LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4101-23-07/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , w zakresie realizacji osi priorytetowych 2 i 3. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Ewa Róg, główny specjalista k. p., upowaŝnienie do kontroli nr z dnia r. (dowód: akta kontroli str.1 2) Stanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1, Al. 3 Maja 44, Słupsk. Jerzy Safader, Prezes Zarządu. II. Ocena kontrolowanej działalności (dowód: akta kontroli str.3-6) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 2 realizację przez Stanpol Sp. z o.o. zadania ramach środka 2.5- Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Ocenę powyŝszą uzasadnia realizacja przez Beneficjenta operacji pt. Wzrost potencjału przetwórczego i poprawa produkcji Ŝywności oraz procesów logistycznych Stanpol Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i modernizację zakładów przetwórczych w Białogardzie oraz zakup wyposaŝenia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " 4 oraz umową o dofinansowanie nr OR /10 z r. Wniosek o płatność złoŝony do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5, został sporządzony poprawnie i w terminie wynikającym z zawartej umowy, zaś zakres wykazanych w nich kosztów kwalifikowalnych oraz wykonanych prac był toŝsamy z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie wydatki zostały opłacone terminowo i wykazane w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej. 1 Dalej: Stanpol sp. z o.o. lub Beneficjent. 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. 3 Dalej: PO RYBY Dz.U. Nr 147 poz ze zm., dalej: rozporządzenie MRiRW z r. 5 Dalej: ZOR ARiMR dla oddziału oraz ARiMR dla agencji jako całości. 2

3 III. Opis ustalonego stanu 1. Realizacja projektu 1.1. Spełnienie warunków przyznania pomocy Wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury - środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z r., został przesłany przez Stanpol Sp. z o.o. do ZOR ARiMR w dniu 9 lipca 2010 roku. (dowód: akta kontroli str. 7-21) ZłoŜony wniosek o dofinansowanie wymagał zmian i uzupełnień m.in. w zakresie: 1) sporządzenia wniosku w wersji obowiązującej, dostępnej na stronie (w złoŝonym wniosku brak punktu 3.13.KOD NUTS III w poz.3. Miejsce realizacji operacji), 2) zgodności planowanych operacji z celami środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, 3) przedłoŝenia ofert dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych przedstawionych w zestawieniu (przedstawiono protokoły z wyboru ofert bez załączenia samych ofert), 4) ujednolicenia nazewnictwa w zestawieniach i dokumentach potwierdzających poniesione wydatki, 5) przedstawienia protokołów odbiorów wykonanych robót budowlanych zawierających wykaz tych robót, zuŝytych materiałów z podaniem ilości, rodzaju i cen jednostkowych oraz potwierdzających miejsce i sposób odbioru robót, 6) załączenia kopii umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji technicznej, kosztorysowej i geodezyjnej, 7) załączenia kopii umowy dotyczącej przygotowania biznesplanu, 8) załączenia Analizy finansowej i Bilansu (załączone do wniosku kopie były nieczytelne), 9) przedstawienia kopii zatwierdzonych Rachunków przepływów pienięŝnych za lata , potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 10) szczegółowego opisu dotyczącego kalkulacji własnej przyjętej w kosztorysach (dotyczy pozycji kalkulowanych indywidualnie), ewentualnie dokonania korekt wartości kosztorysowych, 11) załączenia kopii pozwolenia na budowę, 12) załączenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Zakładu Nr 2 (przedłoŝono jedynie decyzje dot. Zakładu Nr 3), o czym ZOR ARiMR poinformował wnioskodawcę pismem z r. (wpłynęło do Stanpol Sp. z o.o r.), określając 14-dniowy termin na uzupełnienie przedmiotowego wniosku. (dowód: akta kontroli str ) Dochowując wyznaczonego terminu, Stanpol Sp. z o.o. przesłał do ZOR ARiMR w dniu r. poprawiony wniosek wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami. (dowód: akta kontroli str ) Pismem z r. ARiMR zwrócił się ponownie do Beneficjenta (data wpływu r.), o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących m.in. wskazania robót (zadań) zrealizowanych oraz znajdujących się w realizacji, korekty kosztu opracowania biznesplanu, korekty wskaźników przyjętych w kosztorysach narzutów, wyznaczając 14- dniowy termin przedstawienia wymaganych materiałów. 3

4 (dowód: akta kontroli str ) W dniu r., tj. dochowując wymaganego terminu Stanpol Sp. z o.o. przesłała do ZOR ARiMR wyjaśnienia i brakujące dokumenty wraz z koniecznymi korektami. (dowód: akta kontroli str ) ARiMR pismem z r. zwróciła się do Beneficjenta (data wpływu r.) o skorygowanie zapisów w analizie biznesplanu (korekta daty zakończenia operacji) oraz wyjaśnienie powodów zastosowania w szczegółowej kalkulacji kosztów stawek roboczogodzin wyŝszych niŝ średnie w województwie w danym okresie. (dowód: akta kontroli str ) Wymagane wyjaśnienia wraz z załącznikami przesłane zostały do ZOR ARiMR r. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent spełniał warunki przyznania pomocy w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, określone w 30 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z r., tj. zatrudniał łącznie 175 osób, a obrót spółki za 2010 r. wyniósł tys. zł 6. (dowód: akta kontroli str ) Umowa o dofinansowanie Nr OR /10 została zawarta r. pomiędzy ARiMR, reprezentowaną przez Piotra Dąbrowskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa oraz Stanpol Sp. z o.o. reprezentowaną przez Jerzego Safadera Prezesa Zarządu. (dowód: akta kontroli str.82) Przedmiotem umowy było udzielenie Beneficjentowi pomocy w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości ,80 zł, tj. do 60% poniesionych kosztów kwalifikowalnych ogółem (w tym współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego ,35 zł) na realizację projektu w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, operacji pn. Wzrost potencjału przetwórczego i poprawa produkcji Ŝywności oraz procesów logistycznych Stanpol Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i modernizację zakładów przetwórczych w Białogardzie oraz zakup wyposaŝenia. (dowód: akta kontroli str. 38, 85) Zgodnie z 3 ust. 3 umowy o dofinasowanie, Beneficjent zobowiązał się do: 1) realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji (jak w załączniku do umowy), 2) poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niŝ do dnia złoŝenia wniosku o płatność, 3) udokumentowania wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo-finansowym, 4) osiągnięcia załoŝonego celu operacji nie później niŝ do dnia złoŝenia wniosku o płatność, Stosownie do zapisów 4 umowy, pomoc w kwocie ogółem ,80 zł wypłacona miała zostać jednorazowo, po zakończeniu całości operacji. (dowód: akta kontroli str ) 6 Według 30 ust. 1 pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudnionych mniej niŝ 750 pracowników lub którego obrót jest mniejszy niŝ równowartość w złotych 200 milionów euro rocznie. 7 Dalej: EFR. 4

5 Na wniosek Beneficjenta, r. podpisano aneks Nr 1 do umowy, dotyczący: zmiany technologii - zamiany komory szybkiego schładzania na komorę kontaktowego mroŝenia, rezygnacji z automatycznej myjki wózków wędzarniczych, zwiększenia zakresu powierzchni klimatyzowanych w zakładzie nr 3, przesunięcia terminu złoŝenia wniosku o płatność (Beneficjent zobowiązał się złoŝyć po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie 8 ). (dowód: akta kontroli str. 85, 88, ) stwierdzono Przygotowanie projektu (inwestycji) Zadanie w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 9 realizowane było w dwóch zakładach Zakładzie Nr 2 (działki o nr 68, 69, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym miasta Białogard nr 005, będące w uŝytkowaniu wieczystym Beneficjenta) i Zakładzie Nr 3 (działki nr 27/1, nr 27/2 i nr 28 w obrębie ewidencyjnym miasta Białogard nr 004, będące w uŝytkowaniu wieczystym). (dowód: akta kontroli str ) Zakres rzeczowy zadania w Zakładzie Nr 3 dotyczył: opracowania wielobranŝowej dokumentacji technicznej (branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna), opracowania szczegółowego planu biznesowego, remontu posadzek w tunelach zamraŝalniczych, modernizacji myjni wózków wędzarniczych, monitoringu obiektu, szafy kontaktowego mroŝenia, modernizacji instalacji chłodniczej z wymianą agregatu chłodniczego, zakupu wyposaŝenia (pakowarka próŝniowa dwukomorowa, drukarka atramentowa, analizator gazów, belownica, regały paletowe rzędowe, waga etykietująca). W Zakładzie Nr 2 dofinansowaniem objęto: zamianę istniejącego pomieszczenia magazynowego na komorę chłodniczą, wyposaŝenie w urządzenia chłodnicze do przechowywania surowca, monitoring obiektu. (dowód: akta kontroli str. 122) Na podstawie wniosku Beneficjenta, Starosta Białogardzki r. wydał Decyzję Nr 41/10 znak BOŚ /09 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Ryb Morskich o pomieszczenie wędzarni, myjni i magazynu na opakowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, instalacją elektryczną, realizowanego w Zakładzie Nr 3. (dowód: akta kontroli str.123) Prace objęte dofinansowaniem w Zakładzie Nr 2, realizowane były na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenia r. dokonał Beneficjent, a Starosta Białogardzki r. wydał zaświadczenie, w którym nie wniósł sprzeciwu do wykonania robót objętych przedmiotowym zgłoszeniem. (dowód: akta kontroli str ) Zakres zrealizowanych prac modernizacyjnych w Zakładzie Nr 3, nie wymagał uzyskania przez Beneficjenta pozwolenia na uŝytkowanie obiektu. Pismem 8 Zgodnie z 7 umowy oraz 1 Aneksu Nr 1, Beneficjent zobowiązany był do złoŝenia wniosku o płatność wraz z dokumentami poświadczającymi realizację zobowiązań wynikających z zawartej umowy w terminie po zakończeniu całości operacji, 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy, tj. do r. 9 O wartości ogółem ,00 zł, na realizację którego Beneficjent wnioskował o pomoc w formie dofinansowania w kwocie ,80 zł. 5

6 Ustalone z r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białogardzie nie wniósł sprzeciwu do uŝytkowania zmodernizowanych pomieszczeń, objętych pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 41/10). (dowód: akta kontroli str. 129) W związku z realizowanym zadaniem Beneficjent nie udzielał zamówień w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 10. Zakupy usług i dostaw dokonywane były po uprzedniej analizie ofert złoŝonych w odpowiedzi na zapytania wystosowane przez Beneficjenta do usługodawców i producentów. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywał trzyosobowy zespół pracowników Stanpol Sp. z o.o. powołany Zarządzeniem Prezesa Spółki z dnia r. (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono 1.3. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych uzyskanych na realizację projektu Według 4 ust. 1 i 2 umowy, ARiMR zobowiązała się do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości ,80 zł, jednorazowo po zakończeniu całości operacji. (dowód: akta kontroli str. 85) Na podstawie prowadzonej w Stanpol Sp. z o.o. dokumentacji finansowej oraz obowiązującej Polityki rachunkowości ustalono, Ŝe dla transakcji związanych z realizacją środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w Stanpol Sp. z o.o. wyodrębniono ewidencję księgową, wymaganą postanowieniami 5 ust.1 pkt 3 lit. k umowy. (dowód: akta kontroli str. 88, ) W wyniku rozliczenia projektu na konto Beneficjenta przekazane zostały środki w łącznej kwocie ,40 zł, w dwóch transzach: r. w kwocie ,80 zł oraz r. w kwocie ,60 zł. Stanpol Sp. z o.o. nie otrzymała zaliczki na realizację projektu. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono Zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie Na podstawie pozwolenia na budowę Nr 41/10 z r. dotyczącego Zakładu Nr 3 oraz na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia r. dotyczącego Zakładu Nr 2, a takŝe w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną wielobranŝową Stanpol Sp. z o.o. wykonała: - kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót branŝy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej dla Zakładu Nr 3, - biznesplan zadania inwestycyjnego (Zakład Nr 2 i Nr 3), 10 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 6

7 - rozbudowę i modernizację obu Zakładów (wymiana posadzek, modernizacja instalacji chłodniczych wraz z wymianą agregatów chłodniczych, klimatyzacja pomieszczeń produkcyjnych, instalacje: sanitarną, elektryczną i gazową, zamiana pomieszczenia magazynowego na komorę chłodniczą, monitoring Zakładu Nr 2 i 3). Wszystkie prace instalacyjne i budowlane potwierdzone były protokołami zdawczoodbiorczymi (podpisanymi przez wykonawcę i Beneficjenta), a ich zakres był zgodny z umową o dofinansowanie. W trakcie realizacji projektu nie dokonywano zmian w dokumentacji projektowej. (dowód: akta kontroli str ) Poza ww. pracami, w ramach umowy o dofinansowanie zakupiono, zamontowano i uruchomiono w Zakładach Nr 2 i 3 urządzenia: telewizję przemysłową (monitoring Zakładów), szafy kontaktowego mroŝenia, pakowarkę próŝniową, drukarkę atramentową, analizator gazów Oxybaby, belownicę, regały paletowe rzędowe, wagę etykietującą. Dostawa i odbiór urządzeń potwierdzone zostały protokołami odbioru. (dowód: akta kontroli str ) Projekty technologiczne modernizacji i przebudowy obu Zakładów zatwierdzone zostały przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie 11. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent, stosownie do postanowień 5 ust.1 pkt 3 lit. j umowy o dofinansowanie przechowywał w siedzibie Stanpol Sp. z o.o. całość dokumentacji związanej z realizacją projektu. (dowód: akta kontroli str. 337) stwierdzono 1.5. Prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność Wniosek o płatność na wymaganych formularzach wraz z załącznikami, tj. wykazem faktur, zestawieniem rzeczowo-finansowym, oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym niekorzystania z innych środków pomocowych, sprawozdaniem końcowym z realizacji operacji na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych zł, przesłany został do ZOR ARiMR w dniu r., tj. w terminie określonym w Aneksie Nr 1. Kwota dofinansowania ujęta we wniosku o płatność ( zł) była niŝsza od kwoty zawartej w umowie ( ,80 zł) o ,80 zł. Wynikało to ze zmian zakresu rzeczowo-finansowego wprowadzonych w związku z rezygnacją z zakupu myjki wózków wędzarniczych na rzecz stosowania w procesie czyszczenia ręcznej myjki wysokociśnieniowej i specjalistycznych środków rozpuszczających tłuszcze i smołę. (dowód: akta kontroli str ) Pismem z r. (wpłynęło do Stanpol Sp. z o.o r.), ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków we wniosku o płatność w zakresie m.in: błędnie podanego adresu wnioskodawcy, braku podpisu na oświadczeniu, nieprawidłowo wpisanych wartości kosztów kwalifikowalnych, uzupełnienia zestawienia rzeczowo-finansowego o pełną nazwę zadania, podanie jednostek miar oraz złoŝenie wyjaśnienia dotyczącego sprawozdania końcowego. (dowód: akta kontroli str ) 11 Decyzjami: nr PIW Hś/2/2009 z r., nr PIW Hś /156/2010 z r. 7

8 Ocena cząstkowa Wyjaśnienia i materiały uzupełniające wraz z poprawioną wersją wniosku o płatność Stanpol Sp. z o.o. przesłała do ZOR ARiMR w dniu r., tj. dochowując wyznaczonego 14-dniowego terminu. (dowód: akta kontroli str ) Kolejnych korekt wniosku o płatność dokonywano na wezwanie ARiMR w terminach: 15 i r. Braki dotyczyły nieprawidłowego określenia poziomu zatrudnienia pracowników na umowy o pracę, formalności związanych ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Zakładzie Nr 2 (zawiadomienia o zakończeniu tych robót) oraz przedłoŝenia kopii protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych w Zakładzie Nr 3. (dowód: akta kontroli str We wniosku o płatność ujęte zostały wydatki faktycznie poniesione, zaliczone do wydatków kwalifikowalnych. (dowód: akta kontroli str ) W wyniku rozliczenia projektu na konto Beneficjenta przekazane zostały środki w łącznej kwocie ,40 zł. Do kosztów zadania ARiMR nie zakwalifikowała zakupu kosiarki o wartości 5.415,60 zł (o tę kwotę pomniejszono dofinansowanie przedsięwzięcia). (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2. Zgodność uzyskanych rezultatów z efektami planowanymi we wniosku o dofinansowanie Realizując projekt w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, Stanpol Sp. z o.o. dokonała zakupu usług i robót budowlanych związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia oraz jego wykonaniem, a takŝe dostaw maszyn i urządzeń wraz z montaŝem, zgodnie z załoŝeniami wniosku, zawartej umowy o dofinansowanie oraz planem rzeczowo-finansowym. Przebieg realizacji operacji i wykonania zakresu planu rzeczowo-finansowego przedstawiono w Sprawozdaniu końcowym, sporządzonym i przesłanym do ZOR ARiMR r. (dowód: akta kontroli str ) W wyniku realizacji projektu m.in.: - zwiększono ilość produktów świeŝych i schładzanych, - zwiększono ilość produktów mroŝonych lub głęboko zamroŝonych, - zwiększono ilość produktów przetwarzanych wędzonych, - w obu Zakładach wprowadzono ulepszone systemy produkcji, - w obu Zakładach podniesiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, - w Zakładach Nr 2 i Nr 3 zredukowano negatywne oddziaływanie na środowisko, - poprawiono jakość zdrowotną produktów rybnych. (dowód: akta kontroli str ) W związku z realizacją projektu, w listopadzie 2011 r. przedstawiciele ZOR ARiMR przeprowadzili 2 kontrole Beneficjenta dotyczące: weryfikacji danych zawartych we wniosku o płatność dotyczących zakresu wykonanych robót wizja lokalna, kontrola protokołów odbioru prac 8

9 Ocena cząstkowa budowlanych, instalacyjnych i montaŝowych, kosztorysów, dziennika budowy (kontrola z r.), weryfikacji informacji zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach w zakresie zapisów w księgach rachunkowych Beneficjenta, planu kont, ujmowania wydatków w księgach rachunkowych (kontrola z r.). Przeprowadzający kontrolę nie wnieśli uwag w przedmiocie kontroli, dokonując pozytywnej weryfikacji wniosku. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent nie napotkał problemów w związku z realizacją projektu. (dowód: akta kontroli str. 259) stwierdzono NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Beneficjenta w badanym obszarze. IV. Wnioski Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń Przedstawiając powyŝsze oceny i ustalenia kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 12, nie zgłasza wniosków. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie...., dnia... miejscowość data Kontroler Ewa Róg gł. specjalista k. p. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Dyrektor podpis podpis 12 Dz.U. z 2012 r., poz.82 9

LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-11/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-12/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia maja 2011 r. LSZ-4101-30-01/2010 P/10/170 Pan Tomasz Kołodziej Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-13/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-10/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-09-04/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 - Efektywność

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-03/2012 P/12/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/165 Realizacja i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-02/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1

Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 Wydział Kontroli Działań Inwestycyjnych 1 DEPARTAMENT KONTROLI NA MIEJSCU ORGANIZACJA I ZASADY REALIZACJI PROCESU KONTROLI NA MIEJSCU W RAMACH DZIAŁANIA ANIA FUNKCJONOWANIE LGD 2 PLAN 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4101-06-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerzy] Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. Pani Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice LKA-4101-06-03/2011/P/11/148 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4111-004-05/2012 K/12/004/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/12/004/LGD - Realizacja wniosków pokontrolnych NIK

Bardziej szczegółowo

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA /13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-031-03/13 P/13/020 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/020 - Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO:

ROLNICTWA NBP O/O WARSZAWA NR RACHUNKU BANKOWEGO: WNIOSEK BENEFICJENTA O ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-05/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 P/14/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 P/14/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-009-05/2014 P/14/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli. Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/14/113 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-02/2013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia października 2010 r. Pan Waldemar Zaręba I/10/004 LWA-4114-01-19/2010 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia 12 stycznia 2010 r. LSZ-410-10-03/2009 P/09/001 Zarząd Fundacji Razem Bezpieczniej w Szczecinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4111-03-01/2013 K/13/007/LGD WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-04/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-/PROW 007-0 Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/ Działanie : Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej..

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL - 4114-002 - 10/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownicy jednostki

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku

Pani Ewa Kosiedowska Prezes Centrum Wolontariatu w Słupsku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Gdańsk,18 sierpnia 2008r. DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/096 LGD-

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-05-01/2013 I/13/009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-02-04/2013 R/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/003 Wykorzystanie przez organizacje poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-15-05/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 - Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE dla realizujących projekty wybrane w ramach wdrażania LSROR

SZKOLENIE dla realizujących projekty wybrane w ramach wdrażania LSROR "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" SZKOLENIE dla realizujących projekty wybrane w ramach wdrażania LSROR Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy Milicz, 27 czerwca 2013 "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-15-09/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr do umowy przyznania pomocy nr Załącznik nr 2 z dnia.. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 205 UCHWAŁA NR XXII/127/2017 RADY GMINY TRZEBIEL z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo