Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym"

Transkrypt

1 Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w formie powierzania organizacjom pozarządowym (powierzanie polega na udzieleniu dotacji na finansowanie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie). Proszę określić, jaka była wysokość środków zaplanowanych na zlecanie zadań publicznych w formie powierzania dla organizacji pozarządowych w roku 2006 Proszę określić wysokość środków, które zostały niewykorzystane na powierzanie Liczba złoŝonych ofert Liczba zawartych umów Wysokość przekazanych środków organ samorządu Ilość umów, które zostały zerwane przez Ilość umów, które zostały zerwane lub uniewaŝnione przez organy samorządu Organizacje pozarządowe W ramach konkursu Inne tryby otwartego

2 II. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w formie wspierania organizacjom pozarządowym ( wspieranie polega na udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie). Proszę określić, jaka była wysokość środków zaplanowanych na zlecanie zadań publicznych w formie wspierania dla organizacji pozarządowych w roku 2006 Proszę określić wysokość środków, które zostały niewykorzystane na wspieranie Liczba złoŝonych ofert Liczba zawartych umów Wysokość przekazanych środków organ samorządu Ilość umów, które zostały zerwane przez Ilość umów, które zostały zerwane lub uniewaŝnione przez organy samorządu Organizacje pozarządowe W ramach konkursu Inne tryby otwartego III. Proszę określić trzy najczęstsze przyczyny uniewaŝnienia/zerwania umowy zawartej w otwartym konkursie ofert: 1. Podmiot zrezygnował z realizacji zadania 2. Podmiot nie pozyskał dostatecznych środków finansowych z innych źródeł, które wskazał w ofercie 3. Podmiot nie wywiązał się z obowiązków złoŝenia sprawozdania z realizacji zadania we właściwym terminie. 4. Podmiot wykorzystał dotację niezgodnie z prawem 5. Podmiot zrezygnował z powodu przeszkód natury obiektywnej( niemoŝności znalezienia beneficjentów, inne zdarzenia losowe) 6. Podmiot wycofał się z powodu trudności organizacyjnych( niekorzystny wybór terminu realizacji zadania) 7. Inne proszę wymienić.....

3 IV. Proszę zakreślić, w jakich 3 obszarach poŝytku publicznego najczęściej zlecają Państwo realizację zadań organizacjom pozarządowym: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. zapewnienia zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 3. działalności charytatywnej; 4. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5. działalności na rzecz mniejszości narodowych; 6. ochrony i promocji zdrowia; 7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagroŝonych zwolnieniem z pracy; 9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŝczyzn; 10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieŝy; 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a takŝe działań wspomagających rozwój demokracji; 20. ratownictwa i ochrony ludności; 21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 24. promocji i organizacji wolontariatu; 25. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt B. Formy współpracy pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi I. Proszę określić: Liczbę nieruchomości, których prawo uŝytkowania wieczystego zostało na preferencyjnych warunkach przekazane organizacjom poŝytku publicznego

4 Liczbę zespołów doradczych i inicjatywnych, których członkami są przedstawiciele organów samorządu i organizacji pozarządowych Czy konsultowano z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych? Czy organizacje pozarządowe i organy samorządu prowadziły współpracę w formie wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania? Liczbę porozumień podpisanych z wolontariuszami Tak Nie II. Proszę zakreślić trzy najczęściej występujące formy współpracy organu samorządu z organizacjami pozarządowymi: 1. Wspieranie organizacyjne( udostępnianie lokali, materiałów, zakup sprzętu, urządzeń na potrzeby organizacji), finansowe (udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych) i merytoryczne ( doradztwo prawne, konsultacje) organizacji pozarządowych 2. Planowanie oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć( konferencje szkolenia warsztaty) 3. Informowanie organizacji o źródłach pozyskiwania pozabudŝetowych środków finansowych (na przykład z funduszy UE) 4. Promocja działalności poŝytku publicznego 5. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów gminy 6. Współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert 7. Współpraca w zakresie oceny realizacji programów 8. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych 9. Udział organizacji pozarządowych w projektowaniu budŝetu w zakresie dotyczącym ich działalności 10. Konsultacje telefoniczne oraz punkt poradnictwa 11. Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 12. Inne (proszę wymienić jakie)..... C. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi I.. Czy w 2006 r. funkcjonował u Państwa roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi? Tak Nie II. Czy w 2007 r. funkcjonuje u Państwa roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi? Tak proszę przejść do pytania IV Nie

5 III. Dlaczego w 2007 r. nie funkcjonuje u Państwa roczny program współpracy? IV. 1.Prosze podać datę uchwalenia programu współpracy:. 2.Program współpracy obowiązuje od.do 3.Prosze określić: Informacje zawarte w programie współpracy Tak Nie Czy organizacje pozarządowe uczestniczyły w pracach nad programem Czy program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi Czy w programie wskazano komórki organizacyjne uprawnione do współpracy z organizacjami pozarządowymi Czy w programie uwzględniono zasady monitoringu oraz formy sprawozdania z realizacji programu współpracy Czy w programie określono zadania priorytetowe ze względu na specyfikę sytuacji społeczno ekonomicznej ludności zamieszkującej obszar jednostki samorządowej Czy w programie wymieniono następujące formy współpracy: Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współdziałania w celu harmonizacji tych kierunków Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złoŝonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i właściwych organów administracji publicznej Inne - proszę wymienić jakie: Tak Nie

6 D. Kwestie problemowe 1.Proszę określić, jakie kwestie problemowe pojawiły się w zakresie Państwa współpracy z sektorem pozarządowym w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie?. 2.Proszę wymienić, co uwaŝają Państwo za największą przeszkodę we współpracy z organizacjami pozarządowymi: 1. niewłaściwe regulacje prawne 2. słabość organizacyjną podmiotów III sektora 3. słabość finansową podmiotów III sektora 4. brak doświadczenia organizacji pozarządowych w realizacji zadań zleconych 5. niedostateczny poziom wiedzy podmiotów III sektora w zakresie realizacji zadań zleconych 6. brak zainteresowania organizacji pozarządowych współpracą z samorządem 3.Proszę określić czy w państwa jednostce samorządowej: Istnieją jasno określone i z góry znane terminy składania i rozpatrywania wniosków o dotacje Decyzje o przyznaniu środków podejmowane są kolegialnie z udziałem ekspertów Obowiązuje ujednolicony formularz wniosku o dotacje Publicznie podawane są informacje jakie organizacje i na jaka kwotę uzyskały wsparcie Istnieje moŝliwość podpisania umów wieloletnich Decyzje o przyznaniu środków zapadają w oparciu o jasno określone i upublicznione kryteria Tak Nie 4. Czy w roku 2007 Państwa zdaniem zakres Waszej współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie większy niŝ w latach ubiegłych? TAK NIE

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ Zakładanie i prowadzenie przedsi biorstwa społecznego biuletyn PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ RZĄDOWY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ Warszawa, październik 2007 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...4 1. CELE I OGÓLNE KIERUNKI DZIAŁAŃ...4 1.1 Uzasadnienie programu...4 1.2 Grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo