Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011"

Transkrypt

1 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011

2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III kwartały 2010 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 8,11 7,17 2,01 1,79 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 8,11 7,17 2,01 1,79 Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 6,80 2,90 1,70 0,67 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III kwartały 2010 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny akcjonariuszy przypisany akcjonariuszom niekontrolującym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 78,27 76,89 17,74 19,42 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 78,24 76,87 17,74 19,41 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 17,06 17,61 17,06 17,61 Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II)

3 Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III kwartały 2010 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Zysk brutto Zysk netto Zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 8,11 7,38 2,01 1,84 Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 8,11 7,37 2,01 1,84 Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/eur) 6,80 2,90 1,70 0,67 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III kwartały 2010 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem BILANS tys. zł tys. EUR Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 76,84 75,60 17,42 19,09 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 76,82 75,57 17,41 19,08 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA tys. zł tys. EUR Współczynnik wypłacalności (%) 16,79 17,17 16,79 17,17 Aktywa waŝone ryzykiem Fundusze podstawowe (Tier I) Fundusze uzupełniające (Tier II) Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na EUR = 4,4112 PLN oraz na EUR = 3,9603 PLN, do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio roku oraz za III kwartały 2010 roku 1 EUR = 4,0413 PLN oraz 1 EUR = 4,0027 PLN, do przeliczenia pozycji przepływów pienięŝnych kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat, do przeliczenia dywidendy średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień kaŝdego miesiąca odpowiednio 2010 roku oraz 2009 roku - 1 EUR = 4,0044 PLN oraz 1 EUR = 4,3406 PLN.

4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Warszawa, listopad 2011

5 Spis treści 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A Podsumowanie wyników Zewnętrzne warunki działania Uwarunkowania wewnętrzne Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A PJSC UniCredit Bank Nagrody Opis Grupy Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A Zmiany w składzie organów statutowych Banku Struktura akcjonariatu Banku Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wersja uproszczona Skonsolidowany rachunek zysków i strat wersja prezentacyjna Struktura zysku netto Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartości składników aktywów Pozycje pozabilansowe Adekwatność kapitałowa Uzgodnienie wersji prezentacyjnej rachunku zysków i strat do wersji pełnej Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie do moŝliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o stanie posiadania akcji Banku Pekao S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Transakcje z podmiotami powiązanymi Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych papierów wartościowych Informacje o toczących się postępowaniach Wydarzenia po dacie bilansu Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 2

6 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 1. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE 3 KWARTAŁY KWARTAŁY Dochody z działalności operacyjnej* 5 744, , , ,6 Koszty z działalności operacyjnej* (2 753,7) (2 723,1) (3 649,1) (3 672,8) Zysk operacyjny* 2 990, , , ,8 Zysk brutto* 2 632, , , ,5 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku* 2 128, , , ,7 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 13,7% 13,2% 13,1% 14,1% MarŜa odsetkowa 3,7% 3,6% 3,6% 3,5% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 39,6% 40,0% 40,4% 42,1% Koszty / dochody 47,9% 50,9% 50,6% 52,1% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,1 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto** , , , ,8 Zobowiązania wobec klientów , , , ,0 Kapitały , , , ,1 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 62,7% 61,5% 60,3% 60,8% Papiery wartościowe / suma bilansowa 18,2% 23,4% 23,4% 21,0% Depozyty*** / suma bilansowa 72,9% 75,0% 74,4% 74,5% Kredyty netto / depozyty*** 86,1% 82,0% 81,0% 81,7% Kapitały / suma bilansowa 14,5% 14,6% 15,1% 14,1% Współczynnik wypłacalności 17,1% 18,0% 17,6% 16,2% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych**** Liczba placówek (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) Liczba bankomatów (Bank Pekao S.A. i PJSC UniCredit Bank) * Dane obejmują działalność kontynuowaną i zaniechaną. ** Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów. *** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów. **** Od I półrocza 2010 r. łącznie z Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (CBB) w efekcie objęcia konsolidacją metodą pełną od tej daty. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 3

7 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 2. Wybrane dane i wskaźniki finansowe Banku Pekao S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE 3 KWARTAŁY KWARTAŁY Dochody z działalności operacyjnej 5 422, , , ,6 Koszty z działalności operacyjnej (2 525,8) (2 488,3) (3 336,4) (3 352,5) Zysk operacyjny 2 897, , , ,1 Zysk brutto 2 586, , , ,6 Zysk netto 2 127, , , ,3 WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI Zwrot na średnim kapitale (ROE) 14,4% 13,9% 13,5% 14,7% MarŜa odsetkowa 3,6% 3,5% 3,5% 3,3% Dochody nieodsetkowe / dochody z działalności operacyjnej 37,5% 37,7% 38,6% 39,8% Koszty / dochody 46,6% 49,4% 49,3% 50,1% SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (MLN ZŁ) WYBRANE POZYCJE Suma bilansowa , , , ,0 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom netto* , , , ,9 Zobowiązania wobec klientów , , , ,3 Kapitały , , , ,6 WSKAŹNIKI STRUKTURY SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Kredyty netto / suma bilansowa 62,2% 58,8% 59,2% 57,6% Papiery wartościowe / suma bilansowa 18,7% 23,9% 24,1% 21,6% Depozyty** / suma bilansowa 74,8% 76,4% 76,3% 76,2% Kredyty netto / depozyty** 83,1% 77,0% 77,6% 75,5% Kapitały / suma bilansowa 14,6% 14,8% 15,2% 14,2% Współczynnik wypłacalności 16,8% 17,7% 17,2% 15,6% ZATRUDNIENIE I SIEĆ Liczba zatrudnionych Liczba placówek Liczba bankomatów * Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym. ** Depozyty obejmują Zobowiązania wobec klientów. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 4

8 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 3. Podsumowanie wyników Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. prezentuje dobre wyniki za 3 kwartały 2011 r., z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy w wysokości 2 128,9 mln zł, o 247,4 mln zł (o 13,1%) wyŝszym niŝ w 3 kwartałach 2010 r. Na dobre wyniki osiągnięte w 3 kwartałach 2011 r., z zyskiem operacyjnym wyŝszym o 13,9% w porównaniu z 3 kwartałami 2010 r., wpłynęły głównie wyŝsze dochody z działalności operacyjnej, przy kosztach z działalności operacyjnej utrzymanych pod kontrolą, rosnących jedynie o 1,1%, znacznie poniŝej inflacji. Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla współczynnik wypłacalności na poziomie 17,1% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 86,1% na koniec września 2011 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA, stanowi 7,0% całego portfela kredytowego Banku. W okresie 3 kwartałów 2011 r. Grupa osiągnęła dochody z działalności operacyjnej w wysokości 5 744,4 mln zł, o 395,1 mln zł (o 7,4%) wyŝsze niŝ w okresie 3 kwartałów 2010 r. WyŜszy był zarówno wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem jak i wynik z tytułu prowizji i opłat. Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem w okresie 3 kwartałów 2011 r. wyniósł 3 469,9 mln zł i był o 260,6 mln zł (o 8,1%) wyŝszy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost był efektem głównie wyŝszych wolumenów oraz efektywnego zarządzania marŝą odsetkową. Wynik pozaodsetkowy Grupy w okresie 3 kwartałów 2011 r. wyniósł 2 274,5 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2010 r. był o 134,5 mln zł (o 6,3%) wyŝszy, głównie z powodu wyŝszego wyniku z tytułu prowizji i opłat oraz wyŝszego wyniku z działalności handlowej. Koszty z działalności operacyjnej w okresie 3 kwartałów 2011 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 753,7 mln zł. Były one wyŝsze w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej w analogicznym okresie 2010 r. jedynie o 30,6 mln zł (o 1,1%), znacznie poniŝej inflacji. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy w 3 kwartałach 2011 r. wyniósł 406,5 mln zł i był o 4,1 mln zł (o 1,0%) niŝszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Relacja naleŝności z utratą wartości do naleŝności ogółem na koniec września 2011 r. wyniosła 6,5% i była lepsza o 0,2 p.p. w porównaniu z końcem 2010 r. Na koniec września 2011 r. zobowiązania wobec klientów Grupy (obejmujące depozyty klientów, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, transakcje sell-buy-back, strukturyzowane certyfikaty depozytowe oraz certyfikaty depozytowe) wyniosły ,5 mln zł i były o 4 615,4 mln zł (o 4,6%) wyŝsze niŝ na koniec 2010 r. Depozyty detaliczne i strukturyzowane certyfikaty depozytowe na koniec września 2011 r. wyniosły ,9 mln zł i były wyŝsze o 1 268,8 mln zł (o 2,7%) w porównaniu z końcem 2010 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec września 2011 r. wyniosły ,7 mln zł i były niŝsze niŝ na koniec 2010 r. o 3 544,1 mln zł (o 19,6%) ze względu na niekorzystną sytuację na rynkach kapitałowych. Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back oraz certyfikatami depozytowymi na koniec września 2011 r. wyniosły ,6 mln zł i były wyŝsze o 3 346,6 mln zł (o 6,2%) w porównaniu z końcem 2010 r. Kredyty klientów detalicznych na koniec września 2011 r. wyniosły ,2 mln zł i były o 4 197,5 mln zł (o 13,3%) wyŝsze niŝ na koniec 2010 r. Wzrost wolumenu kredytów detalicznych został osiągnięty dzięki wysokiej dynamice sprzedaŝy kluczowych produktów kredytowych. Dzięki koncentracji na działalności biznesowej w 3 kwartałach 2011 roku sprzedaŝ kredytów konsumpcyjnych w Banku wzrosła o 22,8% natomiast sprzedaŝ złotowych kredytów hipotecznych była wyŝsza o 50,1% w porównaniu z 3 kwartałami 2010 r. Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki samorządowe zwiększyły się w porównaniu z końcem 2010 roku o 5 126,0 mln zł (o 9,6%) i na koniec września 2011 r. wyniosły ,4 mln zł. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 5

9 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 4. Zewnętrzne warunki działania Wzrost gospodarczy Sytuacja makroekonomiczna Polski do końca września 2011 roku charakteryzowała się stosunkowo wysokim tempem wzrostu gospodarczego (4,3% w pierwszym półroczu, szacunki za trzeci kwartał wskazują na nieznacznie niŝsze tempo wzrostu około 4,1% r/r), będącym kontynuacją oŝywienia rozpoczętego na początku drugiego półrocza 2009 roku. W kolejnych kwartałach moŝe nastąpić spowolnienie wzrostu gospodarczego spowodowane malejącym popytem zewnętrznym i w konsekwencji obniŝeniem tempa wzrostu popytu krajowego. Natomiast czynnikami podtrzymującymi wzrost będzie powiązanie handlowe polskiej gospodarki z Niemcami, będącymi w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej na tle innych krajów strefy euro oraz wzrost konkurencyjności sektora eksportowego wskutek osłabienia złotego. WaŜnym elementem wzrostu będzie równieŝ wysoki poziom wydatkowania środków unijnych, dynamizowany przygotowaniami do piłkarskich Mistrzostw Europy EURO Eksport netto (skala wpływu, pp.) Nakłady brutto na środki trwałe (skala wpływu, pp.) SpoŜycie indywidualne (skala wpływu, pp.) PKB (%, r/r) Q I 2007Q II 2007Q III 2007Q IV 2008 Q I 2008 Q II 2008 Q III 2008 Q IV 2009 Q I 2009 Q II 2009 Q III 2009 Q IV 2010 Q I 2010 Q I 2010 Q III 2010 Q IV 2011Q I 2011Q II Inflacja i polityka pienięŝna Wskaźnik inflacji CPI po osiągnięciu bardzo wysokiego poziomu 5,0% r/r w maju 2011 roku, spadł do 3,9% we wrześniu 2011 roku. W czwartym kwartale naleŝy oczekiwać dalszego spadku inflacji. Rosnąca inflacja od września 2010 roku skłoniła Radę Polityki PienięŜnej (RPP) do czterech podwyŝek stóp procentowych w pierwszej połowie 2011 roku, co łącznie podniosło poziom bazowej stopy procentowej o 100 p.b. i ukształtowało stopę referencyjną NBP na poziomie 4,5%. Perspektywa spadku inflacji oraz jej powrotu w granice dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2012 roku, a takŝe pogorszenie perspektyw wzrostu zarówno w gospodarce światowej jak i w Polsce ogranicza potrzebę dalszych podwyŝek stóp procentowych, co zostało zasygnalizowane przez RPP. Jednocześnie poziom inflacji wciąŝ przekraczający górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego oraz osłabienie złotego oddalają perspektywę obniŝek stóp procentowych Inflacja CPI (%, r/r) Inflacja bazowa po wyłączeniu cen Ŝywności i energii (%, r/r) stopa referencyjna NBP (% ) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 6

10 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Kurs walutowy Po okresie stabilnych notowań złotego w pierwszym półroczu 2011 roku, w trzecim kwartale złoty osłabił się wyraźnie względem euro, dolara i franka szwajcarskiego. We wrześniu kurs EUR/PLN przekroczył poziom 4,5. Narodowy Bank Polski wraz z Ministerstwem Finansów w celu zapobiegania dalszemu osłabianiu złotego podjęli działania na rzecz umocnienia krajowej waluty. Przeprowadzone interwencje na rynku walutowym zatrzymały krótkookresowy trend deprecjacji kursu złotego. Oczekuje się, Ŝe złoty moŝe umocnić się do końca roku względem euro do poziomu około 4,15. Scenariusz ten obarczony jest jednak duŝym ryzykiem zewnętrznym związanym z problemami nadmiernego długu w krajach strefy euro. 5 4,5 4 EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN 3,5 3 2,5 2 1, BudŜet i dług publiczny Bardzo prawdopodobne jest, Ŝe deficyt budŝetowy na koniec 2011 roku będzie niŝszy niŝ planowane w ustawie budŝetowej 40,2 mld zł, Ministerstwo Finansów szacuje, Ŝe relacja długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie 53,8%. Prawdopodobieństwo przekroczenia progu ostroŝnościowego relacji długu publicznego do PKB na poziomie 55% jest niewielkie z uwagi na znaczną rezerwę płynnościową Ministerstwa Finansów, pozwalającą na ograniczenie tegorocznych potrzeb poŝyczkowych. W 2011 roku rząd wprowadził program centralizacji zarządzania funduszami jednostek budŝetowych, co z punktu widzenia budŝetu państwa dało efekt konsolidacyjny na kwotę ponad 23 mld zł, natomiast dla sektora bankowego oznaczało to zmniejszenie depozytów od sektora samorządowego deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB wg ESA'95 (%, lewa oś) dług publiczny w relacji do PKB wg ESA'95 (%, prawa oś) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 7

11 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Sektor bankowy Według danych Komisji Nadzoru Finansowego wyniki sektora bankowego w pierwszych ośmiu miesiącach 2011 roku poprawiły się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Związane to było przede wszystkim z relatywnie stabilną sytuacją makroekonomiczną. Banki zanotowały wyŝszy niŝ w roku ubiegłym wynik z tytułu odsetek. W zakresie wolumenów widoczny był stabilny wzrost bazy depozytowej. Akcję kredytową dla gospodarstw domowych charakteryzował wzrost kredytów mieszkaniowych i stagnacja w kredytach konsumpcyjnych związana m.in. z wejściem w Ŝycie nowych regulacji nadzorczych ograniczających dostęp do tego typu kredytów. Pozytywne procesy obserwowano w przypadku kredytów dla firm, nastąpił wzrost portfela tych kredytów co związane było z oŝywieniem inwestycyjnym w sektorze prywatnym. Perspektywa spowolnienia gospodarczego sprawia, Ŝe wzrostowe tendencje w zakresie aktywności inwestycyjnej mogą nie być kontynuowane NaleŜności/Zobowiązania (%, prawa oś) Zobowiązania banków wobec sektora niefinansowego (%, r/r, lewa oś) NaleŜności banków od sektora niefinansowego (%, r/r, lewa oś) Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 8

12 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 5. Uwarunkowania wewnętrzne 5.1 Opis dokonań Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, funduszy emerytalnych, usług maklerskich, leasingu i faktoringu. Bank udostępnia klientom szeroką sieć dystrybucji, z najdogodniejszym rozmieszczeniem placówek i bankomatów w całym kraju Liczba placówek Liczba własnych bankomatów Na koniec września 2011 r. Bank prowadził 4 801,5 tys. złotowych rachunków bieŝących, 218,4 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 691,1 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. (w tys.) Liczba złotowych rachunków bieŝących* 4 801, ,0 w tym pakiety 3 552, ,2 Liczba rachunków kredytów hipotecznych** 218,4 201,9 w tym złotowych 171,3 152,0 Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych*** 691,1 703,3 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych. ** Rachunki klientów detalicznych. *** PoŜyczka Ekspresowa. Klienci indywidualni Kredyty Bank oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów kredytowych, w tym przede wszystkim kredyt hipoteczny złotowy oraz kredyt konsumpcyjny PoŜyczka Ekspresowa. Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Oferta kredytów hipotecznych jest dostosowywana na bieŝąco do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów. Intensyfikowane działania promocyjne przyczyniły się do utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaŝy i ugruntowania silnej pozycji Banku z wyróŝniającą się ofertą na rynku kredytów hipotecznych. W III kwartale 2011 roku sprzedaŝy osiągnęła rekordowo wysoki poziom co umoŝliwiło zwiększenie udziału w rynku sprzedaŝy złotowych kredytów mieszkaniowych do prawie 19%. W 3 kwartałach 2011 roku nastąpił 50,1% wzrost wartości sprzedaŝy złotowych kredytów hipotecznych w porównaniu z 3 kwartałami 2010 roku. Bank nadal aktywnie uczestniczył w sprzedaŝy kredytu preferencyjnego - kredyt z dopłatą w ramach programu Rodzina na swoim. SprzedaŜ tych kredytów nadal utrzymywała się na wysokim poziomie i stanowiła blisko połowę wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych przez Bank w 3 kwartałach 2011 roku. W III kwartale 2011 roku Bank konsekwentnie umacniał swoją pozycje na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych poprzez rozwój oferty produktowej oraz działania w zakresie komunikacji marketingowej. W 3 kwartałach 2011 roku sprzedaŝ kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 22,8% w porównaniu z 3 kwartałami 2010 roku dzięki czemu portfel poŝyczek gotówkowych Banku rozwijał się w szybszym tempie niŝ rynek, co przełoŝyło się na wzrost udziałów rynkowych Banku w tym obszarze. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 9

13 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Do najwaŝniejszych inicjatyw podjętych w III kwartale 2011 roku naleŝy zaliczyć rozszerzenie ofert specjalnych PoŜyczki Ekspresowej o oferty sezonowe, a takŝe wzmocnienie działań intensyfikujących sprzedaŝ. Bank koncentrował się równieŝ na zwiększeniu efektywności wykorzystania bazy klientów Banku poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów i uruchomianie nowych kampanii sprzedaŝowych oraz na umacnianiu relacji z klientami poprzez dystrybucję indywidualnych ofert kredytowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Prowadzone działania były wspierane silną komunikacją marketingową realizowaną zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i lokalnych. Karty płatnicze W ramach projektów wdraŝania funkcjonalności zbliŝeniowej dla kart debetowych i kredytowych, w III kwartale 2011 roku Bank udostępnił klientom takŝe karty VISA wyposaŝone w tę funkcjonalność. Obecnie wszystkie karty wydawane i wznawiane przez Bank mogą być wykorzystywane do dokonywania płatności zbliŝeniowych. Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne W III kwartale 2011 roku Bank rozwijał ofertę innowacyjnych produktów inwestycyjnych. W sierpniu przy współpracy z Pioneer TFI rozszerzono Programu Super Basket o nowy portfel Portfel ZrównowaŜony Europy Wschodniej. We wrześniu wprowadzono do oferty Banku pierwszy fundusz typu absolute return - Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO, wyróŝniający się strategią inwestycyjną dąŝącą do uzyskania nominalnej, dodatniej stopy zwrotu niezaleŝnie od koniunktury na rynku kapitałowym. Ponadto, w III kwartale 2011 roku Bank wprowadził cztery nowe emisje bankowych papierów wartościowych w formie strukturyzowanych certyfikatów depozytowych z ochroną kapitału: Certyfikaty Blask Złota 2, Certyfikaty Blask Złota 3, Certyfikaty Siła Orientu i Certyfikaty Siła Orientu 2. Nowe emisje cieszyły się duŝym zainteresowaniem klientów a łączna kwota zapisów osiągnęła wartość ponad 276 mln złotych. W III kwartale 2011 roku Bank we współpracy z firmą ubezpieczeniową wprowadził do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy Grupowe Ubezpieczenie na śycie - Creditor Protector Insurance (CPI) skierowany do klientów biznesowych (SME) ubiegających się o nowe kredyty inwestycyjne. Pioneer Pekao Investment Management S.A. Na dzień 30 września 2011 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. (zarządzaną przez Pioneer Pekao Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów), wyniosła ,7 mln zł i była niŝsza o 3 544,1 mln zł (o 19,6%) od stanu na koniec 2010 roku ze względu na niekorzystną sytuację na rynkach kapitałowych. Na koniec września 2011 roku spółka obsługiwała 1 065,0 tys. otwartych rejestrów (spadek o 3,4% w porównaniu do końca 2010 roku), zarządzając 36 portfelami funduszy i subfunduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. przedstawiona została w poniŝszej tabeli: (w mln zł) Aktywa netto funduszy inwestycyjnych , ,8 fundusze obligacyjne i rynku pienięŝnego 6 758, ,8 fundusze akcyjne 2 900, ,6 fundusze zrównowaŝone 4 856, ,4 Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 10

14 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Działalność maklerska Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski) oraz podmiot zaleŝny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.(CDM). Na koniec września 2011 roku oba podmioty maklerskie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. prowadziły łącznie ponad 405,4 tys. rachunków inwestycyjnych tj. o 12,4 tys. więcej w porównaniu z końcem 2010 roku. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. świadczy równieŝ elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych umoŝliwiając kupno i sprzedaŝ wszystkich instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i BondSpot za pośrednictwem internetu. Na koniec września 2011 roku oba podmioty maklerskie prowadziły łącznie 162,8 tys. rachunków internetowych, tj. o 25,4 tys. (o 18,5%) więcej w porównaniu z końcem 2010 roku. Wartość aktywów zdeponowanych na rachunkach inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski oraz CDM wg stanu na dzień 30 września 2011 roku wyniosła około 20 mld zł. Po trzech kwartałach 2011 roku udziały rynkowe na GPW osiągnięte za pośrednictwem Domu Maklerskiego i CDM wyniosły: 16,1% udział w wartości obrotów na rynku obligacji, 5,4% udział w wartości obrotów kontraktami terminowymi, 3,8% udział w wartości obrotów na rynku akcji. W ramach rozwoju oferty oba podmioty maklerskie w III kwartale 2011 roku udostępniły klientom moŝliwość realizacji zleceń w formule krótkiej sprzedaŝy. Bankowość prywatna W III kwartale 2011 roku w obszarze Bankowości Prywatnej kontynuowano działania biznesowe, których celem było podniesienie atrakcyjności oferty skierowanej do najzamoŝniejszych klientów Banku, wzrost wartości sprzedaŝy produktów, pozyskanie nowych klientów (głównie dzięki współpracy z pozostałymi obszarami biznesowymi Banku) i wzmocnienie relacji z klientami. W ramach podjętych działań przygotowano oferty specjalne z atrakcyjnymi warunkami inwestowania (z promocyjnymi stawkami oprocentowania negocjowanych depozytów terminowych i depozytów na rachunkach oszczędnościowych) oraz finansowania (z korzystnymi warunkami cenowymi dla PoŜyczki Ekspresowej oraz kredytów mieszkaniowych). We wrześniu została rozliczona lokata strukturyzowana Indeks na Zysk, oparta o kurs USD/PLN z wypłaconymi odsetkami na poziomie 7% w skali roku. Atrakcyjne warunki tej lokaty, ze stopą zwrotu przekraczającą średnie oprocentowanie lokat bankowych skutkowały ulokowaniem znaczących środków przez klientów. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 11

15 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Klienci korporacyjni W III kwartale 2011 roku Bank rozszerzał ofertę dla klientów korporacyjnych o nowe produkty oraz nowe funkcjonalności istniejących produktów. W systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES 24 wprowadzono nową funkcjonalność - Moduł Dealingowy (AutoDealing), który umoŝliwia realizację transakcji natychmiastowej wymiany walut oraz transakcji depozytowych w złotych i walutach obcych. Moduł AutoDealing znacząco usprawnił proces zawierania przez klientów Banku transakcji FX oraz składania depozytów i wyeliminował konieczność kaŝdorazowego kontaktu telefonicznego klienta z Bankiem. W obszarze bankowości transakcyjnej w III kwartale 2011 roku odnotowano 23% wzrost liczby transakcji zrealizowanych w usłudze Pekao Collect w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Bank stale rozszerza i udoskonala ofertę skierowaną do klientów bankowości korespondenckiej. W III kwartale 2011 roku Bank pozyskał pięć nowych banków do współpracy i obsługi w zakresie rozliczeń w złotych i EUR. W obszarze produktów transakcyjnych skierowanych do klientów bankowości korespondenckiej Bank konsekwentnie osiąga bardzo wysoki wskaźnik STP (straight through processing) na poziomie bliskim 100% zrealizowanych transakcji klientowskich i międzybankowych. W obszarze nieruchomości komercyjnych Bank kontynuuje strategię finansowania projektów budowlanych, które tworzą nową wartość dla gospodarki oraz umoŝliwiają pozyskanie cross-sellingu dla Banku. Istotnym obszarem w grupie nowych kredytów jest finansowanie centrów handlowych. W III kwartale 2011 roku Bank uczestniczył w konsorcjum finansującym budowę centrum handlowego z udziałem przekraczającym 130 mln EUR. Łączna wartość kredytów udzielonych w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku w tym obszarze była wyŝsza o 73% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. W III kwartale 2011 roku Bank Pekao S.A. uzyskał status Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2012 w wyniku zakończenia kolejnej edycji konkursu na Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Bank utrzymuje wysoką pozycję w rankingu konkursu i jest jednym z kluczowych uczestników rynku skarbowych papierów dłuŝnych. Bank Pekao S.A. jest liderem w segmencie obligacji korporacyjnych. W III kwartale 2011 roku, Bank podpisał umowy na przeprowadzenie emisji obligacji dla przedsiębiorstw o łącznej wartości 5,3 mld złotych. We wrześniu 2011 roku przeprowadzono w mediach ogólnopolskich kampanię reklamową promującą usługi finansowania handlu, w szczególności akredytywy, gwarancje, efinancing oraz forfaiting pod hasłem Miej oko na biznes. Celem kampanii było zaprezentowanie klientom szerokiego wachlarza usług i nowoczesnych rozwiązań dostępnych za pośrednictwem platformy internetowej. Alternatywne kanały dystrybucji Systematycznie rośnie liczba klientów indywidualnych i biznesowych korzystających z alternatywnych kanałów dystrybucji - platformy bankowości elektronicznej oraz Contact Center. Systemy Pekao24 (dla klientów detalicznych), PekaoFIRMA 24 (dla klientów biznesowych) oraz PekaoBIZNES 24 (dla klientów korporacyjnych) ułatwiają zarządzanie środkami finansowymi, a zakres dostępnych operacji jest systematycznie poszerzany. Pekao24 Pekao24 to kompleksowy system dedykowany klientom detalicznym pozwalający w wygodny i bezpieczny sposób zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunkach przez internet oraz telefon stacjonarny i komórkowy. W III kwartale 2011 roku udostępniono nową wersję aplikacji PekaoToken uŝytkownikom telefonów z systemem operacyjnym Android. PekaoToken jest bezpieczną, wygodną i nowoczesną aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, słuŝącą do akceptacji operacji zlecanych w serwisie internetowym Pekao24. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 12

16 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Na koniec września 2011 roku liczba klientów Pekao24 wynosiła 1 903,5 tys. W III kwartale 2011 roku do serwisów bankowości elektronicznej zalogowało się 1 092,5 tys. klientów. Operacje internetowe w III kwartale 2011 roku stanowiły 92% wszystkich operacji zrealizowanych przez Pekao24. (w tys.) Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 na koniec okresu 1 903, ,3 Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej Pekao24* 1 092, ,0 Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej 55,5 27,0 * Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału. PekaoFIRMA 24 PekaoFIRMA 24 to system dedykowany klientom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Elastyczny sposób zarządzania uprawnieniami i modułami w PekaoFIRMA 24 umoŝliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Na koniec września 2011 roku z systemu PekaoFIRMA 24 korzystało 173,1 tys. firm, z czego 106,4 tys. to klienci aktywni. Liczba klientów korzystających z PekaoFIRMA 24 zwiększyła się o 17,5 tys. w stosunku do końca 2010 roku. (w tys.) Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA 24 na koniec okresu 173,1 155,6 Liczba klientów biznesowych (SME) aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej PekaoFIRMA 24 * 106,4 97,9 * Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej, to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału. Liczba transakcji zleconych w 3 kwartałach 2011 roku za pośrednictwem PekaoFIRMA 24 przekroczyła 17 mln a wartość transakcji złotowych wyniosła prawie 79,5 mld złotych. W III kwartale 2011 roku w systemie PekaoFIRMA 24 wprowadzono nowe funkcjonalności: wprowadzono moduł dealingowy, który umoŝliwia łatwiejszy i szybszy sposób dokonywania transakcji FX przez klientów Banku, bez konieczności kaŝdorazowego kontaktu z Bankiem. udostępniono moduł POS, dzięki któremu klienci korzystający z terminali POS mogą przeglądać, sortować i pobierać raporty z transakcjami dokonanymi przy ich uŝyciu. Jest to uzupełnieniem oferty pakietów Mój Biznes płatniczy, w ramach których Bank umoŝliwia skorzystanie ze swoich terminali POS jak równieŝ innych dostawców. Contact Center Liczba ogółem obsłuŝonych przez Contact Center połączeń w 3 kwartałach 2011 roku wyniosła 9 405,8 tys. Liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center wyniosła 7 402,3 tys. natomiast liczba połączeń inicjowanych przez konsultantów w ramach obsługi kampanii telemarketingowych wyniosła 2 399,5 tys., co stanowi 17,5% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Wzrost liczby połączeń wychodzących jest efektem zaangaŝowania Contact Center w procesy sprzedaŝowe. Najczęściej promowanym produktem podczas kampanii telemarketingowych w 3 kwartałach 2011 roku była poŝyczka gotówkowa. Liczba odebranych przez Contact Center połączeń przychodzących w 3 kwartałach 2011 roku wyniosła 2 003,5 tys. Najwięcej połączeń przychodzących do Contact Center dotyczyło serwisu kart płatniczych. (w tys.) 3 KWARTAŁY KWARTAŁY 2010 Liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center - ogółem 7 402, ,8 w tym liczba połączeń inicjowanych przez Contact Center w ramach wsparcia procesów sprzedaŝowych 2 399, ,5 Liczba połączeń odebranych przez Contact Center 2 003, ,3 Liczba połączeń obsłuŝonych przez Contact Center - ogółem 9 405, ,1 Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 13

17 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 5.2 PJSC UniCredit Bank PJSC UniCredit Bank działa na rynku ukraińskim jako spółka zaleŝna Banku Pekao S.A. (100% udziału). Bank prowadzi działalność poprzez sieć 50 oddziałów zbudowaną niemal od podstaw (projekt typu green field ) oraz w wyniku połączenia z HVB Bank Ukraine, obsługuje 91,8 tys. klientów indywidualnych oraz 3,7 tys. klientów korporacyjnych (włącznie z SME). Po 3 kwartałach 2011 roku PSJC UniCredit Bank osiągnął wynik netto na poziomie 35,5 mln zł. Bank utrzymuje solidną strukturę kapitałową ze współczynnikiem wypłacalności (zgodnie z Bazylea II) na poziomie 29,7% na koniec września 2011 roku. Działalność i wyniki banku są na bieŝąco monitorowane, w szczególności poprzez wzmocnione procedury dotyczące kontroli ryzyka kredytowego. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. planuje skoncentrować swoją działalność na rynku krajowym, w związku z tym proces mający na celu sprzedaŝ zaangaŝowania Banku Pekao S.A. w PJSC UniCredit Bank został rozpoczęty. 5.3 Nagrody Bank Pekao S.A. zajął IV miejsce na liście TOP10 najbezpieczniejszych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i I pozycję wśród polskich instytucji finansowych, ogłoszonej przez magazyn Global Finance w sierpniu 2011 roku w ramach rankingu World s Safest Banks Laureaci zostali wybrani w oparciu o ocenę długoterminowych ratingów kredytowych przyznawanych przez wiodące agencje ratingowe oraz wartość aktywów ogółem. Wysoka pozycja w rankingu potwierdza silną pozycję kapitałową Banku i wysokie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem. W III kwartale 2011 r. Bank został podwójnym laureatem konkursu NajwyŜsza Jakość Quality International 2011 organizowanego przez redakcję Forum Biznesu zdobywając Złote Godło w kategorii usługa za Pakiety Umowy Zintegrowanej Pekao dla klientów korporacyjnych oraz za system bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów indywidualnych. Kapituła konkursu doceniła Pakiety Umowy Zintegrowanej Pekao za kompleksowe rozwiązania umoŝliwiające klientowi swobodę indywidualnego doboru produktów i usług bankowych z efektywnym ich wykorzystaniem przy uproszczonych procedurach oraz sprzyjające nawiązaniu długotrwałej relacji z Bankiem. Złote Godło za system bankowości elektronicznej Pekao24 dla klientów indywidualnych jest uznaniem dla działań Banku związanych z wdraŝaniem rozwiązań najwyŝszej jakości w bankowości elektronicznej i rozwojem serwisu internetowego dla klienta przy jednoczesnej dbałości o najwyŝszy standard obsługi w pozostałych formach kontaktu z Bankiem. System bankowości elektronicznej PekaoBIZNES 24 otrzymał nagrodę Best Integrated Corporate Bank Site za najlepiej zintegrowaną platformę bankowości internetowej dla korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie World s Best Internet Banks 2011 organizowanym przez międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance. Jury doceniło skuteczność strategii pozyskania i obsługi klientów on-line, asortyment produktów i usług bankowych dostępnych on-line oraz kompleksowe podejście do obsługi klienta korporacyjnego. W I edycji konkursu Call Center Awards zorganizowanym przez firmę Institute for International Research Sp. z o.o. zespół Infolinii Contact Center Banku Pekao S.A. otrzymał wyróŝnienie w kategorii Zespół Call Center za konsekwentną politykę realizacji jasno sprecyzowanych celów, fachowość i determinację zespołu do samorozwoju. Poza nagrodami dla Banku, równieŝ spółki Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. zostały docenione przez rynek. Pekao Leasing w konkursie organizowanym przez Maison Institute został nagrodzony jako jedyna firma leasingowa tytułem Firmy Przyjaznej MSP Ponadto w badaniach przeprowadzonych przez miesięcznik Manager oferta Pekao Leasing została wskazana przez klientów jako Najlepszy Produkt dla MSP w kategorii leasingu. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 14

18 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 5.4 Opis Grupy Skład Grupy przedstawiony jest w Notach Objaśniających do Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A Zmiany w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. Zmiana nazwy, formy prawnej oraz siedziby spółki W dniu 8 lutego 2011 r. została zmieniona forma prawna OJSC UniCredit Bank na Ukrainie z Open Joint Stock Company na Public Joint Stock Company. Obecnie bank działa pod nazwą Public Joint Stock Company UniCredit Bank. Siedziba banku została przeniesiona z Łucka do Kijowa. Likwidacja spółki Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Holding Sp. z o.o. w likwidacji z dnia 20 października 2010 roku rozpoczęto proces likwidacji Holding Sp. z o.o., która nie prowadziła juŝ działalności biznesowej. Proces likwidacji jest kontynuowany w 2011 roku. 5.6 Zmiany w składzie organów statutowych Banku Rada Nadzorcza Pan Sergio Ermotti, Członek Rady Nadzorczej złoŝył rezygnację z dniem 23 lutego 2011 r. z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Banku. W dniu 14 kwietnia 2011 r. Pan Federico Ghizzoni, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej złoŝył rezygnację z dniem 30 kwietnia 2011 r. z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Banku. W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. powołało Panią Alicję Kornasiewicz z dniem 1 maja 2011 r. oraz Pana Alessandro Decio z dniem 19 kwietnia 2011 r. w skład Rady Nadzorczej Banku. Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 r. wybrała Panią Alicję Kornasiewicz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Jerzego Woźnickiego, który złoŝył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Alicja Kornasiewicz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Alessandro Decio Sekretarz Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Oliver Greene Członek Rady Nadzorczej Enrico Pavoni Członek Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Federico Ghizzoni Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej Roberto Nicastro Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Dangel Członek Rady Nadzorczej Sergio Ermotti Członek Rady Nadzorczej Oliver Greene Członek Rady Nadzorczej Enrico Pavoni Członek Rady Nadzorczej Leszek Pawłowicz Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Pawłowski Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 15

19 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku Zarząd Banku W dniu 14 kwietnia 2011 r. Pani Alicja Kornasiewicz, Prezes Zarządu Banku złoŝyła rezygnację z zajmowanego stanowiska ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2011 r. W dniu 14 kwietnia 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła jednogłośną decyzję, która weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2011 r., o powołaniu Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku, CEO na bieŝącą, wspólną kadencję Zarządu Banku. Powołanie jest skuteczne z chwilą uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku. Skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian WaŜyński Wiceprezes Zarządu 5.7 Struktura akcjonariatu Banku Alicja Kornasiewicz Prezes Zarządu Banku Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Dyrektor Generalny Diego Biondo Wiceprezes Zarządu Marco Iannaccone Wiceprezes Zarządu Andrzej Kopyrski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Piwowar Wiceprezes Zarządu Marian WaŜyński Wiceprezes Zarządu Kapitał zakładowy Banku na dzień 30 września 2011 r. wyniósł zł i dzielił się na akcji. Na dzień przekazania raportu kapitał zakładowy Banku wynosi zł. Od początku 2011 r. do dnia przekazania raportu kapitał został podwyŝszony o kwotę zł w wyniku emisji akcji serii G na okaziciela, które objęli uczestnicy Programu Motywacyjnego realizowanego w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. Udział UniCredit S.p.A w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi 59,24%, a pozostałych akcjonariuszy 40,76%. Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróŝnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa. Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zaleŝne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: NAZWA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ 30 WRZEŚNIA GRUDNIA 2010 UniCredit S.p.A ,24% ,24% Pozostali akcjonariusze ,76% ,76% Razem ,00% ,00% Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 16

20 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2011 roku 5.8 Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. Na dzień 30 września 2011 r. oceny wiarygodności finansowej były następujące: FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena indywidualna B/C - Ocena viability* a- - Ocena wsparcia 1 - Ocena perspektywy Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR s** BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa A- A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena perspektywy Stabilna Stabilna MOODY s INVESTORS SERVICE LTD. (Oceny nie zamawiane przez Bank) BANK PEKAO S.A. POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- C-*** Ocena perspektywy Stabilna Negatywna*** * W dniu 20 lipca 2011 r. agencja Fitch Ratings wszystkim ocenianym przez siebie instytucjom finansowym dodała Viability rating, który podobnie jak dotychczasowa Ocena indywidualna, stanowi ocenę jakości zarządzania daną instytucją finansową, określającą poziom wewnętrznej odporności i wiarygodności finansowej. Oceny te udzielane są, podobnie jak dla ratingu długookresowego, w powszechnie znanej 19-punktowej skali: zaczynając od aaa jako najwyŝszej i kończąc na f jako najniŝszej z wykorzystaniem znaków + i -. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Ocena indywidualna i Ocena viability będą występowały równolegle. Na początku 2012 roku Ocena indywidualna zostanie wycofana. ** Najnowsza analiza agencji Standard and Poor s na temat Banku Pekao S.A. jest zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: *** Przeciętna dla sektora bankowego w Polsce. W dniu 11 października 2011 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe długoterminowe, krótkoterminowe oraz viablility Banku Pekao S.A. Rating wsparcia potwierdzono na poziomie 1 z umieszczeniem na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Przegląd ocen Banku Pekao S.A. został przeprowadzony w związku z rewizją oceny wsparcia oraz nadania negatywnej perspektywy ocen ratingowych UniCredit S.p.A., spółki macierzystej Banku. 5.9 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy W perspektywie najbliŝszych kwartałów naleŝy oczekiwać spowolnienia wzrostu gospodarczego. Będzie się to wiązało z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, a zatem ze spowolnieniem wzrostu konsumpcji prywatnej. Obserwowane w pierwszym półroczu 2011 roku oŝywienie w zakresie inwestycji sektora prywatnego moŝe zostać zahamowane. WciąŜ jednak moŝna spodziewać się silnego wzrostu inwestycji sektora publicznego, współfinansowanych ze środków europejskich. Oczekuje się, Ŝe w skali całego 2011 roku tempo wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie około 4,0% r/r. Spowolnienie gospodarcze w mniejszym stopniu powinno wpłynąć na decyzje inwestycyjne podejmowane przez duŝe firmy, wśród których odnotowuje się znacznie wyŝszy poziom optymizmu. Silniej na pogorszenie koniunktury mogą zareagować firmy z sektora przemysłowego i budowlanego, w szczególności ukierunkowane na odbiorcę krajowego. Według danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski, dynamika kredytu dla przedsiębiorstw osiągnęła we wrześniu 2011 roku poziom 12,2% r/r, po tym jak w całym roku 2010 była ujemna. Wobec spodziewanego malejącego popytu inwestycyjnego utrzymanie takiej dynamiki w kolejnych kwartałach moŝe być trudne. Bank Pekao S.A. - Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 17

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo