PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C 303/22 (54) Sposób wytwarzania kwasu 4,4 -dinitrostilbeno'2,2 -disulfonowego i jego soli (30) Pierwszeństwo: ,DE,P (73) Uprawniony z patentu: Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 24/95 (72) Twórcy wynalazku: Reinhard Schomäcker, Leverkusen, DE Helmut Waldmann, Leverkusen, DE Hans-Joachim Traenckner, Leverkusen, DE (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 09/00 (74) Pełnomocnik: Jakobsche Agnieszka, PATPOL Spółka z o.o. PL B1 (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego i jego soli o wzorze 1, w którym M oznacza atom wodoru, sodu lub potasu, na drodze utleniania tlenem kwasu 4-nitrotolueno-2-sulfonowego w rozpuszczalniku w temperaturze C, znamienny tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się mieszaninę złożoną z: a) 50-70% wagowych wody i b) 30-50% wagowych eteroalkoholu, przy czym udziały procentowe odnoszą się do sumy (a+b) i eteroalkohol odpowiada wzorowi 2, w którym: i oznacza liczbę od 2 do 10 oraz, j oznacza liczbę od 1 do 6. Wzó r 1 Wzó r 2

2 Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego i jego soli Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego i jego soli o wzorze 1, w którym M oznacza atom wodoru, sodu lub potasu, na drodze utleniania tlenem kwasu 4-nitrotolueno-2-sulfonowego w rozpuszczalniku w temperaturze C, znamienny tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się mieszaninę złożoną z: a) 50-70% wagowych wody i b) 30-50% wagowych eteroalkoholu, przy czym udziały procentowe odnoszą się do sumy (a+b) i eteroalkohol odpowiada wzorowi 2, w którym: i oznacza liczbę od 2 do 10 oraz, j oznacza liczbę od 1 do Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że stosuje się eteroalkohol o wzorze 2, w którym i oznacza liczbę od 2 do 5 oraz, j oznacza liczbę od 1 do Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako eteroalkohol stosuje się monoetylowy eter glikolu dietylenowego i/lub monobutylowy eter glikolu dietylenowego. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się mieszaninę złożoną z: a) 50-70% wagowych wody, b-1) 10-30% wagowych monobutylowego eteru glikolu etylenowego i b-2) monoetylowego eteru glikolu etylenowego, przy czym suma ilości składników a, b-1 i b-2 wynosi 100% wagowych. 5. Sposób według zastrz. 1 albo 2, albo 3, albo 4, znamienny tym, że krystalizację kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego lub jego soli przeprowadza się w temperaturze 5-30 C. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że podczas przerobu mieszaniny reakcyjnej ustala się temperaturę tej mieszaniny lub roztworu macierzystego na poziomie C. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że podczas przerobu mieszaniny reakcyjnej wprowadza się do tej mieszaniny lub roztworu macierzystego niepolarny rozpuszczalnik organiczny. 8. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że podczas przerobu mieszaniny reakcyjnej ustala się temperaturę tej mieszaniny lub roztworu macierzystego na poziomie C i w tej temperaturze przeprowadza się ekstrakcję za pomocą niepolarnego rozpuszczalnika organicznego. 9. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że odzyskuje się eteroalkohol o wzorze 2, w którym i oznacza liczbę od 2 do 10 oraz j oznacza liczbę od 1 do 6, oraz ewentualnie wprowadzony niepolarny rozpuszczalnik organiczny i ponownie wprowadza je do reakcji. * * * Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kwasu 4,4'dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego (określanego poniżej jako DNS) oraz jego soli na drodze utleniania kwasu 4-nitrotolueno- 2-sulfonowego (określanego poniżej jako NTS) tlenem w środowisku zasadowym. Sposób wyróżnia się elegancką metodą wyodrębniania pożądanego produktu. DNS jest ważnym produktem pośrednim służącym do wytwarzania optycznych środków rozjaśniających i dlatego też jest produkowany w dużej skali.

3 Sposób wytwarzania DNS na drodze utleniania NTS tlenem w wodnym środowisku zasadowym jest znany (opis patentowy NRD , niemieckie opisy wyłożeniowe i , europejski opis patentowy ). Problemy stwarza przy tym zła rozpuszczalność NTS w ługu sodowym i ługu potasowym. Jeżeli w ogóle osiąga się według tego sposobu bardzo dobrą wydajność, to wymaga on stosowania dużego rozcieńczenia, długich czasów reakcji lub pracy pod ciśnieniem jak również stwarza konieczność uwzględnienia niekorzystnych z ekonomicznego punktu widzenia ścieków; z tych względów jest to sposób niezadowalający. Zaproponowano już również prowadzenie reakcji w dipolarnym rozpuszczalniku aprotonowym (europejskie opisy patentowe nr i ). Z jednej jednak strony dogodne jest wprowadzanie do procesu NTS w postaci wodnego roztworu albo w stanie zwilżenia wodą, aby uniknąć operacji całkowitego suszenia podczas wytwarzania NTS. Z drugiej zaś strony własne doświadczenia wskazują, że obecność wody podczas prowadzenia reakcji w dipolarnym rozpuszczalniku aprotonowym wywiera silny ujemny wpływ na wydajność. Obecnie stwierdzono, że zastosowanie wodnego roztworu określonego eteroalkoholu umożliwia znaczne uproszczenie przerobu mieszaniny reakcyjnej i stwarza korzystne warunki prowadzenia reakcji w połączeniu z dużą wydajnością. Przedmiotem wynalazku jest więc sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym M oznacza atom wodoru, sodu lub potasu, na drodze utleniania tlenem kwasu 4-nitrotolueno- 2-sulfonowego w rozpuszczalniku w temperaturze C, korzystnie C, znamienny tym, że jako rozpuszczalnik stosuje się mieszaninę złożoną z: a) 50-70% wagowych wody i b) 30-50% wagowych eteroalkoholu, przy czym udziały procentowe odnoszą się do sumy (a+b) i eteroalkohol odpowiada wzorowi 2, w którym: i oznacza liczbę od 2 do 10, korzystnie od 2 do 5, oraz j oznacza liczbę od 1 do 6, korzystnie od 1 do 3. Określenie tlen zgodnie z wynalazkiem obejmuje też mieszaniny tlenu z innymi gazami, takimi jak dwutlenek węgla lub azot. Postacią najdogodniejszą z ekonomicznego punktu widzenia jest atmosferyczne powietrze. Korzystne jest możliwie dokładne rozprowadzenie tlenu w mieszaninie reakcyjnej, na przykład za pomocą odpowiedniej dyszy. Reakcję korzystnie prowadzi się w obecności zasady. Korzystne zasady stanowią wodorotlenki metali alkalicznych, przy czym szczególnie korzystny jest wodotlenek sodu i wodorotlenek potasu. Ilość zasady może wahać się w szerokich granicach; zależy ona między innymi od tego, czy NTS wprowadza się w postaci wolnego kwasu czy też jako sól. Ponieważ w razie wprowadzania NTS w postaci wolnego kwasu do zobojętnienia kwasowej grupy sulfonowej zużywa się 1 równoważnik zasady, tę zasadę stosuje się w ilości przekraczającej ilość równoważnikową. Korzystnie wprowadza się zasadę w ilości 1,5-8, a zwłaszcza korzystnie 2-5 równoważników na mol NTS (w postaci wolnego kwasu). Zgodnie ze sposobem według wynalazku, dodatek katalizatora może okazać się korzystny, aczkolwiek nie jest bezwarunkowo konieczny. Jako katalizatory wprowadza się przy tym zwłaszcza związki metali przejściowych, na przykład Co, Cr, Fe, Ni, Cu, Nb, Ta, Ru, korzystnie Mn i V. Możliwymi postaciami, w jakich wprowadza się te metale, są ich sole z kwasami nieorganicznymi, na przykład fluorki, chlorki, siarczany, azotany, węglany, fosforany metali; tlenki i wodorotlenki metali; sole metali z kwasami organicznymi, na przykład octany, szczawiany, fenolany, benzoesany, salicylany metali; kompleksy tych metali na przykład z acetyloacetonem, N,N'-disalicylideno-etylenodiaminą, etylenodiaminą, dietylenotriaminą, trietylenotetraaminą, tetrafenyloporfiryną i fitalocyjaniną. Katalizator można stosować w ilości 0,1-10 g, korzystnie 0,2-1 g na kilogram mieszaniny reakcyjnej. Do korzystnych eteroalkoholi o wzorze 2 zalicza się etery C1-C10-alkilowe, zwłaszcza eter metylowy, etylowy, propylowy, butylowy, pentylowy i heksylowy glikolu etylenowego,

4 glikolu dietylenowego, glikolu trietylenowego, glikolu tetraetylenowego, glikolu pentaetylenowego i glikolu heksaetylenowego. Szczególnie korzystne są etery: etylowy, propylowy i butylowy glikolu di- i trietylenowego, a najkorzystniejszy jest eter monoetylowy i eter monobutylowy glikolu etylenowego. W szczególnie korzystnej postaci wykonania sposobu według wynalazku stosuje się mieszaninę złożoną z eteru monoetylowego i eteru monobutylowego glikolu dietylenowego, która w warunkach reakcji tworzy z innymi składnikami mieszaniny reakcyjnej układ jednofazowy, podczas gdy w warunkach przetwarzania układ staje się dwufazowy. Można więc zgodnie ze sposobem według wynalazku stosować rozpuszczalnik stanowiący na przykład mieszaninę złożoną z: a) 50-70% wagowych wody, b-1) 10-30% wagowych monobutylowego eteru glikolu dietylenowego i b-2) monoetylenowego eteru glikolu dietylenowego, przy czym suma ilości składników a), b-1) i b-2) wynosi 100% wagowych. Otrzymaną w wyniku reakcji utleniania mieszaninę reakcyjną poddaje się dalszemu przerobowi, mającemu na celu, z jednej strony, wyodrębnienie finalnego produktu, DNS, a z drugiej strony odzyskanie i zawrócenie do procesu zarówno eteroalkoholu jak i ewentualnie wprowadzonych podczas tego przerobu niepolarnych rozpuszczalników. Stwierdzono, że najkorzystniejsze jest stosowanie następujących warunków i dodatków podczas przerobu mieszaniny reakcyjnej: - prowadzenie krystalizacji kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego (DNS) lub jego soli w temperaturze 5-30 C; - ustalanie, dla ułatwienia podziału fazowego, temperatury tej mieszaniny lub roztworu macierzystego na poziomie C; - wprowadzanie do tej mieszaniny lub roztworu macierzystego, również dla ułatwienia podziału fazowego, niepolarnego rozpuszczalnika organicznego; -jednoczesne, również dla ułatwienia podziału fazowego, ustalanie temperatury tej mieszaniny lub roztworu macierzystego na poziomie C i w tej temperaturze przeprowadzanie ekstrakcji za pomocą niepolarnego rozpuszczalnika organicznego; - odzyskiwanie eteroalkoholu o wzorze 2, w którym symbole mają wyżej podane znaczenie. Sposób według wynalazku można zrealizować tak, że w temperaturze C, korzystnie C, przedmuchuje się gazowy tlen lub powietrze przez roztwór NTS w mieszaninie złożonej z 5-10% ługu sodowego lub ługu potasowego i eteroalkoholu, ewentualnie w obecności katalizatora. Niekiedy korzystnie jest na początku wprowadzić jedynie część całkowitej ilości NTS i resztę NTS, ewentualnie w postaci roztworu w wodzie lub w eteroalkoholu, dodawać stopniowo w toku reakcji. Przebieg reakcji można na przykład śledzić metodą chromatografii cienkowarstwowej. Po zakończeniu reakcji układ można zobojętnić dodatkiem kwasu, np. kwasu siarkowego. Stwierdzono, że ewentualnie po zobojętnieniu - w zależności od wartości ph - można na drodze ochłodzenia do temperatury 5-30 C, korzystnie C, spowodować bezpośrednią krystalizację z mieszaniny reakcyjnej DNS jako takiego lub w postaci jego soli (korzystnie soli dwusodowej). Wykrystalizowany produkt można oddzielić od roztworu macierzystego w znany jako taki sposób, np. na drodze filtracji lub odwirowania. Utworzona w trakcie zobojętniania sól ułatwia podział mieszaniny reakcyjnej na dwie fazy. Stwierdzono, że pożądanemu podziałowi fazowemu (oddzieleniu od mieszaniny reakcyjnej lub od roztworu macierzystego) sprzyja dalej nastawienie temperatury na wartość C, korzystnie C. Faza wodna zawiera sole nieorganiczne i rozpuszczalne w wodzie uboczne produkty reakcji, a faza organiczna - niewykrystalizowany DNS oraz, ewentualnie, związek wyjściowy. Podział fazowy ułatwia dalej dodatek niepolarnego rozpuszczalnika organicznego. Do grupy odpowiednich do ekstrakcji niepolarnych rozpuszczalników organicznych zalicza się np. alifatyczne, cykloalifatyczne i aromatyczne węglowodory C5-C18 takie jak n-pentan, izopentan, n-heksan, cykloheksan, n-heptan, n-oktan, izo-oktan, n-nonan, izo-nonan, n-dekan, n-undekan, n-dodekan, izo-dodekan, n-tridekan, n-tetradekan, n-pentadekan, n-heksadekan,

5 izo-heksadekan, n-heptadekan, n-oktadekan, benzen, C1-C9-alkilobenzeny takie jak toluen, ksylen i mezytylen. Węglowodory C5-C18 mogą też być 1-3-krotnie, korzystnie jednokrotnie, podstawione grupą hydroksylową, chlorem, bromem, fluorem, grupą nitrową, hydroksy-c1-c4-alkilowąlub C1 -C4-alkoksylową. Do takich rozpuszczalników zalicza się np. chlorobenzen, chlorotoluen, 2-etyloheksanol, bis-(hydroksymetylo)-cykloheksan i anizol. Szczególnie korzystne są węglowodory aromatyczne; najkorzystniejszy środek ekstrahujący stanowi toluen. Zgodnie z jedną z najbardziej korzystnych postaci wykonania podział fazowy następuje w obecności niepolarnego rozpuszczalnika organicznego w temperaturze C, korzystnie C. Środek ekstrahujący można wprowadzać w stosunku masowym od 1:0,05 do 1:1 w przeliczeniu na mieszaninę reakcyjną. Ekstrakcję tę można zrealizować jako proces jednostopniowy lub wielostopniowy w przeciwprądzie albo w prądzie skrzyżowanym w odpowiedniej aparaturze takiej jak kolumna ekstrakcyjna bądź zestaw mieszająco-osadzający. Z roztworu macierzystego można reekstrahować wodą eteroalkohol i surowce nie ulegające krystalizacji oraz zawrócić je do reakcji. Faza organiczna z tego etapu ekstrakcji zawiera głównie niepolarny rozpuszczalnik organiczny użyty do wyekstrahowania produktu końcowego; rozpuszczalnik ten może być odzyskany i wykorzystany do dalszej ekstrakcji bez dodatkowego oczyszczania. Zgodnie z wynalazkiem można zmienić kolejność procesów krystalizacji i ekstrakcji, to jest najpierw za pomocą niepolarnego rozpuszczalnika organicznego wyekstrahować z mieszaniny reakcyjnej organiczne surowce i następnie doprowadzić do wykrystalizowania z tego ekstraktu DNS lub jego soli. Aby przetworzyć ekstrakt, można więc ochłodzić go do temperatury 5-30 C, korzystnie C, powodując w ten sposób krystalizację DNS. Następnie roztwór macierzysty ogrzewa się do temperatury C, korzystnie C, co powoduje jego podział na dwie fazy. Aby ułatwić podział, wprowadza się np. toluen jako środek ekstrahujący. Fazę wodną można ewentualnie poddać ponownej ekstrakcji toluenem. Fazy organiczne z procesu ekstrakcji można następnie połączyć i ochłodzić do temperatury C. W tej temperaturze można wodą reekstrahować eteroalkohol. Dobiera się przy tym korzystnie taką ilość wody, aby powstała mieszanina woda/eteroalkohol o składzie używanym w reakcji. Fazę górną z takiego procesu reekstrakcji można bez dodatkowego oczyszczania zawrócić do ekstrakcji roztworu macierzystego. Przykłady Przykład I. Proces prowadzi się w aparaturze o działaniu ciągłym, stanowiącej układ kaskadowy złożony z czterech zbiorników pojemności 5 1 z mieszadłami. W dwu pierwszych zbiornikach utrzymuje się temperaturę 45 C, w dwu pozostałych - temperaturę 55 C. Do aparatury wprowadza się na godzinę 1000 g wody, 800 g monoetylowego eteru glikolu dietylenowego, 200 g monobutylowego eteru glikolu dietylenowego, 145 g NaOH i 200 g NTS. Przez każdy zbiornik przedmuchuje się powietrze w ilości 25 litrów na godzinę. Strumień produktu opuszczającego układ kaskadowy zobojętnia się stężonym kwasem siarkowym w ilości 180 g na godzinę i w temperaturze 15 C powoduje kiystalizację. Roztwór macierzysty zadaje się toluenem w ilości 300 g na godzinę w utrzymywanym w temperaturze 70 C zestawie mieszająco-osadzającym. Oddzieloną fazę wodną poddaje się ponownej ekstrakcji toluenem w ilości 300 g na godzinę w innym zestawie mieszająco-osadzającym, utrzymywanym w temperaturze 75 C. Fazę wodną odrzuca się i łączy się fazy organiczne z obydwu ekstrakcji. Na drodze prowadzonej w temperaturze 15 C ekstrakcji wodą w ilości 1000 g na godzinę odzyskuje się użyty eteroalkohol oraz niewykrystalizowane surowce i po oddzieleniu resztek toluenu zawraca do kaskadowego układu zbiorników. Fazę organiczną, złożoną głównie z toluenu, zawraca się do ekstrakcji roztworu macierzystego. Wydajność według tego sposobu przekracza 190 g DNS na godzinę, czyli wynosi więcej niż 95% wydajności teoretycznej.

6 Przykład II. Do zbiornika pojemności 2 1 wyposażonego w mieszadło dodaje się 1000 g wody, 800 g monoetylowego eteru glikolu dietylenowego, 200 g monobutylowego eteru glikolu dietylenowego oraz 120 g wodorotlenku sodu i doprowadza temperaturę do 45 C. Po osiągnięciu tej temperatury zawartość reaktora przedmuchuje się powietrzem w ilości na godzinę. W warunkach ciągłego przedmuchiwania wprowadza się na początku reakcji 100 g kwasu 4-nitrotolueno-2-sulfonowego. W ciągu 4 godzin dodaje się następną porcję 100 g kwasu 4-nitrotolueno-2-sulfonowego i 25 g wodorotlenku sodu. Po zakończeniu dodawania, czyli po upływie 4 godzin, temperaturę reakcji podnosi się do C i pozwala mieszaninie na przereagowanie w ciągu 3 godzin. W celu wyodrębnienia produktu układ zobojętnia się stężonym kwasem siarkowym w warunkach dalszego przedmuchiwania tlenem. Następnie temperaturę mieszaniny reakcyjnej doprowadza się do 75 C i dodaje 300 g toluenu. W tej temperaturze następuje szybki podział fazowy na fazę wodną i organiczną. Fazę wodną oddziela się, ponownie ekstrahuje ją porcją 300 g toluenu i po ekstrakcji odrzuca tę fazę. Połączone fazy organiczne chłodzi się do temperatury C, powodując krystalizację. W wyniku ekstrakcji roztworu macierzystego wodą w temperaturze C odzyskuje się niewykrystalizowany produkt, monoetylowy eter glikolu dietylenowego i monobutylowy eter glikolu dietylenowego, które zawraca się do reakcji. Wydajność kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego określa się jako sumę wyodrębnionej jego ilości i zawartości oznaczonej metodą HPLC (cieczowej chromatografii ciśnieniowej) w roztworze macierzystym. Wydajność ta przekracza 95% wydajności teoretycznej. Przykład III. Do aparatury o działaniu ciągłym, stanowiącej układ kaskadowy złożony z czterech zbiorników pojemności 5 l z mieszadłami, utrzymywanych w temperaturze 50 C, wprowadza się na godzinę 1000 g wody, 800 g monoetylowego eteru glikolu dietylenowego, 200 g monobutylowego eteru glikolu dietylenowego, 145 g wodorotlenku sodu i 200 g NTS. Przez każdy zbiornik przedmuchuje się powietrze w ilości 25 l na godzinę. Strumień produktu opuszczającego kaskadę zobojętnia się w utrzymywanym w temperaturze 70 C zestawie mieszająco-osadzającym za pomocą stężonego kwasu siarkowego w ilości 180 g na godzinę oraz zadaje toluenem w ilości 300 g na godzinę. Oddzieloną fazę wodną poddaje się ponownej ekstrakcji toluenem w ilości 300 g na godzinę w drugim zestawie mieszająco-osadzającym utrzymywanym w temperaturze 75 C. Fazę wodną odrzuca się, łączy się fazy organiczne z obydwu ekstrakcji i w temperaturze 15 C doprowadza do ich krystalizacji. W wyniku prowadzonej w temperaturze 15 C ekstrakcji roztworu macierzystego wodą w ilości 1000 g na godzinę odzyskuje się z niego użyty eteroalkohol oraz niewykrystalizowane surowce i po oddzieleniu resztek toluenu zawraca do kaskadowego układu zbiorników. Fazę organiczną, złożoną głównie z toluenu, zawraca się do ekstrakcji. Wydajność według tego sposobu przekracza 190 g DNS na godzinę, czyli wynosi więcej niż 95% wydajności teoretycznej.

7

8 Wzór 1 Wzór 2 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz. Cena 2,00 zł.

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA

TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMANACH CUKIERNICZO PIEKARSKI SZYMON KONKOL TOM 5 PRODUKCJA PIEKARSKA ALMAMACH CUKIERNICZO PIEKARSKI tom 5 PRODUKCJA PIEKARSKA Spis treści WIADOMOSCI PODSTAWOWE... 3 CECHY PIECZYWA... 6 ZASADY PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA

CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Szkoły Europejskie Biuro Sekretarza Generalnego Rady Nadzorczej Jednostka Pedagogiczna Nr.: 2004-D-72-pl-4 Oryg.: FR Wersja PL CHEMIA (Klasy IV, V, VI i VII) PROGRAM NAUCZANIA Rada Nadzorcza Szkół Europejskich

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH

PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH ISSN 1425-7343 Grażyna Zakrzewska-Trznadel pl0601833 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/2006 PROCESY MEMBRANOWE W TECHNOLOGIACH JĄDROWYCH INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ WARSZAWA 2006 Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH

WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH Przemysłowe laboratorium technologii ropy naftowej i węgla WYTWARZANIE WĘGLI AKTYWNYCH I. WSTĘP Węgle aktywne Termin węgiel aktywny oznacza materiał węglowy o silnie rozwiniętej powierzchni właściwej i

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie kwasowości

Oznaczanie kwasowości ĆWICZENIE 8. Oznaczanie kwasowości Na kwasowość surowców i produktów spożywczych mają wpływ przede wszystkim naturalne kwasy organiczne (kwas jabłkowy, cytrynowy, mlekowy), oraz kwasy celowo dodawane w

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych.

Ćwiczenie. Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Ćwiczenie Oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych różnych rodzajów wód naturalnych. Wody naturalne występujące w przyrodzie dzielimy na wody: morskie, rzeczne (wody powierzchniowe), podziemne,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images

Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Robert Deutschmann/The Image Bank/Getty Images Informacje techniczne Zarządzanie jakością... s. 318 Certyfikaty... s. 320 Kontrola nad przyrządami pomiarowymi... s. 321 System łatwej kalibracji... s. 324

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 MICHAŁ WIECZOREK * PAWEŁ PICHNIARCZYK ** Wpływ

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit. Opracowanie: marek majewski

HISTORIA. produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit. Opracowanie: marek majewski HISTORIA produkcji nitrogliceryny metodą Raczyńskiego w ZTS Pronit Opracowanie: marek majewski 211 1 I. Definicja materiałów wybuchowych, rodzaje, przeznaczenie - nitrogliceryna. Materiał wybuchowy to

Bardziej szczegółowo

Chemia metaloorganiczna

Chemia metaloorganiczna Chemia metaloorganiczna Tomasz Ganicz, 2007. 1. Definicje i podstawowe pojęcia 1. odzaje wiązań C-M 2. Obliczanie elektronów, stopnia utlenienia, liczby koordynacyjnej 3. Podsumowanie 2. Przegląd klas

Bardziej szczegółowo

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek.

Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Dziennik laboratoryjny zasady prowadzenia notatek. Notatki laboratoryjne są jednym z elementów pracy doświadczalnej. Powinny składać się z dwóch głównych części: - planu przeprowadzenia eksperymentów,

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie

Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Wojciech Bosak Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie Część pierwsza: Poprawa jakości win białych Polski Instytut Winorośli i Wina Kraków 2008 Opracowanie tekstu, tabel i ilustracji: Wojciech Bosak

Bardziej szczegółowo