W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne."

Transkrypt

1 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start w opcji Programy, a następnie Microsoft Office i Microsoft PowerPoint. Zamknięcie programu następuje po wybraniu z menu głównego opcji Plik -> Zakończ, lub po wybraniu klawisza z krzyŝykiem w prawym górnym rogu okna aplikacji. Tworzenie prezentacji wg szablonu Program PowerPoint posiada wbudowane szablony, które moŝna wykorzystać w procesie tworzenia prezentacji. Aby utworzyć nową prezentację za pomocą szablonu wybieramy opcję Plik -> Nowy W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. W otwartym okienku moŝemy wybrać jedną z trzech zakładek. Zakładka Szablony projektów zawiera listę dostępnych szablonów. Po wybraniu szablonu z prawej strony widoczny jest jego podgląd oraz rodzaj zastosowanego formatowania. Aby zastosować szablon do naszej prezentacji, zatwierdzamy wybór klawiszem OK. W okienku zadań moŝemy wybrać opcję, która pozwoli na zastosowanie szablonu albo do wybranego slajdu, albo do całej naszej prezentacji.

2 2 Zapisywanie prezentacji (róŝne typy plików) Aby zapisać prezentację naleŝy wybrać opcje: Plik -> Zapisz jako W okienku dialogowym Zapisywanie jako podajemy nazwę naszego pliku oraz wskazujemy lokalizację, czyli miejsce, w którym plik ma zostać zapisany. W tym samym okienku dostępna jest opcja Zapisz jako typ. Na liście rozwijalnej moŝemy wybrać, jakiego typu plikiem ma być zapisana prezentacja. Plik z rozszerzeniem.ppt będzie plikiem, który jest otwierany za pomocą programu PowerPoint i umoŝliwia edycję tak zapisanej prezentacji. Mamy moŝliwość zapisania prezentacji w innych starszych wersjach programu PowerPoint, a takŝe jako grafikę np. jako pliki JPG czy gif. Jeśli zapiszemy plik z rozszerzeniem.pps to tak zapisana prezentacja będzie plikiem uruchamiającym bezpośrednio prezentację, bez moŝliwości edytowania slajdów. Istnieje moŝliwość zapisania prezentacji w postaci pliku rtf dokumentu, który będzie zawierał tylko elementy tekstowe znajdujące się w konspekcie prezentacji. Edycja slajdów. Po uruchomieniu programu PowerPoint, mamy do czynienia z pustymi slajdami, które moŝemy edytować. MoŜemy wstawiać dowolny tekst do pustego slajdu. W tym celu najlepiej wykorzystywać tzw. pola tekstowe. Pola tekstowe wstawiamy wybierając z menu opcję Wstaw -> Pole tekstowe. Po wybraniu tej opcji klikamy na obszarze pustego slajdu. Pojawi się prostokąt, w którym moŝemy wprowadzać tekst poprzez kliknięcie w jego wnętrzu. Pole tekstowe posiada szereg własności, które moŝemy dowolnie formatować. Wszelkie opcję dotyczące wyglądu pola tekstowego znajdują się w opcji Formatuj pole tekstowe dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego moŝemy po zaznaczeniu rozciągać jego naroŝniki w dowolnym kierunku. Pole tekstowe moŝemy równieŝ przesuwać dowolne miejsce. Tekst znajdujący się w polu tekstowym moŝe być dowolnie formatowany. MoŜemy zmieniać ustawienia czcionek, dodatkowo moŝemy zmieniać kolor tła pola tekstowego oraz obramowanie. Widok prezentacji, sortowanie slajdów Prezentacja składa się z wielu slajdów, które są ułoŝone jeden za drugim, a kaŝdy kolejny nowy slajd zostaje wstawiony na koniec kolejki. Aby łatwo manewrować slajdami i zmieniać ich kolejność moŝna ustawiać tzw. widok slajdów. Opcja umoŝliwiająca taką operację znajduje się w menu Widok. Widok normalny po lewej stronie ekranu znajduje się lista miniatur slajdów projektów, a po prawej pojedynczy slajd.

3 3 Sortowanie slajdów umoŝliwia podgląd wyłącznie miniatur slajdów projektów - dowolne ich przeciąganie, ustawianie w odpowiedniej kolejności metodą przeciągnij i upuść. Szablony projektów Szablony projektów określają wygląd i kolory slajdów, w tym ich tło, style punktowania i czcionek, kolory i rozmiary czcionek, pozycje symboli zastępczych oraz róŝne akcenty projektu. Szablony moŝna stosować na dowolnych etapach tworzenia pokazu. Jeśli po pewnym czasie okaŝe się, Ŝe inny szablon projektu nadaje się lepiej, moŝna go będzie zastosować. Do tego celu słuŝy okienko zadań i opcja Projekt slajdu, tak jak to zostało pokazane na rysunku. Program PowerPoint oferuje wiele szablonów do wyboru. W okienku zadań moŝna równieŝ instalować dodatkowe szablony programu PowerPoint lub przejść bezpośrednio do witryny Microsoft Office Online w celu pobrania dodatkowych szablonów. Slajdy dodawanie nowego slajdu, układy slajdów Wstawianie nowego slajdu jest moŝliwe za pomocą opcji Nowy slajd. Opcja dostępna jest w menu Wstaw lub za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+M. Aby wstawić nowy slajd moŝesz równieŝ 1) kliknąć prawym przyciskiem myszy miniaturę, za którą ma zostać dodany nowy slajd, a następnie 2) klikamy polecenie Nowy slajd w menu kontekstowym. W okienku zadań mamy do wyboru róŝne tzw. układy slajdów. Domyślnie w nowo otwartej prezentacji pierwszy slajd posiada układ slajdów o nazwie Slajd tytułowy. Kolejne wstawiane slajdy będą miały juŝ układ Tytuł i tekst. JeŜeli chcemy wstawić slajd w innym układzie to po zaznaczeniu odpowiedniego slajdu wybieramy jedną z miniaturek zdefiniowanych układów. Układ Pusty nie zawiera Ŝadnych elementów, natomiast wszystkie pozostałe posiadają pola, które naleŝy wypełnić tekstem lub rysunkiem. KaŜdy z tych elementów moŝna edytować, przesuwać lub usunąć. Układ slajdu moŝna zmieniać w dowolnym momencie, moŝemy stosować róŝne układy dla kilku slajdów lub jeden dla wszystkich. Większość z gotowych układów slajdów zawiera elementy, które umoŝliwiają wstawianie obiektów. Oprócz pól tekstowych na slajdzie mogą znaleźć się takie obiekty jak: tabele, wykresy, zdjęcia, filmy.

4 4 Niektóre układy zawierają ikonki za pomocą, których moŝemy szybko wstawić potrzebny obiekt. Wstaw tabele pozwala na wstawienie do slajdu tabeli o dowolnej liczbie kolumn i wierszy, Wstaw wykres umieszcza na slajdzie wykres, z moŝliwością wprowadzenia własnych wartości, Wstaw clipart umieszcza na slajdzie rysunek (clipart) wybierany z biblioteki klipartów, zainstalowanych razem z całym pakietem Microsoft Office 2003, Wstawianie obrazu otwiera okno Wstawianie obrazu, umoŝliwiające przeglądanie zawartości folderów i wybranie odpowiedniego rysunku zapisanego na dysku, Wstaw diagram lub schemat organizacyjny pozwala na umieszczenie diagramu bądź schematu organizacyjnego i wypełnienie go własnymi danymi, Wstaw klip multimedialny umieszcza na slajdzie klip multimedialny wybierany z biblioteki klipów, zainstalowanych razem z całym pakietem Microsoft Office Elementy takie jak rysunki i wykresy moŝna równieŝ wstawiać za pomocą menu Wstaw. Zmiana kolejności slajdów. MoŜliwa jest zmiana kolejności slajdów. Opcja, dzięki której moŝliwe będzie sortowanie slajdów dostępna jest w menu Widok -> Sortowanie slajdów. KaŜdy slajd w tym widoku moŝemy przesuwać w dowolne miejsce. Przechodzenie między slajdami 1) Kliknij miniaturę slajdu na karcie Slajdy, aby wyświetlić dany slajd. 3) Kliknij przycisk Poprzedni slajd lub Następny slajd umieszczony w dolnej części paska przewijania po prawej stronie slajdu. lub Naciśnij klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN.

5 5 Tło slajdów ustawienia Ustawienia związane z tłem slajdów znajdują się w opcji : Format -> Tło Po jej wybraniu pojawi się następujące okienko: Z listy rozwijalnej moŝemy wybrać opcję Wiecej kolorów w celu przejścia do pełnej palety dostępnych kolorów. Po wybraniu odpowiedniego koloru lub specjalnego efektu wypełnienia mamy moŝliwość zastosowania odpowiedniego koloru do wszystkich slajdów w naszej prezentacji klawisz Zastosuj do wszystkich lub teŝ tylko do wybranego slajdu klawisz Zastosuj. Wstawianie wykresów, diagramów, tabel formatowanie Tabele Aby wstawić do slajdu tabelę naleŝy wybrać układ slajdu z zawartością a następnie wybrać ikonę Wstaw tabele. Inna metoda polega na wybraniu z menu opcji Wstaw -> Tabela. W okienku, które się pojawi wybieramy ilość kolumn oraz wierszy wstawianej tabeli. Zatwierdzamy operację klawiszem OK. Na pasku narządzi znajduje się przycisk Rysuj tabelę. Po jego wybraniu mamy moŝliwość dowolnego obrysowywania krawędzi tabeli, a takŝe moŝemy scalać dowolne komórki oraz je dzielić, zmieniać tło komórek oraz rodzaj obramowania.

6 6 Wykresy Program PowerPoint umoŝliwia wstawianie wykresów do tworzonej prezentacji. Aby wstawić wykres moŝemy wybrać ikonę Wstaw wykres na układzie slajdu z zawartością lub wybrać z menu opcję Wstaw ->Wykres. Na slajdzie zostanie umieszczony przykładowy wykres, który moŝemy dostosować i zmienić wg własnych potrzeb. Diagramy i schematy organizacyjne Program PowerPoint posiada wbudowane mechanizmy umoŝliwiające wstawianie do slajdu diagramów organizacyjnych i schematów. Diagramy dostępne są w opcji Wstaw -> Diagramy. Po wybraniu tej opcji w okienku Galeria diagramów wybieramy jedną z 6 dostępnych ikonek. Jeśli chcemy do schematu organizacyjnego wstawiać nowe pola naleŝy: - zaznaczyć pole, dla którego będziemy dodawać element podrzędny. - kliknąć lewy klawisz myszy - na pasku Schemat organizacyjny wybrać przycisk Wstaw kształt, z rozwiniętej listy wybieramy typ zaleŝności: Podwładny Współpracownik Asystent, Spowoduje to Ŝe nowe pole zostanie wstawione poniŝej zaznaczonego pola z pionową kreską zaleŝności, na tym samym poziomie lub wstawione poniŝej zaznaczonego pola z łamaną linią. Aby zmienić sposób formatowania schematu czy diagramu naleŝy: - zaznaczyć schemat lewym klawiszem myszy - na pasku Schemat organizacyjny wybrać ikonkę Autoformatowanie: - W oknie Galeria stylów schematu organizacyjnego wybieramy z listy określony styl formatowania. Elementy graficzne wstawianie, formatowanie Wstawianie Klipartów Kliparty są to rysunki zainstalowane wraz z pakietem Microsoft Office. Aby dodać klipart do prezentacji naleŝy wybrać ikonkę Wstaw klipart z układu slajdu z zawartością lub wybrać z menu opcję Wstaw -> Obraz -> Klipart. Po wybraniu tej opcji w okienku zadań pojawi się lista zainstalowanych klipartów, które moŝna wyszukiwać wg kategorii.

7 7 Wstawianie obrazów Do prezentacji moŝemy równieŝ wstawić zdjęcia i obrazy zapisane na dysku w postaci plików graficznych. Wybieramy w tym celu ikonę Wstaw obraz lub opcję z menu Wstaw -> Obraz -> Z pliku. W okienku dialogowym określamy lokalizację pliku i potwierdzamy nasz wybór klawiszem Wstaw. Wstawione obiekty graficzne moŝemy przesuwać, zmieniać ich rozmiar poprzez rozciąganie i zawęŝanie odpowiednich krawędzi. Wstawianie klipów multimedialnych Klipy multimedialne to kolejny element, który moŝemy umieścić na slajdzie. Aby na slajdzie znalazł się film lub animowany rysunek, naleŝy wybrać opcję: Wstaw -> Filmy i dźwięki -> Film z kolekcji programu Clip Organizer (są to filmy zainstalowane razem z pakietem Orfice) lub Wstaw -> Filmy i dźwięki -> Film z pliku - ta opcja umoŝliwi wstawianie filmu z dowolnej wskazanej lokalizacji. Obiekty WORDART Aby wstawić element WordArt naleŝy wybrać opcję: Wstaw -> Obraz -> Wordart Z galerii Wordartów wybieramy szablon, który chcemy zastosować a w kolejnym okienku mamy moŝliwość edytowania tekstu. Autokształty Wstawianie Autokształtów opcja: Wstaw -> Obraz -> Autokształty Animacje niestandardowe - wprowadzanie elementów animacji dla obiektów Dla elementów, które znajdują się na slajdzie moŝna zastosować schematy tzw animacji niestandardowych, które umoŝliwiają animowanie tych obiektów. Po zaznaczeniu obiektu wybieramy opcję: Pokaz slajdów -> Animacja niestandardowa. Lista animacji W okienku zadań wybieramy opcję Dodaj efekt i z rozwijalnej listy wybieramy np. opcję Wejście, a następnie jeden z dostępnych efektów. Nowo dodana animacja pojawi się na liście animacji.

8 8 Po rozwinięciu opcji animacji moŝemy ustawiać jej parametry. Przyciski akcji Przyciski akcji umoŝliwiają przypisanie im określonej czynności, która zostanie wykonane po wybraniu takiego przycisku. Aby dodać przycisk naleŝy: - wybrać opcję z menu Pokaz slajdów -> Przyciski akcji - wybrać rodzaj przycisku z dostępnej listy: - rysujemy wybrany przycisk na slajdzie - w okienku Ustawienia akcji wybieramy opcje Hiperłącze, z rozwijalnej listy moŝemy wybrać odpowiednią akcje przejście do określonego slajdu. Dodawanie notatek do slajdów Okienko do wprowadzania notatek znajduje się pod głównym widokiem slajdu. Aby powiększyć obszar do wprowadzania notatek naleŝy przeciągnąć do góry pasek podziału.

9 9 Dodawane notatki moŝna wydrukować wraz ze slajdem. Konspekt Podczas tworzenia prezentacji złoŝonej z wielu rysunków, wykresów i diagramów moŝemy mieć utrudnioną kontrolę nad jej zawartością. Dzięki panelowi Konspekt będziemy mogli przeglądać strukturę prezentacji, zmieniać kolejność listy oraz porządek slajdów. Aby skorzystać z panelu Konspekt naleŝy włączyć Widok normalny i kliknąć zakładkę Konspekt. JeŜeli zmodyfikujesz tytuł lub element listy w panelu Konspekt, zmiana zostanie zarejestrowana w oknie slajdu. Jeśli zmienisz tytuł lub element listy w oknie slajdu, zmiana ta będzie równieŝ widoczna w panelu Konspekt Drukowanie prezentacji, import prezentacji Wybierając opcję Plik -> Drukuj pojawi się okno dialogowe, w którym moŝemy wybrać odpowiednie opcje drukowania. W opcji Drukuj mamy moŝliwość wyboru układu wydruku. MoŜemy teŝ wybrać ilość slajdów która wydrukuje się na jednej stronie. W opcji Kolor/Skala odcieni szarości moŝemy wybrać tryb kolorów. Uruchamianie prezentacji Wyświetlenia prezentacji w trybie pełnoekranowym wykonujemy za pomocą opcji: Pokaz slajdów -> Wyświetl pokaz, lub za pomocą klawisz F5. W trybie pełnoekranowym nie są widoczne paski narzędzi oraz elementy okna programu Power Point. Pokaz slajdów rozpocznie się od pierwszego slajdu prezentacji, przejście do kolejnego odbywa się albo automatycznie albo po wybraniu dowolnego klawisza lub po kliknięciu myszą. Pomiędzy kolejnymi slajdami moŝemy tez przemieszczać się np. za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze. MoŜemy wtedy wracać do poprzedniego slajdu za pomocą strzałki w lewo. Wciśniecie klawisz ESC podczas wyświetlania prezentacji spowoduje jej przerwanie i powrót do trybu edycji.

10 10 Pokaz slajdów moŝemy równieŝ rozpocząć od slajdu, który jest aktualnie edytowany naleŝy wybrać wtedy przycisk Pokaz slajdów od bieŝącego miejsca lub kombinację klawiszy Shift +F5. Przycisk Pokaz slajdów od bieŝącego miejsca. Zasady tworzenia prezentacji kilka wskazówek: - staraj się prezentować jeden temat na jednym slajdzie - na jednej stronie nie powinno znaleźć się więcej niŝ 6 linii tekstu - nie powinno się stosować czcionek o rozmiarze mniejszym niŝ 28 - w przypadku prezentacji wyświetlanych za pomocą rzutników multimedialnych, dobrze jest stosować jasny tekst na ciemnym tle - tekst powinien kontrastować z tłem - stosuj jednolite tło - wyrównuj wypunktowany tekst do lewej krawędzi - elementy graficzne wstawiaj po lewej stronie tekstu Literatura: PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty Autor: Tom Negrino Tłumaczenie: Alina Sikora-Godlewska ISBN: Tytuł oryginału: Creating a Presentation in PowerPoint: Visual QuickProject Guide Format: B5, stron: 160 Data wydania: 08/2005

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Pytania do programu Power Point

Pytania do programu Power Point 1 Pytania do programu Power Point Polecenie 1 Pytania na które powinieneś udzielić odpowiedzi: Przeznaczenie programu Power Point? (1) Co to jest slajd i jak może być on wyświetlony? (2) Jakie elementy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.2

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint Program PowerPoint 2010 to najnowsza wersja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office oprogramowania do przygotowywania i wykonywania prezentacji czy pokazu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE Przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint 2007 należy zwrócić uwagę na: 1. Wybór stylu graficznego (aby upiększyć naszą prezentację) Aby ustalić styl wybieramy menu

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe

PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie prezentacji

I. Tworzenie prezentacji Najważniejsze funkcje programu - Power Point i sposób ich wykonania w Microsoft Office 2000 I. Tworzenie prezentacji Program PowerPoint proponuje kilka sposobów tworzenia prezentacji. Wybiera się je w

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów 1. Etapy pracy temat i cel prezentacji przygotowanie materiału i jego obróbka w innych programach. Mogą to być: zdjęcia; wykresy; diagramy filmy muzyka, własne komentarze

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Program do tworzenia projektu strony - Microsoft SharePoint Designer 2007 Kliknij > aby dowiedzieć się o nowej aplikacji do tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów:

Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów: 1 Informacje o programie Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów: 1. Kreatora zawartości 2. Szablonu projektu 3. Pustej prezentacji Widok slajdu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000

Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000 Centrum Edukacji Teleinformatycznej Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo