LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , w zakresie realizacji osi priorytetowych 2 i 3. Jednostka przeprowadzająca kontrolę NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Kontroler Bogusław Wójcik st. inspektor k.p., upowaŝnienie do kontroli nr z r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Frigomar Andrzej Boroń i Wspólnicy s.c. w Łozienicy 1. Kierownik jednostki kontrolowanej Marcin Kiezik, Andrzej Boroń, Lilia Boroń. (dowód: akta kontroli str. 3-7) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 2 realizację przez Frigomar s.c. operacji w ramach środka 2.5- Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Ocenę powyŝszą uzasadnia realizacja przez Beneficjenta operacji pt. Budowa chłodni składowej ryb z zapleczem socjalnym, budynkiem administracyjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zakup i montaŝ wyposaŝenia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " 4 oraz umową o dofinansowanie nr OR /10 z r. Wnioski o płatność za lata , złoŝone do zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5, zostały sporządzone poprawnie i w terminach wynikających z zawartej umowy, zaś zakres wykazanych w nich kosztów kwalifikowalnych oraz wykonanych prac był toŝsamy 1 Dalej: Frigomar s.c. lub Beneficjent. 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 3 Dalej: PO RYBY Dz.U. Nr 147 poz ze zm., dalej: rozporządzenie MRiRW z r. 5 Dalej: ZOR ARiMR dla oddziału oraz ARiMR dla agencji jako całości.

3 z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie wydatki zostały opłacone terminowo i wykazane w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Realizacja projektu 1.1. Spełnienie warunków przyznania pomocy Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu wraz z wymaganymi dokumentami 6, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z r., został złoŝony przez Frigomar s.c. w ZOR ARiMR w dniu 21 maja 2010 roku. (dowód: akta kontroli str ) Pismami z r. oraz r. ARiMR wezwała Frigomar s.c. do uzupełnienia wniosku w zakresie m.in.: 1) wskazania miejsca zamieszkania kaŝdego ze wspólników spółki cywilnej, 2) dostarczenia danych o wielkości przedsiębiorstwa partnerskiego (zatrudnienie, sposób wyliczenia rocznego obrotu oraz rocznej sumy bilansowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi, 3) wskazania miejsca realizacji operacji, 4) zaktualizowania wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz zaliczki (wyłączenie zrealizowanych dotychczas zadań w zakresie inwestycji), 5) przedłoŝenia kopii sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pienięŝne) za zakończone lata przed rokiem złoŝenia wniosku (2007, 2008, 2009) oraz zaprezentowania w biznes planie analizy finansowej w horyzoncie czasowym , 6) skorygowania w analizie finansowej rozbieŝności dotyczącej sumy składowych majątku trwałego w latach 2009 i 2010, 7) wyjaśnienia przyczyny ujemnego salda przepływów finansowych w 2009 r., 8) przedłoŝenia operatu szacunkowego odzwierciedlającego wartość rynkową nieruchomości wg stanu z dnia nabycia, 9) merytorycznego uzasadnienia zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych zakupu działki o powierzchni m 2, skoro planowana do wybudowania chłodnia będzie mieć powierzchnię m 2, 10) przedłoŝenia dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w I etapie realizacji inwestycji (m.in. umowy oraz kserokopie faktur dotyczących: projektu budowlanego i wykonawczego, projektu technologicznego, nadzoru nad projektem technicznym i wykonawczym, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, opinii BHP i ergonomii, uzgodnień sanitarno-higienicznych, wykonania biznes planu), 11) uzupełnienia i skorygowania kosztorysów inwestorskich, 12) złoŝenia informacji czy po zrealizowaniu zadania przyłączenia do sieci: ENEA, GAZ, WOD-KAN oraz gazu średniego ciśnienia pozostaną w całości własnością spółki FRIGOMAR, 13) przedłoŝenia porównywalnych ofert w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (o podobnym zakresie rzeczowym), 14) przedłoŝenia aktualnych ofert na zakup: regałów wysokiego składowania, wózków widłowych, wag pomostowych, owijarki palet, drukarki etykiet, 15) ponownego ustalenia wartości kosztów kwalifikowalnych po wyłączeniu kosztów uznanych za niekwalifikowalne, 6 Dalej: wniosek o dofinansowanie. 2

4 16) wyjaśnienia rozbieŝności w wartości zakupionej w celu realizacji zadania ziemi (róŝnica pomiędzy zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz wartością kosztów kwalifikowalnych wynikającą ze złoŝonego uzupełnienia do wniosku), 17) przedstawienia szczegółowego sposobu wyliczenia wartości nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 18) wyjaśnienia sposobu kalkulacji pozycji w kosztorysach inwestorskich: sieci energetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej, 19) przeliczenia przedłoŝonych ofert wg prawidłowego kursu sprzedaŝy NBP z dnia wystawienia oferty 7. (dowód: akta kontroli str , 43-47, 76-79) Wniosek został uzupełniony w dniu r. oraz r. (dowód: akta kontroli str , 48-49, 76-79) Beneficjent spełniał warunki przyznania pomocy określone w 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z r., tj. operacja dotyczyła wzrostu potencjału przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami, a jej zakres obejmował działania o których mowa w 27 ww. rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str ) Umowa pomiędzy ARiMR, reprezentowaną przez zastępcę Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR oraz wspólnikami spółki cywilnej Frigomar Andrzej Boroń i Wspólnicy reprezentowanymi przez Marcina Kiezika, Andrzeja Boroń i Lilię Boroń została zawarta r. (dowód: akta kontroli str. 55,76-79) Przedmiotem umowy było udzielenie Beneficjentowi pomocy w wysokości ,4 zł tj. 60% wydatków kwalifikowalnych ogółem (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego ,8 zł) na realizację operacji Budowa chłodni składowej ryb z zapleczem socjalnym, budynkiem administracyjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zakup i montaŝ wyposaŝenia 9. (dowód: akta kontroli str ) W 3 ust. 2 umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji inwestycji w 2 etapach: etap I w okresie od r. do r., wartość prac ogółem zł, w tym koszty kwalifikowalne zł. W ramach realizacji etapu zostały zaplanowane m. in.: zakup ziemi, wykonanie projektów: budowlanego i wykonawczego oraz technologicznego, nadzór nad realizacją projektu technicznego i wykonawczego, uzyskanie opinii w zakresie BHP i ergonomii, uzgodnienia sanitarno-higieniczne, sporządzenie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, etap II w okresie od r. do r., wartość prac ogółem zł, w tym koszty kwalifikowalne zł. W ramach realizacji etapu zostały zaplanowane m. in.: wykonanie budynków chłodni i biurowego wraz z przyłączami, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu manewrowego, zakup i montaŝ instalacji chłodniczej, wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, wyposaŝenie chłodni w: regały na miejsc paletowych, 2 wózki widłowe 10, 3 wagi pomostowe 11, owijarkę palet, drukarkę do etykiet, wyposaŝenie szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str. 57, 72-73) 7 Poz dotyczyły wezwania do uzupełnienia braków skierowanego do Beneficjenta r. 8 Dalej: EFR. 9 Dalej: Inwestycja. 10 W tym 1 o udźwigu 1400 kg oraz 1 o udźwigu 1600 kg kg, 150 kg, 1500 kg 3

5 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Przygotowanie projektu Inwestycja była realizowana na terenie wskazanym w 3 ust. 5 umowy (na działce zlokalizowanej w Łozienicy). Umowa przeniesienia na rzecz Frigomar s.c. prawa uŝytkowania wieczystego gruntu została zawarta r. Wartość nabytej nieruchomości gruntowej wyniosła ,35 zł (w tym podatek VAT ,85 zł). (dowód: akta kontroli str , 58) Beneficjent posiadał kompletną i aktualną dokumentację dotyczącą przedmiotowej inwestycji tj.: decyzję o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie chłodni składowej ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym oraz budowie zakładu przetwórstwa ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym, wydaną r. przez Burmistrza Gminy Goleniów 12, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych z terenu projektowanej chłodni składowej wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 103/4 w Łozienicy oraz wykonanie urządzenia wodnego słuŝącego do wyprowadzania wód opadowych wydane przez Starostę Goleniowskiego r., decyzję 328/2010 z r. Starosty Goleniowskiego zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na realizację zamierzenia budowlanego w zakresie: budowy chłodni składowej ryb z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej, gazową, wentylacji mechanicznej, elektryczną i oświetlenia terenu, kontenerową stacją transformatorową, podziemnym zbiornikiem na wody opadowe, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i ogrodzeniem 13. (dowód: akta kontroli str ) W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym w ramach środka 2.5., Frigomar s.c. nie udzielała zamówień w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 14. Przy wyborze wykonawców Beneficjent dokonał rozpoznania rynku poprzez zebranie ofert od co najmniej dwóch wykonawców 15. (dowód: akta kontroli str , ) Wartość kosztorysowa robót w branŝach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wg kosztorysu inwestorskiego opracowanego w listopadzie 2009 r. została oszacowana na ,32 zł (w tym podatek VAT ,84 zł). (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 12 Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów nr 410 z r. zmieniony został zapis na str. 1 decyzji dotyczący rodzaju inwestycji realizowanej w I etapie: z budowy hurtowni ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym, parking i drogi wewnętrzne na budowę chłodni składowej ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym. 13 Decyzją Starosty Goleniowskiego nr 162/2011 z został sporządzony aneks do decyzji nr 328/2010 w części dotyczącej zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania terenu oraz zmiany trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz zmiany technologii ustawienia regałów mroźni 14 Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 15 Oferty w zakresie zakupu: instalacji chłodniczej, instalacji alarmowej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem, wózków widłowych, wag pomostowych, owijarki palet, drukarki etykiet, mebli do pomieszczeń magazynierów, wyposaŝenia szatni magazynierów, regałów wysokiego składowania. 4

6 Opis stanu faktycznego 1.3. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację projektu Wg 4 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie ARiMR zobowiązała się do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości ,40 zł w dwóch transzach : ,40 zł (współfinansowanie z EFR ,05 zł), zł (współfinansowanie z EFR ,75 zł) w tym jednorazowej zaliczki w wysokości ,56 zł. (dowód: akta kontroli str , 84) Zaliczka w wysokości , 56 zł (współfinansowanie z EFR ,17 zł) r. została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w 4 ust. 5 umowy. Pozostała część pomocy udzielonej Beneficjentowi została przekazana w dwóch transzach: ,40 zł i ,04 zł w dniach r. i r., tj. po zweryfikowaniu przez ARiMR uprzednio złoŝonych wniosków o płatność. (dowód: akta kontroli str , 84, , , 174, , 214) W związku z realizacją projektu Beneficjent wydatkował ogółem ,36 zł netto 16 ( ,89 zł na podstawie 9 umów oraz ,47 zł na podstawie 11 zamówień). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne poniesionych przez Frigomar s.c na realizację inwestycji wyniosła ,40 zł (tj. 84,8% ogólnej kwoty wydatków). Przedmiotowe wydatki dotyczyły: 1) zakupu nieruchomości gruntowej, 2) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji, 3) opracowania koncepcji i projektu technologicznego zakładu przetwórstwa ryb z mroźnią składową, 4) koordynacji przygotowania projektów technicznych niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę oraz koniecznych branŝ wykonawczych oraz koordynacji prac budowlano-montaŝowych i instalacyjnych, 5) sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji, 6) nadzoru nad robotami budowlanymi w branŝach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 7) wykonania obiektu "pod klucz" w tym: hala stalowa - mroźnie, ekspedycja i wiata, budynek biurowy jednokondygnacyjny wraz z pracami wykończeniowymi, instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, 8) przyłączenia do sieci gazowej, 9) dostawy materiałów i kompletnego wykonania instalacji chłodniczej, 10) uzgodnień projektu technologicznego inwestycji pod względem higienicznosanitarnym, 11) przygotowania warunków technicznych przyłączy lub przykanalików do czynnych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych z uzgodnieniem projektu, 12) zakupu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (analiza przedwdroŝeniowa, konfiguracja systemu, szkolenie z zakresu zakupionych modułów, asysta powdroŝeniowa oraz zespół komputerowy (m.in.: serwer, 3 zestawy komputerowe, oprogramowanie), 13) zakupu: zestawu regałów magazynowych, wózka widłowego elektrycznego RX 20-16, wózka z wysuwanym masztem typ FM-X 14N, 3 wag, owijarki palet, drukarki etykiet, wyposaŝenia szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str ) Kontrola wydatków w kwocie netto ,36 zł (tj. 100% wydatków ogółem) poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem wykazała, Ŝe: 16 Zgodnie z umową o dofinansowanie podatek VAT nie stanowił kosztu kwalifikowalnego w projekcie. 5

7 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego wszystkie wydatki zostały prawidłowo udokumentowane fakturami oraz równowaŝnymi dowodami księgowymi, wystawionymi przez wykonawców robót i dostawców usług, zgodnie z zawartymi na ich realizację umowami oraz zleceniami, na wszystkich skontrolowanych dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków została zamieszczona informacja: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich ", zobowiązania z tytułu faktur i rachunków wystawionych przez wykonawców w związku z realizowanym projektem, zostały opłacone terminowo z rachunku Beneficjenta, wszystkie poniesione wydatki zostały wprowadzone do wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, w siedzibie Beneficjenta dostępne były oryginały dokumentów dotyczących realizowanej operacji (m.in.: umowy, faktury VAT i rachunki, protokoły odbiorów, wydruki z ewidencji księgowej, wyciągi bankowe). (dowód: akta kontroli str ) Prowadzona przez Beneficjenta w systemie finansowo-księgowym ewidencja umoŝliwiała identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. (dowód: akta kontroli str ) Kontrola 100% operacji bankowych zleconych przez Beneficjenta z rachunku bankowego wskazanego w 4 ust. 5 umowy o dofinansowanie wykazała, Ŝe płatności realizowane z rachunku dotyczyły wyłącznie wydatków związanych z projektem. Rachunek prowadzony na potrzeby projektu nie był oprocentowany. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 1.4. Zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie W dniu 17 stycznia 2011 r. Frigomar s.c. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o zmianę decyzji nr 328/2010 z r. o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania terenu oraz zmiany trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz zmiany technologii ustawienia regałów mroźni. Projekt zamienny 17 został zatwierdzony przez Starostę Goleniowskiego Decyzją nr 162/2011 z r. i pozostawał bez wpływu na koszt oraz termin realizacji inwestycji. (dowód: akta kontroli str ) Realizację inwestycji na podstawie zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, w tym w szczególności wykonanie: 1) hali stalowej (mroźnie, ekspedycja, wiata), 2) budynku biurowego jednokondygnacyjnego, 3) instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, 4) zagospodarowanie terenu Beneficjent powierzył F( ) na podstawie umowy 49/06/2010 z r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie netto w wysokości zł (w tym: wykonanie hali stalowej zł, roboty ogólnobudowlane zł, akcesoria zł, wykonanie budynku biurowego zł, instalacje sanitarne wewnętrzne (hala) zł, instalacje sanitarne wewnętrzne (budynek biurowy) zł, elektryka zł, sieci zewnętrzne zł, zagospodarowanie 17 Aneks do decyzji nr 328/2010 z r. 6

8 terenu zł) 18, płatne na podstawie faktur dostarczonych wraz z protokołami potwierdzającymi wykonanie danego etapu robót. (dowód: akta kontroli str. 148, ) Kompletne wykonanie instalacji chłodniczej w obiekcie chłodni inwestor powierzył T(...) na podstawie umowy nr 02/TP/2010 z r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie netto w wysokości zł, płatne w transzach na podstawie faktur oraz faktury końcowej wystawionej po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym robót. (dowód: akta kontroli str. 149) Rozliczenie ww. umów nastąpiło na podstawie protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Beneficjenta bez uwag. (dowód: akta kontroli str , ) W związku z realizacją inwestycji Beneficjent zakupił: zintergrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wraz z zespołem komputerowym (m.in.: serwer, 3 zestawy komputerowe, oprogramowanie), zestaw regałów magazynowych na 1630 miejsc paletowych, 2 wózki widłowe elektryczne, 19 2 wagi pomostowe, 1 wagę stołową 20 owijarkę palet, drukarkę etykiet, wyposaŝenie szatni magazynierów, Zakup ww. wyposaŝenia był zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, nastąpił na podstawie faktur oraz został potwierdzony protokołami odbioru urządzeń. (dowód: akta kontroli str ,167, , ) Zakończona przez F( ) generalnego wykonawcę inwestycja została przekazana Frigomar s.c r. (dowód: akta kontroli str. 336) W dniu r., stosownie do art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 21 Frigomar s.c. zawiadomił o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŝytkowania Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową StraŜ PoŜarną. Ww. organy nie wniosły sprzeciwu, co do zamierzonego przyjęcia obiektu do uŝytkowania. (dowód: akta kontroli str ) Decyzją nr 35/2011 z r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie udzielił inwestorowi Frigomar s.c. pozwolenia na uŝytkowanie wybudowanego obiektu chłodni składowej ryb z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem stacji transformatorowej, zbiornikiem wodnym podziemnym wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz wentylacją mechaniczną i oświetleniem terenu z układem komunikacyjnym (zjazd, parkingi, place wewnętrzne). (dowód: akta kontroli str ) 18 Wykonanie budynku biurowego zostało we wniosku o dofinansowanie wykazane jako koszt niekwalifikowalny 19 RX o udźwigu 1600 kg oraz FM-X 14N o udźwigu 1400 kg 20 Zakup wagi stołowej został uznany za koszt niekwalifikowalny 21 Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. 7

9 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Decyzją PIW.Hś z r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Goleniowie zatwierdził przedmiotową inwestycję do działalności w zakresie prowadzenia chłodni składowej. 22 (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność W okresie objętym kontrolą Beneficjent złoŝył do ZOR ARiMR 2 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych zł, w tym wnioskowaną kwotę pomocy zł, tj.: r. za okres od r. do r., kwota kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem zł - wniosek rozliczający I etap realizacji inwestycji. Kwota pomocy w wysokości ,40 zł 23 została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta r r. za okres od r. do r., kwota kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem zł - wniosek rozliczający II etap realizacji inwestycji. Kwota pomocy w wysokości ,04 zł (pomniejszona o zaliczkę na poczet realizacji inwestycji wypłaconą r.) została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta r. Ww. wnioski o płatność zostały złoŝone w terminach określonych w 7 umowy o dofinansowanie 24. (dowód: akta kontroli str. 65, 82, 84, 86, 104, 144) Pismem z r. 25 ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków i złoŝenia dokumentów dotyczących wniosku o płatność z r., tj. dostarczenia: 1) oświadczenia beneficjenta, Ŝe zakupiona nieruchomość w okresie 5 lat przed nabyciem nie została zakupiona z udziałem środków publicznych, 2) aktów notarialnych złoŝonych w pierwotnym wniosku o płatność opatrzonych pieczęcią PO RYBY , 3) not korygujących do faktur: FV 02/03/2009 (błędna nazwa i adres odbiorcy), FV 02/04/2010 i FV 01/06/2010 (błędny NIP odbiorcy) FV 11/2009 (brak stwierdzenia kopia czy oryginał faktury), 4) faktur z dekretem księgowym (FV 02/04/2010, FV 01/06/2010, 23/2010, /2009/U/6305, 5) oświadczenia od wystawcy faktury FV 23/2010, Ŝe przedmiotowa faktura dotyczy wykonania dokumentacji biznes planu. Wymagana dokumentacja została złoŝona w ZOR ARiMR w dniu r. (dowód: akta kontroli str , ) Pismem DWR OR /10/WAP/MD/MOs/11 z r. ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków i złoŝenia dokumentów dotyczących wniosku o płatność z r., tj. dostarczenia: 1) protokołów odbioru robót stwierdzających szczegółowo zakres poszczególnych prac oraz ich ilość do kaŝdej przedstawionej we wniosku faktury poz z przyporządkowaniem do odpowiednich faktur z podziałem na zadania w powiązaniu z analogicznymi pozycjami w kosztorysie inwestorskim, 22 PowyŜsza decyzja była poprzedzona warunkowym zatwierdzeniem zakładu do działalności (Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii z r.), wynikającym z okoliczności, Ŝe w dacie wydawania decyzji w zakładzie nie były wdroŝone procedury GMP,GHP, HACCP 23 Zgodnie z umową o dofinansowanie pomoc wynosiła 60% kosztów kwalifikowalnych 24 Terminy złoŝenia wniosków o płatność zostały określone: I 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, II - od do r., 25 DWR OR /10/WAP/MD/MOs/10. 8

10 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego 2) oświadczenia wystawcy faktury pro forma nr 01/08/2010 o otrzymaniu całości naleŝności za ww. fakturę z podaniem kwot i terminu zapłaty, 3) not korygujących (niepełna/błędna nazwa nabywcy) dla faktur wystawionych przez P( ) oraz faktur: FV 02/10, FV DPL , 4) kopii faktury proforma 14/11/SZ, na którą powołują się płatności na kwotę 2.654,91zł z dnia r. oraz ,10 zł z dnia r., bądź oświadczenia wystawcy FV, Ŝe powyŝsze płatności regulują w pełni zobowiązanie wynikające z FV 30092/11/SZ, 5) kopii faktury pro forma FPF/1/01/2011, na którą powołują się płatności na kwotę 892,81 zł z dnia r. oraz 3.881,79 zł z dnia r., bądź oświadczenia wystawcy FV, Ŝe powyŝsze płatności regulują w pełni zobowiązanie wynikające z FV FA/53/01/2011, 6) oferty nr 10-PLMRE-0016, na podstawie której dokonano zakupu regałów magazynowych wraz z informacją od sprzedawcy o ilości miejsc paletowych zestawu regałów magazynowych zakupionego na podstawie FV IPL , 7) dokumentów stwierdzających sposób, miejsce i termin odbioru przedmiotu zamówienia (wózki widłowe udźwig 1,4 t oraz 1,6 t), 8) skorygowania w wykazie faktur: numeru dokumentu FV 02/10, wartości w kolumnach 7, 8, 9 dla faktury FA/27/03/2011/GDEK (kwoty pomniejszone o wcześniej zapłaconą zaliczkę zgodnie z wystawioną fakturą), 9) korekty kosztów kwalifikowalnych niezgodnych z wykazanymi na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie: zakres prac wykraczający poza zakres kosztorysów inwestorskich, który został rozszerzony na podstawie podpisanych aneksów do umowy na roboty budowlane nr 49/06/2010 z dnia r., zadanie 15 zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem faktura: FS- 417/10/HAN poz. 1 (1 sztuka pakietu/administrator), poz. 6 (moduł zabezpieczający) oraz FS-102/zl 1/HAN poz. 4 (szkolenie) - przedłoŝona na etapie dofinansowania oferta nie zawierała wymienionych pozycji, zadanie 19 waga pomostowa 60 kg - w ramach operacji została zakupiona inna waga niŝ planowana do zakupu i wpisana do zestawienia rzeczowo-finansowego - w ramach zadania miała być zakupiona waga o maksymalnym obciąŝeniu 60 kg, z załączonej faktury (30092/11/SZ) wynika, Ŝe zakupiono wagę o maksymalnym obciąŝeniu 12 kg. Korekta wniosku o płatność została złoŝona w ZOR ARiMR w dniu r. W złoŝonym piśmie przewodnim do korekty zostały wyjaśnione zagadnienia wskazane przez ARiMR oraz dołączone wymagane dokumenty. W ramach uzupełnień własnych do wniosku o płatność Beneficjent przedłoŝył ponadto w dniu r. oświadczenie wykonawcy robót budowlanych oraz stronę nr 1 wniosku o płatność z poprawioną wartością w poz. 14 (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji projektu. 2. Zgodność uzyskanych rezultatów z efektami planowanymi we wniosku o dofinansowanie W wyniku realizacji operacji Beneficjent osiągnął efekt planowany we wniosku o dofinansowanie tj. wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami poprzez realizację działań polegających na: 9

11 Uwagi dotyczące badanej działalności budowie nowej chłodni składowej ryb o pojemności przechowywania ok. 1,8 tys. ton wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, zakupie i montaŝu instalacji chłodniczej oraz regałów magazynowych na miejsc paletowych, zakupie wyposaŝenia, w tym m.in.: 2 wózków widłowych elektrycznych, 2 wag pomostowych, 1 wagi stołowej, owijarki palet, drukarki etykiet, wyposaŝenia szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str , , , , ) W okresie realizacji inwestycji Beneficjent złoŝył do ZOR ARiMR sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w terminie wskazanym w 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z r. 26, tj r. ZłoŜone do ARiMR sprawozdanie zawierało informacje o których mowa w 2 ust. 2 ww. rozporządzenia i było zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym realizowanych działań. (dowód: akta kontroli str , , ) W latach w związku z realizowaną inwestycją w siedzibie Beneficjenta zostały przeprowadzone: 1 kontrola dotycząca zgodności zakresu rzeczowo finansowego operacji, wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie ze stanem faktycznym, przeprowadzona przez przedstawicieli ZOR ARiMR w dniu r., audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budŝetu Unii Europejskiej w ramach PO Ryby , przeprowadzony przez przedstawicieli Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie w okresie od do r. dotyczący: 1) realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jej zgodności ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 42 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji 498/ ), 2) zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zapisami księgowymi i dokumentami, 3) zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami wspólnotowymi i krajowymi: kwalifikowalność określona w przepisach unijnych i krajowych, zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych, zgodność z zasadami ochrony środowiska, zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, zgodności zadeklarowanych wydatków, z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i męŝczyzn z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego, zachowania obowiązków w zakresie informacji i promocji, 4) wypłacenia Beneficjentowi wkładu publicznego. Podmioty przeprowadzające kontrolę i audyt nie wniosły uwag w przedmiocie kontroli i audytu. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent nie napotkał problemów w trakcie realizacji projektu. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacja inwestycji miała ponadto na celu wzrost poziomu zatrudnienia. ZałoŜono zatrudnienie 5 osób 28 na podstawie umowy o pracę: 1 kierownika, 2 pracowników obsługi magazynów, 2 operatorów sztaplarek. Wg stanu na dzień r. Frigomar s.c. zatrudniał 4 osoby: Dyrektora, Główną księgową, 2 magazynierów. (dowód: akta kontroli str. 23, 25, 337) 26 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach PO RYBY " (Dz.U. Nr 142, poz ze zm.). 27 Rozporządzenie Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U.UE L 120 z 10 maja 2007 r. s. 1) kobiety, 3 męŝczyzn 10

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo