Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania i używania kart kredytowych wydawanych osobom fizycznym (konsumentom) przez Meritum Bank ICB S.A. 1 DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza karty/użytkownika karty zgody na dokonanie operacji w formie wskazanej w Regulaminie, bankomat - urządzenie umożliwiające Posiadaczowi karty lub Użytkownikowi karty podejmowanie gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, Bank - Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą Gdańsk, ul. Piastowska 7, adres poczty elektronicznej: Wykaz miejsc, w których jest wykonywana działalność Banku, dostępny jest na stronie chip cyfrowy nośnik danych, na którym został zapisany certyfikat cyfrowy, karta karta kredytowa, wyposażona w chip oraz w antenę zbliżeniową (w przypadku kart mających umieszczony na awersie lub rewersie symbol zbliżeniowości systemu płatniczego), wydawana przez Bank po zawarciu Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., będąca kartą płatniczą międzynarodowej organizacji, upoważniająca Posiadacza do korzystania z przyznanego przez Bank limitu kredytu, karta główna karta wydawana Posiadaczowi, z którym Bank zawarł Umowę o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., karta dodatkowa karta wydawana wskazanej przez Posiadacza osobie fizycznej (Użytkownikowi), upoważniająca do dokonywania operacji w imieniu i na rzecz Posiadacza karty, limit kredytu kwota przyznana przez Bank Posiadaczowi karty, do wysokości której Posiadacz karty może się maksymalnie zadłużyć, minimalna kwota spłaty część kwoty zadłużenia z tytułu dokonanych operacji, opłat, prowizji oraz odsetek należnych, które Bank wymaga do zapłaty, w wysokości i terminie wskazanym na zestawieniu operacji, PIN indywidualny numer identyfikacyjny, znany tylko Posiadaczowi lub Użytkownikowi, umożliwiający elektroniczną identyfikację Posiadacza karty lub Użytkownika karty, Posiadacz karty osoba, z którą Bank zawarł Umowę o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., rachunek karty rachunek prowadzony w PLN, służący do rozliczania operacji krajowych i zagranicznych, dokonanych kartą oraz należnych Bankowi prowizji, odsetek i opłat, zgodnie z postanowieniami Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., operacja wypłata gotówki, wydanie polecenia przelewu lub polecenia zapłaty albo dokonanie zapłaty przy użyciu karty (operacje gotówkowe i bezgotówkowe, w tym na odległość i operacje zbliżeniowe), operacja zbliżeniowa zapłata dokonana kartą z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym. Karta posiadająca taką funkcjonalność na awersie lub rewersie karty ma zamieszczony symbol zbliżeniowości systemu płatniczego, Umowa Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A., zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty, w formie pisemnej, Użytkownik karty osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza karty do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza karty operacji przy użyciu karty dodatkowej, zestawienie operacji wykaz dokonanych operacji w danym okresie rozliczeniowym oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji, opłat, zawierający również inne informacje dotyczące korzystania z karty i wykonywania Umowy, operacja bezgotówkowa polecenia przelewu - dyspozycja polecenia przelewu środków pieniężnych na dowolny rachunek bankowy (z wyłączeniem rachunków kredytowych w Meritum Banku), złożona Bankowi przez Posiadacza karty, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, z których Posiadacz karty korzysta w ramach odrębnej umowy zawartej z Bankiem, dokonana w ciężar dostępnego limitu kredytu, trwały nośnik informacji - nośnik umożliwiający Posiadaczowi karty przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni dla celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank ma prawo do zweryfikowania danych Posiadacza karty i zbadania jego zdolności kredytowej celem podjęcia decyzji o zawarciu Umowy i wydaniu 2. Posiadaczem karty może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której sytuacja finansowa umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wobec Banku z tytułu używania 3. Bank wysyła kartę i PIN w osobnej korespondencji lub wydaje kartę i numer PIN przy zawarciu Umowy. W przypadku wysyłki karty i PiN, jeżeli koperta z przesyłką została uszkodzona lub PIN był nieczytelny, Posiadacz karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bank. 4. Otrzymaną kartę należy podpisać na odwrocie, zgodnie z wzorem podpisu złożonym w dokumencie, w którym Posiadacz karty złożył wniosek o zawarcie Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. i wydanie karty kredytowej. 3 KARTA, LIMIT KREDYTU 1. Wydanie karty oznacza przyznanie przez Bank limitu kredytu, do wysokości którego Posiadacz karty może się zadłużać z zastrzeżeniem dziennego limitu, do wysokości którego Posiadacz karty może dokonywać operacji gotówkowych. 2. Umowa zawierana jest na okres ważności karty i na ten sam okres Bank przyznaje limit kredytu. Umowa może ulec przedłużeniu na każdy okres ważności kolejnej wydanej W przypadku nieprzedłużenia Umowy lub zmiany limitu kredytu (również na niższy) w kolejnym okresie trwania Umowy, Bank pisemnie zawiadomi o tym Posiadacza 3. Na wniosek Posiadacza karty Bank może wydać kartę dodatkową. Karta dodatkowa może być wydana osobie, która ukończyła 13 lat. Bank zastrzega sobie prawo odmowy wydania karty dodatkowej. 4. Operacje dokonywane kartą dodatkową przez Użytkownika karty obciążają limit kredytu. Pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane kartą dodatkową ponosi wobec Banku Posiadacz 5. Bank może zaproponować podwyższenie wysokości limitu kredytu w trakcie trwania Umowy, o ile Posiadacz karty będzie posiadał zdolność kredytową. 6. W trakcie trwania Umowy Posiadacz karty może składać, telefonicznie lub pisemnie, wniosek o podwyższenie limitu kredytu. Bank ma prawo odmówić zwiększenia limitu. 7. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca uwidocznionego na karcie. 8. Po upływie okresu ważności karta będzie wznawiana na kolejny okres, o ile Posiadacz karty nie zrezygnuje ze wznowienia karty (nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy) lub Umowa o kartę nie zostanie przedłużona przez Bank. Bank może nie przedłużyć Umowy i nie wznowić karty Posiadaczowi karty, jeżeli Posiadacz karty korzystał z limitu kredytu lub używał karty niezgodnie z Umową, informując o tym 1 z 5

2 Posiadacza karty w formie pisemnej, najpóźniej dwa miesiące przed upływem ważności aktualnie używanej 9. Posiadacz karty może zrezygnować ze wznowienia Karty przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, powiadamiając o tym, na piśmie Bank. Jeżeli Posiadacz karty poinformuje Bank najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, nie poniesie kosztów wydania nowej Karty, a w przypadku zgłoszenia po tym terminie, Posiadacz karty zostanie obciążony tymi kosztami. 10. W przypadku niewznowienia karty Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić zadłużenie, najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy (ostatniego dnia ważności aktualnie używanej karty). 11. W momencie wznawiania karty Bank może zmienić rodzaj karty, przy czym nowa karta zachowa funkcjonalności nie mniejsze niż karta wznawiana i nie wiąże się to z obowiązkiem poniesienia kosztów przez Posiadacza rachunku. Zmiana rodzaju karty może nastąpić w przypadku: 1) Wycofania dotychczasowego rodzaju karty z oferty Banku, 2) zmian funkcjonalnych w posiadanych dotychczas rodzaju Bank o takiej zmianie, wraz podaniem nowego rodzaju karty poinformuje Użytkownika karty, co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana rodzaju karty nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 4 UŻYWANIE KARTY 1. Kartą mogą być dokonywane operacje w kraju i za granicą. 2. W ramach limitu kredytu kartą można dokonywać płatności za towary i usługi, podejmować gotówkę z bankomatów oraz dokonywać innych operacji przewidzianych w Umowie lub Regulaminie. Operacje akceptowane są tylko w punktach oznaczonych znakiem akceptacji widniejącym na karcie. O możliwości dokonywania operacji zbliżeniowych informuje umieszczony na awersie lub rewersie karty symbol zbliżeniowości systemu płatniczego. 3. Karta traci ważność z powodu: upływu terminu jej ważności (z upływem ostatniego dnia miesiąca podanego na karcie), uszkodzenia karty, zastrzeżenia karty, wymiany karty na nową, śmierci Posiadacza karty, wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Po utracie ważności karta powinna zostać niezwłocznie zniszczona w sposób trwały uniemożliwiający jej użycie lub zwrócona do Banku. Utrata ważności karty nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku spłaty zadłużenia. 4. Operacja dokonana przy użyciu karty (w tym polecenie przelewu), w całości obciąża rachunek karty, powodując pomniejszenie dostępnego limitu kredytu o kwotę będącą równowartością dokonanych operacji wraz z wszelkimi należnymi Bankowi z tego tytułu prowizjami, opłatami, odsetkami. 5. Operacje dokonane przy użyciu karty są autoryzowane podpisem, odpowiednio, Posiadacza karty lub Użytkownika karty albo kodem PIN, lub poprzez wprowadzenie daty ważności karty i kodu CVV dla operacji dokonywanych na odległość bez fizycznego przedstawienia 6. Autoryzacja operacji zbliżeniowej polega na zbliżeniu karty do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty operacji na terminalu, przy czym bez względu na wysokość kwoty operacji zbliżeniowej może zaistnieć konieczność jej autoryzacji numerem PIN. 7. Przed dokonaniem pierwszej operacji zbliżeniowej wymagane jest dokonanie operacji z użyciem numeru PIN. 8. Operacje zbliżeniowe do wartości 50 złotych mogą być realizowane bez konieczności autoryzacji przez Użytkownika Karty numerem PIN czy podpisem. 9. Operacja o wartości powyżej 50 złotych może być realizowana, jako zbliżeniowa, jednak w tym przypadku istnieje konieczność jej autoryzacji za pomocą numeru PIN. 10. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej operacji zbliżeniowej niewymagającej autoryzacji przeprowadzanej na terenie Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i wynosi 50 zł, przy czym może zaistnieć konieczność jej autoryzacji za pomocą numeru PIN. 11. Wysokość maksymalnej kwoty jednorazowej operacji zbliżeniowej przeprowadzanej poza granicami Polski jest ustalana przez organizację płatniczą i może być różna od wysokości limitu operacji zbliżeniowej obowiązującego na terenie Polski. 12. Dodatkowe informacje dotyczące operacji zbliżeniowych można uzyskać na Infolinii oraz na Stronie Internetowej Banku. 13. Dokonanie operacji zbliżeniowej może spowodować przekroczenie dostępnego limitu kredytu na Rachunku Użytkownik karty zbliżeniowej jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ograniczenia wystąpienia przypadków przekroczenia dostępnego limitu kredytu na Rachunku karty, w tym do zapewnienia limitu pozwalającego na pokrycie kosztów operacji, a także opłat i prowizji należnych Bankowi zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 14. Posiadacz karty ma możliwość wyłączenia i ponownego włączenia funkcjonalności zbliżeniowej karty z anteną zbliżeniową. W przypadku otrzymania karty wznowionej lub wydania nowej karty w miejsce utraconej konieczne jest ponowne złożenie dyspozycji wyłączenia funkcji zbliżeniowej. 15. W okresie obowiązywania Umowy Bank może: a) obniżyć wysokość przyznanego limitu kredytu w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty warunków udzielenia limitu kredytu albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej, b) zablokować kartę w przypadku uzasadnionego podejrzenia: naruszenia bezpieczeństwa karty, lub jej nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji płatniczej lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej 16. Zablokowanie karty następuje również w przypadku trzykrotnego w kolejności wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas dokonywania Operacji, niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN. 17. O zablokowaniu karty Bank poinformuje Posiadacza karty telefonicznie lub pisemnie przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy poinformowanie byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 18. Bank odblokuje kartę, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymania blokady. 19. Operacje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane (za wyjątkiem sytuacji gdy akceptujący transakcje umożliwia Posiadaczowi karty wybór waluty transakcji), natomiast rozliczenie tych operacji pomiędzy Bankiem i Posiadaczem i obciążenie rachunku karty dokonywane jest w złotych polskich. Operacje przy użyciu karty dokonane za granicą w walucie innej niż złoty polski, są przeliczane przez organizację Visa na złoty polski w oparciu o kurs organizacji Visa. Kurs organizacji Visa jest prezentowany na stronie internetowej Za przeliczenie operacji Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji kart kredytowych Meritum Banku ICB S.A. [Tabela] która doliczana jest do wartości operacji. 5 SPŁATA ZADŁUŻENIA 1. Posiadacz karty jest zobowiązany do spłaty, co najmniej minimalnej kwoty spłaty, w wysokości i terminie wskazanych na zestawieniu Operacji. W przypadku kiedy termin spłaty przypada w dzień wolny od pracy, spłata powinna nastąpić w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 2. W przypadku przekroczenia limitu kredytu Posiadacz karty zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą limit został przekroczony. 3. Zadłużenie z tytułu dokonanych operacji można w każdym czasie spłacić w całości. Ewentualna kwota nadpłaty stanowić będzie nieoprocentowane saldo dodatnie, które zostanie zaliczone na poczet przyszłego zadłużenia zgodnie z ustaloną kolejnością zaliczania spłaty. 2 z 5

3 4. Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji. 5. Za datę wpływu spłaty zadłużenia przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 6. Bank powiadamia Posiadacza karty o braku terminowej spłaty zadłużenia. Zadłużenie nieuregulowane w wyznaczonym terminie upoważnia Bank do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do wyegzekwowania zaległej należności. 6 OPŁATY, PROWIZJE, OPROCENTOWANIE 1. Bank nalicza opłaty i prowizje zgodnie z Umową. 2. Opłaty, prowizje oraz odsetki należne Bankowi są pobierane zgodnie z dyspozycją Posiadacza karty, w ciężar limitu kredytu, od którego Bank pobiera odsetki w wysokości ustalonej dla operacji bezgotówkowych. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy, a opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 3. Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu dla operacji gotówkowych i operacji bezgotówkowych liczone są od dnia obciążenia rachunku karty do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego w ten sposób limitu kredytu z tym, że odsetki od operacji bezgotówkowych wymienionych na zestawieniu operacji nie zostaną naliczone, jeżeli do dnia spłaty określonego na zestawieniu operacji zostanie dokonana całkowita spłata zadłużenia wynikająca z danego zestawienia. 4. Oprocentowanie jest zmienne. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 5. O zmianie oprocentowania Bank informuje Posiadacza karty bez zbędnej zwłoki, chyba że Umowa określa stałą częstotliwość lub sposób dostarczania informacji o zmianie oprocentowania. 6. Wysokość opłat i prowizji została określona w Tabeli. 7. W okresie obowiązywania umowy Tabela może ulec zmianie według zasad określonych w Umowie. 8. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz karty będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank poinformuje o tym Posiadacza Bank uzupełni Tabelę o te usługi oraz ich koszt z zastrzeżeniem, że zmiana ta jednak nie będzie wprowadzała zmiany dotychczasowych warunków Umowy. Skorzystanie przez Posiadacza karty z nowych dodatkowych usług będzie oznaczało akceptację ich warunków i kosztów. 7 MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE OPERACJI i REKLAMACJE 1. Zestawienie Operacji udostępniane jest Posiadaczowi karty po każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym. 2. Zestawienie Operacji może nie być udostępniane jeżeli na rachunku karty nie występuje zadłużenie. 3. W przypadku nieotrzymania zestawienia operacji Posiadacz karty powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku i ustalić wysokość wymaganej minimalnej kwoty spłaty, aby dokonać jej spłaty w wymaganym terminie. 4. Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie, powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych operacjach. W przypadku nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku karty lub od dnia kiedy operacja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza karty w stosunku do Banku wygasają. 5. Posiadacz karty ma prawo do składania reklamacji: 1) telefonicznie za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego, lub 2) faxem na numer (+48) , lub 3) w poczcie wewnętrznej za pośrednictwem EKD, lub 4) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres lub 5) osobiście w Oddziale Banku, lub 6) pisemnie na adres Banku: Meritum Bank ICB S.A, Departament Obsługi Klientów i Partnerów, Gdańsk, ul. Piastowska Posiadacz karty zobowiązany jest dostarczyć Bankowi wszelkie informacje oraz dokumentację dotyczącą składanej reklamacji (tj. rachunki, faktury, oświadczenia) oraz współpracować z Bankiem do czasu zakończenia procedur reklamacyjnych, obowiązujących Bank. 7. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów wymaganych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. 8. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, ustalony każdorazowo z Posiadaczem 9. Bank może podjąć decyzję o uznaniu rachunku karty reklamowaną kwotą do czasu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia braku uzasadnienia uznania reklamacji, Bank obciąża rachunek karty sporną kwotą wraz z należnymi od tej kwoty opłatami, prowizjami i odsetkami. 10. Złożenie reklamacji nie zwalnia Posiadacza karty ze spłaty minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty, w określonym w zestawieniu Operacji terminie spłaty. 8 ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani do: a) przechowywania karty i ochrony PIN-u z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania karty razem z PIN-em, c) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia, zniszczenia karty, albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, d) nieudostępniania karty i PIN-u osobom nieuprawniony. 2. Bank przyjmuje zgłoszenia utraty lub zniszczenia karty przez całą dobę w formie telefonicznej. Przyjęcie zgłoszenia Bank potwierdzi podczas rozmowy z Posiadaczem/Użytkownikiem 3. W przypadku utraty karty lub podejrzenia, że osoba nieuprawniona zna PIN, Posiadacz karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bank, co jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty i pociąga za sobą utratę możliwości dalszego posługiwania się kartą. 4. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej operacji Bank jest obowiązany niezwłocznie przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana operacja, z zastrzeżeniem postanowień 7 ust Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, a w przypadku operacji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania operacji, jeżeli nieautoryzowana operacja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Posiadacza karty lub skradzioną Posiadaczowi karty kartą lub 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza rachunku obowiązków, o których mowa w ust.1 i Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust.1 i Po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z ust.1 lit.c Posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane operacje, chyba że Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej operacji. 8. Posiadacz karty może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej operacji zainicjowanej przez odbiorcę płatności dokonanej kartą lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli: 1) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota operacji oraz 3 z 5

4 2) kwota operacji jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych operacji Posiadacza karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 9. Na żądanie Banku Posiadacz karty jest obowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust Zwrot obejmuje pełną kwotę wykonanej operacji. 11. Posiadacz karty może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust 8-10, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku 12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokona zwrotu pełnej kwoty operacji albo poda uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. 9 ODSTĄPIENIE / WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Posiadacz karty ma prawo odstąpić od Umowy, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z doręczonym przez Bank wzorem, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy lub otrzymania pierwszej karty, o ile Posiadacz karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej W przypadku, kiedy Posiadacz karty dokona operacji i następnie odstąpi od Umowy, Posiadacz karty zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty dokonanej operacji oraz odsetek. 2. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej, w każdym czasie przez Posiadacza karty, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz przez Bank, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty zobowiązań dotyczących warunków Umowy oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego. 3. Rezygnacja z karty przez Posiadacza karty w trakcie trwania Umowy jest traktowana jako wypowiedzenie Umowy. 4. Rozwiązanie Umowy następuje: a) po upływie ważności karty, o ile Bank nie wydał kolejnej karty i nie przedłużył Umowy lub Posiadacz karty złożył oświadczenie o niewznawianie karty (nieprzedłużanie Umowy), b) po upływie okresu wypowiedzenia Umowy, c) w razie śmierci Posiadacza - w momencie zgłoszenia tej informacji do Banku. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Posiadacz jest zobowiązany do zwrotu lub trwałego zniszczenia kart wydanych Posiadaczowi karty i Użytkownikowi karty, uniemożliwiając ich użycie, nie później niż w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Posiadacz karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za operacje dokonane kartami, które powinny być zniszczone lub zwrócone do Banku. 6. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia najpóźniej do końca ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. 10 ZMIANA REGULAMINU 1. Zmiany Regulaminu dokonywane są w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy albo zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, a także w przypadku: a) zmiany zakresu usług lub technologii związanych z Kartą b) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług związanych z Umową c)zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług związanych z Umową o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza karty z tytułu Umowy oraz nie będzie naruszało jego interesu. 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Tabeli opłat i prowizji, informacje o zmianach są przekazywane Posiadaczowi karty nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie w sposób z nim uzgodniony, poprzez: 1) dostarczenie informacji w postaci elektronicznej, za pośrednictwem EKD, poczty elektronicznej, albo 2) dostarczenie informacji w postaci papierowej- na ostatni podany przez Posiadacza karty adres do korespondencji Treść zmian dostępna będzie również w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. 3. W przypadku zmiany Regulaminu lub Tabeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Tabeli Posiadacz karty może złożyć pisemny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Tabeli Posiadacz karty może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Posiadacz karty złoży sprzeciw, o którym mowa powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 4. W przypadku, kiedy Bank wprowadzi nowe dodatkowe usługi, z których Posiadacz karty będzie mógł skorzystać dobrowolnie, Bank uzupełni Regulamin o regulacje dotyczące tych usług i powiadomi o tym Posiadacza Zmiana ta jednak nie będzie wprowadzała zmiany dotychczasowych warunków zawartej Umowy przez Posiadacza 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Posiadacz karty zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów (o ile podawał te dane we wniosku) oraz miejsca pracy. 2. Powołanie Posiadacza karty do odbycia czynnej służby wojskowej nie powoduje zawieszenia obowiązku spłaty zadłużenia. 3. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Posiadacza 4. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem karty jest język polski. 5. Bank jest uprawniony: 1) zgodnie z wyrażoną zgodą przez Posiadacza Karty/Użytkownika karty do nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) do telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty pod numerami telefonów podanych Bankowi przez Posiadacza karty/użytkownika karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Posiadacza karty/użytkownika 6. Bank na wniosek Posiadacza karty, w trakcie obowiązywania Umowy, w każdym czasie udostępnia: 1) obowiązujące postanowienia Umowy oraz Regulaminu, 2) za dodatkową opłatą określoną w Tabeli, informacje dotyczące rachunku karty i operacji w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku informacji, bądź w sposób określony we wniosku. 7. Nadzór nad Bankiem (zarejestrowanym pod numerem ), sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 4 z 5

5 5 z 5