BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) FAX (024) Egz. nr Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Pracownia: TZ- Nazwa i adres opracowania: Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku Ministerstwa Skarbu Państwa pn. Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej. Zamawiający: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Zawartość opracowania: Stadium Rodzaj pracy PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Projekt Budowlano Wykonawczy branży Sanitarnej TOM 2 cz.2 instalacje klimatyzacji pomieszczeń serwerowni Data opracowania: LISTOPAD 2014 r. Uwagi: Rozdzielnik: Zamawiający Archiwum BP 5 egz. 1 egz. Stanowisko: Imię i nazwisko Nr. upr. Data: Podpis br. Sanitarna mgr inż. Dorota Jasińska WKP/0379/PWOS/ br. Sanitarna mgr inż. Joanna Kucznerowicz WKP/0139/POOS/

2 1 OŚWIADCZENIE Oświadczenie Projektanta Uprawnienia PODSTAWA OPRACOWANIA Wytyczne inwestora: Przedmiot opracowania OPRACOWANIE PROJEKTOWE W ZAKRESIE SANITARNYM Założenia projektowe Przedmiot opracowania Opis ogólny Pomieszczenia serwerowni: pom. 03 (niski parter) i 25 (parter) Pomieszczenie serwerowni: pom. 444 (czwarte piętro) Montaż przewodów czynnika chłodniczego Test szczelności i osuszanie próżniowe Izolowanie przewodów cieczowych i gazowych Napełniania czynnikiem chłodniczym Ochrona przeciwpożarowa Wytyczne dla branży elektrycznej: Wytyczne dla branży budowlanej: Uwagi do części instalacyjnej: UWAGI Klauzula opracowania Odbiory techniczne Rodzaje odbiorów robót: Końcowe uwagi ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SPIS RYSUNKÓW

3 1 Oświadczenie 1.1 Oświadczenie Projektanta Warszawa dn r. Oświadczam, że Układ rezerwowego zasilania serwerowni zlokalizowanych budynku Ministerstwa Skarbu Państwa pn. Zabezpieczenie zasilania dla kluczowej infrastruktury informatycznej. w zakresie branży sanitarnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektował: mgr inż. Dorota Jasińska Sprawdził: mgr inż. Joanna Kucznerowicz Inwestycja: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Inwestor: Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa Wykonawca: Biuro Projektowe TELECOM Norbert Górzyński Płock ul. 3 go Maja 12 lokal 68 3

4 1.2 Uprawnienia 4

5 5

6 6

7 7

8 2 Podstawa opracowania Projekt Wykonawczy został wykonany na podstawie: a) zawartej umowy pomiędzy Ministerstwem Skarbu Państwa w Warszawie a Biurem Projektowym TELECOM w Płocku b) Założeń technicznych przekazanych przez zamawiającego c) Planów architektoniczno-budowlanych; d) Warunków technicznych systemu zasilacza UPS e) Warunków technicznych agregatu prądotwórczego f) Obowiązujących norm i przepisów: - Ustawa Prawo Budowlane z dnia ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz z 2010r z późn. zm.) - Ustawa z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z późn. zm.), oraz przepisy wykonawcze: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 sierpnia 2011r zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), - PN-B : Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. - PN-EN ISO 6946:2008- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. - PN-83/B-03430/Az3: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. - PN-B :1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. - PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasada wykorzystania i oznaczenia. - PN-B-03421: Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. - PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. - PN-B-03434: Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 8

9 - PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. - PN-EN 1506:2007(U) - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów. - PN-EN 1505: Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. - PN-ISO 5221: Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. - PN-ISO : Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza. - PN-EN-1751: Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. - PN-EN :2003/Ap1: Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 1: Rury do instalacji rurowych. - PN-EN : Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 2.1 Wytyczne inwestora: Według wytycznych inwestora zaplanowano zamontowanie : - system klimatyzacji serwerowni w pom 03 niski parter, pom 25 parter, 444 IV piętro - system wizualizacji i nadzoru Bilans mocy Wstępne zestawienie zapotrzebowania na moc elektryczną rezerwowaną: Lp urządzenie Moc [kva] ilość Suma docelowa [kva]: 1 Zasilacz UPS Klimatyzacja serwerowni pom. 03niski parter, pom. 25 parter, 3 Klimatyzacja serwerowni IV piętro 4 Zasilanie potrzeb własnych 5 Rezerwa Suma: 132 kva 2.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji budowy systemu zasilania gwarantowanego w Ministerstwie Skarbu Państwa jest : System klimatyzacji dla pomieszczeń serwerowni: 03 (niski parter), 25 (parter) i 444( czwarte piętro) 9

10 3 Opracowanie projektowe w zakresie sanitarnym 3.1 Założenia projektowe Zapewnie wymaganej temperatur w pomieszczeniu serwerowni na poziomie 21oC±2oC. 3.2 Przedmiot opracowania Projektuje się system klimatyzacji oparty na zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (system K1 i K2) obsługujące pom. serwerowni 03 (niski parter), 25 (parter) i system SPLIT (system K3 i K4) obsługujące pom. serwerowni 444 (czwarte piętro). Projektowane systemy wyposażone będą w płytki (dla każdej jednostki wewnętrznej), bramkę komunikacyjną (dla wszystkich jednostek wewnętrznych) zapewniające możliwość komunikacji i monitoringu, pracy danych urządzeń. Lokalizację bramki komunikacyjnej ustalić z inwestorem. 3.3 Opis ogólny Pomieszczenia serwerowni: pom. 03 (niski parter) i 25 (parter). Wymagane moce chłodnicze: - pom. serwerowni (niski parter - 03): 6kW - pom. serwerowni (parter 25): 20kW Wymagane parametry w pomieszczeniach: +21±2 o C, wilgotność wynikowa. W ww. pomieszczeniach obecnie znajdują się wewnętrzne jednostki naścienne, podstropowe współpracujące z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej pomieszczeń. Istniejące urządzenia należy zdemontować i protokolarnie przekazać Inwestorowi. Zdemontować należy również istniejącą instalację freonową i skroplin. Przed demontażem należy opróżnić instalacje z freonu. Demontaż należy wykonać etapowo, zapewniając ciągłą pracę serwerowni. Ww. pomieszczeniach projektuje się systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (system K1 i K2) oparty na: - jednostce zewnętrznej typu RXYQ20T (ściana zewnętrzna budynku) - 2-óch jednostkach podstropowych typu FXHQ100A (pom. 25) - 1-dnej jednostce naściennej typu FXAQ63P (pom. 03) Zakłada się naprzemienną pracę systemów K1 i K2 (układ redundantny). Zaprojektowany system zapewnia dostarczenie wymaganej ilości chłodu przez cały rok. Jednostki zewnętrzne należy posadowić na konstrukcjach wsporczych (wg odrębnego opracowania projektu budowlano-wykonawczego branży architektonicznej i budowlanej), połączyć z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji freonowej i trójników systemowych. Jednostki wewnętrzne 2szt. w pom. 25 wyposażyć w pilot przewodowy typu BRC1E52 A/B (umieścić wg wytycznych Inwestora), jednostkę wewnętrzną w pom. 03 wyposażyć w pilot przewodowy BRC1E52 A/B. 10

11 Instalację freonową w pom. 25 umieścić w przestrzeni sufitu podwieszanego, odcinki pionowe w białym korytku elektrycznym. Instalację freonową w pom. 03 umieścić w białym korytku elektrycznym. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurze osłonowej i pustą przestrzeń wypełnić materiałem elastycznym. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych łączonych metodą lutowania w otulinie frigoline lub w izolacji kauczukowej. W celu zapewnienia redundancji i możliwości komunikacji po Modusie, każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w płytkę RTD-10 (płytkę umieścić obok jednostki wewnętrznej w skrzynce elektrycznej), każdą z jednostek zewnętrznych podłączyć do bramki komunikacyjnej EKM BDXA. Dane jednostek wewnętrznych pom. 03 (jednostka typufxaq63p): wydajność chłodnicza: 6kW pobór mocy: 0,06kW, 1~230V masa jednostki: 14kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 290x1050x238mm wydatek powietrza: max.19m 3 /min rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 47dB(A) Dane jednostek wewnętrznych pom. 25 (jednostka typufxhq100a): wydajność chłodnicza: 10kW pobór mocy: 0,237kW, 1~230V masa jednostki: 39kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 235x1590x630mm wydatek powietrza: max.29.5m 3 /h rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 44dB(A) Dane jednostek zewnętrznych obsługujące pom. 03 i 25 (jednostka typu RXYQ20T): wydajność chłodnicza: 26kW pobór mocy: 18,5kW, 3x400V masa jednostki: 314kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 1685x1240x765mm wartość EER: 3,03 wartość ESEER: 5,67 rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 66dB(A) Jednostki naścienne i podstropowe należy umieścić poza obszarem zasięgu szaf serwerowych (wg dokumentacji rysunkowej część urządzenia z tacką ociekową). W celu odprowadzenia skroplin projektuje się instalację skroplin, którą należy wykonać z rur PVC-U klejone. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie. Rury instalacji skroplin w pom. 25 prowadzić po ścianie, pionem do pom. 03. W pomieszczeniu 03 instalację skroplin prowadzić po ścianach, przed wyprowadzeniem na zewnątrz budynku zmienić na PP stabi PN20, zamontować trójnik w celu umożliwienia montażu kabla grzejnego w odcinku prowadzonym na zewnątrz budynku i w danym odcinku umieścić kabel grzejny o param. 17W/m, 1~230V. Wymiary rur instalacji freonowej i instalacji skroplin zgodnie z częścią rysunkową. 11

12 3.3.2 Pomieszczenie serwerowni: pom. 444 (czwarte piętro) Wymagane moc chłodnicza: - pom. serwerowni (czwarte piętro pom. 444) : 8kW Wymagane parametry w pomieszczeniach: +21 o C±2, wilgotność wynikowa. W ww. pomieszczeniu obecnie znajdują się wewnętrzne jednostki naścienne współpracujące z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na ścianie zewnętrznej pomieszczeń (na balkonie pom. 444). Istniejące urządzenia należy zdemontować i protokolarnie przekazać Inwestorowi. Zdemontować należy również istniejącą instalację freonową i skroplin (poza wskazanym odcinkiem wg części rysunkowej). Przed demontażem należy opróżnić instalacje z freonu. Demontaż należy wykonać etapowo, zapewniając ciągłą pracę serwerowni. Ww. pomieszczeniu projektuje się systemy SPLIT (system K3 i K4) oparty na: - jednostce zewnętrznej typu RZQG125LY1 (balkony budynku pom. 444) - 1-dnej jednostce podstropowej typu FHQ125C (pom. 444) Zakłada się naprzemienną pracę systemów K3 i K4 (układ redundantny). Zaprojektowany system zapewnia dostarczenie wymaganej ilości chłodu przez cały rok. Jednostki zewnętrzne należy posadowić na balkonach, połączyć z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji freonowej. Każdą z jednostek wewnętrznych w wyposażyć w pilot przewodowy typu BRC1E52 A/B (umieścić wg wytycznych Inwestora). Instalację freonową umieścić pod stropem, na ścianach pomieszczenia w białym korytku elektrycznym. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurze osłonowej i pustą przestrzeń wypełnić materiałem elastycznym. Instalację freonową wykonać z rur miedzianych łączonych metodą lutowania w otulinie frigoline lub w izolacji kauczukowej. W celu zapewnienia redundancji i możliwości komunikacji po Modusie, każdą jednostkę wewnętrzną należy wyposażyć w płytkę RTD-10 (płytkę umieścić obok jednostki wewnętrznej w skrzynce elektrycznej), każdą z jednostek zewnętrznych podłączyć do bramki komunikacyjnej EKM BDXA. W celu odprowadzenia skroplin projektuje się instalację skroplin, którą należy wykonać z rur PVC-U klejone. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie. Instalację prowadzić po ścianach pomieszczenia i wykorzystać istniejący odcinek wyprowadzający skropliny na zewnątrz budynku. Wymiary rur instalacji freonowej i instalacji skroplin zgodnie z częścią rysunkową. Dane jednostek wewnętrznych pom. 444 (jednostka typu FHQ125C): wydajność chłodnicza: 8kW pobór mocy: zasilanie z jednostki zewnętrznej masa jednostki: 38kg wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 235x1590x690mm wydatek powietrza: max.34m 3 /min rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 44dB(A) Dane jednostek zewnętrznych obsługujące pom. 444 (jednostka typu RZQG140LY1 ): pobór mocy: 4,17kW, 3x400V masa jednostki: 101kg 12

13 wymiary jednostki: wys.xszer.xdł.: 1430x940x320mm wartość EER: 3,31 rodzaj czynnika: R410A poziom ciśnienia akustycznego 52dB(A) Montaż przewodów czynnika chłodniczego. Obie strony przewodów gazowych i cieczowych należy dokładnie zaizolować cieplnie. Wszystkie przewody muszą być instalowane przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa. Należy używać obcinaka do rur. Przed podłączeniem okolice połączeń kielichowych posmarować eterem lub olejem estrowym. Używać rur bez szwu ze stopów miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym (ISO 1337). Zawartość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30mg/10m. Ponieważ ciśnienie obliczeniowe czynnika chłodniczego wynosi 4,0 MPa należy stosować przewody przeznaczone do danego ciśnienia. Rury w trakcie montażu zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz rury pyłów, wilgoci i innych substancji obcych poprzez zaciśnięcie rury na końcu lub zaklejenie taśmą. Do układu czynnika chłodniczego nie należy wpuszczać żadnych substancji (np. powietrza itp.), poza właściwym czynnikiem chłodniczym. Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno stosować topników. Do lutowania używać wypełniacza miedziano-fosforowego (BCuP) nie wymagającego topnika. Po lutowaniu przewody przedmuchać azotem. Nieprzedmuchanie azotem powoduje powstanie filmu tlenowego wewnątrz rur, co wpłynie niekorzystnie na pracę zaworów i sprężarek systemu chłodniczego i uniemożliwi poprawne działanie instalacji. Podczas montażu należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się do ich wnętrza obcych substancji, takich jak wilgoć i zanieczyszczenia. Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy nie występują wycieki gazu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięciu ze źródłem ognia może wydzielić się toksyczny gaz. W razie stwierdzenia nieszczelności natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Jeżeli doszło do wycieku, nie należy dotykać czynnika nieosłoniętymi dłońmi. Grozi to odmrożeniem. Przy montażu należy używać narzędzi (np. węża do napełniania przewodu wskaźnika) stosowanych wyłącznie w układach na R410A Test szczelności i osuszanie próżniowe. Szczelność urządzeń została sprawdzona fabrycznie. Próbę szczelności i osuszanie próżniowe należy przeprowadzić przez otwory serwisowe zaworów odcinających po stronie cieczowej i gazowej urządzenia zewnętrznego. Do próby szczelności stosować azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych wytworzyć ciśnienie 4,0 MPa (40 barów). Wynik próby można uznać za pomyślny, jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy wydobywa się azot i zlikwidować nieszczelność. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy przeprowadzić osuszanie próżniowe przewodów. Do osuszania stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia - 100,7 kpa. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny; podciśnienie w układzie powinno wynosić -100,7 kpa. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad 1 godzinę, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć albo występują w nim nieszczelności. 13

14 3.3.5 Izolowanie przewodów cieczowych i gazowych Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego przewody cieczowe i gazowe należy zaizolować (w przypadku zastosowania izolacji kauczukowej). Minimalna grubość izolacji wynosi 6mm. Można również zastosować rury miedziane dla instalacji chłodniczych fabrycznie izolowane cieplnie. Przewody prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć pełnym korytkiem elektrycznym bądź płaszczem z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,6mm Napełniania czynnikiem chłodniczym Przed napełnianiem czynnikiem chłodniczym wszystkie prace elektryczne i związane z instalacją rurową muszą być zakończone. Czynnik chłodniczy R410A należy dodawać w stanie ciekłym wlewając go przez króciec cieczowy. Napełnianie czynnikiem chłodniczym wykonać zgodnie z zleceniami producenta urządzeń Ochrona przeciwpożarowa Wykonać przejścia p. poż. o odporności ogniowej EIS120 na instalacjach przechodzących przez ściany i stropy poszczególnych pomieszczeń serwerowni do sąsiadujących pomieszczeń Wytyczne dla branży elektrycznej: Wykonać zasilanie elektryczne do projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych Wykonać instalację monitoringu i komunikacji do jednostek klimatyzacyjnych Okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane przez uprawnionego elektryka. Urządzeń nie należy uruchamiać, dopóki nie zostaną ukończone prace przy przewodach czynnika chłodniczego. W celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych przewody zasilające i transmisyjne prowadzić w rurach karbowanych Instalacje elektryczne i niskoprądowe poza zakresem opracowania Wytyczne dla branży budowlanej: Wykonać niezbędne otwory budowlane jak i obróbkę budowlaną danych otworów Uwagi do części instalacyjnej: Instalacje wykonać zgodnie z: - obowiązującymi normami i przepisami, - warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych - sztuką budowlaną; - wytycznymi montażowymi producenta urządzenia Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Montaż urządzeń powinien przeprowadzić wykonawca przeszkolony przez producenta urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 14

15 4 UWAGI 4.1 Klauzula opracowania Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83) zgodnie z obowiązującym prawem i ustawą O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projekt opracowano zgodnie z udostępnionymi danymi do wykonania pracy oraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów na dzień przekazania projektu Zamawiającemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczególnie po upływie 12 miesięcy od daty jego wykonania - wymagać będzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwiązań technicznych pod kątem obowiązujących wówczas przepisów. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. W całościowej formie zawartej w opracowaniu nadaje się do wykonania instalacji objętej projektem. Integralną częścią całego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutów i schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie treści. Prawa autorskie przechodzą na zamawiającego tj. Ministerstwo Skarbu Państwa po pełnym uregulowaniu płatności za przedmiot umowy. 15

16 4.2 Odbiory techniczne Rodzaje odbiorów robót: W zależności od ustaleń umownych, roboty instalacyjne podlegają następującym odbiorom: odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. montaż instalacji freonowej itd.). Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie. Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; Dokonano badań odbiorczych z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; Zakończono uruchamianie instalacji Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy) Dziennik budowy Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami) Obmiary powykonawcze Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych Protokoły odbiorów technicznych częściowych Protokoły wykonanych badań odbiorczych Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano instalację Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów Instrukcję obsługi instalacji W ramach odbioru końcowego należy: 16

17 Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokularnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbiór pogwarancyjny należy przewidzieć w umowie serwisowej z wykonawcą. 17

18 4.3 Końcowe uwagi Projekt wykonany został zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostępną w czasie projektowania wiedzą techniczną i warunkami aktualnymi w dniu oddania go Zamawiającemu. Wykonawca projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w procesie projektowania, które mają wpływ na bezpieczeństwo przedmiotowego obiektu. 18

19 5 Zestawienie materiałów Lp Opis urządzenia j.m. Ilość 1 2 System VRV: jednostka zewnętrzna typ RXYQ20T 1szt., jednostki podstropowe typ FXHQ100A 2szt. jednostka naścienna FXAQ63P 1szt., pilot przewodowy 2szt., płytka komunikacyjna RTD-10 3szt., trójniki systemowe 2szt. System Spilt: jednostka zewnętrzna typ RZQG125LY1 1szt., jednostka podstropowa typ: FHQ125C1szt., pilot przewodowy 1szt., płytka komunikacyjna RTD-10 1szt., kpl 2 kpl 2 3 Instalacja freonowa miedziana z izolacją kpl 4 4 Instalacja skroplin PVC-U i PP PN20 kpl 2 Instalacja zasilająco- sterująca (komunikacja i zasilanie pomiędzy 5 jednostką wewnętrzną i zewnętrzną) system SPLIT kpl 2 Instalacja sterująca (komunikacja pomiędzy jednostkami 6 wewnętrznymi i zewnętrzną) System VRV kpl 2 7 Przejście p.poż. EIS120 kpl 4 8 System białych korytek elektrycznych kpl 4 9 Bramka komunikacyjna typ EKM BDXA kpl 1 19

20 6 SPIS RYSUNKÓW IK 01 Rzut niskiego parteru (wycinek-pom.03) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 02 Rzut parteru (wycinek-pom.25) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 03 Rzut IV piętra (wycinek-pom.444) instalacja klimatyzacji i skroplin IK 04 Schemat instalacji klimatyzacji i skroplin pom. serwerowni niski parter (03), pomieszczenie parter (25) IK 05 Schemat instalacji klimatyzacji i skroplin pom. serwerowni niski IV piętro (444) 1:100 1:100 1: Załączniki - dobór jednostek klimatyzacyjnych i komunikacji, redundancji 20

21 odcinek pionowy ok. 0,5m do jednostki zewnętrznej K2 K1 051~230V 04 otwór Ø160 Ø15.9/28.6 KHRQ22M64T na rurze PP dn40 zamontować trójnik do montażu kabla grzejnego, pobór mocy ok. 100W otwór Ø200 Ø15.9/28.6 Ø9.5/15.9 System K1 (K1/3) 03 System K2 (K2/3) dn25 odcinek pionowy ok. 0,5m do jednostki zewnętrznej PP dn40 PN20 rurę sprowadzić do poziomu 0,2m powyżej terenu PP dn40 PN20 dn32 dn25 KHRQ22M64T jednostka naścienna typ FXAQ63P moc chłodnicza: 6kW pobór mocy: 0,06kW masa jednostki: 14kg mocować min. 10cm poniżej stropu 02 dn25 Ø9.5/ Uwagi: - jeśli istnieje możliwość wykorzystania istniejących przebić budowlanych w stropie bądź w ścianach zewnętrznych należy to uczynić - instalację skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1% LEGENDA instalacja freonowa instalacja skroplin trójnik

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ....2 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo