Sklep dla ludzi z pasją!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sklep dla ludzi z pasją!"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej Stroną Internetową. 2. Dane identyfikujące Sprzedawcę: CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska ul. Piłsudskiego 100, Poznań (Siedziba Sprzedawcy) NIP: REGON wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki tel kom (współpraca, partnerzy) (składanie zamówień ze sklepu internetowego) (zapytania) 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z osobą dokonującą zakupu towaru za pośrednictwem Strony Internetowej, zwanej dalej Klientem. 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 5. Postanowienia Regulaminu w całości znajdują zastosowanie w odniesieniu do Klientów będących osobami fizycznymi, dokonującymi zakupu towaru niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Konsumentami. 6. W stosunku do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami nie będącymi Konsumentami nie znajdują zastosowania postanowienia 6 Regulaminu, a także Załącznika nr 1 do Regulaminu i Załącznika nr 2 do Regulaminu. 7. Ceny wskazane na Stronie Internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 2 Zamówienia 1. Klient może składać zamówienia towaru w następujący sposób: a) poprzez Indywidualne Konto Klienta, założone przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej, zgodnie z procedurą wskazaną na Stronie Internetowej, b) poprzez Jednorazowy Formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej, c) em na adres wskazany na Stronie Internetowej. 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia em na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Sprzedawca ma prawo odmówić potwierdzenia złożenia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Strona1

2 3. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru, na warunkach wskazanych przez Klienta w zamówieniu, a także wynikających z niniejszego Regulaminu oraz informacji zawartych na Stronie Internetowej. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. 4. Dla Sprzedawcy i Klienta wiążące są informacje zawarte na Stronie Internetowej, w chwili składania zamówienia przez Klienta, a w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy, sposób i termin zapłaty, opłaty związane z dostarczeniem towaru Klientowi oraz wszelkie inne ewentualne koszty związane ze sprzedażą towaru. 5. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przekazuje Klientowi informacje dotyczące głównych cech zamawianego towaru, a także jego ceny i wszelkich dodatkowych opłat bądź kosztów ponoszonych przez Klienta, w szczególności opłat z tytułu dostarczenia towaru oraz kosztów związanych z dokonanym przez Klienta wyborem formy płatności, wskazanym w 3 Regulaminu. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe informacje. 3 Płatności 1. Składając zamówienie Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) gotówką w siedzibie Sprzedawcy, b) gotówką za pobraniem kurierowi dokonującemu dostarczenia towaru Klientowi, c) przelewem bankowym na numer konta: CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska, mbank c) kartą płatniczą lub kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, e) przy pomocy systemy płatności elektronicznej e-card. 2. Zapłata ceny za kupiony towar oraz zapłata wszelkich dodatkowych opłat bądź kosztów ponoszonych przez Klienta winna być dokonana przez Klienta w terminie pięciu dni od zawarcia umowy sprzedaży. 4 Wysyłka towaru 1. Zamówiony towar Sprzedawca, zgodnie z zamówieniem, udostępnia Klientowi do odbioru w Siedzibie Sprzedawcy albo wysyła na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie. Przekazanie towaru kurierowi przez Sprzedawcę jest równoznaczne z jego wysłaniem Klientowi. 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką w siedzibie Sprzedawcy Sprzedawca wydaje Klientowi towar w siedzibie Sprzedawcy, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, liczonym od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, po zapłacie ceny sprzedaży. 3. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem kurierowi dokonującemu dostarczenia towaru Klientowi - Sprzedawca dostarcza towar Klientowi w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, liczonym od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Wydanie towaru Klientowi następuje w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu, po zapłacie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia towaru kurierowi. Strona2

3 4. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym - Sprzedawca dostarcza towar Klientowi w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, liczonym od dnia zaksięgowania zapłaty ceny sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na Stronie Internetowej bądź w u potwierdzającym przyjęcie zamówienia wysłanym przez Sprzedawcę do Klienta. Wydanie towaru Klientowi następuje w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. 5. W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą lub kredytową - Sprzedawca dostarcza towar Klientowi w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, liczonym od pozytywnej autoryzacji płatności przy pomocy karty płatniczej lub kredytowej ceny sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia towaru. Jeżeli autoryzacja płatności ceny sprzedaży wraz kosztami dostarczenia towaru następuje przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, termin dostarczenia towaru wskazany na Stronie Internetowej liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wydanie towaru Klientowi następuje w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. 6. W przypadku płatności przy pomocy e-card - Sprzedawca dostarcza towar Klientowi w terminie wskazanym na Stronie Internetowej, liczonym od pozytywnej autoryzacji płatności przy pomocy karty płatniczej lub kredytowej ceny sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia towaru. Jeżeli autoryzacja płatności ceny sprzedaży wraz kosztami dostarczenia towaru następuje przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, termin dostarczenia towaru wskazany na Stronie Internetowej liczony jest od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Wydanie towaru Klientowi następuje w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. 5 Reklamacje 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych (rękojmia). 2. Jeżeli dostarczony Klientowi towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient wykonując uprawnienia z rękojmi uprawniony jest do złożenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT - oryginał lub ksero). Dowód zakupu towaru jest Klientowi dostarczany przez Sprzedawcę razem ze sprzedanym towarem. 3. W przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży Klient powinien dostarczyć na wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności sporządzonym na formularzu reklamacyjnym dostępnym na Stronie Internetowej i dowodem zakupu (ksero lub oryginał). 4. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta na wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu adres Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić reklamowany towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje, wraz z opisem niezgodności sporządzonym na formularzu reklamacyjnym i dowodem zakupu. 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru lub jego udostępnienia wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sprzedawcę stosownej opinii. 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty zwrotu reklamowanego towaru oraz towaru wolnego od wad ponosi Sprzedawca. 7. Jeżeli na oferowany przez Sprzedawcę towar została udzielona gwarancja przez producenta lub inną osobę (Gwaranta), Sprzedawca informuje o tym na Stronie Internetowej. Wraz ze sprzedanym towarem, Sprzedawca dostarcza Klientowi posiadany dokument gwarancyjny wystawiony przez Gwaranta. Uprawnienia z gwarancji Klient może wykonywać w stosunku do Gwaranta zgodnie z treścią gwarancji. Strona3

4 8. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 6 Prawo odstąpienia od umowy 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Klient zamierzający odstąpić od zawartej umowy sprzedaży towaru winien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wypełniając w tym celu Wzór odstąpienia od umowy (Wzór) stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu lub składając inne równoważne oświadczenie woli. Wypełniony formularz lub inne równoważne oświadczenie woli Klient winien przesłać Sprzedawcy pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy wskazany w wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu. 3. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru: 1) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, 2) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 3) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 7 Ochrona prywatności 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia. 8 Własność intelektualna Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie Internetowej (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Internetowej. 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie Internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Strona4

5 Załącznik nr 1 do REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie kupionej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie kupionej rzeczy. W przypadku zawarcia jednej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku zawarcia jednej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres: CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska, ul. Piłsudskiego 100, Poznań, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia, wysłanego pocztą lub dostarczonego osobiście na powyższy adres. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy otrzymaliście Państwo kupioną rzecz prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska, ul. Piłsudskiego 100, Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 19,50 zł Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Strona5

6 Załącznik nr 2 do REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) CraftART Centrum Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego Ilona Hałazińska, ul. Piłsudskiego 100, Poznań Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) niepotrzebne skreślić Strona6

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ

Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mi Bebe obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest TUTAJ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl, prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA KUBAS. KUBAS - garaze blaszane, bramy garazowe PRODUCENT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA KUBAS. KUBAS - garaze blaszane, bramy garazowe PRODUCENT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST FIRMA KUBAS KUBAS - garaze blaszane, bramy garazowe PRODUCENT www.kubas-sklep.pl www.kubas.eu 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Informacje o firmie. 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.hortmasz.pl, hortmasz.pl, www.hortmasz.com.pl, hortmasz.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego 1. Informacje o Sklepie internetowym Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy działający pod adresem www.pinkorblue.pl prowadzony jest przez babymarkt.de GmbH z siedzibą w Dortmundzie, Wulfshofstraße

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.ZAKAMARKI.PL I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zakamarki.pl, zwany dalej: Serwisem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Tradus sp z o.o. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.salurion.pl prowadzony jest przez Tradus sp z o.o. z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPROGRAMOWANIE.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPROGRAMOWANIE.SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPROGRAMOWANIE.SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu

1. Informacje o Sklepie internetowym 2. Słowniczek 3. OfertaSklepu Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo