Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż."

Transkrypt

1

2 Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1

3 Spis treści Wprowadzenie 4 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia 6 w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie 6 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu 8 dydaktyczno-wychowawczego II. Plany nauczania 16 III. Moduły kształcenia w zawodzie Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania 19 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 22 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 26 Wykonywanie prac biurowych 29 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 32 Ewidencja zdarzeń gospodarczych Obsługa klienta 38 Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 41 Identyfikacja zachowań konsumentów 43 Wykonywanie czynności związanych z procesem 45 sprzedaży Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym Towar jako przedmiot handlu 51 Określanie czynników wpływających na jakość 54 towarów Ustalanie asortymentu handlowego 57 Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą 60 przedsiębiorstwa handlowego Zastosowanie programów komputerowych 63 magazynowo - sprzedażowych Prowadzenie korespondencji handlowej w języku 66 obcym 4. Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym 68 Prowadzenie polityki kadrowej w przedsiębiorstwie 71 handlowym Zastosowanie programu komputerowego kadrowopłacowego 74 Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw 77 osobowych w języku obcym 5. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa 79 handlowego Prowadzenie ksiąg rachunkowych 82 Gospodarowanie zasobami finansowymi 86 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 89 2

4 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie 92 sprawozdań finansowych Obsługa systemu finansowo-księgowego Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 98 Planowanie i analiza działalności handlowej 101 Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa 103 handlowego Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa 105 handlowego Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku 108 obcym 7. Praktyka zawodowa 111 Prowadzenie działalności handlowej detalicznej 113 Prowadzenie działalności handlowej hurtowej 115 Uczestniczenie w procesach organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 117 3

5 Wprowadzenie Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga przygotowania ogólnego, opanowania podstawowych umiejętności zawodowych oraz ustawicznego kształcenia. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i doskonalenia, a także umiejętnością oceny swoich możliwości. Wprowadzenie do systemu szkolnego modułowych programów nauczania powinno ułatwić ukształtowanie takiej sylwetki absolwenta. Kształcenie modułowe umożliwia przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu poprzez realizację celów kształcenia wynikających z przyszłych zadań zawodowych. W procesie kształcenia modułowego realizowane są zintegrowane teoretyczno - praktyczne treści programowe z różnych dyscyplin wiedzy. Układ treści kształcenia w programie modułowym umożliwia kształtowanie umiejętności zawodowych różnymi drogami, w tym indywidualnie wybranymi przez ucznia w zależności od jego potrzeb i możliwości. Modułowy program nauczania składa się z modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych. Program jednostki modułowej stanowi element modułu kształcenia w zawodzie, obejmujący logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, nie podlegający zwykle dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja. Programy nauczania są elastyczne, gdyż poszczególne jednostki można wymieniać, modyfikować, uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu wymaganych umiejętności, potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. W strukturze modułowego programu nauczania wyróżnia się: założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie, plany nauczania, programy modułów i jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych literaturę. Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, 4

6 ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki, propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. W programie został przyjęty system kodowania modułów i jednostek modułowych, zawierający następujące elementy: symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy, oznaczający grupę modułów: O - dla modułów ogólnozawodowych, Z - dla modułów zawodowych, cyfra arabska dla kolejnego modułu w grupie, cyfra arabska dla kolejnej, wyodrębnionej w module, jednostki modułowej. Przykładowy zapis kodowania modułu 341[03].O1: 341[03]. symbol cyfrowy zawodu technik handlowiec, O1 - pierwszy moduł ogólnozawodowy: Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania. Przykładowy zapis kodowania jednostki modułowej 341[03].O1.01: 341[03] - symbol cyfrowy zawodu technik handlowiec, O1 - pierwszy moduł ogólnozawodowy: Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania, 01 - pierwsza jednostka modułowa wyodrębniona w module. 5

7 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie Typowe stanowiska pracy Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania: w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach, w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Zadania zawodowe badanie rynku, organizacja procesów sprzedaży i zaopatrzenia, obsługa klienta, zarządzanie majątkiem, finansami i zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym, wykonywanie prac biurowych, prowadzenie ewidencji księgowej przedsiębiorstwa handlowego, prowadzenie rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym, analiza, planowanie i organizacja działalności firmy handlowej, prowadzenie korespondencji służbowej z ZUS, z urzędem skarbowym, bankami. Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, prawnymi i towaroznawczymi, stosować zasady racjonalnego gospodarowania, organizować działalność małej firmy handlowej, korzystać z różnych źródeł prawa: finansowego, handlowego, cywilnego i prawa pracy, korzystać z literatury fachowej i innych źródeł informacji, organizować pracę własną i pracę niewielkich zespołów ludzkich, prowadzić negocjacje handlowe, posługiwać się językiem obcym w kontaktach z kontrahentami, redagować korespondencję handlową w języku polskim i obcym, wypełniać dokumenty i sporządzać pisma typowe dla działalności handlowej, sprawnie obliczać i szacować wyniki, ewidencjonować, interpretować i analizować typowe operacje gospodarcze, 6

8 wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych, prowadzić rozliczenia z budżetem, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami, dokonywać wyboru najkorzystniejszych form działalności uzupełniającej, stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe, kształtować właściwe związki i zależności firmy handlowej z otoczeniem rynkowym, kształtować właściwe oddziaływanie jednostki gospodarczej na środowisko naturalne, wykonywać typowe prace związane z planowaniem i analizą statystyczną, przygotowywać i prowadzić proste badania oraz opracowywać wyniki, korzystać z materiałów statystycznych i właściwie je interpretować, samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem oraz innymi środkami technicznymi, korzystać z informacji o towarach z prospektów, ulotek, poradników oraz kodów informacyjnych w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą, rozpoznawać podstawowe właściwości towarów, stosować właściwe metody odbioru jakościowego, przechowywania i konserwacji towarów, przestrzegać przepisów: prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu dobry stan zdrowia, wysoki poziom aktywności, odporność psychiczna, zrównoważenie emocjonalne, umiejętność samokontroli i samooceny, dobra pamięć, rzetelność, uczciwość w postępowaniu, komunikatywność, kultura osobista, poczucie estetyki, dobra prezencja, otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. 7

9 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego Modułowy program nauczania dla zawodu technik handlowiec, może być realizowany w czteroletnim technikum oraz w szkole policealnej dla młodzieży i dla dorosłych. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe i zawodowe. Kształcenie ogólnozawodowe, poprzez realizację modułu ogólnozawodowego, zapewnia orientację w zawodzie, ułatwia wybór zawodu lub ewentualne przekwalifikowanie. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Program nauczania zawiera siedem modułów kształcenia w zawodzie. Każda jednostka modułowa zawiera treści programowe, których realizacja umożliwia opanowanie umiejętności, niezbędnych do wykonania określonego zakresu pracy. Czynnikiem sprzyjającym nabywaniu umiejętności zawodowych będzie wykonywanie przez uczniów ćwiczeń określonych w programach jednostek modułowych. Ogólnozawodowe treści kształcenia, nawiązujące do kształcenia ogólnego w zakresie podstaw przedsiębiorczości i kształcenia ogólnozawodowego w profilu administracyjno-ekonomicznym szkół ponadgimnazjalnych, zawarte są w module 341[03].O1: Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania. Program tego modułu obejmuje zagadnienia stanowiące podstawę do wprowadzenia modułów zawodowych dla grupy zawodów ekonomicznych, w tym technika handlowca. Pozostałe moduły zawierają treści programowe, które zgodnie z przyjętą metodologią konstruowania programu wyodrębniono jako specyficzne dla zawodu technik handlowiec. Treści te odnoszą się do podstawowych prac w zawodzie. Program nie przewiduje modułów o charakterze specjalizacyjnym. Moduł 341[03].Z1 -Obsługa klienta - zawiera zawodowe treści kształcenia z zakresu obsługi klienta w jednostce handlu detalicznego i hurtowego, dotyczące: identyfikacji zachowań konsumentów, organizacji i wyposażania obiektów handlowych, wykonywania czynności związanych z procesem sprzedaży. Moduł 341[03].Z2 - Towar jako przedmiot handlu - zawiera zawodowe treści kształcenia obejmujące zadania zawodowe związane z towaroznawstwem oraz logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego. Moduł 341[03].Z3 - Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowymskłada się z jednostek modułowych, w wyniku których doskonalone będą 8

10 umiejętności z zakresu: prowadzenia polityki kadrowej w przedsiębiorstwie handlowym, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy. Treści tego modułu powinny być realizowane dopiero po zrealizowaniu modułu 341[03].Z1. Moduł 341[03].Z4 - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego - zawiera zawodowe treści kształcenia obejmujące: prowadzenie ksiąg rachunkowych, gospodarowanie zasobami finansowymi, ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa handlowego, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych oraz obsługę systemu finansowo-księgowego. Moduł 341[03].Z5 - Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym - obejmuje treści kształcenia odnoszące się do planowania i analizy działalności handlowej, metod analizy strategicznej oraz kształtowania wizerunku firmy handlowej. Treści tego modułu powinny być realizowane dopiero po zrealizowaniu modułu 341[03].Z4. Moduł 341[03].Z6 - Praktyka zawodowa - składa się z jednostek modułowych, zawierających zintegrowane treści kształcenia z wyodrębnieniem następujących obszarów działalności zawodowej technika handlowca: prowadzenie działalności handlowej oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Szczególnie ważną umiejętnością, niezbędną w pracy technika handlowca, jest praktyczne wykorzystanie technik informatycznych podczas wypełniania zadań zawodowych. Kształtowanie umiejętności związanych z obsługą użytkowych programów komputerowych, stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym, przewidziano w odrębnych jednostkach: 341[03].Z3.02: Zastosowanie programu komputerowego kadrowopłacowego, 341[03].Z2.04: Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych, 341[03].Z4.05: Obsługa systemu finansowo-księgowego. Programy tych jednostek skorelowane są z treściami zawartymi w modułach, do których wymienione jednostki należą. Ich wyodrębnienie powinno ułatwić nauczycielom organizację procesu kształcenia. Zajęcia edukacyjne należy prowadzić w pracowni komputerowej, w warunkach umożliwiających indywidualną pracę uczniów na komputerze. Zajęcia mogą być prowadzone także w symulacyjnej firmie handlowej. W programie przewidziano doskonalenie umiejętności językowych jako kontynuację procesu kształcenia w gimnazjum. Zadaniem uczących się będzie doskonalenie sprawności produktywnych, to jest mówienia i pisania oraz receptywnych, czyli czytania i rozumienia ze słuchu, ale z uwzględnieniem specyficznego słownictwa zawodowego. 9

11 W programie zawarte są cztery jednostki modułowe: 341[03].Z1.04: Prowadzenie rozmowy sprzedażowej w języku obcym, 341[03].Z2.05: Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym, 341[03].Z3.03: Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw osobowych w języku obcym, 341[03].Z5.04: Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym. Program poszczególnych jednostek powinien być realizowany w ramach modułów zawodowych, gdyż stanowi uzupełnienie ich treści o kompetencje językowe. Program modułu może być również realizowany przez nauczyciela języka obcego przez dwa semestry, równolegle do modułów zawodowych. Wykaz modułów i jednostek modułowych zamieszczono w tabeli. 10

12 Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Zestawienie modułów i jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację Moduł 341[03].O1 468 Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania 341[03].O1.01 Stosowanie prawa w gospodarowaniu [03].O1.02 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług [03].O1.03 Wykonywanie prac biurowych [03].O1.04 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi [03].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 106 Moduł 341[03].Z1 Obsługa klienta [03].Z1.01 Organizowanie i wyposażanie obiektów 40 handlowych 341[03].Z1.02 Identyfikacja zachowań konsumentów [03].Z1.03 Wykonywanie czynności związanych 102 z procesem sprzedaży 341[03].Z1.04 Prowadzenie rozmowy sprzedażowej 34 w języku obcym Moduł 341[03].Z2 324 Towar jako przedmiot handlu 341[03].Z2.01 Określanie czynników wpływających na 40 jakość towarów 341[03].Z2.02 Ustalanie asortymentu handlowego [03].Z2.03 Realizacja prac związanych z logistyczną 73 obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.04 Zastosowanie programów komputerowych 75 magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.05 Prowadzenie korespondencji handlowej 70 w języku obcym Moduł 341[03].Z3 144 Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym 341[03].Z3.01 Prowadzenie polityki kadrowej 61 w przedsiębiorstwie handlowym 341[03].Z3.02 Zastosowanie programu komputerowego 67 kadrowo-płacowego 341[03].Z3.03 Prowadzenie korespondencji dotyczącej 16 spraw osobowych w języku obcym Moduł 341[03].Z4 300 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych [03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 50 11

13 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa 67 handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego 50 i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo-księgowego 66 Moduł 341[03].Z5 168 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 341[03].Z5.01 Planowanie i analiza działalności handlowej [03].Z5.02 Wybieranie strategii marketingowej 30 przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa 30 handlowego 341[03].Z5.04 Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego 48 w języku obcym Moduł 341[03].Z6 140 Praktyka zawodowa 341[03].Z6.01 Prowadzenie działalności handlowej 70 detalicznej 341[03].Z6.02 Prowadzenie działalności handlowej 35 hurtowej 341[03].Z6.03 Uczestniczenie w procesach organizowania 35 i zarządzania przedsiębiorstwem handlowym Razem: 1760 Proponowana liczba godzin na realizację programu odnosi się do planu nauczania w czteroletnim technikum dla młodzieży. Na podstawie wykazu modułów i jednostek modułowych sporządzono dydaktyczną mapę programu nauczania dla zawodu. 12

14 Dydaktyczna mapa programu nauczania 341[03].O1 341[03].O [03].O [03].O [03].O [03].O [03].Z1 341[03].Z2 341[03].Z4 341[03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z3 341[03].Z [03].Z [03].Z [03].Z5 341[03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z [03].Z6 341[03].Z [03].Z [03].Z

15 Dydaktyczna mapa programu nauczania stanowi schemat powiązań między modułami i jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Nauczyciel powinien z niej korzystać przy planowaniu zajęć dydaktycznych. Ewentualna zmiana kolejności realizacji programu modułów lub jednostek modułowych, powinna być poprzedzona szczegółową analizą dydaktycznej mapy programu. Nauczyciele realizujący modułowy program nauczania powinni posiadać przygotowanie w zakresie metodologii kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania i opracowywania pakietów edukacyjnych. Nauczyciel kierujący procesem doskonalenia umiejętności powinien udzielać uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań dydaktycznych, sterować tempem kształtowania umiejętności zawodowych, uwzględniając predyspozycje oraz doświadczenia uczniów. Ponadto, nauczyciele powinni rozwijać u uczniów zainteresowania zawodem, wskazywać na możliwości dalszego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności zawodowych, a także kształtować właściwe dla zawodu postawy uczniów, takie jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, zamiłowanie do porządku, odpowiedzialność, dokładność i systematyczność. Kształcenie modułowe powinno być realizowane następującymi metodami nauczania, jak: metoda przypadków, sytuacyjna, dyskusji, przewodniego tekstu, projektów oraz ćwiczeń praktycznych. Wskazane jest także wykorzystywanie filmów dydaktycznych oraz organizowanie wycieczek do przedsiębiorstw handlowych, sklepów i hurtowni, magazynów, na targi, wystawy branżowe i giełdy. Nauczyciel powinien uczestniczyć w organizacji bazy technicznodydaktycznej. Wskazane jest opracowywanie przez nauczycieli pakietów edukacyjnych, stanowiących dydaktyczną obudowę programów jednostek modułowych. Pakiety powinny być opracowane zgodnie z metodologią kształcenia modułowego. Prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi i praktycznymi wymaga przygotowania materiałów dydaktycznych takich jak: tekst przewodni, instrukcje do metody projektów, karty instruktażowe do samokształcenia kierowanego. Projektując proces dydaktyczny należy przewidzieć także samokształcenie uczniów, z wykorzystywaniem materiałów typu: podręczniki, czasopisma, foldery, normy, instrukcje, poradniki oraz Internet i pozatekstowych źródeł informacji. Istotnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest sposób sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów wymaga określenia kryteriów i norm oceny, 14

16 opracowania testów osiągnięć, arkuszy obserwacji i arkuszy oceny postępów. Proces oceniania ma służyć nie tylko określeniu poziomu osiągnięć uczniów w stosunku do wymagań edukacyjnych, ale także wdrażaniu uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. System oceniania powinien być również wykorzystywany przez nauczycieli do monitorowania i oceny własnej pracy. Liczba godzin na realizację programu jednostek modułowych, zamieszczona w tabelach poszczególnych modułów, ma charakter orientacyjny. Nauczyciel może dokonywać uzasadnionych zmian, biorąc pod uwagę wyniki badań diagnostycznych. Programy jednostek modułowych mogą być realizowane w różnych formach organizacyjnych, zależnie od realizowanych celów kształcenia: w systemie klasowo - lekcyjnym, w specjalistycznych pracowniach, w symulacyjnych firmach handlowych oraz w przedsiębiorstwach handlowych. Uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. Wskazane jest, żeby zajęcia edukacyjne były prowadzone w grupach osobowych. Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik handlowiec według modułowego programu nauczania powinna posiadać odpowiednie warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne i dydaktyczne. Pracownie dydaktyczne, w których realizowany będzie proces kształcenia, powinny posiadać: stanowiska pracy ucznia wyposażone w komputery, kasy fiskalne oraz inny niezbędny sprzęt; stanowisko pracy nauczyciela wyposażone w sprzęt multimedialny, bibliotekę podręczną odpowiadającą potrzebom samodzielnego i grupowego uczenia się. Urządzenie stanowisk pracy uczniów powinno być dostosowane do różnych form organizacyjnych procesu kształcenia. Wyposażenie poszczególnych pracowni w środki dydaktyczne zostało określone w programach jednostek modułowych. 15

17 II. Plany nauczania Czteroletnie technikum Zawód: technik handlowiec 341[03] Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I -IV Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Forma stacjonarna Dla dorosłych Semestry I -IV Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Forma zaoczna 1. Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania Obsługa klienta Towar jako przedmiot handlu Zasoby ludzkie 4. w przedsiębiorstwie handlowym Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 16

18 Plan nauczania Szkoła policealna Zawód: technik handlowiec 341[03] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Semestry I - IV Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Forma stacjonarna Dla dorosłych Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Semestry I - IV Forma zaoczna 1. Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania Obsługa klienta Towar jako przedmiot handlu Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 17

19 Plan nauczania Szkoła policealna Zawód: technik handlowiec 341[03] Podbudowa programowa: liceum profilowane, profil ekonomicznoadministracyjny. Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Dla dorosłych Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I - II Semestry I - II Forma Forma stacjonarna zaoczna 1. Obsługa klienta Towar jako przedmiot handlu Zasoby ludzkie 3. w przedsiębiorstwie handlowym 4. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego Zarządzanie 5. przedsiębiorstwem handlowym Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 18

20 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 341[03].O1 Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, określać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, korzystać z różnych źródeł prawa, sporządzać decyzje administracyjne, podejmować decyzje o wykorzystaniu rzadkich zasobów, wymianie dóbr i poziomie konsumpcji, określać zasady zarządzania zasobami ludzkimi, określać zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, interpretować dane statystyczne, prowadzić korespondencję biurową, stosować technologię komputerową i informacyjną. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Nazwa jednostki modułowej 341[03].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu [03].O1.02 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług [03].O1.03 Wykonywanie prac biurowych [03].O1.04 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi [03].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 106 Razem 468 Orientacyjna liczba godzin na realizację 19

21 3. Schemat układu jednostek modułowych 341[03].O1 Ekonomiczne i prawne podstawy gospodarowania 341[03].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 341[03].O1.02 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr iusług 341[03].O1.03 Wykonywanie prac biurowych 341[03].O1.04 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[03].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 4. Literatura Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2000 Banaszyk P.: Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997 Begg D., Fischer S., Darnbusch R.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2003 Begg D., Fischer S., Darnbusch R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2003 Bieńkowska G.: Przedsiębiorczość. Uproszczone formy ewidencji gospodarczej stosowane w małych firmach. WSiP, Warszawa

22 Biernat B., Grobelna A., Warachim A.: Ćwiczenia z mikroi makroekonomii. Edukator, Wrocław 2003 Cisowski J., Ledwoch K., Rybarska A., Sokoła D., Sokoła A., Soswa K.: Sam prowadzę własną firmę. INFORMER S.C., Tarnowskie Góry 2000 Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 2002 Griffin Rycky W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002 Hamrol A., Matura W.: Zarządzanie jakością: teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002 Holtz I.: Technika doskonalenia jakości. WSiP, Warszawa 1999 Jog. V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1995 Kinel K.: Technika pracy biurowej. Pisanie na klawiaturze komputera. Cz.1. WSiP, Warszawa 2003 Komosa A.: Praca biurowa. Cz. 1 i 2. Ekonomik s.c., Warszawa 2002 Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik s.c., Warszawa 2002 Kufel J., Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Scriptum, Poznań 2001 Musiałkiewicz J.: Elementy prawa. Ekonomik s.c., Warszawa 2002 Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy makro- i mikroekonomii. PWE, Warszawa 2002 Paczkowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia procesy metody. PWE, Warszawa 2003 Safin K.: Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 Seidel R.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 1. Wydawnictwo empi 2, Poznań 2002 Siuda W.: Elementy prawa dla ekonomistów. Scriptum, Poznań 2003 Stefaniak-Piasek E.: Technika pracy biurowej. Praca biurowa. Cz. 2. WSiP, Warszawa 2003 Żurakowski F.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Cz. 1. WSiP, Warszawa

23 Jednostka modułowa 341[03].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi, rozróżnić podstawowe gałęzie prawa, sklasyfikować rodzaje norm i przepisów, ustalić elementy stosunku prawnego, sklasyfikować rodzaje zdarzeń prawnych, zidentyfikować rodzaje wykładni prawa, scharakteryzować źródła prawa, przedstawić zakres obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, ocenić sytuację prawną podmiotów stosunku cywilnoprawnego, dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnej, ocenić skutki niezachowania właściwej formy prawnej, ustalić warunki skutecznego działania pełnomocnika, określić przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa, scharakteryzować instytucję przedawnienia roszczeń, określić sposoby nabycia i utraty własności, określić prawa i obowiązki współwłaścicieli, scharakteryzować instytucje użytkowania wieczystego, wyjaśnić znaczenie ksiąg wieczystych, rozróżnić źródła zobowiązań, scharakteryzować zasady wykonania zobowiązania, ustalić skutki niewykonania zobowiązania, przedstawić sposoby wygaśnięcia zobowiązania, zaprezentować strukturę administracji publicznej, sklasyfikować formy działania administracji publicznej, zaprojektować przebieg postępowania administracyjnego. 2. Materiał nauczania Prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. System prawa. Normy prawne i przepisy prawne. Stosunki i zdarzenia prawne. Wykładnia prawa. Źródła prawa. Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Formy czynności prawnej. Osoby fizyczne i osoby prawne. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo. Przedawnienie roszczeń. 22

24 Instytucje prawa rzeczowego. Atrybuty prawa własności. Źródła zobowiązań. Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania zobowiązań. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań. Struktura administracji publicznej. Formy działania administracji publicznej. Postępowanie administracyjne. 3. Ćwiczenia Określanie rodzaju norm prawnych i przepisów prawnych na podstawie Kodeksu cywilnego. Ustalanie zdarzenia prawnego powodującego określony skutek prawny. Analizowanie procesu legislacyjnego ustawy. Dokonywanie wykładni prawa ze względu na sposób jej przeprowadzenia. Ustalanie sytuacji prawnej osoby fizycznej. Ocenianie ważności i skuteczności wskazanej czynności cywilnoprawnej. Dobieranie właściwej formy prawnej do wskazanej czynności prawnej. Sporządzanie pełnomocnictwa ogólnego na podstawie Kodeksu cywilnego. Ustalanie terminów przedawnienia roszczeń. Ustalanie sposobu nabycia prawa własności w określonej sytuacji. Sporządzanie wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Ustalanie skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ustalanie sposobów naprawienia szkody spowodowanej czynem niedozwolonym. Sporządzanie umowy sprzedaży. Sporządzanie decyzji administracyjnej w sprawie wydania zezwolenia. 4. Środki dydaktyczne Materiały źródłowe: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, kodeksy z komentarzem, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, orzecznictwo sądowe i gospodarcze. Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe i wojewódzkie. Wzory pism z zakresu prawa. Czasopisma i wydawnictwa prawne. 23

Autorzy: mgr Bogumiła Gliwińska mgr Krystyna Laudańska mgr Grażyna Lech mgr Ewa Wichrowska mgr Andrzej Tarłowski (moduł Język obcy zawodowy)

Autorzy: mgr Bogumiła Gliwińska mgr Krystyna Laudańska mgr Grażyna Lech mgr Ewa Wichrowska mgr Andrzej Tarłowski (moduł Język obcy zawodowy) Autorzy: mgr Bogumiła Gliwińska mgr Krystyna Laudańska mgr Grażyna Lech mgr Ewa Wichrowska mgr Andrzej Tarłowski (moduł Język obcy zawodowy) Recenzenci: mgr inż.aleksandra Grobelna mgr Janina Mierzejewska

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Maria Gaertner mgr Wiesława Lech mgr Aleksandra Pabich. Recenzenci: dr Barbara Fiedoruk mgr inż. Iwona Goździkiewicz

Autorzy: mgr Maria Gaertner mgr Wiesława Lech mgr Aleksandra Pabich. Recenzenci: dr Barbara Fiedoruk mgr inż. Iwona Goździkiewicz Autorzy: mgr Maria Gaertner mgr Wiesława Lech mgr Aleksandra Pabich Recenzenci: dr Barbara Fiedoruk mgr inż. Iwona Goździkiewicz Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka mgr Piotr Bartosiak Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Barbara Biernat mgr Halina Füchsel mgr Iwona Goździkiewicz mgr Izabela Serwatka. Recenzenci: mgr Zdzisława Koźmin mgr Barbara Wysota

Autorzy: mgr Barbara Biernat mgr Halina Füchsel mgr Iwona Goździkiewicz mgr Izabela Serwatka. Recenzenci: mgr Zdzisława Koźmin mgr Barbara Wysota Autorzy: mgr Barbara Biernat mgr Halina Füchsel mgr Iwona Goździkiewicz mgr Izabela Serwatka Recenzenci: mgr Zdzisława Koźmin mgr Barbara Wysota Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 1. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zidentyfikować źródła prawa wymienić

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HANDLOWIEC 341[03] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej;

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; Praktyka zawodowa w dziale księgowości cz. I 1. Uczeń po zrealizowaniu praktyk potrafi: - skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; - oddzielić dokumenty księgowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO SPRZEDAWCY WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 419[01]/T-4,SP-2,SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA Załącznik 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać zapotrzebowanie na towary;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie SPRZEDAWCA i TECHNIK HANDLOWIEC Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400

Łączna liczba godzin 11 14 12,5 400 Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie dla młodzieży/ roczny okres kształcenia /1/ Zawód: technik usług pocztowych i finansowych

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I I II

Klasa I II III IV II I I II Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: Technik handlowiec 522305 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW

WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU - SPRZEDAŻ TOWARÓW PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach pracowni ekonomiczno - informatycznej stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA HANDLOWCA 341[03]

STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA HANDLOWCA 341[03] STANDARD PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA TECHNIKA HANDLOWCA 341[03] Autorzy: 1. Katarzyna Jerzmanowska 2. Katarzyna Romel 3. Andrzej Czernik 4. Stanisław Pakura Innowacyjny projekt systemowy Pomorskie dobry

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik rachunkowości 431103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA. WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH DĄBROWA GÓRNICZA 2006/2007 PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA MŁODEGO HANDLOWCA WYKONANIE: mgr inż. Mariola Nowak SPIS TREŚCI: 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA 3. SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 1,5 Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

technik rachunkowości

technik rachunkowości Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Opisy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ SYMBOL CYFROWY 313[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY EKONOMICZNEJ

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY EKONOMICZNEJ Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 I. Wiadomości wstępne Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.8 Temat zajęć: Ewidencja zdarzeń w książce przychodów i rozchodów 1. Cele lekcji: Uczeń: zna rodzaje form opodatkowania: podatkiem PIT na zasadach ogólnych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] Dziennik Ustaw Nr 154 11878 Poz. 1033 Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo