LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , w zakresie realizacji osi priorytetowych 2 i 3. Jednostka przeprowadzająca kontrolę NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Kontroler Bogusław Wójcik st. inspektor k.p., upowaŝnienie do kontroli nr z r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Frigomar Andrzej Boroń i Wspólnicy s.c. w Łozienicy 1. Kierownik jednostki kontrolowanej Marcin Kiezik, Andrzej Boroń, Lilia Boroń. (dowód: akta kontroli str. 3-7) Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 2 realizację przez Frigomar s.c. operacji w ramach środka 2.5- Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Ocenę powyŝszą uzasadnia realizacja przez Beneficjenta operacji pt. Budowa chłodni składowej ryb z zapleczem socjalnym, budynkiem administracyjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zakup i montaŝ wyposaŝenia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " 4 oraz umową o dofinansowanie nr OR /10 z r. Wnioski o płatność za lata , złoŝone do zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5, zostały sporządzone poprawnie i w terminach wynikających z zawartej umowy, zaś zakres wykazanych w nich kosztów kwalifikowalnych oraz wykonanych prac był toŝsamy 1 Dalej: Frigomar s.c. lub Beneficjent. 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 3 Dalej: PO RYBY Dz.U. Nr 147 poz ze zm., dalej: rozporządzenie MRiRW z r. 5 Dalej: ZOR ARiMR dla oddziału oraz ARiMR dla agencji jako całości.

3 z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie wydatki zostały opłacone terminowo i wykazane w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej. Opis stanu faktycznego III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Realizacja projektu 1.1. Spełnienie warunków przyznania pomocy Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu wraz z wymaganymi dokumentami 6, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z r., został złoŝony przez Frigomar s.c. w ZOR ARiMR w dniu 21 maja 2010 roku. (dowód: akta kontroli str ) Pismami z r. oraz r. ARiMR wezwała Frigomar s.c. do uzupełnienia wniosku w zakresie m.in.: 1) wskazania miejsca zamieszkania kaŝdego ze wspólników spółki cywilnej, 2) dostarczenia danych o wielkości przedsiębiorstwa partnerskiego (zatrudnienie, sposób wyliczenia rocznego obrotu oraz rocznej sumy bilansowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi, 3) wskazania miejsca realizacji operacji, 4) zaktualizowania wnioskowanej kwoty dofinansowania oraz zaliczki (wyłączenie zrealizowanych dotychczas zadań w zakresie inwestycji), 5) przedłoŝenia kopii sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pienięŝne) za zakończone lata przed rokiem złoŝenia wniosku (2007, 2008, 2009) oraz zaprezentowania w biznes planie analizy finansowej w horyzoncie czasowym , 6) skorygowania w analizie finansowej rozbieŝności dotyczącej sumy składowych majątku trwałego w latach 2009 i 2010, 7) wyjaśnienia przyczyny ujemnego salda przepływów finansowych w 2009 r., 8) przedłoŝenia operatu szacunkowego odzwierciedlającego wartość rynkową nieruchomości wg stanu z dnia nabycia, 9) merytorycznego uzasadnienia zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych zakupu działki o powierzchni m 2, skoro planowana do wybudowania chłodnia będzie mieć powierzchnię m 2, 10) przedłoŝenia dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w I etapie realizacji inwestycji (m.in. umowy oraz kserokopie faktur dotyczących: projektu budowlanego i wykonawczego, projektu technologicznego, nadzoru nad projektem technicznym i wykonawczym, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, opinii BHP i ergonomii, uzgodnień sanitarno-higienicznych, wykonania biznes planu), 11) uzupełnienia i skorygowania kosztorysów inwestorskich, 12) złoŝenia informacji czy po zrealizowaniu zadania przyłączenia do sieci: ENEA, GAZ, WOD-KAN oraz gazu średniego ciśnienia pozostaną w całości własnością spółki FRIGOMAR, 13) przedłoŝenia porównywalnych ofert w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (o podobnym zakresie rzeczowym), 14) przedłoŝenia aktualnych ofert na zakup: regałów wysokiego składowania, wózków widłowych, wag pomostowych, owijarki palet, drukarki etykiet, 15) ponownego ustalenia wartości kosztów kwalifikowalnych po wyłączeniu kosztów uznanych za niekwalifikowalne, 6 Dalej: wniosek o dofinansowanie. 2

4 16) wyjaśnienia rozbieŝności w wartości zakupionej w celu realizacji zadania ziemi (róŝnica pomiędzy zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz wartością kosztów kwalifikowalnych wynikającą ze złoŝonego uzupełnienia do wniosku), 17) przedstawienia szczegółowego sposobu wyliczenia wartości nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 18) wyjaśnienia sposobu kalkulacji pozycji w kosztorysach inwestorskich: sieci energetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej, 19) przeliczenia przedłoŝonych ofert wg prawidłowego kursu sprzedaŝy NBP z dnia wystawienia oferty 7. (dowód: akta kontroli str , 43-47, 76-79) Wniosek został uzupełniony w dniu r. oraz r. (dowód: akta kontroli str , 48-49, 76-79) Beneficjent spełniał warunki przyznania pomocy określone w 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z r., tj. operacja dotyczyła wzrostu potencjału przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami, a jej zakres obejmował działania o których mowa w 27 ww. rozporządzenia. (dowód: akta kontroli str ) Umowa pomiędzy ARiMR, reprezentowaną przez zastępcę Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa ARiMR oraz wspólnikami spółki cywilnej Frigomar Andrzej Boroń i Wspólnicy reprezentowanymi przez Marcina Kiezika, Andrzeja Boroń i Lilię Boroń została zawarta r. (dowód: akta kontroli str. 55,76-79) Przedmiotem umowy było udzielenie Beneficjentowi pomocy w wysokości ,4 zł tj. 60% wydatków kwalifikowalnych ogółem (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego ,8 zł) na realizację operacji Budowa chłodni składowej ryb z zapleczem socjalnym, budynkiem administracyjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zakup i montaŝ wyposaŝenia 9. (dowód: akta kontroli str ) W 3 ust. 2 umowy Beneficjent zobowiązał się do realizacji inwestycji w 2 etapach: etap I w okresie od r. do r., wartość prac ogółem zł, w tym koszty kwalifikowalne zł. W ramach realizacji etapu zostały zaplanowane m. in.: zakup ziemi, wykonanie projektów: budowlanego i wykonawczego oraz technologicznego, nadzór nad realizacją projektu technicznego i wykonawczego, uzyskanie opinii w zakresie BHP i ergonomii, uzgodnienia sanitarno-higieniczne, sporządzenie biznesplanu oraz wykonanie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, etap II w okresie od r. do r., wartość prac ogółem zł, w tym koszty kwalifikowalne zł. W ramach realizacji etapu zostały zaplanowane m. in.: wykonanie budynków chłodni i biurowego wraz z przyłączami, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie placu manewrowego, zakup i montaŝ instalacji chłodniczej, wdroŝenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, wyposaŝenie chłodni w: regały na miejsc paletowych, 2 wózki widłowe 10, 3 wagi pomostowe 11, owijarkę palet, drukarkę do etykiet, wyposaŝenie szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str. 57, 72-73) 7 Poz dotyczyły wezwania do uzupełnienia braków skierowanego do Beneficjenta r. 8 Dalej: EFR. 9 Dalej: Inwestycja. 10 W tym 1 o udźwigu 1400 kg oraz 1 o udźwigu 1600 kg kg, 150 kg, 1500 kg 3

5 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Przygotowanie projektu Inwestycja była realizowana na terenie wskazanym w 3 ust. 5 umowy (na działce zlokalizowanej w Łozienicy). Umowa przeniesienia na rzecz Frigomar s.c. prawa uŝytkowania wieczystego gruntu została zawarta r. Wartość nabytej nieruchomości gruntowej wyniosła ,35 zł (w tym podatek VAT ,85 zł). (dowód: akta kontroli str , 58) Beneficjent posiadał kompletną i aktualną dokumentację dotyczącą przedmiotowej inwestycji tj.: decyzję o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie chłodni składowej ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym oraz budowie zakładu przetwórstwa ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym, wydaną r. przez Burmistrza Gminy Goleniów 12, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do wód powierzchniowych z terenu projektowanej chłodni składowej wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 103/4 w Łozienicy oraz wykonanie urządzenia wodnego słuŝącego do wyprowadzania wód opadowych wydane przez Starostę Goleniowskiego r., decyzję 328/2010 z r. Starosty Goleniowskiego zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwalającą na realizację zamierzenia budowlanego w zakresie: budowy chłodni składowej ryb z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej, gazową, wentylacji mechanicznej, elektryczną i oświetlenia terenu, kontenerową stacją transformatorową, podziemnym zbiornikiem na wody opadowe, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i ogrodzeniem 13. (dowód: akta kontroli str ) W związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym w ramach środka 2.5., Frigomar s.c. nie udzielała zamówień w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 14. Przy wyborze wykonawców Beneficjent dokonał rozpoznania rynku poprzez zebranie ofert od co najmniej dwóch wykonawców 15. (dowód: akta kontroli str , ) Wartość kosztorysowa robót w branŝach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wg kosztorysu inwestorskiego opracowanego w listopadzie 2009 r. została oszacowana na ,32 zł (w tym podatek VAT ,84 zł). (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 12 Decyzją Burmistrza Gminy Goleniów nr 410 z r. zmieniony został zapis na str. 1 decyzji dotyczący rodzaju inwestycji realizowanej w I etapie: z budowy hurtowni ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym, parking i drogi wewnętrzne na budowę chłodni składowej ryb z konieczną infrastrukturą i zapleczem socjalno-biurowym. 13 Decyzją Starosty Goleniowskiego nr 162/2011 z został sporządzony aneks do decyzji nr 328/2010 w części dotyczącej zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania terenu oraz zmiany trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz zmiany technologii ustawienia regałów mroźni 14 Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 15 Oferty w zakresie zakupu: instalacji chłodniczej, instalacji alarmowej, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem, wózków widłowych, wag pomostowych, owijarki palet, drukarki etykiet, mebli do pomieszczeń magazynierów, wyposaŝenia szatni magazynierów, regałów wysokiego składowania. 4

6 Opis stanu faktycznego 1.3. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych otrzymanych na realizację projektu Wg 4 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie ARiMR zobowiązała się do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości ,40 zł w dwóch transzach : ,40 zł (współfinansowanie z EFR ,05 zł), zł (współfinansowanie z EFR ,75 zł) w tym jednorazowej zaliczki w wysokości ,56 zł. (dowód: akta kontroli str , 84) Zaliczka w wysokości , 56 zł (współfinansowanie z EFR ,17 zł) r. została przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy wskazany w 4 ust. 5 umowy. Pozostała część pomocy udzielonej Beneficjentowi została przekazana w dwóch transzach: ,40 zł i ,04 zł w dniach r. i r., tj. po zweryfikowaniu przez ARiMR uprzednio złoŝonych wniosków o płatność. (dowód: akta kontroli str , 84, , , 174, , 214) W związku z realizacją projektu Beneficjent wydatkował ogółem ,36 zł netto 16 ( ,89 zł na podstawie 9 umów oraz ,47 zł na podstawie 11 zamówień). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne poniesionych przez Frigomar s.c na realizację inwestycji wyniosła ,40 zł (tj. 84,8% ogólnej kwoty wydatków). Przedmiotowe wydatki dotyczyły: 1) zakupu nieruchomości gruntowej, 2) opracowania projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji, 3) opracowania koncepcji i projektu technologicznego zakładu przetwórstwa ryb z mroźnią składową, 4) koordynacji przygotowania projektów technicznych niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę oraz koniecznych branŝ wykonawczych oraz koordynacji prac budowlano-montaŝowych i instalacyjnych, 5) sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie inwestycji, 6) nadzoru nad robotami budowlanymi w branŝach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 7) wykonania obiektu "pod klucz" w tym: hala stalowa - mroźnie, ekspedycja i wiata, budynek biurowy jednokondygnacyjny wraz z pracami wykończeniowymi, instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, 8) przyłączenia do sieci gazowej, 9) dostawy materiałów i kompletnego wykonania instalacji chłodniczej, 10) uzgodnień projektu technologicznego inwestycji pod względem higienicznosanitarnym, 11) przygotowania warunków technicznych przyłączy lub przykanalików do czynnych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych z uzgodnieniem projektu, 12) zakupu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (analiza przedwdroŝeniowa, konfiguracja systemu, szkolenie z zakresu zakupionych modułów, asysta powdroŝeniowa oraz zespół komputerowy (m.in.: serwer, 3 zestawy komputerowe, oprogramowanie), 13) zakupu: zestawu regałów magazynowych, wózka widłowego elektrycznego RX 20-16, wózka z wysuwanym masztem typ FM-X 14N, 3 wag, owijarki palet, drukarki etykiet, wyposaŝenia szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str ) Kontrola wydatków w kwocie netto ,36 zł (tj. 100% wydatków ogółem) poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem wykazała, Ŝe: 16 Zgodnie z umową o dofinansowanie podatek VAT nie stanowił kosztu kwalifikowalnego w projekcie. 5

7 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego wszystkie wydatki zostały prawidłowo udokumentowane fakturami oraz równowaŝnymi dowodami księgowymi, wystawionymi przez wykonawców robót i dostawców usług, zgodnie z zawartymi na ich realizację umowami oraz zleceniami, na wszystkich skontrolowanych dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków została zamieszczona informacja: "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich ", zobowiązania z tytułu faktur i rachunków wystawionych przez wykonawców w związku z realizowanym projektem, zostały opłacone terminowo z rachunku Beneficjenta, wszystkie poniesione wydatki zostały wprowadzone do wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej, w siedzibie Beneficjenta dostępne były oryginały dokumentów dotyczących realizowanej operacji (m.in.: umowy, faktury VAT i rachunki, protokoły odbiorów, wydruki z ewidencji księgowej, wyciągi bankowe). (dowód: akta kontroli str ) Prowadzona przez Beneficjenta w systemie finansowo-księgowym ewidencja umoŝliwiała identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych dla wszystkich wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu. (dowód: akta kontroli str ) Kontrola 100% operacji bankowych zleconych przez Beneficjenta z rachunku bankowego wskazanego w 4 ust. 5 umowy o dofinansowanie wykazała, Ŝe płatności realizowane z rachunku dotyczyły wyłącznie wydatków związanych z projektem. Rachunek prowadzony na potrzeby projektu nie był oprocentowany. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 1.4. Zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie W dniu 17 stycznia 2011 r. Frigomar s.c. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o zmianę decyzji nr 328/2010 z r. o pozwoleniu na budowę w części dotyczącej zatwierdzenia zmian w planie zagospodarowania terenu oraz zmiany trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz zmiany technologii ustawienia regałów mroźni. Projekt zamienny 17 został zatwierdzony przez Starostę Goleniowskiego Decyzją nr 162/2011 z r. i pozostawał bez wpływu na koszt oraz termin realizacji inwestycji. (dowód: akta kontroli str ) Realizację inwestycji na podstawie zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, w tym w szczególności wykonanie: 1) hali stalowej (mroźnie, ekspedycja, wiata), 2) budynku biurowego jednokondygnacyjnego, 3) instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, 4) zagospodarowanie terenu Beneficjent powierzył F( ) na podstawie umowy 49/06/2010 z r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie netto w wysokości zł (w tym: wykonanie hali stalowej zł, roboty ogólnobudowlane zł, akcesoria zł, wykonanie budynku biurowego zł, instalacje sanitarne wewnętrzne (hala) zł, instalacje sanitarne wewnętrzne (budynek biurowy) zł, elektryka zł, sieci zewnętrzne zł, zagospodarowanie 17 Aneks do decyzji nr 328/2010 z r. 6

8 terenu zł) 18, płatne na podstawie faktur dostarczonych wraz z protokołami potwierdzającymi wykonanie danego etapu robót. (dowód: akta kontroli str. 148, ) Kompletne wykonanie instalacji chłodniczej w obiekcie chłodni inwestor powierzył T(...) na podstawie umowy nr 02/TP/2010 z r. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie netto w wysokości zł, płatne w transzach na podstawie faktur oraz faktury końcowej wystawionej po protokolarnym bezusterkowym odbiorze końcowym robót. (dowód: akta kontroli str. 149) Rozliczenie ww. umów nastąpiło na podstawie protokołów odbioru, zatwierdzonych przez Beneficjenta bez uwag. (dowód: akta kontroli str , ) W związku z realizacją inwestycji Beneficjent zakupił: zintergrowany system zarządzania przedsiębiorstwem wraz z zespołem komputerowym (m.in.: serwer, 3 zestawy komputerowe, oprogramowanie), zestaw regałów magazynowych na 1630 miejsc paletowych, 2 wózki widłowe elektryczne, 19 2 wagi pomostowe, 1 wagę stołową 20 owijarkę palet, drukarkę etykiet, wyposaŝenie szatni magazynierów, Zakup ww. wyposaŝenia był zgodny z zestawieniem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, nastąpił na podstawie faktur oraz został potwierdzony protokołami odbioru urządzeń. (dowód: akta kontroli str ,167, , ) Zakończona przez F( ) generalnego wykonawcę inwestycja została przekazana Frigomar s.c r. (dowód: akta kontroli str. 336) W dniu r., stosownie do art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 21 Frigomar s.c. zawiadomił o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego uŝytkowania Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową StraŜ PoŜarną. Ww. organy nie wniosły sprzeciwu, co do zamierzonego przyjęcia obiektu do uŝytkowania. (dowód: akta kontroli str ) Decyzją nr 35/2011 z r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Goleniowie udzielił inwestorowi Frigomar s.c. pozwolenia na uŝytkowanie wybudowanego obiektu chłodni składowej ryb z zapleczem socjalno-biurowym, budynkiem stacji transformatorowej, zbiornikiem wodnym podziemnym wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz wentylacją mechaniczną i oświetleniem terenu z układem komunikacyjnym (zjazd, parkingi, place wewnętrzne). (dowód: akta kontroli str ) 18 Wykonanie budynku biurowego zostało we wniosku o dofinansowanie wykazane jako koszt niekwalifikowalny 19 RX o udźwigu 1600 kg oraz FM-X 14N o udźwigu 1400 kg 20 Zakup wagi stołowej został uznany za koszt niekwalifikowalny 21 Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. 7

9 Ustalone nieprawidłowości Opis stanu faktycznego Decyzją PIW.Hś z r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Goleniowie zatwierdził przedmiotową inwestycję do działalności w zakresie prowadzenia chłodni składowej. 22 (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność W okresie objętym kontrolą Beneficjent złoŝył do ZOR ARiMR 2 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych zł, w tym wnioskowaną kwotę pomocy zł, tj.: r. za okres od r. do r., kwota kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem zł - wniosek rozliczający I etap realizacji inwestycji. Kwota pomocy w wysokości ,40 zł 23 została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta r r. za okres od r. do r., kwota kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem zł - wniosek rozliczający II etap realizacji inwestycji. Kwota pomocy w wysokości ,04 zł (pomniejszona o zaliczkę na poczet realizacji inwestycji wypłaconą r.) została przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta r. Ww. wnioski o płatność zostały złoŝone w terminach określonych w 7 umowy o dofinansowanie 24. (dowód: akta kontroli str. 65, 82, 84, 86, 104, 144) Pismem z r. 25 ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków i złoŝenia dokumentów dotyczących wniosku o płatność z r., tj. dostarczenia: 1) oświadczenia beneficjenta, Ŝe zakupiona nieruchomość w okresie 5 lat przed nabyciem nie została zakupiona z udziałem środków publicznych, 2) aktów notarialnych złoŝonych w pierwotnym wniosku o płatność opatrzonych pieczęcią PO RYBY , 3) not korygujących do faktur: FV 02/03/2009 (błędna nazwa i adres odbiorcy), FV 02/04/2010 i FV 01/06/2010 (błędny NIP odbiorcy) FV 11/2009 (brak stwierdzenia kopia czy oryginał faktury), 4) faktur z dekretem księgowym (FV 02/04/2010, FV 01/06/2010, 23/2010, /2009/U/6305, 5) oświadczenia od wystawcy faktury FV 23/2010, Ŝe przedmiotowa faktura dotyczy wykonania dokumentacji biznes planu. Wymagana dokumentacja została złoŝona w ZOR ARiMR w dniu r. (dowód: akta kontroli str , ) Pismem DWR OR /10/WAP/MD/MOs/11 z r. ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków i złoŝenia dokumentów dotyczących wniosku o płatność z r., tj. dostarczenia: 1) protokołów odbioru robót stwierdzających szczegółowo zakres poszczególnych prac oraz ich ilość do kaŝdej przedstawionej we wniosku faktury poz z przyporządkowaniem do odpowiednich faktur z podziałem na zadania w powiązaniu z analogicznymi pozycjami w kosztorysie inwestorskim, 22 PowyŜsza decyzja była poprzedzona warunkowym zatwierdzeniem zakładu do działalności (Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii z r.), wynikającym z okoliczności, Ŝe w dacie wydawania decyzji w zakładzie nie były wdroŝone procedury GMP,GHP, HACCP 23 Zgodnie z umową o dofinansowanie pomoc wynosiła 60% kosztów kwalifikowalnych 24 Terminy złoŝenia wniosków o płatność zostały określone: I 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, II - od do r., 25 DWR OR /10/WAP/MD/MOs/10. 8

10 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego 2) oświadczenia wystawcy faktury pro forma nr 01/08/2010 o otrzymaniu całości naleŝności za ww. fakturę z podaniem kwot i terminu zapłaty, 3) not korygujących (niepełna/błędna nazwa nabywcy) dla faktur wystawionych przez P( ) oraz faktur: FV 02/10, FV DPL , 4) kopii faktury proforma 14/11/SZ, na którą powołują się płatności na kwotę 2.654,91zł z dnia r. oraz ,10 zł z dnia r., bądź oświadczenia wystawcy FV, Ŝe powyŝsze płatności regulują w pełni zobowiązanie wynikające z FV 30092/11/SZ, 5) kopii faktury pro forma FPF/1/01/2011, na którą powołują się płatności na kwotę 892,81 zł z dnia r. oraz 3.881,79 zł z dnia r., bądź oświadczenia wystawcy FV, Ŝe powyŝsze płatności regulują w pełni zobowiązanie wynikające z FV FA/53/01/2011, 6) oferty nr 10-PLMRE-0016, na podstawie której dokonano zakupu regałów magazynowych wraz z informacją od sprzedawcy o ilości miejsc paletowych zestawu regałów magazynowych zakupionego na podstawie FV IPL , 7) dokumentów stwierdzających sposób, miejsce i termin odbioru przedmiotu zamówienia (wózki widłowe udźwig 1,4 t oraz 1,6 t), 8) skorygowania w wykazie faktur: numeru dokumentu FV 02/10, wartości w kolumnach 7, 8, 9 dla faktury FA/27/03/2011/GDEK (kwoty pomniejszone o wcześniej zapłaconą zaliczkę zgodnie z wystawioną fakturą), 9) korekty kosztów kwalifikowalnych niezgodnych z wykazanymi na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie: zakres prac wykraczający poza zakres kosztorysów inwestorskich, który został rozszerzony na podstawie podpisanych aneksów do umowy na roboty budowlane nr 49/06/2010 z dnia r., zadanie 15 zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem faktura: FS- 417/10/HAN poz. 1 (1 sztuka pakietu/administrator), poz. 6 (moduł zabezpieczający) oraz FS-102/zl 1/HAN poz. 4 (szkolenie) - przedłoŝona na etapie dofinansowania oferta nie zawierała wymienionych pozycji, zadanie 19 waga pomostowa 60 kg - w ramach operacji została zakupiona inna waga niŝ planowana do zakupu i wpisana do zestawienia rzeczowo-finansowego - w ramach zadania miała być zakupiona waga o maksymalnym obciąŝeniu 60 kg, z załączonej faktury (30092/11/SZ) wynika, Ŝe zakupiono wagę o maksymalnym obciąŝeniu 12 kg. Korekta wniosku o płatność została złoŝona w ZOR ARiMR w dniu r. W złoŝonym piśmie przewodnim do korekty zostały wyjaśnione zagadnienia wskazane przez ARiMR oraz dołączone wymagane dokumenty. W ramach uzupełnień własnych do wniosku o płatność Beneficjent przedłoŝył ponadto w dniu r. oświadczenie wykonawcy robót budowlanych oraz stronę nr 1 wniosku o płatność z poprawioną wartością w poz. 14 (dowód: akta kontroli str , ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji projektu. 2. Zgodność uzyskanych rezultatów z efektami planowanymi we wniosku o dofinansowanie W wyniku realizacji operacji Beneficjent osiągnął efekt planowany we wniosku o dofinansowanie tj. wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami poprzez realizację działań polegających na: 9

11 Uwagi dotyczące badanej działalności budowie nowej chłodni składowej ryb o pojemności przechowywania ok. 1,8 tys. ton wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, zakupie i montaŝu instalacji chłodniczej oraz regałów magazynowych na miejsc paletowych, zakupie wyposaŝenia, w tym m.in.: 2 wózków widłowych elektrycznych, 2 wag pomostowych, 1 wagi stołowej, owijarki palet, drukarki etykiet, wyposaŝenia szatni magazynierów. (dowód: akta kontroli str , , , , ) W okresie realizacji inwestycji Beneficjent złoŝył do ZOR ARiMR sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w terminie wskazanym w 4 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z r. 26, tj r. ZłoŜone do ARiMR sprawozdanie zawierało informacje o których mowa w 2 ust. 2 ww. rozporządzenia i było zgodne ze stanem faktycznym dotyczącym realizowanych działań. (dowód: akta kontroli str , , ) W latach w związku z realizowaną inwestycją w siedzibie Beneficjenta zostały przeprowadzone: 1 kontrola dotycząca zgodności zakresu rzeczowo finansowego operacji, wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie ze stanem faktycznym, przeprowadzona przez przedstawicieli ZOR ARiMR w dniu r., audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budŝetu Unii Europejskiej w ramach PO Ryby , przeprowadzony przez przedstawicieli Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie w okresie od do r. dotyczący: 1) realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie oraz jej zgodności ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 42 ust. 2 pkt a rozporządzenia Komisji 498/ ), 2) zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zapisami księgowymi i dokumentami, 3) zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami wspólnotowymi i krajowymi: kwalifikowalność określona w przepisach unijnych i krajowych, zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych, zgodność z zasadami ochrony środowiska, zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej, zgodności zadeklarowanych wydatków, z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i męŝczyzn z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego, zachowania obowiązków w zakresie informacji i promocji, 4) wypłacenia Beneficjentowi wkładu publicznego. Podmioty przeprowadzające kontrolę i audyt nie wniosły uwag w przedmiocie kontroli i audytu. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent nie napotkał problemów w trakcie realizacji projektu. (dowód: akta kontroli str ) Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacja inwestycji miała ponadto na celu wzrost poziomu zatrudnienia. ZałoŜono zatrudnienie 5 osób 28 na podstawie umowy o pracę: 1 kierownika, 2 pracowników obsługi magazynów, 2 operatorów sztaplarek. Wg stanu na dzień r. Frigomar s.c. zatrudniał 4 osoby: Dyrektora, Główną księgową, 2 magazynierów. (dowód: akta kontroli str. 23, 25, 337) 26 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach PO RYBY " (Dz.U. Nr 142, poz ze zm.). 27 Rozporządzenie Komisji (WE) 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U.UE L 120 z 10 maja 2007 r. s. 1) kobiety, 3 męŝczyzn 10

12 Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń Zakładane pierwotnie wskaźniki poziomu zatrudnienia zostały zrealizowane: w 80 %. (dowód: akta kontroli str. 23, 25, 337) W sprawie zatrudnienia w spółce Marcin Kiezik wyjaśnił: Z uwagi na to Ŝe firma cały czas jest jeszcze w okresie rozwoju to aktualne zatrudnienie 4 osób jest wystarczające do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania zadań załoŝonych na etapie biznes planu. Prace administracyjne, marketingowe i inne wspierające są dokonywane przez właścicieli spółki. W związku z tym biorąc pod uwagę koszty prowadzenia działalności aktualnie nie byłoby celowe zatrudnienie piątego pracownika. Zatrudnienie piątego pracownika spółka zakłada w przyszłości w miarę dalszego rozwoju firmy i zwiększania przez nią obrotów. (dowód: akta kontroli str ) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŝej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. IV. Wnioski Przedstawiając powyŝsze oceny i ustalenia kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 29, nie zgłasza wniosków. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie...., dnia... miejscowość data Kontroler Bogusław Wójcik st. inspektor k.p. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Dyrektor podpis podpis 29 Dz.U. z 2012 r., poz

LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-11/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-07/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-07/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-07/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. Pani Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice LKA-4101-06-03/2011/P/11/148 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 lipca 2011 r. LKA-4101-06-02/2011/P/11/148 Pan Arkadiusz Ziemba Wójt Gminy Bobrowniki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.1.2014.GT Opole, dn. 10 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg. Żłobek Miejski Tęczowy Świat,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY PROW 2014-2020 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WARSZTATY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia października 2010 r. Pan Waldemar Zaręba I/10/004 LWA-4114-01-19/2010 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, kwietnia 2009 r. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 Pan Robert Kwaśniak Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/165 Realizacja i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r.

Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r. Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność Milicz, 12 maja 2014 r. Termin złożenia wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność w terminie

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r.

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. 1. Złożenie wniosku w terminie Beneficjent jest zobowiązany złożyć WoP (Wniosek o Płatność) w terminie

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego KNO-4112-01-02/2009 S/09/003 Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Pan Włodzimierz Kwieciński Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia maja 2011 r. Pani dr inŝ. Danuta CIECHAŃSKA Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych LLO-4101-02-02/2011 P/11/159 w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4.

3.1 NIP 4. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES DO DORĘCZEŃ LUB ADRES GŁÓWNEGO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI / ADRES SIEDZIBY BENEFICJENTA. 4. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ * W RAMACH DZIAŁANIA 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów W-_41_MP WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów potwierdzenie przyjęcia przez SW (pieczęć) I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów Załącznik do zarządzenia nr/010 r. Prezesa ARiMR z dnia..kwietnia 010 r. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON -

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 4. REGON - WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania,, Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0 znak sprawy W-_ /pieczęć/ data i godzina przyjęcia oraz podpis I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-32-04/2011P/11/049 Katowice, 10 stycznia 2012 r. Pan Jerzy Skowronek Prezes Zarządu PANELTECH sp. z o.o. w Chorzowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo