PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie BRANŻA: KLIMATYZACJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTOR: Urząd Miasta Nysa Kolejowa 15, Nysa JEDNOSTKA IQ Sp. z o.o. Klimat Sp. k. PROJEKTOWANIA: ul. Karola Goduli 36, Ruda Śląska OPRACOWAŁ: Arkadiusz Czerpak PROJEKTOWAŁ: Wojciech Ciepliński EGZ. NR 1 / 4 RUDA ŚLĄSKA WRZESIEŃ 2010

2 SPIS TREŚCI 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z IZBY SPIS RYSUNKÓW ZAŁOŻENIA Podstawa prawna i zakres opracowania Dane wyjściowe Faza opracownaia i uwagi ogólne Charakterystyka obiektu Ustalenia formalno-prawne OPIS TECHNICZNY Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Wymagania techniczne Założenia funkcjonalne Założenia techniczne Opis wykonania Opis ogólny klimatyzacji Sterowanie systemem klimatyzacji i powiadamianie o alarmach Prowadzenie rurociągów freonowych Odprowadzenie skroplin, doprowadzenie wody do nawilżaczy Rozbudowa systemu Regulacje i próby Zabezpieczenia p.poż SPECYFIKACJA DOBRANYCH URZĄDZEŃ ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT UWAGI KOŃCOWE

3 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Katowice, r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr156 poz.1118 z późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że projekt wykonawczy pod nazwą: Pom i e s z c z e n i e C e n t r u m P r z e t w a r z a n i a D a n y c h U r z ę d u M i a s t a N y s a Część 1: INSTALACJA KLIMATYZACJI został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: Opracowujący: Arkadiusz Czerpak Projektant: Wojciech Ciepliński 3

4 2. KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z IZBY 4

5 5

6 3. SPIS RYSUNKÓW INSTALCJA KLIMATYZACJI NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA 1 Instalacja klimatyzacji serwerowni 1:100 6

7 4. ZAŁOŻENIA 4.1. Podstawa prawna i zakres opracowania Podstawą prawną niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem nr 2010/INF/14 z dnia Przedmiotem opracowania wielobranżowego jest projekt Centrum Przetwarzania Danych w budynku Urzędu Miasta Nysa, Kolejowa 15, Nysa. Całość opracowania ujęta została w następujących projektach częściowych: 1. Klimatyzacja precyzyjna 2. Kontrola dostępu 3. Monitoring wizyjny 4. Rozbudowa instalacji elektrycznej i logicznej Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem część 1-szą, tj. Instalacja klimatyzacji. 7

8 4.2. Dane wyjściowe Uzgodnienia z Inwestorem Inwentaryzacja pomieszczenia przewidzianego na serwerownię Projekty branżowe Uzgodnienia międzybranżowe Ustawa Prawo budowlane z 7. lipca 1994 r, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2. września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego PN - EN :2003 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń Instalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inżyniera elektryka. Obliczanie. Projektowanie. Montaż. Eksploatacja stan prawny na styczeń 2006 r. WTWiO robót budowlanych; cześć D: roboty instalacyjne. Zeszyt 1: instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych ITB, W-wa 2003 Rozporządzenie MSWiA z dn r. DzU Nr 121 poz W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z późniejszymi zmianami Norma BN Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe ogólne wymagania, Norma międzynarodowa ISO/IEC określająca wymagania dla okablowania strukturalnego (edycja i 2002) Norma europejska EN europejska określająca wymagania dla okablowania strukturalnego Norma europejska TIA/EIA-568A określająca wymagania dla zakończeń kablowych (edycja 1995 i 2002) Norma europejska EN określająca wymagania dot. planowania i implementacji systemów okablowania strukturalnego Norma międzynarodowa IEC (3) określająca wymagania dla okablowania LSOH PN-EN 13053:2004 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN 13779:2005 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 8

9 PN-89/B Wentylacja i klimatyzacja - Rysunek techniczny - Zasady wykonywania i oznaczenia PN-EN :2003 Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 1: Rury do instalacji rurowych 4.3. Faza opracownaia i uwagi ogólne Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Budowlano - Wykonawczy opracowany w stopniu szczegółowości niezbędnym do wykonania instalacji przez doświadczonego Wykonawcę. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie za uprzednią zgodą Inwestora i Projektanta Charakterystyka obiektu Na budowę serwerowni Inwestor przewidział adaptację pomieszczenia poddasza budynku Urzędu Miasta Nysa. Szerokość - 4,82 m Długość - 8,23 m Wysokość całkowita - 2,1 m Powierzchnia całkowita pomieszczenia 39 m 2 Wysokość podniesienia podłogi technicznej 0,6 m Przestrzeń pod podłogą techniczną 0,6 m Grubość płyt podłogi technicznej 0,4 m Drzwi wejściowe - 1 Ilość okien - 0 Kondygnacja - poddasze 9

10 4.5. Ustalenia formalno-prawne Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią własność Inwestora i mogą być stosowane jedynie w celu określonym umową zawartą między Wykonawcą i Zamawiającym. Jakiekolwiek zmiany urządzeń, aparatury lub rozwiązań w realizowanym projekcie wymagają pisemnej akceptacji Inwestora. Wykonawca instalacji klimatyzacji jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania instalacji klimatyzacji w koordynacji z innymi branżami Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne atesty i deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 10

11 5. OPIS TECHNICZNY 5.1. Przedmiot i zakres opracowania Opis założeń projektowych Założenia projektowe oparte są na wizji lokalnej oraz wymaganiach Inwestora w zakresie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Poniżej podstawowe założenia: Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego przyjęto następujące: Zima - 35 ºC Lato + 40 ºC Tablica 2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w serwerowni w obrębie klimatyzatora rzędowego: Pora roku Temp. powrotna ze strefy ciepłej do klimatyzatora [ o C] Wilgotność względna [%] Zima od 30 do Lato od 30 do Uwagi Wymagania techniczne Wymaga się zachowania nowoczesnych standardów o zaawansowanych technologiach. Nie dopuszcza się modyfikacji przyjętych w projekcie standardów. Aby projektowane rozwiązanie spełniało wymagania zarówno funkcjonalne jak i techniczne na etapie wykonywania dokumentacji dokonano szeregu uzgodnień oraz przyjęto do stosowania określone normy. 11

12 Założenia funkcjonalne wysoka jakość, praktyczność, ekonomiczność rozwiązań, możliwość rozbudowy, uniwersalność funkcji, mechanizmy odporności na awarie, Założenia techniczne Dla doboru klimatyzatorów rzędowych klimatyzacji precyzyjnej wykorzystano dane elektryczne i cieplne istniejących serwerów : szafa 1 Moc całkowita (w watach): Moc całkowita (w woltoamperach): Całkowite ciepło wydzielane (BTU/godz.): HP StorageWorks 4/ HP StorageWorks 4/ cisco catalyst HP DL 380 G HP ML HP DL 380 G HP DL 380 G HP Półka dyskowa EVA HP Półka dyskowa MSL

13 APC Smart UPS RT 5000 RM 1057 SUMA szafa2 Moc całkowita (w watach): Moc całkowita (w woltoamperach): Całkowite ciepło wydzielane (BTU/godz.): HP DL 360 G HP ML HP ML APC Smart UPS APC SC APC SC APC SC APC SC SUMA

14 5.2. Opis wykonania Opis ogólny klimatyzacji Klimatyzacja serwerowni dla potrzeb I etapu oparta jest na dwóch klimatyzatorach rzędowych (Klima1, Klima2) klimatyzacji precyzyjnej ze sprężarkami z płynną regulacją mocy chłodniczej w zakresie % o mocy chłodniczej jawnej Q=32,4 kw każda (dobór urządzeń przy temp. powrotnej do klimatyzatora t=32º i wilgotności φ=29%; dobory urządzeń zamieszczone w rozdziale 6). Schłodzone powietrze nawiewane będzie do zimnego korytarza poprzez dyfuzory z możliwością ukierunkowania strugi powietrza do wyboru: w lewo, prawo lub w obu kierunkach. Dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej nie są wymagane kratki wentylacyjne w podłodze technicznej. Klimatyzatory rzędowe wyposażone w następujące elementy: Sterowniki z wyświetlaczem graficznym na drzwiach frontowych w każdym klimatyzatorze możliwość wyłączenia urządzenia po otrzymaniu sygnału z centralki przeciwpożarowej; styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy) płynna regulacja wydajności wentylatorów wentylator elektronicznie komutowany EC FAN z płynną regulacją obrotów w funkcji temperatury wlotowej do szaf serwerowych; pobór mocy elektrycznej wentylatorów EC = 1,26 kw sprężarka digital scroll płynna regulacja mocy chłodniczej w zakresie % na sprężarce; czynnik chłodniczy R410A; nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych; pobór mocy elektrycznej przez sprężarkę = 9,34 kw czujniki temperatury szaf rack podłączone do jednostek klimatyzacyjnych; możliwość monitorowania na sterowniku parametrów temperatury powietrza wlotowego na poszczególnych szafach rack nawilżacz parowy - powinien być podległy systemowi sterowania klimatyzacją precyzyjną nagrzewnica elektryczna regulatory prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza - system pracy zimowej praca klimatyzatorów w trybie n+1 automatyczny reset po zaniku napięcia sposób dystrybucji powietrza: nawiew powietrza do korytarza zimnego powietrza poprzez dyfuzory z możliwością ukierunkowania strugi powietrza do wyboru: w lewo, prawo lub w obu kierunkach klimatyzatory ustawione w rzędzie szaf rack możliwość podłączenia lini chłodniczych do klimatyzatorów od spodu lub od góry urządzenia pompa kondensatu wewnątrz klimatyzatora skraplacz chłodzony powietrzem - temperatura zewnętrzna lato 40 ºC, zima -35ºC możliwość zainstalowania w klimatyzatorze jednocześnie dwóch kart SNMP oraz Modus (opcja) Układy sterujące (automatyka) klimatyzacją powinny mieć możliwość ścisłej współpracy z systemami: gaszenia gazowego (odpowiednia konfiguracja z klimatyzatorami rzędowymi) sygnalizacji pożaru systemem monitoringu BMS Agregaty skraplające zlokalizowane na odpowiednich konstrukcjach wsporczych na dachu budynku w części bezpośrednio nad pomieszczeniem serwerowni (zgodnie z miejscem 14

15 zaznaczonym na zdjęciu dachu). Sposób rozwiązania zostanie uzgodniony z administratorem budynku Sterowanie systemem klimatyzacji i powiadamianie o alarmach Sterownie podstawowe odbywać sie będzie poprzez sterownik z wyświetlaczem graficznym zlokalizowanym na drzwiach frontowych w każdym klimatyzatorze. Klimatyzatory spięte będą pomiędzy sobą w układ redundantny zapewniający 100 % zapasu mocy chłodniczej na wypadek awarii jednej z szaf oraz w układ pracy naprzemiennej zapewniający równomierne zużycie urządzeń w trakcie eksploatacji. Należy także zwrócić uwagę na właściwe wysterowanie klap odcinających, w chwili obecnej klapy są otwarte ponieważ pracuje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Zaleceniem Inwestora jest aby w trakcie pracy klimatyzacji klapy były zamknięte. Jeżeli zajdzie potrzeba przewietrzenia pomieszczeni, klapy otwierane będą ręcznie. 15

16 W celu powiadamiania poprzez sms w przypadku wystąpienia awarii klimatyzatora rzędowego klimatyzacji precyzyjnej proponuje się wykorzystanie modułu GSM, który wyśle smsa na podane numery o odpowiedniej treści w przypadku awarii szafy. W przypadku zwarcia wejścia cyfrowego modułu przez wyjście alarmowe klimatyzatora zostanie wysłany sms z alertem o awarii szafy bez numeru alarmu. Dla pozostałych sygnałów (np. z ups) zostaje 6 wejść cyfrowych. Moduł gsm (nie zawiera karty SIM, karta SIM po stronie Inwestora, istnieje możliwość komunikacji z modułem przy pomocy GPRS w tym przypadku należy zastosować kartę SIM ze stałym adresem IP). Seria MT-3xx to zoptymalizowane kosztowo moduły telemetryczne, zorientowane na rynek monitoringu alarmowego i innych aplikacji nie wymagających lokalnych programów sterowania i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Zwarta konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM/GPRS i odpowiednio dobrane parametry techniczne sprawiają, że moduł MT-3xx jest atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla prostych systemów profesjonalnych jak i systemów na użytek osób prywatnych. Moduł MT-301 udostępnia 4 wejścia binarne, 2 wyjścia binarne oraz dwa analogowe wejścia prądowe. Może pracować w trybie jednoczesnej transmisji pakietowej GPRS oraz przesyłania wiadomości SMS, przekazując informacje o zaistniałych zdarzeniach. Umożliwia również zdalne odpytywanie o stan wejść i liczników oraz sterowanie wyjściami. Moduł posiada metalową obudowę z możliwością montażu na szynie DIN, wbudowany akumulator, zegar czasu rzeczywistego RTC i nieulotną pamięć Flash z możliwością zdalnej aktualizacji ustawień konfiguracyjnych. Pozostałe modele serii MT-3xx różnią się wyłącznie zasobami wejść/wyjść: MT-302 8DI, MT-303 6DI/2DI, MT-304 7DI/1AI). Moduł Telemetryczny MT-301/302/303/304 Wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologii GSM Moduły Telemetryczne MT-301/302/303/304 są dedykowanym, zorientowanym na rynek monitoringu urządzeniem udostępniającym możliwość transmisji danych w sieci GSM w trybie jednoczesnej transmisji pakietowej GPRS oraz przesyłania wiadomości SMS. Zwarta konstrukcja urządzenia, integralny modem GSM i odpowiednio dobrane parametry techniczne gwarantują, że urządzenie może znaleźć zastosowanie zarówno w prostych systemach profesjonalnych jak i w systemach telemetrii i nadzoru na użytek osób prywatnych. 16

17 Zasoby sprzętowe Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304: Transmisja pakietowa GSM/GPRS Integralny modem GSM 900 / 1800 Autonomiczne logowanie się do sieci GSM/GPRS Wejścia binarne (MT-301/302/303/304) Wyjścia binarne (MT-301/303) Wejścia analogowe 4-20 ma (MT-301/304) Praca zdarzeniowa Integralny akumulator Li-Polymer Możliwość montażu na szynie DIN Rozłączalne listwy zaciskowe Łatwa samodzielna konfiguracja 17

18 MT Wejścia binarne/licznikowe Wyjścia binarne Wejścia analogowe Funkcjonalność Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304: Sposoby komunikacji - GPRS - transmisja pakietowa - SMS Wszystkie wejścia binarne mogą pracować jako wejścia licznikowe (5Hz max) Łatwa konfiguracja zdarzeniowego wysyłania danych, SMS-ów i wydzwaniania Możliwość samodzielnego zgłaszanie zdarzeń alarmowych Programowalne poziomy alarmowe (4) i histereza dla wejść analogowych Możliwość lokalnej i zdalnej zmiany parametrów konfiguracyjnych modułu Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem w postaci listy uprawnionych numerów telefonów i IP, opcjonalnie hasło Montaż na szynie DIN Zasilanie V DC Rozłączalne listwy zaciskowe Diody LED (aktywność GSM, status/tryb pracy GSM, aktywność szeregowego portu konfiguracyjnego) Dane techniczne Modułu Telemetrycznego MT- 301/302/303/304 Ogólne Wymiary (długość x szerokość x wysokość) Waga Sposób mocowania Temperatura pracy Klasa ochrony 124x63x30 mm 100 g DIN Rail 35mm 0 1) C IP40 1) Temperatury pracy poniżej 0 C nie sa rekomendowane ze względu na wymagania dla baterii LI-Polymer 18

19 Modem GSM/GPRS Typ modemu GSM Zakresy częstotliwości (EGSM 900 MHz) Moc szczytowa nadajnika (EGSM 900 MHz) Zakresy częstotliwości (EGSM 1800 MHz) Moc szczytowa nadajnika (EGSM 1800 MHz) Modulacja Odstęp międzykanałowy Antena WISMO Quick Dual Band GSM/GPRS module EGSM900/1800 Nadajnik: od 880 MHz do 915 MHz Odbiornik: od 925 MHz do 960 MHz 33 dbm (2W) - stacja klasy 4 Nadajnik: od 1710 MHz do 1785 MHz Odbiornik: od 1805 MHz do 1880 MHz 30 dbm (1W) - stacja klasy 1 0,3 GMSK 200 khz 50Ω Zasilanie Napięcie stałe (DC) Prąd wejściowy (A) (dla 12V DC) Wewnętrzna bateria Li-Polymer Idle 0, mah V Max 0,60 Wejścia I1...I4 Zakres napięcia wejściowego Rezystancja wejściowa Wejściowe napięcie ON (1) Wejściowe napięcie OFF (0) V 5,4 kω > 9V V Wyjścia Q1...Q2 Zalecany średni prąd dla pojedynczego wyjścia Prąd dla pojedynczego wyjścia Spadek napięcia dla 350mA 50mA 350mA max. <3,5V max. Wejścia analogowe A1,A2 ( ma) Zakres pomiarowy Rezystancja wejściowa Spadek napięcia dla 20mA Przetwornik A/D Dokładność ma 100Ω typ. < 2V max. 10 bitów ±3% max. 19

20 Rysunki i wymiary Wszystkie wymiary podano w milimetrach! Prowadzenie rurociągów freonowych Rurociągi freonowe z rur Cu o średnicach: gaz 22 / ciecz 18 mm izolowane izolacją kauczukową o gr.19 mm. Sposób izolowania zgodny z dokumentacją producenta. Rurociągi prowadzone od klimatyzatorów (pod podłogą techniczną ) poprzez pomieszczenie przedsionka serwerowni do pomieszczenia archiwum i pionowo na dach do agregatów skraplających. Instalację mocować na odpowiednich uchwytach montowanych do podłogi lub ściany. Montaż zgodny z wytycznymi montażowymi producenta klimatyzatorów Odprowadzenie skroplin, doprowadzenie wody do nawilżaczy Instalację skroplin należy prowadzić do sąsiadującego pomieszczenia technicznego za pomocą pompy skroplin. W projekcie przewidziano odprowadzenie skroplin np. rurami PE o średnicy 32 mm. Instalację mocować na odpowiednich uchwytach montowanych do podłogi lub ściany. 20

21 Doprowadzenie wody do nawilżaczy wykonać np. za pomoca rur PP zgrzewanych o średnicy ½ i poprowadzić od zaworu zlokalizowanego w towarzyszącym pomieszczeniu technicznym. Przed pomieszczeniem serwerowni na instalacji wodnej zamontować zawór odcinający, zabezpieczający przed awarią i zalaniem pomieszczenia serwerowni. Zawór sterowany z niezależnego systemu detekcji wody umieszczonego pod każdym klimatyzatorem rzędowym Rozbudowa systemu Dla rozbudowy systemu projektuje się dodatkowe dwa klimatyzatory rzędowe (Klima3, Klima4) o tych samych parametrach technicznych oraz mocach chłodniczych. Wszystkie instalacje prowadzone w ten sam sposób jak w I etapie Regulacje i próby Regulacja i próby wszystkich układów powinny być wykonane i zaprotokołowane przed zakryciem instalacji w całości i przed końcowym odbiorem. Wykonawca powinien dokonać prób wszystkich urządzeń przez siebie dostarczonych. Przedstawiciel Inwestora powinien mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich próbach. Tydzień przed końcowym odbiorem powinien być wykonany rozruch próbny Zabezpieczenia p.poż Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane zabezpieczyć ogniochronnie EI 21

22 6. SPECYFIKACJA DOBRANYCH URZĄDZEŃ 22

23 23

24 7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie Typ urządzeń J.m. Ilość Uwagi I 1 Klimatyzatory rzędowe klimatyzacji precyzyjnej Klimatyzator rzędowy klimatyzacji precyzyjnej sprężarka digital scroll wraz z opcjami jak w opisie CR035RA szt. 2 2 Skraplacz chłodzony powietrzem z nóżkami HCR59 Szt. 2 3 RURA CU 22 (gazowa) + izolacja kauczukowa 19 mm Thermaflex A/C m RURA CU 18 m Pompa skroplin typ Sololift Grundfoss szt. 1 6 Odprowadzenie skroplin rura PE 32 m Woda dla nawilżaczy rura PCV ½ m Zawór odcinający wodę sterowany od czujnika podłogowego Szt. 1 9 Czynnik chłodniczy R410A kg Konstrukcja wsporcza pod skraplacze Szt MODUŁ GSM/GPRS Seria MT-3xx Szt Masa HILTI CP 611 A Masa ogniochronna Szt. 4 wg. karty doboru Emerson Network Power wg. karty doboru Emerson Network Power Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Dokładny obmiar na budowie Sposób rozwiązania zostanie uzgodniony z administrator em budynku 24

25 8. PRZEDMIAR ROBÓT 25

26 9. UWAGI KOŃCOWE Projekt został opracowany o aktualne i przyszłe potrzeby Inwestora. Dlatego jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od przedstawionych koncepcji i rozwiązań technicznych, wymagają pisemnej zgody Inwestora. Materiały i urządzenia, na których oparto projekt wykonawczy stanowią minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne, które muszą być spełnione. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów, rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie. 26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo