Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1"

Transkrypt

1 Przemysław Jachalski Ocena ryzyka zawodowego w gospodarstwie rolnym 1 WPROWADZENIE Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, wdrażana w starych państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2005 r. wprowadziła między innymi powiązanie otrzymania płatności bezpośrednich i płatności specyficznych dla określonych kierunków produkcji z obowiązkiem spełniania określonych standardów przez gospodarstwo zwanych minimalnymi wymogami wzajemnej zgodności (cross compliance). Wymogi te dotyczą nie tylko prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolniczej, ale także innych aspektów, w tym BHP [1]. Rolnicy mogą korzystać z pomocy doradczej w zakresie oceny spełniania przez gospodarstwo rolne wymogów wzajemnej zgodności, a w przypadku gdy w trakcie oceny stwierdzone zostaną niezgodności, również w zakresie sporządzania planu dostosowania gospodarstwa do obowiązujących wymogów. Praca rolnika jest nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna. Miejscem pracy jest całe gospodarstwo, w skład którego wchodzą zagroda, budynki inwentarskie i pole. Rolnik wykonuje również szereg prac nierolniczych takich jak prace stolarskie, elektryczne, murarskie, mechaniczne. W gospodarstwie używa się wielu maszyn i urządzeń. Wiąże się to z występowaniem szeregu zagrożeń zawodowych. Zadaniem doradcy jest między innym umiejętne pokazanie zagrożeń występujących w pracy oraz wskazanie środków, jakie musi stosować w celu ich zapobiegania. W celu dokonania oceny wielkości ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu rolnika doradca przy czynnej współpracy z rolnikiem powinien dokonać oceny ryzyka zawodowego, jakie niesie ze sobą praca w rolnictwie. Ocena ryzyka zawodowego, ściśle związana z wnikliwą analizą procesu pracy, ma na celu określenie zagrożeń wynikających z warunków pracy na danym stanowisku, dogłębną ich analizę, a przede wszystkim wysunięcie propozycji działań ograniczających to ryzyko do poziomu akceptowalnego zagrożenia. Wszystkie te działania podporządkowane są jednemu wspólnemu celowi, a mianowicie poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy. Zastosowanie proponowanych działań redukujących ryzyko podnosi poziom bezpieczeństwa w rolnictwie oraz pozwala na obniżenie ilości wypadków w rolnictwie [2]. Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy, a także ochrony zdrowia i życia osób pracujących. 1 Broszura przeznaczona dla doradców, którzy w ramach działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów będą opracowywali Plan dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności w zakresie Bezpieczeostwa i higieny pracy w gospodarstwie. Ocena ryzyka przy wykonywaniu poszczególnych prac, czynności czy obsłudze różnego rodzaju maszyn i urządzeo czy zwierząt gospodarskich, w gospodarstwie, może stanowid punkt wyjścia do sporządzenia planu dostosowania. 1

2 Zagrożenia dla zdrowia człowieka i związane z nimi ryzyko powstają, gdy człowiek eksponowany jest na oddziaływanie czynników zagrażających. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka w procesie pracy, należy dążyć do eliminowania źródeł ryzyka, a tam gdzie jest to niemożliwe, należy je ograniczać do poziomu akceptowalnego [3]. PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. 1. CEL PROCEDURY 1.1 Cele ogólne Procedura określa zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego przy poszczególnych rodzajach prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym. Zawarty w procedurze algorytm oceny ryzyka oraz opis metody i sposób przedstawienia wyników oceny ryzyka zawodowego mają zapewnić jednolitość oceny w poszczególnych gospodarstwach rolnych. 1.2 Cele szczegółowe Procedura ma na celu: zidentyfikowanie występujących zagrożeń na określonych stanowiskach, oszacowanie ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, sporządzenie kart i formularzy oceny ryzyka zawodowego mających na celu poinformowanie rolnika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, stosowanie środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 2. POJĘCIA I DEFINICJE. W niniejszej procedurze zastosowane zostały terminy zgodne z definicjami podanymi w: - Polskiej Normie PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. oraz w Polskiej Normie PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dla oceny ryzyka zawodowego, - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690) Środowisko pracy: warunki środowiska materialnego, określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, w których odbywa się proces pracy Stanowisko pracy: przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której wykonuje się pracę Narażenie (ekspozycja): podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaniem pracy Czynnik niebezpieczny: czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu Czynnik szkodliwy: czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia Czynnik uciążliwy: czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie, nie powodując jednak pogorszenia stanu zdrowia człowieka Zagrożenie: stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. 2

3 2.8. Identyfikacja zagrożeń: proces rozpoznawania istniejących zagrożeń oraz definiowania ich charakterystyk Środki ochronne: środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki (techniczne lub organizacyjne), stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego Ryzyko: kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub w wyniku sposobu wykonywania pracy Ryzyko resztkowe: ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa Szacowanie ryzyka: nadanie materialnej cechy elementom ryzyka, przyporządkowanie wartości elementom ryzyka: ocenianie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, określanie konsekwencji związanych z tym zdarzeniem Wartościowanie ryzyka: formułowanie sądu o ryzyku, określanie wartości ryzyka według przyjętych kryteriów Analiza ryzyka: badanie ryzyka obejmujące określenie granic obiektu który ryzyko może być związane, identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzyka Ocena ryzyka: proces analizowania ryzyka i wyznaczania dopuszczalności ryzyka Lista kontrolna: kwestionariusz zawierający pytania identyfikujące odchylenia od normy, dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rodzaju zagrożeń, zdarzeń niebezpiecznych itp. związanych ze środowiskiem pracy. 3. ALGORYTM OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Algorytm zarządzania ryzykiem zawodowym przedstawia rysunek 1. W algorytmie tym proces oceny ryzyka poddaje się iteracji (krokowemu powtarzaniu badania). Następnie, jeżeli jest to konieczne i możliwe, zagrożenia są likwidowane bądź ograniczane przez podjęcie działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. Algorytm ten obejmuje: Analizę ryzyka: - określenie charakterystyki obiektu oceny ryzyka (stanowiska pracy) - identyfikację zagrożeń, - szacowanie ryzyka. Wartościowanie ryzyka (określenie wartości ryzyka). Ograniczenie lub eliminowanie ryzyka: - wybór działań ograniczających lub eliminujących ryzyko, - realizację działań ograniczających lub eliminujących ryzyko. Analiza ryzyka kończy się podaniem wymaganej informacji potrzebnej do określenia wartości ryzyka. Na podstawie tych informacji przeprowadza się wartościowanie ryzyka tzn. określa się poziom (wartość) ryzyka. Podejmowana jest decyzja o poziomie bezpieczeństwa 3

4 Analiza ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego badanego obiektu (stanowiska pracy, procesu, urządzenia lub maszyny) oraz o podjęciu odpowiednich działań profilaktycznych. Po wprowadzeniu działań profilaktycznych w celu sprawdzenia ich skuteczności należy przeprowadzić powtórnie ocenę ryzyka, uwzględniając wszystkie jej kroki [5]. Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeń Oszacowanie ryzyka zawodowego Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego Czy są potrzebne działania korygujące i/lub zapobiegawcze? Nie Tak Opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych Okresowe przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego Realizacja planu Rys. 1. Algorytm oceny ryzyka 4. ZAKRES OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. 4

5 Ocenie ryzyka zawodowego podlegają wszystkie istniejące stanowiska pracy (zarówno stacjonarne i niestacjonarne). Ocenę ryzyka zawodowego (kolejną, ponowną) należy przeprowadzać zawsze wtedy, gdy wykorzystywane do oceny informacje straciły aktualność. 5. ETAPY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 5.1. Charakterystyka stanowiska pracy Polega na zebraniu informacji dotyczących: - lokalizacji stanowiska pracy, - osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, dla których przyjmuje się inne, szczególne kryteria tzn. dla kobiet w ciąży, młodocianych, osób niepełnosprawnych, - stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych, - wykonywanych czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowiskach osoby, - wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanych stanowisk pracy, - zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane i ich źródeł, - możliwych skutków występujących zagrożeń, - stosowanych środków ochronnych, - przyczyn wypadków, awarii oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych Identyfikacja zagrożeń Polega na określeniu dla poszczególnych stanowisk pracy występujących zagrożeń, w tym szczególnie narażenia na : a/ czynniki i substancje chemiczne; b/ pyły; c/ czynniki biologiczne; d/ czynniki fizyczne: prąd elektryczny, hałas, promieniowanie, oświetlenie, drgania mechaniczne, mikroklimat; e/ czynniki mechaniczne: - przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty; - elementy ruchome, spadające, ostre, wystające, chropowate; - płyny pod ciśnieniem, - śliskie, nierówne powierzchnie; - ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy); - położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokości oraz w zagłębieniach); - inne, np. powierzchnie gorące lub zimne, żrące substancje; f/ zagrożenie wybuchem i/lub pożarem; g/ czynniki uciążliwe: - obciążenie statyczne; - obciążenie dynamiczne; - obciążenie psychiczne; - obciążenie psychofizyczne: hałas słyszalny; 5

6 Etap identyfikacji zagrożeń jest najważniejszy w całym procesie. Od zidentyfikowania wszystkich zagrożeń zawodowych zależy podjęcie koniecznych i skutecznych działań profilaktycznych. Podczas tego etapu należy odpowiedzieć na pytanie: CO zagraża? Prawidłową odpowiedź na pytanie: CO zagraża?, można uzyskać tylko w wyniku zebrania wiarygodnych informacji, które muszą być przede wszystkim pełne i aktualne. Do metod pozyskiwania informacji o zagrożeniach zaliczyć można np.: obserwację zadań wykonywanych na stanowisku pracy i po za nim w tym sposobów wykonywania pracy, wykorzystywanych maszyn i urządzeń, organizacji zadań stwierdzenia, czy zapewniają one właściwe warunki pracy, obserwację środowiska pracy, np. warunków atmosferycznych, wywiady z rolnikami, analizę dokumentacji DTR, danych technicznych o stosowanych na stanowisku maszynach i urządzeniach (w celu porównania z tym, co faktycznie na stanowisku pracy występuje), kart charakterystyki substancji chemicznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy rolniczej. Zagrożeń należy poszukiwać przy wszystkich pracach, które wykonuje rolnik. Należy pamiętać, żeby nie poświęcać zbyt wiele uwagi i czasu zagrożeniom, które w sposób oczywisty nie wywołują żadnych szkodliwych następstw. Jednocześnie niezbędna jest świadomość przyczyn ich wyeliminowania z dalszych etapów oceny. Jeśli bowiem nieznane są skutki, jakie może wywołać dany czynnik, należy dokonać jego analizy wykorzystując bardziej szczegółowe metody. Źródła identyfikacji zagrożeń: listy kontrolne, dokumentacja techniczna, normy określające wymagania bezpieczeństwa pracy. Narzędzia pomocnicze do identyfikacji zagrożeń mogą być opracowane samodzielnie przez doradców, którzy najlepiej znają specyfikę gospodarstw rolnych. Istotą tych narzędzi jest uwzględnienie wszystkich obszarów, w ramach których należy poszukiwać zagrożeń. Do opracowania narzędzi, które mogą mieć zastosowanie w gospodarstwie rolnym można wykorzystać przepisy prawne, zasady bhp dotyczące np. organizacji stanowisk pracy i maszyn, normy, a także inne dane pochodzące np. z analizy literatury technicznej. Listą kontrolną może być, zamieszczona na str. 77 Poradnika metodycznego dla doradców, lista dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Po dokonaniu identyfikacji zagrożeń należy dokonać ich weryfikacji, sprawdzając, czy wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane oraz eliminując te, które ze względu na powodowane przez nie bardzo małe skutki, nie mają istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa rolników Oszacowanie ryzyka zawodowego Polega na ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń na ocenianym stanowisku i określeniu ciężkości szkodliwych następstw tych zagrożeń (potencjalnych skutków). 6

7 Podstawą do oszacowania ryzyka zawodowego są dane o wypadkach, informacje zawarte w przepisach prawnych, normach i w literaturze specjalistycznej, a także opinie ekspertów. Szacowanie ryzyka jest to nadanie parametrom ryzyka odpowiednich wartości. Przed przystąpieniem do szacowania i wartościowania ryzyka zawodowego należy wybrać metodę oceny ryzyka Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego to etap będący bezpośrednim następstwem oszacowania ryzyka. Aby prawidłowo wyznaczyć akceptowalność ryzyka należy brać pod uwagę wymagania odpowiednich przepisów prawnych i norm technicznych. W wielu przypadkach zespół prowadzący ocenę ryzyka napotyka na problem braku takich wymagań. Wówczas ryzyko wyceniane jest w sposób względny i właściwe kryteria dopuszczalności ryzyka winny być ustalone przez zespół oceniający ryzyko zawodowe. Należy jednak pamiętać, że przy ustalaniu tych kryteriów trzeba brać pod uwagę własne doświadczenie, opinie ekspertów, jak również opinie narażonych rolników. W tym ostatnim przypadku jednak, zespół wyznaczony do oceny ryzyka musi zwrócić dużą uwagę na subiektywność oceny samych zainteresowanych. 6. DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Wyniki oceny ryzyka zawodowego stanowią podstawę planowania przez pracodawcę (rolnika) działań korygujących i naprawczych. W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń i związanego z nim ryzyka zawodowego należy stosować środki ochronne w następującej kolejności: - środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła; - środki ochrony zbiorowej; - środki organizacyjne i proceduralne (procedury lub instrukcje bezpiecznej pracy); - środki ochrony indywidualnej. Przed realizacją planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych należy dokonać przeglądu tego planu w celu stwierdzenia: - czy proponowane działania doprowadzą do wymaganego ograniczenia ryzyka zawodowego, - czy w wyniku realizacji planu nie powstaną nowe zagrożenia, - czy można wybrać inne, bardziej skuteczne działania. Po zrealizowaniu zaplanowanych działań należy przeprowadzić kolejną ocenę ryzyka zawodowego, umożliwiającą sprawdzenie ich skuteczności. 7. DOKUMENTOWANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać: 1. Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: a) stosowanych maszyn, b) wykonywanych zadań, c) występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, e) osób pracujących (rolników, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne). 7

8 2. Wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne. 8. METODY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Znanych jest wiele metod oceny ryzyka zawodowego. Różnią się one przede wszystkim przyjętym poziomem szczegółowości analiz. Rozróżnia się metody jakościowe i ilościowe [5]. Ilościowe szacowanie można przeprowadzić, gdy ma się do dyspozycji odpowiednią ilość danych statystycznych dotyczących ilości i rodzaju wypadków, zdarzeń niebezpiecznych, chorób zawodowych, czasu narażenia na czynniki środowiska pracy, liczby zatrudnionych itp. Gdy nie ma dostępu do danych, które pozwalają na wiarygodne ilościowe szacowanie ryzyka lub, gdy stosowanie skomplikowanych ilościowych metod nie jest uzasadnione, można zastosować metody jakościowe. W metodach jakościowych szacowanym skutkom zdarzenia S i prawdopodobieństwu lub częstości P, z jakim skutki te mogą wystąpić, przypisywane są umowne wielkości, które charakteryzują ich wartość. Wartość ta określana może być opisowo lub jako liczba określająca wagę ich poziomu. W ten sposób tworzone są skale szacowania skutków i prawdopodobieństwa lub częstości skutków. W ten sam sposób wartościowane jest ryzyko R oraz tworzone są jego skale. Prawdopodobieństwo skutków w metodach jakościowych, nie jest prawdopodobieństwem zdefiniowanym matematycznie, lecz liczbą (wagą), która stwierdza, że skutki dwóch zdarzeń szacowane są na różnych poziomach. Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego wymaga niezwykłego doświadczenia i wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Jest to proces bardzo pracochłonny i powinien być przeprowadzony bardzo starannie i dokładnie. W związku z tym pierwszym etapem oceny ryzyka jest prawidłowy dobór metody. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najbardziej popularne dwie metody szacowania ryzyka zawodowego (ze względu na swą uniwersalność), tj. metodę oceny ryzyka ilościowo jakościową Risk Score i matrycową metodę oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne dla oceny ryzyka zawodowego. a) metoda oceny ryzyka Risk Score Oszacowanie ryzyka metodą Risk Score dokonuje się według następującego wzoru: R = S * E * P gdzie: R ryzyko S potencjalne skutki zagrożenia E ekspozycja na zagrożenie P prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. 8

9 Przy obliczaniu ryzyka metodą Risk Score, potencjalne skutki zagrożenia przyjmuje się jako te, które mogą wystąpić (nawet tylko teoretycznie). Tabela oceny parametru S potencjalne skutki zagrożenia Wartość Strata Opis poważna katastrofa katastrofa bardzo duża duża średnia mała wiele ofiar śmiertelnych kilka ofiar śmiertelnych ofiara śmiertelna ciężkie uszkodzenie ciała absencja udzielenie pierwszej pomocy Przy szacowaniu ekspozycji (czasu narażenia) bierze się pod uwagę rzeczywisty czas, przez jaki pracownik poddawany jest działaniu czynnika wywołującego zagrożenie. Tabela oceny parametru E ekspozycja Wartość ,5 Opis stała częsta (codziennie) sporadyczna (raz na tydzień) okazjonalna (raz na miesiąc) minimalna (kilka razy rocznie) znikoma (raz do roku) Szacując prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia uwzględnia się zebrane informacje o częstotliwości wypadków, awarii i zdarzeń potencjalnie wypadkowych mających związek z zagrożeniem. Tabela oceny parametru P prawdopodobieństwo Wartość Opis Szansa w % ,5 0,2 0,1 bardzo prawdopodobne całkiem możliwe mało prawdopodobne ale możliwe tylko sporadycznie możliwe możliwe do pomyślenia praktycznie niemożliwe tylko teoretycznie możliwe

10 Orientacyjna jakościowa ocena ryzyka Wartość R Kategoria ryzyka Działanie zapobiegawcze R 20 akceptowalne Wskazana kontrola 20 < R 70 małe Potrzebna kontrola 70 < R 200 istotne Potrzebna poprawa 200 < R 400 duże Potrzebna natychmiastowa poprawa R > 400 bardzo duże Wskazane wstrzymanie pracy W przypadku zastosowania i prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej można zmienić oszacowanie ryzyka zawodowego kategorię ryzyka (np. z dużego na małe). Zasada ta może być zastosowana po wyczerpaniu możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego za pomocą innych środków. Przykład: Podczas pracy kierowcy ciągnika rolniczego jednym z zagrożeń jest przygniecenie przez agregowaną z ciągnikiem maszynę. Zagrożenie to niesie ze sobą możliwość utraty kończyn, a nawet śmierci. Kierowca ciągnika pracuje codziennie przez 4 6 godzin. W gospodarstwie rolnym, w ciągu 10 lat, nie zdarzył się taki wypadek. Szacowanie parametrów ryzyka: - skutki zdarzenia: S = 15 bardzo duża jedna ofiara śmiertelna, - ekspozycja na zagrożenie: E = 6 częsta - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia: P = 0,5 możliwe do pomyślenia Wartościowanie ryzyka: Wskaźnik ryzyka R = S x E x P = 45 Dla 20<R<70 ryzyko jest małe i potrzebna jest kontrola, aby pozostało na tym samym poziomie. b) metoda oceny ryzyka wg normy PN-N Przedstawiona w normie PN-N [4] matrycowa metoda oceny ryzyka zawodowego jest metodą przeznaczoną do jakościowego szacowania ryzyka. W metodzie tej szacuje się parametry ryzyka, którymi są możliwe, spowodowane zdarzeniem ciężkości następstw (skutki) oraz prawdopodobieństwo, z jakim następstwa te mogą wystąpić. Wartościowanie ryzyka odbywa się przez odczytanie jego wartości z matrycy. Szacowanie następstw i prawdopodobieństwa następstw odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Charakterystykę wartości parametrów ryzyka przedstawiono w tablicach 1 i 2. 10

11 Tabela 1. Szacowanie ciężkości następstw Następstwa O małej szkodliwości O średniej szkodliwości O dużej szkodliwości Charakterystyka Urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy; są to: czasowe pogorszenie stanu zdrowia, np.: stłuczenia i zranienia, podrażnienie oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. Urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z okresami absencji; są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, nieskomplikowane złamania, alergie skórne itp. Urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć, należą do nich np. oparzenia III i II stopnia na dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wew. i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. Tabela 2. Szacowanie prawdopodobieństwa następstw Prawdopodobieństwo Charakterystyka Mało prawdopodobne Prawdopodobne Wysoce prawdopodobne Następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika Następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika Po oszacowaniu parametrów, ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka w skali trójstopniowej lub w skali pięciostopniowej. Tabela 3. Wartościowanie ryzyka w skali trójstopniowej (PN-N-18002) Prawdopodobieństwo Mało prawdopodobne Prawdopodobne Wysoce prawdopodobne Ciężkość następstw Mała Średnia Duża małe małe średnie małe średnie duże średnie duże duże

12 Tabela 4 Wartościowanie ryzyka w skali pięciostopniowej (PN-N-18002) Prawdopodobieństwo Mało prawdopodobne Prawdopodobne Wysoce prawdopodobne Ciężkość następstw Mała Średnia Duża Bardzo małe małe średnie małe średnie duże Średnie duże bardzo duże Z wyznaczeniem dopuszczalności ściśle związane są niezbędne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego. Ich charakterystykę przedstawiają tabele 5 i 6. Tabela 5. Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej wg PN-N Oszacowanie ryzyka zawodowego Duże Średnie Małe Dopuszczalność ryzyka zawodowego niedopuszczalne dopuszczalne Niezbędne działania Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje co najwyżej na tym samym poziomie. Podobnie jak w przypadku tabeli przedstawiającej zasady wyznaczania dopuszczalności dla ryzyka oszacowanego w skali trójstopniowej, tabela 6 zawiera charakterystykę niezbędnych działań zmniejszających kategorię ryzyka. Tabela 6. Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej wg PN-N Oszacowanie ryzyka zawodowego Bardzo duże Dopuszczalność ryzyka zawodowego niedopuszczalne Niezbędne działania Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. 12

13 Duże Średnie Małe Bardzo małe dopuszczalne Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Planowana praca nie może być rozpoczęta do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego. Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie. Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań. Na ogół stosuje się zasadę, że ryzyko zawodowe należy obniżyć do najniższego, uzasadnionego z punktu widzenia rachunku ekonomicznego poziomu. Przykład: Jednym z zagrożeń rolnika przy wchodzeniu po drabinie na poddasze pomieszczenia inwentarskiego jest upadek z wysokości. Skutkiem takiego zdarzenia może być ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć. Rolnik korzysta z drabiny codziennie. W gospodarstwie do tej pory nie było takiego zdarzenia. Szacowanie parametrów ryzyka: - ciężkość następstw: - duża szkodliwość ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć - prawdopodobieństwo następstw: - mało prawdopodobne następstwa zagrożenia, które nie powinno wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej rolnika. Wartościowanie ryzyka: Na przecięciu wartości (tablica 3 skala trójstopniowa) poziomo mało prawdopodobne i pionowo szkodliwość duża otrzymujemy wartość ryzyka ryzyko średnie, a więc dopuszczalne. Działania profilaktyczne (tabela nr 5): Dla ryzyka średniego o poziomie dopuszczalnym zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego. Tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko zawodowe szacuje się na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie. Zasady oszacowania ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie przedstawiono poniżej: 13

14 Wartość wielkości charakteryzujących narażenie (P) P > P max i P > P prog P > P max i P < P prog Oszacowanie ryzyka zawodowego bardzo duże duże 0,5 P max P P max średnie 0,1 P max P < 0,5 P max małe P < 0,1 P max bardzo małe UWAGA: P max wartość dopuszczalna wielkości charakteryzujących narażenie, ustalana na ogół na podstawie odpowiednich przepisów (może być to odpowiednia wartość NDS najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN najwyższego dopuszczalnego narażenia). P prog wartość progowa (pułapowa) wielkości charakteryzujących narażenie, ustalana na ogół na podstawie odpowiednich przepisów (może być to odpowiednia wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego lub pułapowego, albo wartość maksymalna lub szczytowa dopuszczalnego narażenia na czynniki fizyczne). Podane powyżej ogólne zasady oszacowania ryzyka zawodowego nie uwzględniają zmniejszania narażenia przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej. W przypadku zastosowania i prawidłowego doboru tych środków oszacowanie ryzyka może ulec zmianie (np. z dużego na średnie). Zasadę tę można zastosować po wyczerpaniu możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego za pomocą innych środków ochronnych. PRZYKŁAD OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE W GOSPODARSTWIE ROLNYM WG NORMY PN- N Charakterystyka stanowiska Ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest w stosunku do osób, które pracują na roli i obsługują maszyny rolnicze do sadzenia, uprawiania, zbierania i przechowywania roślin uprawnych, zajmują się hodowlą zwierząt (np. koni, krów, owiec, trzody chlewnej itp.) w gospodarstwach indywidualnych. Wykonują one szeroki zakres prac w celu utrzymania zdrowia zwierząt oraz ich przydatności do celu, dla którego są hodowane np. w celu uboju. Poza pracą przy zwierzętach, zajmują się również pomieszczeniami, w których się one znajdują, a także wykonują inne, związane z tym prace. Rolnicy mogą ulec zatruciu podczas pracy ze środkami ochrony roślin i innymi preparatami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie. Praca w gospodarstwie rolnym wymaga przenoszenia ciężkich ładunków o dużej objętości, często wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała i wymaga wykonywania powtarzalnych czynności. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń Zagrożenie Źródło zagrożenia Możliwe skutki zagrożenia Środki ochrony przed zagrożeniami Zagrożenia fizyczne i psychofizyczne 14

15 Uderzenie przez przedmioty, przygniecenie Uderzenie przez spadające przedmioty Przewracający się traktor, kombajn lub inne maszyny rolnicze na pochyłym terenie, poruszające się maszyny, agregatowanie maszyn, wyposażenie warsztatu Naprawy, regulacje, agregatowanie maszyn, transport płodów, otwieranie burt i klap, części maszyn, narzędzia Śmierć, urazy głowy, klatki piersiowej i miednicy, zmiażdżenia, Stłuczenia, złamania, zmiażdżenia, amputacje Nie wykonywać pracy ciągnikiem bez kabiny lub ramy ochronnej, z napędem na jedną oś, na zboczach o pochyleniu większym niż 11 0 (12 0 dla ciągników z napędem na 4 koła), przestrzeganie instrukcji Przestrzeganie instrukcji, środki ochrony indywidualnej (obuwie ochronne) zachowanie porządku, Upadek na niższy poziom Poślizgnięcie, potknięcie się i upadek na tym samym poziomie Pochwycenie przez obracające się elementy maszyn Wchodzenie na traktor, kombajn lub inne maszyny rolnicze w celu obsługi i skontrolowania tych urządzeń, przewożenie ludzi na przyczepach załadowanych słomą, sianem, brak zabezpieczenia drabiny, Śliskie nierówne i mokre powierzchnie, progi w wejściach do budynków inwentarskich Narzędzia warsztatowe, napędy maszyn i narzędzi rolniczych Śmierć, złamanie kości, wstrząśnienie mózgu Stłuczenia, złamanie kończy, urazy głowy Zmiażdżenie, ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć Zachowanie ostrożności Odpowiednie poręcze, obuwie, ustawienie i zabezpieczenie drabin Zachowanie uwagi i dostępu do miejsca wykonywanych czynności, uporządkowanie terenu, dbałość o stan posadzek, odpowiednie obuwie robocze, usunięcie progów Osłony, sprawne wyłączniki, przestrzeganie instrukcji, nie stosowanie luźnej odzieży, zachowanie strefy bezpiecznej po uruchomieniu maszyny (osoby postronne) 15

16 Kontakt z ostrymi i szorstkimi powierzchniami, krawędziami, ostrzami Wypadek komunikacyjny Drgania mechaniczne (Wibracja) Ostre elementy wyposażenia ciągnika i maszyn rolniczych, pilarka tarczowa, narzędzia rolnicze Poruszanie się po drogach publicznych Traktory, kombajny itp. maszyny rolnicze Urazy dłoni, skaleczenia, zakłucia, amputacje palców dłoni Złamania, kalectwo, śmierć Zaburzenia w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowoszkieletowego Zachowanie ostrożności, środki ochrony indywidualnej (rękawice) stosowanie osłon, nie pozostawianie ostrych narzędzi w przejściach i korytarzach Przestrzeganie prawa o ruchu drogowym, sprawny ciągnik Ergonomiczne siedziska, przerwy w pracy Hałas Traktory, kombajny i inne maszyny np. pilarka tarczowa Uszkodzenie słuchu Ochronniki słuchu Zapylenie Pył ziemi Podrażnienie dróg oddechowych, zaprószenie oczu Środki ochrony indywidualnej w postaci masek ochronnych i okularów, sprawna wentylacja Zetknięcie z gorącymi powierzchniami lub czynnikami Regulacja silnika Poparzenie ciała Wzmożona uwaga, przestrzeganie przepisów, środki ochrony indywidualnej (rękawice) Ugryzienia, kopnięcia, ubodzenia, zadrapania, ukąszenia, przygniecenia, podeptania Hodowlane, domowe lub dzikie zwierzęta Rany rąk, nóg Uwaga, szczepienia 16

17 Kontakt z energią elektryczną Elektronarzędzia w warsztacie i urządzenia zasilane prądem elektrycznym Porażenie prądem, śmierć Wzmożona uwaga, odpowiednia i sprawna instalacja elektryczna, przeglądy i pomiary elektryczne Pożar, wybuch Zwarcie w instalacji elektrycznej, palący się stóg, iskra od silników spalinowych, nagromadzenie się materiałów łatwopalnych, gaz Poparzenie termiczne na dużej powierzchni ciała, śmierć Przestrzeganie przepisów p.poż. Dbałość o sprzęt i instalacje elektryczną i gazową, ostrożność z substancjami łatwopalnymi, utrzymywanie sprawnego sprzętu p.poż. Zmienne warunki atmosferyczne Praca na wolnym powietrzu Przegrzanie, udar cieplny, przeziębienie, odmrożenia Odpowiednie ubranie, napoje Przeciążenie układu ruchu statyczne i dynamiczne Ręczne prace transportowe materiałów, praca w ciągłym ruchu, wymuszona pozycja ciała Choroby układu ruchu Przestrzeganie norm podnoszenia, prawidłowe podnoszenie, ergonomiczne siedzisko, przerwy w pracy Substancje i preparaty chemiczne - uczulające Substancje i preparaty chemiczne - toksyczne Oleje, smary, olej napędowy, nawozy benzyna, środki czyszczące, środki zapobiegające zamarzaniu Gazy, środki ochrony roślin, nawozy, spaliny Zagrożenia chemiczne Alergie skórne, alergie układu oddechowego, Zatrucie, uszkodzenie, obrzęk dróg oddechowych (saletrzak) tlenek węgla Przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, zachowanie należytej ostrożności, środki ochrony indywidualnej (okulary i maski ochronne, rękawice) Przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, okulary, maski ochronne, rękawice) Substancje i preparaty chemiczne - szkodliwe Nawozy, środki ochrony roślin Podrażnienia skóry, oczu, górnych dróg oddechowych Przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, 17

18 okulary, maski ochronne, rękawice) Substancje i preparaty chemiczne drażniące Substancje i preparaty chemiczne - żrące Środki ochrony roślin, nawozy Wapno, środki do dezynfekcji, obsługa akumulatorów kwas siarkowy Podrażnienia skóry, oczu, nosa i górnych dróg oddechowych Poważne oparzenia skóry, poważne oparzenia i urazy oczu Przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, środki ochrony indywidualnej ( okulary, maski ochronne, rękawice) Przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, rękawice) Grupa ryzyka Laseczka zgorzeli gazowej gr. 2 * Zagrożenia biologiczne Droga zakażenia Gleba Bezpośrednio (po zranieniach) Zgorzel gazowa, posocznica Natychmiastowe opatrywanie ran, rękawice ochronne, obuwie ochronne Laseczka tężca Gleba Tężec, działanie toksyczne gr. 2 Bezpośrednio (po zranieniach) Szczepienia, natychmiastowe opatrywanie ran, środki ochrony indywidualnej, podawanie antytoksyny tężcowej po skaleczeniach Kleszczowe zapalenie mózgu gr. 3 Zadrzewiony teren Ukłucie kleszcza Zapalenie mózgu, gorączka Tępienie kleszczy, szybkie usuwanie kleszczy, repelenty Zarodniki grzyba (np. Kropidlak popielaty) Wilgotne, pleśniejące rośliny (siano, zboże, drewno) gr. 2 Powietrzno kropelkowa Powietrzno pyłowa Aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa, wytwarza mykotoksyny Dezynfekcja, odgrzybianie 18

19 Bakterie termofilne gr. 2 Zagrzane siano, ziarno, kompost, pył organiczny Powietrzno - pyłowa Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, zwłóknienia płuc Przechowywanie zboża w niskich temperaturach i wilgotnościach, suszenie Wirus wścieklizny Zwierzęta Wścieklizna Szczepienie po ugryzieniu przez chore gr. 3 Ugryzienie, skaleczenie zwierzę, szczepienie zwierząt domowych Bąblowica Zwierzęta Bąblowica wątroby, rzadziej gr. 3 Pokarmowa, rzadko powietrzno - pyłowa płuc, mózgu lub innych organów Laseczka wąglika gr. 3 Zwierzęta, pył Bezpośrednia, Wąglik postać, płucna, skórna, jelitowa powietrzno pyłowa, pokarmowa Gronkowiec złocisty gr. 2 Zwierzęta, pył Zakażenie ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów, zatrucia pokarmowe, posocznica, alergia skórna Przestrzeganie zasad higieny Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, dezynfekcja Przestrzeganie zasad higieny, środki ochrony indywidualnej (rękawice, maski ochronne) *Podział i klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych [8]. Czynniki biologiczne podzielone są na 5 grup ze względu na stopień zagrożenia. Podstawą podziału są ich właściwości zakaźne wykazywane przez poszczególne czynniki: - zdolność do wywoływania choroby u człowieka oraz ciężkość jej przebiegu, - możliwość rozprzestrzenia się choroby w populacji, - możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki i leczenia Grupa zagrożenia 1 Czynniki biologiczne zaliczone do tej grupy generalnie nie wywołują chorób u ludzi. Do tej grupy zagrożenia zalicza się: osłabione szczepy bakterii stosowane w produkcji szczepionek oraz osłabione szczepionki żywe; 19

20 szczepy bakterii przeznaczone do celów laboratoryjnych (np. Escherichia coli K12) oraz szczepy wykorzystywane w celach produkcyjnych (np. do produkcji enzymów stosowanych w środkach piorącyc h); drożdże stosowane w celach produkcyjnych (np. Saccharomyces cerevisiae do produkcji wyrobów piekarniczych); grzyby pleśniowe: niektóre gatunki z rodzaju Aspergillus lub Penicillium. Przestrzeganie ogólnych zasad higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bhp pozwala w dostatecznym stopniu zabezpieczyć człowieka przed oddziaływaniem tych czynników na jego zdrowie. Grupa zagrożenia 2 Do tej grupy zagrożenia zalicza się czynniki biologiczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą stanowić zagrożenie dla pracowników zawodowo narażonych na ich działanie, ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Należą tu m.in.: Bakterie: gronkowiec złocisty - wywołujący zakażenia układowe i skóry, paciorkowiec ropotwórczy - wywołujący zakażenia układowe i skóry, laseczka tężca - wywołująca tężec; Grzyby: kropidlak popielaty - wywołujący grzybice narządowe, bielnik biały - wywołujący grzybice skóry i błon śluzowych; Wirusy: wirus choroby Heinego-Medina, wirus zapalenia wątroby typu A. W odniesieniu do czynników biologicznych zaliczonych do tej kategorii zagrożenia, zazwyczaj istnieją skuteczne metody profilaktyki (szczepienia ochronne) i leczenia. Grupa zagrożenia 3 Czynniki biologiczne zaliczone do tej grupy mogą wywoływać u człowieka ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenianie się w populacji ludzkiej jest prawdopodobne. Zalicza się tu m.in.: Bakterie: prątek gruźlicy, chlamydia ornitozy; Grzyby: drożdżowiec skórny; Wirusy: wirus żółtej gorączki (febry). W odniesieniu do czynników biologicznych zaliczonych do tej kategorii zagrożenia zazwyczaj istnieją skuteczne metody profilaktyki (szczepienia ochronne) i leczenia. Grupa zagrożenia 4 Ta grupa zagrożenia obejmuje czynniki biologiczne, których oddziaływanie na pracowników narażonych na nie jest ograniczone, gdyż do zakażenia nie dochodzi zazwyczaj drogą powietrzną. Są to: Bakterie: pałeczka czerwonki, pałeczka duru brzusznego; Wirusy: wirus HIV, wirus wścieklizny, wirus zapa lenia wątroby typu B; Pasożyty: tasiemiec bąblowcowy. Grupa zagrożenia 5 Czynniki biologiczne przypisane do tej kategorii zagrożenia cechują się zdolnością do wywoływania u ludzi ciężkich chorób, są bardzo niebezpieczne dla osób zawodowo na nie narażonych a rozprzestrzenianie się tych czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Należą to przede wszystkim: 20

21 Wirusy: wirus Ebola, wirus Lassa, wirus ospy prawdziwej. Zazwyczaj nie istnieją skuteczne metody profilaktyki i leczenia w odniesieniu do tych czynników, co stanowi dodatkowe niebezpieczeństwo związane z ich występowaniem. Uwaga! Dla każdego gospodarstwa należy dokonać oceny ryzyka, indywidualnie biorąc pod uwagę jego specyfikę i występujące zagrożenia. Ocena powinna być przeprowadzona na każdym stanowisku pracy. Oszacowanie ryzyka Szacowanie szkód i prawdopodobieństwo szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą wg PN-N18002 w skali trójstopniowej. Ciężkość następstw: mała, średnia, duża. Prawdopodobieństwo: mało prawdopodobne, prawdopodobne, wysoce prawdopodobne. Ryzyko zawodowe: małe, średnie, duże. PRZYKŁAD KARTY INFORMACJI O RYZYKU ZAWODOWYM Zagrożenia fizyczne i psychofizyczne Zagrożenie Uderzenie przez przedmioty, przygniecenie Uderzenie przez spadające przedmioty Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo Ryzyko Duża Mało prawdopodobne Średnie Duża Mało prawdopodobne Średnie Upadek na niższy poziom Średnia Prawdopodobne Średnie Poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie Pochwycenie przez obracające się elementy maszyn Kontakt z ostrymi i szorstkimi powierzchniami, krawędziami, ostrzami Średnia Prawdopodobne Średnie Duża Mało prawdopodobne Średnie Mała Bardo prawdopodobne Średnie Wypadek komunikacyjny Duża Mało prawdopodobne Średnie Drgania mechaniczne (Wibracja) Duża Mało prawdopodobne Średnie Hałas Duża Mało prawdopodobne Średnie Zapylenie Średnia Mało prawdopodobne Małe Zetknięcie z gorącymi powierzchniami lub czynnikami Mała Mało prawdopodobne Małe 21

22 Ugryzienia, kopnięcia, ubodzenia, zadrapania, ukąszenia, przygniecenia, podeptania Mała Prawdopodobne Małe Kontakt z energią elektryczną Duża Mało prawdopodobne Średnie Pożar, wybuch Duża Mało prawdopodobne Średnie Zmienne warunki atmosferyczne Średnia Prawdopodobne Średnie Przeciążenie układu ruchu statyczne i dynamiczne Zagrożenia chemiczne Substancje i preparaty chemiczne - uczulające Substancje i preparaty chemiczne - toksyczne Substancje i preparaty chemiczne - szkodliwe Substancje i preparaty chemiczne drażniące Substancje i preparaty chemiczne - żrące Średnia Prawdopodobne Średnie Mała Prawdopodobne Małe Duża Mało prawdopodobne Średnie Średnia Mało prawdopodobne Małe Mała Prawdopodobne Małe Średnia Mało prawdopodobne Małe Zagrożenia biologiczne Laseczka zgorzeli gazowej Duża Mało prawdopodobne Średnie Laseczka tężca Duża Mało prawdopodobne Średnie Kleszczowe zapalenie mózgu Średnia Mało prawdopodobne Małe Zarodniki grzyba (np. Kropidlak popielaty) Średnia Mało prawdopodobne Małe Bakterie termofilne Średnia Prawdopodobne Średnie Wirus wścieklizny Duża Mało prawdopodobne Średnie Bąblowica Duża Mało prawdopodobne Średnie Laseczka wąglika Duża Mało prawdopodobne Średnie Gronkowiec złocisty Średnia Mało prawdopodobne Małe 22

23 LITERATURA 1. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej zgodności praca zbiorowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom Ocena ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy, Atest Ochrona pracy, 2/2004, Sigma - NOT. 3. D. Koradecka Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Tom II, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa Adam Słomka Ryzyko zawodowe, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera, Wrocław I. Romanowska Słomka, A. Słomka, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus, Wydanie III, Tarnobrzeg Atest Ochrona Pracy Ocena ryzyka zawodowego 12/ Karty oceny ryzyka zawodowego Iwona Romanowska Słomka, Adam Słomka ATEST Kraków Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późniejszymi zmianami). 23

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Metody oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Przegląd wybranych metod: Metoda ogólna wg PN-N-18009: trójstopniowa; pięciostopniowa. Metody nietypowe: kalkulator ryzyka;

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE

PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE DW-SYSTEMS PRZYKŁADOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACOWNIK LABORATORIUM CHEMICZNEGO METODĄ RISK SCORE Jest to metoda wskaźnikowa, w której wartość ryzyka [R] zawodowego wyznacza się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 1 grudnia 2010 roku Instrukcja w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU MURARZA-TYNKARZA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY A. Opis stanowiska pracy Pracownik wykonuje prace murarsko-tynkarskie w nowym budynku. Muruje ścianki, tynkuje ściany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 87 /2007 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 226 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Monter gazociągów spawacz

Monter gazociągów spawacz Monter gazociągów spawacz 1.1. stanowiska Stanowisko Faza użytkowania obiektu Granice obiektu Opis stanowiska pracy Wykonywane czynności Niedogodności wykryte w czasie dotychczasowego użytkowania Stosowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r.

Zarządzenie Nr Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. Zarządzenie Nr 42.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 20 września 2011 r. W sprawie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy ORZ Przedstawiciel handlowy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Przedstawiciel handlowy Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Robotnik pomocniczy ORZ Robotnik pomocniczy 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik sekretariatu ORZ Pracownik sekretariatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH

ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH ZAWODOWA EKSPOZYCJA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE I OCHRONA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA NIE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW KRAJOWYCH NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY LEGISLACJA CHOROBY ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU SEKRETARKI KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO SEKRETARKI Data: Biuro Kod działu: Autor: Stanowisko pracy: Sekretarka Kod stanowiska: I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Załącznik do zarządzenia Nr 20 Rektora PK z dn. 19 maja 2003 r. Zasady i tryb przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy INFORMACJE WSTĘPNE 1. Ocenę ryzyka prowadzi się na wszystkich

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Pieczęć Zakładu INSTRUKCJA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY OPRACOWAŁ ZATWIERDZAM Toruń, 2012-03-30 1. Cel Określenie jednolitych zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU ELEKTRYKA 1. Charakterystyka stanowiska pracy Budynki mieszkalne i biurowe (stare i nowe budownictwo), hale przemysłowe, montaż instalacji elektrycznej, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Sprawdź nasza bogatą ofertę kart oceny ryzyka zawodowego i wybierz jedną z ponad 2500 dokumentacji dostępnych w naszym sklepie internetowym. Wszystkie karty oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 27 października2009 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE.

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Anna Obuchowska. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku Ocena ryzyka zawodowego - podstawy prawne zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do oceny i dokumentacji ryzyka

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera

Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Lp. ZagroŜenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciąŝliwy Ocena ryzyka zawodowego fryzjera Identyfikacja zagroŝeń Źródło zagroŝenia MoŜliwe skutki 1 2 3 4 1. PoŜar. Urządzenia i instalacje elektryczne,

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Lekarz anestezjolog stanowisko pracy 14-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia Ryzyko zawodowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia 1 Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia 2 Najważniejsze definicje Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) (NDS może określać stężenia: pyłów.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - Aktualizacja SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Sekretarka medyczna stanowisko pracy 06-08-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy MODUŁ III LEKCJA 8 Temat: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Uczeń po zrealizowaniu lekcji powinien: wiedzieć, co to jest ryzyko zawodowe wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY Paweł Szklarzyk 1, Dorota Klimecka-Tatar 2, Daniel Kleszcz 3 OBOWIĄZKI PRAWNE I SYSTEMOWE W OCENIE RY- ZYKA ZAWODOWEGO, JAKO ELEMENT ZAPEW- NIENIA ODPOWIEDNIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃ- STWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. Stanowisko: Sprzątaczka. oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. ... Podpis pracodawcy. Ocenę zatwierdzono w dniu:

Dokumentacja. Stanowisko: Sprzątaczka. oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002. ... Podpis pracodawcy. Ocenę zatwierdzono w dniu: Pieczątka zakładu pracy Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: Sprzątaczka Opracował Zatwierdził... Podpis pracodawcy Ocenę zatwierdzono w dniu: 1 Szczegółowa karta szacowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1

Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników. chemicznych. Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na występowanie szkodliwych czynników chemicznych Katarzyna Szymczak-Czyżewicz Oddział Higieny Pracy WSSE w Szczecinie 1 Ryzyko zawodowe stwarzane

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka zawodowego. w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BHP Program Co to jest ryzyko zawodowe? Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ Tomaszów Lubelski jednostka organizacyjna elektryk stanowisko pracy 17-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka stanowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Operator żurawia ORZ Operator żurawia 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach,

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

POLSKA NORMA PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego POLSKA NORMA ICS 03.100.01; 13.100 PN-N-18002 kwiecień 2011 Zastępuje PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Wypis z normy do użytku

Bardziej szczegółowo

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nazwa zakładu Urząd Miasta Nowy Targ Jednostka organizacyjna j.w KARTA wyników oceny zawodowego na stanowisku pracy: Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nr karty: 01/2011 Data założenia karty: 07.02.2011

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe 1 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy Zagrożenie -stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę Czynniki zagrożenia zawodowego dzieli się na dwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna lekarz pogotowia ratunkowego - ratownik medyczny stanowisko pracy 22-09-2015 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Lekarz laryngolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Lekarz laryngolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lekarz laryngolog 1. Opis, charakterystyka stanowiska pracy 1.1 Lokalizacja stanowiska pracy: Aleje Grunwaldzkie 1, oddział laryngologii. 1.2 Opis miejsca, pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna pielęgniarka i położna sterylizacji stanowisko pracy 12-03-2014r. data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Fizjoterapeuta stanowisko pracy 08-04-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis, charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ocena ryzyka zawodowego - proces analizy i wyznaczania dopuszczalności ryzyka na stanowisku pracy, przy czym ryzyko jest kombinacją częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Pracownik dziekanatu ORZ Pracownik dziekanatu 1 Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych

Bardziej szczegółowo

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010)

Przykład rozwiązania praktycznego- OPERATOR ŻURAWIA ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA. (Styczeń 2010) 1 ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO OPERATOR ŻURAWIA (Styczeń 2010) 2 1. Tytuł projektu: A. Wykonanie analizy i oceny stanowiska pracy operatora żurawia pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Cieśla

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Cieśla ORZ Cieśla 1 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY Cieśla Cel opracowania Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Aktualizacja

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. Aktualizacja RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Aktualizacja SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Pielęgniarka instrumentariuszka stanowisko pracy 11-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku 1 Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku pracy Zasady ogólne: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników stosujących środki ochrony spoczywa na pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002

oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Ocenę sporządził: oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N-18002 Stanowisko: PRACOWNIK BIUROWY Szczegółowa karta szacowania ryzyka Metoda szacowania: Nazwa stanowiska: PN-N-18002 pracownik biurowy Opis : Pracownik

Bardziej szczegółowo

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 120.Z.9.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 lutego 2011r. Nazwa zakładu: Urząd Miasta w Nowym Targu Jednostka organizacyjna j.w. KARTA wyników oceny zawodowego na

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA porządzono dnia, 12.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: POMOC BIUROWA 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia STUDIA STACJONARNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO Opis stanowiska pracy operatora żurawia. Stanowisko operatora żurawia to kabina o wys. 2,2 m. Podłoga kabiny jest równa, gładka, z

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - obowiązujące akty prawne

Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - obowiązujące akty prawne Ochrona pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy - obowiązujące akty prawne Niektóre czynniki biologiczne w środowisku pracy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Sporządzono dnia, 11.06.2010r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY INSPEKTOR D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ) KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD OCENY RYZYKA (Z AMI ZASTOSOWAŃ) Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 W metodzie tej korzysta się z dwóch parametrów ryzyka: ciężkości następstw (skutków)

Bardziej szczegółowo

dr inż. Krzysztof J. Czarnocki

dr inż. Krzysztof J. Czarnocki dr inż. Krzysztof J. Czarnocki Zagadnienia dotyczące ochrony człowieka w środowisku pracy regulują dyrektywy Unii Europejskiej, wydane na podstawie artykułów 100a i 118a Traktatu Rzymskiego Do grupy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KSIĘGOWY porządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: GŁÓWNY KIĘGOWY 1. NAZWA I ADRE ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY POŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA TANOWIKA

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY Sporządzono dnia, 18.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku: STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje duże nasilenie wypadków przy pracy. Ocena ryzyka zawodowego

Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje duże nasilenie wypadków przy pracy. Ocena ryzyka zawodowego Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje duże nasilenie wypadków przy pracy Ocena ryzyka zawodowego 1 Definicja ryzyka zawodowego Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Strona 1 z 6 Opracował: Data Podpis Zweryfikował: Data Podpis Zatwierdził: Data Podpis Małgorzata Walczak, 04.01.2012 Przemysław Hirschfeld, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 18.06.2012 1 Cel dokumentu Celem

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż:

Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Uwaga! Uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych Załączników do Działu Bhp i Ppoż: Kampus Banacha e-mail: Kampus Baza Pozostała e-mail: Oznaczenia: AV - wirusy GRZ - grzyby BA - bakterie ZOO - zoonozy

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny ryzyka zawodowego

Poradnik do oceny ryzyka zawodowego Poradnik do oceny ryzyka zawodowego Informacje ogólne/ocena ryzyka zawodowego podstawy Część I II http://hwi.osha.europa.eu Spis treści CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE Co to jest zagrożenie? Co to jest ryzyko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu osobowego busa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1 Identyfikacja zagrożeń lp Zagrożenie czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy Źródło

Bardziej szczegółowo