POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Wykład: POPYT KREUJE PODAŻ - KEYNESOWSKI MODEL GOSPODARKI

2 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) John Maynard Keynes ( )

3 Keynes o systemie społeczno-gospodarczym Dwiema najważniejszymi wadami systemu społecznogospodarczego, w którym żyjemy, są: niezdolność do realizowania pełnego zatrudnienia oraz dowolny i niesprawiedliwy podział bogactwa i dochodów. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

4 Krytyka szkoły klasycznej W przybliżeniu pełne zatrudnienie zdarza się rzadko i jest krótkotrwałe. Krytyka klasyków ( Teorii bezrobocia Pigou) Krytyka ogólnie przyjętej klasycznej teorii ekonomii polegała nie tyle na wynajdowaniu logicznych błędów w jej analizie, co na wykazaniu, że jej milczące założenia są spełnione tylko w rzadkich wypadkach albo nigdy, wskutek czego nie może ona rozwiązać zagadnień gospodarczych dzisiejszego świata. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s.411.

5 Rynek pracy znaczenie płac nominalnych Codzienne doświadczenie wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że obstawanie robotników raczej przy określonym poziomie płac nominalnych niż płac realnych jest zwykłą koleją rzeczy, a nie odległą możliwością. Podczas gdy robotnicy na ogół opierają się obniżce płac nominalnych, nie leży w ich zwyczaju porzucanie pracy, ilekroć wzrastają ceny artykułów konsumpcji robotniczej. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s.35.

6 Rynek pracy znaczenie płac nominalnych (2) Spadek płac realnych związany ze wzrostem cen przy niezmienionych płacach nominalnych z reguły nie prowadzi do kurczenia się podaży siły roboczej. (...) Jeżeli przyjmuje się, że podaż siły roboczej się zmniejsza, to tym samym przyjmuje się również, że wszyscy bezrobotni, którzy w chwili obecnej chcieliby pracować za wynagrodzenie według bieżących stawek płac, nie przyjmą zajęcia, gdy nastąpi niewielka nawet tylko zwyżka kosztów utrzymania. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

7 Krytyka klasycznego modelu rynku pracy Realna stawka płacy Krzywa podaży pracy W / P (W / P1) (W / P2) LS Wzrost cen spowodowałby zmniejszenie płac realnych i rezygnację z pracy N3 N1 N Liczba zatrudnionych

8 Założenia modelu keynesowskiego Sztywność cen i płac Popyt kreuje podaż (prawo Keynesa) Gospodarka niestabilna* Niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych Iluzja pieniężna Analiza krótkookresowa

9 Równowaga makroekonomiczna DWA SEKTORY Y = C + I Y = C + S I = S TRZY SEKTORY Y = C + I + G Y = C + S + NT I + G = S + NT

10 Wczesnokeynesowska krzywa podaży zagregowanej Ceny P Wczesnokeynesowska krzywa podaży zagregowanej AS Krzywe zagregowanego popytu P0 = P1 AD0 AD1 Produkcja Y0 Y1 Yp Produkcja potencjalna Y

11 Keynesowski model gospodarki: AD - SAS Ceny Krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży P SAS Krzywa zagregowanego popytu AD Y Produkcja

12 Prawo Keynesa Zasada efektywnego popytu głosi, że w gospodarce zamkniętej z wolnymi mocami wytwórczymi poziom produktu (a stąd i zatrudnienia) jest wyznaczany przez planowane łączne wydatki, na które składają się wydatki konsumpcyjne sektora gospodarstw domowych /C/ i wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw /I/. Krytyka prawa Saya: Prawie wszędzie na świecie widzimy niezmierzone siły produkcyjne, których się nie wykorzystuje.

13 Rola popytu zagregowanego Możliwości zatrudnienia są siłą rzeczy ograniczone przez rozmiary łącznego popytu. Jeżeli popyt efektywny jest niewystarczający, to nie tylko wynika stąd niemożliwy do zniesienia publiczny skandal polegający na tym, że środki wytwórcze są marnotrawione, albo też indywidualny przedsiębiorca, który próbuje uruchomić te środki, spotyka na swej drodze same tylko trudności. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s.413.

14 Case study: Stymulowanie popytu zagregowanego w Grecji

15 Koniunktura w Grecji Wskaźnik Wzrost PKB (w %) 5,2 4,3 1,0-2,0-4,5 Stopa bezrobocia (w %) 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 Stopa zatrudnienia (w %) 61,0 61,4 61,9 61,2 59,6 Stopa inflacji (w %) 3,3 3,0 4,2 1,3 4,7 Saldo budżetu (% PKB) -6,0-6,7-9,8-15,6-10,4 Dług publiczny (% PKB) 115,6 112,9 116,1 131,6 147,3 Tempo wzrostu inwestycji (w %) 20,4 5,4-6,7-15,2-15,0

16 Zmiany PKB a wzrost organiczny w Grecji

17 Keynesowska funkcja konsumpcji WSPÓŁCZYNNIK KONSUMPCJA C = b * Yd DOCHODY DYSPOZYCYJNE Konsumpcja jest jedynym i ostatecznym celem wszelkiej działalności gospodarczej

18 Konsumpcja a dochody, USA

19 Przeciętna i krańcowa skłonność do konsumpcji Przeciętna skłonność do konsumpcji (APC - average propensity to consume) pokazuje, jaka część dochodu narodowego została przeznaczona na konsumpcji. C Y APC + APS = 1 Krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC - marginal propensity to consume) pokazuje, jaka część przyrostu dochodu narodowego została przeznaczona na zwiększenie konsumpcji. C Y MPC + MPS = 1

20 Skłonność do konsumpcji Suma, jaką społeczeństwo wydaje na konsumpcję, zależy: 1) częściowo od wielkości dochodu; 2) częściowo od innych okoliczności natury obiektywnej; 3) częściowo od subiektywnych potrzeb, skłonności psychicznych i zwyczajów. Konsumpcja klas posiadających może w nader silnym stopniu reagować na nieprzewidziane zmiany wartości nominalnej majątku ich członków. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

21 Mnożnik zatrudnienia (Kahna) Wyraża stosunek przyrostu całkowitego zatrudnienia, towarzyszącego danemu przyrostowi zatrudnienia pierwotnego, tzn. w gałęziach inwestycyjnych. Całkowite zatrudnienie wywołane przez np. wzmożenie robót publicznych będzie wtedy dziesięciokrotnie większe (gdy społeczeństwo wydaje na konsumpcję 90% przyrostu dochodu) od zatrudnienia pierwotnego, związanego bezpośrednio z tymi robotami, pod warunkiem, że inwestycje na innych odcinkach nie ulegną zmniejszeniu. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

22 Prace publiczne w czasie Wielkiej Depresji

23 Mechanizm działania mnożnika inwestycyjnego Skumulowane wydatki (w mln zł) Efekt końcowy: wzrost wydatków o 5 mln zł Początkowy wzrost inwestycji o 1 mln zł Kolejne rundy wydatków

24 Mnożnik inwestycyjny MNOŻNIK INWESTYCYJNY KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA 1 mi = 1 / MPS 2 mi = Y / I ZMIANA DOCHODU NARODOWEGO ZMIANA INWESTYCJI

25 Mechanizm działania mnożnika inwestycyjnego (keynesowski model równowagi I = S) Inwestycje i oszczędności I, S Krzywe inwestycji Krzywa oszczędności I1 I1 E1 S I0 I0 E0 Y0 Y1 Y Produkt realny (PKB)

26 Mechanizm działania mnożnika inwestycyjnego (keynesowski model równowagi Y = C + I) Wydatki E = Y E E1 C + I1 C + I0 Krzywe całkowitych wydatków E0 45 o Y0 Y1 Y Produkt realny (PKB)

27 Keynes o mnożniku Mnożnik, chociaż większy od jedności, nie jest jednak zbyt wielki. Gdyby [mnożnik] był większy, dana stopa inwestycji pociągałaby za sobą wielką zmianę stopy konsumpcji (ograniczoną tylko przez pełne lub zerowe zatrudnienie). Nawet niewielki przyrost inwestycji zapoczątkowałby kumulatywny wzrost popytu efektywnego aż do punktu, w którym zostałoby osiągnięte pełne zatrudnienie. Spadek inwestycji zaś zapoczątkowałby kumulatywny spadek efektywnego popytu aż do punktu, w którym ani jeden człowiek nie byłby zatrudniony.

28 Skłonność do oszczędzania pobudki: 1. Tworzenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności; 2. Przygotowanie się do przyszłych zmian (starość, kształcenie dzieci, utrzymywanie krewnych); 3. Korzyści płynące z procentów; 4. Zadowolenie ze stopniowego zwiększania wydatków; 5. Poczucie niezależności i możliwości urzeczywistnienia swoich zamiarów; 6. Zapewnienie sobie kapitału na spekulację lub prowadzenie interesów; 7. Pozostawienie majątku po śmierci; 8. Czyste skąpstwo, czyli nieuzasadniona, ale nieodparta niechęć do aktu wydatkowania jako takiego. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

29 Paradoks zapobiegliwości (oszczędzania) Inwestycje i oszczędności I, S Krzywa inwestycji Krzywe oszczędności S1 I0 I E1 E0 S0 Y1 Y0 Y Produkt realny (PKB)

30 New Deal F.D. Roosevelta

31 Wpływ ekspansywnej polityki budżetowej na popyt zagregowany oraz ceny Ceny Krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży P P1 P0 SAS Krzywe zagregowanego popytu AD1 AD0 Y0 Y1 Y Produkcja

32 Mechanizm działania mnożnika popytowego (keynesowski model równowagi Y = C + I + G) E Wydatki E = Y Krzywe całkowitych wydatków E1 C + I + G1 E0 C + I + G0 45 o Y0 Y1 Y Produkt realny (PKB)

33 Mnożnik całkowitych planowanych wydatków MNOŻNIK KRAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO OSZCZĘDZANIA m = 1 / MPS (1 - t) STOPA PODATKOWA

34 Mnożniki popytowe (model Komisji Wspólnot Europejskich QUEST) Kraj Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Niemcy 1,26 1,13 1,63 0,55 0,43 Francja 1,39 1,98 1,81 1,20 0,43 W.Brytania 1,04 1,11 0,68 1,37 0,28 USA 1,81 1,63 0,37 0,09 -

35 Sytuacja w USA w latach Wskaźnik Stopa bezrobocia (w %) 17,2 14,6 9,9 4,7 1,9 Wydatki rządowe (mld $) 13,6 14,2 25,0 59,0 88,9 Inwestycje prywatne (mld $) 9,5 13,4 18,3 10,3 6,2 Wydatki konsumpcyjne (mld $) 67,0 71,0 80,8 88,6 99,5 PNB (mld $) 91,3 100,4 125,5 159,0 192,7 Roczna stopa wzrostu PNB 7,9 7,8 17,7 18,8 18,1 (w %) Saldo budżetu (mld $) -2,8-2,9-4,9-20,5-54,6 Stopa inflacji CPI (w %) -1,4 1,0 5,0 10,7 6,1

36 Efekt częściowego wypierania Y < Yp prowadzi do Y = C + I + G 1 WZROST WYDATKÓW RZĄDOWYCH 2 SPADKU INWESTYCJI ale G > I efekt końcowy: wzrost dochodu narodowego Y

37 Keynes o roli rządu Państwo będzie musiało wywierać wpływ na kształtowanie się skłonności do konsumpcji częściowo przez system podatkowy, częściowo przez ustalanie wysokości stopy procentowej, a częściowo może za pomocą innych środków. Poza koniecznością wprowadzenia centralnego kierownictwa w celu wzajemnego przystosowywania skłonności do konsumpcji i skłonności do inwestowania nie ma więcej powodów do uspołeczniania życia gospodarczego niż kiedykolwiek przedtem. Dla państwa nie jest ważne przejęcie na własność środków produkcji. Jeżeli państwo będzie miało możność zwiększania aparatu wytwórczego oraz podstawowej stopy wynagrodzenia jego właścicieli, to dokona wszystkiego, co jest potrzebne. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s

38 Zalety indywidualizmu Korzystny wpływ, jaki wywiera na wydajność decentralizacja decyzji i odpowiedzialności osobistej... (...) Indywidualizm (...) stanowi najlepszą rękojmię wolności osobistej w tym znaczeniu, że w porównaniu z innymi systemami bardzo znacznie rozszerza pole dla stosowania osobistego wyboru. Jest on również najlepszą rękojmią barwności i różnorodności życia. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s.412.

39 Keynes o polityce monetarnej Dopóki istnieje bezrobocie, wzrost ilości pieniądza nie wywiera żadnego wpływu na ceny, a zatrudnienie powiększa się ściśle proporcjonalnie do każdego przyrostu efektywnego popytu wywołanego przez wzrost ilości pieniądza. (...) Skoro zaś nastanie pełne zatrudnienie, ceny zmieniają się w tej samej proporcji co ilość pieniądza.

40 Siła idei Idee głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza. W rzeczywistości to one rządzą światem. Wpływy tych, co bronią swych interesów i przywilejów, ocenia się zbyt wysoko w porównaniu ze stopniowym oddziaływaniem idei. J.M. Keynes: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, s.416.

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU KLASYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU KLASYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI Wykład: NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU KLASYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI Maszyna przędzalnicza spinning jenny Jamesa Hargreavesa, 1764 Adam Smith (1723-1790) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH

EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH Wykład: EKONOMICZNE ASPEKTY ZACHOWAŃ GOSPODARSTW DOMOWYCH Homo oeconomicus Pogoń za własnym interesem, jako cecha charakterystyczna dla każdego człowieka, jako jedyna motywacja ludzkiego działania. Natura

Bardziej szczegółowo

Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ

Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ Część IV WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU EKONOMII STOSOWANEJ Nowoczesne systemy zarządzania TENDENCJE DETERMINUJĄCE ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W DOBIE KRYZYSU ŚWIATOWEGO Henryk PAŁASZEWSKI WOJSKOWA AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 1 (LXVIII) 2011. Kazimierz Łaski *

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 1 (LXVIII) 2011. Kazimierz Łaski * Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 1 (LXVIII) 2011 Wykłady gościnne w INE PAN Kazimierz Łaski * STRUKTURALNE PRZYCZYNY KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ W UNII GOSPODARCZEJ I

Bardziej szczegółowo

Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka?

Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka? Jak naprawdę działa giełda papierów wartościowych i gospodarka? Autor: Kel Kelly Źródło: mises.org Tłumaczenie: Dariusz Bogdanowicz Giełda nie funkcjonuje tak, jak się to powszechnie sądzi. Istnieje bowiem

Bardziej szczegółowo

Makrostruktury gospodarcze

Makrostruktury gospodarcze 1 Kinga Łukasik Makrostruktury gospodarcze Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym,

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 256

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 256 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 256 Stabilność fiskalna koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995 2009 Przemysław Włodarczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii.

procesem gospodarowania produkcja, podział, wymiana i konsumpcja Produkcją Dobra materialne usługi prawami ekonomicznymi teorię ekonomii. 1. Ekonomia jest to nauka badająca prawidłowości rządzące procesem gospodarowania (produkcja, podział, wymiana i konsumpcja) pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers. Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego?

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers. Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego? Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego? Warszawa, czerwiec 2008 Autorzy: Andrzej Rzońca (FOR) oraz Katarzyna Czarnecka-Żochowska i Tomasz Pabiański (PwC)

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Merkantylizm XV/XVI w., Hiszpania, Francja, Anglia, Włochy Ideologia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Wpływowy ekonomista: Metodologia Ludwiga von Misesa

Wpływowy ekonomista: Metodologia Ludwiga von Misesa Bardziej szczegółowy spis treści podręcznika Marka Skousena Logika ekonomii (opr. Witold Kwaśnicki) Rozdział 1 Czym zajmuje się ekonomia? Czym jest ekonomia? (Ekonomia to nauka o bogactwie, o tym jak się

Bardziej szczegółowo

1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1641 pozycja wydawnictw dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydawnictwa AGH, Kraków 2002 ISSN 0239-6114 Redaktor Naczelny Uczelnianych Wydawnictw Naukowo Dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH

INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 3 Paweł Drobny INWESTYCJE GOSPODARSTW DOMOWYCH W KAPITAŁ LUDZKI NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 3.1. Wp r o wa d z e n i e W pracach poświęconych konkurencyjności przedsiębiorstw autorzy definiują otoczenie

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI Ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa www.instytut.info Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa

RAPORT. Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa 1 RAPORT Rynek wyrobów tytoniowych a polityka fiskalna państwa Centrum im. Adama Smitha Warszawa, wrzesień 2013 www.smith.org.pl Opracował zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Gwiazdowskiego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

Podaż całkowita, popyt całkowity: suma części składowych, lecz nie tylko

Podaż całkowita, popyt całkowity: suma części składowych, lecz nie tylko Podaż całkowita, popyt całkowity: suma części składowych, lecz nie tylko Wprowadzenie W ciągu dwóch ostatnich dekad największą innowacją w nauczaniu ekonomii okazało się wykorzystanie krzywych całkowitej

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Jerzy Osiatyński * Czy trwałe wypełnianie kryteriów Maastricht musi zapewniać gospodarce korzyści? ** Kryteria z Maastricht nie mają charakteru praw czy reguł, które dałoby

Bardziej szczegółowo

MAMA W PRACY CZY W DOMU?

MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? MAMA W PRACY CZY W DOMU? WYNIKI BADAŃ I ANALIZ PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI NOVUM SUBSYDIUM Redakcja naukowa Anna Dybała Kielce 2012 RECENZENT Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 1. POSTAWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: zachowanie człowieka lub organizacji polegające na poszukiwaniu i stosowaniu nowych rozwiązań wymagających więcej energii, inicjatywy i pomysłowości oraz

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2011 Nr 6 (54) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Dariusz Pieńkowski John Maynard Keynes i jego makroekonomia krótkiego okresu...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo