FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie L.p. Przedmiot zamówienia Ilość. Cena jednostkowa 1 Oprogramowanie część biała * 1 zestaw oprogramowanie część biała * L.p. Parametr Wymagania graniczne 1 Producent Podać 2 Model/typ Podać 3 Wymagania: Opis funkcji Stawka VAT Wartość Opis parametrów oferowanych Wartość brutto Odpowiedz TAK/NIE 1. System musi spełniać wymagania aktów prawnych, które obowiązują w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących zakładów opieki zdrowotnej, rozliczeń i sprawozdawczości do NFZ, rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia, archiwizowania i przetwarzania, informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ochrony danych osobowych. 2. Licencje na system muszą mieć charakter bezterminowy, bez kojarzenia z konkretnym użytkownikiem lub komputerem. 3. System musi być przystosowany do pracy w środowisku sieciowym i wieloużytkowym. 4. System musi umożliwiać użytkownikowi pracę na aplikacji w środowisku Windows w pełnym zakresie funkcjonalnym 5. Dostępność we wszystkich funkcjach systemu danych już wprowadzonych. 6. System musi realizować integrację online pomiędzy modułami medycznymi, bez zbędnych importów, eksportów. 7. System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji. 1

2 Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana w innych. 8. System musi posiadać konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiadać możliwość rozbudowy. 9. System musi zapewnić poprawną jednoczesną pracę przynajmniej 50 użytkowników na rekomendowanym przez Wykonawcę serwerze i motorze bazy danych. 10. System zapewnia integralność danych: 11. integralność danych na poziomie bazy danych lub aplikacji 12. efektywny i bezbłędny dostęp użytkowników do wspólnych danych, 13. pełną i bezbłędną identyfikację ewidencjonowanych podmiotów/pacjentów 14. bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych zgodną z zasadami ogólnymi (formaty danych, chronologia zdarzeń) oraz z zasadami walidacji danych obowiązujących w dokumentacji medycznej 15. System musi zapewniać możliwość ciągłej pracy użytkowej przez 24 godziny/dobę, 7dni/tydzień 16. System musi mieć możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania systemu bez widocznego zmniejszenia szybkości działania systemu 17. System musi posiadać mechanizm pozwalający na generowanie kopii bezpieczeństwa automatycznie (o określonej porze) i na żądanie operatora oraz umożliwiać odtwarzanie bazy danych z kopii 18. Każdy użytkownik musi posiadać swój unikalny identyfikator. Logując się do systemu musi swój identyfikator i hasło. 19. System musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych na 2

3 zdefiniowane dla środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim. 20. System musi posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie. System musi umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników. 21. System musi tworzyć i utrzymywać log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 22. System musi być zintegrowany pod względem przepływu informacji, tzn. informacja raz wprowadzona do systemu w którymkolwiek z modułów jest dostępna dla wszystkich uprawnionych użytkowników w czasie rzeczywistym. 23. Administrator musi posiadać możliwość z poziomu aplikacji nadawania danemu użytkownikowi unikalnego identyfikatora oraz hasła. Administrator posiada możliwość ustawienia parametrów hasła: długość, czas żywotności, czas przed wygaśnięciem. 24. System musi umożliwiać administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów) 25. Zdefiniowane przez administratora raporty muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji. 26. Baza danych systemu musi być w pełni udokumentowana tak, aby Zamawiający mógł samodzielnie definiować zapytania i raporty bez korzystania ze wsparcia Dostawcy 27. System musi umożliwiać podgląd wszystkich raportów z jednego miejsca. 28. System musi umożliwiać administratorowi z poziomu aplikacji definiowanie i zmianę praw dostępu dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników z dokładnością do poszczególnych funkcjonalności, raportów lub zapytań. 29. System musi zapewniać utrzymanie 3

4 standardowych zbiorów słownikowych, w szczególności niezbędnych do rozliczeń i sprawozdawczości do jednostek i instytucji zewnętrznych, min: 30. rozpoznań zgodnych z klasyfikacją ICD procedur medycznych zgodnych z klasyfikacją ICD kodów terytorialnych: gmin, powiatów, województw 33. grup zawodowych według słownika NFZ 34. System musi zapewniać utrzymanie przedmiotowych zbiorów słownikowych, min: 35. płatników ( w tym oddziałów NFZ) 36. umów zawartych z płatnikami 37. jednostek i lekarzy kierujących 38. katalogów badań 39. katalogów leków 40. kontrahentów 41. cenników 42. W systemie listy wyboru muszą być ograniczane zgodnie z wyszukiwaną frazą podawaną przez użytkownika. Funkcja ta musi uwzględniać polskie znaki diakrytyczne. 43. W polach, do których podpięte są listy wyboru od razu wpisywana jest wartość jeżeli tylko jedna jest możliwa do wyboru. 44. System musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS * - fragment tekstu,? pojedynczy znak) 45. System musi zapewniać obsługę wydruków (w formacie a3 i/lub a4 i/lub a5) z możliwością zapisu wydruku do pliku oraz podglądu na ekranie. 46. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować 4

5 na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych), 47. Wszystkie moduły zintegrowanego systemu informatycznego muszą korzystać z baz danych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. 48. System musi obsługiwać drukarki atramentowe oraz laserowe. 49. Cały system wszystkie menu, napisy, opcje, komentarze, słowniki łącznie z wyszukiwaniem i sortowaniem musi być sporządzony w języku polskim. 50. System musi zapewniać integrację z systemem systemem finansowoksięgowym 51. System musi umożliwiać integrację z modułem diagnostyki obrazowej PACS 52. System musi umożliwiać integrację z modułem laboratoryjnym firm Diagnostyka, Marcel, Synevo z wykorzystanie standardu HL7 53. System musi zapewnić zgodność ze standardem HL7, w wersji minimum 2.x 54. Zestaw instalacyjny musi zawierać pakiet automatycznej instalacji stacji roboczej obejmujący wszystkie niezbędne komponenty do prawidłowej pracy systemu. Po wykonaniu pakietu stacja robocza ma być w pełni przygotowana i skonfigurowana do pracy i ma nie wymagać żadnych dodatkowych prac administratora. 55. System musi umożliwiać taką ewidencję danych, aby możliwy był podgląd i wydruk dokumentacji indywidualnej i zbiorczej wskazanej w funkcjonalności modułu Dokumentacja Medyczna. 56. System musi posiadać dedykowaną aplikację dla urządzeń mobilnych (tabletów) dostosowaną do wielkości ekranu 10 oraz zapewniającą obsługę dotykową (bez myszki i klawiatury) 57. System musi umożliwiać dostęp do wszystkich funkcjonalności bez konieczności zmiany okna aplikacji czy też przelogowywania się do innego modułu z wyjątkiem aplikacji obsługującej laboratorium i aptekę. 58. System musi umożliwiać kontekstowe uruchamianie poszczególnych funkcjonalności za pomocą menu 5

6 kontekstowego dostępnego np. za pomocą prawego przycisku myszy na dowolnym polu formularza lub całym formularzu. Np. Na formularzu ewidencji danych osobowych pacjenta w polu Pesel powinna być dostępna możliwość przejścia kontekstowo do danych Historii choroby pacjenta pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień. 59. System musi graficzne różnicować sesje pracy użytkownika w zależności od typu środowiska w jakim pracuje np. wyróżnić kolorem środowisko szkoleniowe lub produkcyjne lub testowe. 60. System musi umożliwiać wykorzystanie kodów kreskowych - nadruk na dokumentach papierowych oraz odczyt. 61. System musi być wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na posługiwanie się podpisem elektronicznym - kwalifikowanym (z możliwością opatrywania dokumentów elektronicznych znacznikiem czasu) i bezpiecznym podpisem niekwalifikowanym. 62. System musi zapewniać automatyczne gromadzenie informacji dla celów rozliczeniowych, statystyki medycznej oraz analizy biznesowej. 63. System musi dawać możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia od momentu rejestracji do jego ostatecznej realizacji, z odbiorem wyników badań włącznie. 64. System musi dawać możliwość zdefiniowania przyłączenia Drukarki w systemie do stacji roboczej lub pracownika, oraz zapewniać: - automatyczną obsługę dwu podajników papieru, - przypisanie konkretnych wydruków do odpowiedniego podajnika i/lub drukarki, - podgląd wydruku dla wszystkich drukowanych dokumentów, - obsługę drukarek sieciowych, możliwość przekierowywania wydruków na wybraną drukarkę sieciową 65. W systemie musi być zaimplementowana obsługa skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji, które są stosowane 6

7 konsekwentnie w całej aplikacji. 66. System musi posiadać oprogramowanie narzędziowe, pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych formularzy do wprowadzania danych. Stosowane mechanizmy muszą umożliwiać wprowadzanie zdefiniowanych przez Administratora opisów jako danych słownikowych. 67. System musi umożliwiać definiowanie i generowanie wielu wzorców wydruków do każdego ze stosowanych formularzy. 68. Językiem obowiązującym w systemie, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą w chwili instalacji dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w systemie łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. 69. Wszystkie struktury bazodanowe powinny być udokumentowane w języku polskim w sposób umożliwiający na ich podstawie własnoręczne sporządzenie nowych raportów przez pracowników szpitala. Gabinet lekarski Tak 1. Opis funkcji 2. Moduł zapewnia obsługę i prowadzenie dokumentacji porad i konsultacji lekarskich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi lecznictwa ambulatoryjnego oraz odpowiednimi wymaganiami NFZ, w zakresie POZ i AOS 3. Moduł spełnia wszystkie wymagania umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. 4. Moduł w pełni współpracuje z centralną rejestracją systemu i uruchamia obsługę pacjenta dopiero po dokonaniu skutecznej rejestracji 7

8 wizyty w systemie (w tym po weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń medycznych oraz pobraniu ewentualnej należności za wizytę). 5. System musi pozwalać na odnotowanie przeprowadzonych badań i historii leczenia takich jak: rozpoznanie, wywiad z pacjentem, opis badania, zalecenia, wystawione skierowania, wystawione recepty, farmakoterapia pacjenta, zwolnienia lekarskie. 6. System musi pozwalać na drukowanie recept. 7. System musi pozwalać na prowadzenie podczas badania ewidencji elementów rozliczenia z NFZ (procedury - ICD9, rozpoznania - ICD10, produkty kontraktowe i jednostkowe). 8. System musi umożliwiać tworzenie i używanie szablonów opisów standardowych/typowych dla pól opisowych. 9. System musi umożliwiać kopiowanie wpisów z poprzednich wizyt pacjenta 10. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych raportów. 11. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart konsultacyjnych, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elastyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. 12. System musi umożliwiać wprowadzanie kodów ICD-10 i ICD-9 za pomocą list słownikowych, a także pozwalać na ręczną edycję opisów 13. System musi pozwalać na drukowanie zwolnień lekarskich (nadruki na drukach ZUS) 14. System musi pozwalać na w pełni elektroniczną dokumentację kart konsultacyjnych z obsługą korygowania wpisów, wersjonowania dokumentów (każda zmiana to nowa wersja dokumentu), 8

9 zapamiętywaniem wydruków dokumentów oraz osób które je wykonały (zmiany oraz wydruki) 15. Kontrolowanie kompletności danych rozliczeniowych w przypadku pacjentów NFZ 16. Wydruk księgi poradnianej oraz ksiąg gabinetów zabiegowych 17. Weryfikowanie poprawności i unikalności nr REGON, PESEL, PWZ 18. Możliwość tworzenia własnych zapytań / raportów 19. System musi umożliwiać samodzielne modyfikowanie standardowych raportów w systemie (np. samodzielne dodanie pola, zmiana kolejności grupowania, itp.) 20. System musi umożliwiać kopiowanie danych skierowania do poradni zaewidencjonowanego przy poprzedniej lub jeszcze wcześniejszej wizycie na kolejną wizytę w ramach leczenia 21. Przegląd listy zarejestrowanych pacjentów w danym / dowolnym dniu 22. Pełny przegląd terminarza dla danego lekarza / usługi obejmujący zarówno archiwum jak i wizyty bieżące Ruch chorych Tak 1. Opis funkcji 2. System musi umożliwiać prowadzenie kartotek pacjentów wraz z funkcją dostępu do danych archiwalnych (poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu - rejestr pobytów). 3. System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na podstawie różnych kryteriów. 4. System musi umożliwiać wypełnianie i drukowanie standardowych druków szpitalnych takich jak np. okładka historii choroby, karta informacyjna. 5. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację karty statystycznej. 6. System musi umożliwiać przeglądanie danych związanych z pobytami pacjenta w jednostce takich jak np. wyniki badań, konsultacji. 7. System musi umożliwiać tworzenie wskazówek i sprawozdań na podstawie ewidencjonowanych danych z możliwością definiowania ich zakresu i postaci. 8. Izba Przyjęć: 9

10 9. System musi umożliwiać prowadzenie rejestrów pacjentów z możliwością przeglądania pełnych danych historycznych dotyczących danych z poszczególnych pobytów pacjenta w szpitalu. 10. System musi umożliwiać przyjęcie na Izbę Przyjęć nowego pacjenta w trybie normalnym czyli zestawem danych podstawowych: 11. dane osobowe 12. dane adresowe 13. dane o rodzinie pacjenta 14. dane o ubezpieczeniu, 15. dane o zatrudnieniu. 16. System musi umożliwiać przyjęcie na Izbę nowego pacjenta, jedynie na podstawie minimalnego zestawu danych (imię, nazwisko, płeć). 17. System musi umożliwiać prosty dostęp do kartoteki pacjentów i funkcję edycji danych opisujących pacjenta. 18. System musi posiadać algorytm walidujący poprawność numeru PESEL i blokadę uniemożliwiającą dodanie pacjenta z błędnym (pod względem walidacji) numerem PESEL lub numerem PESEL zarejestrowanym w systemie (unikalność). 19. System musi posiadać udogodnienie w postaci automatycznego wypełniania pól z datą i płcią pacjenta na podstawie danych zakodowanych w numerze PESEL. 20. System musi umożliwiać odnotowanie wykonanych pacjentowi na Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje). 21. System musi umożliwiać gromadzenie danych medycznych związanych z pobytem na Izbie Przyjęć takich jak: 22. rozpoznanie wstępne, 23. rozpoznanie ze skierowania, 24. wywiad 25. badania 10

11 26. zalecenia 27. System musi umożliwiać dokonywanie wpisów do Księgi Oczekujących pacjentów, którzy mają zostać przyjęci w późniejszych terminach z podaniem informacji na co pacjent oczekuje. 28. System musi umożliwiać prowadzenie Kolejki Oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami. 29. System musi umożliwiać wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby: 30. wstępnych ze skierowania, 31. głównych 32. współistniejących, 33. przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta). 34. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów często używanych i wykorzystywania ich w polach opisowych np. "pacjent przyjęty w stanie ogólnym dobrym" itd. 35. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów i wykorzystywania ich w każdym polu opisowym. 36. System musi umożliwiać edycję (w tym zmianę terminu) wcześniej zaplanowanych przyjęć pacjentów wraz z informacją opisującą powód zmiany oraz aktualizacją wpisu w Kolejce Oczekujących. 37. System musi umożliwiać rejestrację pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć 38. System musi umożliwiać przyjęcie (przekazanie) pacjenta z Izby Przyjęć na Oddział i odnotowanie danych takich jak tryb przyjęcia, informacji o historii choroby itd. 39. System musi mieć możliwość automatycznego nadawania numeru Księgi Głównej. 40. System musi umożliwiać przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących (na podstawie zgromadzonych w niej danych o pacjencie). 41. System musi umożliwiać taką ewidencję świadczeń, aby możliwy był 11

12 ich eksport zgodnie z określonym przez NFZ formatem wymiany danych. Proces wysyłania, potwierdzania, rozliczania świadczeń odbywać się musi poprzez System Rozliczenia z NFZ. 42. System musi uniemożliwiać dodanie do kartoteki lekarzy kierujących drugiego wpisu (lekarza) o istniejącym już w systemie numerze prawa wykonywania zawodu (numer musi być walidowany pod względem poprawności i unikalności). 43. System musi zawierać predefiniowany słownik jednostek służby zdrowia, wraz z przyporządkowanym numerem REGON. 44. System musi umożliwiać zarządzanie słownikami lekarzy i jednostek kierujących. 45. System musi umożliwiać zarządzanie słownikami terytorialnymi GUS. 46. Oddział: 47. System musi umożliwiać potwierdzenie przyjęcia na oddział wraz z nadaniem numeru Księgi Oddziałowej (w trybie automatycznym) 48. System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów według różnych kryteriów. 49. System musi umożliwiać przeglądanie i aktualizację danych personalnych pacjentów. 50. System musi umożliwiać wprowadzanie rozpoznań: 51. końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współwystępujące) 52. przyczyn zgonu (jeśli takowy nastąpił). 53. System musi umożliwiać utworzenie wpisu do Księgi Oczekujących pacjentów zaszeregowanych do przyjęcia na oddział w późniejszym terminie. 54. System musi umożliwiać prowadzenie Kolejki Oczekujących. 55. System musi umożliwiać zapisanie informacji o wykonanych elementach leczenia dla pacjenta takich jak np. procedury, badania, konsultacje, zastosowane diety, aplikowane leki, 12

13 itd. 56. System musi umożliwiać takie gromadzenie danych, aby możliwy było wydrukowanie podstawowych dokumentów związanych z pacjentem, które gromadzone są w systemie (pielęgnacja odleżyn, pielęgnacja wkłuć, przebiegi lekarskie, karty konsultacyjne, wyniki dla poszczególnych parametrów biochemicznych, karta informacyjna itd.). 57. System musi umożliwiać obsługę elektronicznych skierowań na badania w ramach zintegrowanego systemu szpitalnego: 58. wysłanie skierowania do jednostki realizującej np. (pracowni diagnostycznej) 59. śledzenie aktualnego statusu skierowania, 60. automatyczne pobranie informacji zwrotnej o wyniku realizacji skierowania np. wyniku badań. 61. System musi umożliwiać taką ewidencję danych, aby możliwy był podgląd i wydruk dokumentacji indywidualnej i zbiorczej wskazanej w funkcjonalności Systemu Dokumentacja Medyczna, w szczególności: 62. Karta Statystyczna 63. Karta Zgonu 64. Karta Zakażenia Szpitalnego. 65. Księgi Głównej, 66. Księgi Oddziałowej, 67. Księgi Oczekujących, 68. Księgi Zgonów. 69. System musi umożliwiać tworzenie szablonów tekstów często używanych i wykorzystywania ich w polach opisowych, szczególnie w opisach badań, wywiadach, epikryzach. 70. System musi umożliwiać przeniesienie konkretnego pacjenta na inny oddział w szpitalu. 13

14 71. System musi wymuszać potwierdzanie przyjęcia pacjenta na oddział. 72. System musi umożliwiać dostęp do medycznych danych historycznych dotyczących pacjentów przebywających w przeszłości na konkretnym oddziale, konkretnej poradni. 73. System musi umożliwiać funkcje przeglądania, edycji i wydruku danych dotyczących wykonanego elementu leczenia na podstawie elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej, które przygotowane są zgodnie z wzorcami obowiązującymi w jednostce Zamawiającego i realizujących walidację danych, rejestrowanych na formularzu. 74. System musi posiadać funkcjonalność wyznaczenia grupy JGP przy wykorzystaniu Grupera wraz z optymalizatorem z opcjonalnym (ustanowionym przez administratora) prawem konkretnego użytkownika/grupy do przypisania produktu do pobytu. Opcjonalność ustawiana przez administratora polega na nadaniu uprawnienia danemu użytkownikowi/grupie do przypisania produktu do pobytu. 75. Statystyka 76. Prowadzenie skorowidza pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów). 77. Automatyczna aktualizacja karty statystycznej. 78. Przegląd danych z pobytów pacjenta (rozpoznania, wykonane procedury, daty pobytów, numer historii, dane adresowe itp). 79. Przegląd i aktualizacja danych personalnych. 80. Możliwość zarządzania kartoteką pacjentów (np. usuwanie dubletów). 81. Wspomaganie organizacji słowników w systemie (jednostek kierujących, lekarzy kierujących, procedur medycznych). 82. Możliwość konfiguracji danych o szpitalu (jednostkach organizacyjnych, lekarzach szpitalnych, dietach szpitalnych). 14

15 83. Możliwość generowania na bieżąco wydruków zawierających informacje o przepływie pacjentów w Izbie Przyjęć oraz na Oddziałach pozwalające na identyfikację pacjenta poprzez numer odpowiednich ksiąg i datę oraz czas zaistnienia danej sytuacji dotyczące w szczególności: 84. przyjęcia w Izbie Przyjęć, 85. wpisu do Księgi Oczekujących, 86. przyjęcia na oddział 87. wypisania ze szpitala. 88. Możliwość wyszukiwania pacjentów według różnych parametrów (imię, nazwisko, data urodzenia, numer księgi głównej, oddział). 89. Możliwość eksportu wybranych kart statystycznych do pliku wraz z wydrukiem 90. Wykaz pacjentów dla wybranego oddziału i dla wybranego okresu czasu(dzień, miesiąc, rok) z podziałem na pacjentów: przyjętych, leżących, wypisanych, przeniesionych, zgony, na przepustce. 91. System musi umożliwiać automatyczne generowanie zewnętrznych raportów dotyczących pacjentów w formie narzuconej wymogami sprawozdawczymi wg stanu prawnego tych wymogów obowiązującego na dzień obustronnego podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego, a w szczególności generowanie: 92. Karty Statystycznej Szpitala Ogólnej Mz/Szp 11, 93. Karta zgłoszenia choroby zakaźnej, 94. Możliwość obliczania i zatwierdzania ruchu pacjentów w szpitalu. Automatyczne sporządzanie raportów z ruchu chorych System musi udostępniać minimalny zakres raportów: 95. zestawienie nowo przyjętych/wypisanych pacjentów do oddziału/szpitala dzień/godzina), 96. zestawienie pacjentów hospitalizowanych wg czasu pobytu (powyżej x dni), 97. zestawienie pacjentów wg jednostki 15

16 chorobowej (rozpoznanie zasadnicze) w układach wieloletnich, 98. miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów, 99. zestawienie przyjęć wg województwa, powiatu, gminy, ubezpieczyciela, 100. zestawienie przyjęć do szpitala wg lekarza kierującego i przyjmującego, 101. wydruk pobytów szpitalnych, oddziałowych o nieuzupełnionych danych (p. bez nr PESEL, dokumentu ubezpieczeniowego, płatnika, rozpoznania zasadniczego, jednostki kierującej itd.) 102. System musi umożliwiać prowadzenie wielu: ksiąg głównych, oddziałowych, oczekujących, odmów i porad ambulatoryjnych System musi umożliwiać ewidencję, a następnie późniejszy wydruk na karcie informacyjnej wyników badań zlecanych jednostkom zewnętrznym podczas procesu leczenia pacjenta, w szczególności CT, RMI, laboratoryjnych, opisów zabiegów, itd. Pracownia diagnostyczna Tak 1. Opis funkcji 2. Możliwość obsługi wielu pracowni, rejestracji do pracowni. 3. Możliwość ewidencjonowania danych pacjenta przynajmniej w zakresie: 4. dane osobowe, 5. dane adresowe, 6. oddział NFZ, 7. Rejestracja Pacjenta ręczne zlecenie badań do wykonania. 8. Automatyczne wczytywanie skierowań wystawionych w systemie. 9. Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres wprzód. 10. Przyjęcie pacjenta z rozróżnieniem: 11. zlecenie wewnętrzne, 12. zlecenie zewnętrzne umowa, pacjent komercyjny 13. Możliwość wpisania skierowania z POZ-tu, lekarza rodzinnego i innych 16

17 jednostek kierujących 14. Definiowanie szablonów badań wraz z ich składnikami 15. Wpisywanie wyników badań: 16. wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców), 17. możliwość załączenia zdjęć, 18. możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego. 19. System musi udostępniać narzędzie do tworzenia własnych formularzy (szablony kart z badania, druków zaświadczeń, itp.). Tworzone szablony muszą umożliwiać na weryfikowanie poprawności wprowadzonych danych, muszą umożliwiać na korzystanie z danych wprowadzonych podczas wcześniejszych wizyt, muszą umożliwiać elestyczne wyświetlanie poszczególnych elementów szablonu np. użytkownik może na badaniu decydować, czy wyświetlać/drukować nagłówek z logiem czy nie, itp. 20. Możliwość realizacji wizyty przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie. 21. Przegląd skierowań wg: 22. statusu: zarejestrowany, w trakcie realizacji, zakończone, potwierdzone, wszystkie, 23. pacjenta, 24. zlecającego, 25. płatnika. 26. Wydruki: 27. skierowania na badania, 28. wyników badania, 29. listy badań do wykonania, 30. księgi pracowni. 31. Możliwość bieżącej analizy danych, z możliwością wydruku w 17

18 definiowanych okresach: 32. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych, 33. rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy, 34. Możliwość bieżącej analizy ilości wystawionych zleceń, z możliwością wydruku: 35. w okresie czasu, 36. z wybranej grupy badań, 37. z wybranej grupy jednostek kierujących, 38. z wybranych jednostek kierujących, 39. wybranych badań. 40. Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: 41. za wybrany okres czasu, 42. z wybranej danej pracowni. 43. Możliwość bieżącej analizy danych, z możliwością wydruku w definiowanych okresach: 44. listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach, 45. wykazu pacjentów dla poszczególnych badań. 46. System musi pozwalać na w pełni elektroniczną dokumentację wyników badania z obsługą korygowania wpisów, wersjonowania dokumentów (każda zmiana to nowa wersja dokumentu), zapamiętywaniem wydruków dokumentów oraz osób które je wykonały (zmiany oraz wydruki) 47. System musi umożliwiać integrację z urządzeniami diagnostycznymi z wykorzystaniem standardu DICOM 3.0 Apteczka oddziałowa Tak 1. Opis funkcji 2. Możliwość definiowania struktury apteczek jednostek w powiązaniu z apteką główną. 3. Możliwość definiowania i obsługi kilku apteczek w jednostce. 18

19 4. Generowanie zamówień do apteki głównej z apteczek oddziałowych. 5. Przyjęcie wydań z apteki szpitalnej. 6. Przyjęcie wydań z magazynu sprzętu medycznego. 7. Możliwość przyjęcia innych materiałów i sprzętu jednorazowego 8. Możliwość ewidencji przesunięć pomiędzy magazynami apteczek oddziałowych. 9. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w apteczce oddziałowej, potwierdzonej protokołem inwentaryzacyjnym. 10. Możliwość ewidencji zwrotów do apteki. 11. Komunikacja z modułem Ruch Chorych w zakresie aktualizacji stanu Apteczki Oddziałowej, zgodnie z ewidencją dystrybucji środków farmaceutycznych odnotowywanych w Ruchu Chorych. 12. Możliwość wykonania zestawień: 13. zużycia środków farmakologicznych na pacjenta, 14. zużycia wybranych środków farmakologicznych na poszczególne jednostki organizacyjne 1. Apteka szpitalna Tak 2. Opis funkcji 3. Tworzenie i zarządzanie receptariuszem szpitalnym. 4. Aktualna baza leków np. Bazyl, bądź możliwość integracji z odpowiednikiem np. BLOZ. 5. System musi być dostarczany z bazą leków oraz wyposażony w narzędzie umożliwiające ich łatwe (jednym klawiszem/dwukrotnym kliknięciem myszki) przepisanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi leków do receptariusza. 6. Zarządzanie receptariuszami oddziałowymi wraz z odnotowaniem statusu leku. 7. Wykorzystanie słowników: leków, grup ATC, nazw międzynarodowych, nazw handlowych, jednostek miar, lekarzy zlecających itp. 8. Zarządzanie katalogiem środków recepturowych wraz z definiowaniem jego składu. 9. Możliwość definiowania grup leków. 19

20 System musi pozostawiać możliwość przyporządkowania leku do wielu grup. 10. Pogląd w informacje o lekach z kończącym się terminem ważności i lekach przeterminowanych. 11. Konfiguracja blokady obrotu lekami przeterminowanymi, wstrzymanymi, wycofanymi (dopuszczony obrót lub nie). 12. Sporządzanie zamówień do dostawców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 13. Rejestracja (ewidencja) dostaw środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 14. Automatyczne generowanie korekt dokumentów wewnętrznych inicjowane wprowadzeniem korekty zewnętrznej. 15. Możliwość wczytania do systemu dokumentów przychodowych (faktur), ewidencjonujących dostawy w formie elektronicznej. Możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców. 16. Możliwość definiowania indywidualnych systemów kodowych dla poszczególnych dostawców 17. Rejestracja korekt do dokumentów ewidencjonujących dostawy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. 18. Możliwość ewidencji obrotu lekami spoza receptariusza szpitalnego. 19. Ewidencja zwrotów do dostawców. 20. Ewidencja dostaw spirytusu i narkotyków. 21. Możliwość ewidencji dostaw darów. 22. Ewidencja indywidualnego importu docelowego. 23. Przyjmowanie zamówień z jednostek organizacyjnych: 24. Ewidencja zwrotów z oddziałów: 25. Możliwość automatycznej realizacji zamówień przychodzących z apteczek oddziałowych i innych jednostek organizacyjnych. 26. Zapewnienie w trakcie realizacji zapotrzebowań bieżących informacji o: 20

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo