Tytuł I. Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł I. Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 GP-IX ZARZĄDZENIE NR 3527/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1 ) i 11 ust. 12 załącznika do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: Tytuł I Przepisy ogólne 1. Nadaje się wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. 2. Wewnętrzny regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy określa wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Żoliborz. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz oraz z 2012 r. poz Zmienione zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy Nr 739/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 895/2007 z dnia18 października 2007 r., Nr 1010/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. i Nr 1102/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 1186/2008 r. z 18 stycznia 2008 r., Nr 1199/2008 r. z dnia22 stycznia 2008., Nr 1401/2008 r., z dnia 10 marca 2008 r., Nr 1440/2008 r., z dnia 20 marca 2008 r., Nr 1541/2008 r., z dnia 18 kwietnia 2008 r., Nr 1646/2008r., z dnia 21 maja 2008 r., Nr 1729/2008 r., z dnia 12 czerwca 2008 r., Nr 1792/2008 r., z dnia 1 lipca 2008 r., Nr 2193/2008 r., z dnia 17 października 2008 r., Nr 2357/2008 r., z dnia 2 grudnia 2008 r. i Nr 2467/2008 r. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 2853/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 3005/2009 z dnia 8 maja 2009 r., Nr 3145/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r., Nr 3162/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Nr 3252/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r., Nr 3259/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr 3328/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., Nr 3573/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r., Nr 3606/2009 z dnia 1 września 2009r., Nr 3916/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. oraz Nr 4009/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., Nr 4175/2010 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 4210/2010 z dnia 17 lutego 2010 r., Nr 4399/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 r., nr 4486/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r., Nr 4763/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r., Nr 5187/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r., Nr 5272/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Nr 5276/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Nr 72/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r., Nr 395/2011 z dnia 15 marca 2011 r., Nr 487/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 890/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr 1333/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 1494 z dnia 13 września 2011 r., Nr 1698/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1804/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., Nr 1860/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., Nr 2029/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r., Nr 2099/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., Nr 2118/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., Nr 2456/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., Nr 2832/2012 z dnia 2 lipca 2012 r., Nr 2916/2012 z dnia 13 lipca, Nr 3295/2012 z dnia 3 września 2012 r., Nr 3383/2012 z dnia 27 września 2012 r., Nr 3415/2012 z dnia 3 października 2012 r. i Nr 3474/2012 z dnia 26 października 2012 r. 1

2 3. Ilekroć w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jest mowa o: 1) Biurze należy przez to rozumieć podstawową komórkę organizacyjną Urzędu, której właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę wydział w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późn. zm.); 2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy; 3) Członkach Zarządu Dzielnicy należy przez to rozumieć osoby wchodzące w skład Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w tym Burmistrza i Zastępców Burmistrza; 4) Delegaturze należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Biura, której właściwość miejscowa obejmuje obszar jednej dzielnicy m. st. Warszawy i której siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy; 5) Dzielnicy należy przez to rozumieć Dzielnicę Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy; 6) Głównym Księgowym Dzielnicy należy przez to rozumieć pracownika Urzędu m.st. Warszawy wyznaczonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do wykonywania funkcji Głównego Księgowego Dzielnicy i kierującego Wydziałem Budżetowo-Księgowym; 7) Jednostkach organizacyjnych należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne m.st. Warszawy prowadzone w formach organizacyjno-prawnych jako jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, a także instytucje kultury położone na terenie Dzielnicy i finansowane z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; 8) Kierowniku Referatu należy przez to rozumieć Kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej Wydziału dla Dzielnicy Żoliborz; 9) Kierowniku Zespołu należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz; 10) Koordynatorze ds. ryzyka należy przez to rozumieć koordynatora ds. ryzyka dla Dzielnicy Żoliborz wyznaczonego zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta; 11) Naczelniku Wydziału należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy Żoliborz; 12) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta m.st. Warszawy; 13) Radzie Dzielnicy należy przez to rozumieć Radę Dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy, organ stanowiący i kontrolny Dzielnicy; 14) Referacie należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Wydziału dla Dzielnicy Żoliborz; 15) Regulaminie Urzędu Dzielnicy należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; 16) Regulaminie Urzędu należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Urzędu; stanowiący załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, z późn. zm.; 17) Sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza m.st. Warszawy; 18) Skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika m.st. Warszawy, pełniącego funkcję Głównego Księgowego budżetu m.st. Warszawy; 19) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta Stołecznego Warszawy; 20) Urzędzie Dzielnicy należy przez to rozumieć Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy usytuowany w strukturze Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; 21) Wydziale dla Dzielnicy należy przez to rozumieć podstawową komórkę organizacyjną Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy; 2

3 22) Zarządzie Dzielnicy należy przez to rozumieć Zarząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy, organ wykonawczy Dzielnicy Żoliborz; 23) Zastępcy Prezydenta należy przez to rozumieć Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy. Tytuł II Zakres działania Urzędu Dzielnicy Zakres działania Urzędu Dzielnicy określa Regulamin Urzędu. 2. W Urzędzie Dzielnicy działa koordynator ds. ryzyka wyznaczony przez Burmistrza. Do zakresu działania koordynatora ds. ryzyka należy wspomaganie Burmistrza, jako właściciela ryzyka, w zarządzaniu ryzykiem w Dzielnicy poprzez wykonywanie zadań, o których mowa w zarządzeniach Prezydenta m. st. Warszawy. 3. Do zakresu działania każdej podstawowej komórki organizacyjnej należy wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem poprzez: 1) rejestrowanie ryzyka i jego dokumentowanie (identyfikacja, analiza, pomiar, podjęte działania zaradcze), 2) współpracę z koordynatorem ds. ryzyka w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Dzielnicy w określonych przez Burmistrza terminach i formach, w szczególności: a) określanie celów lub zadań do realizacji na dany rok i w dalszej perspektywie stanowiących odniesienie do identyfikacji ryzyka, b) udział w opracowywaniu kryteriów i mierników oceny realizacji przyjętych celów i zadań, c) bieżące monitorowanie poziomu zaawansowania w osiąganiu celów i wykonywanych zadań, d) udział w przeprowadzaniu półrocznej i rocznej identyfikacji ryzyka, na podstawie oceny stanu realizacji przyjętych celów i zadań i analizy innych rozpoznanych istotnych czynników, szacowania poziomu występującego ryzyk i jego źródeł, e) zgłaszanie zidentyfikowanych incydentów i innych zdarzeń (wewnętrznych zewnętrznych) kształtujących poziom ryzyka wraz z analizą przyczyn i skutków ich występowania, f) realizacja otrzymanych zaleceń i rekomendacji, g) monitorowanie skuteczności i adekwatności uzgodnionych działań zaradczych lub usprawniających podejmowanych w zakresie ograniczania ryzyka. 4. Naczelnik Wydziału/Kierownik Zespołu dla Dzielnicy odpowiada przed Burmistrzem oraz właściwym Zastępcą Burmistrza Dzielnicy za współpracę z koordynatorem ds. ryzyka, organizację procesu oraz zarządzanie ryzykiem w obszarze działalności Wydziału/Zespołu. Tytuł III Struktura organizacyjna Urzędu Dzielnicy 5. W skład Urzędu Dzielnicy wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WAG, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych; 3

4 2) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WAB, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji, c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej; 3) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WBK, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Finansowo-Księgowy, b) Referat Podatków i Opłat Lokalnych, c) Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu; 4) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WDG; 5) Wydział Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WIN; 6) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WIR, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Infrastruktury, b) Referat Inwestycji, c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozliczeń Finansowych, Planowania i Sprawozdawczości, e) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych; 7) Wydział Kadr dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WKD, w skład którego wchodzą następujące, wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr, b) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum; 8) Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WKU, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Kultury, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji Dzielnicy; 9) Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WND; w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrotu Nieruchomościami, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Przekształceń Własnościowych, c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Opłat, d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Dzierżaw i Zgód Właścicielskich; 10) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WOM, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Obsługi Bezpośredniej, w skład którego wchodzą: Dział I, Dział II, Dział III, b) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Procedur i Sprawozdawczości, c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Informatycznej; 11) Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WOR; 12) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WOŚ; 13) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Żoliborz UD XVIII WOD; 14) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz UD XVIII-WOW, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi Dzielnicy, 4

5 b) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Biurowo-Kancelaryjnych, c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Pomocy Materialnej dla Dzieci i Młodzieży, d) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych, e) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sprawozdawczości, Przetwarzania i Analizy Danych oraz Remontów Obiektów Oświatowych; 15) Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WSR; 16) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WSZ, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych; 17) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-WZL, w skład którego wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne: a) Referat Najmu Lokali, b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Własnościowych, c) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych; 18) Zespół Prawny dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-ZPR; 19) Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-ZZP; 20) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy Żoliborz UD-XVIII-SKW. 6. Schemat organizacyjny Urzędu Dzielnicy stanowi załącznik do zarządzenia. Tytuł IV Zadania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Dział I Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Żoliborz 7. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieści się Urząd Dzielnicy i Delegatury; 2) gospodarowanie i ewidencjonowanie mienia ruchomego Urzędu Dzielnicy i Delegatur; 3) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział; 4) zaopatrywanie we wszystkie niezbędne artykuły, meble, sprzęty i urządzenia biurowe Urzędu Dzielnicy i Delegatury; 5) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej Urzędu Dzielnicy; 6) zapewnienie obsługi transportowej Urzędu Dzielnicy; 7) zapewnienie obsługi technicznej Urzędu Dzielnicy; 8) dokonywanie wszelkich napraw, konserwacji, remontów i modernizacji w budynku Urzędu Dzielnicy; 9) współudział w obsłudze kancelaryjnej Urzędu Dzielnicy w tym przygotowywanie i realizacja umów w zakresie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy; 10) udostępnianie informacji publicznej; 11) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski. 5

6 Rozdział 1 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych 8. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracyjnych, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno - Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym: a) przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Wydziału, b) nadzór nad prawidłową realizacją zamówień; 2) prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów biurowych, czystościowych i chemicznych, w tym: a) dokonywanie zakupów, b) prowadzenie ewidencji, c) prowadzenie sprawozdawczości; 3) prowadzenie gospodarki majątkiem trwałym, w tym: a) dokonywanie zakupów, b) ewidencja majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie pomieszczeń biurowych i gospodarczych, c) ewidencja dodatkowego wyposażenia pracowników (kartoteka osobistego wyposażenia), d) przedstawianie propozycji likwidacji zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Dzielnicy; 4) zapewnienie zaopatrzenia, w tym realizacja zleceń komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy; 5) współudział w obsłudze kancelaryjnej Urzędu Dzielnicy, w tym przygotowywanie i realizacja umów w zakresie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy; 6) opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu m.st. Warszawy w zakresie realizowanych zadań Wydziału; 7) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, zamawianie nowych pieczęci i likwidacja zdanych; 8) obsługa administracyjna Wydziału, w tym: prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału, przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Naczelnika Wydziału, przekazywanie do właściwych wewnętrznych komórek Wydziału, prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej, archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie rejestru faktur; 9) zaopatrywanie pracowników Urzędu Dzielnicy w odzież BHP oraz naliczanie należnych ekwiwalentów za używanie i pranie własnej odzieży, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta; 10) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami mienia Urzędu Dzielnicy; 11) zapewnienie ochrony siedzib Urzędu Dzielnicy i Delegatur we współpracy z Biurem Ochrony. Rozdział 2 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Technicznych 6

7 9. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Technicznych, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku, instalacji i urządzeń, w tym: a) dokonywanie okresowych przeglądów związanych z właściwym funkcjonowaniem obiektu (przeglądy elektryczne, wentylacyjne, przeciwpożarowe itp.), b) bieżąca konserwacja obiektu i naprawa urządzeń, c) ewidencja analityczna majątku trwałego z wyjątkiem sprzętu komputerowego i telefonicznego, d) dokonywanie na bieżąco zmian miejsca użytkowania środków trwałych z wyjątkiem sprzętu komputerowego i telefonicznego; 2) dbałość o właściwe oznakowanie i czystość budynku i otoczenia; 3) prowadzenie księgi obiektu budowlanego; 4) prowadzenie pracowni kserograficznej; 5) prowadzenie spraw związanych z obsługą transportową; 6) prowadzenie spraw związanych z obsługą teletechniczną; 7) realizacja wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń służb przeciwpożarowych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz stała współpraca z tymi służbami. Dział II Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz 10. Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z poźn. zm), dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji właściwego Biura, pozostających w granicach Dzielnicy: a) stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej do m 2, b) wysokości do 30 m, c) gminnych dróg publicznych, z wyłączeniem inwestycji, d) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych, e) naczelnych i centralnych organów państwa, f) wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; 2) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.); 3) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 4) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015); 5) prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.); 6) przygotowywanie opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych 7

8 przepisami prawa dla inwestycji należących do kompetencji Wydziału; 7) prowadzenie rejestrów wymaganych prawem i przekazywanie ich właściwemu Biuru oraz właściwym organom i jednostkom; 8) przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 9) współdziałanie z właściwym Biurem w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w tym zakresie; 10) przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć właściwemu Biuru; 11) podejmowanie czynności na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.); 12) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji właściwego Biura, pozostających w granicach Dzielnicy; 13) udostępnianie informacji publicznej. Rozdział 1 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej 11. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowań w sprawach pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie; 2) rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w tych sprawach; 3) prowadzenie postępowań w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie; 4) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 5) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 7) prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 8) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 9) przekazywanie akt spraw obiektów, w stosunku do których niezbędne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego; 10) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem pozwoleń na budowę dróg gminnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 11) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem odstępstw od warunków usytuowania obiektów w sąsiedztwie linii kolejowych na podstawie ustawy 8

9 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 12) wydawanie zaświadczeń dotyczących spełnienia wymagań w zakresie samodzielności lokali na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz zaświadczeń w rozumieniu art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 13) przygotowanie odpowiedzi na zażalenia i odwołania, a następnie przekazywanie całości dokumentacji do organu II instancji; 14) realizacja przepisów dotyczących udostępnienia akt administracyjnych; 15) przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje i interpelacje; 16) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych; 17) opiniowanie czasowych dzierżaw terenu; 18) opracowywanie opinii dotyczących terenów objętych roszczeniami o zwrot; 19) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego; 20) archiwizowanie informacji w zakresie spraw o pozwolenie na budowę prowadzonych przez Wydział na terenie Dzielnicy. Rozdział 2 Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji 12. Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) obsługa pracy Naczelnika Wydziału; 2) prowadzenie terminarza pracy Naczelnika Wydziału; 3) obsługa kancelaryjna Wydziału, w tym: a) przyjmowanie i ewidencja przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, b) przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją, c) prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej, d) rejestracja na wniosek inwestorów dzienników budowy, e) prowadzenie rejestrów wniosków, decyzji, i postanowień opracowywanych przez Wydział, f) przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących przyjętych wniosków i wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie ich właściwemu Biuru, g) przygotowywanie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do zamieszczenia w publicznie dostępnych wykazach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, h) przygotowywanie okresowych sprawozdań na potrzeby Biur, sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego; 4) zaopatrywanie pracowników wydziału w materiały biurowe; 5) przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) udzielanie informacji na temat przeznaczenia terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 7) archiwizowanie dokumentacji Wydziału, w tym: 9

10 a) przyjmowanie dokumentacji Wydziału przeznaczonej do archiwizacji, b) porządkowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt, c) udostępnianie i wypożyczanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących zasobu archiwalnego Wydziału, e) przekazywanie akt archiwalnych zgodnie z obowiązującymi procedurami, w porozumieniu z archiwum zakładowym Urzędu Dzielnicy, f) informowanie uprawnionych organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie i wydawanie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Rozdział 3 Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej 13. Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Realizacji Urbanistycznej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz ustalenia warunków zabudowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień kończących postępowanie; 2) przygotowywanie projektów innych decyzji i postanowień wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu działania stanowiska; 3) wykonywanie analiz urbanistycznych i dokonywanie wizji terenu w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych; 4) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 5) przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) udzielanie informacji i wyjaśnień na temat przeznaczenia terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 7) wydawanie opinii i uzgodnień na wniosek innych jednostek, wynikających z przepisów prawa; 8) przekazywanie odwołań i zażaleń Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w związku z wydanymi decyzjami i postanowieniami; 9) nadawanie klauzuli ostateczności wydanym decyzjom; 10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o zgodności zamierzonej inwestycji z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 11) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o braku bądź istnieniu obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych terenów; 13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w trybie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 10

11 14) występowanie do innych jednostek o uzyskanie opinii lub uzgodnień niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych; 15) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych; 16) opiniowanie czasowych dzierżaw terenu; 17) prowadzenie rejestrów decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz ustalenia warunków zabudowy. Dział III Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Żoliborz 14. Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych; 2) opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, opracowywanie projektów załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; 3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; 4) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy; 5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy; 6) prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy; 7) analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków; 8) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych; 9) udostępnianie informacji publicznej; 10) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski. Rozdział 1 Referat Finansowo-Księgowy 15. Do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie księgowości organu finansowego m.st. Warszawy; 2) terminowe przekazywanie jednostkom budżetowym, finansowanym na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, środków finansowych według zgłaszanych zapotrzebowań, do wysokości zatwierdzonego planu; 3) ewidencja dochodów budżetowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne finansowane z załącznika dzielnicowego; 4) rozliczanie dochodów budżetowych i środków na wydatki; 5) rozliczanie dochodów budżetowych z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania; 6) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej; 7) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (sprawozdanie finansowe cząstkowe organu finansowego); 8) archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych; 9) prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem; 11

12 10) prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów, rolnego, leśnego, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę; 11) ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego; 12) ewidencja i rozliczanie kosztów inwestycji (środki trwałe w budowie); 13) prowadzenie księgowości materiałowej; 14) realizacja przelewów na dodatki mieszkaniowe; 15) ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie; 16) okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat; 17) terminowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych przy współpracy z rachubą płac, podatku VAT; 18) wystawianie faktur VAT; 19) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania; 20) rozliczanie zadań zleconych i powierzonych, finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; 21) sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy; 22) sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych do zapłaty; 23) ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 24) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek i zakładów budżetowych m.st. Warszawy; 25) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych Dzielnicy jako jednostki budżetowej; 26) prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń funduszy pomocowych; 27) prowadzenie księgowości oraz terminowe odprowadzanie dochodów z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 28) prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby Biura Planowania Budżetowego; 29) współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw. Rozdział 2 Referat Podatków i Opłat Lokalnych 16. Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, uchylanie lub zmiana decyzji wymiarowej; 2) prowadzenie ewidencji analitycznej wymiaru podatku od nieruchomości dla osób prawnych na podstawie składanych deklaracji podatkowych; 3) prowadzenie ewidencji wymiaru podatku od środków transportowych na podstawie składanych deklaracji podatkowych; 4) prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych podatków i opłat; 5) kontrola poprawności składanych deklaracji i prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego; 12

13 6) wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie i określenie wysokości zobowiązania podatkowego; 7) opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników; 8) przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ulg podatkowych; 9) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej bieżąca aktualizacja na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków otrzymanych z Biura Geodezji i Katastru, dokumentów otrzymanych z Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odnośnie budynków oddawanych do użytkowania; 10) opracowywanie projektów planu dochodów z podatków i opłat lokalnych; 11) przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw; 12) archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych; 13) prowadzenie spraw związanych z poborem i ewidencją wpłat opłaty skarbowej; 14) prowadzenie rejestru płatników opłaty skarbowej i rejestru weksli; 15) prowadzenie rejestru punktów sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej i weksli; 16) prowadzenia spraw związanych z poborem i księgowością opłaty targowej i podatkiem od posiadania psów; 17) rozliczanie inkasentów opłaty targowej; 18) prowadzenie księgowości podatkowej, obsługi informacyjnej, w tym analiza zaległości i nadpłat na poszczególnych kontach podatkowych; 19) prowadzenie windykacji zaległości w zakresie podatków i opłat lokalnych, wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, zgłoszeń wierzytelności oraz sporządzanie wniosków o wpis do hipoteki; 20) podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym: a) przygotowywanie projektów upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, b) przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w zakresie należności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, c) przygotowywanie projektów postanowień w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, d) przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, w tym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, w zakresie spraw wynikających z zadań i kompetencji wymienionych w uchwale nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz oraz z 2010 r. Nr 203, poz. 6025); 21) dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie zapłaconych podatków i opłat lokalnych; 22) wydawanie zaświadczeń na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz innych zaświadczeń związanych z zakresem zadań Referatu; 23) współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z organami podatkowymi, organami ścigania, prokuraturą, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu; 13

14 24) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących realizacji podatków i opłat lokalnych; 25) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych; 26) współpraca z Biurem Podatków i Egzekucji w zakresie prowadzonych przez to Biuro postępowań egzekucyjnych dotyczących należności pieniężnych, dla których ustalania, określania i pobierania właściwy jest Prezydent; 27) prowadzenie księgowości analitycznej dochodów majątkowych, w tym opłat z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy, wykupu nieruchomości oraz przekształceń; 28) przygotowywanie umów w sprawie spłat należności o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym; 29) aktualizacja należności ratalnych z tytułu wykupu nieruchomości oraz rat wynikających z decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 30) sporządzanie sprawozdań z realizacji oraz z zaległości dochodów majątkowych; 31) sporządzanie i przekazywanie do właściwego Wydziału dla Dzielnicy informacji o powierzchni gruntów będących przedmiotem dzierżawy lub użytkowanych bez tytułu prawnego; 32) kontrola poprawności deklaracji na podatek od nieruchomości dla nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność m. st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy. Rozdział 3 Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz 17. Do zakresu działania Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) opracowanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy w układzie klasycznym i zadaniowym wraz z informacją opisową, Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć w części dotyczącej Dzielnicy: a) przekazywanie do Wydziałów dla Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych otrzymanych od Prezydenta i Skarbnika wytycznych do budżetu i innych materiałów w celu sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy, b) współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie opracowania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy, c) zbieranie, weryfikacja, uzgadnianie i kompletowanie projektów planów finansowych: - jednostek budżetowych, - zakładów budżetowych, - dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych, - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Dzielnicę i jej jednostki organizacyjne, d) opracowywanie projektów zbiorczych planów finansowych: 14

15 - dochodów i wydatków Dzielnicy, - zakładów budżetowych, - dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, e) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji otrzymanej od Prezydenta i Skarbnika o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania projektów planów oraz planów odpowiednio do projektu uchwały budżetowej oraz uchwały budżetowej, f) weryfikacja otrzymanych od jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów dla Dzielnicy projektów planów finansowych i planów finansowych pod względem ich zgodności odpowiednio z projektem uchwały budżetowej oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwałą budżetową oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, g) opracowanie projektu planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy; 2) realizacja załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej oraz realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy: a) współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie zmian załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy, b) weryfikacja, pod względem zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), klasyfikacją budżetową, zadaniami przewidzianymi do realizacji w budżecie m. st. Warszawy, Wieloletnią Prognozą Finansową i wieloletnimi przedsięwzięciami zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m. st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m. st. Warszawy oraz zmian w planie wydatków Urzędu, wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wniosków w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnicy, c) sporządzanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy dotyczących zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m. st. Warszawy oraz projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m. st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m. st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m. st. Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu, wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian 15

16 Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, d) sporządzanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy nie skutkujących zmianami budżetu w układzie klasycznym i zadaniowym, dotyczących zmiany objaśnień (kalkulacji) i dysponentów będących Wydziałami dla Dzielnicy, e) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania planów finansowych do zmian ujętych w zarządzeniach Prezydenta oraz uchwałach Rady m. st. Warszawy, f) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji o wysokości limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia dotyczące Dzielnicy ujęte w uchwale Rady m. st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, g) aktualizacja planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na podstawie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady m. st. Warszawy, h) nadzór nad przedkładanymi przez kierowników jednostek budżetowych zmianami w planie wydatków rachunkach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych oraz postępowanie zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz z planem zatwierdzonym przez Radę m. st. Warszawy, i) nadzór i kontrola realizacji załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy (w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych), j) wnioskowanie, w zakresie swoich kompetencji, zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m. st. Warszawy i zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, opracowanie projektów uchwał: Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy w sprawie wniosków o zmianę załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy; 3) sprawozdawczość okresowa, w tym: a) weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek budżetowych w tym z realizacji przedsięwzięć, rachunków dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych tych jednostek, zakładów budżetowych m. st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę, b) weryfikacja sprawozdań dzielnicowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę, c) sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania zadań finansowanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy, w terminach określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, d) sporządzanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wieloletnich, e) kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy, f) bieżąca analiza sprawozdań jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnic, g) przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych dla Skarbnika, Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy, 16

17 h) okresowe sporządzanie informacji o stopniu realizacji załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy; 4) opracowywanie analiz historycznych i bieżących w zakresie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy; 5) przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio i długo okresowej; 6) bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych; 7) prowadzenie rejestru zaangażowania wydatków oraz księgowanie zaangażowania wydatków na kontach,,998 i,,999. Bieżąca analiza zgodności zaangażowania z planem finansowym oraz Wieloletnim Planem Finansowym. Rozdział 4 Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Sekretariatu 18. Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Sekretariatu, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału; 2) obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy; 3) przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Głównego Księgowego Dzielnicy, przekazywanie do właściwych wewnętrznych komórek Wydziału; 4) prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej; 5) prowadzenie terminarza pracy Głównego Księgowego Dzielnicy; 6) prowadzenie książki wyjść pracowników Wydziału; 7) prowadzenie i ewidencja raportów i wydruków dotyczących ewidencjonowanych pism i spraw; 8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dział IV Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz 19. Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz należy w szczególności: 1) udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej; 2) wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej; 3) przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja; 4) przygotowywanie projektów zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej; 5) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych; 6) wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz z późn. zm.); 17

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r.

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.1479.2015 ZARZĄDZENIE NR 1479/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 października 2015 r.

GP-OR.0050.1479.2015 ZARZĄDZENIE NR 1479/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 października 2015 r. GP-OR.0050.1479.2015 ZARZĄDZENIE NR 1479/2015 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1488/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1488/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 września 2017 r. GP-OR.0050.1488.2017 ZARZĄDZENIE NR 1488/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 212/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 212/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 lutego 2016 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 212/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 4173/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r.

GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r. GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 310/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych

Bardziej szczegółowo

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej

VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej VII. Wydział Księgowości Finansowo Podatkowej Wydział Księgowości Finansowo - Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Podatków i Opłat Lokalnych, Działu Egzekucji Finansowych oraz Działu Finansowego.

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności:

1. Do zadań Działu Finansowego należy w szczególności: Wydział Księgowości Finansowo-Podatkowej składa się z trzech działów: Działu Finansowego, Działu Egzekucji Finansowych, Działu Podatków i Opłat Lokalnych. Do zakresu działania Wydziału Księgowości Finansowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 159/2014/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Gminy Kęty Na podstawie art. 33 ust.3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Pl'. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA. DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Zatwierdzam

Pl'. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA. DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Zatwierdzam Zatwierdzam Dyre tor Miejskiego Ośr dka Pomocy Społecznej Radom, dnia...11,... :Y.f.~t:-.'.. 2011r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH i FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT I 30 PLANOWANIE I WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta 1 Nr z rejestru 20/2003 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wewnętrzny regulamin działalności Biura Naczelnego Architekta Miasta Niniejszy Wewnętrzny regulamin Z a t w i e r d z a m /-/ Lech Kaczyński Prezydent

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo