ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA USŁUG POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: WdroŜenie systemu podniesienia bezpieczeństwa IT -wdroŝenie zarządzania ciągłością usług IT w MEC Spółka z o.o. w Koszalinie O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.9 Strona 1 z 11

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o Zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zawartość oferty Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Załączniki:...11 Numer: III v.9 Strona 2 z 11

3 1. Informacje o Zamawiającym. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. ŁuŜycka 25A Koszalin Numer telefonu: (094) Numer faksu: (094) Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego w podstronie pn. Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia dotyczy: usługi wdroŝenia zarządzania ciągłością usług IT w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie. 1. Zamawiający wymaga wdroŝenia zarządzania ciągłością usług IT (ITSCM IT Service Continuity Management) zgodnie z najnowszą biblioteką ITIL i normą ISO Zamawiający aktualnie nie planuje uzyskać certyfikatu ISO Wykonawca przeprowadzi analizę ryzyk dla IT Zamawiającego, opracuje plany ciągłości działania IT Zamawiającego (plany odtworzenia po awarii) oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu planów ciągłości działania. 4. Wyniki prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci udokumentowanej, w wersji papierowej i elektronicznej. 5. Wymienione i opisane w SIWZ czynności i dokumenty, niezbędne do realizacji zamówienia, nie stanowią zamkniętego katalogu i nie naleŝy ich traktować, jako jedynych do wykonania. Wykonawca ma wykonać takŝe inne czynności i dokumenty, jeŝeli są takie wymogi i/lub wytyczne biblioteki ITIL, normy ISO i metodologii pracy Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Certyfikat Jakości ISO 9001: Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1. Realizacja przedmiotu zamówienia opiera się w duŝym stopniu o współpracę pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca konsultował wyniki pracy i uzyskiwał akceptację w kaŝdym etapie istotnym dla realizacji zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca brał pod uwagę specyfikę branŝową Zamawiającego, a takŝe wspierał Zamawiającego swoją wiedzą Numer: III v.9 Strona 3 z 11

4 i doświadczeniem, podpowiadając rozwiązania zgodne z przepisami prawa, optymalne, przyjęte w branŝy Zamawiającego jako standard, itp. 2. Wykonawca rozpozna procesy biznesowe Zamawiającego i wytypuje te, które są kluczowe dla działalności Zamawiającego i jednocześnie są wspierane przez IT Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, Ŝe oferta Wykonawcy nie moŝe być skalkulowana na określoną ilość procesów biznesowych; Zamawiający wymaga objęcia realizacją zamówienia wszystkich wytypowanych procesów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 3. Wykonawca rozpozna wymagania pracowników odpowiadających za wytypowane kluczowe procesy biznesowe, m.in. wymagania w zakresie dostępności, czasu przywracania po awarii, ochrony danych, itp. Zamawiający deklaruje współpracę w realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności z kadrą kierowniczą wysokiego i średniego szczebla. 4. Przed rozpoznaniem wymagań, Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla zaangaŝowanych w projekt pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno podnieść wiedzę pracowników nt. zagroŝeń i moŝliwych konsekwencji, co umoŝliwi im dokładne określenie wymagań w zakresie ciągłości biznesu i wspierających go usług IT. Szkolenie naleŝy zorganizować w siedzibie Zamawiającego, a jego koszt naleŝy wliczyć w cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. 5. Wykonawca rozpozna usługi IT istotne dla wspierania wytypowanych kluczowych procesów biznesowych. Rozpoznanie usług powinno obejmować wszystkie elementy IT: zasoby ludzkie, oprogramowanie, sprzęt, łącza, organizację, umowy zewnętrzne. 6. Wykonawca rozpozna ryzyka dla wytypowanych usług IT, określając równieŝ prawdopodobieństwo wystąpienia oraz potencjalne szkody w biznesie, powstałe w razie przerwy, ustania lub istotnego obniŝenia jakości usług IT. Wykonawca ustali wspólnie z Zamawiającym, które ryzyka i/lub szkody są akceptowalne, a które wymagają wdroŝenia lub modernizacji rozwiązań ograniczających ryzyka i/lub szkody. 7. Biorąc pod uwagę wymagania biznesu oraz rozpoznane ryzyka dla IT i szkody dla biznesu, Wykonawca zaproponuje: a) rozwiązania techniczno-organizacyjne, zmierzające do zmniejszenia ryzyka i/lub złagodzenia skutków urzeczywistnienia zagroŝenia (rozwiązania powinny równowaŝyć potrzeby przywrócenia usług IT na czas i koszty osiągnięcia tego); w przypadku, gdy cel moŝna osiągnąć stosując róŝne rozwiązania, istotnie róŝniące się od siebie szczególnie ceną wdroŝenia i/lub eksploatacji, Wykonawca zaproponuje kilka rozwiązań wariantowych; b) szacunkowe koszty wdroŝenia i eksploatacji w/w rozwiązań, aktualne w okresie realizacji zamówienia; c) kolejność wprowadzania w/w rozwiązań u Zamawiającego wraz z propozycją pogrupowania rozwiązań pod kątem pilności wdroŝenia. 8. Wykonawca opracuje plany ciągłości działania (plany odtworzenia po awarii) usług IT, wspierających wytypowane kluczowe procesy biznesowe, zgodnie ze stanem IT w czasie realizacji zamówienia. 9. Wykonawca przeszkoli trzech pracowników Zamawiającego z zakresu tworzenia i uaktualniania planów ciągłości działania usług IT. Szkolenie naleŝy zorganizować w siedzibie Zamawiającego, a jego koszt naleŝy wliczyć w cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. 10. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje równieŝ dla Zamawiającego zasady korzystania z zewnętrznych urządzeń, warunkujących pracę systemu informatycznego Numer: III v.9 Strona 4 z 11

5 Zamawiającego oraz współpracę z firmami zewnętrznymi (dostawcami sprzętu, oprogramowania, ośrodkami przetwarzania danych na zlecenie, itp.). 11. Wszystkie wyniki prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci dokumentacji, w formie papierowej (jeden egzemplarz) oraz elektronicznej. W razie gdyby wersja elektroniczna zawierała pliki, których Zamawiający nie jest w stanie otworzyć w posiadanym oprogramowaniu, Wykonawca oprócz wersji elektronicznej dostarczy trzy egzemplarze wersji papierowej. Zamawiający wymaga nabycia autorskich praw majątkowych do w/w dokumentacji, z chwilą odbioru końcowego zamówienia. Cenę sprzedaŝy praw majątkowych naleŝy wliczyć w cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. 12. Warunkiem odbioru końcowego zamówienia jest zaakceptowanie przez Zamawiającego wyników prac spisanych w dokumentacji Informacje nt. Zamawiającego: 1. Zamawiający prowadzi koncesjonowaną działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 2. Zamawiający zatrudnia blisko 200 osób, w tym trzech informatyków. Około 100 osób pracuje na stanowiskach wyposaŝonych w komputery. 3. Zamawiający korzysta z systemów informatycznych: ERP, BI, billing oraz obieg dokumentów. 4. Zamawiający stosuje wewnętrzny podział na informatykę biurową i przemysłową. Przedmiot zamówienia obejmuje oba w/w obszary, jednakŝe Zamawiający wymaga, aby wyniki prac były przedstawione w dwóch odrębnych zestawach dokumentacji Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców W przypadku zamiaru wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 8 nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców Wykonawca moŝe w ramach realizacji obowiązków wynikających z umowy korzystać ze świadczeń osób trzecich jako podwykonawców, innych niŝ wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, która nie będzie odmówiona bez uzasadnionych przyczyn Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 4. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki ogólne i szczegółowe. 5.1.Warunki ogólne; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Posiadania wiedzy i doświadczenia, Numer: III v.9 Strona 5 z 11

6 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 5.2.Warunki szczegółowe; Wykonawcy muszą wykazać, Ŝe w ramach: Wiedzy i doświadczenia zawodowego: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 5 projektów w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Potencjału kadrowego: Dysponują osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: 1. Co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Jakością ISO Co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO lub potwierdzenie odbycia szkolenia z ITIL wersja 3, wydane przez ośrodek szkoleniowy organizujący takie szkolenia. 3. Co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat WdroŜenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedną osobą posiadającą wszystkie certyfikaty wymienione w pkt 1,2 i 3, warunek potencjału kadrowego zostanie uznany za spełniony. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich Ŝąda w pkt Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Dla potwierdzenia warunków ogólnych, określonych w pkt 5.1 SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia wiedzy i doświadczenia zawodowego, określonego w pkt SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć: Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania pkt SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia potencjału kadrowego, określonego w pkt SIWZ, do oferty naleŝy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nich czynności, a takŝe podstawie dysponowania potencjałem (wzór druku) załącznik nr 5. Do wykazu naleŝy dołączyć certyfikaty, o których mowa w pkt SIWZ Dla potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie, do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) - załącznik nr 6. Numer: III v.9 Strona 6 z 11

7 7. Zawartość oferty. 7.1.W skład oferty muszą wchodzić: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 dla potwierdzenia, Ŝe oferowana usługa spełnia wymagania Zamawiającego Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac - w przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawców - (wzór druku) załącznik nr Do oferty naleŝy dołączyć: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt Oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 KSH, dotyczy spółek z o.o. (wzór druku) załącznik nr Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania naleŝy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. ŁuŜycka 25A fax: (94) W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym zostanie przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, jeŝeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a takŝe zamieści informację na własnej stronie internetowej PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Numer: III v.9 Strona 7 z 11

8 9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem. Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Jan Stankiewicz tel ; od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 15:00 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka tel ; od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 08:00-14: Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 30 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ. Numer: III v.9 Strona 8 z 11

9 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale Zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania)... Zamówienie nr... Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy przesłać/składać do dnia r. do godz. 12:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat, pokój nr Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie moŝe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, terminu płatności Oferty złoŝone po terminie Zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. Numer: III v.9 Strona 9 z 11

10 13. Opis sposobu obliczenia ceny. ZAMAWIAJĄCY Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium oceny ofert: najniŝsza cena Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniŝszą ceną. 15. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez konsorcja. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniŝszą cenę chyba, Ŝe w postępowaniu złoŝona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik nr Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Numer: III v.9 Strona 10 z 11

11 Załączniki: Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr 1. Projekt umowy załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr 3. Wykaz usług (wzór druku) załącznik nr 4. Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku) załącznik nr 5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr 6. Oświadczenie o transakcjach handlowych (wzór druku) załącznik nr 7. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - (wzór druku) załącznik nr 8. Zatwierdzam Koszalin, dnia.... Numer: III v.9 Strona 11 z 11

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo