Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali się Państwo członkami elitarnego grona osób cieszących się niespotykaną elastycznością finansową i szerokim wachlarzem przywilejów zarezerwowanych wyłącznie dla osób o najwyższym statusie materialnym i społecznym. Całodobowa opieka Concierge, wyjątkowe traktowanie w najlepszych restauracjach i hotelach, najwyższe limity kredytowe i ubezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo w najtrudniejszych sytuacjach to tylko część przywilejów przeznaczonych dla najcenniejszych Klientów Noble Bank. Życzymy Państwu radości i satysfakcji z odkrywania i korzystania ze wszystkich przywilejów, jakie daje Państwu karta kredytowa Noble Bank.

3 W trosce o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego korzystania z karty kredytowej Noble Bank. Poufne informacje dotyczące karty, takie jak jej numer, data ważności, kod zabezpieczający, powinny być znane wyłącznie właścicielowi karty. Numer PIN powinien być należycie strzeżony. Nie należy zapisywać go w miejscach i postaci, które umożliwiałyby odczytanie ich przez osoby postronne. Należy wystrzegać się przechowywania numeru PIN wraz z kartą kredytową. Numer PIN zapisany w urządzeniach elektronicznych jest wyjątkowo narażony na infiltracje. W przypadku ujawnienia bądź zagubienia numeru PIN należy go niezwłocznie zmienić i skontaktować się ze swoim Private Bankierem w celu ewentualnego zastrzeżenia karty. Przy dokonywaniu płatności kartą kredytową należy unikać sytuacji, gdy tracimy kartę kredytową z oczu, np. gdy transakcja jest autoryzowana z dala od właściciela karty. W przypadku zgubienia karty należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantami Noble Bank dostępnymi pod numerem w celu zastrzeżenia karty.

4 SPIS TREŚCI REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Postanowienia ogólne... 6 Przyznanie Limitu Karty... 8 Wydanie i wznowienie Karty... 9 Używanie Karty...11 Dokonywanie i potwierdzanie Operacji Rozliczenie Operacji oraz stosowane kursy walut Bezpieczeństwo i ochrona Karty...16 Zablokowanie i zastrzeżenie Karty...16 Polecenie przelewu...18 Wyciąg...19 Korzystanie z Limitu Karty oraz spłata zadłużenia Reklamacje Ubezpieczenie...25 Zmiany Regulaminu...25 Postanowienia końcowe WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH NOBLE BANK Definicje Przedmiot i zakres ubezpieczenia...33 Bezpieczna podróż Opóźnienie bagażu, opóźnienie odlotu Bezpieczne zakupy Tańsze zakupy (gwarancja niższej ceny)...42 Nieuprawniona transakcja Assistance w trakcie Podróży za granicą... 45

5 Assistance techniczny w domu Ubezpieczenie assistance pomocy prawnej Infolinia prawna Infolinia medyczna...57 Serwis informacyjny Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ogólne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Okres ubezpieczenia i Okres odpowiedzialności. Początek i koniec okresu ubezpieczenia Początek i koniec Okresu odpowiedzialności Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową dotyczące Ubezpieczonego Zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego / odszkodowania Postanowienia końcowe...72 REGULAMIN PROGRAMU NOBLE CONCIERGE Definicje...74 Przedmiot Programu Noble Concierge...75 Zakres Programu Noble Concierge...75 Warunki korzystania z Programu Noble Concierge Ograniczenia w świadczeniu Usług Concierge...81 Reklamacje Postanowienia końcowe DANE KONTAKTOWE Obowiązki Ubezpieczonego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego... 67

6 6 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania operacji przy ich użyciu. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Akceptant przedsiębiorca, podmiot lub instytucja przyjmująca zapłatę i/lub wypłacająca gotówkę przy użyciu kart płatniczych, Autoryzacja wyrażenie zgody przez Posiadacza/ Użytkownika na dokonanie Zlecenia Płatniczego w sposób określony w Regulaminie, Bank Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 złotych (wpłacony w całości), Bankowość Internetowa serwis internetowy za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Rachunku Karty oraz Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Bankowości Internetowej oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy, Dostawca Płatnika Bank, Dyspozycja polecenie Posiadacza nie stanowiące Zlecenia Płatniczego, Dzień roboczy dzień, w którym Bank prowadzi działalność objętą Umową i niniejszym Regulaminem, inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy, Getin Bank - Pion Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej Getin Noble Bank S.A., Infolinia serwis telefoniczny za pośrednictwem którego Bank świadczy usługi związane z obsługą Karty; przy czym zakres usług możliwych do wykonania za pośrednictwem Infolinii oraz sposób ich wykonania zależy od zawarcia z Bankiem odrębnej umowy,

7 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 7 Karta karta kredytowa wydawana przez Bank, umożliwiająca dokonywanie operacji i wypłatę gotówki z wykorzystaniem Limitu Karty, Karta Dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi, Kod PIN poufny, czterocyfrowy numer, który służy do Autoryzacji Operacji przez Posiadacza/Użytkownika, Komunikat Banku warunki udostępniania, obsługi i korzystania z Kart udostępniane w Placówkach Banku oraz na Stronie internetowej Banku, Limit Karty kwota kredytu przyznana przez Bank Posiadaczowi, do wysokości której możliwe jest zadłużanie się Posiadacza wynikające z dokonywania Transakcji Płatniczych określonych w Umowie, Noble Bank Pion Bankowości Prywatnej Getin Noble Bank S.A., Placówka Banku placówka Getin Bank lub Noble Bank w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta; aktualna informacja o miejscach, w których wykonywana jest działalność prowadzona przez Bank, w postaci listy Placówek Banku, dostępna jest na Stronie internetowej Banku, Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej, Operacja Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza/Użytkownika z użyciem Karty, Płatnik osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, zlecająca Bankowi wykonanie Zlecenia Płatniczego w swoim imieniu; w odniesieniu do dyspozycji składanych na podstawie Umowy, Płatnikiem jest Posiadacz, Polecenie przelewu Zlecenie Płatnicze polegające na obciążeniu Rachunku Karty określoną kwotą oraz uznaniu tą kwotą rachunku Odbiorcy, Posiadacz osoba fizyczna (lub łącznie małżonkowie, wobec których istnieje wspólność majątkowa), która na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz Transakcji Płatniczych określonych w Umowie, Rachunek Karty rachunek kredytowy, prowadzony w polskich złotych, przeznaczony do rozliczania Transakcji Płatniczych, spłat zadłużenia oraz do rozliczania opłat, prowizji i odsetek należnych Bankowi, Rachunek wspólny Rachunek Karty prowadzony dla więcej niż jednego Posiadacza,

8 8 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. Regulamin niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A., Strona internetowa Banku w zależności od rodzaju Pionu, w którym została wydana Karta, strona dla Kart wydanych przez Getin Bank lub dla Kart wydanych przez Noble Bank, Tabela obowiązująca w Banku tabela określająca wysokość opłat i prowizji w zakresie odnoszącym się do wydania i obsługi Karty, Transakcja Płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, Umowa Umowa o kartę kredytową Getin Noble Bank S.A., Unikatowy identyfikator dla Operacji dokonywanych Kartą, Unikatowym identyfikatorem jest numer Karty, natomiast dla Polecenia przelewu, Unikatowym identyfikatorem jest numer rachunku bankowego w standardzie NRB dla rozliczeń krajowych, Użytkownik osoba upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Operacji przy użyciu Karty Dodatkowej, Wniosek wniosek o wydanie kolejnej Karty w ramach Umowy, Wniosek o wydanie karty kredytowej wniosek o wydanie Karty kredytowej i przyznanie Limitu Karty, Współposiadacze Posiadacze Rachunku wspólnego, Zlecenie Płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy, zawierające polecenie dokonania Transakcji Płatniczej. Przyznanie Limitu Karty 2 1. Bank zawiera Umowę, wydaje Kartę i przyznaje Limit Karty w oparciu o Wniosek o wydanie karty kredytowej, złożony przez Wnioskodawcę. 2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna (lub łącznie małżonkowie, wobec których istnieje wspólność majątkowa) będąca rezydentem lub nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Bank uzależnia zawarcie Umowy oraz przyznanie Limitu Karty od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Decyzja kredytowa jest ważna 60 dni, po tym czasie zawarcie Umowy wymaga ponownego zbadania zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje

9 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 9 w związku małżeńskim oraz w ustroju wspólności majątkowej, Bank może uzależnić zawarcie Umowy i przyznanie Limitu Karty od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz jego Współmałżonka, a także od zgody Współmałżonka na zawarcie i treść Umowy. Bank określa w Komunikacie Banku wysokość Limitu Karty, przy którym zawarcie Umowy jest możliwe wyłącznie przez oboje małżonków, wobec których istnieje wspólność majątkowa. 4. Podpis Wnioskodawcy złożony pod treścią Umowy jest wzorem podpisu Posiadacza stosowanym dla celów realizacji Umowy. 5. Umowa może zostać zawarta przez Bank z nie więcej niż z dwiema osobami. W przypadku, gdy Umowa została zawarta przez dwóch wnioskodawców, wówczas Limit Karty przyznawany jest łącznie dla wszystkich Posiadaczy, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Banku za zobowiązania wynikające z Umowy. 6. Bank ma prawo do zmiany wysokości Limitu Karty bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie Limitu Karty i jego nowej wysokości. 7. Bank obniża Limit Karty na wniosek Posiadacza, przy czym minimalna wysokość Limitu Karty dla danego rodzaju Karty określona jest w Komunikacie Banku. 8. Bank może podwyższyć wysokość Limitu Karty na wniosek Posiadacza. Podwyższenie Limitu Karty uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej Posiadacza. 9. Za czynności związane z wydaniem i obsługą Karty Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Tabeli. Kwotą należnych Bankowi opłat i prowizji Bank obciąża Rachunek Karty. Wydanie i wznowienie Karty 3 1. Szczegółowe informacje o ofercie Banku w zakresie usług polegających na wydawaniu i obsłudze Kart określone są na Stronie Internetowej Banku oraz w Komunikacie Banku. 2. Wydanie pierwszej Karty następuje na podstawie Wniosku o wydanie karty kredytowej. Każda kolejna Karta jest wydawana na podstawie odrębne-

10 10 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. go Wniosku złożonego przez Posiadacza. Bank ma prawo odmowy wydania kolejnej Karty do czasu spłaty zaległości w przypadku, gdy na Rachunku Karty istnieje zadłużenie przeterminowane. 3. Karta może być wydana na rzecz: a) Posiadacza, b) Użytkownika dowolnej, wskazanej przez Posiadacza osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnią, która ukończyła trzynasty rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 4. Na rzecz jednego Posiadacza/Użytkownika może zostać wydana tylko jedna ważna Karta tego samego typu do tego samego Rachunku Karty. 5. Posiadacz, wnioskując o wydanie Karty Dodatkowej, upoważnia przyszłego Użytkownika do dysponowania środkami znajdującymi się na Rachunku Karty, w tym do składania Zleceń płatniczych w imieniu i na rzecz Posiadacza, przy użyciu Karty Dodatkowej. W przypadku Rachunku Wspólnego, Wniosek o wydanie Karty Dodatkowej musi zostać złożony przez wszystkich Współposiadaczy. Posiadacz zobowiązuje się do zapoznania Użytkownika z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz akceptuje fakt, iż ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika. 6. Bank wydaje Kartę jako spersonalizowaną, z umieszczonymi na Karcie danymi Posiadacza/ Użytkownika podanymi na Wniosku, za wyjątkiem Kart niespersonalizowanych, które wydawane są bez umieszczonych na Karcie danych Posiadacza/ Użytkownika. Bank ma prawo do dokonania transliteracji i/lub transkrypcji danych w sposób umożliwiający ich techniczne umieszczenie na Karcie spersonalizowanej. 7. Po założeniu Wniosku, Bank przygotowuje i dostarcza Kartę Posiadaczowi / Użytkownikowi na zasadach i w terminie określonym dla danej Karty w Komunikacie Banku. Bank może ustalić z Posiadaczem / Użytkownikiem inny sposób dostarczenia Karty. 8. Bank wydaje Posiadaczowi/Użytkownikowi Kod PIN w następujący sposób: a) dla Kart organizacji Visa Kod PIN przekazywany jest na zasadach określonych jak dla doręczenia Karty, b) dla Kart organizacji MasterCard Kod PIN nadawany jest przez Posiadacza / Użytkownika telefonicznie za pośrednictwem Infolinii. Bank może ustalić z Posiadaczem/Użytkownikiem inny sposób przekazania Kodu PIN.

11 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A Bank wydaje Kartę na czas określony. Termin ważności podany jest w postaci cyfrowej, oznaczającej miesiąc i rok ważności. Karta ważna jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jej ważności. 10. Karta podlegająca wznowieniu na kolejny okres ważności wznawiana jest automatycznie co najmniej na 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, chyba że w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowej Karty, została ona zastrzeżona lub Posiadacz/Użytkownik złożył Dyspozycję rezygnacji z jej wznowienia. 11. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji rezygnacji ze wznowienia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 12. Bank ma prawo do niewznowienia Karty na kolejny okres ważności, jeśli dotychczasowa Karta nie została aktywowana przez Posiadacza/Użytkownika oraz w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza. Bank informuje Posiadacza o niewznowieniu Karty najpóźniej na 30 dni przed końcem terminu ważności dotychczasowej Karty. 13. Po wznowieniu Karty, Bank przygotowuje nową Kartę i przesyła ją na aktualny adres korespondencyjny Posiadacza/Użytkownika. Karty wznawiane są w oparciu o dane dotyczące Posiadacza/ Użytkownika aktualne na dzień wznowienia Karty. Bank może ustalić z Posiadaczem inny sposób odbioru Karty. 14. Karty niespersonalizowane podlegające wznowieniu wznawiane są jako Karty spersonalizowane danymi Posiadacza/Użytkownika. 15. Bank może dokonać wznowienia Karty z zachowaniem dotychczasowego numeru Karty oraz Kodu PIN lub może dokonać wznowienia Karty z nowym numerem Karty i/lub nowym Kodem PIN. 16. Po upływie terminu ważności Karty, Kartą nie można się posługiwać i powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. Używanie Karty 4 1. Karta jest własnością Banku. 2. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej Posiadacz/ Użytkownik.

12 12 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 3. Przed pierwszym użyciem Karty Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) podpisania Karty zgodnie ze wzorem podpisu złożonym na Wniosku (wyłącznie w przypadku Kart, które posiadają miejsce na podpis umieszczone na rewersie Karty), b) aktywowania Karty w sposób określony w Komunikacie Banku. 4. Karta jest instrumentem płatniczym umożliwiającym Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonywanie następujących Operacji: a) bezgotówkowych polegających na dokonaniu zapłaty za towary lub usługi, b) gotówkowych polegających na wypłacie gotówki. 5. Poza Operacjami określonymi w ust. 4, Bank oferuje dodatkowe usługi nie stanowiące Zleceń Płatniczych, udostępniane Posiadaczowi/Użytkownikowi przy użyciu Karty na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 6. Kartą można dokonywać Operacji do wysokości ustalonych dziennych limitów Operacji gotówkowych oraz limitów Operacji bezgotówkowych, jednakże nie więcej niż do wysokości dostępnych środków na Rachunku Karty. Dzienne limity Operacji mogą zostać ustanowione indywidualnie do każdej Karty w momencie składania Wniosku i później zmieniane na wniosek Posiadacza. Bank może przyznać dzienne limity Operacji w wysokości mniejszej niż wnioskowane przez Posiadacza. Zmiana dziennych limitów Operacji następuje w przeciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku. 7. Dyspozycję zmiany dziennych limitów Operacji Karty Dodatkowej może złożyć wyłącznie Posiadacz. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego we Współposiadaczy. 8. Bank ma prawo do zmiany dziennych limitów Operacji bez uprzedniej zgody Posiadacza w przypadku nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty. W takim przypadku Bank pisemnie informuje Posiadacza o zmianie dziennych limitów Operacji. 9. Kartą można dokonywać Operacji w kraju i za granicą u Akceptantów oznaczonych symbolem akceptacji zgodnym z symbolem umieszczonym na Karcie.

13 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 13 Dokonywanie i potwierdzanie Operacji 5 1. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika poprzez: a) potwierdzenie Kodem PIN w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej podania prawidłowego Kodu PIN, b) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym treść Operacji w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej złożenia podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonego na Karcie, c) użycie Karty poprzez umożliwienie odczytania danych Karty w przypadku Operacji, których dokonanie nie wymaga podania Kodu PIN ani złożenia podpisu, d) podanie numeru Karty, daty ważności Karty oraz trzycyfrowego kodu CVC2/CVV2 umieszczonego na rewersie Karty w przypadku Operacji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty, takich jak zamówienia pocztowe, telefoniczne lub internetowe, e) zbliżenie Karty w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 2. Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika może dotyczyć także kolejnych Operacji. 3. W przypadku Kart wyposażonych w funkcjonalność zbliżeniową, sposób dokonania Operacji zbliżeniowych uzależniony jest od kwoty, której wysokość ustalana jest dla danego kraju przez organizacje płatnicze. Wysokość tej kwoty dla Polski określona jest w Komunikacie Banku. Operacje zbliżeniowe do wysokości tej kwoty dokonywane są poprzez samo zbliżenie Karty, natomiast Operacje zbliżeniowe przekraczające tę kwotę wymagają dodatkowo potwierdzenia Kodem PIN. W zależności od technicznych możliwości urządzenia akceptującego karty zbliżeniowe, urządzenie może dodatkowo wymagać potwierdzenia Operacji zbliżeniowej Kodem PIN niezależnie od kwoty Operacji bądź przeprowadzenia Operacji bez wykorzystania funkcjonalności zbliżeniowej. 4. Operacja dokonana Kartą jest nieodwołalna po dokonaniu przez Posiadacza/Użytkownika jej Autoryzacji, za wyjątkiem niezrealizowanych jeszcze Operacji określonych w ust. 2, pod warunkiem, że Posiadacz/Użytkownik powiadomił Akceptanta o odwołaniu zgody, a Akceptant wyraził zgodę na odwołanie.

14 14 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 5. Bank wykonuje Operacje dokonane przez Posiadacza/Użytkownika w oparciu o Unikatowy identyfikator. 6. Akceptant może wymagać uzyskania zgody Banku na dokonanie Operacji Kartą. Bank, wyrażając zgodę na dokonanie Operacji, może dokonać blokady środków na Rachunku Karty na pokrycie kwoty Operacji, do dnia jej rozliczenia, nie dłużej jednak niż przez 7 dni od dnia dokonania blokady. Brak blokady, dokonanie blokady na kwotę mniejszą niż kwota rozliczonej Operacji wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami bądź usunięcie blokady po upływie 7 dni od jej założenia pomimo braku rozliczenia Operacji, nie zwalnia Posiadacza od obowiązku określonego w 11 ust Bank ma prawo do odmowy dokonania Operacji autoryzowanej przez Posiadacza/Użytkownika: a) w przypadku posłużenia się Kartą uszkodzoną, nieaktywną, nieważną, zastrzeżoną lub zablokowaną, b) jeśli dokonanie Operacji spowodowałoby przekroczenie dziennych limitów Operacji lub dostępnych środków na Rachunku Karty, c) w przypadkach określonych w Umowie. 8. O odmowie dokonania Operacji Bank informuje Posiadacza/Użytkownika poprzez wyświetlenie komunikatu z odmową na urządzeniu w którym Operacja jest dokonywana. Posiadacz/Użytkownik może również uzyskać informacje o powodzie odmowy dokonania Operacji poprzez Infolinię. Rozliczenie Operacji oraz stosowane kursy walut 6 1. Bank dokonuje obciążenia Rachunku Karty kwotą Operacji najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia płatniczego z organizacji płatniczej, poprzez którą Operacja została rozliczona. 2. Operacje dokonane w złotych polskich obciążają Rachunek Karty bezpośrednio w tej walucie. Operacje dokonane w walucie innej niż złote polskie przeliczane są na złote polskie według następujących zasad: a) dla Kart organizacji Visa przeliczane są bezpośrednio z tej waluty na złote polskie przez organizację Visa według kursu tej organizacji, b) dla Kart organizacji MasterCard Operacje dokonane w euro przeliczane są bezpośrednio na złote polskie według kursu walut Banku, natomiast Operacje dokonane w pozostałych walutach obcych, przeliczane są najpierw z tej

15 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 15 waluty na euro przez organizację MasterCard według kursu tej organizacji, a następnie przeliczane są z euro na złote polskie według kursu walut Banku. 3. Kurs organizacji Visa oraz MasterCard to kurs walut danej organizacji płatniczej z dnia rozliczenia przez nią Operacji dokonanej Kartą, wspólny dla wszystkich wydawców kart płatniczych i udostępniany publicznie przez te organizacje na ich stronach internetowych. 4. Do przeliczenia Operacji dokonanej Kartą z euro na złote polskie, o którym mowa w ust. 2 lit b), stosowany jest kurs sprzedaży euro ustalony i ogłoszony przez Bank jako pierwszy w dniu otrzymania zlecenia płatniczego o którym mowa w ust. 1. Kurs sprzedaży euro jest ustalany i ogłaszany przez Bank na zasadach określonych w ust Kurs sprzedaży euro obowiązujący w Banku ustalany jest na podstawie kursu rynkowego wymiany tej waluty, dostępnego w serwisie Reuters w momencie sporządzania Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. Ustalenie kursu obowiązującego w Banku polega na dodaniu do kursu rynkowego dostępnego w serwisie Reuters marży Banku. 6. Bank ustala Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank S.A. co najmniej dwa razy w ciągu dnia roboczego. Bank, publikując Tabelę podstawową kursów walut Getin Noble Bank SA, ogłasza datę i godzinę od której ona obowiązuje. Bank dokonuje bez uprzedzenia zmiany kursów walut określonych w Tabeli podstawowej kursów walut Getin Noble Bank S.A.. 7. Aktualnie obowiązująca Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Bank S.A. jest każdorazowo publikowana na Stronie internetowej Banku oraz dostępna w Placówkach Banku. 8. Do kwoty Operacji wyrażonej w złotych polskich, Bank dolicza opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu Autoryzacji Operacji. Bank obciąża Rachunek Karty kwotą naliczonych opłat i prowizji związanych z daną Operacją w dniu obciążenia Rachunku Karty kwotą tej Operacji. 9. Operacje dokonywane są w walucie tego kraju, w którym zostały dokonane. Akceptant może zaoferować Posiadaczowi/Użytkownikowi dokonanie Operacji w innej walucie, o czym informuje Posiadacza/Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na jej przeliczenie, akceptuje jednocześnie wysokość kursów walut ustalonych przez Akceptanta.

16 16 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o kursach walut, jakie zostały zastosowane przez Akceptanta. 10. Akceptant może pobrać na swoją rzecz dodatkowe opłaty i prowizje związane z dokonaniem Operacji Kartą, o wysokości których informuje Posiadacza/ Użytkownika przed dokonaniem Operacji. Posiadacz/Użytkownik wyrażając wówczas zgodę na ich pobranie, akceptuje jednocześnie wysokość opłat i prowizji ustalonych przez Akceptanta. W takim przypadku Bank nie dysponuje informacjami o opłatach i prowizjach zastosowanych przez Akceptanta. Te opłaty i prowizje nie są naliczanie ani pobierane przez Bank i są zupełnie niezależne od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z Tabelą. Bezpieczeństwo i ochrona Karty 7 1. Posiadacz/Użytkownik zobowiązany jest do: a) przechowywania Karty, danych Karty oraz Kodu PIN z zachowaniem należytej staranności, b) nieprzechowywania Karty razem z Kodem PIN, c) nieudostępniania Karty oraz Kodu PIN innym osobom. 2. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, Posiadacz/ Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Bankowi celem dokonania zastrzeżenia Karty. 3. Kod PIN jest generowany i przekazywany Posiadaczowi/Użytkownikowi w sposób uniemożliwiający jego poznanie przez osoby niepowołane. Nikt, pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach, nie ma prawa żądać od Posiadacza/Użytkownika ujawnienia Kodu PIN. 4. Kod PIN może zostać zmieniony na zasadach określonych w Komunikacie Banku. 5. W przypadku zarejestrowania przez Bank trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego Kodu PIN w ciągu jednego dnia, Bank zablokuje możliwość dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN. Zasady odblokowania możliwości dokonywania kolejnych Operacji wymagających potwierdzenia kodem PIN określone są w Komunikacie Banku.

17 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 17 Zablokowanie i zastrzeżenie Karty 8 1. Zablokowanie Karty polega na czasowym wstrzymaniu możliwości dokonywania Operacji do czasu odblokowania Karty. 2. Zastrzeżenie Karty polega na uniemożliwieniu dokonywania Operacji. Zastrzeżenie Karty jest nieodwołalne, a zastrzeżona Karta nie może być dalej używana. W przypadku odnalezienia, zwrotu lub odzyskania Karty, powinna ona zostać zwrócona do Banku bądź zniszczona. 3. Zablokowania, odblokowania lub zastrzeżenia swojej Karty Posiadacz/Użytkownik może dokonać: a) telefonicznie pod całodobowo czynnym numerem telefonu Infolinii podanym w Komunikacie Banku, b) w Placówce Banku, c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej. 4. Bank umożliwia telefoniczne zablokowanie lub zastrzeżenie Karty przez osobę inną niż Posiadacz/ Użytkownik: a) na podstawie dyspozycji tej osoby, o ile poda wszystkie informacje dotyczące Posiadacza/ Użytkownika niezbędne do zablokowania lub zastrzeżenia Karty, takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki, b) na podstawie informacji od tej osoby o znalezieniu Karty, wraz z podaniem jej numeru oraz daty ważności. 5. Posiadacz ma również prawo do złożenia Dyspozycji zablokowania, odblokowania oraz zastrzeżenia Karty Dodatkowej. Dyspozycja Posiadacza nie wymaga zgody Użytkownika. W przypadku Rachunku Wspólnego, Dyspozycja może zostać złożona samodzielnie przez każdego ze Współposiadaczy. 6. Bank ma prawo do zablokowania Karty wyłącznie w przypadku: a) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, b) uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Operacji, c) zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej. 7. Zablokowanie Karty z przyczyn określonych w ust. 6 następuje do momentu wyjaśnienia okoliczności, które były powodem zablokowania Karty. W celu wyjaśnienia okoliczności, Bank ma prawo do telefonicznego skontaktowania się z Posiadaczem lub Użytkownikiem. 8. Bank może zastrzec Karty wyłącznie w przypadku:

18 18 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. a) nieterminowej spłaty należności przez Posiadacza lub stwierdzenia zagrożenia ich terminowej spłaty, b) podania nieprawdziwych informacji przy zawarciu Umowy, c) zajęcia Rachunku Karty przez organ egzekucyjny, d) zamknięcia lub zastrzeżenia Rachunku Karty, e) wypowiedzenia przez Bank lub Posiadacza Umowy. 9. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza/Użytkownika o zablokowaniu lub zastrzeżeniu Karty z przyczyn określonych w ust. 4, 6 i 8. Polecenie przelewu 9 1. Bank umożliwia Posiadaczowi składanie Poleceń przelewu z Rachunku Karty na dowolny rachunek krajowy, realizowanych w ciężar Limitu karty. Z Rachunku Karty nie ma możliwości dokonania Zleceń Płatniczych polegających na poleceniu wypłaty w obrocie dewizowym, przelewu europejskiego, realizacji zlecenia stałego bądź ustanawiania na Rachunku Karty polecenia zapłaty. 2. Polecenie przelewu może zostać złożone przez Posiadacza: a) w Placówce Banku, b) telefonicznie pod numerem Infolinii podanym w Komunikacie Banku, c) za pośrednictwem Bankowości Internetowej (o ile Bank udostępnił taką funkcjonalność). 3. Polecenie przelewu złożone w Placówce Banku jest autoryzowane przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu zgodnego z wzorem podpisu pod treścią Umowy. Możliwość składania Poleceń przelewu telefonicznie pod numerem Infolinii lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępniana jest Posiadaczowi na podstawie odrębnych umów, które określają jednocześnie sposób autoryzacji Poleceń przelewu przez Posiadacza. 4. Bank rozpoczyna wykonanie Polecenia przelewu z chwilą jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że Bank i Posiadacz mogą uzgodnić, że wykonanie Polecenia przelewu rozpoczyna się: a) określonego dnia, b) pod koniec wskazanego okresu, c) w dniu, w którym dostępne środki na Rachunku Karty będą wystarczające do wykonania Polecenia przelewu.

19 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A W przypadku, gdy Polecenie przelewu zostało otrzymane przez Bank w dniu niebędącym Dniem Roboczym, uznaje się, że Polecenie przelewu zostało otrzymane przez Bank pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu. 6. Posiadacz nie może odwołać złożonego Polecenia przelewu od chwili jego otrzymania przez Bank. 7. Bank nie zrealizuje Polecenia przelewu w przypadku: a) braku uprawnień Posiadacza do dysponowania środkami na Rachunku Karty, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku Karty, c) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem, d) niezgodności podpisu na Poleceniu przelewu złożonym w postaci papierowej z wzorem podpisu Posiadacza posiadanym przez Bank, e) gdy zrealizowanie Polecenia przelewu, wraz z pobraniem przez Bank prowizji lub opłaty za jego wykonanie, spowodowałoby przekroczenie Limitu Karty. 8. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych w ust. 7, Bank niezwłocznie powiadamia Posiadacza o odmowie wykonania Polecenia przelewu, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę. Posiadacz może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Polecenia przelewu drogą pocztową lub w formie komunikatów umieszczanych w Bankowości Internetowej albo w inny sposób, indywidualnie uzgodniony z Bankiem. Jeżeli odmowa realizacji Polecenia przelewu jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli. 9. Polecenie przelewu wykonane zgodnie z podanym przez Posiadacza Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Posiadacza inne dane odbiorcy Polecenia przelewu. Wyciąg Po zakończeniu każdego Cyklu Rozliczeniowego Bank generuje wyciąg zawierający informacje dotyczące wszystkich Transakcji Płatniczych, odsetek, opłat i prowizji zaksięgowanych przez Bank w trakcie danego Cyklu Rozliczeniowego.

20 20 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. 2. Każdy wyciąg zawiera informację o końcowym saldzie zadłużenia Posiadacza wobec Banku oraz wysokość i termin spłaty Kwoty Minimalnej za zakończony Cykl Rozliczeniowy. 3. Wysokość i termin spłaty Kwoty Minimalnej za zakończony Cykl Rozliczeniowy obliczana jest przez Bank na zasadach określonych w Umowie. 4. W zależności od dyspozycji Posiadacza wskazanej we Wniosku, wyciąg jest: a) wysyłany pocztą na wskazany przez Posiadacza adres do korespondencji, b) przekazywany elektronicznie na wskazany przez Posiadacza adres Zmiana sposobu przekazywania Wyciągów następuje poprzez złożenie przez Posiadacza jednostronnego oświadczenia i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 6. W każdym momencie trwania Umowy Posiadacz ma prawo do otrzymania bezpłatnie kopii wyciągu za ostatni zakończony Cykl Rozliczeniowy. Bank zobowiązany jest do udzielenia Posiadaczowi na każde żądanie informacji o wysokości i terminie spłaty bieżącej Kwoty Minimalnej. 7. W zależności od możliwości technicznych, Bank umożliwia również Posiadaczowi otrzymywanie informacji o zakończonym Cyklu Rozliczeniowym, zawierających końcowe saldo zadłużenia, kwotę i termin spłaty Kwoty Minimalnej, za pomocą wiadomości SMS i/lub wiadomości . Korzystanie z Limitu Karty oraz spłata zadłużenia Przyznany Limit Karty ma charakter odnawialny. Każda Transakcja Płatnicza obciążająca Rachunek Karty wraz z opłatami i prowizjami za jej wykonanie, zmniejsza, dostępny Limit Karty, każda Transakcja Płatnicza uznaniowa na Rachunku Karty zwiększa dostępny Limit Karty. 2. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego kredytu według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania Limitu Karty oraz zasady jej zmienności, jak również wysokość stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego określa Umowa. 3. Bank nalicza odsetki od kwoty zadłużenia za każdy dzień kalendarzowy, zaczynając od dnia zaksięgowania Transakcji Płatniczej na Rachunku Karty, do dnia całkowitej spłaty zadłużenia. Odsetki od Operacji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli całość

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1 Definicje

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. 1 Definicje Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank oraz zasady korzystania z tych kart, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (obowiązujący od 01.03.2017 r. ) ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank SA określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych VISA i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych dla klientów firmowych w Getin Banku Pionie Detalicznym i Firmowym Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin kart kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Kredyt 0% w RTV EURO AGD

Kredyt 0% w RTV EURO AGD REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 0% w RTV EURO AGD (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo