KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska Poznań Wersja: v04

2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE Wstęp Podstawa opracowania dokumentacji Zakres opracowania...3 II. NORMY I REGULACJE PRAWNE...4 III. STRUKTURA LOGICZNA I ENERGETYCZNA Stan istniejący Stan projektowany...7 IV. PRACE BUDOWLANE Stan istniejący Stan projektowany...13 V. PODŁOGA TECHNICZNA Stan istniejący Stan projektowany...15 VI. DODATKOWE WYPOSAśENIE...17 VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI Stan istniejący Stan projektowany...20 VIII. INSTALACJA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Stan istniejący Stan projektowany...24 IX. INSTALACJA SYSTEMU GASZENIA GAZEM Stan istniejący Stan projektowany...28 X. ZAŁĄCZNIKI...32 MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Wstęp. Przedmiotem poniŝszego opracowania jest koncepcja wykonania modernizacji serwerowni dla remontowanych pomieszczeń Agencji Rezerw Materiałowych znajdujących się na składnicy w Starym Sączu. 2. Podstawa opracowania dokumentacji. rysunek poglądowy pomieszczeń, dokumenty inwestora, wizja lokalna, wytyczne uŝytkownika, normy i przepisy. 3. Zakres opracowania. PoniŜsza koncepcja obejmuje następujące zagadnienia: opis proponowanej struktury sieci energetycznej, opis proponowanej podłogi technicznej, opis proponowanych prac budowlanych, opis proponowanych systemów zabezpieczeń technicznych, opis proponowanego rozwiązania gaszenia gazem, opis proponowanego rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

4 II. NORMY I REGULACJE PRAWNE Przy tworzeniu koncepcji uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów a w szczególności: PN-EN :2004 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy część I: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa, PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŝeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŝeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŝności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŝarowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

5 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŝone w wannę lub/basen natryskowy. PN-EN :2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. PN-EN :2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do uŝytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-EN-45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców (wprowadzona do obowiązkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.o normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z późn.zm.) PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia nr 75); Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 109 z 2004r); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, z dnia 11 lipca 2003r, poz. 1138). Międzynarodowe standardy okablowania strukturalnego EIA/TIA (Electronic Industries Association/ Telecommunications Industry Association), EIA/TIA 568, EIA/TIA 569. Standardy okablowania telekomunikacyjnego, ISO 11801, EN Świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie mienia w klasie B, homologacje VdS, CE (89/366/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG PN-IEC60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa wraz z arkuszami MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

6 NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2004 Edition MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

7 III. STRUKTURA LOGICZNA I ENERGETYCZNA 1. Stan istniejący. W zaplanowanej do modernizacji serwerowni wykonana jest wydzielona sieć zasilająca odbiory komputerowe, dodatkowo jest wykonane zasilanie istniejącej szafy serwerowej przez rozdzielnię elektryczną zamontowaną na korytarzu obiektu. Aktualnie odbiory nie są zasilane z gwarantowanego zasilania z urządzeń zasilania bezprzerwowego UPS. Zasilanie rozprowadzone jest na ścianach obiektu w korytach plastikowych PCV. Instalacja oświetleniowa wykonana jest pod tynkiem i kaŝde pomieszczenie ma własne miejsce włączania światła. Aktualnie w pomieszczeniu serwerowni znajduje się szafa rackowa z okablowaniem strukturalnym z pomieszczeń biurowych. Aktualne zasilanie sieci obiektu jest wykonane kablem 5x16mm2 i złącze kablowe znajduje się przy wejściu do budynku na elewacji obiektu. 2. Stan projektowany. 2.1 SYSTEM ENERGETYCZNY Planuje się budowę bezpośredniej linii zasilającej kablem YDY 5x6mm 2 ze złącza kablowego znajdującego się na budynku do rozdzielni modernizowanych pomieszczeń. Dodatkowa linia będzie zasilać nowobudowaną rozdzielnię do zasilania odbiorów modernizowanych pomieszczeń. NaleŜy zmodyfikować złącze i dobudować nowe zabezpieczenia bezpiecznikowe dla drugiego zasilania. Głównym źródłem zasilania będzie system paneli słonecznych z akumulatorami i inwerterem Sunny Island. Takie rozwiązanie powinno w pełni zapewnić zabezpieczenie zasilania dla serwerowni wytwarzanego ze źródeł odnawialnych. Planowane jest uŝycie 33 sztuk paneli słonecznych 180W o mocy 5940kWp w celu wyprodukowania około 5,7MWh energii rocznie przy załoŝeniu średniej produkcji miesięcznej ujętej na załączonym grafie. Dodatkowo planowane jest uŝycie inwerterów, które zapewnią prawidłowe zasilanie do odbiorów serwerowni. System będzie produkował energię do zasilania klimatyzacji, szafy serwerowej oraz UPS-a znajdującego się w szafie. W przypadku wyprodukowania zbyt duŝej ilości energii pozostała część będzie kumulowana na zestawie 16 sztuk baterii Ŝelowych o mocy 12V 200Ah. Zabezpieczeniem systemu będzie inwerter, który w sposób inteligentny zarządzać będzie zasilaniem, w przypadku wyprodukowania zbyt duŝej ilości zasilania będzie przekazywał je do ładowania baterii, w przypadku zbyt małej ilości energii będzie pobierał brakującą moc z zestawu MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

8 baterii a w przypadku braku energii na zestawie baterii brakująca część uzupełni z sieci publicznej poprzez nowo wybudowaną linię kablową. Rozwiązanie to zapewnia duŝą elastyczność w sposobie zasilania odbiorów. System został skalkulowany w taki sposób, Ŝe sieć publiczna pozostaje rezerwowym zasilaniem dla całości układu. W związku z faktem, Ŝe przełączanie pomiędzy sieciami występuje z fizyczną przerwą do całości systemu zaproponowano uŝycie UPS-a true on-line o mocy 3 kva. UPS będzie zasilał tylko urządzenia w szafie i zabezpieczy układ przed przerwami podczas przełączania źródła zasilania. Ze względu na konieczność doboru prawidłowego układu zasilania poniŝej przedstawiono minimalne dane podstawowe urządzenia: moc zasilacza 3000 VA obudowa rack-tower maksymalna wysokość: 2U wejście 1 fazowe 230 V 50Hz wyjście 1 fazowe 230 V 50Hz, dwie grupy gniazd wyjściowych programowalnych podwójna konwersja energii, true on-line (VFI wg EN ) zakres napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie, V wejściowy współczynnik mocy > 0.99 zniekształcenia prądu wejściowego THDi <8% tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego +/- 5% wyjściowy współczynnik mocy 0.9 MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

9 sprawność AC/AC zasilaczy przy obciąŝeniu 100% w trybie podwójnej konwersji minimum 92 % sprawność AC/AC zasilaczy przy obciąŝeniu 50% w trybie podwójnej konwersji minimum 91 % zniekształcenia na wyjściu (THDu) przy pełnym obciąŝeniu liniowym min 90% tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii 0,5% regulacja napięcia wyjściowego ± 3% poziom hałasu maksimum 46 db, wg normy ISO 3746 stopień zabezpieczenia zgodnie z EN 60529, IP20 port RS232, USB, awaryjne wyłączenie zasilacza, zdalny restart zasilacza, slot na karty dodatkowych opcji wbudowany bypass automatyczny baterie wewnętrzne 3 minuty przy obciąŝeniu 2400W system automatycznego testu baterii moŝliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych w celu wydłuŝenia autonomii oprogramowanie do monitoringu UPS, powiadamiania administratora o zdarzeniach, zamykanie systemu kabel RS232, USB w komplecie adapter Web/SNMP do monitorowania i kontroli UPS w sieci LAN Dystrybucja zasilania gwarantowanego po pomieszczeniu będzie wykonana poprzez rozdzielnię elektryczną i przygotowane 3 obwody elektryczne (2 obwody do szafy serwerowej oraz 1 obwód do zasilania klimatyzacji). Zasilanie systemów bezpieczeństwa oraz oświetlenia będzie wykonane z istniejącej rozdzielni znajdującej się w korytarzu budynku poprzez dołoŝenie dwóch dodatkowych wyłączników nadprądowych B6 oraz B10. W związku z brakiem prawidłowego oświetlenia pomieszczenia oraz stanem lamp sufitowych podjęto decyzję o konieczności wymiany oświetlenia na oprawy rastrowe 4x18W natynkowe zapewniające prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. W celu podłączenia lamp naleŝy wykonać nowe okablowanie energetyczne prowadzonego w tynku na suficie kablem YDYp 3x1,5mm2 i zakończyć w istniejącej rozdzielni elektrycznej dokładając jedno zabezpieczenie B10. Rysunek poglądowy proponowanych instalacji został zamieszczony w załącznikach do tego opracowania (rysunek nr 6 i 7). 2.2 SYSTEM LOGICZNY Do planowanych pomieszczeń będzie doprowadzone połączenie światłowodowe przez operatora telekomunikacyjnego w celu wpięcia do sieci rozległej ARM. W celu umoŝliwienia doprowadzenia okablowania do modernizowanych pomieszczeń planowane jest wykonanie MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

10 infrastruktury światłowodowej w obiekcie i zakończenie jej w przyłączu światłowodowym na zewnątrz obiektu. W celu doprowadzenia okablowania planowane jest ułoŝenie 12 włóknowego jednomodowego kabla światłowodowego zakończonego z jednej strony w istniejącej szafie w modernizowanych pomieszczeniach z drugiej strony w złączu telekomunikacyjnym na elewacji budynku. Złącza naleŝy dobrać podczas realizacji projektu z dostawcą usług telekomunikacyjnych. W zakresie dostawy są takŝe patchcordy do połączenia w złączu kablowym jak i w szafie serwerowej. Opis minimalnych podstawowych elementów koniecznych do zastosowania znajduje się poniŝej: Kabel światłowodowy 12 włóknowy kabel jednomodowy z centralną tubą Uniwersalny do uŝytku w budynku jak i w kanalizacji, Temperatura działania minimum od -20st.C do 60stC Panel światłowodowy zgodność z normami ZN 96/TPSA-009, wersja 19", uproszczona konstrukcja dwudzielna, z dokręcaną płytą czołową, moŝliwość wymontowania części dolnej ułatwiająca dostęp do złącz, liczba pól komutacyjnych: 12, 16 lub 24, głębokość 228mm, 4 wejścia kabli liniowych: 2xPG11 oraz 2xPG13,5, dostępne w wersjach: ST, SC, SC duplex, FC, LC, MTRJ, E2000, produkt rekomendowany do stosowania w sieciach METRO, ACCESS, CATV, FTTB, FTTD oraz automatyce i monitoringu. Złącze światłowodowe przełącznica o wymiarach 340x350x60mm zamek z kompletem dwóch kluczy adapter panel (12 SC SX/E2000, 12 SC DX, 24 SC SX/E2000, 12 ST/FC, 24 ST/FC), właściwości: zwarta obudowa IP54 wysoka jakość wykonania max 24portów numeracja portów ściągane drzwiczki MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

11 zamek, uchwyty komfort obsługi porty SC, FC, E2000, ST, LC do 4 kabli liniowych Trasa okablowania pokrywa się z trasą kabla zasilającego rozdzielnię w pomieszczeniu administracyjnym. Parametry dla paneli słonecznych: - minimalna gwarancja działania 25 lat - spełnianie norm IEC61215, IEC minimalna wartość mocy 180Wp - temperatura pracy od -40st C do +85st C - maksymalna tolerancja mocy +/- 3% - maksymalne wymiary 1600x900x40 - maksymalna waga 16kg - nominalna wartość temperatury celi 45st C +/- 3% Parametry dla inwertera na połączeniu paneli i instalacji - moc wyjściowa znamionowa: 5000 W - moc wyjściowa szczytowa 5500 W - maksymalny prąd wyjściowy 26 A - sprawność urządzenia - 96 % lub wyŝej - klasa szczelności IP65 lub wyŝsza (moŝliwość montaŝu wewnątrz i na zewnątrz) - temperatura pracy od -25 st C do 50 st C - wbudowany wyświetlacz LCD Parametry autonomicznego systemu zasilania - ciągła moc wyjściowa przy 25st C nie mniej niŝ 5000W - prąd znamionowy 21A - prąd na wyjściu 100A (dla 100ms) - zniekształcenia harmoniczne napięcia wyjściowego maksymalnie 3% - napięcie akumulatorów 48V - maksymalny prąd ładowania 120A - ciągły prąd ładowania akumulatorów 100A - kontrola ładowania - sprawność 95% MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

12 - maksymalny pobór urządzenia bez obciąŝenia 30W - maksymalny pobór urządzenia w trybie standy mniej niŝ 5W MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

13 IV. PRACE BUDOWLANE 1. Stan istniejący. Zaplanowane pomieszczenia do modernizacji są zachowane w bardzo dobrym stanie. Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji to pomieszczenie archiwum, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie administracyjne. W pomieszczeniach jest nowa instalacja centralnego ogrzewania CO wykonana na rurach PCV stabilizowanych. Przez pomieszczenia modernizowane przechodzi główny ciąg rur zasilający grzejniki w pozostałej części budynku. Aktualnie wszystkie instalacje energetyczne zasilane są oprzewodowaniem w tynku. W aktualnej serwerowni okablowanie sieci wydzielonego zasilania oraz okablowanie strukturalne prowadzone są w korytkach plastikowych prowadzonych na ścianach. Drzwi i ościeŝnice są róŝnych wymiarów w dobrym stanie technicznym. 2. Stan projektowany. Podczas prac budowlanych planuje się następujące czynności: Rozbiórka ścian z wywózką gruzu zgodnie z rysunkiem 2, Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych grubości 24 cm cegłą pełną zgodnie z rysunkiem 2, Poszerzenie dwóch otworów drzwiowych z wykonaniem nadproŝa Ŝelbetowego, Zerwanie parkietu z wywózką w pomieszczeniu archiwum oraz aktualnej serwerowni, Zdjęcie paneli podłogowych w pomieszczeniu administracyjnym, Wykonanie wylewki samopoziomującej w celu wyrównania podłoŝa pod Ŝywicę epoksydową lub wykładzinę typu Tarket we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach, Wykonanie posadzki z Ŝywicy epoksydowej typu SIKA w nowym pomieszczeniu zmodernizowanej serwerowni, Wykonanie wykładziny elektrostatycznej typu Tarket w pomieszczeniu administracyjnym, Uzupełnienie tynku na suficie i na wymurowanych ścianach po przebudowie, Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie na biało we wszystkich pomieszczeniach, DemontaŜ instalacji CO w pomieszczeniach serwerowni, DemontaŜ dwóch grzejników CO w pomieszczeniu archiwum i aktualnej serwerowni, Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania rurą stabilizowaną PCV o średnicy 32mm wraz z połączeniem z istniejącymi rurociągami, Zamurowanie dwóch otworów wentylacyjnych w aktualnej serwerowni, MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

14 MontaŜ dwóch podwójnych drzwi klasy C w pomieszczeniu administracji oraz wejściu do pomieszczenia serwerowni, Prace będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostroŝności podczas działania niezbędnych urządzeń zapewniających działanie firmy ARM. NaleŜy przewidzieć zabezpieczenie aktualnej szafy serwerowej. Planowane prace budowlane prezentują załączone rysunki do koncepcji nr 1-9. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

15 V. PODŁOGA TECHNICZNA 1. Stan istniejący. W zaplanowanej do modernizacji serwerowni nie ma zainstalowanej podłogi technicznej. Aktualne pomieszczenie, w której znajduje się szafa serwerowa ma 3,3 m2 z jednym wejściem przez pokój biurowy. 2. Stan projektowany. Podczas prac modernizacyjnych planowana jest modernizacja pomieszczeń zgodnie z opisanymi w rozdziale IV pracami budowlanymi. Po przeprowadzeniu prac zaplanowano instalację podłogi technicznej pozwalającą na montaŝ elementów energetycznych pod podłogą oraz chłodzenia urządzeń spod podłogi technicznej. Planowane jest uŝycie produktów jednej z dostępnych firm proponujących te rozwiązania. PoniŜej krótki opis techniczny minimalnych wymagań proponowanego produktu. Podłoga podniesiona płyta wiórowa E1 duŝej gęstości powyŝej 650 kg/ m 3, w wymiarze 600x600x38 mm, pokrycie górne stanowi wykładzina PCV antystatyczna, pokrycie dolne blacha ocynkowana DX51+Z140 o grubośći 0,5mm, krawędzie boczne płyty oklejone przewodzącą taśmą Raukantex Floor 45/0,6mm w kolorze czarnym, stopa dolna podstawa z blachy stalowej St-34.2 o grubości 2,5 mm, oraz wspornik wykonany z rury stalowej Ř21,3x2,3mm, całość ocynkowana, stopa mocowana do podłoŝa za pomocą klejenia, podpora górna główka wykonana z blachy stalowej o grubości 2,0mm oraz stalowej śruby M16 wyposaŝona w dwie nakrętki do regulacji wysokości podłogi, całość ocynkowana, ruszt BR 02 wykonany z profila C 20x32 z blachy stalowej ocynkowanej DX51+Z200 o grubości 1,0mm stanowiący podparcie dla płyt podłogowych, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień Bfl s1 od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej trudnozapalne - klasa odporności ogniowej REI 30, ramy pod urządzenia wolnostojące wykonane z profila C 80x40x2mm z blachy ocynkowanej DX51+Z200, robocze obciąŝenie punktowe - 4,0kN, MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

16 ugięcie przy obciąŝeniu roboczym 4,0 kn nie większe niŝ 3,0 mm ( współczynnik bezpieczeństwa 2 podłoga klasy 3 B wg. PN EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem ), obciąŝenie punktowe niszczące 8kN, dopuszczalna wilgotność powietrza 75%, podłoga przystosowana do wykonania uziemienia, wykończenie listwą przypodłogową PCV, APROBATA TECHNICZNA ITB, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI, Podczas prac planowane są następujące prace dopasowujące elementy podłogi do warunków istniejących w pomieszczeniach: rozładunek materiałów, ustawienie i mocowanie stóp poprzez przyklejenie do podłoŝa, ustawienie płyt, poziomowanie płyt, usunięcie zbędnych materiałów pozostałych po montaŝu, posprzątanie pomieszczenia, dokonanie i udział w odbiorze. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

17 VI. DODATKOWE WYPOSAśENIE W związku z faktem, Ŝe w planowanym pomieszczeniu serwerowni będą przetwarzane informacje niejawne naleŝy zastosować dodatkowe formy zabezpieczenia w celu przygotowania pomieszczeni do certyfikacji jako kancelarię tajną do przetwarzania informacji niejawnych z klauzulą tajne. W związku z zapisami i wymogami do takich pomieszczeń załoŝono zamontowanie na ścianach pomieszczeń paneli kancelaryjnych posiadającego certyfikat IMP klasa I wg PN-EN :2000. Panel stworzony został do wydzielania pomieszczeń socjalnych w obrębie strefy bezpieczeństwa, jako przegroda pozwalająca na przechowanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: poufne, tajne, ściśle tajne poza szafami stalowymi. Panele słuŝą jako bariera oddzielająca części kancelarii, biblioteki przeznaczonej do przechowywania i przetwarzania materiałów niejawnych od części przeznaczonej do wydawania i udostępniania dokumentów niejawnych lub pracy z dokumentami. Na cele niniejszej koncepcji przyjęto jako wzorcowe rozwiązanie paneli firmy J&W z Warszawy posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia i liczne referencje. Wymogi minimalne wypisano poniŝej: Opis techniczny: Panel Kancelaryjny, posiadający Certyfikat I.M.P., spełniający wymagania norm wg: PN-EN : 2000 klasa I stworzony do mechanicznego wydzielanie pomieszczeń Kancelarii Tajnych Budowa panela: dwupłaszczowa z blachy stalowej o grubości 2,0 mm, wzmocniona wewnętrznie dodatkową blachą o grubości 2 mm, z wypełnieniem izolującym w postaci wełny mineralnej niepalnej efektywna grubość panela 51 mm. Masa pojedynczego panela o wymiarach powierzchni ściany 1m² wynosi ok. 70 kg. Ścianki panelowe mogą funkcjonować jako konstrukcja wolnostojąca, z połączonych w sposób trwały pojedynczych paneli o średniej szerokości ok. 50 cm i wysokości dostosowanej do wysokości danego pomieszczenie. Uwaga! Konieczne jest aby panel montowany był do wysokości sufitu właściwego (betonowego), a nie podwieszanego, często spotykanego w budynkach biurowych. Panel słuŝyć moŝe równieŝ do wydzielania pomieszczeń specjalnych w obrębie strefy bezpieczeństwa, co pozwala na przechowywanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE w obrębie tych MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

18 pomieszczeń poza szafami stalowymi. Wtedy teŝ nie ma potrzeby zastosowanie sejfów oraz szaf do przechowywania dokumentów. Dla uzyskania pomieszczenia specjalnego o klasie odporności opisanej powyŝej naleŝy wykonać wszystkie ściany, podłogę i sufit z materiałów o odporności nie mniejszej niŝ panel. W związku z koniecznością poprawnego montaŝu paneli wymaga się, by panel montowały ekipy przeszkolone przez producenta. Dodatkowo w celu zabezpieczenia poprawności wykonania oraz następnie gwarancji odbioru pomieszczeń przez audytorów wymaga się by producent miał aktualne certyfikaty na proponowane rozwiązanie i minimum 3 letnie doświadczenie w dostawie i montaŝu tego typu rozwiązań potwierdzone referencjami. Zgodnie z zasadami budowy kancelarii tajnych wymagane jest zainstalowanie drzwi wejściowych do serwerowni jak i do strefy bezpieczeństwa klasy C z dodatkowymi zamkami. Przewidziano montaŝ takich dwóch par drzwi z dwoma skrzydłami o wymiarze 120cm. Wielkość drzwi pozwoli na dowolny transport szaf do serwerowni jak i zabezpieczy zgodnie z ustawą wejście do serwerowni. Planowane jest w otworze wejściowych do pomieszczenia administracyjnego montaŝ drzwi klasy C z dodatkową kontrolą dostępu, natomiast drzwi do serwerowni będą tej samej klasy, ale dodatkowo zabezpieczone mechanicznym zamkiem patentowym. Na cele niniejszej koncepcji przyjęto standardowe drzwi proponowane przez firmy posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia. Wymogi minimalne wypisano poniŝej: Opis techniczny: Drzwi Kancelarii Tajnej, spełniające wymagania norm wg: PN-90/B klasa C, ENV 1627:1999 klasa 4 Wyrób spełnia wymagania stawiane drzwiom do kancelarii tajnych zgodnie z Zarz.Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie sposobu organizacji kancelarii tajnych. Drzwi kancelaryjne z zamkiem szyfrowym trzytarczowym do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE drzwi stalowe 2-skrzydłowe łącznie z ościeŝnicą, wym.zew. 132x210cm, wym.wew. 120x200cm próg 2+1cm kwadrat uszczelniający wypełnienie kratownica stalowa + 5-cio cm wełna mineralna, niepalna MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

19 trzy stalowe łoŝyskowane zawiasy, zespawane z ościeŝnicą, trzy stałe blokady antywywaŝeniowe od strony zawiasowej, obustronnie wykończone okleiną drewnopodobna, ościeŝnica lakierowana RAL, zamek centralny rozporowy, ryglujący góra, dół i bok klasy C zapadkowy, zamek mechaniczny szyfrowy 3-tarczowy kl. B nieprześwietlany radiologicznie, samozamykacz, zestaw do plombowania, gałka + klamka jako element samozatrzaskowy, wizjer, kontrygle, Wszystkie drzwi muszą mieć zamontowane przez producenta elementy zwór elektromagnetycznych do kontroli dostępu w celu uniknięcia niepotrzebnego montaŝu przez osoby nieupowaŝnione i ewentualnego uszkodzenia drzwi. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

20 VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI 1. Stan istniejący. W zaplanowanych do modernizacji pomieszczeniach nie ma aktualnie zainstalowanej klimatyzacji. Aktualne pomieszczenie jest wentylowane mechanicznie poprzez kominy wentylacyjne. 2. Stan projektowany. W nowym zmodernizowanym pomieszczeniu planowane jest zainstalowanie klimatyzacji kanałowej pod sufitem, która poprzez kanał wentylacyjny będzie wykonywać nawiew chłodnym powietrzem pod podłogę techniczną. Ze względu na wielkość pomieszczenia wymaga się by urządzenie było wąskie, przeznaczone do zabudowy międzysufitowej i powinno posiadać wysokość nie większą niŝ 250mm. Jednostka zewnętrzna będzie mocowana na powierzchni dachu, orurowanie z jednostką wewnętrzną prowadzone będą przez istniejące kominy wentylacyjne. Planowane jest uŝycie klimatyzacji o wydajności nominalnej nie mniejszej niŝ 7,00kW mocy chłodniczej przy poborze mocy maksymalnie 2,1kW oraz maksymalnym poziomie hałasu wynoszącym 35dB. Podstawowe wymagane dane techniczne to: Technologia sterowania: Inwerter Klasa energetyczna Grzanie/ Chlodzenie: A/A Wydajność Grzanie/Chłodzenie: min 7.9 kw/min. 7 kw Jedn.zewn: EER/COP : Min. 3.35/Min 3.65 Jedn.wewn: EER/COP : Min. 3.45/Min 3.95 Jedn.Zewn. Poziom cisnienia akustycznego: Chlodzenie (temp.zewn. 5-25oC) 44 db Jedn.wew. Wydatek powietrza regulowany w zakresie m3/min Jedn.wew. Poziom cisnienia akustycznego: db Pobór mocy: max 2.2 kw Monitoring i sterowanie: poprzez protokół mod-bus klasa energetyczna A, zasilanie 1 fazowe 230V. Po montaŝu klimatyzacji naleŝy zamontować kanał wentylacyjny o wymiarach 1100x150mm. Kanał będzie zamontowany na wylot chłodzonego powietrza w wyniku czego skierowany zostanie MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

21 strumień zimnego powietrza pod podłogę techniczną. Chłodzenie szaf będzie moŝliwe poprzez wyjmowanie płyt lub korzystanie z paneli podłogi technicznej z kratką. Po zakończeniu montaŝu konieczne jest wykonanie niezbędnych pomiarów i testów w celu weryfikacji poprawności działania. Planowane miejsce montaŝu urządzenia przedstawiono na rysunku nr 5. W celu sprawnego zarządzania środowiskiem serwerowni planuje się uŝycie panela kontrolnego pozwalającego na monitorowanie środowiska pomieszczenia do którego będą podłączone dodatkowe elementy takiej jak: dwa czujniki zalania (jeden zamontowany pod rurociągiem CO znajdującym się w serwerowni, drugi pod miejscem instalacji klimatyzacji), czujnik temperatury wskazujący aktualną temperaturę w pomieszczeniu, czujnik wilgotności wskazujący aktualną wilgotność w pomieszczeniu. Panel kontrolny będzie zamontowany w istniejącej szafie budynku znajdującej się po lewej stronie od drzwi wejściowych i podłączony do sieci Ethernet, poprzez którą z dowolnego komputera będzie moŝliwa bieŝąca analiza i weryfikacji stanów w serwerowni. Wymagana funkcjonalne panelu: Monitorowanie: temperatur w szafach i pomieszczeniach, wilgotności w szafach i pomieszczeniach, Kontrola dostępu: autoryzacja dostępu do poszczególnych stref (szaf, pomieszczeń), alarm akustyczny i powiadamianie SMS w przypadku nieautoryzowanego dostępu, Sterowanie wentylacją i klimatyzacją: Integracja z urządzeniami klimatyzacyjnymi mozliwość monitorowania i sterowania urządzeniem klimatyzacyyjnym w zakresie nie mniejszym niŝ pilot klimatyzacji zarządzanie równomiernym zuŝyciem wentylatorów, utrzymanie określonych przez uŝytkownika temperatur w szafach i pomieszczeniach, Zarządzanie zasilaniem: włączanie / wyłączanie obwodów elektrycznych, informowanie o przerwach w zasilaniu, monitorowanie stanu naładowania baterii UPS, Detekcja dymu i gazu z powiadomieniem akustycznym lub SMS lub , MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

22 OstrzeŜenia o zalaniu wodą, OstrzeŜenia o wibracjach (wstrząsach), Ostrzeganie o poŝarze i uruchamianie systemów gaszących, Ostrzeganie o stanach krytycznych za pomocą SMS i , Dobowa rejestracja wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie. MoŜliwość swobodnego programowania. Metody zarządzania i wizualizacja zdarzeń zachodzących w systemie: Dedykowana aplikacja typu client na stacji roboczej uŝytkownika komunikująca się z systemem za pomocą sieci Internet, Dedykowana aplikacja typu client na stacji roboczej uŝytkownika podłączonej bezpośrednio do systemu, Aplikacja uruchomiana w dowolnej przeglądarce WWW, Komunikaty wysyłane z systemu, Komunikaty SMS wysyłane i przysyłane do systemu. Rodzaje połączeń komunikacyjnych: Internet za pośrednictwem sieci LAN, Internet za pośrednictwem sieci GPRS, Połączenie bezpośrednie aplikacji ze sterownikiem za pośrednictwem sieci LAN/Internet, Połączenie aplikacji ze sterownikiem w prywatnej sieci GPRS (dzierŝawiony APN), Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem. Dane techniczne: min. 16 wejść dwustanowych, min. 16 wyjść dwustanowych, min. 8 wejść analogowych (pracujących w trybach: napięciowym lub prądowym lub rezystancyjnym z moŝliwością przekonfigurowania na wejścia dwustanowe, mozliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły wejść/wyjść (min.256 wejść/wyjść po rozbudowie) Pamięć RAM podtrzymywana w przypadku przerwy w zasilaniu, Pamięć nieulotna na programy i dane, Zasilanie 230V/50Hz AC, pobór mocy max 10 W, wbudowany zasilacz 12V DC do elementów systemów alarmowych takich jak czujki ruchu, czujki dymu, syreny alarmowe itp, Wbudowany modem GPRS lub interfejs Ethernet, WyposaŜony w porty komunikacyjne RS232, M-Bus, I2C, Komunikacja w standardzie Ethernet (TCP/IP, UDP), Modbus RTU (Master/Slave), MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO Będzin Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd zewnętrzny...2 1. 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50

INSTRUKCJA INSTALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 Strona 1 z 7 DTR. N-50 05.2011 STRUKCJA STALACJI OPRAWY OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO TYPU N-50 ZAGWIŹDZIE, ul. Lipowa 44, 46-030 Zagwiździe 1 Strona 2 z 7 UWAGA: Przed instalacją lub serwisem naleŝy wyłączyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DEG OBIEKT: INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH Poznań ul. Słowackiego 8 PARTER STAROSTWO POZNAŃSKIE PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST-04 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MECHANICZNO-BIOLOGICZNA O PRZEPUSTOWOŚCI Q śr d =125m 3 /d W M-ŚCI GODZIESZE MAŁE GMINA GODZIESZE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W)

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Maksymalny prąd wyjściowy (moc) 12A (150W) ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja poŝarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE System gaśniczy OneU dla szaf 19 wykorzystujący środek gaśniczy 3M TM Novec TM 1230 MAŁE Tylko 44 milimetry wysokie (1U) Obecnie stosowane systemy IT

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Czytnik główny RCP68C

Czytnik główny RCP68C Czytnik główny IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 091214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja Techniczna: CZYTNIK GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 00- Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 000- Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Adaptacja pomieszczeń biurowych do roli nowej serwerowni oraz rozbudowa infrastruktury technicznej pozostałych pomieszczeń IT-etap II -ZP/ŁOW NFZ/6/2009 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive

1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive GTM 1kVA - 3kVA RACK 19 / TOWER line-interactive WYPOSAŻENIE OPCJONALNE szyny montażowe karty komunikacyjne by-pass serwisowy Jedne z najbardziej uniwersalnych na rynku zasilacze UPS GTM, znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo