KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska Poznań Wersja: v04

2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE Wstęp Podstawa opracowania dokumentacji Zakres opracowania...3 II. NORMY I REGULACJE PRAWNE...4 III. STRUKTURA LOGICZNA I ENERGETYCZNA Stan istniejący Stan projektowany...7 IV. PRACE BUDOWLANE Stan istniejący Stan projektowany...13 V. PODŁOGA TECHNICZNA Stan istniejący Stan projektowany...15 VI. DODATKOWE WYPOSAśENIE...17 VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI Stan istniejący Stan projektowany...20 VIII. INSTALACJA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO Stan istniejący Stan projektowany...24 IX. INSTALACJA SYSTEMU GASZENIA GAZEM Stan istniejący Stan projektowany...28 X. ZAŁĄCZNIKI...32 MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Wstęp. Przedmiotem poniŝszego opracowania jest koncepcja wykonania modernizacji serwerowni dla remontowanych pomieszczeń Agencji Rezerw Materiałowych znajdujących się na składnicy w Starym Sączu. 2. Podstawa opracowania dokumentacji. rysunek poglądowy pomieszczeń, dokumenty inwestora, wizja lokalna, wytyczne uŝytkownika, normy i przepisy. 3. Zakres opracowania. PoniŜsza koncepcja obejmuje następujące zagadnienia: opis proponowanej struktury sieci energetycznej, opis proponowanej podłogi technicznej, opis proponowanych prac budowlanych, opis proponowanych systemów zabezpieczeń technicznych, opis proponowanego rozwiązania gaszenia gazem, opis proponowanego rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

4 II. NORMY I REGULACJE PRAWNE Przy tworzeniu koncepcji uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów a w szczególności: PN-EN :2004 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy część I: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa, PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŝeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed poraŝeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŝeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŝności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŝarowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

5 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŝone w wannę lub/basen natryskowy. PN-EN :2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. PN-EN :2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do uŝytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. PN-EN-45014:1993 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców (wprowadzona do obowiązkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.o normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z późn.zm.) PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia nr 75); Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 109 z 2004r); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, z dnia 11 lipca 2003r, poz. 1138). Międzynarodowe standardy okablowania strukturalnego EIA/TIA (Electronic Industries Association/ Telecommunications Industry Association), EIA/TIA 568, EIA/TIA 569. Standardy okablowania telekomunikacyjnego, ISO 11801, EN Świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie mienia w klasie B, homologacje VdS, CE (89/366/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG PN-IEC60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa wraz z arkuszami MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

6 NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems 2004 Edition MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

7 III. STRUKTURA LOGICZNA I ENERGETYCZNA 1. Stan istniejący. W zaplanowanej do modernizacji serwerowni wykonana jest wydzielona sieć zasilająca odbiory komputerowe, dodatkowo jest wykonane zasilanie istniejącej szafy serwerowej przez rozdzielnię elektryczną zamontowaną na korytarzu obiektu. Aktualnie odbiory nie są zasilane z gwarantowanego zasilania z urządzeń zasilania bezprzerwowego UPS. Zasilanie rozprowadzone jest na ścianach obiektu w korytach plastikowych PCV. Instalacja oświetleniowa wykonana jest pod tynkiem i kaŝde pomieszczenie ma własne miejsce włączania światła. Aktualnie w pomieszczeniu serwerowni znajduje się szafa rackowa z okablowaniem strukturalnym z pomieszczeń biurowych. Aktualne zasilanie sieci obiektu jest wykonane kablem 5x16mm2 i złącze kablowe znajduje się przy wejściu do budynku na elewacji obiektu. 2. Stan projektowany. 2.1 SYSTEM ENERGETYCZNY Planuje się budowę bezpośredniej linii zasilającej kablem YDY 5x6mm 2 ze złącza kablowego znajdującego się na budynku do rozdzielni modernizowanych pomieszczeń. Dodatkowa linia będzie zasilać nowobudowaną rozdzielnię do zasilania odbiorów modernizowanych pomieszczeń. NaleŜy zmodyfikować złącze i dobudować nowe zabezpieczenia bezpiecznikowe dla drugiego zasilania. Głównym źródłem zasilania będzie system paneli słonecznych z akumulatorami i inwerterem Sunny Island. Takie rozwiązanie powinno w pełni zapewnić zabezpieczenie zasilania dla serwerowni wytwarzanego ze źródeł odnawialnych. Planowane jest uŝycie 33 sztuk paneli słonecznych 180W o mocy 5940kWp w celu wyprodukowania około 5,7MWh energii rocznie przy załoŝeniu średniej produkcji miesięcznej ujętej na załączonym grafie. Dodatkowo planowane jest uŝycie inwerterów, które zapewnią prawidłowe zasilanie do odbiorów serwerowni. System będzie produkował energię do zasilania klimatyzacji, szafy serwerowej oraz UPS-a znajdującego się w szafie. W przypadku wyprodukowania zbyt duŝej ilości energii pozostała część będzie kumulowana na zestawie 16 sztuk baterii Ŝelowych o mocy 12V 200Ah. Zabezpieczeniem systemu będzie inwerter, który w sposób inteligentny zarządzać będzie zasilaniem, w przypadku wyprodukowania zbyt duŝej ilości zasilania będzie przekazywał je do ładowania baterii, w przypadku zbyt małej ilości energii będzie pobierał brakującą moc z zestawu MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

8 baterii a w przypadku braku energii na zestawie baterii brakująca część uzupełni z sieci publicznej poprzez nowo wybudowaną linię kablową. Rozwiązanie to zapewnia duŝą elastyczność w sposobie zasilania odbiorów. System został skalkulowany w taki sposób, Ŝe sieć publiczna pozostaje rezerwowym zasilaniem dla całości układu. W związku z faktem, Ŝe przełączanie pomiędzy sieciami występuje z fizyczną przerwą do całości systemu zaproponowano uŝycie UPS-a true on-line o mocy 3 kva. UPS będzie zasilał tylko urządzenia w szafie i zabezpieczy układ przed przerwami podczas przełączania źródła zasilania. Ze względu na konieczność doboru prawidłowego układu zasilania poniŝej przedstawiono minimalne dane podstawowe urządzenia: moc zasilacza 3000 VA obudowa rack-tower maksymalna wysokość: 2U wejście 1 fazowe 230 V 50Hz wyjście 1 fazowe 230 V 50Hz, dwie grupy gniazd wyjściowych programowalnych podwójna konwersja energii, true on-line (VFI wg EN ) zakres napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie, V wejściowy współczynnik mocy > 0.99 zniekształcenia prądu wejściowego THDi <8% tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego +/- 5% wyjściowy współczynnik mocy 0.9 MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

9 sprawność AC/AC zasilaczy przy obciąŝeniu 100% w trybie podwójnej konwersji minimum 92 % sprawność AC/AC zasilaczy przy obciąŝeniu 50% w trybie podwójnej konwersji minimum 91 % zniekształcenia na wyjściu (THDu) przy pełnym obciąŝeniu liniowym min 90% tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii 0,5% regulacja napięcia wyjściowego ± 3% poziom hałasu maksimum 46 db, wg normy ISO 3746 stopień zabezpieczenia zgodnie z EN 60529, IP20 port RS232, USB, awaryjne wyłączenie zasilacza, zdalny restart zasilacza, slot na karty dodatkowych opcji wbudowany bypass automatyczny baterie wewnętrzne 3 minuty przy obciąŝeniu 2400W system automatycznego testu baterii moŝliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych w celu wydłuŝenia autonomii oprogramowanie do monitoringu UPS, powiadamiania administratora o zdarzeniach, zamykanie systemu kabel RS232, USB w komplecie adapter Web/SNMP do monitorowania i kontroli UPS w sieci LAN Dystrybucja zasilania gwarantowanego po pomieszczeniu będzie wykonana poprzez rozdzielnię elektryczną i przygotowane 3 obwody elektryczne (2 obwody do szafy serwerowej oraz 1 obwód do zasilania klimatyzacji). Zasilanie systemów bezpieczeństwa oraz oświetlenia będzie wykonane z istniejącej rozdzielni znajdującej się w korytarzu budynku poprzez dołoŝenie dwóch dodatkowych wyłączników nadprądowych B6 oraz B10. W związku z brakiem prawidłowego oświetlenia pomieszczenia oraz stanem lamp sufitowych podjęto decyzję o konieczności wymiany oświetlenia na oprawy rastrowe 4x18W natynkowe zapewniające prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. W celu podłączenia lamp naleŝy wykonać nowe okablowanie energetyczne prowadzonego w tynku na suficie kablem YDYp 3x1,5mm2 i zakończyć w istniejącej rozdzielni elektrycznej dokładając jedno zabezpieczenie B10. Rysunek poglądowy proponowanych instalacji został zamieszczony w załącznikach do tego opracowania (rysunek nr 6 i 7). 2.2 SYSTEM LOGICZNY Do planowanych pomieszczeń będzie doprowadzone połączenie światłowodowe przez operatora telekomunikacyjnego w celu wpięcia do sieci rozległej ARM. W celu umoŝliwienia doprowadzenia okablowania do modernizowanych pomieszczeń planowane jest wykonanie MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

10 infrastruktury światłowodowej w obiekcie i zakończenie jej w przyłączu światłowodowym na zewnątrz obiektu. W celu doprowadzenia okablowania planowane jest ułoŝenie 12 włóknowego jednomodowego kabla światłowodowego zakończonego z jednej strony w istniejącej szafie w modernizowanych pomieszczeniach z drugiej strony w złączu telekomunikacyjnym na elewacji budynku. Złącza naleŝy dobrać podczas realizacji projektu z dostawcą usług telekomunikacyjnych. W zakresie dostawy są takŝe patchcordy do połączenia w złączu kablowym jak i w szafie serwerowej. Opis minimalnych podstawowych elementów koniecznych do zastosowania znajduje się poniŝej: Kabel światłowodowy 12 włóknowy kabel jednomodowy z centralną tubą Uniwersalny do uŝytku w budynku jak i w kanalizacji, Temperatura działania minimum od -20st.C do 60stC Panel światłowodowy zgodność z normami ZN 96/TPSA-009, wersja 19", uproszczona konstrukcja dwudzielna, z dokręcaną płytą czołową, moŝliwość wymontowania części dolnej ułatwiająca dostęp do złącz, liczba pól komutacyjnych: 12, 16 lub 24, głębokość 228mm, 4 wejścia kabli liniowych: 2xPG11 oraz 2xPG13,5, dostępne w wersjach: ST, SC, SC duplex, FC, LC, MTRJ, E2000, produkt rekomendowany do stosowania w sieciach METRO, ACCESS, CATV, FTTB, FTTD oraz automatyce i monitoringu. Złącze światłowodowe przełącznica o wymiarach 340x350x60mm zamek z kompletem dwóch kluczy adapter panel (12 SC SX/E2000, 12 SC DX, 24 SC SX/E2000, 12 ST/FC, 24 ST/FC), właściwości: zwarta obudowa IP54 wysoka jakość wykonania max 24portów numeracja portów ściągane drzwiczki MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

11 zamek, uchwyty komfort obsługi porty SC, FC, E2000, ST, LC do 4 kabli liniowych Trasa okablowania pokrywa się z trasą kabla zasilającego rozdzielnię w pomieszczeniu administracyjnym. Parametry dla paneli słonecznych: - minimalna gwarancja działania 25 lat - spełnianie norm IEC61215, IEC minimalna wartość mocy 180Wp - temperatura pracy od -40st C do +85st C - maksymalna tolerancja mocy +/- 3% - maksymalne wymiary 1600x900x40 - maksymalna waga 16kg - nominalna wartość temperatury celi 45st C +/- 3% Parametry dla inwertera na połączeniu paneli i instalacji - moc wyjściowa znamionowa: 5000 W - moc wyjściowa szczytowa 5500 W - maksymalny prąd wyjściowy 26 A - sprawność urządzenia - 96 % lub wyŝej - klasa szczelności IP65 lub wyŝsza (moŝliwość montaŝu wewnątrz i na zewnątrz) - temperatura pracy od -25 st C do 50 st C - wbudowany wyświetlacz LCD Parametry autonomicznego systemu zasilania - ciągła moc wyjściowa przy 25st C nie mniej niŝ 5000W - prąd znamionowy 21A - prąd na wyjściu 100A (dla 100ms) - zniekształcenia harmoniczne napięcia wyjściowego maksymalnie 3% - napięcie akumulatorów 48V - maksymalny prąd ładowania 120A - ciągły prąd ładowania akumulatorów 100A - kontrola ładowania - sprawność 95% MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

12 - maksymalny pobór urządzenia bez obciąŝenia 30W - maksymalny pobór urządzenia w trybie standy mniej niŝ 5W MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

13 IV. PRACE BUDOWLANE 1. Stan istniejący. Zaplanowane pomieszczenia do modernizacji są zachowane w bardzo dobrym stanie. Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji to pomieszczenie archiwum, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie administracyjne. W pomieszczeniach jest nowa instalacja centralnego ogrzewania CO wykonana na rurach PCV stabilizowanych. Przez pomieszczenia modernizowane przechodzi główny ciąg rur zasilający grzejniki w pozostałej części budynku. Aktualnie wszystkie instalacje energetyczne zasilane są oprzewodowaniem w tynku. W aktualnej serwerowni okablowanie sieci wydzielonego zasilania oraz okablowanie strukturalne prowadzone są w korytkach plastikowych prowadzonych na ścianach. Drzwi i ościeŝnice są róŝnych wymiarów w dobrym stanie technicznym. 2. Stan projektowany. Podczas prac budowlanych planuje się następujące czynności: Rozbiórka ścian z wywózką gruzu zgodnie z rysunkiem 2, Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych grubości 24 cm cegłą pełną zgodnie z rysunkiem 2, Poszerzenie dwóch otworów drzwiowych z wykonaniem nadproŝa Ŝelbetowego, Zerwanie parkietu z wywózką w pomieszczeniu archiwum oraz aktualnej serwerowni, Zdjęcie paneli podłogowych w pomieszczeniu administracyjnym, Wykonanie wylewki samopoziomującej w celu wyrównania podłoŝa pod Ŝywicę epoksydową lub wykładzinę typu Tarket we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach, Wykonanie posadzki z Ŝywicy epoksydowej typu SIKA w nowym pomieszczeniu zmodernizowanej serwerowni, Wykonanie wykładziny elektrostatycznej typu Tarket w pomieszczeniu administracyjnym, Uzupełnienie tynku na suficie i na wymurowanych ścianach po przebudowie, Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie na biało we wszystkich pomieszczeniach, DemontaŜ instalacji CO w pomieszczeniach serwerowni, DemontaŜ dwóch grzejników CO w pomieszczeniu archiwum i aktualnej serwerowni, Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania rurą stabilizowaną PCV o średnicy 32mm wraz z połączeniem z istniejącymi rurociągami, Zamurowanie dwóch otworów wentylacyjnych w aktualnej serwerowni, MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

14 MontaŜ dwóch podwójnych drzwi klasy C w pomieszczeniu administracji oraz wejściu do pomieszczenia serwerowni, Prace będą prowadzone z zachowaniem szczególnej ostroŝności podczas działania niezbędnych urządzeń zapewniających działanie firmy ARM. NaleŜy przewidzieć zabezpieczenie aktualnej szafy serwerowej. Planowane prace budowlane prezentują załączone rysunki do koncepcji nr 1-9. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

15 V. PODŁOGA TECHNICZNA 1. Stan istniejący. W zaplanowanej do modernizacji serwerowni nie ma zainstalowanej podłogi technicznej. Aktualne pomieszczenie, w której znajduje się szafa serwerowa ma 3,3 m2 z jednym wejściem przez pokój biurowy. 2. Stan projektowany. Podczas prac modernizacyjnych planowana jest modernizacja pomieszczeń zgodnie z opisanymi w rozdziale IV pracami budowlanymi. Po przeprowadzeniu prac zaplanowano instalację podłogi technicznej pozwalającą na montaŝ elementów energetycznych pod podłogą oraz chłodzenia urządzeń spod podłogi technicznej. Planowane jest uŝycie produktów jednej z dostępnych firm proponujących te rozwiązania. PoniŜej krótki opis techniczny minimalnych wymagań proponowanego produktu. Podłoga podniesiona płyta wiórowa E1 duŝej gęstości powyŝej 650 kg/ m 3, w wymiarze 600x600x38 mm, pokrycie górne stanowi wykładzina PCV antystatyczna, pokrycie dolne blacha ocynkowana DX51+Z140 o grubośći 0,5mm, krawędzie boczne płyty oklejone przewodzącą taśmą Raukantex Floor 45/0,6mm w kolorze czarnym, stopa dolna podstawa z blachy stalowej St-34.2 o grubości 2,5 mm, oraz wspornik wykonany z rury stalowej Ř21,3x2,3mm, całość ocynkowana, stopa mocowana do podłoŝa za pomocą klejenia, podpora górna główka wykonana z blachy stalowej o grubości 2,0mm oraz stalowej śruby M16 wyposaŝona w dwie nakrętki do regulacji wysokości podłogi, całość ocynkowana, ruszt BR 02 wykonany z profila C 20x32 z blachy stalowej ocynkowanej DX51+Z200 o grubości 1,0mm stanowiący podparcie dla płyt podłogowych, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień Bfl s1 od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej trudnozapalne - klasa odporności ogniowej REI 30, ramy pod urządzenia wolnostojące wykonane z profila C 80x40x2mm z blachy ocynkowanej DX51+Z200, robocze obciąŝenie punktowe - 4,0kN, MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

16 ugięcie przy obciąŝeniu roboczym 4,0 kn nie większe niŝ 3,0 mm ( współczynnik bezpieczeństwa 2 podłoga klasy 3 B wg. PN EN 12825:2002 Podłogi podniesione z dostępem ), obciąŝenie punktowe niszczące 8kN, dopuszczalna wilgotność powietrza 75%, podłoga przystosowana do wykonania uziemienia, wykończenie listwą przypodłogową PCV, APROBATA TECHNICZNA ITB, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI, Podczas prac planowane są następujące prace dopasowujące elementy podłogi do warunków istniejących w pomieszczeniach: rozładunek materiałów, ustawienie i mocowanie stóp poprzez przyklejenie do podłoŝa, ustawienie płyt, poziomowanie płyt, usunięcie zbędnych materiałów pozostałych po montaŝu, posprzątanie pomieszczenia, dokonanie i udział w odbiorze. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

17 VI. DODATKOWE WYPOSAśENIE W związku z faktem, Ŝe w planowanym pomieszczeniu serwerowni będą przetwarzane informacje niejawne naleŝy zastosować dodatkowe formy zabezpieczenia w celu przygotowania pomieszczeni do certyfikacji jako kancelarię tajną do przetwarzania informacji niejawnych z klauzulą tajne. W związku z zapisami i wymogami do takich pomieszczeń załoŝono zamontowanie na ścianach pomieszczeń paneli kancelaryjnych posiadającego certyfikat IMP klasa I wg PN-EN :2000. Panel stworzony został do wydzielania pomieszczeń socjalnych w obrębie strefy bezpieczeństwa, jako przegroda pozwalająca na przechowanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: poufne, tajne, ściśle tajne poza szafami stalowymi. Panele słuŝą jako bariera oddzielająca części kancelarii, biblioteki przeznaczonej do przechowywania i przetwarzania materiałów niejawnych od części przeznaczonej do wydawania i udostępniania dokumentów niejawnych lub pracy z dokumentami. Na cele niniejszej koncepcji przyjęto jako wzorcowe rozwiązanie paneli firmy J&W z Warszawy posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia i liczne referencje. Wymogi minimalne wypisano poniŝej: Opis techniczny: Panel Kancelaryjny, posiadający Certyfikat I.M.P., spełniający wymagania norm wg: PN-EN : 2000 klasa I stworzony do mechanicznego wydzielanie pomieszczeń Kancelarii Tajnych Budowa panela: dwupłaszczowa z blachy stalowej o grubości 2,0 mm, wzmocniona wewnętrznie dodatkową blachą o grubości 2 mm, z wypełnieniem izolującym w postaci wełny mineralnej niepalnej efektywna grubość panela 51 mm. Masa pojedynczego panela o wymiarach powierzchni ściany 1m² wynosi ok. 70 kg. Ścianki panelowe mogą funkcjonować jako konstrukcja wolnostojąca, z połączonych w sposób trwały pojedynczych paneli o średniej szerokości ok. 50 cm i wysokości dostosowanej do wysokości danego pomieszczenie. Uwaga! Konieczne jest aby panel montowany był do wysokości sufitu właściwego (betonowego), a nie podwieszanego, często spotykanego w budynkach biurowych. Panel słuŝyć moŝe równieŝ do wydzielania pomieszczeń specjalnych w obrębie strefy bezpieczeństwa, co pozwala na przechowywanie dokumentów lub materiałów opatrzonych klauzulą tajności: POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE w obrębie tych MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

18 pomieszczeń poza szafami stalowymi. Wtedy teŝ nie ma potrzeby zastosowanie sejfów oraz szaf do przechowywania dokumentów. Dla uzyskania pomieszczenia specjalnego o klasie odporności opisanej powyŝej naleŝy wykonać wszystkie ściany, podłogę i sufit z materiałów o odporności nie mniejszej niŝ panel. W związku z koniecznością poprawnego montaŝu paneli wymaga się, by panel montowały ekipy przeszkolone przez producenta. Dodatkowo w celu zabezpieczenia poprawności wykonania oraz następnie gwarancji odbioru pomieszczeń przez audytorów wymaga się by producent miał aktualne certyfikaty na proponowane rozwiązanie i minimum 3 letnie doświadczenie w dostawie i montaŝu tego typu rozwiązań potwierdzone referencjami. Zgodnie z zasadami budowy kancelarii tajnych wymagane jest zainstalowanie drzwi wejściowych do serwerowni jak i do strefy bezpieczeństwa klasy C z dodatkowymi zamkami. Przewidziano montaŝ takich dwóch par drzwi z dwoma skrzydłami o wymiarze 120cm. Wielkość drzwi pozwoli na dowolny transport szaf do serwerowni jak i zabezpieczy zgodnie z ustawą wejście do serwerowni. Planowane jest w otworze wejściowych do pomieszczenia administracyjnego montaŝ drzwi klasy C z dodatkową kontrolą dostępu, natomiast drzwi do serwerowni będą tej samej klasy, ale dodatkowo zabezpieczone mechanicznym zamkiem patentowym. Na cele niniejszej koncepcji przyjęto standardowe drzwi proponowane przez firmy posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia. Wymogi minimalne wypisano poniŝej: Opis techniczny: Drzwi Kancelarii Tajnej, spełniające wymagania norm wg: PN-90/B klasa C, ENV 1627:1999 klasa 4 Wyrób spełnia wymagania stawiane drzwiom do kancelarii tajnych zgodnie z Zarz.Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005r. w sprawie sposobu organizacji kancelarii tajnych. Drzwi kancelaryjne z zamkiem szyfrowym trzytarczowym do klauzuli ŚCIŚLE TAJNE drzwi stalowe 2-skrzydłowe łącznie z ościeŝnicą, wym.zew. 132x210cm, wym.wew. 120x200cm próg 2+1cm kwadrat uszczelniający wypełnienie kratownica stalowa + 5-cio cm wełna mineralna, niepalna MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

19 trzy stalowe łoŝyskowane zawiasy, zespawane z ościeŝnicą, trzy stałe blokady antywywaŝeniowe od strony zawiasowej, obustronnie wykończone okleiną drewnopodobna, ościeŝnica lakierowana RAL, zamek centralny rozporowy, ryglujący góra, dół i bok klasy C zapadkowy, zamek mechaniczny szyfrowy 3-tarczowy kl. B nieprześwietlany radiologicznie, samozamykacz, zestaw do plombowania, gałka + klamka jako element samozatrzaskowy, wizjer, kontrygle, Wszystkie drzwi muszą mieć zamontowane przez producenta elementy zwór elektromagnetycznych do kontroli dostępu w celu uniknięcia niepotrzebnego montaŝu przez osoby nieupowaŝnione i ewentualnego uszkodzenia drzwi. MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

20 VII. INSTALACJA KLIMATYZACJI 1. Stan istniejący. W zaplanowanych do modernizacji pomieszczeniach nie ma aktualnie zainstalowanej klimatyzacji. Aktualne pomieszczenie jest wentylowane mechanicznie poprzez kominy wentylacyjne. 2. Stan projektowany. W nowym zmodernizowanym pomieszczeniu planowane jest zainstalowanie klimatyzacji kanałowej pod sufitem, która poprzez kanał wentylacyjny będzie wykonywać nawiew chłodnym powietrzem pod podłogę techniczną. Ze względu na wielkość pomieszczenia wymaga się by urządzenie było wąskie, przeznaczone do zabudowy międzysufitowej i powinno posiadać wysokość nie większą niŝ 250mm. Jednostka zewnętrzna będzie mocowana na powierzchni dachu, orurowanie z jednostką wewnętrzną prowadzone będą przez istniejące kominy wentylacyjne. Planowane jest uŝycie klimatyzacji o wydajności nominalnej nie mniejszej niŝ 7,00kW mocy chłodniczej przy poborze mocy maksymalnie 2,1kW oraz maksymalnym poziomie hałasu wynoszącym 35dB. Podstawowe wymagane dane techniczne to: Technologia sterowania: Inwerter Klasa energetyczna Grzanie/ Chlodzenie: A/A Wydajność Grzanie/Chłodzenie: min 7.9 kw/min. 7 kw Jedn.zewn: EER/COP : Min. 3.35/Min 3.65 Jedn.wewn: EER/COP : Min. 3.45/Min 3.95 Jedn.Zewn. Poziom cisnienia akustycznego: Chlodzenie (temp.zewn. 5-25oC) 44 db Jedn.wew. Wydatek powietrza regulowany w zakresie m3/min Jedn.wew. Poziom cisnienia akustycznego: db Pobór mocy: max 2.2 kw Monitoring i sterowanie: poprzez protokół mod-bus klasa energetyczna A, zasilanie 1 fazowe 230V. Po montaŝu klimatyzacji naleŝy zamontować kanał wentylacyjny o wymiarach 1100x150mm. Kanał będzie zamontowany na wylot chłodzonego powietrza w wyniku czego skierowany zostanie MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

21 strumień zimnego powietrza pod podłogę techniczną. Chłodzenie szaf będzie moŝliwe poprzez wyjmowanie płyt lub korzystanie z paneli podłogi technicznej z kratką. Po zakończeniu montaŝu konieczne jest wykonanie niezbędnych pomiarów i testów w celu weryfikacji poprawności działania. Planowane miejsce montaŝu urządzenia przedstawiono na rysunku nr 5. W celu sprawnego zarządzania środowiskiem serwerowni planuje się uŝycie panela kontrolnego pozwalającego na monitorowanie środowiska pomieszczenia do którego będą podłączone dodatkowe elementy takiej jak: dwa czujniki zalania (jeden zamontowany pod rurociągiem CO znajdującym się w serwerowni, drugi pod miejscem instalacji klimatyzacji), czujnik temperatury wskazujący aktualną temperaturę w pomieszczeniu, czujnik wilgotności wskazujący aktualną wilgotność w pomieszczeniu. Panel kontrolny będzie zamontowany w istniejącej szafie budynku znajdującej się po lewej stronie od drzwi wejściowych i podłączony do sieci Ethernet, poprzez którą z dowolnego komputera będzie moŝliwa bieŝąca analiza i weryfikacji stanów w serwerowni. Wymagana funkcjonalne panelu: Monitorowanie: temperatur w szafach i pomieszczeniach, wilgotności w szafach i pomieszczeniach, Kontrola dostępu: autoryzacja dostępu do poszczególnych stref (szaf, pomieszczeń), alarm akustyczny i powiadamianie SMS w przypadku nieautoryzowanego dostępu, Sterowanie wentylacją i klimatyzacją: Integracja z urządzeniami klimatyzacyjnymi mozliwość monitorowania i sterowania urządzeniem klimatyzacyyjnym w zakresie nie mniejszym niŝ pilot klimatyzacji zarządzanie równomiernym zuŝyciem wentylatorów, utrzymanie określonych przez uŝytkownika temperatur w szafach i pomieszczeniach, Zarządzanie zasilaniem: włączanie / wyłączanie obwodów elektrycznych, informowanie o przerwach w zasilaniu, monitorowanie stanu naładowania baterii UPS, Detekcja dymu i gazu z powiadomieniem akustycznym lub SMS lub , MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

22 OstrzeŜenia o zalaniu wodą, OstrzeŜenia o wibracjach (wstrząsach), Ostrzeganie o poŝarze i uruchamianie systemów gaszących, Ostrzeganie o stanach krytycznych za pomocą SMS i , Dobowa rejestracja wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie. MoŜliwość swobodnego programowania. Metody zarządzania i wizualizacja zdarzeń zachodzących w systemie: Dedykowana aplikacja typu client na stacji roboczej uŝytkownika komunikująca się z systemem za pomocą sieci Internet, Dedykowana aplikacja typu client na stacji roboczej uŝytkownika podłączonej bezpośrednio do systemu, Aplikacja uruchomiana w dowolnej przeglądarce WWW, Komunikaty wysyłane z systemu, Komunikaty SMS wysyłane i przysyłane do systemu. Rodzaje połączeń komunikacyjnych: Internet za pośrednictwem sieci LAN, Internet za pośrednictwem sieci GPRS, Połączenie bezpośrednie aplikacji ze sterownikiem za pośrednictwem sieci LAN/Internet, Połączenie aplikacji ze sterownikiem w prywatnej sieci GPRS (dzierŝawiony APN), Bezpośrednie połączenie ze sterownikiem. Dane techniczne: min. 16 wejść dwustanowych, min. 16 wyjść dwustanowych, min. 8 wejść analogowych (pracujących w trybach: napięciowym lub prądowym lub rezystancyjnym z moŝliwością przekonfigurowania na wejścia dwustanowe, mozliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły wejść/wyjść (min.256 wejść/wyjść po rozbudowie) Pamięć RAM podtrzymywana w przypadku przerwy w zasilaniu, Pamięć nieulotna na programy i dane, Zasilanie 230V/50Hz AC, pobór mocy max 10 W, wbudowany zasilacz 12V DC do elementów systemów alarmowych takich jak czujki ruchu, czujki dymu, syreny alarmowe itp, Wbudowany modem GPRS lub interfejs Ethernet, WyposaŜony w porty komunikacyjne RS232, M-Bus, I2C, Komunikacja w standardzie Ethernet (TCP/IP, UDP), Modbus RTU (Master/Slave), MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o., Poznań, wrzesień

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo