LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LSZ 4101-23-07/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LSZ /2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich , w zakresie realizacji osi priorytetowych 2 i 3. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Ewa Róg, główny specjalista k. p., upowaŝnienie do kontroli nr z dnia r. (dowód: akta kontroli str.1 2) Stanpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1, Al. 3 Maja 44, Słupsk. Jerzy Safader, Prezes Zarządu. II. Ocena kontrolowanej działalności (dowód: akta kontroli str.3-6) NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie 2 realizację przez Stanpol Sp. z o.o. zadania ramach środka 2.5- Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu objętego osią priorytetową 2- Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Ocenę powyŝszą uzasadnia realizacja przez Beneficjenta operacji pt. Wzrost potencjału przetwórczego i poprawa produkcji Ŝywności oraz procesów logistycznych Stanpol Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i modernizację zakładów przetwórczych w Białogardzie oraz zakup wyposaŝenia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w Programie Operacyjnym "ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich " 4 oraz umową o dofinansowanie nr OR /10 z r. Wniosek o płatność złoŝony do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5, został sporządzony poprawnie i w terminie wynikającym z zawartej umowy, zaś zakres wykazanych w nich kosztów kwalifikowalnych oraz wykonanych prac był toŝsamy z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wszystkie wydatki zostały opłacone terminowo i wykazane w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej. 1 Dalej: Stanpol sp. z o.o. lub Beneficjent. 2 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych, negatywna. 3 Dalej: PO RYBY Dz.U. Nr 147 poz ze zm., dalej: rozporządzenie MRiRW z r. 5 Dalej: ZOR ARiMR dla oddziału oraz ARiMR dla agencji jako całości. 2

3 III. Opis ustalonego stanu 1. Realizacja projektu 1.1. Spełnienie warunków przyznania pomocy Wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 2 Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury - środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z r., został przesłany przez Stanpol Sp. z o.o. do ZOR ARiMR w dniu 9 lipca 2010 roku. (dowód: akta kontroli str. 7-21) ZłoŜony wniosek o dofinansowanie wymagał zmian i uzupełnień m.in. w zakresie: 1) sporządzenia wniosku w wersji obowiązującej, dostępnej na stronie (w złoŝonym wniosku brak punktu 3.13.KOD NUTS III w poz.3. Miejsce realizacji operacji), 2) zgodności planowanych operacji z celami środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, 3) przedłoŝenia ofert dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych przedstawionych w zestawieniu (przedstawiono protokoły z wyboru ofert bez załączenia samych ofert), 4) ujednolicenia nazewnictwa w zestawieniach i dokumentach potwierdzających poniesione wydatki, 5) przedstawienia protokołów odbiorów wykonanych robót budowlanych zawierających wykaz tych robót, zuŝytych materiałów z podaniem ilości, rodzaju i cen jednostkowych oraz potwierdzających miejsce i sposób odbioru robót, 6) załączenia kopii umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji technicznej, kosztorysowej i geodezyjnej, 7) załączenia kopii umowy dotyczącej przygotowania biznesplanu, 8) załączenia Analizy finansowej i Bilansu (załączone do wniosku kopie były nieczytelne), 9) przedstawienia kopii zatwierdzonych Rachunków przepływów pienięŝnych za lata , potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 10) szczegółowego opisu dotyczącego kalkulacji własnej przyjętej w kosztorysach (dotyczy pozycji kalkulowanych indywidualnie), ewentualnie dokonania korekt wartości kosztorysowych, 11) załączenia kopii pozwolenia na budowę, 12) załączenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Zakładu Nr 2 (przedłoŝono jedynie decyzje dot. Zakładu Nr 3), o czym ZOR ARiMR poinformował wnioskodawcę pismem z r. (wpłynęło do Stanpol Sp. z o.o r.), określając 14-dniowy termin na uzupełnienie przedmiotowego wniosku. (dowód: akta kontroli str ) Dochowując wyznaczonego terminu, Stanpol Sp. z o.o. przesłał do ZOR ARiMR w dniu r. poprawiony wniosek wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami. (dowód: akta kontroli str ) Pismem z r. ARiMR zwrócił się ponownie do Beneficjenta (data wpływu r.), o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących m.in. wskazania robót (zadań) zrealizowanych oraz znajdujących się w realizacji, korekty kosztu opracowania biznesplanu, korekty wskaźników przyjętych w kosztorysach narzutów, wyznaczając 14- dniowy termin przedstawienia wymaganych materiałów. 3

4 (dowód: akta kontroli str ) W dniu r., tj. dochowując wymaganego terminu Stanpol Sp. z o.o. przesłała do ZOR ARiMR wyjaśnienia i brakujące dokumenty wraz z koniecznymi korektami. (dowód: akta kontroli str ) ARiMR pismem z r. zwróciła się do Beneficjenta (data wpływu r.) o skorygowanie zapisów w analizie biznesplanu (korekta daty zakończenia operacji) oraz wyjaśnienie powodów zastosowania w szczegółowej kalkulacji kosztów stawek roboczogodzin wyŝszych niŝ średnie w województwie w danym okresie. (dowód: akta kontroli str ) Wymagane wyjaśnienia wraz z załącznikami przesłane zostały do ZOR ARiMR r. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent spełniał warunki przyznania pomocy w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, określone w 30 ust. 1 rozporządzenia MRiRW z r., tj. zatrudniał łącznie 175 osób, a obrót spółki za 2010 r. wyniósł tys. zł 6. (dowód: akta kontroli str ) Umowa o dofinansowanie Nr OR /10 została zawarta r. pomiędzy ARiMR, reprezentowaną przez Piotra Dąbrowskiego, zastępcę Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa oraz Stanpol Sp. z o.o. reprezentowaną przez Jerzego Safadera Prezesa Zarządu. (dowód: akta kontroli str.82) Przedmiotem umowy było udzielenie Beneficjentowi pomocy w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości ,80 zł, tj. do 60% poniesionych kosztów kwalifikowalnych ogółem (w tym współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego ,35 zł) na realizację projektu w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, operacji pn. Wzrost potencjału przetwórczego i poprawa produkcji Ŝywności oraz procesów logistycznych Stanpol Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i modernizację zakładów przetwórczych w Białogardzie oraz zakup wyposaŝenia. (dowód: akta kontroli str. 38, 85) Zgodnie z 3 ust. 3 umowy o dofinasowanie, Beneficjent zobowiązał się do: 1) realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji (jak w załączniku do umowy), 2) poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niŝ do dnia złoŝenia wniosku o płatność, 3) udokumentowania wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo-finansowym, 4) osiągnięcia załoŝonego celu operacji nie później niŝ do dnia złoŝenia wniosku o płatność, Stosownie do zapisów 4 umowy, pomoc w kwocie ogółem ,80 zł wypłacona miała zostać jednorazowo, po zakończeniu całości operacji. (dowód: akta kontroli str ) 6 Według 30 ust. 1 pomoc na realizację operacji w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudnionych mniej niŝ 750 pracowników lub którego obrót jest mniejszy niŝ równowartość w złotych 200 milionów euro rocznie. 7 Dalej: EFR. 4

5 Na wniosek Beneficjenta, r. podpisano aneks Nr 1 do umowy, dotyczący: zmiany technologii - zamiany komory szybkiego schładzania na komorę kontaktowego mroŝenia, rezygnacji z automatycznej myjki wózków wędzarniczych, zwiększenia zakresu powierzchni klimatyzowanych w zakładzie nr 3, przesunięcia terminu złoŝenia wniosku o płatność (Beneficjent zobowiązał się złoŝyć po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie 8 ). (dowód: akta kontroli str. 85, 88, ) stwierdzono Przygotowanie projektu (inwestycji) Zadanie w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 9 realizowane było w dwóch zakładach Zakładzie Nr 2 (działki o nr 68, 69, 70/1, 70/2 w obrębie ewidencyjnym miasta Białogard nr 005, będące w uŝytkowaniu wieczystym Beneficjenta) i Zakładzie Nr 3 (działki nr 27/1, nr 27/2 i nr 28 w obrębie ewidencyjnym miasta Białogard nr 004, będące w uŝytkowaniu wieczystym). (dowód: akta kontroli str ) Zakres rzeczowy zadania w Zakładzie Nr 3 dotyczył: opracowania wielobranŝowej dokumentacji technicznej (branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna), opracowania szczegółowego planu biznesowego, remontu posadzek w tunelach zamraŝalniczych, modernizacji myjni wózków wędzarniczych, monitoringu obiektu, szafy kontaktowego mroŝenia, modernizacji instalacji chłodniczej z wymianą agregatu chłodniczego, zakupu wyposaŝenia (pakowarka próŝniowa dwukomorowa, drukarka atramentowa, analizator gazów, belownica, regały paletowe rzędowe, waga etykietująca). W Zakładzie Nr 2 dofinansowaniem objęto: zamianę istniejącego pomieszczenia magazynowego na komorę chłodniczą, wyposaŝenie w urządzenia chłodnicze do przechowywania surowca, monitoring obiektu. (dowód: akta kontroli str. 122) Na podstawie wniosku Beneficjenta, Starosta Białogardzki r. wydał Decyzję Nr 41/10 znak BOŚ /09 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Ryb Morskich o pomieszczenie wędzarni, myjni i magazynu na opakowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, instalacją elektryczną, realizowanego w Zakładzie Nr 3. (dowód: akta kontroli str.123) Prace objęte dofinansowaniem w Zakładzie Nr 2, realizowane były na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenia r. dokonał Beneficjent, a Starosta Białogardzki r. wydał zaświadczenie, w którym nie wniósł sprzeciwu do wykonania robót objętych przedmiotowym zgłoszeniem. (dowód: akta kontroli str ) Zakres zrealizowanych prac modernizacyjnych w Zakładzie Nr 3, nie wymagał uzyskania przez Beneficjenta pozwolenia na uŝytkowanie obiektu. Pismem 8 Zgodnie z 7 umowy oraz 1 Aneksu Nr 1, Beneficjent zobowiązany był do złoŝenia wniosku o płatność wraz z dokumentami poświadczającymi realizację zobowiązań wynikających z zawartej umowy w terminie po zakończeniu całości operacji, 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy, tj. do r. 9 O wartości ogółem ,00 zł, na realizację którego Beneficjent wnioskował o pomoc w formie dofinansowania w kwocie ,80 zł. 5

6 Ustalone z r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białogardzie nie wniósł sprzeciwu do uŝytkowania zmodernizowanych pomieszczeń, objętych pozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 41/10). (dowód: akta kontroli str. 129) W związku z realizowanym zadaniem Beneficjent nie udzielał zamówień w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 10. Zakupy usług i dostaw dokonywane były po uprzedniej analizie ofert złoŝonych w odpowiedzi na zapytania wystosowane przez Beneficjenta do usługodawców i producentów. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonywał trzyosobowy zespół pracowników Stanpol Sp. z o.o. powołany Zarządzeniem Prezesa Spółki z dnia r. (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono 1.3. Prawidłowość wydatkowania środków publicznych uzyskanych na realizację projektu Według 4 ust. 1 i 2 umowy, ARiMR zobowiązała się do wypłacenia Beneficjentowi pomocy w wysokości ,80 zł, jednorazowo po zakończeniu całości operacji. (dowód: akta kontroli str. 85) Na podstawie prowadzonej w Stanpol Sp. z o.o. dokumentacji finansowej oraz obowiązującej Polityki rachunkowości ustalono, Ŝe dla transakcji związanych z realizacją środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, w Stanpol Sp. z o.o. wyodrębniono ewidencję księgową, wymaganą postanowieniami 5 ust.1 pkt 3 lit. k umowy. (dowód: akta kontroli str. 88, ) W wyniku rozliczenia projektu na konto Beneficjenta przekazane zostały środki w łącznej kwocie ,40 zł, w dwóch transzach: r. w kwocie ,80 zł oraz r. w kwocie ,60 zł. Stanpol Sp. z o.o. nie otrzymała zaliczki na realizację projektu. (dowód: akta kontroli str , ) stwierdzono Zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie Na podstawie pozwolenia na budowę Nr 41/10 z r. dotyczącego Zakładu Nr 3 oraz na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę z dnia r. dotyczącego Zakładu Nr 2, a takŝe w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną wielobranŝową Stanpol Sp. z o.o. wykonała: - kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót branŝy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej dla Zakładu Nr 3, - biznesplan zadania inwestycyjnego (Zakład Nr 2 i Nr 3), 10 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 6

7 - rozbudowę i modernizację obu Zakładów (wymiana posadzek, modernizacja instalacji chłodniczych wraz z wymianą agregatów chłodniczych, klimatyzacja pomieszczeń produkcyjnych, instalacje: sanitarną, elektryczną i gazową, zamiana pomieszczenia magazynowego na komorę chłodniczą, monitoring Zakładu Nr 2 i 3). Wszystkie prace instalacyjne i budowlane potwierdzone były protokołami zdawczoodbiorczymi (podpisanymi przez wykonawcę i Beneficjenta), a ich zakres był zgodny z umową o dofinansowanie. W trakcie realizacji projektu nie dokonywano zmian w dokumentacji projektowej. (dowód: akta kontroli str ) Poza ww. pracami, w ramach umowy o dofinansowanie zakupiono, zamontowano i uruchomiono w Zakładach Nr 2 i 3 urządzenia: telewizję przemysłową (monitoring Zakładów), szafy kontaktowego mroŝenia, pakowarkę próŝniową, drukarkę atramentową, analizator gazów Oxybaby, belownicę, regały paletowe rzędowe, wagę etykietującą. Dostawa i odbiór urządzeń potwierdzone zostały protokołami odbioru. (dowód: akta kontroli str ) Projekty technologiczne modernizacji i przebudowy obu Zakładów zatwierdzone zostały przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie 11. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent, stosownie do postanowień 5 ust.1 pkt 3 lit. j umowy o dofinansowanie przechowywał w siedzibie Stanpol Sp. z o.o. całość dokumentacji związanej z realizacją projektu. (dowód: akta kontroli str. 337) stwierdzono 1.5. Prawidłowość sporządzenia wniosków o płatność Wniosek o płatność na wymaganych formularzach wraz z załącznikami, tj. wykazem faktur, zestawieniem rzeczowo-finansowym, oświadczeniem Beneficjenta dotyczącym niekorzystania z innych środków pomocowych, sprawozdaniem końcowym z realizacji operacji na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych zł, przesłany został do ZOR ARiMR w dniu r., tj. w terminie określonym w Aneksie Nr 1. Kwota dofinansowania ujęta we wniosku o płatność ( zł) była niŝsza od kwoty zawartej w umowie ( ,80 zł) o ,80 zł. Wynikało to ze zmian zakresu rzeczowo-finansowego wprowadzonych w związku z rezygnacją z zakupu myjki wózków wędzarniczych na rzecz stosowania w procesie czyszczenia ręcznej myjki wysokociśnieniowej i specjalistycznych środków rozpuszczających tłuszcze i smołę. (dowód: akta kontroli str ) Pismem z r. (wpłynęło do Stanpol Sp. z o.o r.), ARiMR wezwała Beneficjenta do usunięcia braków we wniosku o płatność w zakresie m.in: błędnie podanego adresu wnioskodawcy, braku podpisu na oświadczeniu, nieprawidłowo wpisanych wartości kosztów kwalifikowalnych, uzupełnienia zestawienia rzeczowo-finansowego o pełną nazwę zadania, podanie jednostek miar oraz złoŝenie wyjaśnienia dotyczącego sprawozdania końcowego. (dowód: akta kontroli str ) 11 Decyzjami: nr PIW Hś/2/2009 z r., nr PIW Hś /156/2010 z r. 7

8 Ocena cząstkowa Wyjaśnienia i materiały uzupełniające wraz z poprawioną wersją wniosku o płatność Stanpol Sp. z o.o. przesłała do ZOR ARiMR w dniu r., tj. dochowując wyznaczonego 14-dniowego terminu. (dowód: akta kontroli str ) Kolejnych korekt wniosku o płatność dokonywano na wezwanie ARiMR w terminach: 15 i r. Braki dotyczyły nieprawidłowego określenia poziomu zatrudnienia pracowników na umowy o pracę, formalności związanych ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę w Zakładzie Nr 2 (zawiadomienia o zakończeniu tych robót) oraz przedłoŝenia kopii protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych w Zakładzie Nr 3. (dowód: akta kontroli str We wniosku o płatność ujęte zostały wydatki faktycznie poniesione, zaliczone do wydatków kwalifikowalnych. (dowód: akta kontroli str ) W wyniku rozliczenia projektu na konto Beneficjenta przekazane zostały środki w łącznej kwocie ,40 zł. Do kosztów zadania ARiMR nie zakwalifikowała zakupu kosiarki o wartości 5.415,60 zł (o tę kwotę pomniejszono dofinansowanie przedsięwzięcia). (dowód: akta kontroli str ) stwierdzono. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2. Zgodność uzyskanych rezultatów z efektami planowanymi we wniosku o dofinansowanie Realizując projekt w ramach środka 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu, Stanpol Sp. z o.o. dokonała zakupu usług i robót budowlanych związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia oraz jego wykonaniem, a takŝe dostaw maszyn i urządzeń wraz z montaŝem, zgodnie z załoŝeniami wniosku, zawartej umowy o dofinansowanie oraz planem rzeczowo-finansowym. Przebieg realizacji operacji i wykonania zakresu planu rzeczowo-finansowego przedstawiono w Sprawozdaniu końcowym, sporządzonym i przesłanym do ZOR ARiMR r. (dowód: akta kontroli str ) W wyniku realizacji projektu m.in.: - zwiększono ilość produktów świeŝych i schładzanych, - zwiększono ilość produktów mroŝonych lub głęboko zamroŝonych, - zwiększono ilość produktów przetwarzanych wędzonych, - w obu Zakładach wprowadzono ulepszone systemy produkcji, - w obu Zakładach podniesiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, - w Zakładach Nr 2 i Nr 3 zredukowano negatywne oddziaływanie na środowisko, - poprawiono jakość zdrowotną produktów rybnych. (dowód: akta kontroli str ) W związku z realizacją projektu, w listopadzie 2011 r. przedstawiciele ZOR ARiMR przeprowadzili 2 kontrole Beneficjenta dotyczące: weryfikacji danych zawartych we wniosku o płatność dotyczących zakresu wykonanych robót wizja lokalna, kontrola protokołów odbioru prac 8

9 Ocena cząstkowa budowlanych, instalacyjnych i montaŝowych, kosztorysów, dziennika budowy (kontrola z r.), weryfikacji informacji zawartych w przedstawionych przez Beneficjenta dokumentach w zakresie zapisów w księgach rachunkowych Beneficjenta, planu kont, ujmowania wydatków w księgach rachunkowych (kontrola z r.). Przeprowadzający kontrolę nie wnieśli uwag w przedmiocie kontroli, dokonując pozytywnej weryfikacji wniosku. (dowód: akta kontroli str ) Beneficjent nie napotkał problemów w związku z realizacją projektu. (dowód: akta kontroli str. 259) stwierdzono NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Beneficjenta w badanym obszarze. IV. Wnioski Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeŝeń Przedstawiając powyŝsze oceny i ustalenia kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 12, nie zgłasza wniosków. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŝeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie...., dnia... miejscowość data Kontroler Ewa Róg gł. specjalista k. p. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Dyrektor podpis podpis 12 Dz.U. z 2012 r., poz.82 9

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-23-06/2012 P/12/171 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/171 - Realizacja na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-04-01/2013 P/13/081 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/081 Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską Jednostka

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4114-01-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/13/001 - Realizacja Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I/14/001 LRZ-4114-001-12/2014 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler I/14/001 Wykorzystanie środków dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE

UMOWA O DOFINANSOWANIE UMOWA O DOFINANSOWANIE nr. w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 2013 zawarta w dniu..w..,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Znak sprawy CFE-2.805.249.2012.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-17-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-17-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-17-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 3240 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

Bardziej szczegółowo