L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L O C A L P R E S E N C E W I T H A G L O B A L F O O T P R I N T. www.gpventures.pl"

Transkrypt

1 1

2 PLAN PREZENTACJI 2

3 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA 3

4 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. DEFINICJA własność intelektualna (ang. intellectual property) - prawa, których przedmiotem są dobra niematerialne chronione prawami podmiotowymi o charakterze bezwzględnym, tj. skutecznymi wobec wszystkich własność intelektualna obejmuje prawa do wszystkich dóbr będących wytworem ludzkiego intelektu, np. prawa do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej odkryć naukowych wzorów przemysłowych znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw handlowych i oznaczeń handlowych ochrony przed nieuczciwą konkurencją wszelkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej (Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Laskowska, A. Kuźnicka i in., Warszawa 2013) 4

5 2. OCHRONA PRAWA DO FIRMY PRZEDSIĘBIORCY 5

6 6

7 7

8 3. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA. ZNAK TOWAROWY. ISTOTA, REJESTRACJA, OCHRONA 8

9 3.1. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA. DEFINICJA własność przemysłowa - prawa wyłączne, skuteczne wobec wszystkich, które obejmują swoją ochroną takie wytwory ludzkiego umysłu jak: wynalazki wzory użytkowe wzory przemysłowe znaki towarowe i usługowe nazwy handlowe oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia topografie układów scalonych know-how W Polsce wynalazki, wzory użytkowe, wzoru przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, znaki towarowe i wynalazki rejestruje Urząd Patentowy. 9

10 3.2. ZNAK TOWAROWY DEFINICJA 10

11 11

12 12

13 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 393/2010, Lexis.pl nr ) Renomowanym znakiem towarowym jest znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, mającym dużą siłę przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego. 13

14 3.6. KORZYŚCI Z ZAREJESTROWANIA ZNAKU TOWAROWEGO Uprawnienia właściciela zarejestrowanego znaku towarowego: 1. może używać znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski/UE, w szczególności: umieszczać znak na towarach lub ich opakowaniach i je oferować oraz wprowadzać do obrotu tak oznaczone towary umieszczać znak na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług posługiwać się znakiem towarowym w celu reklamy zabronić używania przez osoby trzecie w obrocie gospodarczym znaku towarowego identycznego do zarejestrowanego w odniesieniu do identycznych towarów lub usług 2. nie może: zakazać oferowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu towarów oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, jeśli sam uprawniony (lub za jego zgodą) wprowadził te towary do obrotu na terytorium RP zakazać importu oraz innych działań dotyczących towarów oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą (wyjątek) po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan tych towarów 14

15 3.7. KORZYŚCI Z ZAREJESTROWANIA ZNAKU TOWAROWEGO 3. nie może zakazywać używania przez inne osoby w obrocie: ich nazwisk lub adresu oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi pod warunkiem, że to używanie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach (tak stwierdził m.in. ETS w wyroku z dnia r. w sprawie The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd O (C-228/03) 4. w razie naruszenia praw do znaku towarowego uprawniony może dochodzić swoich praw od naruszyciela a) odpowiedzialność cywilna przykładowe roszczenia: zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, odszkodowanie, przeprosiny b) odpowiedzialność karna przykładowe czyny karalne: kopiowanie towarów, oznaczenie towarów podrobionym znakiem towarowym c) postępowanie przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi przykłady: zarejestrowanie jako znaku towarowego oznaczenia, które narusza prawa innych osób 15

16 3.8. ZGŁOSZENIE ZNAKU TOWAROWEGO KRAJOWEGO obowiązek zgłaszającego wskazania na jakich towarach i usługach ma być chroniony zgłaszany znak towarowy - ochrona znaków towarowych dotyczy konkretnych towarów i usług i związana jest ściśle z daną klasą (wyjątek znaki powszechnie znane i renomowane) Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług tzw. klasyfikacja nicejska Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych: dodatkowa klasyfikacja tzw. Klasyfikacja Wiedeńska, za pomocą której klasyfikuje się znaki towarowe, które zawierają elementy obrazowe zgłoszenie znaku towarowego: osobiście lub przez pełnomocnika wzór formularza dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego. 16

17 3.9. UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY PRZEZ URZĄD PATENTOWY Czy oznaczenie, które nie jest zarejestrowane jako znak towarowy podlega ochronie? 1. nie zarejestrowany znak towarowy podlega m.in. ochronie przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących ochrony firmy przedsiębiorcy lub ochrony dóbr osobistych, a także ochronie przewidzianej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub w prawie autorskim l Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2012 r. II FSK 670/2011 (Lexis.pl nr ): wykorzystywanie nie zarejestrowanego znaku towarowego, na który nie udzielono prawa ochronnego, stanowi wykonywanie określonych czynności faktycznych, realizację stanu faktycznego, które nie są objęte prawem do tego znaku, w terminologii ustawy - Prawo własności przemysłowej nazywanego prawem ochronnym na znak towarowy. Nie zarejestrowany znak towarowy nie jest wprawdzie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej, jednakże wynikać może ona nie z prawa do znaku, ale z ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej, w tym deliktowej, jeżeli, poprzez działania w obszarze stanu faktycznego istnienia i wykorzystywania tego znaku, podmiotowi zaliczającemu znak do swego przedsiębiorstwa zostanie wyrządzona szkoda. 17

18 3.10. OCHRONA OZNACZENIA NIEZAREJESTROWANEGO 2. używacz uprzedni - osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. (art.160 ust 1 p.w.p.) o prawo do bezpłatnego używania podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem (art. 160 ust. 2 p.w.p.) o przesłanki wyznaczające pojęcie używacza uprzedniego (Du Vall Michał, Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Monografia. Prawo własności przemysłowej, wyd. 2011): lokalny charakter prowadzonej działalności i jej niewielki rozmiar używane przez lokalnego przedsiębiorcę musi być identyczne lub podobne do znaku towarowego później zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu używanie musi mieć miejsce wcześniej niż nabycie prawa z rejestracji i powinna je cechować dobra wiara 18

19 19

20 20

21 21

22 4.2. PRZYKŁADOWE NARUSZENIA ZWIĄZANE Z DOMENAMI 22

23 4.3. DOMENY INTERNETOWE. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 23

24 24

25 5.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Najczęściej spotykane sytuacje w których podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną ponosi odpowiedzialność w zakresie własności intelektualnej (w tym IT): 1. naruszenie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogę elektroniczną: elementy obowiązkowe nie spełniają wymagań wynikających z w/w ustawy lub regulacji szczególnych np. przepisów konsumenckich (regulamin sklepu internetowego/portalu, polityka prywatności, imprimatur) 2. naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych: brak uregulowania sytuacji prawnej strony internetowej (grafika, program do obsługi strony, logo) kopiowanie tekstów znajdujących się na innych stronach internetowych brak uregulowanej sytuacji prawnej do zdjęć znajdujących się na stronie brak uprawnienia do umieszczenia utworów audiowizualnych, oprogramowania 3. naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej: wizerunek np. poprzez umieszczenia zdjęcia innej osoby dobre imię 25

26 5.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4. naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego (to zagadnienie było omówione w związku ze znakami towarowymi) 5. naruszenie zasad uczciwej konkurencji podobieństwo grafiki do konkurencji, które może wprowadzić w błąd odbiorców nieuprawnione korzystanie z cudzej renomy 26

27 5.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Zakres odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi hostingu (art. 14 u.o.ś.u.d.e.) w przypadku bezprawności danych lub związanej z nimi działalności uprawniony bądź urząd może zgłosić naruszenie podmiotowi świadczącemu usługi hostingu podmiot świadczący usługę hostingu uzyskując wiarygodną wiedzę o bezprawnych naruszeniach w/w praw powinien niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia podmiot świadczący usługę powinien niezwłocznie zawiadomić usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do dostępu do treści naruszających prawo w przypadku nie wykonania w/w obowiązku operator będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 14 ust. 1 u.o.ś.u.d.e.) W sytuacji gdy, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną posiada wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze działalności odbiorców lub bezprawnym charakterze danych, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności albo że po uzyskaniu takich wiadomości nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, to będzie ponosił odpowiedzialność ( ETS w wyroku 12 lipca 2011 r., sprawa C-324/09 L'Oréal i in. v. ebay) 27

28 6. OCHRONA PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE 28

29 6.1. PRAWO AUTORSKIE. PODSTAWOWE INFORMACJE 29

30 6.2 PRAWA AUTORSKIE WBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 30

31 6.3. PRAWA AUTORSKIE WBRANE ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 31

32 BIBLIOGRAFIA Wybrana bibliografia: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Warszawa 2011 Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2013 Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Laskowska, A. Kuźnicka i in., Warszawa 2013 Prawo do firmy i jego ochrona, R. Skubisz, Państwo i Prawo, 2003, nr 1 Funkcje znaku towarowego, R. Skubisz, w: Księga pamiątkowa z okazji osiemdziesięciolecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001 Prawo własności przemysłowej, M. Du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Warszawa 2011 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw, W. Chomiczewski, Warszawa 2011 Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, Błońska Barbara, LexisNexis2014 Ochrona znaków towarowych w Internecie, J.R. Antoniuk, Warszawa 2006 Prawo Internetu, D. Kasprzycki, P. Litwiński, P. Podrecki i in., Warszawa,

33 33

Domena jako znak towarowy

Domena jako znak towarowy Domena jako znak towarowy Krzysztof Wąs, 23 październik 2009 Domena stanowi element adresu internetowego, który identyfikuje komputer (host) podłączony do Internetu. W technicznym aspekcie domena jest

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XXII GWzt 27/12 Dnia 15 listopada 2012 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych w składzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211 USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi

Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi Redakcja Witold BIAŁY Michał ZASADZIEŃ Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi GLIWICE 2013 RECENZENCI: doc. Ing František HELEBRANT, CSc. dr Sabina

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych

Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ochrona własności intelektualnej

ochrona własności intelektualnej ochrona własności intelektualnej Warszawa, wrzesień 2012 Spis treści Znaki, patenty i czerwone podeszwy... 2 Zakres powództwa trzeba dobrze przemyśleć... 3 Prawa własności intelektualnej krótki przewodnik...

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Warszawa, dnia 13 marca 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa e-mail: dwin@mkidn.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies

PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies PUŁAPKI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ case studies Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Katowice, 5 marca 2013 Czym jest własność intelektualna? TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online

Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Izabela Kowalczuk Nr albumu: 208 697 Znak towarowy w reklamie kontekstowej online Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Zmieniono następujące definicje: BOK PPUC: Dane Klienta: Envelo: Moje konto: neoznaczek: Klient: Biuro Obsługi Klientów Poczta Polska Usługi Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W

1. C-I z siedzibą w B (Węgry) 2. SSL sp. z o. o. z siedzibą w W Sygn. akt XXII GWzt 3/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 30 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w WXXII Wydział - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Poprawne załozėnie e-sklepu dla zwie kszenia efektywności jego funkcjonowania. Autor: Beata Marek

Poprawne załozėnie e-sklepu dla zwie kszenia efektywności jego funkcjonowania. Autor: Beata Marek Poprawne załozėnie e-sklepu dla zwie kszenia efektywności jego funkcjonowania. Autor: Beata Marek Konferencja II dni Forum E-biznesu, 20.05.2011 1. Tytułem wste pu. Osoby, które decydują się na otworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2013 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII Spis treści Wstęp Bartosz Łuć Krótko o prawie str. 2 Opracowania prawnicze

Bardziej szczegółowo