ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange"

Transkrypt

1 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI OKREŚLONE W INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI DOSTAWY I ROBOTY BUDOWLANE W MIEJSKIEJ ENERGETYCE CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOSZALINIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer: III v.13 Strona 1 z 13

2 u Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: 1. Informacje o Zamawiającym: Tryb udzielenia zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Termin wykonania zamówienia: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty: Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ: Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Wymagania dotyczące wadium: Termin związania ofertą: Opis sposobu przygotowania ofert: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Opis sposobu obliczenia ceny: Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:...13 Załączniki:...13 Numer: III v.13 Strona 2 z 13

3 1. Informacje o Zamawiającym: Zamawiającym jest: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A Koszalin Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 2. Tryb udzielenia zamówienia: 2.1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych jest mniejsza od kwoty euro dla dostaw lub usług oraz euro dla robót budowlanych, ustawa Prawo zamówień publicznych nie na zastosowania, zgodnie z art. 133 ust.1, w związku z art.132 ust.1 pkt Postępowanie prowadzone jest na podstawie Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. Przetargi Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Rodzaj zamówienia dostawa. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiot zamówienia dotyczy wdrożenia serwera pocztowego MS Exchange z zabezpieczeniami Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę licencji MS Exchange 2013 Standard Edition 1 sztuka, dostawę Exchange Server Standard CAL (licencja na użytkownika) 120 sztuk, dostawę licencji agenta Symantec Backup Exec 1 sztuka, dostawę bramy do ochrony poczty 1 sztuka, usługi: instalację w/w oprogramowania na serwerze, instalację bramy w sieci Zamawiającego, konfigurację z konsultacjami oraz częściową migrację ze starego systemu pocztowego Zamawiającego Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Oprogramowanie: 1. Serwer poczty MS Exchange: a. Oprogramowanie z kanału dystrybucji MOLP. b. Wykonawca dostarczy nośniki instalacyjne. c. Zamawiający wymaga włączenia i konfiguracji funkcji Anti-Spam i Anti-Malware. Numer: III v.13 Strona 3 z 13

4 2. Agent systemu kopii zapasowych Symantec Backup Exec: a. Wymagana wersja: SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR APPLICATIONS AND DATABASES WIN PER SERVER BNDL STD LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 MONTHS 1 sztuka. b. Wykonawca po realizacji zamówienia na wersję 2012, wygeneruje klucz wsteczny do wersji 2010 (Zamawiający korzysta z wersji 2010 systemu z Service Pack 3) Brama do ochrony poczty. 1. Brama powinna być w postaci tzw. bramy sprzętowej do montażu w szafie 19 jako dedykowane rozwiązanie fizyczne lub serwer z zainstalowanym oprogramowaniem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy, aby brama była kompletna. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące bramy zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga jednoczesnego spełnienia wszystkich wymagań z załącznika nr Brama powinna być dostarczona z gwarancją sprzętową na 36 miesięcy, ze zobowiązaniem usunięcia awarii sprzętowej następnego dnia roboczego (NBD) z zastrzeżeniem 4 ust. 2 projektu umowy. Wymagana funkcjonalność szyfrowania przez bramę: Po zaszyfrowaniu wiadomości przez nadawcę (pracownika Zamawiającego), zaszyfrowany trafi do odbiorcy, a klucz pozostanie w bramie lub w bezpłatnym serwisie producenta bramy. Odbiorca otworzy zaszyfrowaną wiadomość poprzez zalogowanie się do bramy Zamawiającego lub do serwisu producenta bramy i pobranie klucza. Informacje dla odbiorcy o nadejściu maila oraz w trakcie logowania w celu pobrania klucza (a także w trakcie pierwszego logowania czyli zakładania konta) muszą być w języku polskim, przynajmniej w zakresie instruowania odbiorcy jakie czynności powinien wykonać w celu odszyfrowania maila. Wykonawca zamontuje bramę w szafie i przy pomocy Zamawiającego podłączy ją do sieci komputerowej. Na życzenie Wykonawcy, Zamawiający może samodzielnie zamontować bramę, przed świadczeniem przez Wykonawcę usług wdrożeniowych, o ile brama zostanie dostarczona z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych Usługi: 1. Zamawiający posiada domenę Windows Server 2008 oraz domenę internetową meckoszalin.pl. 2. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje serwer Exchange 2013 na maszynie wirtualnej Hyper-V, na posiadanym przez Zamawiającego serwerze Dell PE R420 z systemem Windows Serwer 2008 R2 SP1. Powyższy host nie będzie obciążany innymi rolami ani maszynami wirtualnymi. 3. Na serwerze Exchange Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje funkcje Anti-Spam i Anti-Malware oraz zainstaluje i skonfiguruje dostarczonego agenta kopii zapasowych. a. Wykonawca zdefiniuje podstawowe filtry anti-spamowe i skonfiguruje polityki funkcji anti-malware, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, poczynionymi na bieżąco w trakcie realizacji zadania. b. Wykonawca stworzy i zaimplementuje skrypt do automatycznego pobierania najnowszych danych funkcji anti-malware. Numer: III v.13 Strona 4 z 13

5 4. Wykonawca zamontuje bramę do ochrony poczty w szafie i podłączy ją do sieci komputerowej (z pomocą Zamawiającego), a następnie skonfiguruje bramę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, dokonywanymi na bieżąco w trakcie realizacji zadania. 5. Wykonawca wspomoże Zamawiającego w zakresie ustawienia zapór sieciowych Cisco ASA na optymalnie bezpiecznym poziomie, w związku z pojawieniem się u Zamawiającego nowych usług serwerowych. 6. Wykonawca zaimportuje skrzynki pocztowe do serwera poczty oraz bramy chroniącej pocztę, pobierając informacje od Zamawiającego w postaci ustalonej na bieżąco między stronami. W efekcie serwer pocztowy powinien mieć założone wszystkie konta pocztowe oraz aliasy, które posiada Zamawiający. 7. W celu dostępu do skrzynek pocztowych Zamawiający zamierza korzystać tylko z Outlook Web App (OWA), zarówno z zewnątrz organizacji, jak i wewnątrz. Wykonawca skonfiguruje usługę OWA oraz przetestuje ją, na co najmniej dwóch komputerach Zamawiającego, z systemem Windows XP i Windows 7, w przeglądarkach: Internet Explorer, Firefox i Chrome. 8. Migracja poczty: Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przetestowania procedury migracji z programów pocztowych wykorzystywanych u Zamawiającego do MS Exchange. a. Zamawiający korzysta z programów pocztowych: Outlook, Outlook Express oraz Windows Live Mail. b. Procedura migracji powinna obejmować przeniesienie wiadomości oraz książek adresowych. c. Testowanie powinno objąć trzy udane migracje, po jednej dla każdego programu pocztowego, o których mowa w pkt z lit. a. 9. Wykonawca wdroży kopie zapasowe poczty Exchange wykorzystując w tym celu dostarczonego agenta Symantec Backup Exec. 10. Wykonawca przy udziale Zamawiającego zmieni rekord domeny internetowej Zamawiającego na serwerze DNS, aby przekierować ruch poczty na nowo zainstalowany serwer Exchange. Zamawiający posiada nieograniczony czasowo dostęp do edycji konfiguracji domeny internetowej. Wykonawca odczeka, aż zmiana zostanie rozpropagowana i wspólnie z Zamawiającym przetestuje działanie poczty. 11. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, zgodnie z zapisami 4 projektu umowy Wykonawca skonfiguruje (a wcześniej zainstaluje, tam gdzie to konieczne) wszystkie wymagane elementy, umożliwiające korzystanie (w sposób bezpieczny) przez Zamawiającego z własnego serwera pocztowego, do korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej. Konfiguracja obejmie również niezbędne zmiany w innych systemach Zamawiającego, o ile okażą się konieczne, np. Active Directory, zapory sieciowe, serwery DNS. Po zakończeniu wdrożenia, serwer pocztowy ma dostarczać w pełni funkcjonującą i zabezpieczoną usługę. Po przygotowaniu niezbędnych funkcjonalności Wykonawca z pomocą Zamawiającego dokona przełączenia systemu poczty na serwer Exchange. Przełączenia można dokonać w godzinach pracy Zamawiającego (od 07:00 do 15:00). Podstawą odbioru będzie przetestowanie funkcjonowania poczty i protokolarne stwierdzenie jej poprawnego działania. Testowanie będzie obejmowało, co najmniej: działanie poczty wewnętrznej i zewnętrznej, szyfrowanie, aktualizację baz funkcji anti-malware, kopię zapasową. Numer: III v.13 Strona 5 z 13

6 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do biurowca MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. między 7:00, a 15:00 w dni robocze Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca musi wskazać w załączniku nr 9 nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: 1) poddostawców, 2) osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło. 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia - do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: a) wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że: 1) jest certyfikowanym partnerem firmy Microsoft w zakresie kompetencji Server Platform na poziomie Gold; 2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wdrożył lub zmigrował z innego systemu poczty (w tym z wcześniejszej wersji Exchange), co najmniej trzy serwery poczty MS Exchange 2010 lub 2013, spełniające poniższe wymagania: a) każde z wdrożeń było na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (netto), b) każde z wdrożeń było dla co najmniej 100 użytkowników poczty, c) co najmniej jedno wdrożenie stanowiło migrację z innego systemu poczty niż MS Exchange lub migrację z hostingu poczty u zewnętrznego dostawcy na własny serwer MS Exchange w siedzibie (nie w chmurze), a także wdrożył co najmniej jedną bramę do ochrony poczty (sprzętową lub wirtualną). Numer: III v.13 Strona 6 z 13

7 W przypadku, gdy brama była wdrożona razem z jednym z wykazanych wdrożeń serwera poczty, wystarczające będzie wykazanie trzech wdrożeń. W przypadku, gdy wykazane wdrożenie bramy było odrębne od wykazanych wdrożen serwerów poczty, niezbędne jest umieszczenie w wykazie wykonanych usług, co nanmniej czterech pozycji, tj. co najmniej trzy wdrożenia serwerów poczty i jedno wdrożenie bramy. Jeżeli wykazane wdrożenia obejmowały również inne elementy, poza wdrożeniem serwera Exchange i dostawą bramy, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ramach wartości całych wdrożeń, wartości wdrożeń serwerów Exchange i bram do ochrony poczty. b) potencjału kadrowego: jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą wykonywać zamówienie - co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010 oraz certyfikat Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010 Configuration. Powyższe certyfikaty może posiadać jedna lub dwie różne osoby. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą,,spełnia nie spełnia. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.1. SIWZ, do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonego w pkt 5.2 litera a) SIWZ, do oferty należy dołączyć: a) kserokopię dokumentu potwierdzającego status partnerski Microsoft Gold Server Platform, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. (Powyższy dokument może być sporządzony w języku polskim lub angielskim). b) wykaz wykonanych wdrożeń, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazwy Zamawiającego i jego adresu oraz załączeniem Numer: III v.13 Strona 7 z 13

8 dokumentów potwierdzających, że te wdrożenia zostały wykonane należycie (wzór druku) załącznik nr Dla potwierdzenia spełniania warunku potencjału kadrowego, do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane w pkt 5.2 litera b) certyfikaty - (wzór druku) załącznik nr 7. Kserokopie certyfikatów, o których mowa w punkcie 5.2 litera b) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami. (Dołączone certyfikaty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim). 6a. Dla potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 87 Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, do oferty należy dołączyć: 6a.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 87 ust.1 pkt 1 Instrukcji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6a.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór druku) załącznik nr 8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt 6a, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6a 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zasady składania dokumentów, o których mowa w pkt 6a1 przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa 49 Instrukcji, na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie. 7. Zawartość oferty: W skład oferty muszą wchodzić: 7.1. Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr Formularz cenowy (wzór druku) załącznik nr Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Forma pełnomocnictwa zgodna z pkt SIWZ Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 6a. Wszelkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych z zastrzeżeniem pkt 6.2 lit a) i pkt 6.3, powinny być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ: 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ Numer: III v.13 Strona 8 z 13

9 wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 8.1, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Pytania należy kierować na adres: Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie Koszalin ul. Łużycka 25A fax: (94) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści informację na własnej stronie internetowej Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub a i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście. Tylko forma pisemna jest zawsze dopuszczalna Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) w sprawach formalnych: Władysław Ziembaczewski; telefon: (94) od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 15:00. 2) w sprawach technicznych: Krzysztof Glinka; Telefon: (94) Numer: III v.13 Strona 9 z 13

10 od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00-14: Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą: Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta musi być sporządzona w języku polskim (z zastrzeżeniem pkt lit. a) i pkt 6.3 SIWZ) - dołączone do oferty certyfikaty mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim) Każdy dokument składający się na ofertę poza certyfikatami z pkt 6.2. lit. a) i pkt 6.3 SIWZ sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na każdej stronie dokumentu, na której znajduje się jego treść za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 12.6 i SIWZ Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała opis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty Opis szczegółowych wymagań dotyczących zawartości oferty określa pkt 7 SIWZ Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty brak takiego zszycia oferty nie skutkuje jej odrzuceniem, ale Zamawiający nie odpowiada za dekompletację oferty. Numer: III v.13 Strona 10 z 13

11 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503) i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na (tytuł postępowania).. Zamówienie nr. Nie otwierać przed Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sekretariat, pokój nr Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone zapisem Zmiana. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofane. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego pokój nr Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Numer: III v.13 Strona 11 z 13

12 14.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości ceny Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia, z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty, a ceny jednostkowe w Formularzu cenowym, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Za cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 15. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Kryterium oceny ofert: najniższa cena Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną. 16. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej konsorcjum: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia: Oferta powinna być podpisana przez podmioty składające ofertę wspólnie lub pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1 SIWZ muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające ofertę wspólną Wymagany dokument wskazany w pkt 6a1 oraz oświadczenie z pkt 6a2, musi złożyć każdy podmiot oddzielnie Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia: Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji, tj. z najniższą ceną Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną), Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie wyboru. Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców o ich wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert podając uzasadnienie wykluczenia lub odrzucenia Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić umowę regulującą współpracę Wykonawców w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców, Numer: III v.13 Strona 12 z 13

13 którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w przypadku nie dołączenia jej do oferty) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która zawiera najniższą cenę chyba, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie przewiduje się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Załączniki: Wymagania dla bramy do ochrony poczty załącznik nr 1. Formularz oferty (wzór druku) załącznik nr 2. Formularz cenowy (wzór druku) załącznik nr 3. Projekt umowy załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) załącznik nr 5. Wykaz wykonanych wdrożeń (wzór druku) załącznik nr 6. Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku) załącznik nr 7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór druku) załącznik nr 8. Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nich prac (wzór druku) załącznik nr 9. Zatwierdzam Koszalin, dnia r. PREZES ZARZĄDU DYREKTOR mgr Grażyna Bielawska - Cieśla /podpis na oryginale/ Numer: III v.13 Strona 13 z 13

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania.

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. WdroŜenie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT z podziałem na 3 zadania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIśEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo