Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania i używania kart kredytowych wydawanych osobom fizycznym (konsumentom) przez Meritum Bank ICB S.A. 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza karty/użytkownika karty zgody na dokonanie operacji w formie wskazanej w Regulaminie, bankomat - urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, Bank - Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsk, ul. Piastowska 7, adres poczty elektronicznej: Wykaz miejsc, w których jest wykonywana działalność Banku, dostępny jest na stronie chip cyfrowy nośnik danych, na którym został zapisany certyfikat cyfrowy, karta karta kredytowa, wyposażona w chip oraz w antenę zbliżeniową (w przypadku kart mających umieszczony na awersie lub rewersie symbol zbliżeniowości systemu płatniczego), wydawana przez Bank po zawarciu Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., będąca kartą płatniczą międzynarodowej organizacji, upoważniająca Posiadacza do korzystania z przyznanego przez Bank limitu kredytu, karta główna karta wydawana Posiadaczowi, z którym Bank zawarł Umowę o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., karta dodatkowa karta wydawana wskazanej przez Posiadacza osobie fizycznej (Użytkownikowi), upoważniająca do dokonywania operacji w imieniu i na rzecz Posiadacza karty, limit kredytu kwota przyznana przez Bank Posiadaczowi karty, do wysokości której Posiadacz karty może się maksymalnie zadłużyć, minimalna kwota spłaty część kwoty zadłużenia z tytułu dokonanych operacji, opłat, prowizji oraz odsetek należnych, które Bank wymaga do zapłaty, w wysokości i terminie wskazanym na zestawieniu operacji, PIN indywidualny numer identyfikacyjny, znany tylko Posiadaczowi lub Użytkownikowi, umożliwiający elektroniczną identyfikację Posiadacza karty lub Użytkownika karty, Posiadacz karty osoba, z którą Bank zawarł Umowę o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., rachunek karty rachunek prowadzony w PLN, służący do rozliczania operacji krajowych i zagranicznych, dokonanych kartą oraz należnych Bankowi prowizji, odsetek i opłat, zgodnie z postanowieniami Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., operacja wypłata gotówki, wydanie polecenia przelewu lub polecenia zapłaty albo dokonanie zapłaty przy użyciu karty (operacje gotówkowe i bezgotówkowe, w tym na odległość i operacje zbliżeniowe), operacja zbliżeniowa zapłata dokonana kartą z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym. Karta posiadająca taką funkcjonalność na awersie lub rewersie karty ma zamieszczony symbol zbliżeniowości systemu płatniczego, Umowa Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty, w formie pisemnej, Użytkownik karty osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza karty operacji przy użyciu karty dodatkowej, zestawienie operacji wykaz dokonanych operacji w danym okresie rozliczeniowym oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji, opłat, zawierający również inne informacje dotyczące korzystania z karty i wykonywania Umowy, operacja bezgotówkowa polecenia przelewu - dyspozycja polecenia przelewu środków pieniężnych na dowolny rachunek bankowy (z wyłączeniem rachunków kredytowych w Meritum Banku), złożona Bankowi przez Posiadacza karty, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, z których Posiadacz karty korzysta w ramach odrębnej umowy zawartej z Bankiem, dokonana w ciężar dostępnego limitu kredytu, trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający Posiadaczowi karty przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni dla celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank ma prawo do zweryfikowania danych Posiadacza karty i zbadania jego zdolności kredytowej celem podjęcia decyzji o zawarciu Umowy i wydaniu 2. Posiadaczem karty może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której sytuacja finansowa umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wobec Banku z tytułu używania 3. Bank wysyła kartę i PIN w osobnej korespondencji lub wydaje kartę i numer PIN przy zawarciu Umowy. W przypadku wysyłki karty i PiN, jeżeli koperta z przesyłką została uszkodzona lub PIN był nieczytelny, Posiadacz karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bank. 4. Otrzymaną kartę należy podpisać na odwrocie, zgodnie z wzorem podpisu złożonym w dokumencie, w którym Posiadacz karty złożył wniosek o zawarcie Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. i wydanie karty kredytowej. 3 KARTA, LIMIT KREDYTU 1. Wydanie karty oznacza przyznanie przez Bank limitu kredytu, do wysokości którego Posiadacz karty może się zadłużać z zastrzeżeniem dziennego limitu, do wysokości którego Posiadacz karty może dokonywać operacji gotówkowych. 2. Umowa zawierana jest na okres ważności karty i na ten sam okres Bank przyznaje limit kredytu. Umowa może ulec przedłużeniu na każdy okres ważności kolejnej wydanej W przypadku nieprzedłużenia Umowy lub zmiany limitu kredytu (również na niższy) w kolejnym okresie trwania Umowy, Bank pisemnie zawiadomi o tym Posiadacza 3. Na wniosek Posiadacza karty Bank może wydać kartę dodatkową. Karta dodatkowa może być wydana osobie, która ukończyła 13 lat. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wydania karty dodatkowej. 4. Operacje dokonywane kartą dodatkową przez Użytkownika karty obciążają limit kredytu. Pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane kartą dodatkową ponosi wobec Banku Posiadacz 5. Bank może zaproponować podwyższenie wysokości limitu kredytu w trakcie trwania Umowy, o ile Posiadacz karty będzie posiadał zdolność kredytową. 6. W trakcie trwania Umowy Posiadacz karty może składać, telefonicznie lub pisemnie, wniosek o podwyższenie limitu kredytu. Bank ma prawo odmówić zwiększenia limitu. 7. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na karcie. 8. Po upływie okresu ważności karta będzie wznawiana na kolejny okres, o ile Posiadacz karty nie zrezygnuje ze wznowienia karty (nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy) lub Umowa o kartę nie zostanie przedłużona przez Bank. Bank może nie przedłużyć Umowy i nie wznowić karty Posiadaczowi karty, jeżeli Posiadacz karty korzystał z limitu kredytu lub używał karty niezgodnie z Umową, informując o tym 1 z 5

2 Posiadacza karty w formie pisemnej, najpóźniej dwa miesiące przed upływem ważności aktualnie używanej 9. Posiadacz karty może zrezygnować ze wznowienia Karty przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, powiadamiając o tym, na piśmie Bank. Jeżeli Posiadacz karty poinformuje Bank najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, nie poniesie kosztów wydania nowej Karty, a w przypadku zgłoszenia po tym terminie, Posiadacz karty zostanie obciążony tymi kosztami. 10. W przypadku niewznowienia karty Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić zadłużenie, najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy (ostatniego dnia ważności aktualnie używanej karty). 11. W momencie wznawiania karty Bank może zmienić rodzaj karty, przy czym nowa karta zachowa funkcjonalności nie mniejsze niż karta wznawiana i nie wiąże się to z obowiązkiem poniesienia kosztów przez Posiadacza rachunku. Zmiana rodzaju karty może nastąpić w przypadku: 1) Wycofania dotychczasowego rodzaju karty z oferty Banku, 2) zmian funkcjonalnych w posiadanych dotychczas rodzaju Bank o takiej zmianie, wraz podaniem nowego rodzaju karty poinformuje Użytkownika karty, co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana rodzaju karty nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 4 UŻYWANIE KARTY 1. Kartą mogą być dokonywane operacje w kraju i za granicą. 2. W ramach limitu kredytu kartą można dokonywać płatności za towary i usługi, podejmować gotówkę z bankomatów oraz dokonywać innych operacji przewidzianych w Umowie lub Regulaminie. Operacje akceptowane są tylko w punktach oznaczonych znakiem akceptacji widniejącym na karcie. O możliwości dokonywania operacji zbliżeniowych informuje umieszczony na awersie lub rewersie karty symbol zbliżeniowości systemu płatniczego. 3. Karta traci ważność z powodu: upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na karcie), uszkodzenia karty, zastrzeżenia karty, wymiany karty na nową, śmierci Posiadacza karty, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Po utracie ważności karta powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej użycie lub zwrócona do Banku. Utrata ważności karty nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku spłaty zadłużenia. 4. Operacja dokonana przy użyciu karty (w tym polecenie przelewu), w całości obciąża rachunek karty, powodując pomniejszenie dostępnego limitu kredytu o kwotę będącą równowartością dokonanych operacji wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami, odsetkami. 5. Operacje dokonane przy użyciu karty są autoryzowane podpisem, odpowiednio, Posiadacza karty lub Użytkownika karty albo kodem PIN, lub poprzez wprowadzenie daty ważności karty i kodu CVV dla operacji dokonywanych na odległość bez fizycznego przedstawienia 6. Autoryzacja operacji zbliżeniowej polega na zbliżeniu karty do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty operacji na terminalu, przy czym bez względu na wysokość kwoty operacji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność jej autoryzacji numerem PIN. 7. Przed dokonaniem pierwszej operacji zbliżeniowej wymagane jest dokonanie operacji z użyciem numeru PIN. 8. Operacje zbliżeniowe do wartości 50 złotych mogą być realizowane bez konieczności autoryzacji przez Użytkownika Karty numerem PIN czy podpisem. 9. Operacja o wartości powyżej 50 złotych może być realizowana, jako zbliżeniowa, jednak w tym przypadku istnieje konieczność jej autoryzacji za pomocą numeru PIN. 10. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej operacji zbliżeniowej niewymagającej autoryzacji przeprowadzanej na terenie Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i wynosi 50 zł, przy czym może zaistnieć konieczność jej autoryzacji za pomocą numeru PIN. 11. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej operacji zbliżeniowej przeprowadzanej poza granicami Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu operacji zbliżeniowej obowiązującego na terenie Polski. 12. Dodatkowe informacje dotyczące operacji zbliżeniowych można uzyskać na Infolinii oraz na Stronie Internetowej Banku. 13. Dokonanie operacji zbliżeniowej może spowodować przekroczenie dostępnego limitu kredytu na Rachunku Użytkownik karty zbliżeniowej jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ograniczenia wystąpienia przypadków przekroczenia dostępnego limitu kredytu na Rachunku karty, w tym do zapewnienia limitu pozwalającego na pokrycie kosztów operacji, a także opłat i prowizji należnych Bankowi zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 14. Posiadacz karty ma możliwość wyłączenia i ponownego włączenia funkcjonalności zbliżeniowej karty z anteną zbliżeniową. W przypadku otrzymania karty wznowionej lub wydania nowej karty w miejsce utraconej konieczne jest ponowne złożenie dyspozycji wyłączenia funkcji zbliżeniowej. 15. W okresie obowiązywania Umowy Bank może: a) obniżyć wysokość przyznanego limitu kredytu w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty warunków udzielenia limitu kredytu albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej, b) zablokować kartę w przypadku uzasadnionego podejrzenia: naruszenia bezpieczeństwa karty, lub jej nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji płatniczej lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej 16. Zablokowanie karty następuje również w przypadku trzykrotnego w kolejności wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas dokonywania Operacji, niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN. 17. O zablokowaniu karty Bank poinformuje Posiadacza karty telefonicznie lub pisemnie przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy poinformowanie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 18. Bank odblokuje kartę, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymania blokady. 19. Operacje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane (za wyjątkiem sytuacji gdy akceptujący transakcje umożliwia Posiadaczowi karty wybór waluty transakcji), natomiast rozliczenie tych operacji pomiędzy Bankiem i Posiadaczem i obciążenie rachunku karty dokonywane jest w złotych polskich. Operacje przy użyciu karty dokonane za granicą w walucie innej niż złoty polski, są przeliczane przez organizację Visa na złoty polski w oparciu o kurs organizacji Visa. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej Za przeliczenie operacji Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji kart kredytowych Meritum Banku ICB S.A. [Tabela] która doliczana jest do wartości operacji. 5 SPŁATA ZADŁUŻENIA 1. Posiadacz karty jest zobowiązany do spłaty, co najmniej minimalnej kwoty spłaty, w wysokości i terminie wskazanych na zestawieniu Operacji. W przypadku kiedy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, spłata powinna nastąpić w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 2. W przypadku przekroczenia limitu kredytu Posiadacz karty zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą limit został przekroczony. 3. Zadłużenie z tytułu dokonanych operacji można w każdym czasie spłacić w całości. Ewentualna kwota nadpłaty stanowić będzie nieoprocentowane saldo dodatnie, które zostanie zaliczone na poczet przyszłego zadłużenia zgodnie z ustaloną kolejnością zaliczania spłaty. 2 z 5

3 4. Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji. 5. Za datę wpływu spłaty zadłużenia przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 6. Bank powiadamia Posiadacza karty o braku terminowej spłaty zadłużenia. Zadłużenie nieuregulowane w wyznaczonym terminie upoważnia Bank do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do wyegzekwowania zaległej należności. 6 OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE 1. Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z Umową. 2. Opłaty, prowizje oraz odsetki należne Bankowi są pobierane zgodnie z dyspozycją Posiadacza karty, w ciężar limitu kredytu, od którego Bank pobiera odsetki w wysokości ustalonej dla operacji bezgotówkowych. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy, a opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu dla operacji gotówkowych i operacji bezgotówkowych liczone są od dnia obciążenia rachunku karty do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego w ten sposób limitu kredytu z tym, że odsetki od operacji bezgotówkowych wymienionych na zestawieniu operacji nie zostaną naliczone, jeżeli do dnia spłaty określonego na zestawieniu operacji zostanie dokonana całkowita spłata zadłużenia wynikająca z danego zestawienia. 4. Oprocentowanie jest zmienne. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 5. O zmianie oprocentowania Bank informuje Posiadacza karty bez zbędnej zwłoki, chyba że Umowa określa stałą częstotliwość lub sposób dostarczania informacji o zmianie oprocentowania. 6. Wysokość opłat i prowizji została określona w Tabeli. 7. W okresie obowiązywania umowy Tabela może ulec zmianie według zasad określonych w Umowie. 8. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz karty będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank poinformuje o tym Posiadacza Bank uzupełni Tabelę o te usługi oraz ich koszt z zastrzeżeniem, że zmiana ta jednak nie będzie wprowadzała zmiany dotychczasowych warunków Umowy. Skorzystanie przez Posiadacza karty z nowych dodatkowych usług będzie oznaczało akceptację ich warunków i kosztów. 7 MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE OPERACJI i REKLAMACJE 1. Zestawienie Operacji udostępniane jest Posiadaczowi karty po każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. Zestawienie Operacji może nie być udostępniane jeżeli na rachunku karty nie występuje zadłużenie. 3. W przypadku nieotrzymania zestawienia operacji Posiadacz karty powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku i ustalić wysokość wymaganej minimalnej kwoty spłaty, aby dokonać jej spłaty w wymaganym terminie. 4. Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych operacjach. W przypadku nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku karty lub od dnia kiedy operacja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza karty w stosunku do Banku wygasają. 5. Posiadacz karty ma prawo do składania reklamacji: 1) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego, lub 2) faxem na numer (+48) , lub 3) w poczcie wewnętrznej za pośrednictwem EKD, lub 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres lub 5) osobiście w Oddziale Banku, lub 6) pisemnie na adres Banku: Meritum Bank ICB S.A, Departament Obsługi Klientów i Partnerów, Gdańsk, ul. Piastowska Posiadacz karty zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację dotyczącą składanej reklamacji (tj. rachunki, faktury, oświadczenia) oraz współpracować z Bankiem do czasu zakończenia procedur reklamacyjnych, obowiązujących Bank. 7. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. 8. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, ustalony każdorazowo z Posiadaczem 9. Bank może podjąć decyzję o uznaniu rachunku karty reklamowaną kwotą do czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia braku uzasadnienia uznania reklamacji, Bank obciąża rachunek karty sporną kwotą wraz z należnymi od tej kwoty opłatami, prowizjami i odsetkami. 10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Posiadacza karty ze spłaty minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, w określonym w zestawieniu Operacji terminie spłaty. 8 ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani do: a) przechowywania karty i ochrony PIN-u z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania karty razem z PIN-em, c) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia, zniszczenia karty, albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, d) nieudostępniania karty i PIN-u osobom nieuprawniony. 2. Bank przyjmuje zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty przez całą dobę w formie telefonicznej. Przyjęcie zgłoszenia Bank potwierdzi podczas rozmowy z Posiadaczem/Użytkownikiem 3. W przypadku utraty karty lub podejrzenia, że osoba nieuprawniona zna PIN, Posiadacz karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bank, co jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty i pociąga za sobą utratę możliwości dalszego posługiwania się kartą. 4. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej operacji Bank jest obowiązany niezwłocznie przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana operacja, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, a w przypadku operacji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania operacji, jeżeli nieautoryzowana operacja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Posiadacza karty lub skradzioną Posiadaczowi karty kartą lub 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza rachunku obowiązków, o których mowa w ust.1 i Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust.1 i Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust.1 lit.c Posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane operacje, chyba że Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej operacji. 8. Posiadacz karty może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej operacji zainicjowanej przez odbiorcę płatności dokonanej kartą lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli: 1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota operacji oraz 3 z 5

4 2) kwota operacji jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych operacji Posiadacza karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 9. Na żądanie Banku Posiadacz karty jest obowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust Zwrot obejmuje pełną kwotę wykonanej operacji. 11. Posiadacz karty może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust 8-10, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokona zwrotu pełnej kwoty operacji albo poda uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. 9 ODSTĄPIENIE / WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Posiadacz karty ma prawo odstąpić od Umowy, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z doręczonym przez Bank wzorem, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy lub otrzymania pierwszej karty, o ile Posiadacz karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej W przypadku, kiedy Posiadacz karty dokona operacji i następnie odstąpi od Umowy, Posiadacz karty zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty dokonanej operacji oraz odsetek. 2. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej, w każdym czasie przez Posiadacza karty, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz przez Bank, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty zobowiązań dotyczących warunków Umowy oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego. 3. Rezygnacja z karty przez Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy jest traktowana jako wypowiedzenie Umowy. 4. Rozwiązanie Umowy następuje: a) po upływie ważności karty, o ile Bank nie wydał kolejnej karty i nie przedłużył Umowy lub Posiadacz karty złożył oświadczenie o niewznawianie karty (nieprzedłużanie Umowy), b) po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, c) w razie śmierci Posiadacza - w momencie zgłoszenia tej informacji do Banku. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Posiadacz jest zobowiązany do zwrotu lub trwałego zniszczenia kart wydanych Posiadaczowi karty i Użytkownikowi karty, uniemożliwiając ich użycie, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Posiadacz karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za operacje dokonane kartami, które powinny być zniszczone lub zwrócone do Banku. 6. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia najpóźniej do końca ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 10 ZMIANA REGULAMINU 1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy albo zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, a także w przypadku: a) zmiany zakresu usług lub technologii związanych z Kartą b) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług związanych z Umową c)zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług związanych z Umową o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza karty z tytułu Umowy oraz nie będzie naruszało jego interesu. 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Tabeli opłat i prowizji, informacje o zmianach są przekazywane Posiadaczowi karty nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie w sposób z nim uzgodniony, poprzez: 1) dostarczenie informacji w postaci elektronicznej, za pośrednictwem EKD, poczty elektronicznej, albo 2) dostarczenie informacji w postaci papierowej- na ostatni podany przez Posiadacza karty adres do korespondencji Treść zmian dostępna będzie również w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. 3. W przypadku zmiany Regulaminu lub Tabeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Tabeli Posiadacz karty może złożyć pisemny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Tabeli Posiadacz karty może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Posiadacz karty złoży sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 4. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz karty będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank uzupełni Regulamin o regulacje dotyczące tych usług i powiadomi o tym Posiadacza Zmiana ta jednak nie będzie wprowadzała zmiany dotychczasowych warunków zawartej Umowy przez Posiadacza 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Posiadacz karty zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów (o ile podawał te dane we wniosku) oraz miejsca pracy. 2. Powołanie Posiadacza karty do odbycia czynnej służby wojskowej nie powoduje zawieszenia obowiązku spłaty zadłużenia. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Posiadacza 4. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem karty jest język polski. 5. Bank jest uprawniony: 1) zgodnie z wyrażoną zgodą przez Posiadacza Karty/Użytkownika karty do nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) do telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty pod numerami telefonów podanych Bankowi przez Posiadacza karty/użytkownika karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Posiadacza karty/użytkownika 6. Bank na wniosek Posiadacza karty, w trakcie obowiązywania Umowy, w każdym czasie udostępnia: 1) obowiązujące postanowienia Umowy oraz Regulaminu, 2) za dodatkową opłatą określoną w Tabeli, informacje dotyczące rachunku karty i operacji w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku informacji, bądź w sposób określony we wniosku. 7. Nadzór nad Bankiem (zarejestrowanym pod numerem ), sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 4 z 5

5 5 z 5

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o kartę płatniczą Visa

Umowa o kartę płatniczą Visa Umowa o kartę płatniczą Visa zawarta w dniu... pomiędzy: Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. Władysława IV 22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (obowiązujący od 01.03.2017 r. ) ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY DINERS CLUB WYDAWANEJ POD ZNAKAMI DINERS CLUB I PKO BANKU POLSKIEGO SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania

Regulamin wydawania i używania Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 4 Rozdział 4 Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Rozdział 2. Wydanie karty 1 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO EURO BIZNES Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

6. Dzień roboczy dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy;

6. Dzień roboczy dzień roboczy odpowiednio dostawcy płatnika lub dostawcy odbiorcy; REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH obowiązujący od 01.02.2017 r. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej typu Biznes, zwany dotychczas "Regulaminem wydawania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE UMOWA o kartę debetową zawarta w w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, e-mail: bsdolhobyczow@wp.pl którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu AutoPlus

Regulamin. Programu AutoPlus Regulamin Programu AutoPlus Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Zakres przedmiotowy 1. Program AutoPlus dotyczy Transakcji bezgotówkowych dokonanych Kartą przez Posiadacza karty lub Użytkownika karty. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty ważny od 29 października 2015 roku

Regulamin umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty ważny od 29 października 2015 roku I. Postanowienia ogólne 27. Tabela Opłat i Prowizji obowiązujący w Banku wykaz opłat i prowizji obciążających Posiadacza karty, zwany dalej TOiP. 28. Terminal POS (Point-of-Sale) elektroniczny terminal

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ PKO BP SA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 2 Rozdział 4 Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ TYPU BIZNES Spis treści Rozdział1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa... 2 Rozdział 4. Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 9 września 2013 r.

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 9 września 2013 r. Obowiązuje od 9 września 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 3. Używanie Karty i wykorzystanie Limitu kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej PeoPay udostępnianej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna posiadaczom Eurokonta korzystającym z Pekao24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową business

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową business BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE UMOWA o kartę debetową business zawarta w w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, e-mail: bsdolhobyczow@wp.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty Obowiązuje od 2 czerwca 2016 r.

Regulamin umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty Obowiązuje od 2 czerwca 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego oraz kart kredytowych Santander Consumer Bank S.A. Użyte określenia oznaczają odpowiednio: 1. Akceptant przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo