SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO ZA ROK 2009 Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (zwana dalej Fundacją ) przedkłada sprawozdanie z działalności za rok Podstawowe dane Fundacji (stan na koniec okresu sprawozdawczego): 1.1. Nazwa Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Siedziba Kraków Adres ul. Wybickiego 3A, Kraków Data wpisu do KRS-u 26 sierpnia 2003 r Nr KRS Nr REGON Członkowie zarządu (stan na koniec okresu sprawozdawczego): Prezes Anna Maria Waszkielewicz, ul. L. Rydla 22/48, Kraków Wiceprezes Aleksander Waszkielewicz, Michałowice I 244, Michałowice Cele statutowe (stan na koniec okresu sprawozdawczego): Celem działania Fundacji jest promowanie, wspomaganie oraz propagowanie rozwoju regionalnego, w szczególności: a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym: (a) tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów, (b) przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach regionów, (c) sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów, (d) promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów, (e) oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej, (f) zwiększanie dochodów ludności, (g) poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy, (h) rozwój przedsiębiorczości, 1 z 126

2 (i) wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej, (j) rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności, (k) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego, (l) przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii, c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym: (a) tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki, (b) budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego, (c) zwiększanie poziomu wiedzy, (d) poprawianie jakości kształcenia, d) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagroŝonych zwolnieniem z pracy, w tym: (a) rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa, e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŝczyzn, w tym: (a) eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i męŝczyznami, f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym: (a) ochrona środowiska, g) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, h) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym: (a) zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego, i) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŝy, j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a takŝe działania wspomagające rozwój demokracji. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej (stan na koniec okresu sprawozdawczego): 2.1. Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych itp., b) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, pokazów itp., c) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów, 2 z 126

3 d) tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie informatorów, czasopism, ksiąŝek, filmów i innych publikacji multimedialnych, e) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych, f) opracowywanie, wdraŝanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych słuŝących realizacji celów, g) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia, h) organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy, i) inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych i ich sieci, j) wspieranie i wdraŝanie do głównego nurtu polityki opracowywanych rozwiązań systemowych, k) upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych, l) rehabilitację zawodową, społeczną i psychoruchową, m) inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie centrów informacyjnych, n) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych usług informacyjnych i doradczych, o) prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami jednostek naukowych, p) fundowanie stypendiów, q) tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych, r) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie projektów naukowo-badawczych, s) inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości, t) prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw, u) inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami, v) inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie transferu technologii, w) inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie imprez i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych lub o charakterze społecznym, x) współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, y) Inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, mających na celu realizację celów statutowych Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: ZłoŜenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dofinansowanie zadań: a. Rozwój zawodowy i osobisty osób niepełnosprawnych szansą na lepsze Ŝycie b. Wsparcie osób niepełnosprawnych wzrokowo w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, współfinansowanego ze środków PFRON, jak równieŝ innych 3 z 126

4 źródeł - Tyfloświat - punkt konsultacyjny oraz internetowy portal technologiczny c. Samorząd równych szans d. Zwiększanie dostępności uczelni wyŝszych dla osób niepełnosprawnych e. Pełnosprawny Student f. Kampania informacyjna: wczesne wspomaganie szansą zrównowaŝonego rozwoju dziecka niepełnosprawnego g. Tyfloświat - czasopismo dotyczące technologii dostępowych dla osób z dysfunkcją wzroku Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane ZłoŜenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dofinansowanie zadań: a. Tyflopodcast szkoleniowe audycje radiowe b. Network upowszechnianie dobrych praktyk samorządów Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane Dofinansowanie otrzymane na realizację projektu Klucz do informacji - badanie dostępu do informacji dla osób niewidomych w ramach grantu Fundacji Batorego Dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych na realizację projektu Otwórz Oczy akcja i kampania promocyjno-informacyjna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie ZłoŜenie do Urzędu Miasta Krakowa oferty realizacji zadania publicznego Szkolenia informatyczne dla osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania wykonania zadania przez Gminę Miejską Kraków. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Dofinansowanie wypłacone ZłoŜenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oferty realizacji zadania publicznego Doszkalanie zawodowe osób z dysfunkcją słuchu na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania wykonania zadania przez Województwo Małopolskie. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Dofinansowanie wypłacone ZłoŜenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oferty realizacji zadania publicznego Zorganizowanie konferencji pt Źródła finansowania i nowe kierunki działań 4 z 126

5 w projektach na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania wykonania zadania przez Województwo Małopolskie. Oferta rozpatrzona pozytywnie. Dofinansowanie wypłacone ZłoŜenie wspólnie z organizacjami zagranicznymi wniosku o dofinansowanie projektu przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Transferu Innowacji, programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe Ŝycie pt. BIFOCAL. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane ZłoŜenie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe Ŝycie wniosku o dofinansowanie projektu pt ACAD w ramach Transferu Innowacji Programu Leonardo da Vinci. Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane ZłoŜenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dofinansowanie zadań Indywidualna praca z coachem na rok Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane ZłoŜenie wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dofinansowanie zadań Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych na rok Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Dofinansowanie otrzymane Główne działania w ramach działalności statutowej: Kontynuacja projektu Otwórz Oczy akcja i kampania promocyjno-informacyjna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Informacja wstępna o projekcie Projekt Otwórz Oczy akcja i kampania promocyjno-informacyjna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących realizowany był w okresie maj czerwiec 2009 na terenie województwa mazowieckiego. Celem ogólnym 5 z 126

6 projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących i ich aktywizacja w róŝnych obszarach Ŝycia. Do osiągnięcia tego celu niezbędne było podjęcie działań, które wpływałby przede wszystkim na zmianę postawy ich otoczenia. Głównymi narzędziami projektu były: kampania społeczna oraz akcja aktywizująca społeczności lokalne. Zadaniem kampanii było przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej i przeciwdziałanie stereotypizacji osób niewidomych i słabowidzących poprzez propagowanie wizerunku tych osób w róŝnych rolach społecznych oraz jako aktywnej, kreatywnej i realizującej własne pomysły i plany na Ŝycie. Zmiana postaw społecznych i przeciwdziałanie powstawaniu krzywdzących stereotypów dotyczących osób niewidomych, bezpośrednio wpływa na ich pełne uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym i społecznym. Grupę docelową kampanii stanowiły osoby w wieku lat, mieszkający na terenie województwa mazowieckiego. Długofalowym efektem takich działań będzie minimalizacja zachowań dyskryminacyjnych oraz właściwie ukształtowana świadomość, wspierająca działania na rzecz tworzenia pozytywnego środowiska dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Główne działania promocyjne były realizowane w 8 miastach: Warszawa, Radom, Płock, Siedlce Ostrołęka, Ciechanów, śyrardów i Mińsk Mazowiecki. Projekt miał równieŝ na celu aktywne włączenie odbiorców kampanii do tworzenia dostępnego i przyjaznego środowiska dla osób z niesprawnością wzrokową. W ramach akcji aktywizacyjnej zostały wysłane kwestionariusze badające poziom dostosowania instytucji samorządowych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Akcja skierowana była do takich instytucji jak: biblioteki, szkoły ponadgimnazjalne, urzędy miast i gmin, starostwa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zakłady transportu miejskiego. Do włączania się w realizację kampanii zostali równieŝ zaproszeni internauci odwiedzający interaktywną stronę kampanii. Wszyscy, którzy chcieli wziąć czynny udział w kampanii mogli podpisać deklarację o wspieraniu działań antydyskryminacyjnych oraz zrobić test na stereotypowe myślenie. Dodatkowo strona stwarzała moŝliwość poinformowania o kampanii swoje najbliŝsze otoczenie poprzez umieszczenie banerów kampanii lub wysłaniu elektronicznej kartki z plakatem, a takŝe wypowiedzeniu się na temat problematyki osób niewidomych w Księdze Gości Szczegółowy opis przebiegu realizacji Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej a. Interaktywna strona kampanii Jednym z głównych narzędzi promocyjno-informacyjnych kampanii była strona internetowa, na której zamieszczone zostały informacje przybliŝające problematykę osób niewidomych i słabowidzących a takŝe promujące właściwy wizerunek osób z dysfunkcją wzroku. Internauci mogli zapoznać się z najbardziej popularnymi mitami na temat Ŝycia i sposobu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących 6 z 126

7 i jednocześnie dowiedzieć się jak te mity obalać w swoim najbliŝszym otoczeniu. Drugim istotnym elementem strony był internetowy przewodnik savoir-vivre, czyli krótki instruktaŝ jak zachowywać się w towarzystwie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w jaki sposób pomagać, a nie przeszkadzać. Oba materiały skutecznie informowały odbiorców kampanii kim są osoby niewidome i słabowidzące oraz w jaki sposób zmniejszyć dystans wobec tej grupy. Strona internetowa została przygotowana w sposób kreatywny i w formie odpowiadającej grupie docelowej projektu. Atrakcyjność strony została osiągnięta poprzez jej interaktywną formułę. Odbiorcy kampanii mogli wpisując słowo w języku polskim zobaczyć jego odpowiednik w języku Brajla lub włączyć się do promowania kampanii poprzez wysłanie elektronicznej pocztówki czy umieszczenie baneru kampanii na swoim blogu albo na prywatnych stronach internetowych. Grafika i kreacja strony w tym przekaz merytoryczny były precyzyjnie dobrane do sposobu i moŝliwości percepcyjnych młodych odbiorców. Treści informacyjne nie były obciąŝone językiem naukowym i specyficznym dla tej problematyki. Większość zagadnień była wyjaśniana w prosty sposób, tak aby był on zrozumiały dla uŝytkowników strony, którzy do tej pory nie spotkali się z tematem niepełnosprawności wzrokowej. Znaczna część informacji była umieszczona w formie grafiki lub obrazków. b. Dystrybucja materiałów wizerunkowych Bardzo istotną częścią kampanii było rozmieszczenie materiałów wizerunkowych tj. plakatów i pocztówek. Materiały te zostały rozdystrybuowane w 8 największych miastach Mazowsza: Warszawie, Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Ciechanowie i śyrardowie. W samej Warszawie rozmieszczono aŝ 2000 plakatów, a w pozostałych miastach, w zaleŝności od wielkości, 4200 plakatów w sumie. Plakaty umieszczane były przy najbardziej ruchliwych ulicach, skrzyŝowaniach oraz w centrum miast lub w miejscach o największych skupiskach ludzi. Dodatkowym atutem promocyjnym była róŝnorodność treści plakatów oraz ich grafiki. Plakaty rozwieszane były w czterech róŝnych kolorach i o czterech róŝnych treściach. Wspólnym mianownikiem był ogólny przekaz kampanii dotyczący zwalczania stereotypowego myślenia i szukaniu tego co łączy a nie dzieli osoby pełnosprawne i niesprawne wzrokowo. Hasło towarzyszące zarówno plakatom jak i pocztówkom brzmiało Znajdź róŝnice Czas trwania promocji plakatów dwa tygodnie. Drugim materiałem wizerunkowym były pocztówki, których treść i grafika odpowiadały plakatom. Pocztówki umieszczane były w klubach, restauracjach, kawiarniach, pizzeriach i innych miejscach, gdzie uczęszczają młode osoby w kategorii wiekowej odpowiadającej targetowi kampanii. W sumie ponad pocztówek trafiło do 212 klubów, restauracji i kawiarni na terenie wszystkich 8 miast. Pocztówki dystrybuowano dwuetapowo czyli jeden nakład a po dwóch tygodniach drugi, aby większość gości w lokalach mogła zapoznać się z ich treścią. c. Promocja w mediach (prasa, radio, Internet, mailing) 7 z 126

8 Do kampanii zaproszono dwóch patronów medialnych: naszemiasto.pl i eurostudent.pl. Wybór tych dwóch portali był ściśle powiązany z efektywnym docieraniem do młodych społeczności lokalnych. Portal naszemiasto.pl jest najbardziej rozpoznawalnym portalem o zasięgu lokalnym i trafia do wszystkich miast, w których kampania była realizowana. Drugi portal jest magazynem internetowym, którego grupą docelową są studenci. Patroni na swoich stronach umieścili baner kampanii wraz z informacją o jej zasięgu i działaniach. Banery posiadały odsyłacz na stronę kampanii. Wraz z rozpoczęciem kampanii zostały przesłane materiały prasowe do mediów na temat działań i problematyki, jaką porusza kampania. Informacje kierowane były przede wszystkim do prasy i radia o zasięgu regionalnym lub lokalnym. Informacje o kampanii ukazały się w Gazecie Wyborczej Stołecznej, na portalu gazeta.pl, Tygodnikach Płockim i Ciechanowskim, Times Polska Warszawa, oraz innej prasie lokalnej. O kampanii zostali poinformowani słuchacze radia Wawa, Eska, Kolor oraz Polskie Radio EURO w audycji Zostaw Wiadomość. Audycja w całości poświęcona była wizerunkowi osób niewidomych i działań podejmowanych na rzecz aktywizacji tej grupy. O kampanii napisały równieŝ liczne portale i serwisy informacyjne, min., serwis miasta Siedlce i inne. Kolejnym waŝnym wydarzeniem informacyjnym był mailing wysłany przez portal Onet.pl do tysięcy uŝytkowników kont. Meil o kampanii trafił do 99,95 % osób, a ponad 23% odbiorców przeczytało treść meila. Dodatkowo portal Onet.pl umieścił baner kampanii z odsyłaczem na stronę, w kategorii wiadomości lokalne. Materiały video w postaci dwóch spotów reklamowych zostały umieszczone na najbardziej popularnym i dostępnym portalu oraz na stronie kampanii. Spoty obejrzało ponad osób Działania aktywizacyjne Działania włączające aktywnie odbiorców kampanii były prowadzone dwuetapowo. Od samego początku trwania kampanii grupa docelowa była zachęcana do udziału w promowaniu celów kampanii poprzez działania interaktywne na stronach projektu. Drugim etapem angaŝującym odbiorców było przeprowadzenie badań wśród instytucji publicznych podlegających samorządom. a. Odbiorcy kampanii - uŝytkownicy strony internetowej Wszystkie materiały promocyjne posiadały odnośnik kierujący na stronę kampanii. UŜytkownicy strony byli zachęcani do włączenia się w realizację kampanii poprzez zakładkę Kliknij i dołącz. W zakładce podane były moŝliwości aktywnego włączenia do kampanii. Odbiorcy mieli moŝliwość podpisania i przesłania deklaracji, w której uczestnik zobowiązywał się wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz równego traktowania osób z niepełnosprawnością wzroku oraz budować świadomość innych i eliminować wszelkie przejawy stereotypowego sposobu myślenia na temat osób niewidomych/słabowidzących. Dodatkową interaktywną formą aktywności był Test na otwieranie oczu - test wykazywał uczestnikowi czy jego myślenie i wiedza o osobach niewidomych jest na odpowiednim 8 z 126

9 poziomie oraz czy nie uległ stereotypom na ten temat. Na stronie kampanii dostępne były równieŝ materiały wizerunkowe kampanii takie jak tapety na pulpit komputera, plakaty w formie elektronicznej oraz banery z odsyłaczem na stronę. Odbiorcy mogli pobrać te materiały i przekazać je dalej promując w ten sposób informację o kampanii. Strona stwarzała równieŝ moŝliwość wysłania kartki elektronicznej do znajomych, która prezentowała treść przewodnią kampanii. Dodatkowo wszyscy uŝytkownicy strony mogli swobodnie wypowiedzieć się na forum, umieszczając treść wypowiedzi w Księdze Gości. b. Akcja aktywizacyjna instytucje publiczne Drugim, bardzo istotnym, działaniem kampanii było przeprowadzenie akcji aktywizującej instytucje publiczne podlegające samorządom w województwie mazowieckim. Do tego celu stworzone zostały cztery rodzaje kwestionariuszy, badające poziom dostosowania placówek do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Kwestionariusze wysłane były do czterech kategorii placówek: biblioteki, szkoły ponadgimnazjalne, zakłady komunikacji miejskiej, urzędy (urzędy miasta i gminy, starostwa, urzędy pracy, PCPR, OPS, Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, itp.). Instytucje proszone były o wypełnienie kwestionariuszy i odesłanie ich do organizatorów kampanii. Po analizie kwestionariuszy została przygotowana kolejna wysyłka materiałów do tych samych instytucji. Tym razem przesłany został folder dobrych praktyk wspierający przeprowadzenie zmian w placówkach, tak aby moŝna je było zakwalifikować jako dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do korespondencji dołączony został film Pogromcy mitów uświadamiający jakie moŝliwości mają osoby z dysfunkcją wzroku i jak funkcjonują w codziennym Ŝyciu. Celem całej akcji było sprowokowanie kadry zarządzającej instytucją do przeanalizowania świadczonych usług i ich jakości dla osób niewidomych i słabowidzących oraz uświadomienie jak wiele zmian moŝna zastosować w placówkach, aby tworzyć przyjazne środowisko dla osób niepełnosprawnych Informacje o osiągniętych celach Projektu Celem ogólnym projektu było przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niewidomych i słabowidzących oraz ich reintegracja w środowisku lokalnym. Wszelkie rozwiązania słuŝące tworzeniu przyjaznego otoczenia wobec osób z dysfunkcją wzroku mogą być realizowane przede wszystkim dzięki zwiększeniu świadomości na temat funkcjonowania i moŝliwości zawodowych oraz społecznych tej grupy osób. Dlatego teŝ w projekcie zaplanowano zadania, które w pośredni lub bezpośredni sposób będą wpływały na zmianę postaw społecznych a przede wszystkim wykreują rzeczywisty wizerunek osoby z niepełnosprawnością wzrokową. Takie działania wpływają na zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz zmniejszenie barier i zachowań dyskryminujących wobec tej grupy społecznej. Głównym narzędziem wpływającym na osiągniecie załoŝonych celów było przygotowanie i zrealizowanie działań informacyjno- promocyjnych. W ramach tego przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem Otwórz oczy, której celem była zmiana postrzegania 9 z 126

10 osób niewidomych i słabowidzących przez społeczność lokalną (województwo mazowieckie) oraz wykreowanie wizerunku osoby z niesprawnością wzroku funkcjonującej w róŝnych rolach społecznych (student, rodzic, mieszkaniec, sąsiad, pracownik) i realizującej siebie i swoje plany w codziennych sytuacjach Ŝyciowych. Zmiana postaw społecznych i przeciwdziałanie powstawaniu krzywdzących stereotypów dotyczących osób niewidomych, bezpośrednio wpływa na ich pełne uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym i społecznym. Aby utrwalić nowy wizerunek osób niewidomych lub słabowidzących oraz inny niŝ stereotypowy sposób postrzegania i myślenia, w projekcie przewidziano działania aktywnie włączające odbiorców kampanii. Ich celem miało być zaangaŝowanie młodych osób a takŝe kadry zarządzającej instytucjami samorządowymi do propagowania właściwych postaw społecznych i tworzenia otoczenia dostępnego i przyjaznego osobom niewidomym i słabowidzącym. Cele projektu zostały osiągnięte przede wszystkim poprzez odpowiednie przygotowanie kampanii: materiałów promocyjnych i wizerunkowych pod względem merytorycznym i graficznym oraz doboru właściwej grupy odbiorców i kanałów dotarcia. Grupę docelową kampanii stanowią osoby w wieku lat, mieszkający na terenie województwa mazowieckiego. W grupie tej mieszczą się studenci, absolwenci podejmujący pierwszą pracę oraz młodzi pracownicy rozmaitych firm i instytucji. O wyborze tej właśnie grupy zadecydowała charakterystyczna dla niej chłonność idei. W tym okresie Ŝycia dzięki licznym nowym kontaktom (uczelnia, miejsce pracy) i kontekstom funkcjonowania jednostki (nowe role społeczne) ma miejsce intensywne kształtowanie się postaw wobec problemów społecznych i stereotypów. Zmiana, czy teŝ ukierunkowanie myślenia o osobach z dysfunkcją wzroku w obrębie tej grupy pozwala liczyć na aktywny odzew ze strony odbiorców, a takŝe przekazanie pozytywnych postaw współpracownikom, przyjaciołom, a nawet kolejnym pokoleniom (młodsze rodzeństwo, dzieci). Długofalowym efektem takich działań będzie minimalizacja zachowań dyskryminacyjnych oraz właściwie ukształtowana świadomość, wspierająca działania na rzecz tworzenia pozytywnego środowiska dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Kanały komunikacyjne oraz narzędzia aktywizujące dobrano do grupy docelowej, którą charakteryzuje aktywne poszukiwanie informacji szczególnie za pośrednictwem Internetu. PołoŜono takŝe nacisk na atrakcyjną grafikę, komunikaty kierowane przez materiały drukowane będą szybciej wychwytywane spośród innych przekazów i łatwiej zapamiętywane. Na zmianę stereotypowego myślenia i postrzegania osób z dysfunkcja wzroku oddziaływały treści prezentujące najbardziej popularne mity o tej grupie społecznej (strona internetowa- Oczyszczalnia mitów ), Test na otwieranie oczu, hasła kampanii umieszczone na pocztówkach i plakatach, oraz spoty i film Pogromcy mitów. Wszystkie te materiały kierowały uwagę odbiorców na poszukanie tego co łączy osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi, a nie co dzieli ich na dwie grupy. Pozwalało to likwidować błędne przekonania oraz uzupełniać wiedzę o funkcjonowaniu i moŝliwościach osób z dysfunkcją wzroku. 10 z 126

11 Zmniejszenie obaw przed kontaktem było moŝliwe dzięki krótkiemu przewodnikowi savoir-vivre, który w przystępny i prosty sposób informował jak zachować się w obecności osoby niewidomej, jak i kiedy pomagać, w jaki sposób porozumiewać się, aby nie uwłaczać godności drugiej osoby i traktować ją w sposób partnerski. Utrwalanie właściwego wizerunku osoby niewidomej/słabowidzącej odbywało się poprzez aktywny udział odbiorców kampanii. Uczestnicy kampanii mogli podpisać deklarację o wspieraniu działań lub wypowiedzieć się na forum strony kampanii, albo zwyczajnie umieścić materiały promujące kampanię. Pracownicy i kadra zarządzająca w instytucjach samorządowych mogła wziąć aktywny udział w badaniu dostępności ich placówki do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, wypełniając kwestionariusz. Tworzenie przyjaznego środowiska, zaleŝy przede wszystkim od świadomości poszczególnych osób o ich własnej roli w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych wzrokowo, dlatego teŝ po przeprowadzeniu badania wśród instytucji zostały przesłane materiały wspierające zmiany - folder dobrych praktyk Dobre praktyki samorządów i udostępniono wyniki badań Postęp rzeczowy realizacji Projektu Informacja nt stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników W projekcie zakładano, Ŝe kampanię Otwórz Oczy obejrzy osób. Rezultat ten został osiągnięty poprzez uŝycie takich kanałów informacyjnych jak: Interaktywna strona kampanii plakaty (2000 w Warszawie i w pozostałych 7 mniejszych miastach), pocztówki sztuk umieszczone w 212 najbardziej popularnych klubach, kawiarniach i restauracjach we wszystkich miastach, dystrybucja 2000 folderów dobrych praktyk Dobre praktyki samorządów, dystrybucja egzemplarzy filmu Pogromcy mitów, mailing do odbiorców, 29 informacji prasowych umieszczonych w prasie regionalnej i lokalnej oraz w mediach internetowych; 3 informacje radiowe i 1 dwugodzinna audycja o kampanii Spoty reklamowe umieszczone na Akcja aktywizacyjna listów i kwestionariuszy wraz z materiałami promocyjnymi wysłanymi do instytucji publicznych Rezultaty były monitorowane poprzez informacje o m.in.: oglądalności plakatów, czytelnictwie prasy, czytelnictwie serwisów internetowych, 11 z 126

12 słuchalności radia, PoniŜej podsumowanie szacunkowych danych ilościowych SZACUNKOWE DANE ILOŚCIOWE STRONA KAMPANII Liczba odwiedzających Liczba rozwiązanych testów Liczba podpisanych deklaracji 267 Liczba wpisów 16 Liczba meili od odbiorców 25 Liczba przesłanych pocztówek elektronicznych 38 MAILING do uŝytkowników portalu Onet.pl zamieszkałych na terenie Mazowsza Liczba wysłanych listów elektronicznych Liczba odebranych listów Liczba przeczytanych listów PLAKATY Dystrybucja szt. (2 000 Warszawa, pozostałych 7 miast ) Oglądalność szacunkowa- Warszawa (wartość dobowa) 1 POCZTÓWKI Dystrybucja (9 400 Warszawa, pozostałych 7 miast) Ilość klubów (we wszystkich miastach) 212 SPOTY (www.youtube.pl) 1 spot Sztuka makijaŝu widzów 2 spot Rodzinne popołudnie 601 widzów AKCJA AKTYWIZACYJNA instytucje na Mazowszu Liczba wysłanych listów i kwestionariuszy Liczba wysłanych i rozdystrybuowanych folderów dobrych praktyk Liczba wysłanych i rozdystrybuowanych filmów Pogromcy mitów MEDIA- dane szacunkowe czytelnictwa i oglądalności lub nakład (wybrane tytuły) Artykuł Gazeta Stołeczna (1), wydanie wtorkowe czytelników 2 Artykuł sponsorowany Gazeta Stołeczna (2), wydanie wtorkowe czytelników Artykuł Tygodnik Ciechanowski (nakład) Artykuł uŝytkowników portalu Artykuł uŝytkowników Artykuł uŝytkowników (reprezentanci kadry 1 Badanie wskaźników PBO dla systemu AMS, styczeń Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja MillwardBrown SMG/KRC, maj kwiecień z 126

13 Newsletter ngo.pl woj. Mazowieckie- informacja o kampanii Artykuł (1) Artykuł (2) Notatka o projekcie Audycja Zostaw Wiadomość, Radio Euro zarządzającej duŝych i małych firm) odbiorców osób przeczytało osób przeczytało 490 osób przeczytało słuchaczy dziennie Inne niemierzalne wskaźniki Projektu rezultaty miękkie Celowi projektu i jego efektom odpowiadają rezultaty miękkie, tj Spośród osób, które wezmą udział w kampanii (odwiedzą stronę internetową): 60% zwiększy wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących, 20% zmieni swoje wyobraŝenie o tych osobach, 20% zmniejszy obawy przed kontaktem z tymi osobami, 5% podejmie indywidualne działania na rzecz tych osób. W trakcie monitorowania rezultatów miękkich, uznano, iŝ dane procentowe będą szacowane w odniesieniu do ogólnej liczby uŝytkowników strony i aktywności odbiorców kampanii. Dla poszczególnych wartości procentowych przyjęto poniŝsze dane: OGÓLNA LICZBA UśYTKOWNIKÓW STRONY: OSÓB Liczba odbiorców, którzy zwiększyli wiedzę na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących AKTYWNOŚĆ LICZBA OSÓB Spoty reklamowe 9712 Liczba rozwiązanych testów Liczba podpisanych deklaracji 267 Liczba wpisów 16 Liczba meili od odbiorców 25 Liczba przesłanych pocztówek elektronicznych 38 Liczba pobranych banerów 4 Liczba rozdystrybuowanych filmów Pogromcy mitów RAZEM: Wskaźnik procentowy w odniesieniu do ogólnej liczby uŝytkowników strony 149, 5 % Liczba odbiorców, którzy zmienili swoje wyobraŝenie o osobach niewidomych i słabowidzących AKTYWNOŚĆ LICZBA OSÓB Spoty reklamowe z 126

14 Liczba rozwiązanych testów Liczba podpisanych deklaracji 267 Liczba wpisów 16 Liczba meili od odbiorców 25 Liczba przesłanych pocztówek elektronicznych 38 Liczba pobranych banerów 4 Liczba rozdystrybuowanych filmów Pogromcy mitów RAZEM: Wskaźnik procentowy w odniesieniu do ogólnej liczby uŝytkowników strony 149, 5 % Liczba odbiorców, którzy zmniejszą obawy w kontaktach z osobami niewidomymi i słabowidzącymi AKTYWNOŚĆ LICZBA OSÓB Spoty reklamowe 9712 Liczba rozwiązanych testów Liczba podpisanych deklaracji 267 Liczba wpisów 16 Liczba meili od odbiorców 25 Liczba przesłanych pocztówek elektronicznych 38 Liczba pobranych banerów 4 Liczba rozdystrybuowanych filmów Pogromcy mitów RAZEM: Wskaźnik procentowy w odniesieniu do ogólnej liczby uŝytkowników strony 149, 5 % Liczba odbiorców, która podjęła indywidualne działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących AKTYWNOŚĆ LICZBA OSÓB Liczba rozwiązanych testów Liczba podpisanych deklaracji 267 Liczba wpisów 16 Liczba meili od odbiorców 25 Liczba przesłanych pocztówek elektronicznych 38 Liczba pobranych banerów 4 Liczba odesłanych kwestionariuszy 332 Liczba rozdystrybuowanych folderów dobrych praktyk RAZEM: Wskaźnik procentowy w odniesieniu do ogólnej liczby uŝytkowników strony 43,6 % Kontynuacja projektu Klucz do informacji - badanie dostępu do informacji dla osób niewidomych w ramach grantu Fundacji. 14 z 126

15 Informacje wstępne o Projekcie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od kilku lat działa na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy administracji i uczelni wyŝszych dla osób niepełnosprawnych współpracując z róŝnymi instytucjami. Jednym z utrudnień napotykanych przez osoby niepełnosprawne jest wykluczenie z elektronicznej formy komunikacji, lub informacji publikowanych tą drogą. Elektroniczne formy komunikacji coraz częściej są obowiązkowymi dla osób lub firm. Przykładami mogą być program Płatnik (ZUS), dofinansowania do wynagrodzeń (PFRON) lub rekrutacja na uczelnie. W trakcie realizacji róŝnych projektów pracownicy FIRR zwracają uwagę administratorom serwisów internetowych i programistom na dostępność elektronicznych kanałów informacyjnych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, aby na kaŝdym kroku uświadamiać jak największą grupę osób mogących przyczynić się do zmiany na własnym podwórku. Projekt Klucz do Informacji finansowany ze środków fundacji im. Stefana Batorego miał na celu sprawdzenie takich usług i zgłoszenie wykrytych problemów osobom odpowiedzialnym za prowadzenie lub finansowanie serwisów. Miało to doprowadzić do zmian w tym obszarze, a więc doprowadzić do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego Działania Ze względu na specyficzny sposób posługiwania się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące Pracownicy FIRR testowali aplikacje przy pomocy programu czytającego. Standardy dostępności stron internetowych są ogólnie dostępne i publikowane przez Word Wide Web Consortium. KaŜdy twórca stron internetowych o organizacji tej słyszał, a przyjęte standardy prezentowane są w podręcznikach tworzenia serwisów internetowych. Testy pokazują jednak, Ŝe temat dostępności jest ignorowany przez osoby tworzące aplikacje i serwisy internetowe. W trakcie testowania aplikacji oraz usług świadczonych poprzez Internet przez róŝne instytucje tylko jeden portal epuap w momencie testowania wypadł w pełni pozytywnie. Wszystkie inne wykazały większe lub mniejsze problemy z dostępnością. Po niedługim czasie na portalu epuap wprowadzono zmianę, która uniemoŝliwia rejestracje osobom niewidomym. Wyniki badania pokazują konieczność prowadzenia stałego monitoringu, by zapobiegać problemom w przyszłości. Dostępność jest bowiem procesem, a nie stanem i musi być zaplanowana i testowana stale. W trakcie przeprowadzania testów napotykano ciągle na te same błędy lub zaniedbania programistów polegające na niezgodności z opublikowanymi standardami, zastosowaniu starszych technologii lub zaniedbaniach programistycznych np. braku opisów tekstowych do umieszczonych kontrolek, lub stosowaniu zabezpieczeń graficznych zamiast logicznych. Brak znajomości opracowanych technologii dostępowych w środowisku programistów równieŝ jest częstym problemem i zwrócenie na to uwagi wystarczało do poprawy dostępności. PowaŜniejszym problemem było stosowanie niestandardowych kontrolek interfejsu graficznego co wiąŝe się z większą przebudową aplikacji. Niestety, zazwyczaj uświadomienie programistów nie wiąŝe się z szybką poprawą dostępności, poniewaŝ wprowadzenie zmian wymaga decyzji zamawiającego o 15 z 126

16 wprowadzeniu zmian, co wiąŝe się z poniesieniem kolejnych kosztów ich wdroŝenia. Wynika to z niewłaściwych treści umów pomiędzy instytucją zamawiającą aplikację a firmą wykonującą zlecenie. Umowy te nie zawierają odpowiednich zapisów gwarantujących zastosowanie odpowiednich technologii i standardów, pozostawiając to do wyboru zleceniobiorcy. W efekcie przeprowadzonego projektu powstał raport o dostępności usług elektronicznych, będący załącznikiem do sprawozdania. Raport ten został upowszechniony, a najwaŝniejszą jego częścią są zalecenia zawarte na jego końcu. Zalecenia te o ile zostaną wdroŝone pozwolą w przyszłości uniknąć najpowaŝniejszych błędów, a wymóg tworzenia aplikacji w sposób dostępny rozpropaguje ideę dostępności w środowisku programistów i projektantów stron internetowych Realizacja projektu W okresie realizacji Projektu Klucz do informacji - badanie dostępu do informacji dla osób niewidomych : 1. W ramach zadania "Wybór aplikacji i serwisów do poddania audytowi" dokonano: a. wyboru aplikacji i serwisów do poddania audytowi spośród dostępnych w sieci, b. przeglądu stron wszystkich Ministerstw oraz większości instytucji centralnych w poszukiwaniu skrzynek podawczych lub innych usług mogących sprawiać problemy petentom, c. przeszukania ogólnopolskich rejestrów dostępnych przez interfejsy publiczne. Ten etap był stosunkowo prosty do przeprowadzenia, choć okazało się, Ŝe nowe usługi i aplikacje ciągle powstają i lista nie moŝe być zamknięta. Wśród przebadanych aplikacji była takŝe taka, której nie planowaliśmy, a która została nam zgłoszona z zewnątrz. Chodzi tu o platformę komunikacyjną miasta Pruszkowa. 2. W ramach zadania "Audyt" dokonano: a. sprawdzenia generatora wniosków aplikacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. sprawdzenia dostępności strony Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz odszukania i pobrania programu Płatnik na stronach serwisu, c. testu instalacji programu Płatnik, d. testowania dostępności programu Płatnik pełna wersja , e. sprawdzenia dostępności strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odszukanie na niej aplikacji SOD, f. testowania aplikacji SODiR_4.52, 16 z 126

17 g. testowania aplikacji SOD dostępnej na stronie h. testowania wersji demo aplikacji SOD, i. sprawdzenia dostępności Serwisu epuap, rejestracji w nim oraz sprawdzenia dostępności oferowanych usług, j. sprawdzenia dostępności strony Ministerstwa Finansów i formularzy podatkowych, k. sprawdzenia dostępności rejestru zakładów opieki zdrowotnej, rejestracji w portalu i sprawdzenia oferowanych usług l. rejestracji i testowania materiałów szkoleniowych do obsługi RZOZ, m. sprawdzenia dostępności serwisu umoŝliwiającego składanie wniosków o finansowanie projektów naukowych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, n. sprawdzenia dostępności: wyszukiwarki ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych, forum dyskusyjnego na stronie BZP i skrzynki podawczej na stronie Urzędu Zamówień publicznych, o. sprawdzenia dostępności strony miasta Pruszków oraz usług oferowanych na platformie eurząd, wysyłanie pytań do prezydenta, wyszukiwarka, p. sprawdzenia dostępności skrzynki podawczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, q. sprawdzenia dostępności systemu przesyłania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, r. sprawdzenia dostępności demonstracyjnych wersji programów umoŝliwiających złoŝenie podpisu cyfrowego, s. aktywacji karty kryptograficznej w firmie Unizeto, t. rejestracji i sprawdzenia dostępności generatorów wniosków aplikacyjnych oferowanych przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości u. pobrania i zainstalowania kwalifikowanego certyfikatu firmy Unizeto na karcie kryptograficznej, v. Sprawdzenie dostępności kwalifikowanego certyfikatu firmy Unizeto, w. Konfiguracji programu oraz testowaniu procedury Podpisywania zestawów dokumentów w programie Płatnik kwalifikowanym certyfikatem Unizeto, x. Podpisywanie wniosków przygotowywanych pona platformie epuap, y. Testowania wypełniania wniosku o kwalifikowany certyfikat KIR, z. Testowanie pełnej wersji aplikacji Szafir, aa. Testowanie procedury zamówienia i uzyskania kwalifikowanego certyfikatu Sigillum, bb. Instalacja zestawu Sigillum i jego aktywacja, cc. Test podpisu Sigillum w programie płatnik, dd. Test podpisu Sigillum na platformie epuap. Proces testowania realizowany był za pomocą oprogramowania dostępowego. W jego trakcie powstawały notatki, które stały się podstawą do sporządzenia później raportów z audytu. 17 z 126

18 Samo testowanie miało pozwolić na stwierdzenie, czy dana usługa lub aplikacja są moŝliwe do obsługi przez osobę niewidomą. Zakładaliśmy przy tym pewną znajomość obsługi oprogramowania dostępowego stosowanego przez uŝytkownika. Jednak wszystkie problemy były przekazywane do odpowiednich instytucji, by miały one moŝliwość ich usunięcia. 3. W ramach zadania "Przygotowanie raportów z audytu" opracowano raporty dotyczące: a. Programu Płatnik, b. Aplikacji SOD, c. Platformy Epuap, d. Formularzy podatkowych, e. Systemu RZOZ, f. Generatora wniosków o finansowanie projektów naukowych, g. dostępności Urzędu Zamówień Publicznych, h. dostępności strony miasta Pruszków oraz skrzynki podawczej, i. elektronicznej skrzynki podawczej i systemu przesyłania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, j. zbiorczy raport z badania dostępności generatorów wniosków aplikacyjnych i płatniczych on-line i off-line PARP, k. podpisu Unizeto, l. podpisu KIR, m. podpisu PWPW Sigillum. Dla kaŝdej instytucji przygotowany został raport z audytu, który został następnie przesłany w formie listownej. Raport zawierał: (1) informację o celu projektu i jego sponsorze; (2) opis napotkanych problemów oraz (3) propozycję współpracy w celu ich usunięcia. Nasza pomoc oferowana była bezpłatnie. 4. W ramach zadania "Nawiązanie kontaktu z instytucjami i przedstawienie im raportów z audytu oraz zaproponowanie im wsparcia w dokonywaniu zmian: a. nawiązano kontakt z MSWIA w sprawie dostępności powstającego serwisu EPUAP b. wysłano raport do ZUS na temat dostępności programu Płatnik c. wysłano raport do PFRON na temat dostępności aplikacji SOD d. nawiązano kontakt z pracownikiem firmy tworzącej program Płatnik dla ZUS e. wysłano raport do ministerstwa Finansów na temat dostępności formularzy podatkowych f. przesłano raport do RZOZ g. przygotowano i wysłano ponaglenie do ZUS ze względu na brak pisemnej odpowiedzi h. nawiązano kontakt z CSIOZ w sprawie dostępności RZOZ i. nawiązano kontakt z OPI w sprawie raportu z badania dostępności generatora wniosków o finansowanie nauki 18 z 126

19 j. nawiązano kontakt z UZP - wysłanie raportu k. wysłano raport z badania dostępności epuap l. wysłano raport do prezydenta miasta Pruszków z badania dostępności strony miasta m. zorganizowano spotkanie robocze w centrali ZUS w sprawie dostępności programu Płatnik n. uzyskano odpowiedź na raport z Ministerstwa Finansów o. uzyskano odpowiedź na raport z UZP p. nawiązano kontakt z Unizeto, KIR i PWPW w sprawie wydania testowych podpisów cyfrowych q. nawiązano kontakt z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w sprawie dostępności usług Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, r. uzyskano odpowiedź na raport o dostępności RZOZ s. Kontakt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ponowne przesłanie raportu t. Wysłanie ponaglenia do urzędu Miasta Pruszków u. Kontakt i przesłanie raportu z testowania dostępności podpisu Unizeto Certum v. Kontakt i przesłanie raportu z testowania podpisu KIR w. Kontakt z PARP i przesłanie raportu z dostępności generatorów wniosków aplikacyjnych i płatniczych x. Kontakt i przesłanie raportu z testowania podpisu PPW Sigillum y. Kontakt z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i dostarczenie raportu z testowania generatora wniosków aplikacyjnych POKL z. Kontakt z pracownikiem KIR w odpowiedzi na przesłany raport dostępności podpisu aa. Spotkanie robocze w warszawskiej siedzibie Unizeto omawiające problemy z dostępnością oferowanego podpisu elektronicznego bb. Kontakt z PWPW w sprawie dostępności podpisu elektronicznego cc. Spotkanie robocze w PARP omawiające problemy z dostępnością w generatorach dd. Kontakt z PFRON ee. Kontakt z wykonawcą aplikacji Sod dla PFRON Okazało się, Ŝe samo wysłanie raportów z propozycją pomocy nie zawsze działało. Część instytucji nie odpowiadała na pisma, więc ponowiono wysyłkę. Nastepnie nawiązano kontakty telefoniczne, a w szczególnych wypadkach organizowano spotkania (MRR, PARP, ZUS, Unizeto Technologies) z zespołami odpowiedzialnymi za tworzenie aplikacji. Te spotkania były najefektywniejszą formą współpracy i przynosiły najlepsze efekty. Ostatecznie udało się skontaktować ze wszystkimi instytucjami, których usługi były testowane. Przygotowano raport o dostępności aplikacji, który został upowszechniany wśród instytucji centralnych i w środowisku projektantów usług informatycznych. 5. W ramach zadania "Monitoring wprowadzanych zmian" dokonano: a. sprawdzenia dostępności nowszej wersji programu Płatnik z 126

20 b. sprawdzenia generatora wniosków aplikacyjnych- aplikacji słuŝącej do przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych c. sprawdzenia czy są zmiany w RZOZ, nawiązano kontakt w sprawie braku odpowiedzi na raport." d. Sprawdzenie zmian w generatorze wniosków aplikacyjnych e. Sprawdzenie przeglądarki biuletynu Zamówień Publicznych f. Sprawdzenie strony miasta Pruszków g. Sprawdzenie generatora wniosków do MNISW h. Testowano poprawioną aplikację do obsługi podpisu Certum firmy Unizeto Technologies. Wyrywkowy audyt powtórny aplikacji pokazał, Ŝe stały monitoring w tej dziedzinie jest niezbędny. Znaczącą poprawę odnotowaliśmy w dostępności Generatora Wniosków Aplikacyjnych POKL i aplikacji do podpisów Certum. Z kolei platforma epuap została wyposaŝona w element skutecznie uniemoŝliwiający korzystanie z niej osobom niewidomym. Do MSWiA wysłaliśmy stosowną informację, ale na razie bez skutku Rezultaty projektu W efekcie działań prowadzonych w trakcie projektu kilka instytucji okazało większe zainteresowanie tematem i zorganizowały spotkania robocze. W trakcie tych spotkań dokładnie zostały zaprezentowane metody korzystania z aplikacji przez osoby niewidome i pokazane problemy, jakie napotykają w testowanej aplikacji. W rezultacie takiego spotkania programiści tworzący nowsze wersje aplikacji będą mieli na uwadze dostępność przygotowywanych programów i serwisów. Do takich otwartych instytucji moŝna zaliczyć MRR, ZUS, PARP. W obecnych wersjach aplikacji wydanych przez MRR i PARP juŝ widać poprawę w dostępności. Ze względu na wycofywanie się z rozwoju programu Płatnik aplikacja ta nie będzie dostępna, lecz nowotworzony system przesyłania dokumentów ma spełniać wymogi dostępności, o których w trakcie spotkania roboczego była mowa. Osobną grupą testowanych aplikacji były podpisy cyfrowe- niezbędne do korzystania z większości usług świadczonych poprzez Internet przez róŝne instytucje. Obawialiśmy się, Ŝe wykrycie problemów i zgłoszenie ich nie przyniesie duŝego efektu, gdyŝ są to firmy niezaleŝne. Skierowana przez naszą fundację prośba wydania do celów testowych zestawu z podpisem spotkała się z pozytywną odpowiedzią. W rezultacie mogliśmy przetestować podpisy i w efekcie przesłania raportów firmy Unizeto oraz KIR poinformowały nas o przygotowywaniu nowszych wersji uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Z firmą Unizeto została nawiązana bliŝsza współpraca. Dzięki temu pracownik FIRR miał moŝliwość sprawdzić pod kątem dostępności nowszą testową wersję 20 z 126

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki

Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki Raport końcowy z realizacji projektu Diagnostyka USG w zasięgu ręki 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od stycznia 2011 roku prowadziła projekt "Diagnostyka USG w zasięgu ręki" współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 848 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie Programu działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych Uniwersytet Szansą dla Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Poradnictwo zawodowe na stronach www Strony www http://www.doradca-zawodowy.pl Zakres Strona internetowa projektu Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego Poradnictwo w Sieci realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL...

KARTA ZGŁOSZENIA. ... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... KARTA ZGŁOSZENIA... (Imiona i nazwisko - prosimy wypełnić drukowanymi literami) Data urodzenia... miejsce urodzenia... PESEL... Zgłaszam swój udział w kursie doskonalącym Modułowe programy nauczania dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NAZWA ORGANIZACJI: Siedziba organizacji: Adres do korespondencji: Biuro: TAK Dni i godziny pracy biura: Telefon: Strona internetowa: E-mail: GG: Skype: Osoba do kontaktu: Data powstania (rok rejestracji):

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie

Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych. WSP TWP w Warszawie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Fundacja Inicjatyw Badawczo- Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie CELE FUNDACJI WSP TWP w Warszawie Podstawowym celem Fundacji jest wsparcie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt Załącznik do uchwały nr.z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2011-2012. Opole Lubelskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia i wdroŝenia Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2010-2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na

Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Znak pisma: DKZ-14.15-70-06/12-PT Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie specjalistycznego audytu użyteczności Platformy Wspieramy e-biznes www.web.gov.pl. I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu Żółty Latawiec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r.

U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r. U C H W A Ł A NR XII/103/07 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 25 października 2007r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź;

Prezesem zarządu Fundacji Miasto Projekt jest Justyna Kozulska, zameldowana w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 10a, 90-750 Łódź; Toruń, 30.03.2011 Fundacja Miasto Projekt 87-100 Toruń ul. Żeglarska 11/6 NIP 9562262230, REGON 340608631 KRS 0000339643 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Miasto Projekt z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02. września 2014

Wrocław, 02. września 2014 Wrocław, 02. września 2014 Uchwała nr 2014/2 z dnia 02. września 2014 roku Zarządu Fundacji Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres o przyjęciu Sprawozdania z działalności Fundacji za okres od 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI w okresie 01.01 31.12.2012 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI w okresie 01.01 31.12.2012 r. Warszawa, 7 stycznia 2013 r. Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 25/69 NIP: 5222923825, REGON:141842155 Nr konta: 58213000042001050136280001 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/55/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie opracowania "mapy aktywności" pozarządowych działających na terenie Gminy Dębnica Kaszubska Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU. Oferta dla darczyńcy

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU. Oferta dla darczyńcy SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU 2011 Oferta dla darczyńcy w Programie Działaj Lokalnie www.wolontariat.com.pl O programie Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji projektu w ramach Programu Uwaga: Sprawozdanie proszę wypełnić czytelnie, bez skreśleń i bez korekt. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnoszących

Bardziej szczegółowo

b) ustawie o pomocy społecznej naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia

b) ustawie o pomocy społecznej naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/ 08 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Postanowienia ogólne

Wstęp. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 227/ 09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 26.03.2008 r. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa WIPW/ZP/U-335-25/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny.././.* Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie Profesjonalista rynku gastronomicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę Warunkiem niezbędnym do otrzymania internetowego centrum informacji multimedialnej jest przyjęcie przez organ prowadzący szkołę następujących zobowiązań:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie

Samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim trudno będzie samodzielnie udźwignąć tak kosztowne zadanie. Dlatego teŝ uznano, za niezbędne opracowanie WSTĘP Podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest przepis art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo