Raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6A, Zgierz za rok obrotowy od 1 styczna 2014 roku do 31 grudnia 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz za rok obrotowy od 1 styczna 2014 roku do 31 grudnia 2014"

Transkrypt

1 sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego ul. Sadowa 6A, Zgierz za rok obrotowy od 1 styczna 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Zgierz, 11 maja 2015

2 okres od: 1 stycznia 2014 do: 31 grudnia 2014 Raport niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Powiatu Zgierskiego Raport ten został opracowany w zwi zku z badaniem sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Raport ten powinien być czytany wraz z opini biegłego rewidenta dotycz c wyżej wymienionego sprawozdania finansowego. Spis treści I. CZĘŚĆ OGÓLNA 2 1. INFORMACJA WSTĘPNA 2 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Badane sprawozdanie finansowe 2.2 Informacje o podmiocie uprawnionym i biegłym rewidencie 2.3 Otrzymane oświadczenia i dostępność danych 2.4 Informacja o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy II. SYTUACJA FINANSOWA 7 1. Analiza wskaźnikowa 7 III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 7 1. Ocena dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, dokumentowania operacji gospodarczych oraz prowadzenia ksi g rachunkowych 7 2. Inwentaryzacja składników maj tkowych 7 3. Stosowane zasady rachunkowości przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego 8 4. Zdarzenia po dacie bilansu 8 Krystyna Lewandowska-Kowalczyk 1

3 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. INFORMACJA WSTĘPNA Powiat Zgierski został utworzony w wyniku podziału administracyjnego kraju z dnia roku. Siedziba Powiatu mieści się w Zgierzu, kod pocztowy przy ulicy Sadowej, nr 6A Powiat Zgierski posiada statystyczny numer identyfikacyjny "REGON" , oraz działa pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP , wydanym w dniu 15 maja 2012 roku. Według statutu przedmiotem działalności Powiatu Zgierskiego jest wykonywanie zadań publicznych, określonych ustawami o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własny rachunek. Na dzień 31 grudnia 2014 roku fundusz podstawowy wynosił ,43 tys. złotych. Fundusz własny na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2014 roku wynosił ,34 tyś. złotych i w odniesieniu do końca poprzedniego roku obrotowego zmniejszył się o kwotę 901,72 tys. złotych. W skład Zarz du Powiatu Zgierskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzili: skład Zarz du na koniec badanego okresu (imię i nazwisko) Bogdan Jarota Krzysztof Kozanecki Wojciech Brzeski Adam Świniuch Wojciech Budziarski Pełniona funkcja Starosta Zgierski Wicestarosta Zgierski Członek Zarz du Członek Zarz du Członek Zarz du W badanym okresie wyst piły zmiany w składzie Zarz du Powiatu Zgierskiego. Funkcję Skarbnika Powiatu Zgierskiego na koniec 2014 roku pełni Iwona Stańczyk. Skład Rady Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następuj co: skład Rady Pow iatu na 31 grudnia 2014 (imię i nazwisko) Iwona D bek Sławomierz Janiszewski Władysław Sobolewski Pełniona funkcja Przewodnicz ca Rady Powiatu Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu Wiceprzewodnicz cy Rady Powiatu 2

4 Zbigniew Antczak Michał Banaszczyk Adam B czyk Wojciech Budziarski Wojciech Brzeski Iwona D bek Józef Dziemdziela Lidia Elert Sławomierz Janiszewski Dominik Gabrysiak Bogdan Jarota Tomasz Jędrzejczak Krzysztof Jurek Witold Kosmowski Krzysztof Kozanecki Krzysztofa Kubiak Grzegorz Kuna Krzysztof Łebedowski Bożena Palmowska Michał Pieruń Włodzimierz Pietruszewski Michał Pilarski Henryk Rzepecki Maria Sobczak Władysław Sobolewski Piotr Szewczyk Adam Świniuch Łukasz Wesołowski Ilona Zinser 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2.1 Badane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe sporz dzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia2014 roku obejmuje: ł czny bilans sporz dzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,98 złotych, 3

5 ł czny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazuj cy wynik finansowy netto ,32 złotych, w tym zysk netto w wysokości ,45 złotych i stratę netto w wysokości ,13 złotych. ł czne zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,01 złotych, ł czny fundusz jednostki na 31 grudnia 2014 wynosił ,55 zł. bilans z wykonania jednostki samorz du terytorialnego Powiatu Zgierskiego sporz dzony na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuj cy wynik wykonania budżetu w wysokości ,26 złotych i zamykaj cy się sum ,36 złotych. Wykaz jednostek wchodzących w skład łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Zgierskiego za rok 2014 Lp. Nazwa jednostki Suma bilnasowa Wynik finansowy 1 Dom Dziecka w Dąbrówce , ,78 2 Dom Dziecka w Grotnikach ,96 3 Dom Pomocy Społecznej w Głownie , ,58 4 Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie , ,67 5 Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu 50597, ,89 6 Dom Pomocy w Zgierzu 39013, ,09 7 Liceum Ogółnokształcące w Alekandrowie Łódzkim , ,62 8 Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu , ,98 9 Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Głownie 28938, ,94 10 Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Ozorkowie 44335, ,85 11 Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Zgierzu 36696, ,01 12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zgierz , ,83 13 Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu , ,4 14 Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu , ,54 15 Szkoła Podstawowa Specjalna w Sokolnikach ,42 16 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie , Zespół Szkół Licealno Gimnazjalnych w Głownie , ,38 18 Zespół Szkół nr 1 w Głownie , ,33 19 Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu , ,53 4

6 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu , ,55 21 Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie , ,04 22 Zespół Szkół Specjalnych w Głownie , ,75 23 Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie , ,34 24 Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie , ,77 25 Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie , ,48 26 Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych , ,09 27 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej , ,3 28 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu , ,03 29 Starostwo Powiatowe w Zgierzu , ,45 UWAGI W prorównaniu do 2013 roku ubyły dwie jednostki tj. Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna w Aleksandrowie i Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach 2.2 Informacje o podmiocie uprawnionym i biegłym rewidencie Podstaw przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu 25 lutego 2015 roku pomiędzy Biurem Rachunkowym Biegłego Rewidenta "Lewandowska-Kowalczyk" z siedzib w Zgierzu przy ulicy Witkacego 9/8 a Powiatem Zgierskim z siedzib w Zgierzu, przy ulicy Sadowej 6A. Kancelaria została wybrana na biegłego rewidenta Uchwał nr V/55/15 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 lutego2015 roku. Kancelaria Krystyna Lewandowska-Kowalczyk z siedzib w Zgierzu, ul. Witkacego 9/8 działa w zakresie badań sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustaw z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym /Dz. U. Nr 77, poz. 649/ i została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 200. Zleceniobiorcę - w wykonaniu zawartej umowy - reprezentuje biegły rewident: Krystyna Lewandowska-Kowalczyk wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 7819 W badaniu uczestniczyli: Krystyna Lewandowska-Kowalczyk - biegły rewident nr

7 Paulina Szewczyk - asystent biegłego rewidenta. Badanie przeprowadzono w okresie: do Otrzymane oświadczenia i dostępność danych Nie wyst piły istotne ograniczenia zakresu badania. Zarz d udostępnił badaj cym wszystkie sprawozdania finansowe, księgi rachunkowe, dokumenty, jak również udzielił informacji, wyjaśnień niezbędnych do celów wydania opinii. Otrzymano również oświadczenie Zarz du podpisane przez wszystkich członków (pełni cych funkcje na dzień o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowi zań warunkowych oraz poinformowaniu o istotnych zdarzeniach, które wyst piły w okresie pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporz dzenia oświadczenia. 2.4 Informacja o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zbadane przez Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta "Lewandowska-Kowalczyk" i uzyskało opinię z uzupełniaj cymi objaśnieniami: dokonania zmian w polityce rachunkowości określaj c zasady wykazywania w sprawozdaniu finansowym środków trwałych. Uchwał nr XLIX/508/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2013 rok, uchwał nr XLIX/509/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku zatwierdzono sprawozdanie finansowe Powiatu Zgierskiego za 2013 rok. Uchwał nr XLIX/510/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku udzielono Zarz dowi Powiatu Zgierskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za 2013 rok. Uchwał nr I/55/2015 Składu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarz du Powiatu Zgierskiego z wykonania budżetu za 2014 Skład Orzekaj cy Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarz du Powiatu Zgierskiego z wykonania budżetu za 2014 rok. W ramach badania ł cznego sprawozdania finansowego przeprowadzono badanie Zespołu Szkół Ogólnokształc cych im. J. S. Staszica w Zgierzu, ul. 3 Maja 41 oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10. 6

8 II. SYTUACJA FINANSOWA 1. Analiza wskaźnikowa Działalność gospodarcz Powiatu Zgierskiego, jej wynik finansowy oraz sytuację finansow i maj tkow za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz za 2013 i 2012 rok, charakteryzuj niżej przedstawione wielkości bezwzględne: (w tysi cach złotych) 2012 r r r. Suma bilansowa ,09 tys. zł ,47 tys.zł ,40 tys. zł Aktywa trwałe ,32 tys. zł ,85 tys.zł ,87 tys. zł Fundusz własny ,64 tys. zł ,07 tys.zł ,34 tys. zł w tym: wynik finansowy 325,15 tys. zł 4.557,62 tys. zł 6.830,92 tys. zł Szczegółowe wieloletnie porównanie sprawozdań finansowych przedstawiono w zał cznikach do raportu. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Ocena dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, dokumentowania operacji gospodarczych oraz prowadzenia ksi g rachunkowych Opracowana przez jednostkę dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. Podczas badania nie stwierdziliśmy mog cych mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe nieprawidłowości w dokumentowaniu operacji gospodarczych oraz prowadzeniu ksi g rachunkowych, które nie zostałyby usunięte, w tym w zakresie rzetelności, bezbłędność i sprawdzalności ksi g rachunkowych, powi zania dokonywanych w nich zapisów z dowodami księgowymi i sporz dzonym sprawozdaniem finansowym oraz prawidłowości otwarcia ksi g rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone s w systemie komputerowym i odpowiadaj wymogom przepisów w zakresie prowadzenia ksi g za pomoc komputera. Księgi rachunkowe oraz dokumentacja finansowo-księgowa s przechowywane zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o rachunkowości. 2. Inwentaryzacja składników maj tkowych Przeprowadzona inwentaryzacja składników aktywów jest wypełnieniem obowi zku wynikaj cego z art. 26 ustawy o rachunkowości. 7

9 Różnice inwentaryzacyjne zostały ustalone i rozliczone w księgach badanego okresu. 3. Stosowane zasady rachunkowości przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego Zasady rachunkowości przyjęte przy sporz dzaniu sprawozdania finansowego s zgodne z ustaw o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 wraz z późniejszymi zmianami). Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego za rok kończ cy się 31 grudnia 2014 roku s zgodne z ustaw oraz były stosowane w sposób ci gły. 4. Zdarzenia po dacie bilansu Po dacie bilansu nie wyst piły istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na poprawność sporz dzonego ł cznego sprawozdania finansowego. Raport zawiera 8 kolejno numerowanych i oparafowanych stron. Kluczowy biegły rewident: Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta "Lewandowsk a-kowalczyk" Krystyna Lewandowsk a-kowalczyk wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 7819 ul. Witkacego 9 m Zgierz Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 200 Zgierz, dnia 11 maja 2015 rok u 8