Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 3/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Na podstawie 5 ust.1 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/121/2004 Rady Gminy w Pysznicy z dnia 2 września 2004 r., w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pysznicy zarządzam, co następuje: 1. Ustalam Regulamin Pracy pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy jako załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1/98 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 7 maja 1998 r. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom tj. 30 stycznia 2006 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Teresa Kudłacik 1

2 Załącznik do zarządzenia Nr 3/05 dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zwany dalej Regulaminem określa porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 2. Niniejszy regulamin pracy opracowano i przyjęto na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm./, 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 Nr 60, poz. 281), 3) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. NR 35, poz. 230, z późn. zm.), 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: - Ośrodku należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Pysznicy ul. Wolności 320, - Pracodawcy należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka, - Pracownikach należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku, - Działy Ośrodka należy przez to rozumieć: a) Dział Pomocy Społecznej i Świadczeń Socjalnych, b) Dział Świadczeń Rodzinnych, 2

3 c) Dział Usług Opiekuńczych, d) Dział Administracji i Finansów, e) Dział Obsługi. 4. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, zatrudnionych w Ośrodku na podstawie umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych powodujących zatrudnienie, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy bez względu na okres na jaki zawarto umowę o pracę. 5. Pracodawca przyjmuje codziennie pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących ogólnych spraw zakładu pracy codziennie. W przypadku otrzymanych zgłoszeń wyjaśnia i analizuje przyczyny oraz udziela odpowiedzi skarżącemu lub wnioskodawcy. 6. Bez zgody Pracodawcy lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie można wydawać na zewnątrz, ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych. 7. Regulamin podaje do wiadomości każdemu przyjmowanemu do pracy pracownikowi Pracodawca, a zapoznanie się z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w stosownym oświadczeniu. Rozdział II Obowiązki Pracodawcy i Pracowników Pracodawca zobowiązany jest w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji należytej jakości pracy, 3

4 3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie BHP, 4) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji, 6) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, 7) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 8) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. 2. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, 2) przestrzeganie obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy, 3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, 4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy, 6) przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej. 3. W związku z podstawowymi obowiązkami wymienionymi w ust. 2 każdy pracownik obowiązany jest w szczególności: 1) dążyć do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu inicjatywę, 2) przestrzegać regulaminu pracy i innych zasad postępowania w procesie pracy oraz ustalonego czasu pracy, 3) wykonywać pracę i polecenia przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego celu dostępne mu środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz zasady racjonalnego działania, 4) znać przepisy oraz zasady BHP oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przestrzegać je w procesie pracy, brać udział w szkoleniach, instruktażach oraz stosować się do poleceń przełożonych w tym zakresie, 5) dbać o należyty stan środków pracy i mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscy pracy, zgłaszać przełożonym uwagi w tym zakresie, 4

5 6) używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do zadań służbowych, 7) chronić tajemnice państwowe, służbowe i gospodarcze, zgłaszać przełożonym uwagi w tym zakresie, 8) właściwie odnosić się do pracowników, klientów i innych osób, mając na względzie zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, poszanowania prawa do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych, 9) niezwłocznie zawiadamiać Pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie. 9. Nowo przyjęty pracownik powinien: 1) otrzymać i podpisać umowę o pracę, umowę o odpowiedzialności materialnej, jeżeli taka jest wymagana oraz zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień, 2) zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami obowiązującymi na danym stanowisku pracy, 3) odbyć wstępne przeszkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej ogólne i stanowisku pracy, potwierdzić na piśmie fakt odbycia takiego przeszkolenia, przyswojenia znajomości przepisów i zasad bhp i p. poż. oraz nabycia umiejętności obsługi środków pracy na stanowisku pracy i potwierdzić ten fakt na piśmie, 4) przejść wstępne badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy, zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami, sposobem wykonywania pracy na swoim stanowisku pracy i potwierdzić ten fakt na piśmie, 5) zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami, sposobem wykonywania pracy na swoim stanowisku pracy, 6) poznać zakład pracy, bezpośredniego przełożonego i współpracowników, 7) otrzymać niezbędną odzież ochronną i roboczą, jeżeli jest wymagana na stanowisku oraz niezbędne środki do wykonywania pracy i zabezpieczenia powierzonego mienia, a w szczególności środków pieniężnych, pieczęci, dyskietek i innych dokumentów o szczególnym znaczeniu, stosownie do załącznika nr 1 niniejszego regulaminu, 8) poznać metody rejestracji czasu pracy i udzielania zwolnień z pracy, 5

6 Rozdział III Dyscyplina pracy Pracownik winien stawiać się do pracy w takim czasie by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdować się na stanowisku pracy. 2. Pracownik przychodzący do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności, która znajduje się w pokoju Pracodawcy. 3. W przypadku nie odnotowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. 4. Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco Pracodawca. Kontrolę ogólną i rozliczanie czasu pracy wykonuje Pracodawca. 5. Pracownicy socjalni swoje wyjścia służbowe odnotowują w odrębnych rejestrach, zwanych zeszytami wyjść w teren. 6. Opiekunowie do usług opiekuńczych prowadzą karty pracy. 7. Zabrania się pracownikom opuszczenia stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody Pracodawcy. 8. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 1) Zwolnienia udziela Pracodawca jeżeli uzna sprawę za ważną a nieobecność pracownika nie spowoduje zakłóceń w pracy. 2) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. wcześniejszym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia w terminie 1 m-ca od dnia zwolnienia. 3) Czasem odpracowania nie jest praca w godzinach nadliczbowych. 4) Nieobecność pracownika podlega wpisaniu przez pracownika w rejestr wyjść prywatnych Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy, powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci, środków pieniężnych oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do: 1) właściwego zabezpieczenia dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub gospodarczą oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci, 2) zamknięcia pomieszczeń i zabezpieczenia okien przed otwarciem, 3) sprawdzenia czy wyłączone zostały urządzenia, które powinny być wyłączone, 6

7 4) sprawdzenie czy nie pozostały potencjalne źródła pożaru, 5) utrzymanie czystości i porządku w pracy, 2. Za wykonanie określonych w ust. 1 obowiązków odpowiedzialni są: 1) pracownicy na swoich stanowiskach pracy i w stosunku do powierzonego mienia, 2) osoba sprzątająca w pomieszczeniach wyznaczonych do sprzątania Pracownik, który spóźnił się do pracy ma obowiązek powiadomić Pracodawcę o przyczynie spóźnienia. 2. Pracownik, który nie stawił się do pracy ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w drugim dniu nieobecności (chyba, że zaistniały szczególne okoliczności) zawiadomić telefonicznie, listownie, przez inną osobę Pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania. 3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 i 2, na żądanie Pracodawcy zobowiązany jest przedstawić niezbędne dowody potwierdzające przyczynę nieobecności lub pisemne wyjaśnienie o przyczynach nieobecności, a także wykaz spraw, których załatwianie jest niezbędne w czasie nieobecności. 4. Uznanie nieobecności w pracy (w tym spóźnienia) za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione należy do Pracodawcy i następuje po wysłuchaniu i uwzględnieniu wyjaśnień pracownika, chyba, że wezwany pracownik nie złożył tych wyjaśnień w terminie Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów, których projekty sporządza Pracodawca do 15 listopada każdego roku. 2. Pracodawca podaje, uzgodniony zgodnie z przepisami, plan urlopów najpóźniej 1 grudnia do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy. 3. O przesunięciu terminu urlopu lub odwołaniu z urlopu decyduje Pracodawca. Pracodawcę Wszelkie podania (wnioski) dotyczące zwolnień od pracy opiniowane są przez 7

8 2. Pracodawca dokonuje oznaczeń nieobecności i czasu ich trwania w liście obecności. 3. Nieobecność pracownika nie może powodować zakłóceń w procesie pracy. Za przestrzeganie tej zasady odpowiedzialny jest Pracodawca. czynności. 15. Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej regulują indywidualne zakresy Rozdział IV Organizacja rozkładu czasu pracy Ośrodka Ośrodek pracuje we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie. 2. Czas pracy pracowników wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracę wykonuje się w dniach i godzinach: Poniedziałek Piątek od 7 00 do Wtorki od 8 00 do Przebywanie w zakładzie pracy po upływie 15 minut od zakończenia ustalonych godzin pracy albo wcześniej niż 15 minut przez rozpoczęciem pracy lub wykonywanie pracy poza ustalonymi godzinami pracy wymaga zgody Kierownika zakładu pracy oraz wymaga zarejestrowania w rejestrze godzin nadliczbowych lub w rejestrze odpracowań. Rozdział V Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości w czasie pracy. 2. Pracownicy winni być zapoznani ze skutkami prawnymi naruszenia obowiązku trzeźwości w trakcie okresowych szkoleń w zakresie bhp. 3. Bieżący nadzór nad sprawowaniem przestrzegania obowiązku trzeźwości sprawuje Kierownik. 4. Realizacja tego obowiązku polega na: 8

9 1) niedopuszczeniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu albo jeżeli uzasadniają to inne okoliczności, 2) surowym reagowaniu na przypadki spożywania alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy. 5. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie wskazującym spożycie alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy Kierownik powinien spowodować udokumentowanie tego stanu rzeczy /odpowiednie badanie/. 6. Pracownikowi przysługuje prawo do odmowy poddania się badaniu jednak nie powoduje obalenia przedstawionego zarzutu. Rozdział VI Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej Pracodawca zobowiązany jest prowadzić ogólne wstępne i okresowe szkolenia w zakresie bhp, p. poż. i inne, związane z bezpieczeństwem na stanowisku pracy. 2. Na stanowisku pracy instruktaże wstępne i okresowe w zakresie wym. w ust. 1 prowadzą: bezpośredni przełożeni pracowników lub wyznaczone przez nich osoby obsługujące sprzęt lub urządzenie na którym ma pracować nowoprzyjęty pracownik. 3. Przeszkolony pracownik zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami i zasadami określonymi regulaminu pracy oraz nabyciu umiejętności obsługi sprzętu, urządzeń i narzędzi stosowanych do wykonywania pracy. Oświadczenia te winny być podpisane przez osobę szkolącą. 20. W zakładzie pracy i miejscu pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. ROZDZIAŁ VII Zasady wynagrodzenia pracowników oraz termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia 9

10 21. Wynagradzanie pracowników Ośrodka ustala Kierownik Ośrodka na podstawie przepisów prawnych regulujących zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego Wynagrodzenie za pracę wypłaca się w nie później niż do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Banku Spółdzielczego w Pysznicy przy ulicy Wolności w godzinach pracy Banku. 3. Za zgodą pracownika wynagrodzenie za pracę może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z zastrzeżeniem ust. 1. ROZDZIAŁ VIII Ochrona pracy kobiet w zakładzie Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. 2. Kobiet w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 3. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. ROZDZIAŁ IX Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną pracodawcy 10

11 Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy, 2) nie przybycie do pracy, spóźnienie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia, 3) stawianie się do pracy w stanie spożycia alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy, 4) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 5) nie wykonywanie poleceń zgodnie ze wskazówkami ustalonymi przez Kierownika, 6) wykazywaniu obraźliwego lub lekceważącego stosunku do Kierownika, współpracowników i klientów Ośrodka, 7) nie przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz p. poż., 8) nie przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ujawnianie danych osób korzystających z pomocy społecznej, 9) dokonywanie rażących nadużyć wobec pracodawcy, a w szczególności w zakresie ochrony interesów i mienia zakładu pracy, posiadanych uprawnień (upoważnień) oraz wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych, 10) popełnianie przestępstwa lub wykroczenia w czasie lub miejscu pracy albo w związku z posiadanymi upoważnieniami lub z użyciem mienia, pieczątek i druków zakładu pracy, 11) wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej lub wynikłej z nie zachowania należytej ostrożności, 12) rażące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub zarządzenia obowiązującego pracowników, 13) uporczywe naruszanie przez pracowników innych obowiązków pracowniczych lub innych postanowień obowiązujących w zakładzie pracy. 2. Każdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać swoje obowiązki pracownicze i przestrzegać obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów, instrukcji i zarządzeń, ich nieprzestrzeganie może spowodować konsekwencje dopuszczone prawem. 11

12 3. Naruszenia określone w ust. 1 mogą stanowić podstawę do rozwiązywania stosunku pracy. Niezależnie od tego mogą być zastosowane kary określone w ust. 4, pkt W przypadku dopuszczenia się naruszeń innych niż wymienionych w ust. 1 Kierownik Ośrodka może: 1) zwrócić na piśmie uwagę pracownikowi, że dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych lub obowiązującego w zakładzie regulaminu, instrukcji czy zarządzenia i przestrzec go, że dalsze naruszenie może spowodować rozwiązanie umowy o pracę lub zastosowanie kary porządkowej, 2) zastosować w trybie określonym w kodeksie pracy określone kary: a) karę upomnienia, b) karę nagany, c) oraz dodatkowo karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub p. przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwieni, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu w czasie pracy Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy według przepisów kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników. ROZDZIAŁ X Inne postanowienia regulaminu pracy Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Ośrodka mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia: 1) nagroda pieniężna, 2) pochwała pisemna, 3) dyplom uznania. 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Pracodawca. 12

13 ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawuje Pracodawca. 2. Każdy pracownik ma prawo złożyć Pracodawcy zawiadomienie o naruszeniu regulaminu pracy. 3. Każda osoba, która ma interes prawny lub faktyczny ma prawo wglądu w regulamin pracy. Postanowienia regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami Ośrodka. 29. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych i przepisy kodeksu pracy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Teresa Kudłacik 13

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Regulamin pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26.VI 1974 r. (Dz. U. 1998/21/94, 106/668, 113/717, 1999/99/1152, 2000/19/239,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3. REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3. REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 201 91-474 ŁÓDŹ ul. Głogowa 3 REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 201 w Łodzi Ustalony na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły Załącznik do uchwały Zarządu nr 20/2015 REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły Postanowienia ogólne 1 1. Biuro Stowarzyszenia LGD Zakole Dolnej Wisły utworzone zostało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązku pracodawcy i pracowników. 2. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr Or.0152/17/07 Wójta Gminy Damasławek z dnia23.11.2007r. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Damasławek Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1.

1. Wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie stanowiący załącznik Nr 1. Regulamin wynagradzania OPS Świerzno Zarządzenie Nr 3/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla pracowników Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Wtorek, 29 grudnia 2015 Regulamin organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYTRZE. 1 Postępowanie ogólne. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem określa strukturę

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁONOWICACH Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: 1. Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Regulamin pracy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Przepisy ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy z dnia 16 czerwca 2009 r. Regulamin Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Lipusz. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY Załącznik do Zarządzenia nr 169/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY I Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kowiesy, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr MZC.022-7/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 maja 2009 r. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie

Regulamin pracy. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie Regulamin pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kębłowie Na podstawie art. 104 ustawy z dn.26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory

REGULAMIN PRACY. Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory REGULAMIN PRACY Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory Spis treści: I. Postanowienia ogólne II. Prawa i obowiązki pracownika III. Prawa i obowiązki pracodawcy IV. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Regulaminu Pracy w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r.

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r. Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Nowe Miasto nad Wartą 03.10.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I.

Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami). I. Załącznik nr 13 REGULAMIN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Podstawa prawna art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. M. CURIE - SKŁODOWSKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. M. CURIE - SKŁODOWSKIEJ Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych s t r o n a 1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016/2017 REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU

R E G U L A M I N P R A C Y CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU R E G U L A M I N P R A C Y CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN PRACY (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 r.) Centrum Kształcenia Ustawicznego W Sieradzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ Załącznik do zarządzenia Nr OR-0152-11 /09 Burmistrza Białej z dnia 15 czerwca 2009r REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47. Regulamin Pracy ZSS 92 1

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47. Regulamin Pracy ZSS 92 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 W WARSZAWIE PRZY UL. SZCZĘŚLIWICKIEJ 45/47 Regulamin Pracy ZSS 92 1 REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 92 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 45/47 Na

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 4/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 8 czerwca 2009 r. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE Milejewo 2009 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Na podstawie art. 104 ² 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych. w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych. w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15.2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach z dnia 29 września 2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26.06.1994 r. ( Dz. U. Nr 24 poz. 141 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz o Kartę Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2009 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2009 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 4/2009 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MICHAŁOWIE z dnia 30.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH.

REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. REGULAMIN PRACY SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. 1 Postanowienia wstępne. 1. Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek pracy W Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KLUCZE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KLUCZE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KLUCZE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Ilekroć w dalszej części Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Klucze mowa jest o : 1) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach REGULAMIN PRACY SP w Palowicach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 01/2017 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ANIELI HR. POTULICKIEJ W WOJNOWIE z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĘZINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA O PRACĘ, MIANOWANIE OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY REGULAMIN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Sejnach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 14) ustala się Regulamin pracy o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo