BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) FAX (024) Egz. nr Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Pracownia: TZ- Nazwa i adres opracowania: Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku Ministerstwa Skarbu Państwa pn. Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej. Zamawiający: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Zawartość opracowania: Stadium Rodzaj pracy PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Projekt Budowlano Wykonawczy branży Sanitarnej TOM 2 cz.2 instalacje klimatyzacji pomieszczeń serwerowni Data opracowania: LISTOPAD 2014 r. Uwagi: Rozdzielnik: Zamawiający Archiwum BP 5 egz. 1 egz. Stanowisko: Imię i nazwisko Nr. upr. Data: Podpis br. Sanitarna mgr inż. Dorota Jasińska WKP/0379/PWOS/ br. Sanitarna mgr inż. Joanna Kucznerowicz WKP/0139/POOS/

2 1 OŚWIADCZENIE Oświadczenie Projektanta Uprawnienia PODSTAWA OPRACOWANIA Wytyczne inwestora: Przedmiot opracowania OPRACOWANIE PROJEKTOWE W ZAKRESIE SANITARNYM Założenia projektowe Przedmiot opracowania Opis ogólny Pomieszczenia serwerowni: pom. 03 (niski parter) i 25 (parter) Pomieszczenie serwerowni: pom. 444 (czwarte piętro) Montaż przewodów czynnika chłodniczego Test szczelności i osuszanie próżniowe Izolowanie przewodów cieczowych i gazowych Napełniania czynnikiem chłodniczym Ochrona przeciwpożarowa Wytyczne dla branży elektrycznej: Wytyczne dla branży budowlanej: Uwagi do części instalacyjnej: UWAGI Klauzula opracowania Odbiory techniczne Rodzaje odbiorów robót: Końcowe uwagi ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SPIS RYSUNKÓW

3 1 Oświadczenie 1.1 Oświadczenie Projektanta Warszawa dn r. Oświadczam, że Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku Ministerstwa Skarbu Państwa pn. Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej. w zakresie branży sanitarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektował: mgr inż. Dorota Jasińska Sprawdził: mgr inż. Joanna Kucznerowicz Inwestycja: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Inwestor: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Wykonawca: Biuro Projektowe TELECOM Norbert Górzyński Płock ul. 3 go Maja 12 lokal 68 3

4 1.2 Uprawnienia 4

5 5

6 6

7 7

8 2 Podstawa opracowania Projekt Wykonawczy został wykonany na podstawie: a) zawartej umowy pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa w Warszawie a Biurem Projektowym TELECOM w Płocku b) Założeń technicznych przekazanych przez zamawiającego c) Planów architektoniczno-budowlanych; d) Warunków technicznych systemu zasilacza UPS e) Warunków technicznych agregatu prądotwórczego f) Obowiązujących norm i przepisów: - Ustawa Prawo Budowlane z dnia ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz z 2010r z późn. zm.) - Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z późn. zm.), oraz przepisy wykonawcze: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), - PN-B : Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. - PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. - PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. - PN-B :1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. - PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada wykorzystania i oznaczenia. - PN-B-03421: Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. - PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. - PN-B-03434: Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 8

9 - PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. - PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów. - PN-EN 1505: Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. - PN-ISO 5221: Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. - PN-ISO : Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza. - PN-EN-1751: Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. - PN-EN :2003/Ap1: Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 1: Rury do instalacji rurowych. - PN-EN : Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 2.1 Wytyczne inwestora: Według wytycznych inwestora zaplanowano zamontowanie : - system klimatyzacji serwerowni w pom 03 niski parter, pom 25 parter, 444 IV piętro - system wizualizacji i nadzoru Bilans mocy Wstępne zestawienie zapotrzebowania na moc elektryczną rezerwowaną: Lp urządzenie Moc [kva] ilość Suma docelowa [kva]: 1 Zasilacz UPS Klimatyzacja serwerowni pom. 03niski parter, pom. 25 parter, 3 Klimatyzacja serwerowni IV piętro 4 Zasilanie potrzeb własnych 5 Rezerwa Suma: 132 kva 2.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji budowy systemu zasilania gwarantowanego w Ministerstwie Skarbu Państwa jest : System klimatyzacji dla pomieszczeń serwerowni: 03 (niski parter), 25 (parter) i 444( czwarte piętro) 9

10 3 Opracowanie projektowe w zakresie sanitarnym 3.1 Założenia projektowe Zapewnie wymaganej temperatur w pomieszczeniu serwerowni na poziomie 21oC±2oC. 3.2 Przedmiot opracowania Projektuje się system klimatyzacji oparty na zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (system K1 i K2) obsługujące pom. serwerowni 03 (niski parter), 25 (parter) i system SPLIT (system K3 i K4) obsługujące pom. serwerowni 444 (czwarte piętro). Projektowane systemy wyposażone będą w płytki (dla każdej jednostki wewnętrznej), bramkę komunikacyjną (dla wszystkich jednostek wewnętrznych) zapewniające możliwość komunikacji i monitoringu, pracy danych urządzeń. Lokalizację bramki komunikacyjnej ustalić z inwestorem. 3.3 Opis ogólny Pomieszczenia serwerowni: pom. 03 (niski parter) i 25 (parter). Wymagane moce chłodnicze: - pom. serwerowni (niski parter - 03): 6kW - pom. serwerowni (parter 25): 20kW Wymagane parametry w pomieszczeniach: +21±2 o C, wilgotność wynikowa. W ww. pomieszczeniach obecnie znajdują się wewnętrzne jednostki naścienne, podstropowe współpracujące z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej pomieszczeń. Istniejące urządzenia należy zdemontować i protokolarnie przekazać Inwestorowi. Zdemontować należy również istniejącą instalację freonową i skroplin. Przed demontażem należy opróżnić instalacje z freonu. Demontaż należy wykonać etapowo, zapewniając ciągłą pracę serwerowni. Ww. pomieszczeniach projektuje się systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (system K1 i K2) oparty na: - jednostce zewnętrznej typu RXYQ20T (ściana zewnętrzna budynku) - 2-óch jednostkach podstropowych typu FXHQ100A (pom. 25) - 1-dnej jednostce naściennej typu FXAQ63P (pom. 03) Zakłada się naprzemienną pracę systemów K1 i K2 (układ redundantny). Zaprojektowany system zapewnia dostarczenie wymaganej ilości chłodu przez cały rok. Jednostki zewnętrzne należy posadowić na konstrukcjach wsporczych (wg odrębnego opracowania projektu budowlano-wykonawczego branży architektonicznej i budowlanej), połączyć z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji freonowej i trójników systemowych. Jednostki wewnętrzne 2szt. w pom. 25 wyposażyć w pilot przewodowy typu BRC1E52 A/B (umieścić wg wytycznych Inwestora), jednostkę wewnętrzną w pom. 03 wyposażyć w pilot przewodowy BRC1E52 A/B. 10

11 Instalację freonową w pom. 25 umieścić w przestrzeni sufitu podwieszanego, odcinki pionowe w białym korytku elektrycznym. Instalację freonową w pom. 03 umieścić w białym korytku elektrycznym. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurze osłonowej i pustą przestrzeń wypełnić materiałem elastycznym. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych łączonych metodą lutowania w otulinie frigoline lub w izolacji kauczukowej. W celu zapewnienia redundancji i możliwości komunikacji po Modusie, każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w płytkę RTD-10 (płytkę umieścić obok jednostki wewnętrznej w skrzynce elektrycznej), każdą z jednostek zewnętrznych podłączyć do bramki komunikacyjnej EKM BDXA. Dane jednostek wewnętrznych pom. 03 (jednostka typufxaq63p): wydajność chłodnicza: 6kW pobór mocy: 0,06kW, 1~230V masa jednostki: 14kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 290x1050x238mm wydatek powietrza: max.19m 3 /min rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 47dB(A) Dane jednostek wewnętrznych pom. 25 (jednostka typufxhq100a): wydajność chłodnicza: 10kW pobór mocy: 0,237kW, 1~230V masa jednostki: 39kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 235x1590x630mm wydatek powietrza: max.29.5m 3 /h rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 44dB(A) Dane jednostek zewnętrznych obsługujące pom. 03 i 25 (jednostka typu RXYQ20T): wydajność chłodnicza: 26kW pobór mocy: 18,5kW, 3x400V masa jednostki: 314kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 1685x1240x765mm wartość EER: 3,03 wartość ESEER: 5,67 rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 66dB(A) Jednostki naścienne i podstropowe należy umieścić poza obszarem zasięgu szaf serwerowych (wg dokumentacji rysunkowej część urządzenia z tacką ociekową). W celu odprowadzenia skroplin projektuje się instalację skroplin, którą należy wykonać z rur PVC-U klejone. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie. Rury instalacji skroplin w pom. 25 prowadzić po ścianie, pionem do pom. 03. W pomieszczeniu 03 instalację skroplin prowadzić po ścianach, przed wyprowadzeniem na zewnątrz budynku zmienić na PP stabi PN20, zamontować trójnik w celu umożliwienia montażu kabla grzejnego w odcinku prowadzonym na zewnątrz budynku i w danym odcinku umieścić kabel grzejny o param. 17W/m, 1~230V. Wymiary rur instalacji freonowej i instalacji skroplin zgodnie z częścią rysunkową. 11

12 3.3.2 Pomieszczenie serwerowni: pom. 444 (czwarte piętro) Wymagane moc chłodnicza: - pom. serwerowni (czwarte piętro pom. 444) : 8kW Wymagane parametry w pomieszczeniach: +21 o C±2, wilgotność wynikowa. W ww. pomieszczeniu obecnie znajdują się wewnętrzne jednostki naścienne współpracujące z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej pomieszczeń (na balkonie pom. 444). Istniejące urządzenia należy zdemontować i protokolarnie przekazać Inwestorowi. Zdemontować należy również istniejącą instalację freonową i skroplin (poza wskazanym odcinkiem wg części rysunkowej). Przed demontażem należy opróżnić instalacje z freonu. Demontaż należy wykonać etapowo, zapewniając ciągłą pracę serwerowni. Ww. pomieszczeniu projektuje się systemy SPLIT (system K3 i K4) oparty na: - jednostce zewnętrznej typu RZQG125LY1 (balkony budynku pom. 444) - 1-dnej jednostce podstropowej typu FHQ125C (pom. 444) Zakłada się naprzemienną pracę systemów K3 i K4 (układ redundantny). Zaprojektowany system zapewnia dostarczenie wymaganej ilości chłodu przez cały rok. Jednostki zewnętrzne należy posadowić na balkonach, połączyć z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji freonowej. Każdą z jednostek wewnętrznych w wyposażyć w pilot przewodowy typu BRC1E52 A/B (umieścić wg wytycznych Inwestora). Instalację freonową umieścić pod stropem, na ścianach pomieszczenia w białym korytku elektrycznym. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurze osłonowej i pustą przestrzeń wypełnić materiałem elastycznym. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych łączonych metodą lutowania w otulinie frigoline lub w izolacji kauczukowej. W celu zapewnienia redundancji i możliwości komunikacji po Modusie, każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w płytkę RTD-10 (płytkę umieścić obok jednostki wewnętrznej w skrzynce elektrycznej), każdą z jednostek zewnętrznych podłączyć do bramki komunikacyjnej EKM BDXA. W celu odprowadzenia skroplin projektuje się instalację skroplin, którą należy wykonać z rur PVC-U klejone. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie. Instalację prowadzić po ścianach pomieszczenia i wykorzystać istniejący odcinek wyprowadzający skropliny na zewnątrz budynku. Wymiary rur instalacji freonowej i instalacji skroplin zgodnie z częścią rysunkową. Dane jednostek wewnętrznych pom. 444 (jednostka typu FHQ125C): wydajność chłodnicza: 8kW pobór mocy: zasilanie z jednostki zewnętrznej masa jednostki: 38kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 235x1590x690mm wydatek powietrza: max.34m 3 /min rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 44dB(A) Dane jednostek zewnętrznych obsługujące pom. 444 (jednostka typu RZQG140LY1 ): pobór mocy: 4,17kW, 3x400V masa jednostki: 101kg 12

13 wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 1430x940x320mm wartość EER: 3,31 rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 52dB(A) Montaż przewodów czynnika chłodniczego. Obie strony przewodów gazowych i cieczowych należy dokładnie zaizolować cieplnie. Wszystkie przewody muszą być instalowane przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Należy używać obcinaka do rur. Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych posmarować eterem lub olejem estrowym. Używać rur bez szwu ze stopów miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym (ISO 1337). Zawartość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30mg/10m. Ponieważ ciśnienie obliczeniowe czynnika chłodniczego wynosi 4,0 MPa należy stosować przewody przeznaczone do danego ciśnienia. Rury w trakcie montażu zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz rury pyłów, wilgoci i innych substancji obcych poprzez zaciśnięcie rury na końcu lub zaklejenie taśmą. Do układu czynnika chłodniczego nie należy wpuszczać żadnych substancji (np. powietrza itp.), poza właściwym czynnikiem chłodniczym. Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować topników. Do lutowania używać wypełniacza miedziano-fosforowego (BCuP) nie wymagającego topnika. Po lutowaniu przewody przedmuchać azotem. Nieprzedmuchanie azotem powoduje powstanie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie niekorzystnie na pracę zaworów i sprężarek systemu chłodniczego i uniemożliwi poprawne działanie instalacji. Podczas montażu należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się do ich wnętrza obcych substancji, takich jak wilgoć i zanieczyszczenia. Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy nie występują wycieki gazu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięciu ze źródłem ognia może wydzielić się toksyczny gaz. W razie stwierdzenia nieszczelności natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Jeżeli doszło do wycieku, nie należy dotykać czynnika nieosłoniętymi dłońmi. Grozi to odmrożeniem. Przy montażu należy używać narzędzi (np. węża do napełniania przewodu wskaźnika) stosowanych wyłącznie w układach na R410A Test szczelności i osuszanie próżniowe. Szczelność urządzeń została sprawdzona fabrycznie. Próbę szczelności i osuszanie próżniowe należy przeprowadzić przez otwory serwisowe zaworów odcinających po stronie cieczowej i gazowej urządzenia zewnętrznego. Do próby szczelności stosować azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych wytworzyć ciśnienie 4,0 MPa (40 barów). Wynik próby można uznać za pomyślny, jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy wydobywa się azot i zlikwidować nieszczelność. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić osuszanie próżniowe przewodów. Do osuszania stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia - 100,7 kpa. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny; podciśnienie w układzie powinno wynosić -100,7 kpa. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad 1 godzinę, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć albo występują w nim nieszczelności. 13

14 3.3.5 Izolowanie przewodów cieczowych i gazowych Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody cieczowe i gazowe należy zaizolować (w przypadku zastosowania izolacji kauczukowej). Minimalna grubość izolacji wynosi 6mm. Można również zastosować rury miedziane dla instalacji chłodniczych fabrycznie izolowane cieplnie. Przewody prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć pełnym korytkiem elektrycznym bądź płaszczem z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,6mm Napełniania czynnikiem chłodniczym Przed napełnianiem czynnikiem chłodniczym wszystkie prace elektryczne i związane z instalacją rurową muszą być zakończone. Czynnik chłodniczy R410A należy dodawać w stanie ciekłym wlewając go przez króciec cieczowy. Napełnianie czynnikiem chłodniczym wykonać zgodnie z zleceniami producenta urządzeń Ochrona przeciwpożarowa Wykonać przejścia p. poż. o odporności ogniowej EIS120 na instalacjach przechodzących przez ściany i stropy poszczególnych pomieszczeń serwerowni do sąsiadujących pomieszczeń Wytyczne dla branży elektrycznej: Wykonać zasilanie elektryczne do projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych Wykonać instalację monitoringu i komunikacji do jednostek klimatyzacyjnych Okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane przez uprawnionego elektryka. Urządzeń nie należy uruchamiać, dopóki nie zostaną ukończone prace przy przewodach czynnika chłodniczego. W celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych przewody zasilające i transmisyjne prowadzić w rurach karbowanych Instalacje elektryczne i niskoprądowe poza zakresem opracowania Wytyczne dla branży budowlanej: Wykonać niezbędne otwory budowlane jak i obróbkę budowlaną danych otworów Uwagi do części instalacyjnej: Instalacje wykonać zgodnie z: - obowiązującymi normami i przepisami, - warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych - sztuką budowlaną; - wytycznymi montażowymi producenta urządzenia Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Montaż urządzeń powinien przeprowadzić wykonawca przeszkolony przez producenta urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 14

15 4 UWAGI 4.1 Klauzula opracowania Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do wykonania instalacji objętej projektem. Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. Prawa autorskie przechodzą na zamawiającego tj. Ministerstwo Skarbu Państwa po pełnym uregulowaniu płatności za przedmiot umowy. 15

16 4.2 Odbiory techniczne Rodzaje odbiorów robót: W zależności od ustaleń umownych, roboty instalacyjne podlegają następującym odbiorom: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. montaż instalacji freonowej itd.). Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; Dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; Zakończono uruchamianie instalacji Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) Dziennik budowy Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami) Obmiary powykonawcze Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych Protokoły odbiorów technicznych częściowych Protokoły wykonanych badań odbiorczych Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów Instrukcję obsługi instalacji W ramach odbioru końcowego należy: 16

17 Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokularnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbiór pogwarancyjny należy przewidzieć w umowie serwisowej z wykonawcą. 17

18 4.3 Końcowe uwagi Projekt wykonany został zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostępną w czasie projektowania wiedzą techniczną i warunkami aktualnymi w dniu oddania go Zamawiającemu. Wykonawca projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, które mają wpływ na bezpieczeństwo przedmiotowego obiektu. 18

19 5 Zestawienie materiałów Lp Opis urządzenia j.m. Ilość 1 2 System VRV: jednostka zewnętrzna typ RXYQ20T 1szt., jednostki podstropowe typ FXHQ100A 2szt. jednostka naścienna FXAQ63P 1szt., pilot przewodowy 2szt., płytka komunikacyjna RTD-10 3szt., trójniki systemowe 2szt. System Spilt: jednostka zewnętrzna typ RZQG125LY1 1szt., jednostka podstropowa typ: FHQ125C1szt., pilot przewodowy 1szt., płytka komunikacyjna RTD-10 1szt., kpl 2 kpl 2 3 Instalacja freonowa miedziana z izolacją kpl 4 4 Instalacja skroplin PVC-U i PP PN20 kpl 2 Instalacja zasilająco- sterująca (komunikacja i zasilanie pomiędzy 5 jednostką wewnętrzną i zewnętrzną) system SPLIT kpl 2 Instalacja sterująca (komunikacja pomiędzy jednostkami 6 wewnętrznymi i zewnętrzną) System VRV kpl 2 7 Przejście p.poż. EIS120 kpl 4 8 System białych korytek elektrycznych kpl 4 9 Bramka komunikacyjna typ EKM BDXA kpl 1 19

20 6 SPIS RYSUNKÓW IK 01 Rzut niskiego parteru (wycinek-pom.03) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 02 Rzut parteru (wycinek-pom.25) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 03 Rzut IV piętra (wycinek-pom.444) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 04 Schemat instalacji klimatyzacji i skroplin pom. serwerowni niski parter (03), pomieszczenie parter (25) IK 05 Schemat instalacji klimatyzacji i skroplin pom. serwerowni niski IV piętro (444) 1:100 1:100 1: Załączniki - dobór jednostek klimatyzacyjnych i komunikacji, redundancji 20

21 odcinek pionowy ok. 0,5m do jednostki zewnętrznej K2 K1 051~230V 04 otwór Ø160 Ø15.9/28.6 KHRQ22M64T na rurze PP dn40 zamontować trójnik do montażu kabla grzejnego, pobór mocy ok. 100W otwór Ø200 Ø15.9/28.6 Ø9.5/15.9 System K1 (K1/3) 03 System K2 (K2/3) dn25 odcinek pionowy ok. 0,5m do jednostki zewnętrznej PP dn40 PN20 rurę sprowadzić do poziomu 0,2m powyżej terenu PP dn40 PN20 dn32 dn25 KHRQ22M64T jednostka naścienna typ FXAQ63P moc chłodnicza: 6kW pobór mocy: 0,06kW masa jednostki: 14kg mocować min. 10cm poniżej stropu 02 dn25 Ø9.5/ Uwagi: - jeśli istnieje możliwość wykorzystania istniejących przebić budowlanych w stropie bądź w ścianach zewnętrznych należy to uczynić - instalację skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1% LEGENDA instalacja freonowa instalacja skroplin trójnik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Umowa Nr Obiekt: Branża: elektryczna Egz. nr Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel 502576782 Obiekt: projekt wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ....2 1.3.1

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak

CP-60343. 05. 2013 r. upr. bud. Nr LOD/0309/POWS/05 Asystent: Techn. Janina Olczak bipro-bumar sp. z o. o. rok założenia 198 IN -272 Inwestor PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O.O. ul. Nawrot 11, 90-029 Łódź Tel: 10-21-, 10-21-6, 2-67-1-8, 2-676-10-70 Tel./Fax

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KLIMATYZACJA MIEJSCOWA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH. Obiekt : NOWY BUDYNEK LABORATORYJNY STARY BUDYNEK LABORATORYJNY BUDYNEK WCKP Adres : Al.Partyzantów 57 Inwestor : PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY KLIMATYZACJA MIEJSCOWA Obiekt : NOWY BUDYNEK LABORATORYJNY BUDYNEK WCKP Adres : Al.Partyzantów 57 Inwestor : PAŃSTWOWY INSTYTU WETERYNARYJNY- PAŃSTWOWY INSTYTU BADAWCZY w Puławach

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 05.00 INSTALACJA CHŁODNICZA Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213150-9, 45331200-8, 45331230-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 05.00 INSTALACJA CHŁODNICZA Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213150-9, 45331200-8, 45331230-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 05.00 INSTALACJA CHŁODNICZA Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213150-9, 45331200-8, 45331230-7 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WEWNĘTRZEJ INSTALACJI : C.O. I GAZU Obiekt: Adres: Borysów 53, dz. 318, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gmina Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU AGREGATU PRÓZNI CENTRALNEJ I INSTALACJI PRÓŻNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU AGREGATU PRÓZNI CENTRALNEJ I INSTALACJI PRÓŻNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU AGREGATU PRÓZNI CENTRALNEJ I INSTALACJI PRÓŻNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego PROJEKT REMONTU INSTALACJA WOD. KAN I C.W.

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego PROJEKT REMONTU INSTALACJA WOD. KAN I C.W. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. 91 43 43 066 Fax. 91 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo