Pośrednie naruszenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pośrednie naruszenie"

Transkrypt

1

2 Pośrednie naruszenie Kwestia cudzysłowu Pośrednie a bezpośrednie naruszenie Wielość uprawnionych modeli Skojarzenia: Brak realizacji całości znamion naruszenia Udział innej osoby niż bezpośredni naruszyciel Związek z bezpośrednim naruszeniem

3 Internet, czyli czym nie będziemy się zajmować Pośrednie naruszenia nie pojawiły się wraz z internetem Szereg problemów jest bardzo podobnych Szereg wypowiedzi brzmi zaskakująco aktualnie Prawo patentowe i Prawo autorskie: dwa podejścia do pośrednich naruszeń w perspektywie prawnoporównawczej

4 Naruszenia pośrednie w prawie patentowym Prawo polskie nie zawiera osobnej regulacji; doktryna odsyła do art. 422 k.c. Gdyby taka regulacja miała być wprowadzona, prawdopodobnie wiemy jak mogłaby wyglądać Konwencja o patencie wspólnotowym (1975) Naruszenie pośrednie patentu w art. 30

5 Naruszenia pośrednie w prawie patentowym ART. 30 KPW (art. 26 wersji z 1989)- Zakaz pośredniego korzystania z wynalazku 1. Patent wspólnotowy przyznaje uprawnionemu prawo zakazania wszystkim osobom trzecim nie posiadającym jego zgody wprowadzania do obrotu lub oferowania w celu wprowadzania do obrotu na terytoriach umawiających się państw osobie, która nie jest uprawniona do korzystania z wynalazku środków dotyczących zasadniczego elementu wynalazku w celu urzeczywistnienia go, kiedy osoba trzecia wie, lub jest to w okolicznościach sprawy oczywiste, że te środki nadają się i są przeznaczone do urzeczywistnienia wynalazku. 2. Par. 1 nie znajduje zastosowania jeśli środki te stanowią zwykłe produkty rynkowe, chyba że osoba trzecia nakłania osobę, której środki zostały dostarczone do dokonania czynności zakazanych przez art Osoby wykonujące czynności określone w art. 31 (A) do (C) nie są uznawane za osoby uprawnione do korzystania z wynalazku w rozumieniu par. 1

6 Prawo angielskie i niemieckie 10 Patentgesetz (1) Patent ma także ten skutek, że zakazane jest osobom trzecim, bez zgody uprawnionego, na obszarze obowiązywania niniejszej ustawy oferowanie lub dostarczanie innym niż uprawnione do korzystania z wynalazku osobom środków, które odnoszą się do istotnego elementu wynalazku dla korzystania z tego wynalazku na obszarze obowiązywania niniejszej ustawy, jeśli osoba trzecia wie, lub jeśli jest to na podstawie okoliczności oczywiste, że środki te nadają się lub są przeznaczone do korzystania z wynalazku. (2) Ustęp 1 nie znajduje zastosowania, jeśli środki te stanowią ogólnie dostępne w handlu wyroby, chyba że osoba trzecia świadomie nakłania osobę trzecią do postępowania w sposób sprzeczny z 9 zd. 2. (3) Osoby, które podejmują czynności wskazane w 11 ust. 1-3, nie są uważane w rozumieniu ust. 1 za osoby uprawnione do korzystania z wynalazku

7 Prawo angielskie i niemieckie Sec. 60 (2) Patents Act (2) Zgodnie z następującymi postanowieniami niniejszej sekcji osoba (inna niż uprawniony z patentu) także narusza patent jeśli, w czasie obowiązywania prawa z patentu i bez zgody uprawnionego, dostarcza lub oferuje się dostarczyć w Zjednoczonym Królestwie osobie innej niż licencjobiorcy lub innej osobie uprawnionej do korzystania z wynalazku jakiekolwiek środki dotyczące zasadniczego elementu wynalazku w celu realizacji wynalazku jeśli wie, lub jeśli jest oczywistym dla osoby rozsądnej w okolicznościach sprawy, że środki te są zdatne i przeznaczone do realizacji wynalazku w Zjednoczonym Królestwie. (3) Podsekcja (2) powyżej nie znajduje zastosowania do dostarczania lub oferowania zwyczajnych produktów rynkowych, chyba że dostarczenie lub oferta ma miejsce w celu skłonienia odbiorcy lub osoby będącej adresatem oferty do dokonania czynności stanowiącej naruszenie patentu zgodnie z subsekcją (1)

8 Co wynika z regulacji i orzecznictwa Pośrednim naruszeniem jedynie oferowanie i dostarczenie (wprowadzenie do obrotu); nie obejmuje wytwarzania, używania, posiadania, importu. Nie ma znaczenia, czy doszło do naruszenia patentu wystarczy, że może dojść Środek może być dowolnym przedmiotem materialnym (niektórzy uważają, że także niematerialnym). Może być całym urządzeniem (w którym wystarczy wymienić część). Wprowadza się ograniczenie terytorialne (kraj ochrony) Zasadniczy element wynalazku: BGH, w zasadzie każdy element zastrzeżeń patentowych, chyba że całkowicie drugorzędny. Nie jest istotne czy dana cecha odróżnia wynalazek od stanu techniki

9 Co wynika z regulacji i orzecznictwa Wiedza musi też obejmować zdatność środka do realizacji wynalazku. Wiedza musi istnieć w chwili wprowadzenia do obrotu (oferowania) Nie jest w ogóle rozważana wiedza o zachowaniach konkretnych osób. Wystarczające jest, że pewna część odbiorców zrealizuje wynalazek (naruszy patent).

10 Co wynika z regulacji i orzecznictwa Dotyczy zasadniczego elementu funkcjonalnie współdziała w realizacji wynalazku. Tylko środki, które nic nie wnoszą do poziomu wynalazczego są poza Odbiorca musi mieć zamiar korzystać ze środka w sposób naruszający patent w kraju ochrony (np. wytworzyć chronione urządzenie wykorzystując część składową). Nie jest natomiast istotna intencja dostawcy Wystarczy wiedza dostawcy, że część odbiorców będzie korzystać z wynalazku. Odbiorcą może być użytkownik końcowy Ciężar dowodu co do zamiaru odbiorcy spoczywa na uprawnionym z patentu (zależy od właściwości środka i okoliczności). Nawet wskazanie na naruszający sposób korzystania w broszurze/instrukcji nie jest wystarczającym dowodem intencji odbiorców

11 Co wynika z regulacji i orzecznictwa Osobą uprawnioną nie jest osoba, która może korzystać z wynalazku na mocy wyjątku (np. w celach badawczych) Konsekwencje różne postacie zakazu (w zależności od okoliczności); odszkodowanie. Jeśli środek może być wykorzystywany w sposób, który nie narusza patentu, można co do zasady jedynie wymagać odpowiednich ostrzeżeń. Relacja do odpowiedzialności deliktowej za podżeganie lub pomocnictwo nie jest wyłączona, wtedy naruszenie bezpośrednie, ale musi dojść do naruszenia. Szerszy zakres terytorialny

12 Formy Przyrząd/urządzenie za pomocą którego można zrealizować chroniony sposób Przyrząd/urządzenie, który stanowi element chronionego połączenia Urządzenie, które umożliwia wytworzenie chronionego przedmiotu Możliwe przecięcia z naruszeniem bezpośrednim

13 Prawo polskie art. 422 k.c Świadomość naruszenia wymagana jest umyślność, ewentualnie świadoma nieumyślność Musi dojść do deliktu (naruszenia) Nie dochodzi do deliktu w przypadku korzystania w ramach wyjątku lub w sferze pozagospodarczej Wymagane jest odniesienie do konkretnego naruszenia (deliktu)

14 Przykłady LG Düsseldorf wyrok z 26 lutego 2004 (EP ) Pasujące do ekspresu do kawy coffee pads (torebki z kawą) Stwierdzono pośrednie naruszenie LG Düsseldorf 16 sierpnia 2012 Nestec v. Ethical Coffee Company Pasujące do ekspresu kapsułki z kawą Brak naruszenia z powodu wyczerpania prawa

15 Przykłady High Court wyrok z 22 kwietnia 2013, Nestec S.A., and others v. Dualit and others [2013] EWHC 923 Kapsułki jw. Brak naruszenia, ponieważ nabywcy kapsułek nie realizują wynalazku (capsules are not "means suitable for putting the invention into effect )

16 Prawo autorskie pouczająca historia Groźne magnetofony 1935 AEG Magnetophon Lata 50-te XX w. łatwe w użytkowaniu produkty komercyjne Biuletyn GEMA 1950 każdy może kopiować nagrania Propozycje: Każdy właściciel magnetofonu płaciłby ryczałt Producenci płaciliby opłaty Dyskusja Dozwolony użytek osobisty Prawo do prywatności Czy rzeczywiście uprawnieni ponoszą straty czemu nie przedstawią atrakcyjnej oferty rynkowej

17 Prawo autorskie pouczająca historia Groźne magnetofony AEG i Loewe zgodziły się płacić 1 % wartości urządzenia. Grundig odmówił BGH 18 maja 1955 Grundig Reporter Dyskusja o użytku osobistym Producenci nie mogą być odpowiedzialni za bezpośrednie naruszenie Analogia z pośrednim naruszeniem w prawie patentowym sprzęt był zdatny do naruszeń i jako taki był reklamowany Okoliczność, że możliwe było używanie nie prowadzące do naruszenia nie wyklucza odpowiedzialności

18 Prawo autorskie pouczająca historia Groźne magnetofony Sąd oddalił żądanie GEMY by każdy nabywca podpisał zobowiązanie uzyskania licencji Wystarczające ostrzeżenie 1964 Personalausweise GEMA żąda by tożsamość nabywców była jej podana, tak by mogła zweryfikować, czy nie naruszają oni praw autorskich Sąd uznał żądanie za nieuzasadnione (nieproporcjonalne) Obiter dictum skoro nie ma praktycznego sposobu zapewnienia wynagrodzenia można rozważyć opłatę od producenta narodziny copyright levies

19 Prawo autorskie pouczająca historia Kserokopiarki 1950 Xeros Kserokopiarka zmieniła praw autorskie, ma zniszczyć przemysł wydawniczy Copyright Crisis of profound dimensions Melville B. Nimmer (1968) 1962 w USA wykonano kserokopii Rozważania o dozwolonym użytku BGH, 24 czerwca 1955 University of New South Wales vs. Moorhouse (Australia 1975)

20 Prawo autorskie pouczająca historia BGH I ZR 70/81 "Kopierläden" Ten, kto prowadzi punkt kserograficzny, w którym udostępnia osobom trzecim kserokopiarki jest zobowiązany podjąć odpowiednie środki by wyłączyć lub poważnie zmniejszyć niebezpieczeństwo nieautoryzowanego kopiowania przedmiotów chronionych prawem autorskim. Zasadna (zumutbar) i w danym przypadku skuteczna może być wyraźnie widoczna informacja, iż klienci mają obowiązek szanować cudze prawa autorskie. Generalny obowiązek kontroli włącznie z wglądem w niekiedy poufne materiały nie może być jednak co do zasady nałożony na przedsiębiorcę

21 Prawo autorskie pouczająca historia Wprowadzając system opłat ustawowo uznano, że choć możliwe jest używanie w sposób nie powodujący naruszeń, jest mało prawdopodobne, by dane urządzenie, które może być wykorzystywane do sporządzania kopii w granicach użytku osobistego nigdy nie zostało tak wykorzystane przez okres jego pracy. Skarga konstytucyjna oddalona (1971)

22 Prawo autorskie podstawy naruszeń pośrednich Rzadkie wyraźne regulacje ustawowe Odpowiedzialność deliktowa (najczęściej formy podżegania i pomocnictwa), albo niepisane obowiązki (Verkehrspflichten) Ochrona prawa bezwzględnego na wzór ochrony negatoryjnej własności

23 Kilka uwag Czemu inaczej traktuje się wymóg wiedzy o naruszeniu? Czemu brak regulacji naruszeń pośrednich w prawie autorskim? Co tak naprawdę nowego (innego) pod względem konstrukcyjnym przynoszą naruszenia w internecie?

24 Dziękuję za uwagę!

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI PRAWO Małgorzata Sakowska nr albumu: 157526 Wyłączenie odpowiedzialności pośredniczących dostawców usług społeczeństwa informacyjnego za treści pochodzące

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego części oryginalne a nie tańsze zamienniki

Dlaczego części oryginalne a nie tańsze zamienniki Wyłączne prawa wydawnicze P.W.ATENA CiMM s.c. Capik M.M. Przedruk, kopiowanie, 1 Dlaczego części oryginalne a nie tańsze zamienniki Treść postanowienia ze strony internetowej Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/sprawy/siteassets/lists/zagadnienia_prawne/editform/iii-czp-

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo