Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r."

Transkrypt

1

2

3 Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność Milicz, 12 maja 2014 r.

4 Termin złożenia wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność w terminie wskazanym w 8 umowy o dofinansowanie. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie Samorząd Województwa Dolnośląskiego wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia wniosku o płatność w terminie 14 dni. Niezłożenie wniosku o płatność lub złożenie po tym terminie skutkuje wypowiedzeniem umowy (i zwrotem zaliczki).

5 Wypełnienie formularza wniosku o płatność Wniosek o płatność należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 4 -..Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

6 Przykładowe błędy we wnioskach o płatność - Sekcja I. Dane identyfikacyjne beneficjenta, Pola brak nr rachunku bankowego beneficjenta. Brak zaświadczenia z banku potwierdzającego nr rachunku bankowego, na który mają być wypłacone środki w ramach refundacji. - Sekcja III. Dane dotyczące WoP, Pole 3, 4, 5 kwoty kosztów: całkowitych, kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych nie są zgodne z kwotami z Sekcji IV. oraz Sekcji V. wniosku o płatność. - Sekcja IV. Wykaz faktur, kolumna 2 brak odwołania do faktury korygującej, noty korygującej, faktury zaliczkowej. - Sekcja IV, kolumna 4 nazwa towaru niezgodna z dokumentem księgowym. - Sekcja IV, kolumna 5 przypisanie danej faktury do więcej niż jednego zadania z zestawienia rzeczowo finansowego. - Sekcja IV, kolumna 11 wpisanie kwoty VAT w przypadku, gdy VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

7 Błędny okres, za jaki składany jest wniosek = Sekcja IV. kol. 8, = Sekcja V. kol. 5 = Sekcja V. kol. 8 Błędne wpisanie wnioskowanej kwoty pomocy = Sekcja IV. kol. 10 = Sekcja V. kol. 6 Brak odsetek lub,,- kreski w przypadku pierwszej płatności

8 Poprawnie sporządzony wykaz faktur

9 Przykładowe błędy we wnioskach o płatność - Sekcja V. Zestawienie rzeczowo finansowe, kolumna 6 podanie wartości kosztów operacji z VAT w przypadku, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, Uwaga: w kolumnie 6 należy podać wartość netto kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych i wartość netto kosztów kwalifikowalnych ogólnych. W przypadku, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, ostatnią pozycją w kolumnie 2. zestawienia rzeczowo finansowego, będzie wyszczególniony podatek VAT dla każdego z elementów składowych zakresu rzeczowego, np.,,vat dla pozycji 1, 2,, n. Wartość podatku VAT należy wpisać w kolumnie 6., natomiast w kolumnach 5., 7., 8. należy wstawić,,x.

10 Zestawienie rzeczowo-finansowe

11 Popełniane błędy dotyczące ponoszenia kosztów Błąd: ponoszenie kosztów z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki na cele niezwiązane z realizowaną operacją Zapłata dokonana z konta nienależącego do Beneficjenta Błąd: finansowanie kosztów niekwalifikowalnych (podatek VAT) z konta do obsługi zaliczki W przypadku gdy podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego z rachunku zaliczkowego opłacane są wyłącznie koszty kwalifikowalne kwota netto, podatek VAT (jeżeli jest niekwalifikowalny) należy zapłacić z innego konta

12 Nieprawidłowe opłacenie dokumentów księgowych Błąd: płatności gotówkowe powyżej euro Naruszenie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji Jeżeli wartość transakcji przekracza kwotę euro, to kwalifikowalne jest tylko to, co zostało zapłacone przelewem z rachunku Beneficjenta

13 Dokumenty księgowe - Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę (wyjątki to m.in. zaliczki nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy; usługi budowlane 30 dni od dnia wykonania usługi). - Faktury zbiorcze w przypadku, gdy beneficjent dokonuje kilkunastu zakupów w ciągu miesiąca od jednego sprzedawcy, sprzedawca może wystawić jedną fakturę zbiorczą na koniec miesiąca.

14 Niepoprawnie wystawione dokumenty księgowe Błąd: odręczne poprawienie błędów na fakturach Do korekty błędów na fakturach służą faktury korygujące i noty korygujące. Notą korygującą nie można poprawiać: miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwoty odatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Faktury i noty korygujące należy dostarczyć do wniosku o płatność wraz z fakturami, których dotyczą.

15 Przykładowe błędy w opisie dokumentów księgowych Brak opisu (dekretacja) dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); Brak lub błędny nr umowy o dofinansowanie operacji; Brak odniesienia w opisie do faktury do poszczególnych pozycji z zestawienia rzeczowo finansowego; Niepoprawna wysokość kosztów kwalifikowalnych; Nieprawidłowa informacja o sfinansowaniu wydatku (w opisie wskazuje się wartość poniesionych przez Beneficjenta wydatków z zaliczki); Brak podpisu osoby, która sporządziła opis dokumentu księgowego.

16 Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność Brak należytego udokumentowania płatności gotówkowej Uwagi: należy dołączyć dokument księgowy KP (kasa przyjęła) lub oświadczenie sprzedającego/wystawcy faktury; Brak umów, zamówień zawieranych z wykonawcami; Brak zaświadczeń, pozwoleń i innych decyzji związanych z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy; Brak zgłoszenia obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie do ewidencji (decyzja marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii - w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Brak dokumentów potwierdzających realizację deklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników wpływu operacji na stan zatrudnienia Uwagi: należy dołączyć umowy o pracę; Brak sprawozdania końcowego z realizacji operacji w wersji elektronicznej.

17 Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność Brak dokumentu potwierdzającego zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z adnotacją, iż właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej Brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowalnego Uwaga: w pozwoleniu na budowę inwestor ma informację, czy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie, czy wystarczy samo zawiadomienie.

18 Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność Brak: protokołów odbioru określających zakres rzeczowy i finansowych wykonanych/odebranych prac, protokołów przekazania/przyjęcia sprzętu, maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, itd., dokumentów WZ - wydanie materiałów/towarów na zewnątrz (WZ - pobrano z magazynu), protokołów montażu, instalacji, itp., podpisanych przez strony umowy lub sprzedawcę i nabywcę w przypadku faktury lub rachunku. Podpisany protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za prace, które zostały odebrane. W przypadku faktury zbiorczej liczba protokołów odbioru ma odpowiadać liczbie dostaw. Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (data sprzedaży) na fakturze niespójna z datą protokołu przekazania/przyjęcia, Uwaga: w przypadku niezgodności należy skorygować: protokół odbioru/przekazania lub datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi na fakturze!

19 Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność Brak świadectw potwierdzających nabycie uprawnień związanych z zakupem maszyn i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. uprawnienia operatora koparki, ładowarki, itp.), Brak: dowodu rejestracyjnego pojazdu, karty pojazdu, prawa jazdy, itd. (w przypadku zakupu środków transportu, np. samochody ciężarowe, samochody dostawcze, autobusy, itd.)

20 Brak nowych ofert Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność W przypadku gdy Beneficjent nie zawarł umowy związanej z realizacją operacji zgodnie z ofertami złożonymi do wniosku o dofinansowanie, jest zobowiązany do złożenia, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, nowych ofert. Brak dokumentów związanych z postępowaniami o zamówienie publiczne, które nie przekroczyły progu decydującego o konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena zachowania konkurencyjności i racjonalności!!! W sprawach nieuregulowanych umową o dofinansowanie mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:,,podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

21 Błędy dotyczące kompletowania załączników do wniosku o płatność brak pełnego wyciągu z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki obejmującego okres od dnia otrzymania środków (wpływu zaliczki) poprzez wszystkie operacje na koncie zaliczkowym do dnia złożenia wniosku o płatność lub wyczerpania środków na tym rachunku (saldo końcowe = 0 zł) Wyciąg bankowy bądź wydruk z elektronicznego wyciągu operacji, który nie jest opatrzony klauzulą o nie wymaganiu podpisu ani uwierzytelnienia, powinien być opatrzony pieczęcią bankową wraz z podpisem pracownika banku

22 Błędy w tytule zapłaty na dowodach zapłat: tytuł zapłaty nie odnosi się jednoznacznie do faktury, której dotyczy: Brak nr faktury, Błędny nr faktury, W tytule płatności widnieje nr faktury pro-forma. Należy przedstawić oświadczenie od wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, że płatność dotyczy przedmiotowego dowodu księgowego dołączonego do wniosku o płatność.

23 Szczególnie należy zwrócić Uwagę: Ocena kwalifikowalności - Czy wartość rynkowa zakupionych używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu nie przewyższa wartości nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu (wymagany załącznik: wycena wraz z opinią rzeczoznawcy ); - Czy zakupione używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt spełniają wymagania techniczne dla tych maszyn, urządzeń i sprzętu (wymagany załącznik: wycena wraz z opinią rzeczoznawcy); - Czy używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia (wymagany załącznik: pisemne oświadczenie beneficjenta); - Koszty nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi są kosztami kwalifikowanymi, w przypadku gdy wartość wykazana we wniosku o płatność, nie przewyższa wartości rynkowej lub odtworzeniowej wykazanej w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożeniem wniosku o dofinansowanie; - Czy podmiot zbywający nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej zbycie beneficjentowi, otrzymał pomoc na jej zakup ze środków publicznych (wymagany załącznik: pisemne oświadczenie beneficjenta).

24 Szczególnie należy zwrócić Uwagę: Ocena kwalifikowalności - Czy wszystkie koszty zostały poniesione przed dniem złożenia Wniosku o Płatność (okres kwalifikowalności), - Czy wszystkie koszty zostały udokumentowane, - Czy zakres rzeczowy operacji został faktycznie wykonany (zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), - Czy wykonane roboty, dostawy lub usługi objęte zakresem rzeczowo finansowym zostały udokumentowane, - Czy zakupiony sprzęt, maszyny, urządzenia są zamontowane i uruchomione, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, cel operacji musi być osiągnięty!!!

25 Lista załączników do wniosku o płatność 1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; 2) kosztorys powykonawczy - w przypadku gdy beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe; 3) kopia aktu notarialnego stwierdzającego przeniesienie własności nieruchomości - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 4) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac; 5) (uchylony); 6) dokument potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu, szkoły, szkolenia lub otrzymanych certyfikatach - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 7) lista osób uczestniczących w kursach lub szkoleniach - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 8) pisemne oświadczenie beneficjenta, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 9) pisemne oświadczenie beneficjenta potwierdzające, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

26 Lista załączników do wniosku o płatność 10) dokumentacja fotograficzna zrealizowanej operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 11) wzory materiałów promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 12) (uchylony); 13) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 14) aktualny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zaliczki, zawierający informację o wysokości uzyskanych odsetek bankowych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 15) kopia umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 16) kopia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 17) dokumenty potwierdzające przeniesienie praw własności rzeczy będących przedmiotem umowy leasingu na beneficjenta (wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego będzie rozliczana ostatnia rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingu) - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; 18) pełnomocnictwo - w przypadku gdy zostało udzielone.

27 Dziękuję za uwagę Andrzej Brasuń Wydział Obszarów Wiejskich Dział ds. os 4 PO RYBY Tel: Anna Machulak Wydział Obszarów Wiejskich Dział ds. osi 4 PO RYBY Tel

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Wypełnia pracownik LGR Sektor, którego przedstawicielem jest Wnioskodawca Należy wstawić znak X w jedno z pól 4.1. 4.3., w zależności od sektora, którego przedstawicielem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo