Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy."

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy określa w szczególności wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne Wydziały dla Dzielnicy Wola. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 2 1) Biurze - rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną Urzędu, której właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę wydział w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.); 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 3) Członkach Zarządu - należy przez to rozumieć osoby wchodzące w skład Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym Burmistrza i Zastępców Burmistrza; 4) Delegaturze Biura, delegaturze należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Biura wchodzącego w skład Urzędu m.st. Warszawy, której właściwość miejscowa obejmuje obszar Dzielnicy Wola, i której siedziba znajduje się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 5) Dzielnicy, Dzielnicy Wola - należy przez to rozumieć Dzielnicę Wola m.st. Warszawy; 6) Głównym Księgowym Dzielnicy - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu m.st. Warszawy wyznaczonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do wykonywania funkcji głównego księgowego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 7) Jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy należy przez to rozumieć jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury - położone na terenie Dzielnicy i finansowane z załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy; 1

2 8) Kierowniku Referatu należy przez to rozumieć kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej Wydziału dla Dzielnicy Wola; 9) Naczelniku Wydziału, Naczelniku należy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy Wola; 10) Radzie Dzielnicy - należy przez to rozumieć organ stanowiący i kontrolny Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 11) Referacie należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Wydziału dla Dzielnicy Wola; 12) Regulaminie Urzędu należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, z późn. zm.; 13) Regulaminie należy przez to rozumieć wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 14) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd m.st. Warszawy; 15) Urzędzie Dzielnicy należy przez to rozumieć Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, 16) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.); 17) Wydziale dla Dzielnicy, Wydziale należy przez to rozumieć Wydział dla Dzielnicy Wola wchodzący w skład Urzędu Dzielnicy Wola w Urzędzie m.st. Warszawy; 18) Zarządzie Dzielnicy należy przez to rozumieć organ wykonawczy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 19) Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Urzędem Dzielnicy kieruje Burmistrz. 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu Dzielnicy przy pomocy Zastępców Burmistrza. 3. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza wyznaczony przez Burmistrza. 4. Strukturę organizacyjną Urzędu Dzielnicy tworzą Wydziały oraz Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy dla Dzielnicy. 5. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziałów są referaty oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. W ramach referatów mogą być tworzone: działy, pracownie, sekcje, wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne. 6. Pracą Wydziału dla Dzielnicy kieruje Naczelnik Wydziału. 7. W Wydziale można utworzyć stanowisko Zastępcy Naczelnika, jeżeli jego utworzenie jest niezbędne do sprawnego kierowania pracą Wydziału. 8. W czasie nieobecności Naczelnika Wydziału jego obowiązki pełni Zastępca Naczelnika, a w przypadku nieutworzenia stanowiska Zastępcy Naczelnika pracownik wyznaczony przez Naczelnika Wydziału. 9. Pracą Referatu kieruje Kierownik Referatu. 10. Do zadań Wydziału należy w szczególności: 1) właściwa i terminowa realizacja zadań objętych zakresem działania; 2) opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy dla Dzielnicy, w części dotyczącej zakresu działania Wydziału; 3) sporządzanie analiz i innych opracowań w zakresie właściwości Wydziału; w tym sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału, 2

3 4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie koordynacji działań dotyczących funkcjonowania Urzędu jako całości; 5) przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach objętych zakresem działania Wydziału, a w szczególności: a) uchwał i stanowisk organów Dzielnicy, b) decyzji administracyjnych, c) umów i porozumień, d) pełnomocnictw i upoważnień, e) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, f) odpowiedzi na skargi i wnioski, g) zarządzeń, poleceń i innych wewnętrznych aktów organizacyjnych Burmistrza, wydawanych w ramach bieżącego kierowania Urzędem Dzielnicy, h) pism i innych dokumentów; 6) udostępnianie informacji publicznej w zakresie właściwości działania Wydziału; 7) udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 11. W Urzędzie Dzielnicy realizowane są zadania w zakresie utrzymania i ciągłego doskonalenia wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością. Rozdział 2 Zadania kierownictwa Urzędu Dzielnicy 4 1. Zarząd Dzielnicy określa zadania merytoryczne oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Wydziałami w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicy na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz.1059 z późn. zm.). 2. Zarząd Dzielnicy przy pomocy Urzędu Dzielnicy wykonuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy położonymi na terenie Dzielnicy: 1) Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 2) Domem Kultury Działdowska w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 3) Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy; 4) Ośrodkiem Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 5) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy; 6) Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola; 7) Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 3. Członkowie Zarządu, zgodnie z ustalonym przez Zarząd Dzielnicy podziałem zadań i kompetencji, nadzorują pracę podległych Wydziałów oraz sprawują nadzór nad bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy. 4. Członkowie Zarządu, na podstawie i w granicach określonych odrębnymi upoważnieniami i pełnomocnictwami udzielonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy mogą - jako pracownicy Urzędu - wykonywać inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu. 5. Burmistrz organizuje pracę Zarządu Dzielnicy i przewodniczy jego posiedzeniom. 6. Burmistrz odpowiada za właściwą organizację pracy Urzędu Dzielnicy i koordynację działań Wydziałów, z zastrzeżeniem 13 ust. 3 Regulaminu Urzędu. 7. W przypadku wątpliwości, który Wydział jest właściwy w zakresie realizacji określonego zadania, spór kompetencyjny rozstrzyga Burmistrz. 8. Główny Księgowy Dzielnicy organizuje i nadzoruje bieżącą działalność finansową 3

4 Dzielnicy oraz wykonuje zadania związane z prowadzeniem rachunkowości Dzielnicy, a w szczególności: 1) organizuje prace planistyczne nad tworzeniem projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy (zbieranie, uzgadnianie oraz kompletowanie materiałów); 2) nadzoruje opracowanie projektu załączników do projektu budżetu wraz z informacją opisową; 3) nadzoruje sporządzanie uchwał w sprawie zmian załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w trakcie jego realizacji wraz z uzasadnieniem; 4) nadzoruje opracowanie okresowych informacji i sprawozdań opisowych z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy; 5) prowadzi księgowość budżetową i gospodarkę finansową Dzielnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6) kontrasygnuje, na podstawie upoważnienia Skarbnika m.st. Warszawy, oświadczenia woli mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych; 7) nadzoruje gospodarowanie środkami budżetowymi Dzielnicy, w tym w szczególności przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 8) kieruje Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy. 5 Do zadań Naczelnika Wydziału należy w szczególności: 1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Wydziału, na podstawie i w granicach prawa; 2) wykonywanie poleceń Burmistrza oraz właściwego Zastępcy Burmistrza bezpośrednio nadzorującego pracę Wydziału; 3) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w Urzędzie, w tym Regulaminu Urzędu i Regulaminu; 4) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami; 5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału, w tym z wykonania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym; 6) prowadzenie polityki kadrowej w Wydziale; 7) dokonywanie czynności kierownika zamawiającego, w granicach udzielonego pełnomocnictwa; 8) przygotowywanie i zawieranie, na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa, umów i porozumień; 9) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników; 10) przygotowywanie opisów stanowisk, w tym ustalanie szczegółowego zakresu czynności pracowników Wydziału; 11) dokonywanie oceny pracowników Wydziału oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności; 12) opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu, realizacja uchwalonego budżetu oraz wnioskowanie o zmiany budżetu m.st. Warszawy, w zakresie działania Wydziału; 13) przygotowywanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych i ich realizacja; 14) nadzór nad stosowaniem przez pracowników pieczęci i pieczęci urzędowych; 15) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 16) nadzór nad archiwizacją dokumentacji napływającej i wytwarzanej w Urzędzie Dzielnicy, w zakresie działania Wydziału. 4

5 6 Zastępca Naczelnika Wydziału wykonuje zadania w zakresie określonym przez Naczelnika Wydziału, a w szczególności koordynuje i nadzoruje we współpracy z Naczelnikiem Wydziału pracę wskazanych przez Naczelnika Wydziału wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziału dla Dzielnicy. 7 Do zadań Kierownika Referatu należy w szczególności organizowanie i koordynowanie pracy referatu oraz nadzór nad merytoryczną poprawnością zadań wykonywanych przez pracowników Referatu. Rozdział 3 Obowiązki pracowników Urzędu Dzielnicy 8 1. Szczegółowe obowiązki pracowników Urzędu Dzielnicy określają indywidualne opisy stanowisk i szczegółowe zakresy czynności. 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Urzędu Dzielnicy należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań określonych w opisie stanowiska sumiennie, terminowo, sprawnie i bezstronnie; 2) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, w tym znajomość Regulaminu Urzędu i Regulaminu; 3) przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zasad udostępniania informacji publicznej; 4) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji powierzonych zadań, w granicach określonych przez przełożonych; 5) zachowanie tajemnicy służbowej; 6) przestrzeganie i stosowanie obowiązujących w Urzędzie instrukcji w zakresie organizacji wykonywania czynności kancelaryjnych, a w szczególności tworzenia, ewidencjonowania, przechowywania, udostępniania oraz archiwizowania dokumentów; 7) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Rozdział 4 Struktura wewnętrzna Urzędu Dzielnicy 9 W skład Urzędu Dzielnicy wchodzą następujące Wydziały dla Dzielnicy oraz Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy dla Dzielnicy o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (UD-XVII-WAG); 2) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (UD-XVII-WAB); 3) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (UD-XVII-WBK); 5

6 4) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-XVII-WDG); 5) Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (UD-XVII-WFE); 6) Wydział Informatyki dla Dzielnicy (UD-XVII-WIN); 7) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-XVII-WIR); 8) Wydział Kadr dla Dzielnicy (UD-XVII-WKD); 9) Wydział Kultury dla Dzielnicy (UD-XVII-WKU); 10) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (UD-XVII-WOM); 11) Wydział Obsługi Rady Dzielnicy (UD-XVII-WOR); 12) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (UD-XVII-WOŚ); 13) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (UD-XVII-WOD); 14) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (UD-XVII-WOW); 15) Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-XVII-WPR); 16) Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (UD-XVII-WSR); 17) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-XVII-WSZ); 18) Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (UD-XVII-WZP); 19) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (UD-XVII-WZL); 20) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy Wola (UD-VXII-KW). 10 Strukturę organizacyjną Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Administracyjno-Gospodarczy (UD-XVII-WAG-AG); 2) Referat Techniczny (UD-XVII-WAG-T). 11 Strukturę organizacyjną Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej (UD-XVII-WAB-AB); 2) Referat Urbanistyki (UD-XVII-WAB-U); 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Wydziału (UD-XVII- WAB-A); 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WAB-B) Strukturę organizacyjną Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Księgowości Podatkowej i Sprawozdawczości (UD-XVII-WBK-PK); 2) Referat Finansowo-Księgowy (UD-XVII-WBK-KD); 3) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (UD-XVII-WBK-PW); 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Analiz (UD-XVII- WBK-SP); 5) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WBK-B). 6

7 2. Pracą Wydziału kieruje Główny Księgowy Dzielnicy, pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału, przy pomocy Zastępcy Naczelnika. 13 Strukturę organizacyjną Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Działalności Gospodarczej (UD-XVII-WDG-DG); 2) Referat Zezwoleń Alkoholowych (UD-XVII-WDG-ZA); 3) Referat Handlu Obwoźnego (UD-XVII-WDG-HO). 14 Strukturę organizacyjną Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Remontów i Inwestycji w Placówkach Oświatowych (UD-XVII-WIR-RO); 2) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Infrastruktury (UD-XVII-WIR-RR); 3) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycji Kubaturowych (UD- XVII-WIR-RI); 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Inwestycji Drogowych (UD-XVII- WIR-RD); 5) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Regulacji Prawnych (UD-XVII- WIR-RP); 6) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości (UD-XVII-WIR-RS); 7) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kosztorysowania (UD-XVII-WIR- K); 8) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WIR-B) Strukturę organizacyjną Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Obsługi Bezpośredniej (UD-XVII-WOM-RO); 2) Referat Ewidencyjno-Sprawozdawczy (UD-XVII-WOM-RE); 3) Referat Kancelaryjny (UD-XVII-WOM-RK); 4) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WOM-B). 2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika. 16 Strukturę organizacyjną Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sesji Rady Dzielnicy (UD- XVII-WOR -S ); 2) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Komisji Rady Dzielnicy (UD-XVII-WOR -K); 7

8 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WOR-B ). 17 Strukturę organizacyjną Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Zieleni (UD-XVII-WOŚ-Z); 2) Referat ds. Środowiska i Ochrony Zwierząt (UD-XVII-WOŚ-OŚ); 3) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Odpadów oraz Czystości i Porządku (UD-XVII-WOŚ-O); 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Decyzji Środowiskowych i Zadań Inwestycyjnych (UD-XVII-WOŚ-DS). 18 Strukturę organizacyjną Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Organizacyjnych (UD-XVII-WOD-O) w skład, którego wchodzą: a) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych (UD-XVII-WOD-OU), b) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Posiedzeń Zarządu Dzielnicy (UD- XVII-WOD-OZ), c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu (UD-XVII-WOD-OS), d) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Prowadzenia Archiwum Zakładowego (UD- XVII-WOD-OA); 2) Referat ds. Promocji (UD-XVII-WOD-P) w skład, którego wchodzi Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami (UD-XVII-WOD-PM) Strukturę organizacyjną Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Nauczania i Wychowania (UD-XVII-WOW-OP); 2) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych, Awansu i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (UD-XVII-WOW-K); 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WOW-B). 2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika. 20 Strukturę organizacyjną Wydziału Prawnego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej Dzielnicy Radcowie Prawni (UD-XVII-WPR-RP); 2) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WPR-B). 8

9 21 Strukturę organizacyjną Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (UD-XVII-WSZ-SR); 2) Referat Profilaktyki Uzależnień (UD-XVII-WSZ-PU); 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (UD-XVII-WSZ-B) Strukturę organizacyjną Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Lokali Mieszkalnych (UD-XVII-WZL-LM); 2) Referat Dodatków Mieszkaniowych (UD-XVII-WZL-DM); 3) Referat ds. Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych oraz Nieruchomości (UD- XVII-WZL-SL); 4) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Wspólnot Mieszkaniowych (UD- XVII-WZL-WM); 5) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwum Akt Lokali Mieszkalnych (UD-XVII-WZL-A); 6) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno Biurowej (UD-XVII-WZL-B). 2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika. Rozdział 5 Zadania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy 23 Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy należy zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu Dzielnicy oraz Delegatur Biur, a w szczególności: 1) administrowanie siedzibą i lokalami zajmowanymi przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy i Delegatury Biur; 2) opracowywanie finansowych i merytorycznych planów działalności Wydziału, oraz analiza ich wykonania; 3) zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, obsługi technicznej i telekomunikacyjnej; 4) zapewnienie obsługi transportowej; 5) współpraca z Biurem Ochrony w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa siedzib Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur; 6) nadzór nad majątkiem rzeczowym znajdującym się w ewidencji prowadzonej przez Wydział oraz utrzymywanie tego majątku w należytym stanie techniczno eksploatacyjnym. 9

10 Podrozdział 1 Zadania Referatu Administracyjno-Gospodarczego 24 Do zadań Referatu Administracyjno-Gospodarczego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) obsługa archiwalna oraz organizacyjno-biurowa Wydziału, w tym obsługa kancelaryjna Naczelnika Wydziału; 2) opracowywanie projektu planu budżetu Wydziału we współdziałaniu z Referatem Technicznym; 3) bieżąca ewidencja i analiza wydatków oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu i zadań Wydziału; 4) prowadzenie ewidencji majątku Urzędu Dzielnicy (środki trwałe i mienie o wartości jednostkowej poniżej 500 zł); 5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku i mienia, łącznie z likwidacją szkód komunikacyjnych samochodów służbowych pozostających w dyspozycji Urzędu Dzielnicy; 6) prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, prasę oraz artykuły spożywcze; 7) prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu, wyposażenia, artykułów biurowych i spożywczych oraz planowanie potrzeb w tym zakresie; 8) gospodarka pieczęciami, pieczęciami urzędowymi, stemplami i drukami; 9) prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami lokalowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur, w tym prowadzenie spraw związanych z najmem i wynajmem lokali oraz rozliczanie umów dotyczących najmu i wynajmu lokali, sporządzanie dokumentów niezbędnych do wystawiania not obciążających; 10) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i higieny w administrowanych lokalach, na terenie budynku Urzędu Dzielnicy i posesji oraz współdziałanie z firmami odpowiedzialnymi za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych; 11) sporządzanie i aktualizacja wewnętrznej książki telefonicznej oraz aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie Dzielnicy; 12) obsługa zaopatrzeniowa posiedzeń Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy; 13) realizacja ogłoszeń oraz anonsów na tablicach ogłoszeń oraz w mediach; 14) realizacja zaleceń i wymagań służb p.poż., BHP, SANEPID, PIP oraz stała z nimi współpraca; 15) współpraca z Biurem Ochrony w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej siedzib Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur; 16) obsługa materiałowo-techniczna wyborów oraz referendów. Podrozdział 2 Zadania Referatu Technicznego 25 Do zadań Referatu Technicznego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno- Gospodarczego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) współudział w opracowywaniu projektu planu budżetu Wydziału przez Referat Administracyjno-Gospodarczy; 10

11 2) opracowywanie planu oraz harmonogramu prac inwestycyjno-remontowych budynku, posesji i lokali wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur, oraz nadzór i kontrola ich realizacji; 3) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynku, pomieszczeń biurowych i technicznych wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur; 4) utrzymywanie sprawności wszystkich instalacji, maszyn i urządzeń oraz zapewnianie bieżących napraw i konserwacji; 5) prowadzenie zaopatrzenia w materiały i urządzenia techniczne; 6) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu; 7) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem usług telefonii stacjonarnej i komórkowej; 8) prowadzenie książki obiektu budowlanego i pozostałej dokumentacji technicznej wszystkich branż budowlano- instalacyjnych dotyczących budynku i innych siedzib Urzędu Dzielnicy; 9) zapewnianie realizacji niezbędnych potrzeb transportowych Zarządu Dzielnicy oraz pracowników, przewóz korespondencji i materiałów zaopatrzeniowych, kompleksowe prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych oraz używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych; 10) współpraca z Biurem Ochrony w zakresie ochrony technicznej siedzib Urzędu Dzielnicy i Delegatur Biur; 11) współpraca z Wydziałem Informatyki dla Dzielnicy w celu zapewnienia dostępu do internetu i telewizji kablowej; 12) realizacja zaleceń i wymagań służb p.poż., BHP, SANEPID, PIP oraz stała z nimi współpraca; 13) obsługa techniczna sesji Rady Dzielnicy oraz posiedzeń komisji, spotkań i innych imprez odbywających się w sali sesji Urzędu Dzielnicy; 14) obsługa techniczna wyborów oraz referendów. Rozdział 6 Zadania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy 26 Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, czyli dla inwestycji: a) o powierzchni całkowitej powyżej m 2, b) o wysokości powyżej 30 m, c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, d) naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, e) wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy; 11

12 2) podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.); 3) wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa, w ramach kompetencji Wydziału; 4) prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa i przekazywanie ich do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom; 5) współdziałanie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m. st. Warszawie; 6) przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; 7) rozpatrywanie skarg i wniosków; 8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych. Podrozdział 1 Zadania Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej Do zadań Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej należy w szczególności: 27 1) podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.); 2) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.); 3) uczestnictwo w inspekcjach oraz kontrolach na wezwanie organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z tymi czynnościami; 4) rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego; 5) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 6) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 7) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych; 8) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu; 9) wydawanie zaświadczeń w sprawach architektoniczno-budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji; 10) wydawanie zaświadczeń, uzgodnień, opinii i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa; 11) rejestracja dzienników budowy; 12) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.). 12

13 Podrozdział 2 Zadania Referatu Urbanistyki 28 Do zadań Referatu Urbanistyki należy w szczególności: 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.); 2) rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; 3) rozpatrywanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; 4) wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 5) przygotowywanie i wydawanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 6) prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.); Podrozdział 3 Zadania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Archiwum Wydziału 29 Do zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Archiwum Wydziału, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy należy prowadzenie Archiwum Wydziałowego, a w szczególności: 1) przechowywanie dokumentacji; 2) porządkowanie dokumentacji; 3) przyjmowanie dokumentacji od pracowników Wydziału; 4) prowadzenie ewidencji przechowywanej dokumentacji; 5) udostępnianie dokumentacji; 6) przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego. Podrozdział 4 Zadania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej 30 Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno- Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji spraw wpływających do Wydziału; 2) prowadzenie ewidencji spraw wypływających z Wydziału; 3) obsługa interesantów; 13

14 4) przygotowywanie zestawień statystycznych i przekazywanie ich właściwym organom i jednostkom; 5) prowadzenie rejestru skarg i interpelacji oraz monitorowanie terminowości ich rozpatrywania; 6) obsługa organizacyjno - biurowa Wydziału. Rozdział 7 Zadania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy 31 Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy należy w szczególności: 1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych; 2) opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy; 3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy; 4) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy; 5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla GUS, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy; 6) prowadzenie windykacji należności m.st. Warszawy; 7) podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.). Podrozdział 1 Zadania Referatu Księgowości Podatkowej i Sprawozdawczości 32 Do zadań Referatu Księgowości Podatkowej i Sprawozdawczości, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) pobór i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, 2) pobór i ewidencja opłat za korzystanie z mienia m.in. dzierżawy, wykup mienia i wieczyste użytkowanie; 3) prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Urzędu Dzielnicy w zakresie realizacji dochodów; 4) egzekucja należności pieniężnych w ramach posiadanych uprawnień; 5) realizacja dzielnicowego załącznika, prowadzenie księgowości dochodów i wydatków Dzielnicy; 6) prowadzenie przewidzianej przepisami sprawozdawczości budżetowej Dzielnicy; 7) sprawowanie kontroli nad realizacją dochodów Dzielnicy; 8) wystawianie faktur, dokumentacja i rozliczanie podatku od towarów i usług; 9) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji podatkowych w podatku od środków transportowych; 10) przyjmowanie i ewidencja przychodów nie stanowiących dochodów m.st. Warszawy; 11) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi; 12) sporządzanie sprawozdań dotyczących dochodów Dzielnicy oraz bilansu Dzielnicy; 13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej; 14) dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków i opłat; 14

15 15) współpraca z Biurem Podatków i Egzekucji w zakresie windykacji. Podrozdział 2 Zadania Referatu Finansowo-Księgowego 33 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo- Księgowego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) realizacja planowanych wydatków Urzędu Dzielnicy, prowadzenie księgowości wydatków Urzędu Dzielnicy oraz prowadzenie obsługi bankowo - kasowej w zakresie realizacji wydatków; 2) prowadzenie przewidzianej przepisami sprawozdawczości budżetowej dotyczącej wydatków Urzędu Dzielnicy; 3) ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie; 4) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych Urzędu; 5) prowadzenie ewidencji inwestycji; 6) prowadzenie ewidencji syntetycznej majątku trwałego; 7) prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami dotyczących depozytów i terminowe ich rozliczanie oraz okresowe rozliczanie sald i naliczanie odsetek; 8) ewidencja i sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy oraz przygotowanie i wprowadzanie danych do aplikacji Płynność finansowa ; 9) sprawdzanie dokumentów finansowo - księgowych skierowanych do zapłaty; 10) ewidencja i nadzór nad realizacją wydatków ponoszonych w ramach załącznika Dzielnicy, pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 11) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań z wydatków jednostek budżetowych, sporządzanie sprawozdań z wydatków oraz informacji do bilansu; 12) ewidencja dotacji udzielanych z załącznika Dzielnicy; 13) prowadzenie ewidencji syntetycznej i rozliczeń dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska oraz wpłat wadiów i kaucji; 14) sporządzanie przelewów z tytułu dodatków mieszkaniowych; 15) współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie spraw wymienionych w pkt Podrozdział 3 Zadania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 34 Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Wymiaru Podatków, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) przyjmowanie i kontrola składanych deklaracji podatkowych od osób prawnych i informacji podatkowych od osób fizycznych, dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; 2) prowadzenie ewidencji podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz jej bieżąca aktualizacja na podstawie danych otrzymywanych z delegatur; 3) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów; 4) prowadzenie postępowania podatkowego dotyczącego umorzeń, odroczenia terminu, 15

16 rozłożenia na raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, przygotowywanie projektów decyzji; 5) wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie bądź określenie zobowiązania podatkowego; 6) dokonywanie, w ramach prowadzonego postępowania, czynności oględzin w terenie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników; 7) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących spraw podatkowych, służących do opracowania planu dochodów; 8) przyjmowanie interesantów i wyjaśnianie spraw związanych z pracą stanowiska. Podrozdział 4 Zadania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Planowania i Analiz 35 Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Planowania i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Wola, należy w szczególności: 1) opracowanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy w układzie tradycyjnym i zadaniowym wraz z informacją opisową; a) przekazanie do Wydziałów dla Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych wytycznych (założeń do budżetu i innych materiałów) w celu sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy; b) współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie opracowania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej; c) zbieranie, weryfikacja, uzgadnianie i kompletowanie projektów planów finansowych: - jednostek budżetowych, - zakładów budżetowych, - gospodarstw pomocniczych, - dochodów własnych jednostek budżetowych, - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez dzielnicę i jej jednostki organizacyjne; d) opracowanie projektów zbiorczych planów finansowych: - dochodów i wydatków Dzielnicy, - zakładów budżetowych, - gospodarstw pomocniczych, - dochodów własnych jednostek budżetowych, - zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych; e) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania projektów planów oraz planów odpowiednio do projektu uchwały budżetowej i uchwały budżetowej, f) weryfikacja otrzymanych od jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów dla Dzielnicy projektów planów finansowych i planów finansowych pod względem ich zgodności odpowiednio z projektem uchwały budżetowej i uchwałą budżetową, g) opracowanie projektu układu wykonawczego załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy; 2) realizacja załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy ; a) współpraca z Biurami, jednostkami organizacyjnymi oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie zmian załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej, 16

17 b) weryfikacja, pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych, klasyfikacją budżetową, zadaniami przewidzianymi do realizacji w budżecie m.st. Warszawy (w tym z Instrukcją w sprawie dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy) oraz pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wniosków w sprawie zmian w budżecie otrzymanych od jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnicy, c) sporządzanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy dotyczących zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy wraz z objaśnieniami w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, d) sporządzanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy nie skutkujących zmianami budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym, dotyczących zmiany objaśnień (kalkulacji) i dysponentów będących Wydziałami dla Dzielnicy, e) sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy, f) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania planów finansowych do zmian ujętych w zarządzeniach Prezydenta m.st. Warszawy oraz uchwałach Rady m.st. Warszawy, g) aktualizacja układu wykonawczego załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy na podstawie zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy oraz uchwał Rady m.st. Warszawy, h) kontrola przedkładanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian w planie wydatków rachunkach dochodów własnych tych jednostek pod względem zgodności z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz z planem zatwierdzonym przez Radę m.st. Warszawy, i) nadzór i kontrola realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy (w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych), j) wnioskowanie, w zakresie swoich kompetencji, zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy, opracowanie projektów uchwał: Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy w sprawie wniosków o zmianę załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy; 3) sprawozdawczość okresowa: a) weryfikacja sprawozdań budżetowych i finansowych jednostek budżetowych i rachunków dochodów własnych tych jednostek, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych m. st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę, b) weryfikacja sprawozdań dzielnicowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę, c) sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania zadań finansowanych z załącznika Dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy, w terminach określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi, d) rozliczanie zadań zleconych i powierzonych finansowanych z dotacji celowych, kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy, e) bieżąca analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych i Wydziałów dla Dzielnic, f) przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych dla Skarbnika m.st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy, g) okresowe sporządzanie informacji o stopniu realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy, h) przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio i długo okresowej, 17

18 i) opracowywanie analiz historycznych i bieżących w zakresie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy, 4) bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych. Podrozdział 5 Zadania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno Biurowej 36 Do zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno- Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań związanych z obsługą organizacyjno-biurową Wydziału, w tym obsługa organizacyjna Głównego Księgowego Dzielnicy i Zastępcy Naczelnika; 2) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej do i z wydziału oraz przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją Głównego Księgowego Dzielnicy; 3) kontrola terminowości załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi na pisma; 4) prowadzenie terminarza pracy Głównego Księgowego Dzielnicy; 5) prowadzenie książki wyjść pracowników Wydziału; 6) prowadzenie i ewidencja raportów i wydruków dotyczących ewidencjonowania pism i spraw; 7) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną. Rozdział 8 Zadania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy 37 Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy należy w szczególności wykonywanie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie kontroli legalności zajmowania terenów miejskich, przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów, jak również prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej. Podrozdział 1 Zadania Referatu Działalności Gospodarczej 38 Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych; 2) przekazywanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń odwołań i zażaleń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych; 18

19 3) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów; 4) udzielanie informacji o zasadach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz o innych działaniach poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej; 5) przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i przekazywanie go wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do Urzędu Statystycznego w Warszawie; 6) przyjmowanie od przedsiębiorców zgłoszeń indentyfikacyjnych lub aktualizacyjnych NIP i przekazywanie ich wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego urzędu skarbowego; 7) odbiór zaświadczeń wpisów do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (w przypadku złożenia wniosku) i przekazywanie przedsiębiorcom łącznie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; Podrozdział 2 Zadania Referatu Zezwoleń Alkoholowych 39 Do zadań Referatu Zezwoleń Alkoholowych, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: a) przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, b) w zakresie opłat wnoszonych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: kontrola prawidłowości wnoszonych opłat, powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat, przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat lub projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczenia; c) udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) występowanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o przygotowanie projektu tytułu wykonawczego, dotyczącego obowiązku wniesienia przewidzianej ustawowo opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 3) opracowywanie na wniosek Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń analiz i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału; 4) przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej Dzielnicy i monitorowanie jego realizacji; 5) przekazywanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń odwołań i zażaleń z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 6) współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 7) występowanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w sprawach grzywien w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym; 19

20 8) monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w Dzielnicy limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podrozdział 3 Zadania Referatu Handlu Obwoźnego 40 Do zadań Referatu Handlu Obwoźnego, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, należy w szczególności: 1) kontrola legalności zajmowania terenów miejskich i pasów drogowych dróg publicznych przez osoby prowadzące handel obwoźny, a także podejmowanie działań zmierzających do likwidacji handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 2) kontrola przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów zawartych z zarządcami terenów miejskich oraz zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych wydanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy albo komórki organizacyjne Urzędu wykonujące funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych; 3) kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel; 4) kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej. Rozdział 9 Zadania Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy 41 Do zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy należy w szczególności: 1) w zakresie funduszy europejskich: a) inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy, b) udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz innym podmiotom z terenu Dzielnicy, c) koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów, d) pomoc w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych Wydziałom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i innych właściwych Biur Urzędu, e) składanie pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i innych właściwych Biur Urzędu wniosków do instytucji wdrażających/pośredniczących, o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, f) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy oraz przekazywanie bieżących informacji na ten temat do Biura Funduszy Europejskich i innych właściwych Biur Urzędu, g) organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich przy współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i innym właściwym Biurem Urzędu, 20

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY KĘTY. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 80/2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28.09.2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 88/11 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20.06.2011 w sprawie: wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Janikowie OPIS STANOWISK Z WYKAZEM SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH 1 Kierownictwo Urzędu: 1. Burmistrz Gminy i Miasta B 2. Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/14 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29 grudnia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W PRZODKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Przodkowie, zwany dalej regulaminem, określa: 1. zakres działania i zadania Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo