SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym ZATWIERDZIŁ... Poznań, dnia 2 sierpnia 2010r.

2 I. Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B NIP Regon Strona internetowa: Telefon / fax / II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. nr 113 poz.759) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w kwocie ,00 zł (słownie: jedenmilionzłotych). 2. Wspólny słownik zamówień CPV Okres kredytowania obejmuje 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 4. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. 5. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresie kredytowania i stanowi sumę stopy WIBOR1M (przyjętego na dzień ogłoszenia przetargu) oraz marŝy banku stałej przez cały okres kredytowania 6. Prowizja za uruchomienie kredytu liczona jako % od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo w terminie uruchomienia kredytu. 7. Oprócz kosztów udzielenia kredytu obrotowego Wykonawca przedstawi takŝe koszty związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego tj, a) opłata za obsługę rachunku, b) abonament miesięczny za korzystanie z bankowości elektronicznej, c) opłata za przelew krajowy z rachunku. 8. Spłata kredytu moŝe nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych. 9. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego. 10. Zamawiający określa jako moŝliwą formę zabezpieczenia kredytu hipotekę na nieruchomości będącej w uŝytkowaniu wieczystym Zamawiającego. 11. Celem zbadania zdolności kredytowej oraz oceny zabezpieczenia kredytu Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia w swojej siedzibie niezbędnych dokumentów finansowych i rejestrowych. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 dotyczące:

3 - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia. V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: - formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru zał. Nr 1 do SIWZ - oświadczenie stwierdzające spełnienie wymagań art. 22 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych, - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zaleŝności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a) bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b) banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy Kodeks spółek handlowych zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru, - w przypadku podpisania dokumentów składających się na ofertę przez osobę, której umocowanie do powyŝszej czynności nie wynika z ww. dokumentów. musi zostać dołączone pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, - projekt umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieŝącym Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w oparciu o wskazane powyŝej poprawnie złoŝone dokumenty. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną. 3. Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 4. Osobami upowaŝnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: - w sprawach proceduralnych Pani Urszula Siedlewska tel w sprawach merytorycznych Pani Ewa Gulczyńska tel VII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4 VIII. Termin związania ofertą 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. IX. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę naleŝy przygotować wg wymagań określonych w SIWZ. KaŜdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 3. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i powinna zostać oznaczona w sposób następujący: Przetarg nieograniczony na kredyt obrotowy. Nie otwierać przed r. godz Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres wykonawcy. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w sekretariacie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego. 3. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące zaproponowanego kosztu za udzielenie kredytu. 5. Informacje, o których mowa w pkt.4 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania. XI. Opis sposobu obliczania ceny 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Lp. Kryterium Waga kryterium 1. Cena (całkowity koszt kredytu tj. oprocentowanie, marŝa oraz prowizja) 2. Opłata za przelew w krajowym systemie elektronicznym 3% 3. Abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej 1% 95% 4. Opłata za obsługę rachunku 1%

5 2. Punktacja będzie odbywać się wg zasady: najniŝsza cena spośród zakwalifikowanych ofert x waga procentowa kryterium x 100 cena oferty badanej 3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą ilość punktów. XII. Warunki podpisania umowy Warunkiem podpisania umowy kredytowej jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody Ministra Skarbu Państwa na ustanowienie hipoteki obciąŝającej nieruchomość będącą w uŝytkowaniu wieczystym Zamawiającego w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym. XIII. Inne postanowienia 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym. 7. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy szczegółowo określone zostały w Dziale VI, Rozdział 1-3 ustawy. XIV. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. wzór formularza ofertowego, 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust.1 ustawy, 3. oświadczenie o braku podstaw wykluczeniu z art. 24 ust.1 ustawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail.

w sprawach procedury: Adam Gielarowski, Magdalena Lenart-Rosner telefon: 032 351 17 02 fax.: 032 351 17 14 501 320 491, 516 057 691 fszamp@gmail. Znak sprawy: 4/R/ZP/AT/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Tymczasowe ogrzewanie zabytkowego, przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST

STOSOWANYCH NA POTRZEBY NINIEJSZEGO POST Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ZOZ /1-ZP/ 10 na udzielenie promesy kredytu inwestycyjnego o wartości 1 700 000 zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Op. udzielanego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo