Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński"

Transkrypt

1

2 Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena Zając Korekta merytoryczna: mgr Kazimiera Tarłowska Korekta techniczna: mgr Piotr Bartosiak

3 Spis treści Wprowadzenie 3 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 5 1. Opis pracy w zawodzie 5 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktycznowychowawczego 7 II. Plany nauczania 14 III. Moduły kształcenia w zawodzie Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 17 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 21 Przygotowanie do wykonywania prac biurowych 25 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 29 Opracowywanie i analiza materiału statystycznego 32 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych Technika biurowa 39 Stosowanie technik informatycznych w pracy biurowej 42 Opracowywanie tekstów, pism i dokumentów 45 Obsługiwanie urządzeń biurowych 48 Stosowanie języka obcego w pracy biurowej Organizacja i funkcjonowanie biura 55 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Prowadzenie korespondencji 61 Zarządzanie informacją i obiegiem dokumentów 64 Organizowanie pracy w sekretariacie 68 Obsługa klienta Podstawy aktywności zawodowej 75 Planowanie kariery zawodowej 77 Poszukiwanie pracy i podejmowanie zatrudnienia Praktyka zawodowa 84 Rozpoznawanie zakresu działalności i zadań jednostki organizacyjnej 85 Wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej Prowadzenie spraw pracowniczych 89 Identyfikowanie przepisów prawa dotyczących stosunku pracy 92 Prowadzenie spraw osobowych pracownika

4 Wprowadzenie Modułowy program nauczania dla zawodu Technik prac biurowych 419[01 jest przeznaczony do realizacji w technikum dla młodzieży i dorosłych oraz w szkole policealnej, w formie stacjonarnej lub zaocznej. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta do skutecznego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wymaga to dobrego przygotowania ogólnego, opanowania podstawowej wiedzy i umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw zawodowych. Absolwent szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, a także umiejętnością oceny swoich możliwości. Realizacja programu nauczania o modułowym układzie treści kształcenia ułatwia osiągnięcie tych zamierzeń. Kształcenie modułowe, w którym cele kształcenia i materiał nauczania powiązane są z procesem pracy i zadaniami zawodowymi umożliwia: przygotowanie ucznia do wykonywania typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, którym odpowiadają określone zakresy wiedzy, umiejętności i postaw zawodowych, integrację treści nauczania z różnych dyscyplin wiedzy, stymulowanie aktywności intelektualnej i motorycznej ucznia, pozwalającej na indywidualizację procesu nauczania, Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, że: preferowane są aktywizujące metody nauczania, które z jednej strony wyzwalają aktywność, kreatywność, zdolność do samooceny uczącego się, z drugiej zaś zmieniają rolę nauczyciela w kierunku doradcy, partnera, projektanta, organizatora i ewaluatora procesu dydaktycznego, proces nauczania i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie, wykorzystywana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiedzy i umiejętności wcześniej uzyskanych przez ucznia w toku nauki formalnej, nieformalnej oraz incydentalnej, program nauczania posiada elastyczną strukturę, a znajdujące się w nim moduły i jednostki można aktualizować (modyfikować, uzupełniać lub wymieniać) nie burząc konstrukcji programu, po to by dostosowywać treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji uczących się. 3

5 Modułowy program nauczania dla zawodu składa się z modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów, umożliwiających zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw właściwych dla zawodu. W strukturze programu wyróżnia się: założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie, plany nauczania, programy modułów i jednostek modułowych. Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat układu jednostek modułowych i literaturę. Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, ćwiczenia, środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu nauczania oraz propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. Dydaktyczna mapa programu nauczania, zamieszczona w założeniach programowo-organizacyjnych kształcenia w zawodzie, przedstawia schemat powiązań (korelacji) między modułami, a jednostkami modułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Ma ona ułatwić dyrekcji szkół i nauczycielom planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego. W programie przyjęto system kodowania modułów i jednostek modułowych, który zawiera następujące elementy: symbol cyfrowy zawodu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, symbol literowy, oznaczający grupę modułów: O dla modułów ogólnozawodowych, Z dla modułów zawodowych, S dla modułów specjalizacji. cyfrę arabską dla kolejnego modułu w grupie i dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modułowej. Przykład zapisu kodowania modułu: 419[01].O1 419[01] oznacza symbol cyfrowy zawodu technik prac biurowych O1 pierwszy moduł o charakterze ogólnozawodowym Przykład zapisu kodowania jednostki modułowej: 419[01].Z [01] oznacza symbol cyfrowy zawodu technik prac biurowych Z1 pierwszy moduł zawodowy 02 druga jednostka modułowa w module Z1. 4

6 I. Założenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie 1. Opis pracy w zawodzie Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych może podejmować pracę w: administracji specjalnej, jednostkach samorządu terytorialnego, samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług biurowych oraz obrotu artykułami piśmiennymi i biurowymi. Zadania zawodowe organizowanie biura i prac biurowo-administracyjnych, gromadzenie, rejestracja oraz przetwarzanie informacji, gromadzenie i rejestracja dokumentacji, koordynowanie przepływu informacji i dokumentacji wewnętrznej, przygotowywanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji oraz spotkań z kontrahentami jednostki organizacyjnej, sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności jednostki organizacyjnej, użytkowanie nowoczesnego sprzętu biurowego. Umiejętności zawodowe W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć: określać rolę administracji w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, przedstawiać graficznie strukturę jednostki organizacyjnej, organizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z wymaganiami ergonomii, gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje dotyczące wykonywanych zadań, korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego, przestrzegać i doskonalić system obiegu dokumentacji i informacji w jednostce organizacyjnej, stosować przepisy regulujące pracę komórek administracyjno- -biurowych, pisać teksty metodą mnemotechniczną, redagować i prowadzić korespondencję w sprawach osobowych i administracyjnych, 5

7 sporządzać protokoły, notatki służbowe oraz sprawozdania dotyczące działalności jednostki organizacyjnej, porządkować, prowadzić i archiwizować powierzoną dokumentację i akta spraw jednostki organizacyjnej, prowadzić sekretariat jednostki organizacyjnej, przygotowywać i organizować narady, zebrania, konferencje, użytkować urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w pracy biurowej, kreować wizerunek jednostki organizacyjnej, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, współpracować z zespołem pracowników, porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych. 6

8 2. Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno- -wychowawczego Głównym celem kształcenia w zawodzie technik prac biurowych jest profesjonalne przygotowanie uczniów do pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych w przedsiębiorstwach, samorządzie terytorialnym oraz innych instytucjach i organizacjach. Proces kształcenia według modułowego programu nauczania dla zawodu technik prac biurowych może być realizowany w 4-letnim technikum dla młodzieży niewidomej i słabo widzącej lub w szkole policealnej dla młodzieży i dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej). Treści programowe zawarte są w module ogólnozawodowym i w modułach zawodowych. Moduły są podzielone na jednostki modułowe. Każda jednostka modułowa zawiera treści stanowiące pewną logiczną całość. Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe, zawodowe i specjalistyczne. Kształcenie ogólnozawodowe zapewnia orientację w zawodzie oraz ułatwia ewentualną zmianę zawodu, gdyż jest ono wspólne dla grupy zawodów branży ekonomiczno-administracyjnej. Program modułu 419[01].O1 Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania, składa się z pięciu jednostek modułowych i obejmuje ogólnozawodowe treści kształcenia z zakresu podstaw prawnych z uwzględnieniem prawa administracyjnego, przygotowania do wykonywania prac biurowych z uwzględnieniem pisania metodą mnemotechniczną oraz sporządzania prostych pism i obsługi typowych urządzeń technicznych pracy biurowej, funkcjonowania przedsiębiorstwa, wybranych zagadnień statystki i uproszczonych form rachunkowości. Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy i stanowi podbudowę do specjalizacji zawodowej. Ten zakres kształcenia ujęty został w cztery moduły: technika biurowa 419[01].Z1, organizacja i funkcjonowanie biura 419[01].Z2, podstawy aktywności zawodowej 419[01].Z3, praktyka zawodowa 419[01].Z4. Program modułu Technika biurowa 419[01].Z1 składa się z czterech jednostek modułowych i stanowi podstawę kształcenia w kolejnych modułach. Celem kształcenia w tym module jest przygotowanie ucznia do podstawowych zadań i czynności zawodowych w zakresie przepisywania tekstów oraz sporządzania pism i dokumentów, 7

9 korzystania z różnych środków pracy stosowanych w pracy biurowej, stosowania technik informatycznych oraz posługiwania się językiem obcym z wykorzystaniem słownictwa typowego dla pracy biurowej. Program modułu 419[01].Z2 Organizacja i funkcjonowanie biura składa się z pięciu jednostek modułowych i obejmuje kształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska na stanowiskach pracy biurowej, sporządzania i prowadzenia korespondencji metodą tradycyjną i elektroniczną, organizacji pracy biurowej, prowadzenia sekretariatu, kształtowania kultury i etyki zawodu oraz obsługi klienta. Program modułu 419[01].Z3 Podstawy aktywności zawodowej składa się z dwóch jednostek modułowych i obejmuje kształtowanie umiejętności w zakresie świadomego planowania kariery zawodowej, samozatrudnienia oraz aktywnego poszukiwania pracy w komórkach administracyjno-biurowych. Program modułu 419[01].Z4 Praktyka zawodowa składa się z dwóch jednostek modułowych, adekwatnych do dwóch etapów praktyki zawodowej i obejmuje organizację pracy w jednostce organizacyjnej, wykonywanie zadań i czynności typowych dla zawodu technik prac biurowych. Kształcenie specjalistyczne zawarte jest w module 419[01].S1 Prowadzenie spraw pracowniczych stanowi rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego. Program modułu składa się z dwóch jednostek modułowych i obejmuje podstawy prawa pracy oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników. Podkreślić należy, że szkoła może sama określać rodzaj i zakres specjalizacji zawodowej oraz podejmować decyzję o jej wprowadzeniu. W takiej sytuacji szkoła odpowiada za wybór lub autorskie opracowanie programu nauczania dla nowej specjalizacji. Podstawowe kryterium wprowadzania specjalizacji zawodowej powinny stanowić potrzeby rozpoznane na lokalnym rynku pracy, na przykład: w urzędach administracji samorządowej, w archiwach państwowych i zakładowych lub w innych instytucjach, gdzie w wykonywaniu podstawowych zadań zawodowych dominują umiejętności typowe dla technika prac biurowych. Wykaz modułów i jednostek modułowych zamieszczono w tabeli. Na podstawie tego wykazu sporządzono dydaktyczną mapę programu, która stanowi schemat powiązań między modułami oraz jednostkami modułowymi i wskazuje kolejność ich realizacji. 8

10 Wykaz modułów i jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Wykaz modułów i jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację* Moduł 419[01].O1 Ekonomiczno-prawne podstawy 468 gospodarowania 419[01].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu [01].O1.02 Przygotowanie do wykonywania prac biurowych [01].O1.03 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi [01].O1.04 Opracowywanie i analiza materiału 54 statystycznego 419[01].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 108 Moduł 419[01].Z1 Technika biurowa [01].Z1.01 Stosowanie technik informatycznych w pracy biurowej [01].Z1.02 Opracowywanie tekstów, pism i dokumentów [01].Z1.03 Obsługiwanie urządzeń biurowych [01].Z1.04 Stosowanie języka obcego w pracy biurowej 140 Moduł 419[01].Z2 Organizacja i funkcjonowanie biura [01].Z2.01 Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 40 środowiska 419[01].Z2.02 Prowadzenie korespondencji [01].Z2.03 Zarządzanie informacją i obiegiem dokumentów [01].Z2.04 Organizowanie pracy w sekretariacie [01].Z2.05 Obsługa klienta 164 Moduł 419[01].Z3 Podstawy aktywności zawodowej [01].Z3.01 Planowanie kariery zawodowej [01].Z3.02 Poszukiwanie pracy i podejmowanie zatrudnienia 44 Moduł 419[01].Z4 Praktyka zawodowa [01].Z4.01 Rozpoznawanie zakresu działalności i zadań jednostki organizacyjnej [01].Z4.02 Wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej 120 Moduł 419[01].S1 Prowadzenie spraw pracowniczych [01].S1.01 Interpretowanie przepisów prawa dotyczących stosunku pracy [01].S1.02 Prowadzenie spraw osobowych pracownika 152 Razem 1860 *Orientacyjna liczba godzin na realizację programu dotyczy procesu kształcenia w szkole policealnej.

11 Dydaktyczna mapa programu 419[01].O1 419[01].O [01].O [01].O [01].O [01].O [01].Z1 419[01].Z2 419[01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z [01].Z3 419[01].Z [01].Z [01].Z4 419[01].Z [01].Z [01].S1 419[01].S [01].S

12 Dydaktyczna mapa programu nauczania stanowi schemat powiązań między modułami oraz jednostkami modułowymi, określa kolejność ich realizacji i powinna być wykorzystywana przy planowaniu zajęć dydaktycznych. Ewentualna zmiana kolejności realizacji programu modułów lub jednostek modułowych powinna być poprzedzona szczegółową analizą logicznego układu wymienionych elementów, przy zachowaniu korelacji treści kształcenia. Orientacyjna liczba godzin na realizację programu, podana w tabeli wykazu jednostek modułowych, może ulegać zmianie w zależności od stosowanych przez nauczyciela metod nauczania i środków dydaktycznych. W zintegrowanym procesie kształcenia modułowego nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Programy nauczania jednostek modułowych w poszczególnych modułach należy realizować w różnych formach organizacyjnych, dostosowanych do celów, treści i metod kształcenia. Wymaga to organizacji kształcenia, w której proces uczenia się uczniów będzie dominować nad procesem nauczania. W trakcie procesu nauczania uczenia się duży nacisk należy położyć na samokształcenie uczniów oraz na korzystanie z różnych źródeł informacji, takich jak: podręczniki, poradniki, czasopisma, normy, katalogi, instrukcje i pozatekstowe źródła informacji. Treści kształcenia powinny być aktualne i powinny uwzględniać współczesne technologie, materiały i narzędzia pracy biurowej. Nauczyciele wdrażający modułowy program nauczania powinni posiadać przygotowanie w zakresie metodologii kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz opracowywania pakietów edukacyjnych. Kierując procesem kształtowania umiejętności zawodowych, nauczyciel powinien występować w roli doradcy i konsultanta, udzielającego uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, sterującego tempem ich pracy i procesem myślowym, z uwzględnieniem predyspozycji oraz doświadczeń uczniów, jak też rozwijania zainteresowania zawodem, ustawicznego doskonalenia i uczenia się, zdobywania nowych, specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Ważnym zadaniem nauczyciela jest również kształtowanie cech i postaw wymaganych w zawodzie technik prac biurowych, takich jak: rzetelność i odpowiedzialność za wykonanie pracy, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy, poszanowanie dla pracy innych osób, dokładność i systematyczność, wytrwałość, rzetelność oraz nawyków ciągłego aktualizowania wiedzy i troski o racjonalne wykorzystywanie materiałów biurowych i środków pracy. 11

13 Zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnozawodowego powinny być prowadzone w blokach 2 3-godzinnych, zaś z zakresu kształcenia zawodowego w blokach od 2 do 6 godzin, w zależności od specyfiki modułu i jednostki modułowej. W procesie kształcenia zawodowego zaleca się stosowanie aktywizujących i praktycznych metod nauczania, takich jak: pogadanka heurystyczna, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia, dyskusje dydaktyczne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu. Wskazane jest także wykorzystywanie filmów dydaktycznych i komputerowych programów symulacyjnych, organizowanie wycieczek dydaktycznych do jednostek organizacyjnych, typowych dla pracy biurowej. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi i praktycznymi wymaga od nauczyciela przygotowania materiałów wspomagających organizację procesu kształcenia, takich jak: instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy z podstawowymi urządzeniami stosowanymi w pomieszczeniach biurowych, stanowiskowe instrukcje do wykonywania ćwiczeń, teksty przewodnie, druki oraz przykłady pism i dokumentów. Stosowanie metody przewodniego tekstu i metody projektów wymaga odpowiedniego wyposażenia pracowni w sprzęt i urządzenia techniczne, umożliwiające organizację pracy w zespołach 2 5-osobowych. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i efektywności procesu kształcenia ogólnozawodowego i zawodowego oraz specjalizacyjnego wskazane jest zorganizowanie następujących pracowni: pracownia komputerowa, pracownia pracy biurowej, pracownia prawno-ekonomiczna, Zadaniem szkoły jest zapewnienie warunków do organizacji procesu kształcenia według modułowego programu nauczania. Jeżeli szkoła nie może realizować programu niektórych jednostek modułowych w oparciu o własną bazę dydaktyczną, powinna zapewnić uczniom kształcenie w placówkach dysponująch taką bazą, np.: Centrum Kształcenia Praktycznego, oddział Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek w Polsce. Ważnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest system sprawdzania i oceny osiągnięć szkolnych ucznia. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. Badania diagnostyczne, przeprowadzane przed rozpoczęciem procesu kształcenia, mają na celu sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie potrzebnym do podjęcia nauki 12

14 w wybranym obszarze. Wyniki tych badań należy wykorzystać podczas planowania realizacji procesu kształcenia w danej jednostce modułowej. Badania kształtujące, prowadzone w trakcie realizacji programu, mają na celu dostarczanie informacji o efektywności procesu nauczaniauczenia się. Informacje uzyskane w wyniku tych badań pozwalają nauczycielowi na dokonywanie niezbędnych korekt w organizacji procesu kształcenia tak, aby uczniowie osiągnęli założone cele kształcenia. Badania sumatywne powinny być prowadzone po zakończeniu realizacji programu jednostki modułowej. Pozwalają one stwierdzić, w jakim stopniu założone cele kształcenia zostały przez uczniów osiągnięte. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie, na podstawie określonych kryteriów. Wiadomości i umiejętności mogą być sprawdzane za pomocą sprawdzianów ustnych i pisemnych lub testów osiągnięć szkolnych z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać poprzez obserwację czynności i zachowań uczniów podczas ćwiczeń, stosowanie sprawdzianów praktycznych oraz testów praktycznych z zadaniami typu próba pracy i nisko lub wysoko symulowanymi. Stosowanie pomiaru dydaktycznego wymaga od nauczyciela określenia kryteriów i norm oceniania, opracowania testów osiągnięć szkolnych, arkuszy obserwacji i arkuszy oceny postępów uczniów. Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyjnych, mobilizować do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 13

15 II. Plany nauczania PLAN NAUCZANIA Czteroletnie technikum Zawód: technik prac biurowych 419[01]* Podbudowa programowa: gimnazjum Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Dla młodzieży Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Klasy I IV Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Forma stacjonarna Dla dorosłych Semestry I VIII Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Forma zaoczna 1. Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania Technika biurowa Organizacja i funkcjonowanie biura Podstawy aktywności zawodowej Prowadzenie spraw pracowniczych Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie *Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabo widzących 14

16 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik prac biurowych 419[01] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Semestry I IV Liczba godzin tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania Forma stacjonarna Semestry I IV Liczba godzin w dwuletnim okresie nauczania Forma zaoczna 1. Ekonomiczno prawne podstawy gospodarowania Technika biurowa Organizacja i funkcjonowanie biura Podstawy aktywności zawodowej Prowadzenie spraw pracowniczych Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 15

17 PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: technik prac biurowych 419[01] Podbudowa programowa: liceum profilowane o profilu ekonomiczno- -administracyjnym Dla młodzieży Dla dorosłych Lp. Moduły kształcenia w zawodzie Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I - II Semestry I - II Forma Forma stacjonarna zaoczna 1. Technika biurowa Organizacja i funkcjonowanie biura Podstawy aktywności zawodowej Prowadzenie spraw pracowniczych Razem Praktyka zawodowa: 4 tygodnie 16

18 III. Moduły kształcenia w zawodzie Moduł 419[01].O1 Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: wyjaśniać podstawowe pojęcia ekonomiczne, rozróżniać najważniejsze instytucje podstawowych gałęzi prawa, identyfikować różne źródła prawa i korzystać z nich, identyfikować zasady gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi w jednostce organizacyjnej, określać wpływ działań marketingowych na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych, obliczać i analizować podstawowe wielkości ekonomiczne, sporządzać materiał statystyczny, interpretować dane statystyczne. 2. Wykaz jednostek modułowych Symbol jednostki modułowej Wykaz jednostek modułowych Orientacyjna liczba godzin na realizację 419[01].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu [01].O1.02 Przygotowanie do wykonywania prac biurowych [01].O1.03 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi [01].O1.04 Opracowywanie i analiza materiału statystycznego [01].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 108 Razem

19 3. Schemat układu jednostek modułowych 419[01].O1 Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 419[01].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 419[01].O1.02 Przygotowanie do wykonywania prac biurowych 419[01].O1.03 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 419[01].O1.04 Opracowywanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 18

20 4. Literatura Adamiec M., Kożusznik B.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2000 Banaszyk P.: Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997 Biernacik-Bartkiewicz M.: Elementy rachunkowości. Cz. 1. Zasady rachunkowości. Wydawnictwo REA, Warszawa 2003 Biernacik-Bartkiewicz M., Stolarek T.: Elementy rachunkowości. Cz. 2. Rachunkowość w małej jednostce gospodarczej. Wydawnictwo REA, Warszawa 2004 Bogusławska T.: Praca biurowa. Część 2 Praca w nowoczesnym biurze. Wydawnictwo REA, Warszawa 2003 Boratyński J.: Dudek B., Morkis G.: Obsługa klienta. Prawo Pracy. Higiena Pracy. WSiP, Warszawa 2003 Cisowski J.,Ledwoch K., Rybarska A., Sokoła D., Sokoła A., Soswa K.: Sam prowadzę własną firmę. INFORMER S.C., Tarnowskie Góry 2000 Cyrson E. (red.): Kompendium wiedzy o gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 1996 Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 2002 Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. ODDK, Gdańsk 2004 Griffin Rycky W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002 Ignatczyk W., Chromińska M.: Statystyka teoria i zastosowanie. Poznań 1999 Jog. V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1995 Kinel K.: Technika pracy biurowej. Część 1. Pisanie na klawiaturze komputera, WSiP, Warszawa 2003 Koba G.: Informatyka. Podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa Wrocław 2000 Komosa A.: Szkolny słownik ekonomiczny. Ekonomik s.c., Warszawa 2002 Komosa A.: Technika biurowa. Ekonomik, Warszawa 1999 Kret R.: Obsługa klawiatury. Poradnik dla nauczyciela. Wydawnictwo REA, Warszawa 2005 Kret R.: Praca biurowa. Część 1. Obsługa klawiatury. Zostań mistrzem klawiatury. Wydawnictwo REA, Warszawa 2003 Kufel J., Siuda W.: Prawo gospodarcze dla ekonomistów. Scriptum, Poznań

21 Martynik T.: Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych. ODDK, Gdańsk 2005 Michalski T.: Statystyka. WSiP, Warszawa Michalski T.: Statystyka zbiór zadań. WSiP, Warszawa Mikina A., Sepkowska Z., Sienna M.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, cz. 1. Wydawnictwo REA, Warszawa 2003 Musiałkiewicz J.: Elementy prawa. Economik s.c., Warszawa 2002 Nickels W.G.: Zrozumieć biznes. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995 Paczkowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia-procesymetody. PWE, Warszawa 2003 Safin K.: Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003 Seidel R.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 1. Wydawnictwo empi 2, Poznań 2002 Sepkowska Z., Rzeźnik B.: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Cz. 2. Wydawnictwo REA, Warszawa 2002 Siuda W.: Elementy prawa dla ekonomistów. Scriptum, Poznań 2003 Stefaniak-Piasek E.: Technika pracy biurowej. Podręcznik. WSiP, Warszawa 2003 Wajgner M.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 1. Wybrane zagadnienia prawne. REA, Warszawa 2003 Wajgner M.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 2. Prawo administracyjne. REA, Warszawa 2004 Wajgner M.: Prawo i postępowanie administracyjne. Cz. 3. Postępowanie administracyjne. REA, Warszawa 2004 Kodeks postępowania administracyjnego z komentarzem. PWN, Warszawa-Poznań 2002 Webber R.: Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996 Wiszniewski A.: Sztuka pisania. Videograf II sp. z o.o., Katowice 2003 Wiśniewska M.: Technika biurowa. empi 2, Poznań 1999 Wykaz literatury należy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 20

22 Jednostka modułowa 419[01].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: wyjaśnić podstawowe pojęcia prawne, rozróżnić podstawowe gałęzie prawa, sklasyfikować rodzaje norm i przepisów prawnych, ustalić elementy stosunku prawnego, sklasyfikować rodzaje zdarzeń prawnych, zidentyfikować rodzaje wykładni prawa, scharakteryzować źródła prawa, określić zakres obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, rozróżnić cechy osoby fizycznej oraz osoby prawnej, ocenić sytuację prawną podmiotów stosunku cywilnoprawnego, dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnej, ocenić skutki niezachowania właściwej formy prawnej, ustalić warunki skutecznego działania pełnomocnika, wyszczególnić przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa, scharakteryzować instytucję przedawnienia roszczeń, rozróżnić sposoby nabycia i utraty własności, scharakteryzować prawa i obowiązki współwłaścicieli, scharakteryzować instytucje użytkowania wieczystego, określić znaczenie ksiąg wieczystych, rozróżnić źródła zobowiązań, scharakteryzować zasady wykonania zobowiązania, ustalić skutki niewykonania zobowiązania, wyszczególnić sposoby wygaśnięcia zobowiązania, rozróżnić organa władzy i administracji rządowej, scharakteryzować strukturę i zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, wyszukać, zanalizować i skomentować akty prawne dotyczące działalności administracji publicznej, zidentyfikować zakres spraw regulowanych prawem administracyjnym, sklasyfikować formy działania administracji publicznej, zaprojektować przebieg postępowania administracyjnego. 21

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo w turystyce

Ekonomia i prawo w turystyce Maria Wajgner, Renata Tyli ska Ekonomia i prawo w turystyce Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo