Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 / 09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Chorkówce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 / 09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Chorkówce."

Transkrypt

1 Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 / 09 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Chorkówce. Na podstawie art.104² i art.104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz.U.Nr 24,poz.141 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje : 1 Ustala się Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy w Chorkówce w brzmieniu jak w załączniku do zarządzenia. 2 Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 3 Zobowiązuje się Sekretarz Gminy w Chorkówce do zapoznania pracowników Urzędu z treścią regulaminu. Pracownicy podpiszą oświadczenie o przyjęciu regulaminu pracy do wiadomości. 4 Traci moc Zarządzenie Nr 8 / W 03 z dnia roku.

2 Regulamin pracy Urzędu Gminy w Chorkówce Postanowienia ogólne. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy : 1 a) art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie b) art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 2. Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym organizacje i porządek pracy w urzędzie oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 3. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy. 4. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę. 5. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych ustaw i aktów normatywnych z zakresu prawa pracy. Obowiązki pracodawcy 2 1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności : 1) zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 3) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza

3 pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, 4) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bhp, 6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, 9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 10) przeciwdziałać lobbingowi, 11) dostarczać pracownikom środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz środki czystości. 2. Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w zakładzie pracy lub w miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe. 3. Regulamin pracy pracodawca zamieszcza w BIP. Obowiązki pracownika 3 1. Pracownik jest obowiązany dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesów Państwa, Gminy, jej jednostek organizacyjnych. 2. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowa o pracę 3. Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową. 4. Pracownik jest obowiązany w szczególności : 1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę, 2) przestrzegać porządku w zakładzie pracy, a w szczególności ustalonego czasu pracy,

4 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów p. poż, 4) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz w zakresie ochrony danych osobowych, 6) dbać o dobro zakładu, chronić mienie pracodawcy oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 7) zachować porządek na swoim miejscu pracy, 8) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 9) przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych poza wyraźnie wyodrębnionymi do tego celu miejscami. 5. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art pkt.1 kodeksu pracy jest : 1) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę, 2) rażąca niedbałość o narzędzia, maszyny i powierzone materiały, 3) wykonywanie prac niezwiązanych ze stosunkiem pracy, 4) prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, 5) nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, częste spóźnianie się lub samowolne opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, 6) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu innego środka odurzającego lub spożywanie alkoholu lub innego środka odurzającego w miejscu pracy, 7) uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p. poż, 8) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego do pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem, 9) działania lub zachowania uznane w kodeksie pracy za lobbing. 6. Naruszeniem obowiązków pracowniczych jest w szczególności : 1) niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowiązków pracowniczych, 2) naruszanie tajemnicy państwowej, służbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa i w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic, 3) zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,

5 4) niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników i klientów pracodawcy, 5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż. 7. Pracownik, który został zatrudniony na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności lub wiązałyby się z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, a które mogłyby wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Nie może wykonywać również zajęć sprzecznych z prawem. 8. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności Wójta lub sekretarza ślubowanie o następującej treści : Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa Tak mi dopomóż Bóg. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem. Wzory dokumentów stanowi załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia. 9. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ustępie 8 powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. 10. Przepis ustępu 8 stosuje się też do pracownika, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Organizacja pracy 4 1. Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, aby w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy w gotowości do wykonywania swoich obowiązków. 2. Pracownik potwierdza przybycie do pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności. 3. Pracownik może opuścić miejsce pracy za zgodą bezpośredniego przełożonego. Godziny wyjścia i powrotu do pracy wpisuje się do książki wyjść. 4. Pracownik może przebywać na terenie zakładu poza godzinami pracy, za zezwoleniem bezpośredniego przełożonego. 5. Po zakończeniu pracy pracownik obowiązany jest zabezpieczyć materiały, dokumenty i pozostałe przedmioty pracy i pozostawić miejsce pracy w należytym porządku.

6 6. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do : 1) zabezpieczenia swojego stanowiska pracy, 2) sprawdzenia i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, 3) zamknięcia drzwi i okien, 4) przekazania kluczy do pomieszczenia w którym znajduje się gablota na klucze. 7. Wykonywanie jakichkolwiek prac na rachunek prywatny na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą pracodawcy. 8. Korzystanie z telefonów służbowych dla celów prywatnych jest dozwolone wyłącznie za zgodą bezpośredniego przełożonego. Pracownik ma obowiązek pokryć koszty prywatnych połączeń telefonicznych na podstawie bilingów udostępnionych przez pracodawcę. 9. Palenie tytoniu jest dopuszczalne w miejscach wyznaczonych do tego celu. 10. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie zakładu pracy. 11. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym warunkujących nabycie lub utratę uprawnień do właściwych świadczeń. 12. Pracownik samorządowy z wyłączeniem pracownika zatrudnionego na stanowisku obsługi ( sprzątaczki, konserwator, pracownicy publiczni i interwencyjni, stażyści, stanowiska pomocnicze ) wyposaża się w materiały piśmienne. 13. Przysługujące za okres każdego kwartału wyposażenie w materiał piśmienny stanowi równowartość 10 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i 30 czerwca roku bieżącego. 14. Za przysługujące materiały może być wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w ust Materiały są przyznawane dwa razy w ciągu roku tj. w I i III kwartale roku kalendarzowego. 16. Pracownik, który przebywał na zwolnieniu chorobowym powyżej 30 dni w danym kwartale, urlopie macierzyńskim otrzymuje ekwiwalent w wysokości proporcjonalnej do przepracowanych dni. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu otrzymuje ekwiwalent proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Czas pracy 5

7 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w siedzibie urzędu lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 2. Dla wszystkich pracowników ustala się podstawowy system czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. 3. Ustala się dla pracowników następujący rozkład pracy : 1) pracownicy urzędu z wyłączeniem pracowników obsługi - od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny ) osoby sprzątające - od poniedziałku do piątku od godziny do od poniedziałku do piątku od godziny do dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 4. Na pisemny wniosek pracownika może zostać ustalony za zgodą Wójta indywidualny rozkład czasu pracy jeśli przemawia za tym charakter wykonywanych zadań służbowych i nie pozostaje to w kolizji z przyjmowaniem stron w Urzędzie. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. 1. Opuszczenie lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny, a w szczególności : 6 1) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zaświadczenia lekarskiego 2) odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego 3) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej opieki pracownika nad chorym, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego 4) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku zamknięcia przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia odpowiedniego poświadczenia pracownika potwierdzonego przez dyrekcję placówki,

8 5) konieczność odpoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach 8 godzin od zakończenia podróży - jeśli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających w nocy wypoczynek, na podstawie oświadczenia pracownika 6) inne przyczyny przewidziane w przepisach szczególnych. 2. Jeżeli pracownik nie może się stawić do pracy z przyczyny z góry wiadomej, ma obowiązek uprzedzić o tym fakcie pracodawcę przynajmniej dzień wcześniej, 3. W razie nieobecności innej niż wskazana w ust. 2 pracownik ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności, a najdalej w dniu następnym. 4. O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie lub przez inne osoby. 5. Pracownik korzystający z urlopu na żądanie zobowiązany jest zgłosić żądanie udzielenie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 6. Urlop wypoczynkowy udzielany jest pracownikowi na zasadach określonych w kodeksie pracy, zgodnie z planem urlopów. 7. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, przed terminem jego rozpoczęcia pracownik ma obowiązek złożyć do bezpośredniego przełożonego wniosek urlopowy. 8. Przed rozpoczęciem urlopu, pracownik jest zobowiązany do przekazania niezbędnych informacji, dokumentów i przedmiotów osobie, która będzie go zastępować. 9. Pracodawca udziela pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym. 10. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Urlopy wypoczynkowe oraz zwolnienia od pracy 7 1. Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwalnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu i zasady przyznawania określa Kodeks pracy. 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 3. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. 4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielany w częściach. Przynajmniej

9 jedna część urlopu winna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia : 6. Zwolnienie przysługuje : 1) 2 dni z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika, 2) 1 dzień z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pozostających pod jego bezpośrednią opieką. 7. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 8. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 9. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa, w szczególności w związku z okolicznościami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zmianami ), a w szczególności z koniecznością : 1) osobistego stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. 2) wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego. 3) przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych. 4) na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze, 5) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. 10. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do

10 przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. Dyscyplina pracy 8 1. Pracownicy urzędu są zobowiązani do przestrzegania dyscypliny pracy, a w szczególności do przestrzegania ustalonego czasu pracy i porządku, tj. punktualnego przychodzenia do pracy, nieopuszczania miejsca pracy przed jej zakończeniem oraz faktycznego wykorzystania czasu na pracę zawodową. 2. Kierownicy referatów są odpowiedzialni za dyscyplinę pracy poszczególnych pracowników w referacie. 3. Jako formy kontroli wykorzystania czasu pracy stosuje się : 1) listę obecności, 2) ewidencję wyjść w godzinach pracy, 3) ewidencję poleceń wyjazdów służbowych, 4) ewidencja zwolnień od pracy oraz okresów nieobecności, 5) ewidencja godzin nadliczbowych i dyżurów. Kary porządkowe 9 1. Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się w szczególności : 1) nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 3) zakłócenie spokoju i porządku w miejscu pracy, 4) wykonywanie na terenie urzędu prac niezwiązanych z zadaniami urzędu, 5) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń i materiałów,

11 6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników, podwładnych lub petentów, 7) stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu na terenie urzędu oraz wnoszenie alkoholu na teren urzędu, 8) stawianie się do pracy po zażyciu środków odurzających, zażywanie i wnoszenie ich na teren urzędu. 2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu pracy, pracodawca może zastosować : 1) karę upomnienia, 2) karę nagany. 3. Za naruszenie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwieni, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pieniężną. 4. Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 5. Kara może być zastosowania tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownia. 6. Karę stosuje Wójt i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracownika i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o możliwości i terminie wniesienia sprzeciwu. Odpis zawiadomienia dołącza się do akt osobowych pracownika. 7. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu, pracownik może wnieść sprzeciw. O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Wójt. Jeśli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia, oznacza to, że został on uwzględniony. 8. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. 9. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu, Wójt może uznać kare za niebyłą przed upływem 1 roku. Zapis ust.8 stosuje się odpowiednio. Podnoszenie kwalifikacji 1. Pracownik jest zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych Pracodawca przeznacza w swoim planie finansowym środki na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. 3. Pracodawca określa w odrębnych uregulowaniach sposób i zakres pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracowników urzędu.

12 Ochrona pracy kobiet i młodocianych Praca kobiet i młodocianych podlega ochronie zgodnie z kodeksem pracy oraz przepisami szczególnymi. 2. Pracodawca nie zatrudnia młodocianych. 3. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz takich prac określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet ( Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 ze zmianami ). 4. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegować bez jej zgody. 5. Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeśli : 1) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy. 6. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powodowałoby obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy. 7. Pracownica, która karmi piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut. 8. Na wniosek pracownicy, przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie.. 9. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeśli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 10. W celu ustalenia przerw na karmienie pracownica powinna złożyć pisemny wniosek określając w nim proponowane godziny przerw. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią. 11. Jeśli pracownica chce korzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7 dłużej niż do ukończenia przez dziecko 1 roku życia, kolejne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10 należy przedkładać co 3 miesiące. Równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji

13 12 1. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet. 2. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie : 1) nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 2) warunków zatrudnienia 3) awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 3. Pracownicy powinni być równo traktowani bez względu na płeć, wiek, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Bezpieczeństwo i higiena pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. 2. Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Kodeks pracy ). 3. Pracodawca przeszkala każdego nowo zatrudnionego pracownika w zakresie ogólnym zasad i przepisów bhp za stanowisku, na które pracownik został zatrudniony. 4. Do akt osobowych pracownika dołącza się zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia wstępnego. 5. Obowiązkiem pracodawcy jest : 1) poinformowanie pracownika o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, 2) poinformowanie pracownika o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii sprzętu. 6. Obowiązkiem pracownika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i p. poż. 7. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik kierowany jest na wstępne badania lekarskie. 8. W trakcie zatrudnienia pracownik podlega okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. 9. Badania przeprowadza się na koszt pracodawcy oraz w godzinach pracy. 10. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości. 11. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych lub interwencyjnych pracujących w

14 charakterze pracownika fizycznego w zamian za używanie i pranie własnej odzieży roboczej otrzymują comiesięczny ekwiwalent. 12. Wysokość ekwiwalentu może być waloryzowana za zgodą Wójta raz w roku. Wynagrodzenie za pracę 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. 3. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc, 28 dnia każdego miesiąca. 4. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym taki dzień. 5. Wójt po konsultacji ze Skarbnikiem w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny dzień, w którym zostanie wypłacone wynagrodzenie. 6. Wypłata wynagrodzenie dokonywana jest do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. 7. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie urzędu, znajdując ej się w budynku urzędu, w godzinach, w których kasa jest czynna. 8. Wynagrodzenie może też być przekazywane na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. Przepisy końcowe Pracownicy mogą przebywać na terenie urzędu tylko w godzinach pracy. 2. Przebywanie na terenie urzędu poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy jest dozwolone za zgoda Wójta lub Sekretarza. 3. Pracownik, który odchodzi z urzędu ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań, a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą.

15 16 1. Regulamin pracy został ustalony na czas nieokreślony. 2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 3. postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 tu dni odpadania go do wiadomości pracowników. 4. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

16 Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Chorkówka Ś L U B O W A N I E Ja,. Ślubuje uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.. / podpis składającej ślubowanie /. /podpis osoby, w obecności której Zostało złożone ślubowanie/ Chorkówka, dnia..

17 Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Chorkówka Ś L U B O W A N I E Ja,. Ślubuje uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.. / podpis składającej ślubowanie /. /podpis osoby, w obecności której Zostało złożone ślubowanie/ Chorkówka, dnia..

18 Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Chorkówka Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania. Ustala się wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenie okresów ich użytkowania : 1. Pracownicy administracji : 1) mydło toaletowa 1200 g rocznie 2) ręcznik 2 sztuki rocznie 3) herbata 1200 g rocznie 2. Pracownicy obsługi : 1) mydło toaletowa 1200 g rocznie 2) ręcznik 2 sztuki rocznie 3) herbata 1200 g rocznie 4) proszek do prania 2400 g rocznie 3. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i interwencyjnych : 1) mydło toaletowa 1200 g rocznie

19 2) ręcznik 2 sztuki rocznie 3) herbata 1200 g rocznie 4) proszek do prania 2400 g rocznie Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują środki ochrony indywidualnej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Chorkówka Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych. L p. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia R- odzież i obuwie robocze O-ochrony indywidualne Przewidywany okres używalności w miesiącach (m), okresach zimowych (o.z.) i do zużycia 1. Pracownik archiwum R- chustka na głowę lub czapka wg potrzeb R- fartuch do zużycia do zużycia 2. Pracownik ds. dróg O buty gumowe O kurtka ciepłoochronna dyżurne dyżurna

20 O- kamizelka ostrzegawcza dyżurna 3. Stanowiska pomocnicze i obsługi : - sprzątaczki R- chustka na głowę R- fartuch roboczy R- obuwie profilaktyczne O- rękawice gumowe d.z. 12 miesięcy 12 miesięcy 1 miesiąc - robotnik gospodarczy R- czapka R- koszula flanelowa R- ubranie robocze R- trzewiki skór,/gum. R- kamizelka ciepłoochronna R- rękawice drelichowe lub brezentowe 18 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące d.z. ( 1 para miesięcznie ) - konserwator 4. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i interwencyjnych ( na stanowiskach fizycznych ) R- czapka R- koszula flanelowa R- ubranie robocze R- trzewiki skór,/gum. R- kamizelka ciepłoochronna R- rękawice drelichowe lub brezentowe Ekwiwalent pieniężny w wysokości 12,75 zł 18 miesięcy 12 miesięcy 18 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące d.z. ( 1 para miesięcznie ) miesięcznie

21 Załącznik nr 5 do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Chorkówka Wysokość ekwiwalentu za użycie własnej odzieży i obuwia. Wyszczególnienie Koszt zakupu w zł Norma użytkowania Wysokość ekwiwalentu Czapka drelichowa 8 zł 18 miesięcy 0,44 zł Ubranie drelichowe 65 zł 18 miesięcy 3,61 zł Gumofilce 70 zł 18 miesięcy 3.90 zł Koszula flanelowa 30 zł 12 miesięcy 2,50 zł Wysokość ekwiwalentu : X X 10,45 zł Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży 600 g proszku zł To 200 g - 2,30 zł 3 miesiąc 2, 30 zł Razem wysokość ekwiwalentu : x x 12,75 zł

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r.

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r. Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Nowe Miasto nad Wartą 03.10.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY Załącznik do Zarządzenia nr 169/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY I Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kowiesy, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Meta SA w Wołowiecku... (nazwa zakładu) 1 PRZEPISY WSTĘPNE 1.1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Meta SA... (nazwa zakładu) a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI Zatwierdzony dnia..30 marca 2004r... REGULAMIN PRACY Rozdział I: Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne.

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne. Załącznik do Zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 3 lipca 2008 r. Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole I. Przepisy wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 I. Przepisy wstępne. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 Podstawę niniejszego regulaminu stanowi: 1. Kodeks pracy Art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 2. Ustawa z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 02. 01. 2006 w sprawie regulaminu pracy dla pracowników Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązku pracodawcy i pracowników. 2. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Starostwie Powiatowym, a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Urzędzie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS 1 Warszawa, dnia 18.11.2016 1. Regulamin stażu ustala organizację i porządek wykonywania stażu w Fundacji DKMS oraz związane z nim prawa i obowiązki, zwany

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 4/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 8 czerwca 2009 r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Milejewo 2009 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r.

Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r. Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach Na podstawie art. 104² 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym.

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W PRUDNIKU Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, a także prawa i obowiązki pracowników

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy Zarządzenie Nr 8/SP /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY dla pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Pracy zwany w treści Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku PODSTAWA PRAWNA Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA REGULAMIN PRACY w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA Na podstawie art. 104 2 1 i 2 Kodeksu pracy oraz odnośnych przepisów Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Starosta Słupski zarządza co następuje:

Starosta Słupski zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 34/2009 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Słupsku Na podstawie art. 5 i art. 104-104 3 ustawy z dnia 28 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa wewnętrzny porządek w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Radomsku oraz związane

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 kwietnia 2011r. REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Korzenna PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Gminy Korzenna, a takŝe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Na podstawie art. 104 ² 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 141, z późniejszymi zmianami) ustala się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim im. Adama Próchnika ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski e-mail: biblioteka@post.pl tel./fax: (44) 646-51-79, 646-52-30 http://www.biblioteka.piotrkow.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009. Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009. Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 48/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Celestynów Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r.

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r. Zarządzenie Nr 17/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 19.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr Or.0152/17/07 Wójta Gminy Damasławek z dnia23.11.2007r. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo