REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim"

Transkrypt

1 Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim im. Adama Próchnika ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski tel./fax: (44) , REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim Na podstawie art Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn. zm.) ustalam co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Pracy zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 3 Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z Regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią Regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych. 4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. pracodawcy oznacza to Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim; 1

2 2. pracowniku oznacza to osobę będącą z pracodawcą w stosunku pracy; 3. Bibliotece oznacza to Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim. II. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 5 Do podstawowych obowiązków pracownika należy: 1. znajomość i przestrzeganie prawa związanego z wykonywanymi obowiązkami służbowymi; 2. sumienne i efektywne wykonywanie pracy; 3. stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę 4. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej; 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami i podwładnymi; 6. pełne wykorzystanie godzin pracy na czynności zawodowe; punktualne rozpoczynanie pracy; 7. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 8. dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie; 9. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę a w szczególności przechowywanie dokumentów, pieczęci i pieczątek; 10. ochrona i zabezpieczenie danych osobowych użytkowników Biblioteki, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 6 Jeżeli wymagają tego potrzeby pracodawcy, pracownicy są zobowiązani dowykonywania także prac innych niż określone w umowie o prace na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. 2

3 7 Pracownikom zabrania się: 1. spożywania na terenie Biblioteki napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie Biblioteki pod wpływem tych środków; 2. palenia tytoniu na terenie Biblioteki, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 3. opuszczania w godzinach pracy miejsca zatrudnienia bez zgody Dyrektora Biblioteki, a za zgodą po wpisaniu wyjścia w ewidencji wyjść w godzinach służbowych; 4. przebywania na terenie Biblioteki po godzinach pracy bez zgody Dyrektora; 5. wynoszenia z miejsca pracy bez zgody Dyrektora jakichkolwiek urządzeń, narzędzi i przedmiotów biurowych będących własnością pracodawcy; 6. wykorzystanie bez zgody Dyrektora lokalu sprzętu i materiałów do czynności nie związanych z czynnościami zawodowymi. 8 W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany do: 1. zwrócenia pracodawcy pobranych materiałów, narzędzi, urządzeń oraz odzieży roboczej i ochronnej; 2. rozliczenia z pracodawcą z pobranych zaliczek, pożyczek i wypożyczonych książek; 3. załatwienia formalności związanych z kartą obiegową zwolnienia. 9 Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do: 1. równego traktowania w zatrudnieniu; 2. godziwego wynagrodzenia za pracę; 3. wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych; 4. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 3

4 III. CZAS PRACY Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy; 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych; 3. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym; 2. Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych o pracy; 3. Pracowników zatrudnionych w Działach Udostępniania Zbiorów, Filiach i Oddziale dla Dzieci obowiązują indywidualnie ustalone harmonogramy pracy; 4. Dni pracy i dni wolne od pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy na stanowiskach pracy zatrudnionych przy pilnowaniu określają indywidualne harmonogramy pracy. Harmonogramy sporządzane na okresy miesięczne podawane do wiadomości, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca; 5. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach portierów i w Działach Udostępniania Zbiorów nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika; 6. Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualnie umowy o pracę; 7. Pracownicy obowiązani są potwierdzić swoją obecność w pracy na liście obecności; 8. Nieobecność pracownika powinna być odnotowana w liście obecności Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych; 4

5 2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: a) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; b) szczególnych potrzeb pracodawcy. 13 Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z wyjątkiem pkt Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy: I zmiana godzina ; II zmiana godz ; pracownicy administracji godz ; pracownicy obsługi godz ; portierzy wg harmonogramów. 15 Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Przerwa nie może zakłócać funkcjonowania komórki organizacyjnej. 16 Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenia w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu. 17 Za pracę w święto oraz w niedzielę uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu. 5

6 IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY 18 Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami; 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy; 3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy; 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp; 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 7. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników; 8. aktywnie oddziaływać na kształtowanie wśród pracowników pozytywnych zasad współżycia społecznego; 9. niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy tylko na żądanie pracownika. 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wykonywanej przez nich pracy; 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników; 12. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków 6

7 zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 13. przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołując u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub eliminowanie z zespołu pracowników. V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZAPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 19 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę Wynagrodzenie wypłacane jest na konto pracownika, za uprzednio wyrażoną przez pracownika na piśmie zgodą; 2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w dniu 27 każdego miesiąca; 3. Premia regulaminowa wypłacana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia w ramach posiadanych środków na ten cel; 4. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym, poprzedzającym ten dzień; 5. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych, dokonywana jest w terminie do dnia 27 następnego miesiąca. 21 Szczegółowe zasady wynagradzania, przyznawania dodatków i premii oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych określa zakładowy regulamin wynagradzania. 22 Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępniania mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac, zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia. 7

8 23 Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. VI. ORGANIZACJA I PORZĄDEK PRACY Praca w Bibliotece odbywa się w systemie dwuzmianowym; 2. Strukturę organizacyjną określa Regulamin organizacyjny Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy; 2. W przypadku spóźnienia pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia. 26 Nieobecność pracownika w pracy jest usprawiedliwiona jeżeli wynika z uzasadnionych przyczyn i jest spowodowana: 1. niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą; 2. koniecznością sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8; 3. odpoczynkiem po podróży służbowej odbytej w godzinach nocnych, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, jeżeli od zakończenia podróży służbowej do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin; 4. imiennym wezwaniem pracownika do osobistego stawienia się, wystosowanym przez uprawniony organ W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się w pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Nie może to nastąpić później niż w drugim dniu nieobecności w pracy; 8

9 2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście przez pracownika lub inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. VII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM 28 Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.) Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy; 2. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegować poza stałe miejsce pracy Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczonych w czas pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda; 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 31 Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 9

10 VIII. TRYB UDZIELANIA URLOPÓW Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego; 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu; 3. Urlopu udziela się w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo; 4. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych; 5. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku Wymiar urlopu wynosi: a) 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; b) 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat; 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dla pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia urlopu. 34 Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. 10

11 35 Urlopu udziela bezpośredni przełożony na podstawie planu urlopów ustalonego przez pracodawcę. Plan urlopów podawany jest do wiadomości nie później niż do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej jednak niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym; 2. Urlop na żądanie pracownika nie zwiększa wymiaru urlopu a tylko inne wykorzystanie jego części; 3. Dni urlopu na żądanie nie uwzględnia się w planie urlopów; 4. Pracownik ma obowiązek zgłosić żądanie urlopu na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu; 2. W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu, poniesione przez pracownika. 38 W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik jest zobowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 39 Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów udziela się pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. 11

12 IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW 40 Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracodawca może stosować: 1. karę upomnienia; 2. karę nagany Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się w pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną; 2. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającej pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń; 3. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości naruszenia obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia; 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika; 3. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 12

13 43 1. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, datę dopuszczenia się tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia; 2. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika; 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu; 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary; 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary Sąd Pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika strony zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu; 2. Karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu albo wydania przez Sąd Pracy orzeczenia o uchyleniu kary; 13

14 3. Rejestr kar w związku z odpowiedzialnością porządkową pracowników prowadzi pracodawca. X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia: nagroda pieniężna awans; 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez pracodawcę. XI. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIPOŻAROWA 47 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 48 Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 49 Pracownik ma obowiązek przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracownik jest zobowiązany: 1. znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; 3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 14

15 4. używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem; 5. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego oraz ostrzec innych współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie; 2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim); 3. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy. 51 Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w środowisku pracy. 52 Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymogi bhp, pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie pracownikowi odzież i obuwie ochronne, spełniające wymagania określone w Polskich Normach. XII. PRZEPISY KOŃCOWE 53 Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 54 Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w trybie przewidzianym dla jego wydania przez przepisy prawa pracy. 15

16 55 Regulamin ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 56 Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. 57 W razie nie uzgodnienia regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, Regulamin ustala pracodawca samodzielnie. 58 W przypadku przepisów nie zawartych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. 59 Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc prawną Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 października 1999 roku. 16

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (KP) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) Odpowiedzialność porządkowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI Zatwierdzony dnia..30 marca 2004r... REGULAMIN PRACY Rozdział I: Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 I. Przepisy wstępne. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 Podstawę niniejszego regulaminu stanowi: 1. Kodeks pracy Art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 2. Ustawa z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym.

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W PRUDNIKU Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Regulaminu Pracy w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Stosunek pracy Stosunek prawny zachodzący między dwoma podmiotami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU Podstawa prawna: - art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 z późniejszymi zmianami), uwzględniając zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin pracy. Urzędu Gminy w Łubowie. 1. Postanowienia ogólne Regulamin pracy Urzędu Gminy w Łubowie 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin pracy przyjęto na podstawie: art. 104 2 Kodeksu pracy. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: a) pracodawca - Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. 1 Postanowienia wstępne. 1. Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek pracy W Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi, zwaną dalej LGD Dolina rzeki Grabi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS 1 Warszawa, dnia 18.11.2016 1. Regulamin stażu ustala organizację i porządek wykonywania stażu w Fundacji DKMS oraz związane z nim prawa i obowiązki, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników. 2 Postanowienia regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych ustaw i aktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1 REGULAMIN PRZEDSZKOLA Rozdział I Przepisy wstępne Na podstawie Kodeksu Pracy, Statutu przedszkola 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU 1. Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26.06.1994 r. ( Dz. U. Nr 24 poz. 141 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz o Kartę Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne.

Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole. I. Przepisy wstępne. Załącznik do Zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 3 lipca 2008 r. Regulamin pracy Urzędu Gminy w Kikole I. Przepisy wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy Grudziądz

Regulamin pracy Urzędu Gminy Grudziądz Regulamin pracy Urzędu Gminy Grudziądz I Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy Urzędu Gminy ustala porządek wewnętrzny w urzędzie jako zakładzie pracy 2. 1. Postanowienia regulaminu pracy obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1 R E G U L A M I N P R A CY w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1 UZGODNIONO: ZATWIERDZONO: z organizacjami związkowymi 1 2 Piotrków Trybunalski 31 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY... (oznaczenie podmiotu - pracodawcy - u którego obowiązuje regulamin pracy) ustalony w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związków Zawodowych... w dniu... roku. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy Zarządzenie Nr 8/SP /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY dla pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016 dnia 29 stycznia 2016r Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Regulamin PRACY Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE Oława ul. 3 Maja 1. Oława 2003r

REGULAMIN PRACY. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE Oława ul. 3 Maja 1. Oława 2003r REGULAMIN PRACY STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 Oława 2003r 2 Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY Załącznik do Zarządzenia nr 169/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY I Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kowiesy, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: Regulamin pracy Urzędu Gminy Łyski, który stanowi załącznik do niniejszego

zarządzam, co następuje: Regulamin pracy Urzędu Gminy Łyski, który stanowi załącznik do niniejszego GMWY ŁYSKI ul Dworcowa l A. 44-295 ŁYSKI ZARZĄDZENIE NR 0151/W/40/2008 WÓJTA GMINY ŁYSKI z dnia 16 maja 2008 r w sprawie : wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 104 2 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły Załącznik do uchwały Zarządu nr 20/2015 REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły Postanowienia ogólne 1 1. Biuro Stowarzyszenia LGD Zakole Dolnej Wisły utworzone zostało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU REGUL AMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Na podstawie art. 104 ² 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU Załącznik do zarządzenia nr 85/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązku pracodawcy i pracowników. 2. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU Zatwierdzam Burmistrz Miasta Szczecinek REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna 1. Kodeks Pracy (Dz. U.. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja

Bardziej szczegółowo