ST Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST.02.07.02.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory. :VWS"

Transkrypt

1 ST Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wentylatory, centrale wentylacyjne,. :VWS 1.1.Przedmiot ST 3U]HGPLRWHPVSHF\ILNDFMLWHFKQLF]QHMVZ\PDJDQLDZ]DNUHVLHGRVWDZ\PRQWD*XLRGELoru XU]G]HZHQW\ODF\MQ\FKLNOLPDW\]DF\MQ\FKZHQW\ODWRU\FHQWUDOHZHQW\ODF\MQH klimaw\]dwru\zexg\qnxägrpxvwxghqwd SU]\XOLF\2UOW/ZRZVNLFK w Gorzowie Wlkp. przebudowywanego na budynek dydaktyczny. 1.2.Zakres stosowania: Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. =DNUHVURERWREMW\FKVSHF\ILNDFMWHFKQLF]Q 6SHF\ILNDFMDWHFKQLF]QDREHMPXMHQDVWSXMF\]DNUHVUREyW -GRVWDZDXU]G]HZJwymogów niniejszej specyfikacji -PRQWD*XU]G]HZJGRNXPHQWDFMLSURMHNWRZHMLZDUXQNRZPRQWD*XSRGDQ\FKSU]H]LFK SURGXFHQWyZXU]G]H -SRáF]HQLHXU]G]H]LQVWDODFMDPL]JRGQLH ]'RNXPHQWDFMDSURMHNWRZ -rozruch technolgiczny, badania wg wymogów PN-78/B RGVWDZRZHRNUHOHQLDZJ31-68/B DWHULDá\ :\PDJDQLDGRW\F]FHPDWHULDáyZLXU]G]H 2.1.Wentylatory: 2.1.1:HQW\ODWRU\NDQDáRZH -ZHQW\ODWRUNDQDáRZ\]UHJXODWRUHPREURWyZ]SU]HSXVWQLFD]ZURWQ. standard: producent SYSTEMAIR 2.1.2Wentylatory osiowe -wentylator SILENT 100 CDZ z czujnikiem ruchu standard: Producent VENTURE INDUSTRIES -ZHQW\ODWRU6,/(17&+=]F]XMQLNLHPZLOJRWQRFL standard: Producent VENTURE INDUSTRIES -ZHQW\ODWRU6,/(17&5=]RSy(QLHQLHPF]Dsowym standard: Producent VENTURE INDUSTRIES Parametry techniczne: jak w dokumentacji technicznej. 2.2.Klimatyzatory: Klimatyzator serwerowi NOLPDW\]DWRUFLHQQ\PRGHO*+01/$ PRFNDWFKáRGQLF]DN: moc elektryczna 1,72 kw z regulatorem pracy zimowej standard: producent LENNOX Klimatyzatory podsufitowe klimatyzator podsufitowy PRGHO7+0PRFNDWFKáRGQLF]DN: moc elektryczna 2,56 Kw standard: producent LENNOX

2 klimatyzator podsufitowy model THM36 PRFNDWFKáRGQLF]DN: moc elektryczna 3,7 kw standard: producent LENNOX 2.3.Centrale wentylacyjne Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne CNW1 centrala nawiewno-wywiewna typ VS-75-R-5+66RZ\GDMQRFL 7820 m^3/h i VSU*XG\VSR]\F\MQ\P3D na wywiewie 70PAKLVSUH*XG\VSR]\F\MQ\P3D RG]\VNXFLHSáDRUD]ZWáXPLNLKDáDVXQDZ\ORFLHSRZLHWU]DQDZLHZDQHJRLZORFLHSRZLHWU]D - sterowanie temphudwxusrzlhwu]dqdzlhzdqhjrsrpsdrelhjrzdzrg\ju]hzf]hm]dzyu WUyMGURJRZ\]VLáRZQLNLHPF]XMQLNWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DQDZLHZDQHJR]DVLODQH]V]DI\ ]DVLODMFR-sterowniczej ( parametry techniczne pompy, zaworu trójdrogowego wg dokumentacji projektowej) -V]DID]DVLODMFR-VWHURZQLF]DUHJXODWRU]Z\ZLHWODF]HPFLHNáR-krystalicznym, programator W\JRGQLRZ\LGRERZ\ZDUWRFL]DGDQHMWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DVWHURZDQLHZDUWRFL temperatury zadanej poprzez regulator trójdrogowy, sterowanie i zasilaniesudfsrps\ Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne CNW2 centrala nawiewno-wywiewna model VS-55-L-5+66RZ\GDMQRFL: PAKLVSU*XG\VSR]\F\MQ\P3D na wywiewie: PAKLVSUH*XG\VSR]\F\MQ\P3D RG]\VNXFLHSáDRUD]ZWáXPLNLKDáDVXQDZ\ORFLHSRZLHWU]DQDZLHZDQHJRLZORFLHSRZLHWU]D -V]DID]DVLODMFR-VWHURZQLF]DUHJXODWRU]Z\ZLHWODF]HPFLHNáR-krystalicznym, programator t\jrgqlrz\lgrerz\zduwrfl]dgdqhmwhpshudwxu\srzlhwu]dvwhurzdqlhzduwrfl WHPSHUDWXU\]DGDQHMSRSU]H]UHJXODWRUWUyMGURJRZ\VWHURZDQLHL]DVLODQLHSUDFSRPS\ Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne CNW3 centrala nawiewno-wywiewna model VS-40-L-RH/SS o wydamqrfl PAKLVSU*XG\VSR]\F\MQ\P3D na wywiewie:

3 PAKLVSUH*XG\VSR]\F\MQ\P3D RG]\VNXFLHSáDRUD]ZWáXPLNLKDáDVXQDZ\ORFLHSRZietrza nawiewanego i wlocie powietrza -V]DID]DVLODMFR-VWHURZQLF]DUHJXODWRU]Z\ZLHWODF]HPFLHNáR-krystalicznym, programator W\JRGQLRZ\LGRERZ\ZDUWRFL]DGDQHMWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DVWHURZDQLHZDUWRFL temperatury zaddqhmsrsu]h]uhjxodwruwuymgurjrz\vwhurzdqlhl]dvlodqlhsudfsrps\ Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne CNW4 centrala nawiewno-wywiewna model VS-40-L-5+66RZ\GDMQRFL PAKLVSU*XG\VSR]\F\MQ\P3D RZ\GDMQRFLQDZ\ZLHZLH: 4420 maklvsuh*xg\vsr]\f\mq\p3d RG]\VNXFLHSáDRUD]ZWáXPLNLKDáDVXQDZ\ORFLHSRZLHWU]DQDZLHZDQHJRLZORFLHSRZLHWU]D -V]DID]DVLODMFR-stHURZQLF]DUHJXODWRU]Z\ZLHWODF]HPFLHNáR-krystalicznym, programator W\JRGQLRZ\LGRERZ\ZDUWRFL]DGDQHMWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DVWHURZDQLHZDUWRFL WHPSHUDWXU\]DGDQHMSRSU]H]UHJXODWRUWUyMGURJRZ\VWHURZDQLHL]DVLODQLHSUDFSRPS\ 2.4. Nawiewniki higrosterowalne Nawiewniki montowane w ramach stolarki okiennej -nawiewnik higrosterowlny EMM707 standard:producent AERECO -nawiewnik higrosterowlny EHA 20-]RVSU]tem standard:producent AERECO 1DZLHZQLNLPRQWRZDQHZFLDQLH]HZQWU]QHM -nawiewnik higrosterowlny EHT z RVSU]WHPstandard:producent AERECO 2.5. Osuszacz Osuszacz powietrza dla pomieszczenia komór kriogenicznych standard: producent MONSTERS wg wytycznych dostawcy komór kriogenicznych Digestorium Typowe digestorium z zamontowanym wentylatorem wywiewnym 2.7.Przewody wody grzewczej wg ST U]HZRG\ZHQW\ODF\MQHNV]WDáWNLZHQW\ODF\MQHF]HUSQLHSRZLHWrza wg wymogów ST i Dokumentacji projektowej 2.9.Izolacje :

4 -RWXOLQ\]ZHáQ\PLQHUDOQHMQDIROLLDOXPLQLRZHMJUXERFLPPGRL]RODFMLFLHSOQHM przewodów wentylacyjnych SURZDG]F\FKSRZLHWU]DFKáRGQH]HZQWU]QHOXESRRG]\VNX FLHSáD -RWXOLQ\]ZHáQ\PLQHUDOQHMQDIROLLDOXPLQLRZHMJUXERFLPPGRL]RODFMLFLHSOQHM przewodów -RWXOLQ\3(]]DPNQLW\PLSRUDPLGRL]RODFMLSU]HZRGyZF]\QQLNDFKáRGQLF]HJRZ ]HVSRáDFKNOLPDW\]DF\MQ\FKW\SXÄ63/,7 6SU]W 5RG]DM]DVWRVRZDQHJRVSU]WXLMHJRLORüZLQQ\RGSRZLDGDüZ\PDJDQLRP]DZDUW\PZ 3ODQLH]DSHZQLHQLDMDNRFLLZ\QLNDMF\P]QLHJRSURMHNFLHRUJanizacji robót jaki winien RSUDFRZDü:\NRQDZFD]JRGQLH]Z\PDJDQLDPL]DZDUW\PLZ67 4.Transport: URGNLWUDQVSRUWRZHSRZLQQ\RGSRZLDGDüSRGZ]JOGHPW\SyZLLORFLZ\PDJDQLRP ]DZDUW\PZ3ODQLH]DSHZQLHQLDMDNRFLLZ\QLNDMF\P]QLHJRSURMHNFLHRUganizacji robót MDNLZLQLHQRSUDFRZDü:\NRQDZFD]JRGQLH]Z\PDJDQLDPL]DZDUW\PLZ67 5. Wykonanie robót: 5.1.centrale wentylacyjne: -PRQWD*FHQWUDOLZHQW\ODF\MQHMZJ'75XU]G]HQLDL'RNXPHQWDFMLSURMHNWRZHM -RGSURZDG]HQLHVNURSOLQZ\NRQ\ZDüSU]Hwodami kanalizacyjnymi PVC wg wymogów podanych w ST do projektowanej kanalizacji sanitarnej w budynku. -SRáF]HQLHZRG\JU]HZF]HM]FHQWUDOZHQW\ODF\MQZ\NRQ\ZDüSU]HZRGDPL rurami instalacyjnymi czarnymi wg ST áf]hqlhdupdwxu\rgflqdmfhm]dzruyzwuymgurjrz\fk]vlárzqlnlhpsrpsz\nrq\zdü]d SRPRFSRáF]HJZLQWRZ\FKLNRáQLHU]RZ\FKZJ31-74/H L]RODFMDSU]HZRGyZZRG\JU]HZF]HMLDUPDWXU\Z\NRQ\ZDüRWXOLQDPL3(]]DPNQLW\PL SRUDPL*UXERüL]RODFMLZJZ\PRJyZ31-85/B Klimatyzatory typu SPLIT: -PRQWRZDüZJZ\PDJDSRGDQ\FKSU]H]SURGXFHQWDLZ\PDJDZ]DZDUW\FKZ Dokumentacji projektowej. -SU]HZRG\RELHJXF]\QQLNDFKáRGQLF]HJRZ\NRQ\ZDü]UXUPLHG]LDQ\FKVSHáQLDMF\FK Z\PDJDQLDSURGXFHQWDXU]G]HQLD5XU\áF]\ü]HVRE]DSRPRFOXWRZDQLDWZDUGHJR -L]RODFMDSU]HZRGyZ5XU\L]RORZDüRWXOLQDPL]NDXF]XNXV\QWHW\F]QHJR]]DPNQLWymi SRUDPLRJUXERFLPP2WXOLQ\L]RODF\MQHáF]\ü]HVRESRSU]H]NOHMHQLH]áF]1LH GRSXV]F]DVLáF]HQLHRWXOLQ]DSRPRFWDPVDPRNOHMF\FK 5.4.Wentylatory 0RQWRZDüZJRWRZ\FKRWZRUDFKOXESU]HZRGDFKZHQW\ODF\MQ\FKZJLQVWUXNFMLPRQWD*RZHM producenta..rqwurodmdnrflureyw.rqwurodmdnrflureyweg]lhsu]helhjdád]jrgqlh]3urjudphp=dshzqlhqld-dnrfl RSUDFRZDQ\PSU]H]:\NRQDZFZ\PDJDQLDPLRJyOQ\PL]DZDUW\PLZ67RUD] SU]\ZRáDQ\PLZQLQLHMV]HMVSHF\ILNDFMLQRUPDPL 7.Obmiar robót -HGQRVWNREPLDURZMHVWNSOQDNWyU\VNáDGDVLNRPSOHWUREyW]ZL]DQ\FK]PRQWD*HP XU]G]HQLDMDNLPMHVWFHQWUDODZHQW\ODF\MQDNOLPDW\]DWRUZHQW\ODWRUQDJU]HZQLFD elektryczna powietrza nawiewanego. 2EPLDU\EGGRNXPHQWRZDQHZg zasad podanych w ST

5 8.Odbiór robot: 5RERW\EGRGELHUDQHZJZ\PDJD]DZDUW\FKZ31-78/B %DGDQLDGRSXV]F]DOQ\FKZDUWRFLSR]LRPXG(ZLNXZJZ\PDJD31-87/B-02151/02 2GELRU\EGGRNXPHQWRZDQHZJ]DVDGSRGDQ\FKZ67 3RGVWDZDSáDWQRFL =DNUHVUREyWREMW\FKMHGQRVWNREPLDURZNSOGODZ\V]F]HJyOQLRQ\FKZSXQNWDFK XU]G]H 9.1.Wentylatory wg dostawa wentylatora na miejsce wbudowania -PRQWD*ZHQW\ODWRUDZJRWRZ\PRWZRU]HZHQW\ODF\MQ\P -VSUDZG]HQLHG]LDáDQLDZHQW\ODWRUDZJ'75XU]G]HQLD -VSUDZG]HQLHZ\GDMQRFLZHQW\ODWRUDZJZ\PRJyZ31 78/B Klimatyzatory typu SPLIT wg 2.2.1, GRVWDZDXU]G]H -PRQWD*XU]G]HZUD]]Z\NRQDQLHPNRQVWUXNFMLZVSRUF]\FK - wynrqdqlhrwzruyzlsu]hmüsu]h]fldq\lvwurs\godlqvwdodfmlf]\qqlndfkárgqlf]hjr SRPLG]\MHGQRVWNZHZQWU]QL]HZQWU]QZUD]]RVDG]HQLHPWXOHLSU]HMFLRZ\FKZ FLDQDFKLVWURSDFK -Z\NRQDQLHLQVWDODFML]UXUPLHG]LDQ\FKRELHJXF]\QQLNDFKáRGQLF]HJRSRPLG]\MHGQRVWN ZHZQWU]QL]HZQWU]QL]RODFMDSU]HZRGyZ]UXUPLHG]LDQ\FKSUyE\V]F]HOQRFL instalacji -QDSHáQLHQLHLQVWDODFMLF]\QQLNLHPFKáRGQLF]\P - wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej w budynku - rozruch technologiczny wg wymogów DTR i PN-78/B Centrale wentylacyjne wg PRQWD*FHQWUDOLZSU]HVWU]HQLVWURSXSRGZLHV]RQHJRZUD]]SU]HSXVWQLFDPL]ZURWQ\PLQD GRSá\ZDFKSRZLHWU]DLHOHPHQWDPLVWHURZania i zasilania - wykonanie otworów rewizyjnych w stropie podwieszonym -SRáF]HQLHFHQWUDOL]LQVWDODFMZHQW\ODF\MQ kanalizacyjnej w budynku - rozruch technologiczny wg wymogów DTR, badania wg wymogów PN-78/B-10440, PN-ISO Centrale wentylacyjne wg PRQWD*FHQWUDOLZJ'75 -PRQWD*V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej -Z\NRQDQLHSU]\áF]DZRG\JU]HZF]HMP) do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej -PRQWD*]DZRUyZRGFLQDMF\FKQDSRGHMFLXZRG\JU]HZF]HMGRQDJU]HZQLF\ZFHQWUDOL ILOWUXVLDWNRZHJRUHJXODWRUyZSU]HSá\ZXZRG\JU]HZF]HMQD]DVLODQLXLREHMFLX]DZRUX trójdrogowego, zaworu trójdrogowego z VLáRZQLNLHPSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HM - izolacja przewodów wody grzewczej otulinami PE wg wymogów PN-B-02421: Z\NRQDQLH]DVLODQLDZHQHUJLHOHNWU\F]QSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HMVLáRZQLND ]DZRUXWUyMGURJRZHJR]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej -Z\NRQDQLHSU]HZRGyZ]DVLODMFR-sterowniczych elementów AKPiA zasilanych i VWHURZDQ\FK]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej.

6 -SRáF]HQLHFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM]LQVWDODFMZHQW\ODF\MQ kanalizacyjnej - rozruch technologiczny wg DTR, badania wg wymogów PN 78/B-10440, PN-ISO Centrale wentylacyjne wg PRQWD*FHQWUDli wg DTR -PRQWD*V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej -Z\NRQDQLHSU]\áF]DZRG\JU]HZF]HMPGRQDJU]HZQLF\ZFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM -PRQWD*]DZRUyZRGFLQDMF\FKQDSRGHMFLXZRG\JU]HZF]HMGRQDJU]HZQLF\ZFHQWUDOL filtru siatkowego, regulatorózsu]hsá\zxzrg\ju]hzf]hmqd]dvlodqlxlrehmflx]dzrux WUyMGURJRZHJR]DZRUXWUyMGURJRZHJR]VLáRZQLNLHPSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HM - izolacja przewodów wody grzewczej otulinami PE wg wymogów PN-B-02421: Z\NRQDQLH]DVLODQLDZHQHUJLHOHNWU\F]QSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HMVLáRZQLND ]DZRUXWUyMGURJRZHJR]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej -Z\NRQDQLHSU]HZRGyZ]DVLODMFR-sterowniczych elementów AKPiA zasilanych i VWHURZDQ\FK]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej. -SRáF]HQLHFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM]LQVWDODFMZHQW\ODF\MQ kanalizacyjnej - rozruch technologiczny wg DTR, badania wg wymogów PN 78/B-10440, PN-ISO Centrale wentylacyjne wg PRQWD*FHQWUDOLZJ'75 -PRQWD*V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej -Z\NRQDQLHSU]\áF]DZRG\JU]HZF]HMPGRQDJU]HZQLF\ZFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM -PRQWD*]DZRUyZRGFLQDMF\FKQDSRGHMFLXZRG\JU]HZF]HMGRQDJU]HZQLF\ZFHQWUDOL ILOWUXVLDWNRZHJRUHJXODWRUyZSU]HSá\ZXZRG\JU]HZF]HMQD]DVLODQLXLREHMFLX]DZRUX WUyMGURJRZHJR]DZRUXWUyMGURJRZHJR]VLáRZQLNLHPSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HM - izolacja przewodów wody grzewczej otulinami PE wg wymogów PN-B-02421: Z\NRQDQLH]DVLODQLDZHQHUJLHOHNWU\F]QSRPS\RELHJRZHMZRG\JU]HZF]HMVLáRZQLND ]DZRUXWUyMGURJRZHJR]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej - wykonanie przewodów zasilajfr-sterowniczych elementów AKPiA zasilanych i VWHURZDQ\FK]V]DI\]DVLODMFR-sterowniczej centrali wentylacyjnej. -SRáF]HQLHFHQWUDOLZHQW\ODF\MQHM]LQVWDODFMZHQW\ODF\MQ kanalizacyjnej - rozruch technologiczny wg DTR, badania wg wymogów PN 78/B-10440, PN-ISO Nawiewniki higrosterowalne wg i dostawa nawiewników -wykonanie otworów w stolarce okiennej -Z\NRQDQLHSU]HNXü -PRQWD*QDZLHZQLNyZ 9.8. Osuszacz wg GRVWDZDXU]G]HQLD 9.9. Digestorium wg GRVWDZDXU]G]HQLD -PRQWD*Z\NRQDQLHV]DFKXZ\ZLHZQHJRSRGáF]HQLHGRV]DFKX 3áDWQRüEG]LHGRNRQDQDQDSRGVWDZLHZDUXQNyZ]DZDUW\FKZ67SRGRNRQDQLX odbioru technicznego wykonanych robót wg niniejszej specyfikacji.

7 3U]HSLV\]ZL]DQH 10.1.PN-78/B-8U]G]HQLDZHQW\ODF\MQH:\PDJDQLDLEDGDQLDSU]\RGELRU]H 10.2.PN-B Wentylacja.Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 10.3.PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie.wymagania PN-B-:HQW\ODFMD3U]HZRG\ZHQW\ODF\MQH6]F]HOQRü:\PDJDQLDLEDGDQLD 10.5.PN-B-:HQW\ODFMD3RáF]HQLDXU]G]HSU]HZRGyZLNV]WDáWHNZHQW\ODF\MQ\FK blaszanych 10.6.PN-B WentylacjaLNOLPDW\]DFMD)LOWU\SRZLHWU]D.ODV\MDNRFL PN-EN 1886.Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. :ádflzrflphfkdqlf]qh 10.8.PN-80/M-:HQW\ODWRU\+DáDV:DUWRFLGRSXV]F]DOQH PN-77/M Wentylatory. Ogólne wymagania i badania PN-87/B-'RSXV]F]DOQHZDUWRFLSR]LRPXG(ZLNXZSRPLHV]F]HQLDFK PN-87/B-'RSXV]F]DOQHZDUWRFLSR]LRPXG(ZLNXZSRPLHV]F]HQLDFK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH .%,852$5&+,7(.721,&=1(.$0,6.,.$0,6.$.85.2:6.,6& 66-400 Gorzów Wlkp. ul. )ZLURZDWHOID[H-mail k2-sc@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu budowlanego Kategoria

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 03 INSTALACJA KLIMATYZACJI 14 Contents 1. Wstęp... 16 1.1 Przedmiot ST... 16 1.2. Zakres stosowania ST... 16 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 in. M. Kopernika Katowice ul. Sienkiewicza 74 Temat: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ATRIUM STUDIO ul. Za Cytadelą 5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Anita Szymczak DATA OPRACOWANIA :

ATRIUM STUDIO ul. Za Cytadelą 5. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Anita Szymczak DATA OPRACOWANIA : ATRIUM STUDIO ul. Za Cytadelą 5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy "remont i adaptacja części budynku wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej oraz potrzeby spotkań

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji. w modernizowanym i remontowanym budynko\u dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Ochrony Zdrowia etap II, PWSZ w Pile ul. Podchorążych 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla: remontowanych budynków wg następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH Nazwa zamówienia Zadanie I Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali wykładowej nr 127 Wydziału InŜynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85 Uwaga: Wszelkie obliczenia hydrauliczne instalacji oraz symulacje doboru urządzeń techniczno-technologicznych dokonano z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, które wyposaŝone są w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA I MONTAŻ KLIMAKONWEKTORÓW

Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA I MONTAŻ KLIMAKONWEKTORÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA I MONTAŻ KLIMAKONWEKTORÓW CPV 39717200 3 Urządzenia klimatyzacyjne CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA POCZTY POLSKIEJ UP WARSZAWA 82

PLACÓWKA POCZTY POLSKIEJ UP WARSZAWA 82 PLACÓWKA POCZTY POLSKIEJ UP WARSZAWA 82 ul. Żeromskiego 17A, Warszawa Inwestor POCZTA POLSKA S.A. 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2 Generalny Projektant JARNIEWICZ ARCHITEKCI Lech Jarniewicz 90-562 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT... 8 8. ODBIÓR ROBÓT... 9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE GABINETÓW KINEZYTERAPII ; MODERNIZACJA PODCIENI BUDYNKU GŁÓWNEGO ; WYMIANA PORĘCZY NA KLATCE SCHODOWEJ GŁÓWNEJ. PROJEKT WYKONAWCZY

DOSTOSOWANIE GABINETÓW KINEZYTERAPII ; MODERNIZACJA PODCIENI BUDYNKU GŁÓWNEGO ; WYMIANA PORĘCZY NA KLATCE SCHODOWEJ GŁÓWNEJ. PROJEKT WYKONAWCZY 1 EGZ.1. Inwestycja : DOSTOSOWANIE GABINETÓW KINEZYTERAPII DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA; MODERNIZACJA PODCIENI BUDYNKU GŁÓWNEGO POD KĄTEM ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ; WYMIANA PORĘCZY NA GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BLOK 4 - INSTALACJE GRZEWCZE WENTYLACYJNE I

OPIS TECHNICZNY BLOK 4 - INSTALACJE GRZEWCZE WENTYLACYJNE I Projekt Wykonawczy 165011 Energotechnika Engineering 05.2013 5 1 Instalacja katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów EP-650 nr 2,6,3,4,5 w GDF SUEZ Energia Polska Elektrownia Połaniec Projekt Wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r

WENTYLACJA. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010r WENTYLACJA Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010r 52 WENTYLACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 453 KLASY: 4533 KATEGORIE: 45331 Spis treści wg Wspólnego Słownika Zamówień...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI 3) RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 4) PRZEKROJE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1

Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Nr projektu: 218/S3 Inwestor: Komenda Powiatowa Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Wodna 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO

BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Zakres opracowania str. 3 3. Klimatyzacja pomieszczeń MOPR-u str. 3 4. Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń Domu Seniora str. 9 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

=========================

========================= AUTOR PROGRAMU : PHP "INFO-BIS" KRAKOW tel.411-81-25,412-22-82 PRZEDMIAR ROBÓT ========================= BUDOWA : BUDOWA SYSTEMU DEZYNFEKCJI WODY PITNEJ W ZESPOLE "ZBIORNIKI SIERCZA" W SIERCZY. PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT... 8 8. ODBIÓR ROBÓT... 9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ...

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ... SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHNICZNEJ... 3 1. Instalacja wentylacji mechanicznej gabinety lekarskie... 3 2. Instalacja wentylacji mechanicznej korytarze i pomieszczenia inne... 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji 4.0. Wykaz materiałów i urządzeń II. CZĘŚĆ GRFICZNA

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/03. Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm]

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ILOŚĆ SZT. 1 2 3 4 NAWIEW Wszystkie kształtki i kanały ocieplone N1-1 Zawór nawiewny ZNB-160-2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Przedmiar INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Przedmiar INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Data: 2008-02-07 Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19, POŁĄCZONA Z OCIEPLENIEM BUDYNKU I MODERNIZACJĄ SYSTEMU OGRZEWANIA PRZY UL.

Bardziej szczegółowo