SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalnych indywidualnych kursów języków obcych dla maksymalnie 30 studentów niepełnosprawnych Politechniki Wrocławskiej, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W zakres usługi wchodzi: a) przygotowanie indywidualnych programów kursu dla studentów, b) realizacja kursu w wymiarze po dwie godziny lekcyjne dwa razy w tygodniu (maksymalnie 60 godzin w semestrze), c) obsługa administracyjna kursów. 2. Zajęcia prowadzone mają być w salach Wykonawcy, znajdujących się nie dalej niż 10 km od siedziby Politechniki Wrocławskiej (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław). W przypadku studentów z dysfunkcją narządów ruchu oraz studentów niewidomych, Wykonawca może zostać zobowiązany do prowadzenia wybranych zajęć w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę administracyjną kursów językowych, zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za promocję kursów wśród studentów i zapisanie się studentów na zajęcia. Akcja promocyjna powinna obejmować druk plakatów i ulotek informujące studentów o kursach, w ilości nie mniejszej niż 50 sztuk każde. 5. Jeżeli na kursy zapisze się liczba studentów nie pozwalająca na zrealizowanie pełnego zakresu mowy, tzn. mniejsza niż 30, Zamawiający poniesie koszty wynikające z rzeczywistej liczby uczestników kursu. II. Kwalifikacje wykonawcy 1. Kursy prowadzone mogą być tylko przez lektorów posiadających wykształcenie wyższe (filologów) lub tzw. native-speakerów. III. Wymagania techniczne 1. Wykonawca musi dysponować salami dydaktycznymi w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Politechniki Wrocławskiej, w tym co najmniej 1 dostępną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 2. Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym naukę osobom słabo widzącym. Wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym powiększalnikiem ekranowym, jedną lupą elektroniczną oraz drukarką brajlowską. 3. Wykonawca musi mieć możliwość przygotowywania materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych w formie dokumentów elektronicznych w alfabecie Braille a oraz wydruków w alfabecie Braille a. str. 1

2 IV. Regulamin świadczenia usługi. Regulamin kursu języka obcego dla niepełnosprawnych studentów Politechniki Wrocławskiej Cele kursów i języki Art. 1 Dodatkowe (poza podstawowym programem nauczania) kursy języka obcego, finansowane z dotacji na kształcenie studentów niepełnosprawnych, są skierowane do tych niepełnosprawnych studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy z uwagi na poważne dysfunkcje zdrowotne wymagają stosowania specjalistycznej metodyki nauczania języka obcego, wspartej niejednokrotnie odpowiednimi pomocami technologicznymi. Dotyczy to w szczególności osób niewidomych, niedowidzących, z dysfunkcją narządów słuchu i ruchu. Zasadnicze cele kursów to: 1) przygotowania studenta do zdania obowiązkowego egzaminu z języka obcego na poziomie B2 lub innym poziomie wymaganym programem studiów dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2012/2013; 2) przygotowania studenta do zaliczenia obowiązkowego lektoratu z języka obcego na poziomie B2.2 lub C1.2 - dotyczy studentów studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 lub później; 3) przygotowania studenta do zaliczenia obowiązkowego lektoratu z języka obcego na wymaganym programem studiów poziomie - dotyczy studentów studiów II stopnia, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 lub później; 4) podniesienie znajomości języka obcego niezbędnego do pracy w zawodzie lub wyjazdu na studia lub praktyki za granicą (tylko w przypadku studentów, którzy zdali już obowiązkowy egzamin z języka obcego lub zaliczyli wymagane lektoraty języka obcego przewidziane programem studiów). Art W ramach przygotowania kursu dostępne będą następujące języki obce: a) angielskiego, b) niemieckiego, c) hiszpańskiego. a) włoskiego, b) francuskiego, c) rosyjskiego. Zasady przyjęć Art. 3 Maksymalna liczba studentów niepełnosprawnych na dodatkowych kursach językowych nie może w semestrze przekroczyć 30 osób. Art. 4 Nabór na kursy odbywa się zgodnie z następującą procedurą: str. 2

3 1. W pierwszej kolejności przyjmowani są studenci, którzy z uwagi na niepełnosprawność mają w utrudnioną możliwość nauki języka obcego (np. osoby słabo słyszące, słabo widzące, niewidome, itp.) oraz kontynuujący realizację kursu według indywidualnego programu kursu. 2. W drugiej kolejności miejsca przydzielane będą niepełnosprawnym studentom wyjeżdżającym na studia lub praktyki zagraniczne. 3. Pozostali studenci, posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, będą przyjmowani w trzeciej kolejności w miarę wolnych miejsc. Art.5 1. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są przez Organizatora co najmniej przez pierwszych pięć dni roboczych po terminie oficjalnego rozpoczęcia zajęć w danym semestrze lub ogłoszonym terminie uruchomienia kursów. 2. Do zgłoszenia student ma obowiązek dołączyć na odpowiednim formularzu swój plan zajęć na uczelni. Art Zapisy na kursy odbywają się w następujący sposób: a) za pomocą formularza na stronie WWW Organizatora kursów, b) osobiście w siedzibie Organizatora kursów. 2. Formularz WWW do przyjmowania zgłoszeń musi być dostępny dla osób niewidomych oraz słabowidzących. 3. Wyznaczone przez Organizatora kursów miejsce zapisów musi być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Art.8 1. Na podstawie zgłoszeń Organizator tworzy listę uczestników kursów językowych z uwzględnieniem zasad przydzielania miejsc. 2. Organizator przekazuje do akceptacji Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych listę osób zapisanych na kursy. 3. Po zaakceptowaniu listy Organizator niezwłocznie informuje studentów o przyjęciu bądź nie przyjęciu na kurs. Tryb realizacji zajęć Art.9 1. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych ( 60 x 45min) realizowanych w trybie indywidualnym lub standardowym; 2. W trybie standardowym realizuje się 4 godziny lekcyjne kursu tygodniowo, 2 razy w tygodniu po 90 minut ; Art. 10 Organizator przygotowuje harmonogramy zajęć dla studentów niezwłocznie po zatwierdzeniu listy uczestników przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; Art Dla studentów kontynuujących kurs zajęcia rozpoczynają się najpóźniej w 3 tygodniu semestru. 2. Dla studentów nowo zapisanych zajęcia rozpoczynają się najpóźniej w 4 tygodniu semestru. str. 3

4 Art Organizator jest zobowiązany przeprowadzić dla wszystkich nowo zapisanych studentów test/egzamin i wywiad, na podstawie którego przygotowuje indywidualne programy kursu IPK. 2. Indywidualny program kursu musi określać w szczególności: a) język kursu, b) aktualny poziom znajomości języka według klasyfikacji obowiązującej w Politechnice Wrocławskiej, c) cel realizacji kursu; d) oczekiwany docelowy poziom znajomości języka; e) liczbę semestrów nauki potrzebnych do osiągnięcia zakładanego poziomu wiedzy przez studenta, f) poziom znajomości języka, jaki ma osiągnąć student po zakończeniu pierwszego semestru nauki; g) problemy, jakie może mieć student z nauką wynikające z niepełnosprawności, 3. Wzór indywidualnego programu kursu może określić Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Organizatorem. 4. Studenci kontynuujący udział w kursie realizują program określony przez IPK opracowany na początku kursu. 5. Kopie opracowanych IPK uczestników kursu są na żądanie udostępniane Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; Art Po zakończeniu każdego semestru nauki student musi przystąpić do egzaminu/testu semestralnego sprawdzającego jego wiedzę i postępy w nauce. Egzamin przeprowadza Organizator. 2. Po zakończeniu każdego semestru Organizator przekazuje Pełnomocnikowi Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych raport, który zawiera wyniki egzaminów wszystkich kursantów oraz opinię o postępach w nauce każdego uczestnika kursu. Art. 14 Organizator w trakcie każdego semestru ma obowiązek monitorować prace każdego ze studentów. Zaleca się monitorowanie poprzez następujące narzędzia: 1. Przeprowadzenie co najmniej 4 testów w odstępach nie krótszych niż 3 tygodnie. 2. Przeprowadzenie co najmniej 8 kartkówek; 3. Zlecenie co najmniej 8 prac domowych; Obowiązki i prawa uczestnika kursu Art Student zapisując się na kurs zobowiązuje się do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Organizatora i przestrzegania niniejszego regulaminu. str. 4

5 2. W przypadku choroby lub innego zdarzenia uniemożliwiającego udział w zajęciach, student zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora (telefonicznie) co najmniej na 1 dzień roboczy przed zajęciami do godziny 15: Jeżeli sytuacja uniemożliwiająca obecność na zajęciach wystąpiła w dniu zajęć, student powinien poinformować o tym fakcie Organizatora najszybciej, jak to będzie możliwe. Art. 16 Student ma prawo, za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, zrezygnować z kursu z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza, lub innych niemożliwych do przewidzenia przyczyn losowych. Obowiązki Organizatora Art. 17 Organizator kursów ma obowiązek prowadzenia dzienników zajęć dla każdego uczestnika kursu, zawierających dane identyfikujące studenta i lektora, a także dla każdych zrealizowanych zajęć: a) datę zajęć, b) czas trwania zajęć, c) temat zajęć, d) podpis studenta potwierdzający odbyte zajęcia. Art. 18 Organizator ma obowiązek prowadzić działania promujące kursy przez miesiąc przed rozpoczęciem każdego semestru. Działania promujące powinny obejmować: a) plakaty i ulotki informacyjne, b) stronę internetową, c) inne kanały komunikacji elektronicznej. Art. 19 Organizator ma obowiązek monitorować jakość kursu, co najmniej na podstawie wybranej próbki lektorów i studentów. Dopuszcza się następujące narzędzia monitorowania: a) ankietowanie studentów; b) analizę konspektów wybranych zajęć; c) rozmowy ze studentami; d) analizę testów, kartkówek i prac domowych wybranych studentów; Postanowienia końcowe Art. 20 Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Pełnomocnikowi Rektora PWr. ds. Osób Niepełnosprawnych. Art. 21 W przypadku nieprzestrzegania przez studenta postanowień niniejszego regulaminu Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych może: a) skreślić studenta z listy uczestników kursu, b) nie wyrazić zgody na udział w kursie w kolejnych semestrach. Art. 22 W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych może zmienić terminy określone w regulaminie. str. 5

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa: 1) zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych, 2) prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 1 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku Uchwała nr 252 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Szczecinie. Na podstawie art. 62 ust.1. pkt 2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo