ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania."

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.11 Strona 1 z 13

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu...8 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Załączniki:...13 Numer: III v.11 Strona 2 z 13

3 1. Informacje o zamawiającym. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. ŁuŜycka 25A Koszalin Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość wyraŝona w złotych jest mniejsza od kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, zgodnie z art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt Postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. "Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia dostawa. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia dotyczy wdroŝenia systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań. Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na realizację jednego, dwóch lub wszystkich zadań. Zadanie nr 1: pn. Dostawa i wdroŝenie klastra niezawodnościowego serwerów Dell, obejmuje: serwer Dell PowerEdge R610 2 sztuki, macierz dyskowa Dell PV MD3200i External iscsi 1 sztuka, usługę wdroŝenia. Zadanie nr 2: pn. Dostawa routera i zapory Cisco, obejmuje: zapora ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES 1 sztuka, router Cisco 2921 Security Bundle w/sec license PAK 1 sztuka. Zadanie nr 3: pn. Dostawa serwera Dell PowerEdge R610 wraz z oprogramowaniem obejmuje: serwer Dell PowerEdge R610 1 sztuka, oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010 SNGL OLP NL 5 licencji, oprogramowanie Windows Remote Desktop Services CAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL 30 sztuk. Numer: III v.11 Strona 3 z 13

4 3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Zadanie nr 1: Dostawa i wdroŝenie klastra niezawodnościowego serwerów Dell. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawa dwóch serwerów Dell PowerEdge R610 i macierzy dyskowej Dell PowerValut MD3200i, w konfiguracji zgodnej ze specyfikacją podaną poniŝej; 2) montaŝ urządzeń w szafie serwerowej Dell; 3) konfiguracja sprzętowo-programowa klastra niezawodnościowego na dostarczonych serwerach z systemami Windows Server; 4) testowanie poprawności działania klastra. Parametry serwera Dell PowerEdge R610: 1) PowerEdge R610 Rack Chassis, Up to 6x 2.5" HDDs, C2, TPM; 2) Procesor Intel Xeon X5660 (2,80GHz, 6C, 12MB pamięci podręcznej, 6,40 GT/s QPI, TDP 95W), DDR3 1333MHz; 3) PE R610 EMEA1 wysyłka i dokumenty bez przewodu zasilającego; 4) PE R610 stojak z ramką; 5) 48GB pamięci dla 2procesorów (6x8GB w dwubankowych modułach LV RDIMM) 1333MHz; 6) Additional Intel Xeon X5660 Processor (2.80GHz, 6C, 12M Cache, 6.40 GT/s QPI, 95W TDP, Turbo, HT); 7) 300GB SAS 6Gbps 15k 2.5" HD Hot Plug 2 sztuki; 8) PERC H700 zintegrowany kontroler RAID, 512MB pamięci podręcznej; 9) 16X DVD-ROM napęd SATA; 10) wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 jednostki) 717W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność; 11) 2x Rack Power Distribution Unit Power Cord; 12) Broadcom NetXtreme II 5709 Quad Port Gigabit Ethernet NIC PCIe x4; 13) wbudowana karta Gigabit Ethernet firmy Broadcom z funkcją TOE i odciąŝaniem iscsi klucz sprzętowy; 14) idrac6 Enterprise; 15) Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise Edition, Incl. Hyper-V, English, Incl. 10 CALs, 64 Bit; 16) PE R610 elektroniczna dokumentacja systemu i OpenManage DVD; 17) Installation of a Dell Server, Storage or Peripheral Device, PE Server LWT; 18) szyny wsuwane do stojaka i ramię do kabli; 19) C3 MSS macierz R1 dla kontrolera SAS6iR/PERC 6i/H200/H700, dokładnie 2 dyski; 20) Base Warranty; 21) 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; 22) 3Yr ProSupport for your Enterprise and Next Business Day on-site Service; 23) Declined Proactive Maintenance. Parametry macierzy dyskowej Dell PowerVault MD3200i: 1) PV MD3200i External iscsi RAID 12 Bays Array with Dual Controllers (4 Ports per Controller); 2) PowerVault MD3200i EMEA1 wysyłana dokumentacja; 3) PowerVault MD3200i ramka; 4) 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD 12 sztuk; 5) nadmiarowy zasilacz (2 jednostki) 600W; Numer: III v.11 Strona 4 z 13

5 6) zapasowy przewód zasilania 2 stopy 2 sztuki; 7) funkcja zwiększenia wydajności klucz licencyjny; 8) Snapshot (16 per LUN) and Volume Copy Software Feature License Key; 9) bez instalacji Dell PowerVault installation service; 10) szyny Rapid Rails do szaf serwerowych firmy Dell i innych, z kwadratowymi otworami; 11) Base Warranty; 12) 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; 13) 3Yr ProSupport for your Enterprise and Next Business Day on-site Service; 14) Declined Proactive Maintenance. Szczegółowy zakres usługi wdroŝenia: 1) wykonawca we własnym zakresie (np. w swojej siedzibie) skonfiguruje wstępnie urządzenia; 2) wykonawca dostarczy urządzenia do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. ŁuŜycka 25A, serwerownia na parterze; 3) pracownicy IT zamawiającego pomogą zamontować urządzenia w szafie serwerowej Dell, podłączyć je do sieci zasilającej i do przełączników sieciowych; 4) pracownicy IT zamawiającego dostarczą danych niezbędnych do końcowej konfiguracji urządzeń; 5) kaŝdy z dostarczonych serwerów ma pełnić rolę hosta maszyn wirtualnych (Hyper-V) wykonawca wspólnie z pracownikami IT zamawiającego przygotuje oba serwery do tej roli oraz skopiuje do macierzy obraz produkcyjnej maszyny wirtualnej zamawiającego i zaimportuje go do hostów; 6) zamawiający skonfiguruje klaster niezawodnościowy z obu hostów (Host Clustering) w razie awarii jednego z serwerów, drugi serwer ma automatycznie przejąć uruchomione maszyny wirtualne i kontynuować ich działanie, w taki sposób, aby zaistniała przerwa była moŝliwie krótka; 7) zamawiający wspólnie z pracownikami IT zamawiającego przetestują działanie klastra. Dostawa i instalacja elementów klastra moŝe być rozłoŝona na kilka dni. Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń przez firmę przewozową i samodzielny ich montaŝ w szafie przez zamawiającego wykonawca stawi się w siedzibie zamawiającego tylko na zakończenie konfiguracji klastra i odbiór. Wszystkie czynności w siedzibie zamawiającego naleŝy wykonać w dni robocze w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00. Prace instalacyjne muszą odbyć się w obecności pracowników IT zamawiającego, którzy będą jednocześnie asystowali przy realizacji zadania Zadanie nr 2: Dostawa routera i zapory Cisco. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1) zapora ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES +1y serwis 1 sztuka; 2) router Cisco 2921 Security Bundle w/sec license PAK +1y serwis 1 sztuka. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco, będące przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2, pochodziły z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucji firmy Cisco, co naleŝy potwierdzić oświadczeniem producenta po zrealizowaniu dostawy. Oświadczenie naleŝy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia Cisco były dostarczone z wykupionym wsparciem producenta na 1 rok na poziomie: 8 godzin x 5 dni x następny dzień roboczy. Numer: III v.11 Strona 5 z 13

6 Dostawę całości zamówienia w zakresie zadania nr 2, naleŝy wykonać jednorazowo, do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. ŁuŜycka 25A, w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00 w dni robocze Zadanie nr 3: Dostawa serwera Dell PowerEdge R610 wraz z oprogramowaniem. Parametry serwera Dell: 1) PowerEdge R610 Rack Chassis, Up to 6x 2.5" HDDs, C2, TPM; 2) Procesor Intel Xeon X5660 (2,80GHz, 6C, 12MB pamięci podręcznej, 6,40 GT/s QPI, TDP 95W), DDR3 1333MHz; 3) PE R610 EMEA1 wysyłka i dokumenty bez przewodu zasilającego; 4) PE R610 stojak z ramką; 5) 24GB pamięci dla 1 procesora (3x8GB w dwubankowych modułach LV RDIMM) 1333MHz; 6) 300GB SAS 6Gbps 15k 2.5" HD Hot Plug 2 sztuki; 7) PERC H700 zintegrowany kontroler RAID, 512MB pamięci podręcznej; 8) 16X DVD-ROM napęd SATA; 9) wysokowydajny nadmiarowy zasilacz sieciowy (2 jednostki) 717W, ustawienia BIOS zwiększające wydajność; 10) 2x Rack Power Distribution Unit Power Cord; 11) wbudowana karta Gigabit Ethernet firmy Broadcom z funkcją TOE i odciąŝaniem iscsi klucz sprzętowy; 12) idrac6 Enterprise; 13) Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, Incl. Hyper-V, English, Incl. 5 CALS, 64 Bit; 14) PE R610 elektroniczna dokumentacja systemu i OpenManage DVD; 15) Installation of a Dell Server, Storage or Peripheral Device, PE Server LWT; 16) szyny wsuwane do stojaka i ramię do kabli; 17) C3 MSS macierz R1 dla kontrolera SAS6iR/PERC 6i/H200/H700, dokładnie 2 dyski; 18) Base Warranty; 19) 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty; 20) 3Yr ProSupport for your Enterprise and Next Business Day on-site Service; 21) Declined Proactive Maintenance. Oprogramowanie: 1) Microsoft Office Standard 2010 SNGL OLP NL 5 licencji; 2) Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2008 SNGL OLP NL UsrCAL 30 sztuk. Zadanie obejmuje dostawę serwera do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, przy ulicy ŁuŜyckiej 25A. Dla oprogramowania wykonawca moŝe skorzystać z aktywnej umowy Open: Agrement Number: ZZS1308, License Number: Dostawę całości zamówienia w zakresie zadania nr 3, naleŝy zrealizować w godzinach pracy zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00 w dni robocze Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert częściowych tj. na poszczególne zadania Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Numer: III v.11 Strona 6 z 13

7 Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest kaŝda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło. W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 6, wskazać: nazwę (firmę) kaŝdego z podwykonawców, zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. 4. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia dla kaŝdego z zadań: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca spełnia warunki dotyczące: 1) wiedzy i doświadczenia zawodowego: jeŝeli wykaŝe, Ŝe wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy, w zakresie niezbędnym dla wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego: a) dla zadania nr 1: co najmniej dwie dostawy serwerów lub zewnętrznych macierzy dysków lub serwerów i zewnętrznych macierzy dysków o wartości nie mniejszej niŝ zł (netto) kaŝda oraz co najmniej dwie usługi budowy klastra niezawodnościowego opartego na systemie Microsoft Windows Server o wartości nie mniejszej niŝ zł (netto) kaŝda, które mogą być połączone z wykazanymi dostawami wyŝej wskazanych urządzeń (wtedy naleŝy wykazać dwie lub więcej dostawy połączone z usługami, o wartości nie mniejszej niŝ netto kaŝda). W ramach tych samych dostaw mogła być zrealizowana dowolna liczba serwerów lub zewnętrznych macierzy dysków. JeŜeli w ramach wykazanych dostaw albo dostaw wraz z usługą, były realizowane równieŝ dostawy innego sprzętu komputerowego, wykonawca jest zobowiązany wykazać w ramach wartości całej dostawy, wartości serwerów lub serwerów i zewnętrznych macierzy dysków lub zewnętrznych macierzy dysków, albo wartości tych urządzeń wraz z usługą budowy klastra. Numer: III v.11 Strona 7 z 13

8 b) dla zadania 2: co najmniej trzy dostawy dowolnej ilości routerów lub zapór albo routerów wraz z zaporami do montaŝu w szafie 19, a kaŝda wykazana dostawa musi być o wartości nie mniejszej niŝ zł (netto). JeŜeli w ramach wykazanych dostaw były realizowane równieŝ dostawy innego sprzętu komputerowego, wykonawca jest zobowiązany wykazać w ramach wartości całych dostaw, wartości routerów lub zapór, albo routerów wraz zaporami. c) dla zadania nr 3: co najmniej dwie dostawy serwerów, kaŝda o wartości nie mniejszej niŝ zł (netto). JeŜeli w ramach wykazanych dostaw były realizowane równieŝ dostawy innego sprzętu komputerowego, wykonawca jest zobowiązany wykazać w ramach wartości całych dostaw, wartości serwerów. Spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego dla zadania nr 1 będzie równoznaczne ze spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia zawodowego dla zadań nr 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich Ŝąda w pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć: 6.1. Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1 SIWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia spełniania warunków wiedzy i doświadczenia zawodowego, określonych w pkt 5.2 ppkt 1 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć wykaz zrealizowanych dostaw w zakresie określonym w pkt 5.2 ppkt 1 litera a, b lub c SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe wykazane dostawy zostały wykonane naleŝycie (wzór druku) załącznik nr 4 (stosownie dla zadania, na które składana będzie oferta). 6a. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe nie podlegają wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 6a.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) załącznik nr Zawartość oferty Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli obowiązujące przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Numer: III v.11 Strona 8 z 13

9 7.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Forma pełnomocnictwa zgodna z pkt SIWZ Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 6 Nie dołączenie wykazu do oferty będzie równoznaczne z wykonywaniem przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania naleŝy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. ŁuŜycka 25A fax: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcy, który zapytania przesłał do zamawiającego oraz wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, a takŝe zamieści informację na własnej stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy i zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeŝeniem, Ŝe dokumenty i oświadczenia przekazywane przez wykonawców na wezwanie zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłoŝone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna. Numer: III v.11 Strona 9 z 13

10 9.2. Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: imię i nazwisko: Jan Stankiewicz tel. (94) ; od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 15:00 2) w sprawach technicznych: imię i nazwisko: Krzysztof Glinka tel. (94) kom od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14: Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na kaŝdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść, z zastrzeŝeniem pkt 12.6 i SIWZ Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ. Numer: III v.11 Strona 10 z 13

11 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania).. Zamówienie nr. Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy przesłać/składać do dnia r. do godz. 9:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat, pokój nr Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiającego pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności Oferty złoŝone po terminie zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. Numer: III v.11 Strona 11 z 13

12 14. Opis sposobu obliczenia ceny. ZAMAWIAJĄCY Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym koszty transportu, rozładunku, ewentualnych dojazdów, diet pracowników oraz wszystkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.2 niniejszej SIWZ Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Za cenę uwaŝa się cenę brutto (łącznie z naleŝnym podatkiem VAT). 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny ofert: najniŝsza cena dla poszczególnych zadań Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniŝszą ceną dla poszczególnych zadań. 16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia: Oferta powinna być podpisana przez podmioty składające ofertę wspólnie lub pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SIWZ muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające ofertę wspólną Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 6 a.1 oraz dokument z pkt 7.2 SIWZ, musi złoŝyć kaŝdy podmiot oddzielnie Podmioty zobowiązane są do złoŝenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik moŝe być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Umocowanie to moŝe wynikać równieŝ z treści dołączonej do oferty umowy Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji. Numer: III v.11 Strona 12 z 13

13 17.2. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŝyli ofertę wspólną, przed podpisaniem umowy dostarczą do zamawiającego umowę o ich współpracy (w przypadku, gdy nie została ona dołączona do oferty) W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniŝszą cenę (stosownie dla poszczególnych zadań), chyba, Ŝe w postępowaniu złoŝona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania (stosownie dla poszczególnych zadań) stanowi załącznik nr Postanowienia projektu umowy zostaną dostosowane do danego zadania lub zadań, na które będzie zawierana umowa Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Załączniki: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr 1. Projekt umowy załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) załącznik nr 3. Wykaz zrealizowanych dostaw (wzór druku) załącznik nr 4. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór druku) załącznik nr 5. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór druku) załącznik nr 6. Zatwierdzam Koszalin, dnia.... Numer: III v.11 Strona 13 z 13