacji Klimatyzacja serwerowni dla potrzeb I etapu oparta jest na dwóch klimatyzatorach rzędowych (Klima1, Klima2) klimatyzacji precyzyjnej ze sprężarkami z płynną regulacją mocy chłodniczej w zakresie % o mocy chłodniczej jawnej Q=32,4 kw każda (dobór urządzeń przy temp. powrotnej do klimatyzatora t=32º i wilgotności φ=29%; dobory urządzeń zamieszczone w rozdziale 6). Schłodzone powietrze nawiewane będzie do zimnego korytarza poprzez dyfuzory z możliwością ukierunkowania strugi powietrza do wyboru: w lewo, prawo lub w obu kierunkach. Dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej nie są wymagane kratki wentylacyjne w podłodze technicznej. Klimatyzatory rzędowe wyposażone w następujące elementy: Sterowniki z wyświetlaczem graficznym na drzwiach frontowych w każdym klimatyzatorze możliwość wyłączenia urządzenia po otrzymaniu sygnału z centralki przeciwpożarowej; styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy) płynna regulacja wydajności wentylatorów wentylator elektronicznie komutowany EC FAN z płynną regulacją obrotów w funkcji temperatury wlotowej do szaf serwerowych; pobór mocy elektrycznej wentylatorów EC = 1,26 kw sprężarka digital scroll płynna regulacja mocy chłodniczej w zakresie % na sprężarce; czynnik chłodniczy R410A; nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych; pobór mocy elektrycznej przez sprężarkę = 9,34 kw czujniki temperatury szaf rack podłączone do jednostek klimatyzacyjnych; możliwość monitorowania na sterowniku parametrów temperatury powietrza wlotowego na poszczególnych szafach rack nawilżacz parowy - powinien być podległy systemowi sterowania klimatyzacją precyzyjną nagrzewnica elektryczna regulatory prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza - system pracy zimowej praca klimatyzatorów w trybie n+1 automatyczny reset po zaniku napięcia sposób dystrybucji powietrza: nawiew powietrza do korytarza zimnego powietrza poprzez dyfuzory z możliwością ukierunkowania strugi powietrza do wyboru: w lewo, prawo lub w obu kierunkach klimatyzatory ustawione w rzędzie szaf rack możliwość podłączenia lini chłodniczych do klimatyzatorów od spodu lub od góry urządzenia pompa kondensatu wewnątrz klimatyzatora skraplacz chłodzony powietrzem - temperatura zewnętrzna lato 40 ºC, zima -35ºC możliwość zainstalowania w klimatyzatorze jednocześnie dwóch kart SNMP oraz Modus (opcja) Układy sterujące (automatyka) klimatyzacją powinny mieć możliwość ścisłej współpracy z systemami: gaszenia gazowego (odpowiednia konfiguracja z klimatyzatorami rzędowymi) sygnalizacji pożaru systemem monitoringu BMS Agregaty skraplające zlokalizowane na odpowiednich konstrukcjach wsporczych na dachu budynku w części bezpośrednio nad pomieszczeniem serwerowni (zgodnie z miejscem 14

15 zaznaczonym na zdjęciu dachu). Sposób rozwiązania zostanie uzgodniony z administratorem budynku Sterowanie systemem klimatyzacji i powiadamianie o alarmach Sterownie podstawowe odbywać sie będzie poprzez sterownik z wyświetlaczem graficznym zlokalizowanym na drzwiach frontowych w każdym klimatyzatorze. Klimatyzatory spięte będą pomiędzy sobą w układ redundantny zapewniający 100 % zapasu mocy chłodniczej na wypadek awarii jednej z szaf oraz w układ pracy naprzemiennej zapewniający równomierne zużycie urządzeń w trakcie eksploatacji. Należy także zwrócić uwagę na właściwe wysterowanie klap odcinających, w chwili obecnej klapy są otwarte ponieważ pracuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Zaleceniem Inwestora jest aby w trakcie pracy klimatyzacji klapy były zamknięte. Jeżeli zajdzie potrzeba przewietrzenia pomieszczeni, klapy otwierane będą ręcznie. 15

16 W celu powiadamiania poprzez sms w przypadku wystąpienia awarii klimatyzatora rzędowego klimatyzacji precyzyjnej proponuje się wykorzystanie modułu GSM, który wyśle smsa na podane numery o odpowiedniej treści w przypadku awarii szafy. W przypadku zwarcia wejścia cyfrowego modułu przez wyjście alarmowe klimatyzatora zostanie wysłany sms z alertem o awarii szafy bez numeru alarmu. Dla pozostałych sygnałów (np. z ups) zostaje 6 wejść cyfrowych. Moduł gsm (nie zawiera karty SIM, karta SIM po stronie Inwestora, istnieje możliwość komunikacji z modułem przy pomocy GPRS w tym przypadku należy zastosować kartę SIM ze stałym adresem IP). Seria MT-3xx to zoptymalizowane kosztowo moduły telemetryczne, zorientowane na rynek monitoringu alarmowego i innych aplikacji nie wymagających lokalnych programów sterowania i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Zwarta konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM/GPRS i odpowiednio dobrane parametry techniczne sprawiają, że moduł MT-3xx jest atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla prostych systemów profesjonalnych jak i systemów na użytek osób prywatnych. Moduł MT-301 udostępnia 4 wejścia binarne, 2 wyjścia binarne oraz dwa analogowe wejścia prądowe. Może pracować w trybie jednoczesnej transmisji pakietowej GPRS oraz przesyłania wiadomości SMS, przekazując informacje o zaistniałych zdarzeniach. Umożliwia również zdalne odpytywanie o stan wejść i liczników oraz sterowanie wyjściami. Moduł posiada metalową obudowę z możliwością montażu na szynie DIN, wbudowany akumulator, zegar czasu rzeczywistego RTC i nieulotną pamięć Flash z możliwością zdalnej aktualizacji ustawień konfiguracyjnych. Pozostałe modele serii MT-3xx różnią się wyłącznie zasobami wejść/wyjść: MT-302 8DI, MT-303 6DI/2DI, MT-304 7DI/1AI). Moduł Telemetryczny MT-301/302/303/304 Wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologii GSM Moduły Telemetryczne MT-301/302/303/304 są dedykowanym, zorientowanym na rynek monitoringu urządzeniem udostępniającym możliwość transmisji danych w sieci GSM w trybie jednoczesnej transmisji pakietowej GPRS oraz przesyłania wiadomości SMS. Zwarta konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM i odpowiednio dobrane parametry techniczne gwarantują, że urządzenie może znaleźć zastosowanie zarówno w prostych systemach profesjonalnych jak i w systemach telemetrii i nadzoru na użytek osób prywatnych. 16

17 Zasoby sprzętowe Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304: Transmisja pakietowa GSM/GPRS Integralny modem GSM 900 / 1800 Autonomiczne logowanie się do sieci GSM/GPRS Wejścia binarne (MT-301/302/303/304) Wyjścia binarne (MT-301/303) Wejścia analogowe 4-20 ma (MT-301/304) Praca zdarzeniowa Integralny akumulator Li-Polymer Możliwość montażu na szynie DIN Rozłączalne listwy zaciskowe Łatwa samodzielna konfiguracja 17

18 MT Wejścia binarne/licznikowe Wyjścia binarne Wejścia analogowe Funkcjonalność Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304: Sposoby komunikacji - GPRS - transmisja pakietowa - SMS Wszystkie wejścia binarne mogą pracować jako wejścia licznikowe (5Hz max) Łatwa konfiguracja zdarzeniowego wysyłania danych, SMS-ów i wydzwaniania Możliwość samodzielnego zgłaszanie zdarzeń alarmowych Programowalne poziomy alarmowe (4) i histereza dla wejść analogowych Możliwość lokalnej i zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło Montaż na szynie DIN Zasilanie V DC Rozłączalne listwy zaciskowe Diody LED (aktywność GSM, status/tryb pracy GSM, aktywność szeregowego portu konfiguracyjnego) Dane techniczne Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304 Ogólne Wymiary (długość x szerokość x wysokość) Waga Sposób mocowania Temperatura pracy Klasa ochrony 124x63x30 mm 100 g DIN Rail 35mm 0 1) C IP40 1) Temperatury pracy poniżej 0 C nie sa rekomendowane ze względu na wymagania dla baterii LI-Polymer 18

19 Modem GSM/GPRS Typ modemu GSM Zakresy częstotliwości (EGSM 900 MHz) Moc szczytowa nadajnika (EGSM 900 MHz) Zakresy częstotliwości (EGSM 1800 MHz) Moc szczytowa nadajnika (EGSM 1800 MHz) Modulacja Odstęp międzykanałowy Antena WISMO Quick Dual Band GSM/GPRS module EGSM900/1800 Nadajnik: od 880 MHz do 915 MHz Odbiornik: od 925 MHz do 960 MHz 33 dbm (2W) - stacja klasy 4 Nadajnik: od 1710 MHz do 1785 MHz Odbiornik: od 1805 MHz do 1880 MHz 30 dbm (1W) - stacja klasy 1 0,3 GMSK 200 khz 50Ω Zasilanie Napięcie stałe (DC) Prąd wejściowy (A) (dla 12V DC) Wewnętrzna bateria Li-Polymer Idle 0, mah V Max 0,60 Wejścia I1...I4 Zakres napięcia wejściowego Rezystancja wejściowa Wejściowe napięcie ON (1) Wejściowe napięcie OFF (0) V 5,4 kω > 9V V Wyjścia Q1...Q2 Zalecany średni prąd dla pojedynczego wyjścia Prąd dla pojedynczego wyjścia Spadek napięcia dla 350mA 50mA 350mA max. <3,5V max. Wejścia analogowe A1,A2 ( ma) Zakres pomiarowy Rezystancja wejściowa Spadek napięcia dla 20mA Przetwornik A/D Dokładność ma 100Ω typ. < 2V max. 10 bitów ±3% max. 19

20 Rysunki i wymiary Wszystkie wymiary podano w milimetrach! Prowadzenie rurociągów freonowych Rurociągi freonowe z rur Cu o średnicach: gaz 22 / ciecz 18 mm izolowane izolacją kauczukową o gr.19 mm. Sposób izolowania zgodny z dokumentacją producenta. Rurociągi prowadzone od klimatyzatorów (pod podłogą techniczną ) poprzez pomieszczenie przedsionka serwerowni do pomieszczenia archiwum i pionowo na dach do agregatów skraplających. Instalację mocować na odpowiednich uchwytach montowanych do podłogi lub ściany. Montaż zgodny z wytycznymi montażowymi producenta klimatyzatorów Odprowadzenie skroplin, doprowadzenie wody do nawilżaczy Instalację skroplin należy prowadzić do sąsiadującego pomieszczenia technicznego za pomocą pompy skroplin. W projekcie przewidziano odprowadzenie skroplin np. rurami PE o średnicy 32 mm. Instalację mocować na odpowiednich uchwytach montowanych do podłogi lub ściany. 20

21 Doprowadzenie wody do nawilżaczy wykonać np. za pomoca rur PP zgrzewanych o średnicy ½ i poprowadzić od zaworu zlokalizowanego w towarzyszącym pomieszczeniu technicznym. Przed pomieszczeniem serwerowni na instalacji wodnej zamontować zawór odcinający, zabezpieczający przed awarią i zalaniem pomieszczenia serwerowni. Zawór sterowany z niezależnego systemu detekcji wody umieszczonego pod każdym klimatyzatorem rzędowym Rozbudowa systemu Dla rozbudowy systemu projektuje się dodatkowe dwa klimatyzatory rzędowe (Klima3, Klima4) o tych samych parametrach technicznych oraz mocach chłodniczych. Wszystkie instalacje prowadzone w ten sam sposób jak w I etapie Regulacje i próby Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel Inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich próbach. Tydzień przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch próbny Zabezpieczenia p.poż Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane zabezpieczyć ogniochronnie EI 21

22 6. SPECYFIKACJA DOBRANYCH URZĄDZEŃ 22

23 23

24 7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie Typ urządzeń J.m. Ilość Uwagi I 1 Klimatyzatory rzędowe klimatyzacji precyzyjnej Klimatyzator rzędowy klimatyzacji precyzyjnej sprężarka digital scroll wraz z opcjami jak w opisie CR035RA szt. 2 2 Skraplacz chłodzony powietrzem z nóżkami HCR59 Szt. 2 3 RURA CU 22 (gazowa) + izolacja kauczukowa 19 mm Thermaflex A/C m RURA CU 18 m Pompa skroplin typ Sololift Grundfoss szt. 1 6 Odprowadzenie skroplin rura PE 32 m Woda dla nawilżaczy rura PCV ½ m Zawór odcinający wodę sterowany od czujnika podłogowego Szt. 1 9 Czynnik chłodniczy R410A kg Konstrukcja wsporcza pod skraplacze Szt MODUŁ GSM/GPRS Seria MT-3xx Szt Masa HILTI CP 611 A Masa ogniochronna Szt. 4 wg. karty doboru Emerson Network Power wg. karty doboru Emerson Network Power Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Sposób rozwiązania zostanie uzgodniony z administrator em budynku 24

25 8. PRZEDMIAR ROBÓT 25

26 9. UWAGI KOŃCOWE Projekt został opracowany o aktualne i przyszłe potrzeby Inwestora. Dlatego jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od przedstawionych koncepcji i rozwiązań technicznych, wymagają pisemnej zgody Inwestora. Materiały i urządzenia, na których oparto projekt wykonawczy stanowią minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie. 26

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI 14 Contents 1. Wstęp... 16 1.1 Przedmiot ST... 16 1.2. Zakres stosowania ST... 16 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI.... ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE....1. Parametry charakterystyczne..... Dobór agregatu wody lodowej...3.3. Klimakonwektory...4.4. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa

SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Centralka kontrolno-pomiarowa SETEBOS Monitorowanie temperatury i wilgotności z kalkulacją punktu rosy lub wielopunktowe zewnętrzne monitorowanie temperatury Sterowanie 4 (8) wyjściami typu relay

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców:

Wykonawcy. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) odpowiada na pytania wykonawców: GOZ-353-2210-1/14 Warszawa, dnia 18.02.2014r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa szaf klimatyzacyjnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 5. PRACE DEMONTAŻOWE... 2 6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS

ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne,. :VWS 1.1.Przedmiot ST 3U]HGPLRWHPVSHF\ILNDFMLWHFKQLF]QHMVZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHGRVWDZ\PRQWD*XLRGELoru XU]G]HZHQW\ODF\MQ\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FKZHQW\ODWRU\FHQWUDOHZHQW\ODF\MQH

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA. Wydziału Jarzm W-35 C O M E T R O N N T NOWE TECHNOLOGIE 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Warszawska 1 tel. 32 4762717; 606476137 e-mail: poczta@cometron.pl www.cometronnt.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-WYKONAWCZA klimatyzacji budynku

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW

Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b. Wymagania dla UPS 5KW Formularz cenowy dla Systemu zasilania i klimatyzacji załącznik nr 9b 1. UPS 5KW Wymagane parametry UPS 5 KW Wymagania dla UPS 5KW Parametry proponowanego Spełnienie 1. napięcie wejsciowe od 100 do 300

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo