GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r."

Transkrypt

1 GP-0151/1355/2008 Zarządzenie nr 1355/2008 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Nadaje się wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2 Tracą moc tymczasowe wewnętrzne regulaminy działalności: 1) Sekretariatu Zarządu Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru 62/2004, 2) Sekretariatu Rady Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru 82/2004, 3) Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru PW-II-0111/154/2005, 4) Wydziału BudŜetowo-Księgowego Urzędu m.st. Warszawy zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru PW-II- 0111/194/2006, 5) Wydziału Kadr dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru 39/2004, 6) Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy, zatwierdzony przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia r., nr z rejestru 75/ Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy. 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 1

2 Załącznik do zarządzenia Nr 1355/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1 Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy określa w szczególności wewnętrzną organizację oraz podział zadań pomiędzy poszczególne Wydziały dla Dzielnicy Bielany. 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Burmistrzu - naleŝy przez to rozumieć Burmistrza Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, 2) Członkach Zarządu Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć osoby wchodzące w skład Zarządu Dzielnicy Bielany, w tym Burmistrza, Zastępców Burmistrza oraz Członków Zarządu, 3) Dziale - naleŝy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Referatu dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 4) Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć Dzielnicę Bielany miasta stołecznego Warszawy, 5) Głównym Księgowym Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć pracownika Urzędu m.st. Warszawy wyznaczonego przez Prezydenta m.st. Warszawy do wykonywania funkcji Głównego Księgowego w Dzielnicy Bielany, 6) Jednostkach NiŜszego Rzędu - naleŝy przez to rozumieć jednostki niŝszego rzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, 7) Kierowniku Referatu - naleŝy przez to rozumieć kierownika wewnętrznej komórki organizacyjnej Wydziału dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - kierownika referatu w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników 2

3 samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.), 8) Naczelniku Wydziału - naleŝy przez to rozumieć Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - naczelnika wydziału w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz ze zm.), 9) Radzie Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć organ stanowiący i kontrolny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 10) Referacie - naleŝy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną Wydziału dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 11) Regulaminie Urzędu - naleŝy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, ze zm., 12) Regulaminie Urzędu Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć niniejszy regulamin, 13) Urzędzie - naleŝy przez to rozumieć Urząd miasta stołecznego Warszawy, 14) Urzędzie Dzielnicy - rozumie się przez to Urząd Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, 15) Ustawie - naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, ze zm.), 16) Wydziale dla Dzielnicy - rozumie się przez to Wydziały dla Dzielnicy Bielany Urzędu miasta stołecznego Warszawy, 17) Zarządzie Dzielnicy - naleŝy przez to rozumieć organ wykonawczy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 18) Zastępcy Burmistrza - naleŝy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza lub Członka Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Urzędem Dzielnicy kieruje Burmistrz. 2. Burmistrz kieruje pracą Urzędu Dzielnicy przy pomocy Zastępców Burmistrza i Członków Zarządu. 3. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Zastępca Burmistrza lub Członek Zarządu wyznaczony przez Burmistrza. 4. Strukturę organizacyjną Urzędu Dzielnicy tworzą Wydziały dla Dzielnicy. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziałów dla Dzielnicy są Referaty oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Referatów są Działy. 5. Pracami Wydziałów dla Dzielnicy kierują Naczelnicy Wydziałów, z zastrzeŝeniem 4 ust. 7 pkt 4 Regulaminu Urzędu Dzielnicy. 6. W Wydziale dla Dzielnicy moŝna tworzyć stanowiska Zastępców Naczelnika Wydziału, jeŝeli ich utworzenie niezbędne jest do sprawnego kierowania pracą Wydziału dla Dzielnicy. 3

4 7. W czasie nieobecności Naczelnika Wydziału dla Dzielnicy jego obowiązki pełni Zastępca Naczelnika wyznaczony przez Naczelnika, a w przypadku nieutworzenia stanowiska Zastępcy Naczelnika pracownik wyznaczony przez Naczelnika. 8. Pracami Referatów kierują Kierownicy Referatów. 9. Do zadań Wydziałów dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) właściwa i terminowa realizacja zadań objętych zakresem działania Wydziału dla Dzielnicy, 2) sporządzanie opracowań w zakresie właściwości Wydziału dla Dzielnicy, 3) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 4) przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk organów Dzielnicy, projektów umów, porozumień i innych dokumentów objętych zadaniami Wydziału dla Dzielnicy, gdy konieczność ich przygotowania wynika z obowiązującej procedury, 5) udostępnianie informacji publicznej w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, 6) ciągłe doskonalenie wdroŝonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), przy współpracy z Koordynatorem ds. SZJ, zatrudnionym w jednym z Wydziałów dla Dzielnicy. ROZDZIAŁ 2 Zadania kierownictwa Urzędu Dzielnicy 4 1. Zarząd Dzielnicy określa zadania merytoryczne oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad wydziałami dla Dzielnic w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, z zastrzeŝeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz.1059 z późn. zm.). 2. Członkowie Zarządu Dzielnicy, zgodnie z ustalonym przez Zarząd Dzielnicy podziałem kompetencji, nadzorują pracę podległych Wydziałów dla Dzielnicy oraz sprawują nadzór nad bieŝącą działalnością jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy realizujących zadania Dzielnicy. 3. Członkowie Zarządu Dzielnicy, na podstawie i w granicach określonych odrębnymi upowaŝnieniami i pełnomocnictwami udzielonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy, mogą - jako pracownicy Urzędu - wykonywać inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu. 4. Urząd Dzielnicy umoŝliwia wykonywanie przez Zarząd Dzielnicy zadań i kompetencji określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy, oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy, a takŝe wykonywanie przez Członków Zarządu Dzielnicy zadań, o których mowa w ust Burmistrz organizuje pracę Zarządu Dzielnicy i przewodniczy jego posiedzeniom. 4

5 6. Burmistrz organizuje pracę Urzędu Dzielnicy i koordynuje działania Wydziałów dla Dzielnicy. 7. Główny Księgowy Dzielnicy wykonuje zadania związane z organizowaniem i nadzorowaniem bieŝącej działalności finansowej Dzielnicy oraz prowadzeniem rachunkowości Dzielnicy, w tym: 1) prowadzi księgowość budŝetową i gospodarkę finansową Dzielnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) kontrasygnuje, na podstawie upowaŝnienia Skarbnika m.st. Warszawy, oświadczenia woli mogące spowodować powstanie zobowiązań pienięŝnych, 3) nadzoruje gospodarowanie środkami budŝetowymi Dzielnicy, a w szczególności przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 4) kieruje Wydziałem BudŜetowo-Księgowym dla Dzielnicy. 5 Do zadań Naczelników Wydziałów dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań Wydziału dla Dzielnicy, na podstawie i w granicach prawa, 2) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji i zasad przyjętych w Urzędzie, w tym Regulaminu, 3) nadzór nad przygotowaniem przez kierowany Wydział dla Dzielnicy projektów dokumentów, o których mowa w 3 ust. 9 pkt 4 Regulaminu Urzędu Dzielnicy, 4) gospodarowanie środkami pienięŝnymi zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami, 5) ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych, w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, w ramach załącznika dzielnicowego do budŝetu m.st. Warszawy, pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, 6) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania Wydziału dla Dzielnicy, 7) prowadzenie polityki kadrowej w Wydziale dla Dzielnicy, w tym: a. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników, b. przygotowywanie opisów stanowisk, w tym ustalanie szczegółowego zakresu czynności dla pracowników Wydziału dla Dzielnicy, c. dokonywanie oceny pracowników Wydziału dla Dzielnicy oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności, 8) współpraca w opracowywaniu i realizacji budŝetu m.st. Warszawy, w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, 9) przygotowywanie w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych i ich realizacja, 10) nadzorowanie stosowania przez pracowników pieczątek, pieczęci urzędowych i blankietów korespondencyjnych, 11) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. 5

6 6 Zastępcy Naczelników Wydziałów wykonują zadania w zakresie określonym przez Naczelników Wydziałów, a w szczególności koordynują i nadzorują - we współpracy z Naczelnikami Wydziałów - pracę wskazanych przez Naczelników Wydziałów wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziałów dla Dzielnicy. 7 Do zadań Kierowników Referatów naleŝy w szczególności organizowanie i koordynowanie pracy Referatów oraz nadzór nad merytoryczną poprawnością zadań wykonywanych przez podległych pracowników. ROZDZIAŁ 3 Obowiązki pracowników Urzędu Dzielnicy 8 1. Szczegółowy zakres czynności pracowników Urzędu Dzielnicy określają indywidualne opisy stanowisk. 2. Do podstawowych obowiązków pracowników Urzędu Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) wykonywanie zadań określonych w opisie stanowiska sumiennie, terminowo, sprawnie i bezstronnie, 2) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, 3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji powierzonych zadań, w granicach określonych przez przełoŝonych, 4) zachowanie tajemnicy słuŝbowej, 5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. ROZDZIAŁ 4 Struktura wewnętrzna Urzędu Dzielnicy 9 W skład Urzędu Dzielnicy wchodzą następujące Wydziały dla Dzielnicy o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy UD-III-WAG, 2) Wydział BudŜetowo-Księgowy dla Dzielnicy UD-III-WBK, 6

7 3) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy UD-III- WDG, 4) Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy UD-III-WFE, 5) Wydział Informatyki dla Dzielnicy UD-III-WIN, 6) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy UD-III-WIR, 7) Wydział Kadr dla Dzielnicy UD-III-WKD, 8) Wydział Kultury dla Dzielnicy UD-III-WKU, 9) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy UD-III-WOM, 10) Wydział Obsługi Rady Dzielnicy UD-III-WOR, 11) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy UD-III-WOŚ, 12) Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy UD-III-WOD, 13) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy UD-III-WOW, 14) Wydział Prawny dla Dzielnicy UD-III-WPR, 15) Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy UD-III-WSR, 16) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy UD-III-WSZ, 17) Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy UD-III-WZP, 18) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy UD-III-WZL. 10 Strukturę organizacyjną Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Obsługi Administracyjnej UD-III-WAG-A, 2) Referat Gospodarczy UD-III-WAG-G. 11 Strukturę organizacyjną Wydziału BudŜetowo-Księgowego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Planowania i Sprawozdawczości UD-III-WBK-SP, 2) Referat Finansowo-Księgowy UD-III-WBK-KD, 3) Referat Podatków i Opłat Lokalnych UD-III-WBK-PD, w skład którego wchodzą: a. Dział Podatków i Opłat Lokalnych UD-III-WBK-PD-W, b. Dział Księgowości i Windykacji UD-III-WBK-PD-K, 4) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Audytu UD-III-WBK- AD. 12 Strukturę organizacyjną Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrznie komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Handlu UD-III-WDG-H, 2) Referat Ewidencji UD-III-WDG-E, 7

8 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej UD-III-WDG-K. 13 Strukturę organizacyjną Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Inwestycji i Remontów UD-III-WIR-IR, 2) Referat ds. Dróg i Zezwoleń UD-III-WIR-DZ, 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej UD-III-WIR-OK, 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych UD-III- WIR-F. 14 Strukturę organizacyjną Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat Obsługi Bezpośredniej UD-III-WOM-RO, 2) Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy UD-III-WOM-RKS. 15 Strukturę organizacyjną Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Organizacji i Obsługi Pracy Zarządu UD-III-WOD-O, 2) Referat ds. Komunikacji Społecznej i Promocji UD-III-WOD-P, 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej UD-III-WOD-K, 4) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Sekretariaty Członków Zarządu UD-III-WOD-S. 16 Strukturę organizacyjną Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej UD-III-WOW-S, 2) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Nadzoru Nad Szkołami, Przedszkolami i Placówkami Oświatowymi Dzielnicy UD-III-WOW-OP, 3) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Awansu Zawodowego UD-III-WOW-K, 8

9 4) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych UD-III- WOW-F, 5) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Pomocy Materialnej UD-III-WOW-PM, 6) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Przetwarzania i Analizy Danych UD-III-WOW-PD, 7) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji Pozaszkolnej i Doskonalenia Zawodowego UD-III-WOW-D, 8) Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Remontów Placówek Oświatowych UD-III-WOW-R. 17 Strukturę organizacyjną Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy tworzą wyodrębnione wewnętrzne komórki organizacyjne o ustalonych nazwach i symbolach kancelaryjnych: 1) Referat ds. Gospodarki i Obrotu Lokalami Mieszkalnymi UD-III-WZL-M, w skład którego wchodzą: a. Dział Gospodarki Mieszkaniowej UD-III-WZL-M-G, b. Dział Dodatków Mieszkaniowych UD-III-WZL-M-D, c. Dział SprzedaŜy Lokali Mieszkalnych UD-III-WZL-M-S, 2) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obrotu Lokalami UŜytkowym UD-III-WZL-U, 3) Referat ds. Wspólnot Mieszkaniowych UD-III-WZL-W. ROZDZIAŁ 5 Zadania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy 18 Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy naleŝy zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu Dzielnicy oraz delegatur biur, a w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a takŝe z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się Urzędy Dzielnic i delegatury biur, 2) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział, 3) zapewnienie zaopatrzenia, 4) zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej, 5) zapewnienie obsługi transportowej, 6) zapewnienie obsługi technicznej, 7) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy. 9

10 Podrozdział 1 Zadania Referatu Obsługi Administracyjnej 19 Do zadań Referatu Obsługi Administracyjnej, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: a. przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, b. nadzór nad prawidłową realizacją zamówień, 2) prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów biurowych, w tym: a. dokonywanie zakupów, b. prowadzenie ewidencji, 3) prowadzenie gospodarki majątkiem trwałym, w tym: a. dokonywanie zakupów, b. ewidencja majątku ruchomego stanowiącego wyposaŝenie pomieszczeń biurowych, c. ewidencja dodatkowego wyposaŝenia pracowników (kartoteka osobistego wyposaŝenia). 4) zapewnienie zaopatrzenia, w tym realizacja zleceń komórek organizacyjnych Urzędu, 5) ewidencjonowanie pieczęci nagłówkowych i popisowych wykonywanych dla potrzeb Urzędu Dzielnicy, 6) opracowywanie sprawozdań z realizacji budŝetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, 7) prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy, w tym: a. przyjmowanie dokumentacji komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy, zgodnie z obowiązującymi procedurami, b. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt, c. udostępnianie i wypoŝyczanie akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami, d. brakowanie akt w wyznaczonych przepisami terminach, e. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Podrozdział 2 Zadania Referatu Gospodarczego 20 Do zadań Referatu Gospodarczego, wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynków i urządzeń, w tym: 10

11 a. dokonywanie okresowych przeglądów związanych z właściwym funkcjonowaniem obiektów (przeglądy elektryczne, wentylacyjne, przeciwpoŝarowe itp.), b. bieŝąca konserwacja obiektów i naprawa urządzeń, 2) dbałość o właściwe oznakowanie i czystość obiektów, 3) prowadzenie pracowni kserograficznej, 4) prowadzenie spraw związanych z obsługą transportową, 5) zapewnienie obsługi technicznej, w tym obsługa związana z organizacją wyborów i referendów. ROZDZIAŁ 6 Zadania Wydziału BudŜetowo-Księgowego dla Dzielnicy 21 Do zakresu działania Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych, 2) opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do budŝetu m.st. Warszawy, 3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika Dzielnicy do budŝetu m. st. Warszawy, 4) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo księgowej Dzielnicy, 5) sporządzanie sprawozdawczości budŝetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy, 6) prowadzenie windykacji naleŝności m.st. Warszawy z obszaru Dzielnicy, 7) podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Podrozdział 1 Zadania Referatu Planowania i Sprawozdawczości 22 Do zadań Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do budŝetu m.st. Warszawy oraz zmian w budŝecie dzielnicy w tym: a. opracowanie propozycji projektu załącznika dzielnicowego wraz z objaśnieniami, b. opracowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy oraz uchwał Zarządu Dzielnicy dotyczących zamian w planie budŝetu dzielnicy, 11

12 c. opracowywanie propozycji układu wykonawczego do budŝetu dzielnicy, d. opracowywanie łącznego planu finansowego dzielnicy oraz jego aktualizacja, 2) sporządzanie sprawozdawczości budŝetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy w tym: a. sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania budŝetu dzielnicy b. opracowywanie sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych z wykonania budŝetu Dzielnicy, c. sporządzanie łącznych bilansów jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wg form działalności budŝetowej. 3) planowanie, realizacja i rozliczanie budŝetu w układzie zadaniowym Dzielnicy, w tym: a. opracowywanie propozycji projektu planu budŝetu w układzie zadaniowym Dzielnicy, b. przygotowywanie zmian w planie budŝetu dzielnicy w układzie zadań, c. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań kwartalnych oraz półrocznych i rocznych z wykonania budŝetu w układzie zadań dzielnicy, 4) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budŝetowych dzielnicy, 5) monitorowanie realizacji załącznika dzielnicowego, 6) opracowywanie analiz w zakresie planu i wykonania budŝetu dzielnicy, 7) przygotowanie projektu wykazu wydatków, które nie wygasają z upłynięciem roku budŝetowego, 8) prowadzenie obsługi kancelaryjnej w zakresie działalności Wydziału dla Dzielnicy, w tym: a. obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy, b. przyjmowanie przychodzącej do Wydziału dla Dzielnicy korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz przekazywanie do właściwych komórek merytorycznych Wydziału dla Dzielnicy, c. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym kontrola terminowości załatwiania spraw i odpowiedzi na pisma, 9) prowadzenie centralnego rejestru umów, 10) prowadzenie rejestru skarg i wniosków. Podrozdział 2 Zadania Referatu Finansowo-Księgowego 23 Do zadań Referatu Finansowo-Księgowego, wchodzącego w skład Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości organu finansowego m.st. Warszawy w części dot. Dzielnicy w tym: 12

13 a. prowadzenie księgowości organu finansowego m. st. Warszawy dla Dzielnicy, b. terminowe przekazywanie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy środków finansowych wg zgłaszanych zapotrzebowań, do wysokości zatwierdzonego planu, c. ewidencja przekazywanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy dochodów budŝetowych, d. rozliczanie dochodów i środków na wydatki, e. rozliczanie dochodów z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania, f. sporządzanie bilansu z wykonania budŝetu m. st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (bilans cząstkowy organu finansowego), 2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Wydziałów dla Dzielnicy oraz prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym: a. prowadzenie obsługi bankowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem, b. prowadzenie księgowości dochodów Urzędu, c. ewidencja finansowo- księgowa majątku trwałego, d. ewidencja i rozliczanie kosztów inwestycji (środki trwałe w budowie), e. ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie, f. terminowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych (przy współpracy z rachubą płac), podatku VAT, g. wystawianie faktur VAT, h. rozliczanie zadań zleconych i powierzonych finansowanych z dotacji celowych i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do budŝetu m. st. Warszawy, i. sporządzanie zapotrzebowań środków na wydatki Dzielnicy, j. sporządzanie sprawozdawczości budŝetowej oraz bilansu Dzielnicy jako jednostki budŝetowej, k. prowadzenie ewidencji Funduszu Świadczeń Socjalnych, l. prowadzenie ewidencji księgowej depozytów, dochodów z zadań zleconych i powierzonych, opłaty skarbowej oraz rozliczeń związanych z gospodarką Funduszem Ochrony Środowiska, m. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń funduszy pomocowych, n. prowadzenie rejestru zaangaŝowania umów, porozumień i zleceń. Podrozdział 3 Zadania Referatu Podatków i Opłat Lokalnych 24 Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, wchodzącego w skład Wydziału BudŜetowo Księgowego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych i opłaty skarbowej, 2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań, 3) prowadzenie księgowości podatkowej 13

14 4) windykacja zaległości, 5) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych 6) sporządzanie sprawozdawczości z udzielanej pomocy publicznej, 7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i udzielanie informacji o stanie zobowiązań, 8) opracowywanie projektów planów dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, 9) podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 10) prowadzenie kas Urzędu. 25 Do zadań Działu Podatków i Opłat Lokalnych, wchodzącej w skład Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, naleŝy w szczególności: 1) wymiar podatków i opłat lokalnych w tym: a. naliczanie i wystawianie decyzji dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych, b. kontrola poprawności składanych deklaracji i informacji stanowiących podstawę wymiaru podatków i opłat lokalnych, c. prowadzenie ewidencji analitycznej i jej aktualizacja w zakresie podatków i opłat lokalnych 2) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem i udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań, 3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym: a. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania zobowiązań podatkowych, uchylania lub zmiany decyzji wymiarowych, b. wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie, określenie zobowiązania podatkowego, 4) sporządzanie sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej, 5) opracowywanie projektów planów dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, 6) podejmowanie czynności, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 26 Do zadań Działu Księgowości i Windykacji, wchodzącej w skład Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie księgowości podatkowej, w tym: a. księgowanie wpłat dokonanych w kasach Urzędu i bankach z tytułu podatków i opłat lokalnych, b. rozliczanie inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej, c. dokonywanie zwrotów nadpłat i nienaleŝnie wpłaconych podatków, opłat lokalnych, 14

15 d. sporządzanie okresowych sprawozdań budŝetowych z zakresu realizacji podatków i opłat lokalnych, 2) windykacja zaległości, w tym: a. wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, b. wystawianie tytułów wykonawczych i ich przekazywanie do właściwych organów egzekucji, c. występowanie do Wydziału Prawnego celem dochodzenia naleŝności na drodze postępowania sądowego, 3) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i udzielaniem informacji o stanie zobowiązań oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń, 4) prowadzenie kas Urzędu w tym: a. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, b. wydawanie kwitariuszy dla inkasentów, c. przechowywanie depozytów, d. prowadzenie rejestru depozytów, e. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania. Podrozdział 4 Zadania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Audytu 27 Do zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Audytu, wchodzącego w skład Wydziału BudŜetowo-Księgowego dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych, 2) inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zabezpieczających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości, 3) współdziałanie z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego i organami kontroli zewnętrznych, 4) przeprowadzanie badania wiarygodności sprawozdań finansowych, 5) badanie terminowości przekazywania dochodów z zadań zleconych. ROZDZIAŁ 7 Zadania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy 28 Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych, 15

16 2) prowadzenie ewidencji pól biwakowych, 3) prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, 4) przyjmowanie od przedsiębiorców zgłoszeń indentyfikacyjnych lub aktualizacyjnych NIP i przekazywanie ich wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego urzędu skarbowego, 5) odbiór zaświadczeń wpisów do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (w przypadku złoŝenia wniosku) i przekazywanie przedsiębiorcom łącznie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 6) kontrola legalności zajmowania terenów miejskich przez osoby prowadzące handel obwoźny oraz podejmowanie działań zmierzających do likwidacji tego handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych, w zakresie niezastrzeŝonym dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy sprawujących zarząd nieruchomościami, 7) kontrola przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów zawartych z zarządcami terenów miejskich oraz zarządcami dróg miejskich, 8) kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel, 9) kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i droŝności układu komunikacji wewnętrznej, 10) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 11) prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania projektów zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podrozdział 1 Zadania Referatu Handlu 29 Do zadań Referatu Handlu, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie spraw dotyczących przygotowywania projektów zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym: a. przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaŝy napojów alkoholowych w roku poprzednim, b. kontrola prawidłowości wnoszonych opłat, c. powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat, d. przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat lub projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, 16

17 e. udział w kontrolach punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, f. występowanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o przygotowanie projektu tytułu wykonawczego, dotyczącego obowiązku wniesienia przewidzianej ustawowo opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, g. przygotowywanie projektu budŝetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w części dotyczącej Dzielnicy i monitorowanie jego realizacji, h. przekazywanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń odwołań i zaŝaleń z zakresu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, i. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, j. występowanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń w sprawach grzywien w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, k. monitorowanie poziomu wykorzystania obowiązującego w Dzielnicy limitu punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych, 2) kontrola legalności zajmowania terenów miejskich przez osoby prowadzące handel obwoźny oraz podejmowanie działań zmierzających do likwidacji tego handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych, w zakresie niezastrzeŝonym dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy sprawujących zarząd nieruchomościami, 3) kontrola przestrzegania przez osoby prowadzące handel obwoźny umów zawartych z zarządcami terenów miejskich oraz zarządcami dróg miejskich, 4) kontrola prawidłowości poboru przez inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w których prowadzony jest handel, 5) kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i droŝności układu komunikacji wewnętrznej, 6) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 7) udział w kontrolach przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach wydanych na podstawie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Dzielnicy w sprawie opinii o lokalizacji ośrodków gier. 9) opracowywanie na wniosek Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń analiz i sprawozdań z zakresu działalności Referatu. 17

18 Podrozdział 2 Zadania Referatu Ewidencji 30 Do zadań Referatu Ewidencji, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym: a. wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych oraz sporządzanie projektów decyzji i postanowień w sprawach objętych ustawą o działalności gospodarczej, b. wprowadzanie danych i sporządzanie zaświadczeń i decyzji w informatycznym systemie Urzędu m. st. Warszawy Ewidencji Działalności Gospodarczej, c. sporządzanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, d. udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej, e. przekazywanie do Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń odwołań i zaŝaleń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych, f. przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i przekazywanie go wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do Urzędu Statystycznego w Warszawie, g. udział w kontrolach zgodnie z posiadanymi upowaŝnieniami, h. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektu odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, i. prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektu odpowiedzi na interpelacje radnych Dzielnicy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej. 2) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz udział w kontrolach tych obiektów. 3) opracowywanie na wniosek Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń analiz i sprawozdań z zakresu działalności referatu. Podrozdział 3 Zadania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej 31 Do zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) obsługa organizacyjna Naczelnika Wydziału oraz obsługa kancelaryjna Wydziału dla Dzielnicy, w tym: 18

19 a. prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Wydziale dla Dzielnicy, b. przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją, c. monitorowanie terminowości udzielania odpowiedzi, na wszelką korespondencję wpływającą do Wydziału dla Dzielnicy, w tym na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski Komisji Rady Dzielnicy, 7) gromadzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Dzielnicy i uchwał Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Rady m. st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy dotyczących wybranych zagadnień ogólnych oraz wszystkich spraw mieszczących się w zakresie działalności Wydziału dla Dzielnicy, 3) obsługa interesantów i udzielanie informacji, w tym udzielanie informacji z zakresu danych objętych ewidencją działalności gospodarczej, 4) realizacja zadań związanych z wdraŝaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, 5) prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 6) przekazywanie kserokopii prawomocnych decyzji o wykreśleniu wpisów z ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian we wpisie do Urzędu Skarbowego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, 7) opracowywanie na wniosek Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń zbiorczych analiz i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału dla Dzielnicy, 8) prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących Wydziału dla Dzielnicy, w tym zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe. ROZDZIAŁ 8 Zadania Wydziału Funduszy Europejskich 32 Do zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy, 2) udzielanie informacji na temat moŝliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy, 3) koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów, 4) pomoc w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych wydziałom dla Dzielnicy i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy połoŝonym na terenie Dzielnicy pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i biur merytorycznych, 19

20 5) składanie - pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich - wniosków do Instytucji WdraŜających/Pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, 6) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich oraz przekazywanie bieŝących informacji dotyczących tych projektów do Biura Funduszy Europejskich, 7) organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich przy współpracy Biura Funduszy Europejskich, 8) prowadzenie serwisu informacyjnego na temat realizowanych projektów, które korzystają z funduszy europejskich we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich, 9) utrzymywanie kontaktów z urzędami centralnymi (w szczególności z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz organami samorządowymi zaangaŝowanymi w proces wdraŝania funduszy Unii Europejskiej), 10) współpraca z Biurem Polityki Lokalowej dotycząca rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie zadań realizowanych przez Dzielnicę. ROZDZIAŁ 9 Zadania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy 33 Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) zapewnienie obsługi informatycznej Wydziałów dla Dzielnicy oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Biur mających siedzibę w Dzielnicy, w tym: a. pomoc pracownikom Urzędu w rozwiązywaniu bieŝących problemów związanych z uŝytkowaniem infrastruktury informatycznej, b. zapewnianie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu, 2) zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów, 3) tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym: a. planowanie zakupów dotyczących potrzeb informatycznych dla Dzielnicy, b. dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych, c. prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i licencji, d. administrowanie stroną internetową Dzielnicy, e. administrowanie kontami uŝytkowników, f. administrowanie aplikacjami i usługami sieciowymi, g. przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy, 4) wdraŝanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji, w tym: 20

21 a. realizowanie zadań w zakresie budowy systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy zleconych przez Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Dzielnicom, b. wdraŝania nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb, 5) eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych z uwzględnieniem utrzymania sieci komputerowej w Urzędzie Dzielnicy. ROZDZIAŁ 9 Zadania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy 34 Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego, 2) monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację, 3) badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z załoŝeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy, 4) ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej umoŝliwiająca utworzenie, wdroŝenie i eksploatowanie ogólnomiejskiego systemu numerycznego, wchodzącego w skład Systemu Informacji Przestrzennej m.st. Warszawy, w zakresie branŝ, o których mowa w pkt 1, 5) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, 6) realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych w tym zakresie, obejmującymi takŝe będące w zarządzie Dzielnicy drogi wewnętrzne, 7) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inŝynierii ruchu na drogach gminnych oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Drogownictwa i Komunikacji, 8) wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do dróg gminnych, 9) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagroŝeń i awarii, 10) wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów, 21

22 11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do budŝetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym, 12) bieŝące rozliczanie wydatków inwestycyjnych, 13) wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu uŝytkownikowi - po zakończeniu procesu inwestycyjnego we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy, 14) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych dzielnicy - rocznych i wieloletnich, 15) przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji do Biura Rozwoju Miasta. 16) sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budŝetu m.st. Warszawy i wieloletnim programie inwestycyjnym oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budŝetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do budŝetu m.st. Warszawy, 17) sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budŝetu m.st. Warszawy, 18) opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do budŝetu m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych, 19) współpraca z właściwymi biurami (w tym uzyskiwanie stosownych opinii) w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, 20) monitorowanie zadań i inwestycji Dzielnicy realizowanych przez podmioty wykonujące zadania inwestycyjne. Podrozdział 1 Zadania Referatu ds. Inwestycji i Remontów 35 Do zadań Referatu ds. Inwestycji i Remontów, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) realizacja zadań związanych z utrzymaniem, remontami oraz nowymi projektami z zakresu inwestycji kubaturowych i obiektowych, 2) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 3) przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Referatu, 4) realizacja i nadzór nad prawidłową realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z załoŝeń budŝetu dzielnicy, jak i wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie działania Referatu, 5) pełnienie nadzorów inwestorskich dla robót, dla których są one wymagane zgodnie z prawem budowlanym, 6) opracowywanie sprawozdań z realizacji budŝetu m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy (z uwzględnieniem prac Referatów), 22

23 7) przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Wydziału do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budŝetu m.st. Warszawy, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym, 8) sporządzanie planu zmian w załączniku dzielnicowym jak i wieloletnim planie inwestycyjnym w trakcie trwania roku budŝetowego, 9) prowadzenie i nadzór nad całością korespondencji przychodzącej i wychodzącej Wydziału dla Dzielnicy. Podrozdział 2 Zadania Referatu ds. Dróg i Zezwoleń 36 Do zadań Referatu ds. Dróg i Zezwoleń, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego, 2) realizacja i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych i wewnętrznych, 3) realizacja nowych zadań związanych z infrastrukturą drogową i komunikacyjną na terenie dzielnicy w zakresie dróg gminnych, wewnętrznych i ciągów pieszych, 4) tworzenie planów finansowych w zakresie działania Referatu, 5) współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 6) przygotowywanie projektów umów w zakresie działania Referatu, 7) realizacja i nadzór nad prawidłową realizacją zleceń i inwestycji w zakresie działania Referatu, 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, 9) wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 10) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań technicznych z zakresu inŝynierii ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych, 11) utrzymanie i ochrona urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki poziome i pionowe) na drogach gminnych i wewnętrznych, 12) uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, 13) realizacja i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem zieleni przyulicznej na drogach gminnych i wewnętrznych, 14) prowadzenie korespondencji w sprawach z zakresu działania Referatu. 23

24 Podrozdział 3 Zadania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej 37 Do zadań Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy, naleŝy: 1) obsługa organizacyjna Naczelnika Wydziału oraz kancelaryjna Wydziału dla Dzielnicy, w tym: a. prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Wydziale dla Dzielnicy, b. przekazywanie dokumentów zgodnie z dekretacją, c. monitorowanie terminowości odpowiedzi na wszelką korespondencję wpływającą do Wydziału dla Dzielnicy, w tym na interpelacje radnych i wnioski Komisji Rady Dzielnicy, 2) gromadzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Dzielnicy, uchwał Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dotyczących wybranych zagadnień ogólnych oraz wszystkich spraw mieszczących się w zakresie działalności Wydziału dla Dzielnicy, 3) obsługa interesantów i udzielanie informacji, 4) realizacja zadań związanych z wdraŝaniem systemu zarządzania jakością w Urzędzie w zakresie działania Wydziału dla Dzielnicy, 5) prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, 6) prowadzenie rejestru umów i zleceń, 7) przyjmowanie i rejestracja faktur, 8) prowadzenie spraw organizacyjnych Wydziału dla Dzielnicy, w tym koordynowanie spraw dotyczących pieczęci Wydziału dla Dzielnicy oraz zaopatrywanie pracowników Wydziału dla Dzielnicy w materiały biurowe. Podrozdział 4 Zadania Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Finansowych 38 Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Finansowych, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy, naleŝy w szczególności: 1) przygotowywanie, w porozumieniu z pozostałymi referatami, projektów rocznych i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Wydziału dla Dzielnicy, do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do budŝetu m.st. Warszawy, jak i w wieloletnim planie inwestycyjnym, 24

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne GP-IX.0050.3527.2012 ZARZĄDZENIE NR 3527/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2008r.

z dnia 30 kwietnia 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr. 21/2008 Dyrektora WORD w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 lipca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 lipca 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne ZARZĄDZENIE NR 838/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Wydziału BudŜetu i Rachunkowości. Na podstawie 78 ust. 1 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. Zarządzenie Nrl!\2/2017 Starosty?ruszkowskiego z dnia#f.zt2@71(k2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wydziału Budżetu i Finansów Na podstawie art. 34 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Tytuł I. Przepisy ogólne

Tytuł I. Przepisy ogólne Tekst ujednolicony Zarządzenia nr 4173/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 9/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lipca 2008 r. Zarządzenie Nr 9/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r.

GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. GP-OR.0050.6438.2014 ZARZĄDZENIE NR 6438/2014 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR.120.18.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. Zarządzenie Nr 06/2017 Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Centrum Informatycznego Na podstawie 6 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 sierpnia 2010 r. Zarządzenie nr 856/10 Burmistrza Czerska w sprawie prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miejskim w Czersku Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Uchwała Nr V/46/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała Nr XXXIV/1023/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALAMI JEDNOSTKI BUDśETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALAMI JEDNOSTKI BUDśETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZARZĄDU LOKALAMI JEDNOSTKI BUDśETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu, zwany dalej,,regulaminem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w sprawie wprowadzenia Regulamin Organizacyjnego Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo