Model Keynesa. Makroekonomia. Edyta Ropuszyńska-Surma 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model Keynesa. Makroekonomia. Edyta Ropuszyńska-Surma 1"

Transkrypt

1 Model Keynesa Makroekonomia Edyta Ropuszyńska-Surma 1

2 Zwróć uwagę na: Funkcje: konsumpcji, inwestycji, oszczędności. Wielkości autonomiczne, Krańcowa skłonność do konsumpcji, krańcowa skłonność do oszczędności, Równowaga i nierównowaga w gospodarce, Mnożnik i efekt mnożnikowy, Akcelerator, efekt akceleratora. Paradoks zapobiegliwości Edyta Ropuszyńska-Surma 2

3 Przesłanki akceptacji ekonomii keynesowskiej ( ) Rynki nie są zrównoważone, nie ma pełnego zatrudnienia (por. poglądy klasyków), Wielki Kryzys (Great Depression): Globalny spadek produkcji (PKB), Długotrwałe bezrobocie, inflacja Edyta Ropuszyńska-Surma 3

4 Ekonomia klasyczna a keynesizm Rozwijała się do 1930, Przedmiot analizy indywidualna firma i konsument Ceny elastyczne ( giętkie ) (poglądy Smitha; prawo Saya) Od okresu Wielkiego kryzysu Przedmiot analizy: DN, fluktuacje w gospodarkach, bezrobocie, inflacja, Ceny sztywne ( lepkie ) Edyta Ropuszyńska-Surma 4

5 Ceny wg Keynesa Keynes uważa, że płace i ceny są bardzo nieelastyczne, szczególnie w kierunku ich obniżania. Tak więc nie sądził on aby zmiany ceny i stóp procentowych mogły naprowadzić gospodarkę na drogę pełnego zatrudnienia. Edyta Ropuszyńska-Surma 5

6 Wydatki i produkcja wg Keynesa To wydatki indukują produkcję (są motywacją dla firm do dostarczania dóbr i usług) Wniosek im mniejsze wydatki, tym mniejsza produkcja Edyta Ropuszyńska-Surma 6

7 Zagregowana produkcja i zagregowany dochód (Y) Zagregowana produkcja jest to suma dóbr i usług wytworzonych (lub dostarczonych) w gospodarce w określonym czasie. Zagregowany dochód jest to suma dochodów uzyskanych przez wszystkie czynniki produkcji w określonym czasie. Edyta Ropuszyńska-Surma 7

8 Dochód gospodarstw domowych (simply model) Cały dochód gospodarstw domowych jest albo wydany na konsumpcję albo zaoszczędzony (w gospodarce, w której nie ma podatków). Edyta Ropuszyńska-Surma 8

9 Zagregowana produkcja i zagregowany dochód (Y) Zagregowana produkcja (dochód) (Y) jest połączonym terminem użytym dla przypomnienia o dokłądnej równości między zagregowaną produkcją i zagregowanym dochodem. Gdy mówimy o produkcji (Y), mamy na myśli wartości realne produkcji a nie nominalne. Produkcja oznacza ilości wytworzone dóbr i usług, a nie odnosi się do ilości pieniądza w cyrkulacji. Edyta Ropuszyńska-Surma 9

10

11 Wyjaśnienie zachowań wydawania dochodów Co określa konsumpcję gospodarstw? 1. Dochód gospodarstwa 2. Zamożność gospodarstwa 3. Stopy procentowe 4. Oczekiwania gospodarstw odnośnie przyszłości Keynes uważa, że konsumpcja gospodarstw jest wprost zależna od ich dochodów. Edyta Ropuszyńska-Surma 11

12 Przykładowe hipotezy dotyczące przyczyn wielkości wydatków konsumpcyjnych / oszczędzania 1. Hipoteza dochodu absolutnego (J.M. Keynes), 2. Hipoteza dochodu relatywnego (J.S. Duesenberry), 3. Hipoteza dochodu permanentnego (M. Friedman), 4. Hipoteza cyklu życia (Albert Ando, Franco Modigliani) 5. Efekt majątkowy / efekt bogactwa (A.C. Pigou). Edyta Ropuszyńska-Surma 12

13 Hipoteza dochodu absolutnego (John Maynard Keynes), Y( ) C ( ) Jednak wydatki gospodarstw domowych (konsumpcja) rosną coraz wolniej, tzw. malejąca skłonność do konsumpcji Edyta Ropuszyńska-Surma 13

14 Hipoteza dochodu relatywnego (względnego)(the relative-income hypothesis) (J.S. Duesenberry), Bieżąca konsumpcja nie zależy tylko od bieżącego dochodu, ale również od historii dochodu. Istotny wpływ na poziom wydatków konsumpcyjnych mają grupy odniesienia (np. znajomi, sąsiedzi). Edyta Ropuszyńska-Surma 14

15 Efekt rygla (efekt zapadki) C=0,8*Yd C E' E1 E'' E2 E3 C Yd Edyta Ropuszyńska-Surma 15

16 Efekt rygla /efekt zapadki/ - jeżeli dochód realny się zmniejsza, to konsumenci chcąc zachować dotychczasowy poziom wydatków (standardu życia) utrzymują, przez pewien czas, ten sam poziom wydatków (w tym struktury spożycia). Zjawisko rygla charakteryzuje się sekwencyjnością, występuje: efekt szoku efekt oswojenia (por. wykład z mikroekonomii; temat: Popyt nietypowe zachowania konsumentów, np.: paradoks Veblena; Giffena, efekt zapadki). Edyta Ropuszyńska-Surma 16

17 Hipoteza dochodu permanentnego (Miltona Friedmana) Jednostki traktują różnie dochód stały i dochód tymczasowy (extra) Jednostki oszczędzają więcej (konsumują mniej), jeżeli dochody extra rosną (dochody z dodatkowej pracy; dochody z zaangażowania kapitału na giełdzie, itp.). Jedna z teorii przewidującego konsumenta Edyta Ropuszyńska-Surma 17

18 Hipoteza cyklu życia (Albert Ando, Franco Modigliani) Jednostki wyrównują konsumpcję w ciągu całego życia (długookresowe plany konsumpcji) Oszczędności rosną i maleją wraz z S wiekiem (istotne są wahania dochodu). 0 Age Jedna z teorii przewidującego konsumenta Edyta Ropuszyńska-Surma 18

19 Efekt majątkowy/bogactwa (Arthur Cecil Pigou) Większy majątek implikuje większe wydatki konsumpcyjne Edyta Ropuszyńska-Surma 19

20 Funkcja konsumpcji gospodarstw domowych wg Keynesa Relacja między konsumpcja a dochodem jest nazywana funkcją konsumpcji. Funkcja konsumpcji indywidualnego gospodarstwa pokazuje poziom konsumpcji dla każdego poziomu dochodu gospodarstwa. Edyta Ropuszyńska-Surma 20

21 Funkcja konsumpcji gospodarstw domowych Upraszczając, załóżmy że punkty agregowanej konsumpcji względem agregowanego dochodu leżą wzdłuż linii prostej. C = a + by Nachylenie funkcji konsumpcji (b) nosi nazwę krańcowej skłonności do konsumpcji [marginal propensity to consume (MPC)], lub udział w zmianie dochodu. 0 < b < Edyta Ropuszyńska-Surma 21 1

22 C KSK = Y KSK (MPC) a PSK (APC) Stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu nazywamy krańcową skłonnością do konsumpcji (KSK) KSK = C Y Przeciętna skłonność do konsumpcji (PSK) jaka część dochodu przeznaczona jest na konsumpcję. PSK = C Y Edyta Ropuszyńska-Surma 22

23 Funkcja konsumpcji gospodarstw domowych C = Y Dla dochodu narodowego równego zero, konsumpcja wynosi $100 billion (a). Dla każdych $100 billion wzrostu dochodu ( Y), konsumpcja wzrasta o $75 billion ( C). Edyta Ropuszyńska-Surma 23

24 Funkcja konsumpcji uzyskana z równania C = Y DOCHÓD, Y KONSUMPCJA , Edyta Ropuszyńska-Surma 24

25 Konsumpcja i oszczędności Ponieważ są tylko dwie możliwości zadysponowania dochodem: konsumpcja lub oszczędności, część dodatkowego dochodu, która nie została skonsumowana jest częścią zaoszczędzoną. Część przyrostu [zmiany] dochodu która jest zaoszczędzona nazywa się marginalną skłonnością do oszczędzania (MPS marginal propensity to save). MPC+MPS = 1 Ponieważ wiemy jaka wielkość konsumpcji jest rezultatem określonego poziomu dochodu, znamy tym samym jakie duże będą oszczędności. Zatem, S Y C Edyta Ropuszyńska-Surma 25

26 Przeciętna skłonność do oszczędzania Przeciętna skłonność do oszczędzania (PSO) jest to część dochodu przeznaczana przez konsumenta na oszczędności (UWAGA!!! NIE MYL Z KSO). PSO wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. PSO = S Y Edyta Ropuszyńska-Surma 26

27 C DOCHÓD, Y Funkcja oszczędności = Y S Y C KONSUMPCJA, C (ALL IN BILLIONS OF DOLLARS) OSZCZĘDN OŚCII S , Edyta Ropuszyńska-Surma 27

28 Funkcja oszczędności S Pl = KSO Y d Gdzie: Spl oszczędności planowane KSO Krańcowa skłonność do oszczędzania Yd dochód do dyspozycji Ca konsumpcja autonomiczna C a Edyta Ropuszyńska-Surma 28

29 Planowane inwestycje (I) Inwestycje trwałe = inwestycje rzeczowe: Majątek trwały (przedsiębiorstwa), Mieszkania (gospodarstwa domowe), zapasy. Jeden komponent inwestycji zapasy jest częściowo determinowany przez decyzje gospodarstw odnośnie zakupów, które to nie są pod pełną kontrolą firm. Zmiana zapasów = produkcja sprzedaż Edyta Ropuszyńska-Surma 29

30 Planowane inwestycje (I) Załóżmy, że planowane inwestycje są stałe, One nie ulegają zmianie gdy dochody rosną lub maleją. Gdy zmienna, tak jak planowane inwestycje, nie jest zależna od stanu gospodarki, wtedy mówimy, że jest to zmienna autonomiczna. Edyta Ropuszyńska-Surma 30

31 Planowane zagregowane wydatki (AE) Aby określić planowane zagregowane wydatki (AE), dodajemy wydatki konsumpcyjne (C) do planowanych inwestycji (I) ma każdym poziomie dochodu. Edyta Ropuszyńska-Surma 31

32 Równowaga produkcji i dochodów W makroekonomii równowagą na rynku dóbr jest punkt w którym planowane zagregowane wydatki są równe zagregowanej produkcji. Edyta Ropuszyńska-Surma 32

33 Równowaga produkcji i dochodów Zagregowana produkcja Y zagregowane planowane wydatki AE = C + I równowaga: Y = AE, or Y = C + I Stany nierównowagi w gospodarce: Y > C + I Zagregowana produkcja > planowane zagreegowane wydatki Aktualne inwestycje są większe niż inwestycje zaplanowane (nieplanowane zapasy, tj. I pl <S pl). C + I > Y planowane wydatki > produkcja inwestycje są mniejsze niż planowane. (dezinwestycje, jeżeli nie ma zapasów przymusowe oszczędności, tj. I pl >S pl Edyta Ropuszyńska-Surma 33

34 Dostosowanie zapasów Edyta Ropuszyńska-Surma 34

35 Grafik planowanych wydatków. C = Y I = 25 Grafik planowanych wydatków i znajdowanie punktu równowagi. Liczby w kol. 2 bazują na równaniu C = Y. (1) (2) (3) (4) (5) (6) PRODUKCJA (DOCHÓD) (Y) KONSUMPCJA (C) PLANOWANE INWESTYCJE PLANOWANE WYDATKI (AE) C + I NIEPLANO WANA ZMIANA ZAPASÓW Y (C + I) RÓWNOWAG A? (Y = AE?) No No No Yes No No Edyta Ropuszyńska-Surma 35 1, No

36 Znajdowanie równowagi algebraicznie (1) (2) (3) Y = C + I C Y = Y I = 25 Podstawiając (2) oraz (3) do (1) otrzymamy: = Y + 25 Y = Y + 25 Jest tylko jedna wartość Y dla której równanie jest prawdziwe. Możemy to znaleźć przez przekształcenie wyrażeń: Y.75Y = Y.75Y = Y = Y = = Edyta Ropuszyńska-Surma 36

37 Oszczędności/Inwestycje Przybliżenie do równowagi Oszczędzanie jest wyciekiem ze strumienia wydatków. Jeżeli planowane inwestycje są dokładnie równe oszczędnościom, wtedy planowane zagregowane wydatki są dokładnie równe zagregowanej produkcji. W gospodarce jest równowaga. Edyta Ropuszyńska-Surma 37

38 S = I przybliżenie równowagi Zagregowana produkcja będzie równa planowanym zagregowanym wydatkom tylko wtedy gdy oszczędności są równe planowanym inwestycjom (S = I). Edyta Ropuszyńska-Surma 38

39 Efekty wywołane zmianą inwestycji: Efekt popytowy inwestycji polega na tym, że inwestycje powodują wzrost popytu na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne z chwilą rozpoczęcia inwestycji. Efekt podażowy inwestycji polega na tym, że inwestycje przyczyniają się do powiększenia możliwości kreowania podaży dóbr poprzez rozbudowę zdolności wytwórczych gospodarki. Efekt mnożnika Edyta Ropuszyńska-Surma 39

40 Zasadę mnożnika po raz pierwszy sformułowali Kahn i Keynes. Istotnym założeniem przy rozpatrywaniu zasady mnożnika jest występowanie w gospodarce stanu niepełnego wykorzystania czynników wytwórczych, a więc istnienia: bezrobocia, rezerw aparatu wytwórczego. W celu uruchomienia rezerw musi pojawić się pewien impuls, o charakterze autonomicznym, np.: inwestycje, wydatki rządowe, eksport netto. Edyta Ropuszyńska-Surma 40

41 Mnożnik inwestycyjny Mnożnik Mnożnik inwestycyjny m i jest to współczynnik określający o ile wzrośnie dochód (Y) (=poziom produkcji) w stanie równowagi, w wyniku zrealizowania nowych inwestycji (I). A więc m i jest liczbą, która jest równa stosunkowi zapewniającej utrzymanie krótkookresowej równowagi zmiany wielkości produkcji Y, do będącej jej przyczyną początkowej zmiany wydatków I, czyli wydatków o charakterze autonomicznym. Edyta Ropuszyńska-Surma 41

42 Mnożnik ogólnie m = Y A A wydatki autonomiczne, do których zalicza się C a, I, G, X Edyta Ropuszyńska-Surma 42

43 Mnożnik Wartość mnożnika zależy od nachylenia linii planowanych zagregowanych wydatków. Krańcową skłonność do oszczędzania zapisujemy jako: S MPS = Y Ponieważ S musi być równe I aby równowaga została przywrócona, możemy podstawić I za S i rozwiązać: MPS I = Y multiplier zatem, Y = I 1 MPS 1 MPS 1, lub multiplier = 1 MPC Edyta Ropuszyńska-Surma 43

44 Mnożnik Po wzroście planowych inwestycji punkt równowagi przesuwa się w prawo. I = 25 powoduje wzrost produkcji o 100. Edyta Ropuszyńska-Surma 44

45 Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 pozostałe Mnożnik Dodatkowy dochód (dolary 1,000, , , , , ,219 Dodatkowa konsumpcja (dolary) 750, , , , , ,914 Total 4,000,000 3,000,000 Dodatkowy dochód jest albo wydawany albo oszczędzany Marginalna skłonność do konsumpcji 75% = 3/4). Marginalna skłonność do konsumpcji Tutaj $1,000,000 jest wydawane, otrzymywane jako zapłata, oszczędzane i wydawane, etc. Ostatecznie, $4 miliony zostały wydane w gospodarce. 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Edyta Ropuszyńska-Surma 45

46 Wyższa KSK oznacza większy mnożnik KSK 9/10 4/5 3/4 2/3 1/2 1/3 Wartość mnożnika Gdy KSK wzrasta to coraz więcej pieniędzy z każdego inicjującego wydatku jest wydawane (i również otrzymywane jako zapłata i znów wydawane etc.). W efekcie dla wyższej KSK, otrzymujemy wyższy mnożnik, stosownie do poniższego równania (por. ciąg geometryczny, gdzie g <1: 1 m = 1 - KSK Edyta Ropuszyńska-Surma 46

47 Mnożnik W dzisiejszej rzeczywistości gospodarki amerykańskiej wartość mnożnika wynosi 1,4. Tak więc, wzrost autonomicznych wydatków o $10 mld powoduje wzrost PKB w wysokości $14 mld. $10 mld są to wydatki pierwotne; $ 4 mld - są to wydatki wtórne. Edyta Ropuszyńska-Surma 47

48 Wnioski wynikające z analizy mnożnika (cz.1): Efekt mnożnikowy nie występuje, jeżeli cały dochód zostaje zaoszczędzony, Ponieważ tylko część dochodu jest przeznaczona na konsumpcję (KSK), efekt mnożnikowy będzie stopniowo malał (kolejne wyrazy ciągu geometrycznego są malejące) Jednorazowy wydatek inwestycyjny spowoduje tylko okresowe zwiększenie DN, następne przyrosty (impulsy) są coraz mniejsze. Jeśli dochód ma ciągle wzrastać, to stale należy zwiększać wydatki autonomiczne (np. Inwestycyjne) Edyta Ropuszyńska-Surma 48

49 Wnioski wynikające z analizy mnożnika (cz.2): Efekty działania mnożnika (wzrost dochody, wzrost zatrudnienia) są obserwowane po pewnym czasie, Obliczanie mnożnika ma sens KSK=const i czynniki wytwórcze nie są w pełni wykorzystane (tj. produkcja nie jest równa produkcji potencjalnej). Edyta Ropuszyńska-Surma 49

50 Paradoks zapobiegliwości Gdy gospodarstwa są skoncentrowane na przyszłości i planują oszczędzać więcej, wówczas korespondująca obniżka konsumpcji prowadzi do obniżki wydatków i dochodów. W swoim usiłowaniu zwiększenia oszczędności, gospodarstwa spowodowały kontrakcję w produkcji i zatem w dochodach. Tak więc konsumują mniej, ale nie mogą więcej zaoszczędzić. Edyta Ropuszyńska-Surma 50

51 Równowaga w gospodarce zamkniętej z państwem (cz. 1) AE pl =C pl +I pl +G pl Pojęcia pomocnicze: NT podatki netto NT= T-B t=nt/y stopa podatkowa netto NT = t*y Edyta Ropuszyńska-Surma 51

52 Równowaga w gospodarce zamkniętej z państwem (cz. 2) C pl = KSK (1-t)*Y+C a Edyta Ropuszyńska-Surma 52

53 Co to jest mnożnik zrównoważonego budżetu? Co wiesz o Trygve Haavelmo Ur Ekonomista norweski Nagroda Nobla 1989 r. Edyta Ropuszyńska-Surma 53

54 Efekt Haavelma = efekt zrównoważonego (zbilansowanego) budżetu Założenie: wielkość podatków nie zależy od DN; Mnożnik zrównoważonego budżetu = 1, Dochód, a tym samym produkcja wzrastają o przyrost wydatków rządowych Edyta Ropuszyńska-Surma 54

55 Y = m* G m = 5 Przykład: KSK=0,8; t=0,2; G=50 mln zł Y = 250 mln zł = DN gdyby nie było podatków Jednak społeczeństwo zapłaciło 50 mln zł podatków, a więc 50 mln zł z dochodu zostało przekazane państwu. Gdyby społeczeństwo dysponowało tymi 50 mln zł, to 80% wydałoby na konsumpcję, a 20% na oszczędności Społeczeństwo ograniczyło konsumpcję o 0,8*50mln zł = 40 mln zł, zgodnie ze wzorem: C = KSK* T I co dalej???? Nastąpi zmniejszenie dochodu narodowego Y = m* C = 5*40 mln zł = 200 mln zł. W rzeczywistości DN wzrósł o 50 mln zł Y = T = G Edyta Ropuszyńska-Surma 55

56 Dane: KSK=0,8; t=0,2; KSI=0,1; I=50 mln zł Model gospodarki Zamknięta bez państwa Zamknięta z państwem Wzór na mnożnik Wartość Mnożnika Y [mln zł] m=1/(1-ksk) m=1/[1-ksk(1-t)] ok. 2, Otwarta m=1/[1-ksk(1- t)+ KSI] ok. 2, Edyta Ropuszyńska-Surma 56

57 Ingerencja rządu Popieranie inwestycji prywatnych Polityka taniego pieniądza Polityka podatkowa Popieranie konsumpcji Większe podatki dla tych członków społeczeństwa, którzy mają większą skłonność do oszczędzania [bogaci] Podatek spadkowy Interwencjonizm socjalny [zasiłki] Zwiększanie wydatków nieprodukcyjnych Podejmowanie inwestycji państwowych [drogi] Popieranie eksportu Edyta Ropuszyńska-Surma 57

58 Co się dzieje, gdy zasoby w gospodarce są wykorzystane? Przestaje występować efekt mnożnikowy, C inwestycje indukowane (I in ) Y (Efekt mnożnikowy) C? Edyta Ropuszyńska-Surma 58

59 Inwestycje indukowane (pobudzone; wzbudzone) I in =b* C Gdzie: b współczynnik kapitałowy, akceleracji C t+1 = KSK * Y t C = C t+1 - C t Edyta Ropuszyńska-Surma 59

60 Jak działa model mnożnikaakceleratora? KSK=0,5; b=2 Okres I a C I in Y= I a + C + I in , , ,75-87,5-68, ,37-106,25-140,62 Edyta Ropuszyńska-Surma 60

61 Okres I a C I in Y= I a + C + I in ,31-81,88-157, ,6-6,57-85, ,58 72,04 29, ,73 114,62 129,35 Edyta Ropuszyńska-Surma 61

Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje

Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje Makroekonomia Konsumpcja i inwestycje Przykładowe hipotezy dotyczące przyczyn wielkości wydatków konsumpcyjnych / oszczędzania 1. Hipoteza dochodu absolutnego (J.M. Keynes), 2. Hipoteza dochodu relatywnego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 7 Wstęp do modelu keynesowskiego Zagregowane wydatki AE Suma wszystkich planowanych wydatków w gospodarce Zamknięta bez rządu: C + I Zamknięta

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochody narodowego. Analiza krótkookresowa Ujęcie popytowe Według Keynesa, dosyć częstą sytuacją w gospodarce rynkowej jest niepełne wykorzystanie czynników produkcji. W związku z tym produkcja

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego

Makroekonomia BLOK II. Determinanty dochodu narodowego Makroekonomia BLOK II Determinanty dochodu narodowego Wzrost gospodarczy i jego determinanty Wzrost gosp. powiększanie rozmiarów produkcji (dóbr i usług) w skali całej gosp. D D1 - D W = D = D * 100% Wzrost

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 7 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 7 Keynesian cross Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Omówienie kartkówki Model Keynesowski Zadania Model Keynesa Produkcja długookresowa a krótkookresowa.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 8

Makroekonomia I ćwiczenia 8 Makroekonomia I ćwiczenia 8 The Keynesian cross Tomasz Gajderowicz Rozkład jazdy: Kartkówka Model Keynesowski Zadania Założenia płace i ceny są stałe przy tym poziomie płac i cen gospodarka operuje poniżej

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy definicje

Wzrost gospodarczy definicje Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy definicje Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces powiększania podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce, a w szczególności proces powiększania produkcji

Bardziej szczegółowo

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania.

4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność do oszczędzania. * Wykład nr 6 1. Składniki popytu globalnego. 2. Funkcja konsumpcji i krzywa skłonności do konsumpcji. 3. Funkcja oszczędności, a wydatki konsumpcyjne. 4. Krańcowa skłonność do konsumpcji i krańcowa skłonność

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku

WYKŁAD. Makroekonomiczna równowaga na rynku WYKŁAD Makroekonomiczna równowaga na rynku POPYT JAKO AGREGAT EKONOMICZNY (AD) Zagregowany popyt zależność między całkowitą ilością dóbr i usług (realny PKB) jaką podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia. Jan Baran

Makroekonomia. Jan Baran Makroekonomia Jan Baran Model Keynesowski a klasyczny Model Keynesowski Sztywność cen i płac analiza krótkookresowa Możliwe niepełne wykorzystanie czynników produkcji (dopuszcza istnienie bezrobocia) Produkt

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 5 Model Keynesa: wprowadzenie i założenia Wydatki zagregowane i równowaga w modelu Mnożnik i jego interpretacja Warunek równowagi graficznie i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Modele graficzne

Makroekonomia 1. Modele graficzne Makroekonomia 1 Modele graficzne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów $ Rynek finansowy $ $ Rząd $ $ $ $ $ $ $ Rynek dóbr i usług $ Firmy $ Model AD - AS Popyt zagregowany (AD) Popyt

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Co zdarzyło się w czasie Wielkiej Depresji w USA? Rok Stopa bezrobocia (w %) Realny PNB (w mld USD z 1958 r.) Konsumpcja (w mld USD z 1958 r.)

Bardziej szczegółowo

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ

I = O s KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA WNIOSKI STOPA RÓWNOWAGI STOPA RÓWNOWAGI TEORIA REALNEJ STOPY PROCENTOWEJ realna stopa procentowa KLASYCZNA TEORIA RÓWNOWAGI PRAWO RYNKÓW J. B. SAYA koszty produkcji ponoszone przez producentów są jednocześnie wynagrodzeniem za czynniki produkcji (płaca, zysk, renta), a tym

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI 13 milionów Amerykanów traci pracę Wielka depresja w USA, 1929-1933 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) John Maynard Keynes

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego

Model Keynesa. wydatki zagregowane są sumą popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to model krótkookresowy,

Bardziej szczegółowo

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) John Maynard Keynes (1883-1946) Keynes o systemie społeczno-gospodarczym Dwiema najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM

Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Autonomiczne składniki popytu globalnego Efekt wypierania i tłumienia Krzywa IS Krzywa LM Model IS-LM Konsumpcja, inwestycje Utrzymujemy założenie o stałości cen w gospodarce. Stopa procentowa wiąże ze

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 12

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. ćwiczenia 12 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ćwiczenia 12 Saldo handlowe a równowaga makroekonomiczna Model Keynesowski Tomasz Gajderowicz Agenda Termin kolokwium Model keynesowski gospodarki otwartej Model Keynesowski

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia

Makroekonomia 1 - ćwiczenia Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 6 Model klasyczny Plan Założenia modelu: Produkcja skąd się bierze? Gospodarka zamknięta Gospodarka otwarta Stopa procentowa w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i

Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i Temat 2 - Model Keynesa Model Keynesa opracowany w celu wyjaśnienia przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia i niskiego poziomu produkcji, obserwowanych w latach 30-tych (okres Wielkiego Kryzysu). Jest to

Bardziej szczegółowo

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem:

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: a) C=120 + 0,8Y b) C=0,95Y + 10 c) C=4/5Y Zadanie 2. Dla jakiej wielkości dochodu (Y) nie będą występować żadne oszczędności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I

PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z MAKROEKONOMII I... Imię i nazwisko, nr albumu Egzamin składa się z dwóch części. W pierwszej części składającej się z 20 zamkniętych pytań testowych należy wybrać jedną z pięciu podanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasz mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności

Bardziej szczegółowo

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD. Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma WAHANIA KONIUNKTURY WYKŁAD Dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma Polecenia 1. Popatrz na wykresy na kolejnych slajdach? 2. Czym się różnią? 3. Co możesz z nich odczytać? 4. Jakie cechy charakterystyczne zauważyłeś?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon

Ekonomia wykład 03. dr Adam Salomon Ekonomia wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2 Rynki makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Model ISLM

Wykład 9. Model ISLM Makroekonomia 1 Wykład 9 Model ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Nasza mapa drogowa Krzyż keynesowski Teoria preferencji płynności Krzywa IS Krzywa LM Model ISLM

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej

Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Makroekonomia 1 Wykład 5: Klasyczny model gospodarki zamkniętej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/26 Plan wykładu: Prosty model keynesowski

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 07.03.2008r

Makroekonomia 07.03.2008r Makroekonomia 07.03.2008r CREATED BY HooB Czynniki określające poziom konsumpcji i oszczędności Dochody dyspozycyjne gospodarstw domowych dzielą się na konsumpcję oraz oszczędności. Konsumpcja synonim

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Model Keynesa: wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni 2 Rynki

Bardziej szczegółowo

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych.

Krzywa IS Popyt inwestycyjny zależy ujemnie od wysokości stóp procentowych. Notatka model ISLM Model IS-LM ilustruje równowagę w gospodarce będącą efektem jednoczesnej równowagi na rynku dóbr i usług, a także rynku pieniądza. Jest to matematyczna interpretacja teorii Keynesa.

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 5

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 5 DWUSEKTOROWY MODEL KRZYŻA KEYNESOWSKIEGO Rozróżnienie pomiędzy podejściem klasycznym i keynesowskim Na dwóch następnych ćwiczeniach zajmiemy się dwusektorowym modelem krzyża keynesowskiego. Podczas gdy

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych

Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Makroekonomia 1 Wykład 7: Wprowadzenie do modelu keynesowskiego fluktuacji gospodarczych Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Fakty dotyczące cyklu koniunkturalnego PKB

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu. Mateusz Benedyk Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego a teorie głównego nurtu Mateusz Benedyk 1 Krótki rys historyczny Wybrane teorie głównego nurtu: - Szkoła keynesowska - Szkoła monetarystyczna - Nowa szkoła klasyczna

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia II Polityka fiskalna

Makroekonomia II Polityka fiskalna Makroekonomia II Polityka fiskalna D R A D A M C Z E R N I A K S Z K O Ł A G Ł Ó W N A H A N D L O W A W W A R S Z A W I E K A T E D R A E K O N O M I I I I 2 MIERNIKI RÓWNOWAGI FISKALNEJ wykład I Co składa

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 12. Oczekiwania w makroekonomii. Konsumpcja dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak 2 Plan wykładu Cel: rola oczekiwań w decyzjach dotyczących konsumpcji oraz inwestycji.

Bardziej szczegółowo

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 51% punktów możliwych do uzyskania w semestrze. Punkty studenci mogą zdobyć za: Ćwiczenia: Makroekonomia I Prowadzący: Łukasz Goczek WWW: http://coin.wne.uw.edu.pl/lgoczek E-mail: lgoczek@wne.uw.edu.pl Dyżur: poniedziałek 14:00-14:55, sala 409-10 I. Cel zajęć Celem ćwiczeń prowadzonych

Bardziej szczegółowo

przetwórczym (prod. na Lata roboczogodzinę) RFN Włochy Wielka Wielka RFN Włochy Brytania

przetwórczym (prod. na Lata roboczogodzinę) RFN Włochy Wielka Wielka RFN Włochy Brytania Wzrost gospodarczy i determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Które z poniższych sytuacji są symptomami trwałego wzrostu gospodarczego? a) Spadek bezrobocia, b) Wzrost wykorzystania majątku produkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska

Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Makroekonomia: rewolucja Keynesowska Brak dużego zainteresowania makroekonomią (wzrostem gospodarczym, cyklami koniunktury, inflacją itp.) w okresie ca 1870- ca 1930. Trwało to do czasów wielkiego kryzysu

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD VI: MODEL IS-LM/AS-AD OGÓLNE RAMY DLA ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ Linia FE: Równowaga na rynku pracy Krzywa IS: Równowaga na rynku dóbr Krzywa LM: Równowaga

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ bezrobocie frykcyjne

Bardziej szczegółowo

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny.

MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA. Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. MODEL IS LM POPYT GLOBALNY A STOPA PROCENTOWA Wzrost stopy procentowej zmniejsza popyt globalny. Spadek stopy procentowej zwiększa popyt globalny. Uzasadnienie: wysoka stopa procentowa zmniejsza popyt

Bardziej szczegółowo

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach.

Ponieważ maksymalizacja funkcji produkcji była na mikroekonomii, skupmy się na wynikach i wnioskach. Model klasyczny czyli co dzieje się z gospodarką w długim okresie 1. Od czego zależy produkcja i ile ona wynosi? Umiemy już policzyć, ile wynosi PKB. Ale skąd się to PKB bierze? Produkcja (Y, PKB itp.)

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM John Hicks (1904-1989) Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation (1937) Value and Capital (1939) Nagroda Nobla (1972) Model IS

Bardziej szczegółowo

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów. Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym, a po drugie,

Bardziej szczegółowo

G = 0, NX = 0 AD = C + I; AD popyt zagregowany

G = 0, NX = 0 AD = C + I; AD popyt zagregowany W długim okresie: W krótkim okresie: Załoenia modelu: model neoklasyczny wszystkie ceny zmienne, produkcja na poziomie potencjalnym, pełne zatrudnienie (naturalna stopa bezrobocia) płaca = kracowy produkt

Bardziej szczegółowo

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen.

Krzywa AD pokazuje, na jaki poziom PKB (Y) będzie zapotrzebowanie przy poszczególnych poziomach cen. Notatka model AS-AD Rozważania dotyczące procesów dostosowawczych w gospodarce rozpoczniemy od wyprowadzenia krzywej łącznego popytu AD. Krzywa łącznego popytu reprezentuje punkty równowagi modelu IS-

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM

Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Makroekonomia 1 Wykład 10: Polityka gospodarcza w modelu ISLM Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Skuteczność polityki makroekonomicznej Polityka fiskalna

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe

Zadania powtórzeniowe Zadanie 1. Jakie argumenty przemawiają na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB (i pochodnych), jako mierników poziomu życia mieszkańców? Zadanie 2. PNB Zasiedmiogórogrodu w cenach rynkowych wynosi 400

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny [wyd.3]. Warszawa, Spis treści

Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny [wyd.3]. Warszawa, Spis treści Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny [wyd.3]. Warszawa, 2010 Spis treści WSTĘP 15 WPROWADZENIE DO EKONOMII 19 ROZDZIAŁ 1. Co to jest ekonomia? 21 1.1. Co to znaczy ekonomia? 21 1.1.1. Czym zajmują się ekonomiści?

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski

Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski Krótkookresowa równowaga makroekonomiczna w gospodarce otwartej: model keynesowski WYKŁAD 12 Z MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSODARCZYCH, CE UW Copyright 2006 earson Addison-Wesley & Gabriela Grotkowska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY

MODEL AD-AS : MIKROPODSTAWY Makroekonomia II Wykład 8 MODEL AD-AS : MIKROODSTAW Wykład 8 lan MODEL AD-AS : MIKROODSTAW 1.1 Długookresowa krzywa AS 1.2 Sztywność cen 1.3 Sztywność nominalnych płac 2.1 Zagregowany popyt 2.2 Równowaga

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Rynek pracy, inflacja Przed kolokwium 90 minut Kilka zadań testowych (nie więcej niż 10), raczej z pierwszej części materiału (PKB, rynek pracy,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia W modelu klasycznym wielkość PKB jest określana przez stronę podażową. Mamy 2 czynniki

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania na egzamin ustny

Przykładowe pytania na egzamin ustny Przykładowe pytania na egzamin ustny 1. Mnożnikowe mechanizmy wzrostu gospodarczego 2. Popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego 3. Ekstensywne i intensywne czynniki wzrostu gospodarczego 4. Cykl

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska Makroekonomia dla MSEMen Gabriela Grotkowska Plan wykładu 6 Komplikujemy model Keynesa: Ujęcie dwusektorowe Rola rządu Otwarcie gospodarki Efekty mnożnikowe i ich interpretacja Polityka fiskalna: jej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I Ćwiczenia

Makroekonomia I Ćwiczenia Makroekonomia I Ćwiczenia Ćwiczenia 2 Model AS-AD [AD-AS] Karol Strzeliński Model AS-AD Dotychczasowe rozważania dotyczące wyznaczania produktu dotyczyły krótkiego okresu, ponieważ zakładaliśmy, że ceny

Bardziej szczegółowo

Doktor Kalecki i Pan Keynes

Doktor Kalecki i Pan Keynes Doktor Kalecki i Pan Keynes HANNA SZYMBORSKA UNIWERSYTET W LEEDS PTE, 2. GRUDNIA 2014 Wprowadzenie Główne tezy rozdziału Dr. Kalecki on Mr. Keynes przygotowanego wspólnie z prof. Janem Toporowskim do książki

Bardziej szczegółowo

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop. 2017 Spis treści Przedmowa 9 Wprowadzenie 10 Część I. Główne kierunki ekonomii a teoria dynamicznej gospodarki 25

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r.

Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Przykładowe zadania do egzaminu z Makroekonomii 1 17 stycznia 2011 r. Część I 1. W 2005 roku w pewnym roku nominalny PKB wyniósł 160 mld dolarów USA. Rok później wyniósł 180 mld. Deflator PKB wyniósł 115.

Bardziej szczegółowo

System pieniężny i teoria pieniądza

System pieniężny i teoria pieniądza System pieniężny i teoria pieniądza Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 1 Wykład nr 3 System pieniężny i teoria pieniądza 1. Pojęcie i funkcje pieniądza. 2. Klasyczna teoria

Bardziej szczegółowo

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD

Analiza cykli koniunkturalnych model ASAD Analiza cykli koniunkturalnych model AS odstawowe założenia modelu: ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Czy w ekonomii dwa plus dwa równa się cztery? Jak liczą ekonomiści? Mgr Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 9 kwiecień 2014 r. Co

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA Wpływ polityki stabilizacyjnej na przedsiębiorstwa ZAŁOŻENIA: 1. Mała gospodarka, analizowana w dwóch wariantach: Gospodarka zamknięta, Gospodarka otwarta.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon KTiL

Podstawy ekonomii wykład 03. dr Adam Salomon KTiL Podstawy ekonomii wykład 03 dr Adam Salomon KTiL Ekonomia: GOSPODARKA RYNKOWA. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Podstawy ekonomii dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN UM w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06 dr Adam Salomon : ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model ISLM Rozwinięcie podejścia Keynesowskiego zaproponowane przez Hicksa w 1937 roku W modelu ISLM wprowadzamy do modelu stopę procentową, którą jest teraz zmienną endogeniczną

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii Bogusław Czarny

Podstawy ekonomii Bogusław Czarny Podstawy ekonomii Bogusław Czarny Podręcznik składa się z trzech części: Wprowadzenia do ekonomii, Mikroekonomii i Makroekonomii. Bogusław Czarny w Podstawach ekonomii w prosty i zwięzły sposób podkreślił

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak Plan wykładu 1. Krótkookresowe wahania koniunktury Dynamiczny model zagregowanego popytu i podaży: skutki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania Zadanie 1 Załóżmy, że w gospodarce ilość pieniądza rośnie w tempie 5% rocznie, a realne PKB powiększa się w tempie 2,5% rocznie. Ile wyniesie stopa inflacji w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej

Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Makroekonomia 1 Wykład 6: Model klasyczny gospodarki otwartej Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan wykładu Mała gospodarka otwarta Co znaczy mała gospodarka? Co

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

W takiej sytuacji gospodarka wytwarza dokładnie tyle dóbr finalnych, na ile jest

W takiej sytuacji gospodarka wytwarza dokładnie tyle dóbr finalnych, na ile jest Rozdział 11 Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce Od czego zależy wielkość produktu krajowego brutto, PKB? Dlaczego możliwości produkcyjne gospodarki nie zawsze są w pełni wykorzystane? Co może zrobić

Bardziej szczegółowo

Wykład: KONSUMPCJA I OSZCZĘDNOŚCI

Wykład: KONSUMPCJA I OSZCZĘDNOŚCI Wykład: KONSUMPCJA I OSZCZĘDNOŚCI Struktura aktywów HNWI, 2013-2017 Źródło: Capgemini, World Wealth Report 2017. Światowa piramida bogactwa Inwestycje w dobra luksusowe, 2017 Źródło: The Wealth Report

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. John Maynard Keynes

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. John Maynard Keynes Historia ekonomii Mgr Robert Mróz John Maynard Keynes 12.12.2016 John Maynard Keynes (1883-1946) Podobnie jak Mill, był synem znanego ojca (Johna Neville'a), który zadbał o jego edukację w 1905 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej

Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej Przykładowe pytania z zakresu tzw. wiedzy ogólnoekonomicznej 1. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA określany jest mianem: a. kryzysu subprimes debts, b. kryzysu collateral debts, c. kryzysu senior

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń

Finanse publiczne. Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń Finanse publiczne Wykład Polityka fiskalna i budżetowa państwa, część 2 Michał Możdżeń michal.mozdzen@uek.krakow.pl Polityka fiskalna a cykl koniunkturalny Jest kilka kanałów wpływu polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo