PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ARiMR w Częstochowie ul. Jan III Sobieskiego 7. BRANśA: elektryczna. Funkcja Tytuł zawod. Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektował mgr inŝ. A. Stanik SLK1106/POOE/05 Członek ŚOIIB nr ew. SLK/IE/3714/05 Gliwice wrzesień 2011

2 Spis zawartości: 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny Część elektryczna Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Wyłącznik główny zasilania Pomiar i zabezpieczenie obwodów Instalacja oświetleniowa Instalacja gniazd wtykowych Prowadzenie kabli i przewodów Instalacje ochronne Obliczenia techniczne Bilans mocy przychodni Obliczenia dopuszczalnego spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia Uwagi końcowe Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ System detekcji gazu Spis rysunków: Układ zasilania Schemat zasadniczy Tablica 400/230V TP-2., Schemat zasadniczy Tablica 400/230V TP-2. Plan rozmieszczenia aparatury. System detekcji gazu Schemat połączeń zewnętrznych Instalacje elektryczne.. Plan rozmieszczenia aparatury. E-01 E-02 E-03 E-04 E-05

3 3. Opis techniczny Część elektryczna 3.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze w lewej części budynku (patrząc od wejścia) budynku biurowego zlokalizowanego w Skoczowie Międzyświeciu Zakres opracowania Projekt swym zakresem obejmuje: bilans mocy elektrycznej, schemat strukturalny zasilania, usytuowanie tablicy rozdzielczej, zasilanie systemu detekcji gazu, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalację gniazd wtykowych, instalację połączeń wyrównawczych, 3.3 Podstawa opracowania. 1. zlecenie Inwestora, 2. dane techniczne zainstalowanych odbiorników, 3. załoŝenia wentylacji, ogrzewania pomieszczeń i wody, 4. Dane instalowanej windy, 5. Normy: PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe, PN-IEC :2002 Światło i oświetlenie oświetlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnętrzach, PN-INC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa PN-IEC pt. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŝeniowym.

4 3.4 Zasilanie. Zgodnie z warunkami zasilania budynek zasilony zostanie z nowego złącza rozdzielczo pomiarowego dostarczanego przez ZE. Od złącza poprowadzony zostanie kabel zasilający do tablicy głównej budynku zlokalizowanej przy wejściu głównym. Z tablicy poprowadzony zostanie wlz-et do tablicy TP-2 zabezpieczeń projektowanej części budynku. 3.5 Wyłącznik główny zasilania. Wyłącznik główny zasilania budynku zlokalizowany jest na tablicy RGB. 3.6 Pomiar i zabezpieczenie obwodów. Licznik pomiaru zuŝycia energii elektrycznej zabudowany będzie w dostarczanym przez ZE złączu pomiarowym. Tablica wyposaŝona zostanie w : - wyłącznik główny, - wskaźniki obecności napięcia, - wyłączniki instalacyjne i róŝnicowoprądowe, - ochronnik przepięciowy, 3.7 Instalacja oświetleniowa. Średnie natęŝenie oświetlenia ogólnego dla budynku przyjęto zgodnie z normą. Dobór opraw dokonano na podstawie obliczeń wymaganego natęŝenia oświetlenia programem komputerowym. Jako oprawy oświetlenia awaryjnego zastosowane zostaną oprawy z własnymi źródłami światła z podtrzymaniem 1 h zgodnie z normą oraz oprawy oświetlenia kierunkowego.

5 3.8 Instalacja gniazd wtykowych. W poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano instalację gniazd wtykowych 230V w wykonaniu podtynkowym. W pomieszczeniach gniazda montować na wysokości h= 0.3 m od podłogi. Gniazda instalowane w pomieszczeniach, w okolicach zlewozmywaka będą wykonane jako bryzgoszczelne o stopniu ochrony nie mniejszym niŝ IP44. Wszystkie obwody gniazd 230V~ naleŝy wykonać kablem typu YDYŜo 3x2,5mm2. Instalację wykonać jako podtynkową. Gniazda będą zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi ze zintegrowanymi członami róŝnicowoprądowymi prądowymi. Przy instalowaniu gniazd w naleŝy zwrócić szczególną uwagę aby były zachowane strefy montaŝu podane w PN. a) b) Rys. 1 Strefy w pomieszczeniach wyposaŝonych w zlewozmywak: a) zabudowany, b) niezabudowany. Rys. 2 Strefy w pomieszczeniach wyposaŝonych w zlewozmywak oraz kuchenkę elektryczną lub gazową

6 NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby były zachowane strefy montaŝu podane w PN. W pozostałych pomieszczeniach rozmieszczenie gniazd zgodnie z Ŝyczeniem Inwestora. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych naleŝy podłączać tak, aby przewód fazowy był dołączony do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. PE L N Rys. 1. Schemat podłączenia przewodów do gniazda wtyczkowego 6.9 Prowadzenie kabli i przewodów WLZ-et prowadzony będzie pod tynkiem w rurach ochronnych. Pozostałe instalacje zostaną wykonane jako podtynkowe i przewody będą prowadzone bezpośrednio w tynku lub w pustce ścian gipsowych.

7 6.10 Instalacje ochronne. Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNCS. Przewód ochronny musi posiadać ciągłość metaliczną (nie moŝe być rozłączalny Ŝadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych moŝe stworzyć niebezpieczeństwo poraŝenia. Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŝeniowej naleŝy wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Ochronę dodatkową przed poraŝeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki przeciwporaŝeniowe o prądzie róŝnicowym 30 ma. Ochronę przeciwporaŝeniową zapewnia system szybkiego wyłączenia zasilania. Ochrona przepięciowa realizowana będzie poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy ochronnika przepięciowego klasy B i C.

8 3.11 Obliczenia techniczne Bilans mocy przychodni Oświetlenie 3.0 kw Gniazda wtykowe 3.0 kw RAZEM 6 kw Moc obliczeniowa zapotrzebowana: Dla tej mocy: P Bm = 6 kw Prąd I B = P Bm 3 U cosϕ = 6000/ 1.7 x 400 x 1 = 11 A Kabel typu YnKYŜo 5 x 10 mm 2 (posiada obciąŝalność prądową długotrwałą I nd = 69A Zabezpieczony w złączu wkładką bezpiecznikową 20 A I B I n I Z I Iz I B 11 A (prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym), I n 20 A (prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego), I Z 50 A (obciąŝalność prądowa długotrwała przewodów), I 2 prąd zadziałania zabezpieczenia 1.6 x 20 A = 32 A 11 A 20A 50A 32 A 72,5 A Obliczenia dopuszczalnego spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia Po obliczeniu spadku napięcia i skuteczności szybkiego wyłączenia w linii zasilającej, stwierdzono, Ŝe ich wartości mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Obliczenia zawarte są w projekcie archiwalnym. Po wykonaniu instalacji naleŝy dołączyć do dokumentacji powykonawczej protokół wykonania pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania dla wszystkich obwodów.

9 3.12 Uwagi końcowe. Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i dopuszczenia do eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym. Instalacje powinny być wykonane przez firmy branŝowe z uprawnieniami. Wszystkie prace montaŝowe wykonać zgodnie z przepisami Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych. Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją i obowiązującymi przepisami, Wykonać kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami, W przypadku indywidualnego rozliczenia naleŝy wystąpić do ZE o warunki zasilania, Istniejące instalacje naleŝy zdemontować, 3.13 Wytyczne dla stworzenia planu BIOZ. Zaleca się prowadzić roboty elektryczne tak, aby nie wystąpiła konieczność stworzenia przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywać naleŝy w instalacji beznapięciowej oraz w strefie beznapięciowej. W przypadku opracowania innego planu przez kierownika budowy i wykonawcę mogącego stworzyć sytuację, w której mogłoby dojść do poraŝenia prądem elektrycznym, wówczas naleŝy opracować plan BIOZ. Plan BIOZ winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zawierać wszystkie elementy wymienione w w/w rozporządzeniu. W czasie prowadzenia prac naleŝy stosować się do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych System detekcji gazu. W kotłowni gazowej zostanie zainstalowany system detekcji gazu. W niniejszej dokumentacji ujęte zasilanie tego systemu oraz oprzewodowanie jego elementów. System wydany i rozmieszczony w projekcie technologicznym.

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY. 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT TECHNICZNY 1. Przedsięwzięcie : Oświetlenie awaryjne 2. Inwestor : Miejski Zarząd Budynków Kielce ul. Paderewskiego 20. 3. Adres inwestycji: Kielce ul. Grunwaldzka 43A 4. Jednostka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994

OŚWIADCZENIE. Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 OŚWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 rok poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) niżej podpisany oświadcza że: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo