KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek Dietetyka Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego moduł/przedmiot: Kontakt (tel./ ): ul. Mieszka I-go 4B Białystok tel/fax.: (85) Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Osoba(y) prowadząca(e) Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi Poziom studiów: dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska mgr Diana Wasiluk 1. Znajomość zagadnień z zakresu żywienia człowieka, żywienia w zdrowiu i chorobie. 2. Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia w/w przedmiotów. I stopnia (licencjackie) X II stopnia (magisterskie) Rodzaj studiów: stacjonarne X niestacjonarne Rok studiów I II X III Semestr studiów: X 5 6 Nazwa modułu/przedmiotu: Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne ECTS 4 Kod modułu Typ modułu/ przedmiotu: Obowiązkowy X fakultatywny Rodzaj modułu/ przedmiotu: Kształcenia ogólnego podstawowy kierunkowy/profilowy X inny Język wykładowy: polski X obcy Miejsce realizacji : ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH - FORMA KSZTAŁCENIA Wykład 30 Seminarium 30 Ćwiczenia 30 PRAKTYK ZAWODOWYCH - Liczba godzin

2 Samokształcenie 30 Laboratorium - E-learning - Zajęcia praktyczne - Praktyki zawodowe - Inne - RAZEM 120 Założenia i cel przedmiotu: Zapoznanie studenta z dietami niekonwencjonalnymi, ich założeniami, wadami i zaletami. Rozwijanie umiejętności i postaw służących zdrowiu. Przygotowanie studenta do samodzielnego wdrażania działań dietetycznych. Opis przedmiotu: Metody dydaktyczne Narzędzia dydaktyczne Wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia, obserwacja, opis przypadku, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza literatury Formy pracy: praca indywidualna, w parach, w grupach Komputer, rzutnik multimedialny, tablice, albumy, kalkulatory, plansze MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA, METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ. Symbol i numer przedmiotowego efektu kształcenia Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: WIEDZA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: Formujące *** Podsumowujące ** Forma zajęć dydaktycznych* wpisz symbol K_W09 K_W17 Zna i potrafi zaplanować żywienie dostosowane do określonych etapów rozwoju człowieka. Zna i potrafi wprowadzać zasady zdrowego żywienia oraz prawidłowego stylu życia, zna czynniki i następstwa nieprawidłowego odżywiania. M1P_W02 M1P_W03 M1P_W05 M1P_W06 Ocena przygotowan ia do zajęć Ocena przygotowan ia do zajęć Egzamin pisemny - student generuje odpowiedź Egzamin pisemny - student generuje odpowiedź W, S, Ć W, S, Ć UMIEJĘTNOŚCI

3 K_U11 Stosuje prawidłowy dobór surowców i produktów oraz odpowiednią technikę do sporządzania potraw używanych w dietoterapii. M1P_U01 M1P_U02 Obserwacja pracy studenta Realizacja zleconego zadania Ć K_U12 Oblicza wartość odżywczą i energetyczną diet zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. M1P_U08 K_U13 Określa wartość odżywczą i energetyczną diet. M1P_U06 M1P_U08 M1P_U10 Obserwacja pracy studenta Obserwacja pracy studenta Realizacja zleconego zadania Realizacja zleconego zadania Ć Ć KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY K_K03 Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności M1P_K01 Obserwacja pracy studenta Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyc iela prowadzącego * FORMA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka zawodowa; METODY WERYFIKACJI OSIĄGNĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA **przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy) Egzamin pisemny student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) Egzamin z otwartą książką Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ - egzamin zorganizowany w postaci stacji z określonym zadaniem do wykonania /stacje z chorym lub bez chorego, z materiałem klinicznym lub bez niego, z symulatorem, z fantomem, pojedyncze lub sparowane, z obecnością dodatkowego personelu, wypoczynkowe/ Mini-CEX (mini clinical examination) Realizacja zleconego zadania Projekt, prezentacja Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych / postaw: Esej refleksyjny Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego Ocena 360 (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników) Ć

4 Samoocena ( w tym portfolio) ***PRZYKŁADY METOD FORMUJĄCYCH Obserwacja pracy studenta Test wstępny Bieżąca informacja zwrotna Ocena aktywności studenta w czasie zajęć Obserwacja pracy na ćwiczeniach Zaliczenie poszczególnych czynności Zaliczenie każdego ćwiczenia Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym Ocena przygotowania do zajęć Dyskusja w czasie ćwiczeń Wejściówki na ćwiczeniach Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń Zaliczenia cząstkowe Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów Zaliczenie wstępne Opis przypadku Próba pracy NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS) Forma nakładu pracy studenta Obciążenie studenta (h) (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów) Udział w wykładach (wg planu studiów) 30 Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów) 30 Udział w seminariach (wg planu studiów) 30 Udział w konsultacjach związanych z zajęciami Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) - (wg planu studiów) Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 8 Samodzielne przygotowanie do seminariów 8

5 Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd. Przygotowanie do zajęć praktycznych Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie 14 Sumaryczne obciążenie pracy studenta 120 Godziny ogółem Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 4 TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ: Liczba godzin WYKŁADY ĆWICZENIA 30 godz. w tym: 1. Wegetarianizm. 4,3 2. Makrobiotyka. 2,15 3. Dieta śródziemnomorska. 2,15 4. Dieta DASH - dieta w nadciśnieniu. 2,15 5. Dieta ketogenna. 2,15 6. Dieta odpornościowa. 2,15 7. Diety niekonwencjonalne. 4,2 8. Terapie alternatywne w chorobach nowotworowych. 2,15 9. Leczenie głodem. 2, Zestawianie pokarmów - dieta Shelton a. 2, Substancje słodzące i żywność niskoenergetyczna. 2, Nutraceutyki, żywność wygodna i funkcjonalna. 30 godz. w tym: 1. Żywność wygodna oraz jej zastosowanie w praktyce. 2,3 2. Żywność funkcjonalna, żywność lecznicza zastosowanie w praktyce. 2,3 3. Planowanie diety odchudzającej z zastosowaniem biologicznie aktywnych składników żywności 2,3 wspomagających redukcję masy ciała. 4. Żywność wzbogacona i jej zastosowanie w dietetyce. 2,3 5. Planowanie sposobu żywienia w diecie ryżowej, diecie ziemniaczanej. 2,3 6. Zastosowanie diet odchudzających zgodnych z grupą krwi w praktyce. Żywność wzbogacona i jej 2,3 zastosowanie w dietetyce. 7. Planowanie sposobu żywienia z zastosowaniem diety Cambridge. 2,4 8. Układanie zestawów potraw z wykorzystaniem produktów zalecanych w dietach kolorowych. 2,3

6 SEMINARIA 9. Opracowanie jadłospisu diety odchudzającej wg. założeń diety śródziemnomorskiej z wykorzystaniem 2,3 produktów komercyjnych. 10. Planowanie sposobu żywienia w diecie ograniczającej laktozę. 2,3 11. Ułożenie programu zdrowego odżywiania. 2,3 12. Analiza jadłospisów różnych diet niskowęglowodanowych ( dieta Atkinsa, dieta Dukana, Cykliczna 2,3 dieta ketogeniczna, dieta dr Lutza, dieta Kwaśniewskiego, dieta dr Ellisa, dieta niskocukrowa). 13. Analiza jadłospisów różnych diet niekonwencjonalnych: dieta szwedzka, dieta hollywoodzka, dieta 2,3 francuska, dieta hinduska, dieta japońska, dieta na surowo, dieta kopenhadzka, dieta kosmonautów, dieta księżycowa. 30 godz. w tym: 1. Żywność wygodna w dietetyce. 2,3 2. Żywność funkcjonalna i żywność lecznicza. 2,3 3. Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcję masy ciała. 2,3 4. Żywność wzbogacona i suplementy diety. 2,3 5. Niekonwencjonalne diety odchudzające: dieta ryżowa, dieta ziemniaczana, dieta makaronowa, dieta 2,3 jogurtowa, dieta mleczna, dieta chronometryczna, dieta kapuściana. 6. Diety zgodne z grupą krwi 0, A, B, AB. 2,3 7. Niekonwencjonalne diety odchudzające: dieta Diamondów, dieta dr Haya, dieta Montignac, dieta 2,4 Budwig, dieta Cambridge, dieta Gersona, dieta Andersona, dieta makrobiotyczna. 8. Diety kolorowe: dieta żółta, dieta zielona, dieta fioletowa, dieta czerwona, dieta błękitna. 2,3 9. Dieta śródziemnomorska z zastosowaniem produktów komercyjnych. 2,3 10. Diety w promocji zdrowego trybu życia, zapobiegające chorobom: dieta bez dodatków chemicznych, 2,3 dieta w leczeniu kandydozy, dieta bezglutenowa, dieta ograniczająca laktozę, dieta niskosodowa, dieta oczyszczająca. 11. Program zdrowego odżywiania. 2,3 12. Diety niskowęglowodanowe: dieta Atkinsa, dieta Dukana, Cykliczna dieta ketogeniczna, dieta dr Lutza, 2,3 dieta Kwaśniewskiego, dieta dr Ellisa, dieta niskocukrowa. 13. Diety niekonwencjonalne: dieta szwedzka, dieta hollywoodzka, dieta francuska, dieta hinduska, dieta japońska, dieta na surowo, dieta kopenhadzka, dieta kosmonautów, dieta księżycowa. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE SAMOKSZTAŁCEN IE LITERATURA PODSTAWOWA 1. Świderski F. Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo -Techniczne WNT ,3

7 2. Whitney C., Adamo J. P., Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi. Wyd. Mada Rodriguez J. C., Najsłynniejsze diety. Imprint Dukan P., Metoda doktora Dukana. Wydawnictwo Otwarte McGovern S. G. 20 sposobów na odchudzanie. Wyd. Rea, Błaszczyn M.: Dieta Życia. Wyd. Spar, Warszawa Błaszczyn M.: Jedzta co chceta. Oficyna Wydawnicza Rytm. Warszawa Błaszczyn M.: Styl Życia Diety życia ciąg dalszy. Wyd. Przyjaciółka sp. z o.o. Oferta dla każdego. Warszawa Kowalewska B.: Kuchnia makrobiotyczna. Wydawnictwo WATRA, Warszawa, Kushi M., Kushi A.: Wielka Księga makrobiotycznego odżywiania i sposobu życia. Wydawnictwo SPAR i VEGA, Warszawa, Celejowa I.: Mody i diety w żywieniu. Kompendium wiedzy o żywności i żywieniu. Oficyna wydawnicza Szczepan Szymański, Warszawa, Olko S.: Makrobiotyka w polskiej kuchni. Wydawnictwo Książka i Wiedza". Warszawa, UZUPEŁNIAJĄCA 1. Krawczyński M., Probiotyki, prebiotyki żywność funkcjonalna w praktyce pediatry i lekarza rodzinnego. Przew. Lek 2003, 6, 2, Stańczak A., Ochocki Z., Żywność funkcjonalna i nutraceutyki. Bromat. Chem. Toksyksykol. XXXVI, 2003, 3, Waszkiewicz B. Robak, F. Swiderski, P. Serafin. Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcje masy ciała./cz. II. Mechanizmy działania. Przemysł Spożywczy Cz. I.: 7/2007, 28-30; Cz. II.:8/2007, Ksiądzyna D., Lubczyńska Kowalska W.: Krytyczny przegląd najpopularniejszych diet niekonwencjonalnych. Polska Medycyna Rodzinna, 2003, 5, 1, Czerwionka Szaflarska M., Adamska I., Rytarowska A.: Diety wegetariańskie korzyści i zagrożenia. Pediatria Polska, 2005, 80, 5, Hozyasz K. Zawartość i biodostępność witamin i pierwiastków śladowych w dietach wegetariańskich. Medycyna Rodzinna, 2000, 3, Strucińska M.: Dieta wegetariańska matki karmiącej piersią w świetle zaleceń żywieniowych. Roczn. PZH, 2002, 53, 1, Kardasz M., Pawłowska D.: Dyskusyjne metody terapii alternatywnej u osób z chorobą nowotworową. Nowa Medycyna, 2008, 15, 2, Kardasz M., Pawłowska D.: Dieta ketogenna jako terapia w lekoopornej dziecięcej epilepsji. Nowa Pediatria, 2009,3, Jakimowicz-Kliein B.: Dieta odpornościowa. Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław Jarosz M., Respondek W.: Nadciśnienie tętnicze. Porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne część 3. Wydawnictwo PWN.

8 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (opisowe, procentowe, punktowe, inne..formy oceny do wyboru przez wykładowcę) EFEKTY NA OCENĘ 3 NA OCENĘ 3.5 NA OCENĘ 4 NA OCENĘ 4.5 NA OCENĘ 5 KSZTAŁCENIA Wyżej wymienione 3,0-3,4 3,5-3,9 4,0-4,49 4,5-4,79 4,8 5,0 formujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia oceniono systemem średniej ocen WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Podsumowujące metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia K_W09, K_W17 (wiedza) oceniono metodą: Egzamin pisemny - student generuje odpowiedź Czas trwania egzaminu 60 minut Liczba pytań egzaminacyjnych - 5 Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie odpowiedzi na 60% pytań egzaminacyjnych Średnia z ocen za 5 pytań egzaminacyjnych < 2,9 niedostateczny (2,0) 3,0-3,4 dostateczny (3,0) 3,5-3,9 dość dobry (3,5) 4,0-4,49 dobry (4,0) 4,5-4,79 ponad dobry (4,5) > 4,8 bardzo dobry (5,0) Efekty K_U11, K_U12, K_U13 (umiejętności) oceniane są metodą Realizacji zleconego zadania Kryterium uzyskania oceny pozytywnej prawidłowe wykonanie zadania Efekt K_K03 (kompetencje) oceniane są metodą Przedłużonej obserwacji przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I pozytywny wynik końcowego egzaminu X egzamin teoretyczny pisemny egzamin teoretyczny ustny egzamin praktyczny zaliczenie

9 Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy /współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe Data, PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA mgr Diana Wasiluk. Data sporządzenia sylabusa AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU Data.

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo