Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na"

Transkrypt

1 Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk 2010

2 Spis treści 1. Wstęp 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. 3. Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE Rekomendacje władz regionalnych dotyczące korytarza transportowego Bałtyk- Adriatyk Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Łódzkie Śląskie Wielkopolskie 5. Centra magazynowania i parki logistyczne oraz ich dostępność w poszczególnych województwach Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Łódzkie Śląskie Wielkopolskie 6. Terminale przeładunkowe oraz ich dostępność w poszczególnych województwach Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Łódzkie Śląskie Wielkopolskie 7. Porty lotnicze CARGO w poszczególnych województwach Pomorskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie Łódzkie Śląskie Wielkopolskie 8. Podsumowanie raportu i rekomendacje na przyszłość 9. Spis tabel 10. Spis rysunków 11. Źródła informacji 2

3 1. Wstęp W dniu 23 czerwca 2010 roku w Gdyni wraz podpisaniem porozumienia pomiędzy siedmioma polskimi regionami, przez które przechodzi korytarz Bałtyk Adriatyk, powołana została grupa robocza złoŝona z przedstawicieli województw kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, grupa działająca pod przewodnictwem województwa pomorskiego, której celem jest promocja oraz kreowanie strefy rozwojowej Korytarza Transportowego Bałtyk- Adriatyk w Polsce. Niniejszy raport powstał na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli poszczególnych województw wchodzących w skład grupy roboczej. Celem opracowania jest określenie bieŝącego stanu zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce. Raport ma za zadanie pokazanie w ujęciu systemowym skali wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami gospodarczymi ulokowanymi w poszczególnych województwach kraju. Tworząc raport skupiono się na charakterystyce poszczególnych elementów korytarza. W pierwszym rzędzie połoŝono nacisk na spójność głównych ciągów transportowych tj. linii kolejowych oraz dróg łączących centra logistyczne oraz lądowe/morskie terminale przeładunkowe z liniami kolejowymi CE 65, E 65 oraz autostradą A1 czyli ze swoistym kręgosłupem korytarza północ-południe. Realizacja tych inicjatyw wpisuje się nie tylko w plany krajowe, ale i Komisji Europejskiej, gdzie funkcjonują one pod nazwami projektów priorytetowych nr. 23 i 25 sieci TEN-T. Następnie przeanalizowano infrastrukturę punktową, w skład której wchodzą zarówno centra logistyczne, terminale przeładunkowe i intermodalne, strefy ekonomiczne i parki przemysłowe (o ile dysponują one powierzchniami magazynowymi), takŝe lotniska typu cargo. Raport stanowi pierwsze tego typu opracowanie sporządzone samodzielnie przez przedstawicieli samorządów wojewódzkich. Dzięki raportowi przedstawiciele administracji regionalnych zostają wyposaŝeni w wiedzę, która będzie przydatna w ich pracy nad budową środowisk regionalnych działających na rzecz korytarza transportowego. Zakłada się, Ŝe sporządzanie raportu będzie przedsięwzięciem cyklicznym realizowanym raz do roku. Jego treść i forma ulegać będzie udoskonaleniu. O ile aktualnie skupiono się na inwestycjach infrastrukturalnych (liniowych i punktowych) jedynie śladowo wspominając o wzajemnych zaleŝnościach funkcjonalnych, które dokonują się na bazie infrastruktury; w przyszłości analiza skupi się właśnie na tych zaleŝnościach, gdyŝ to ich istnienie potwierdzi, w jakim stopniu korytarz rzeczywiście 3

4 spełnia swoją rolę dostarczając impulsów rozwojowych nie tylko regionom, ale i całemu krajowi. Uczynienie analizy bardziej profesjonalną wymagać będzie prawdopodobnie wsparcia się opiniami bądź zleconymi ekspertyzami firm konsultingowych, co planowane jest równieŝ w przyszłym roku. Na obecnym etapie prac dostarczamy Państwu niniejszy raport, traktując go nie jako produkt gotowy, lecz materiał do dyskusji czekając na Państwa opinie i komentarze. 4

5 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. W skład infrastruktury drogowej korytarza transportowego nr VI w Polsce wchodzi głównie autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe. Idea autostrady Północ-Południe pojawiła się w rezolucji ONZ z 1970 roku. Nadanie Korytarzowi Transportowemu Północ-Południe numeru VI dokonane zostało w 1994 roku, w trakcie konferencji na Krecie. Przystąpienie Polski do UE zwiększyło dopiero szanse na realizację inwestycji wchodzących w skład korytarza (autostrada A-1,. Linie kolejowe E-65 i CE -65, rewitalizacja drogi wodnej rzeki Wisły). W wyniku przyjęcia przez Komisję Europejska listy 30 projektów priorytetowych TEN-T, zawierających m. in.: autostradę Gdańsk- Łódź - Wiedeń/Bratysława i Kolej Gdańsk Warszawa Wiedeń - Bratysława. Budowa autostrady A-1 rozpoczęła się jednak dopiero w 2005 r. poprzedzona publicznymi wystąpieniami wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego a szczególnie miast i ich związków, w tym powstałego juŝ w 1996 r. Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni. Niezwykle silnie zaangaŝowane były teŝ media a szczególnie Dziennik Bałtycki, prowadzący ogólnopolski lobbing: Po pierwsze A-1. Dla rozwoju korytarza istotną rolę odgrywają takŝe krzyŝujące się z korytarzem autostrady A-2 w Strykowie i A-4 w Gliwicach Sośnicy, a ponadto drogi ekspresowe S6, S5, S10, S8, S12, S1, S11, S7 oraz krajowe DK22, DK1, DK80, DK62, DK60, DK92, DK14, DK72, DK91, DK8, DK43, DK46, DK11, DK78, DK94, DK88, DK44 stanowią niezwykle waŝne elementy Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ- Południe łączącego Skandynawię z krajami leŝącymi nad Morzem Śródziemnym. Budowa nowych odcinków oraz modernizacja istniejących dróg i autostrad w Polsce jest bez wątpienia niezbędna dla rozwoju gospodarczego. Bez autostrad i dróg nowe terminale przeładunkowe, centra magazynowania oraz parki logistyczne staną się jedynie wysepkami na mapie infrastruktury punktowej Polski i nie będą w stanie znacząco wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu. 5

6 Rysunek 1. Przygotowanie dróg krajowych i autostrad w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. Źródło:opracowanie własne na podst.:danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Aby uzmysłowić sobie bieŝącą sytuację i stan zaawansowania prac nad najwaŝniejszymi autostradami oraz drogami krajowymi w strefie korytarza północ południe, potrzeba jest prześledzenia kaŝdego odcinka danej trasy. PoniŜsze tabele obrazują obecne etapy budowy oraz planowane terminy ukończenia tych prac. Jak wynika z podanych informacji, istnieje przewaŝająca ilość odcinków, których obecny stan jest nadal w fazie realizacji lub przetargów. NaleŜy podkreślić, iŝ część trybów przetargów jest juŝ na etapie ukończenia do końca bieŝącego roku. Na chwilę obecną mapa budowy oraz modernizacji polskich dróg i autostrad (patrz: Rysunek1) pokazuje, iŝ nadal sieć połączeń nie stanowi spójnej i kompletnej całości. Przykładem tego jest autostrada A-1 wybudowana 6

7 jak dotychczas w niewielkim stopniu. W 2008 roku oddano do uŝytkowania pomorski odcinek autostrady A-1 Rusocin-Nowe Marzy (kujawsko-pomorskie). Oprócz niego funkcjonuje jedynie niewielki odcinek autostrady z Głuchowa do Piotrkowa Trybunalskiego. Na tą chwilę ogółem zostało wybudowanych blisko 123 kilometry autostrady z planowanych 582 km. Istnieje jednak duŝa szansa zakończenia prac na większości odcinków do przełomu lat Tabela 1. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A1. Autostrada A1 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Gdańsk - Nowe Marzy 89,45 km zakończony Nowe Marzy - Toruń 62,4 km w realizacji Toruń - Kowal 63,9 km w realizacji Kowal - Sójki 30 km w realizacji Sójki - Kotliska 15,2 km w realizacji Kotliska - Piątek 9 km w realizacji Piątek - Stryków 21 km w realizacji Węzeł Stryków 4,85 km w realizacji Stryków - Tuszyn 40 km przetarg Tuszyn - Piotrków Tryb. 18 km zakończony Piotrków Tryb. - Pyrzowice 122 km planowany przetarg do końca 2010 r. Pyrzowice - Piekary Śląskie 16,1 km w realizacji Piekary Śląskie - węzeł Sośnica 26,1 km w realizacji Węzeł Sośnica - Bełk 15,4 km zakończony Bełk - Świerklany 14,1 km w realizacji Świerklany - Gorzyczki 18,3 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 2. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A2. Autostrada A2 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Nowy Tomyśl - Stryków I 254 km zakończony Stryków I - Konotopa 91 km w realizacji Obwodnica Mińska Maz. 20,85 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 7

8 Tabela 3. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A4. Autostrada A4 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Wielicka - Szarów 19,9 km zakończony Szarów - Brzesko 23,1 km w realizacji Brzesko - Wierzchosławice 20,8 km w realizacji Wierzchosławice - KrzyŜ 12,9 km w realizacji Tarnów - Dębica Pustynia 34,6 km w realizacji Dębica Pustynia - Rzeszów 32,7 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 4. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 5. Droga Krajowa 5 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica m. Świecie 14 km zakończony Bydgoszcz - Stryszek 5,5 km zakończony Stryszek - Białe Błota 10,4 km zakończony Obwodnica m. Szubin 5,7 km zakończony Mielno - Gniezno 18,3 km przetarg Gniezno - Poznań 41,5 km w realizacji Poznań - Kaczkowo 79,3 km planowany przetarg do końca 2010r Obwodnica m. Śmigiel 3,4 km zakończony Kaczkowo - Korzeńsko 29,2 km w realizacji Korzeńsko - Wrocław 48 km planowany przetarg do końca 2010r Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 5. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 6. Droga Krajowa 6 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica Trójmiasta 38 km zakończony Obwodnica Słupska 16,3 km zakończony Obwodnica Nowogardu 9,4 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 8

9 Tabela 6. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 7. Droga Krajowa 7 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Południowa Obwodnica Gdańska 17,9 km w realizacji Nowy Dwór Gdański 2,5 km zakończony Koszwały - Elbląg 41,5 km przetarg Obwodnica Elbląga 7,5 km zakończony Elbląg - Pasłęk 13,7 km w realizacji Pasłęk - Miłomłyn 36,5 km w realizacji Obwodnica Miłomłyn 2,6 km zakończony Miłomłyn - Ostróda Płn. 9,5 km przetarg Ostróda Płn. - Ostróda Płd. 23,5 km przetarg Ostróda Płd. - Olsztynek 20 km przetarg Olsztynek - Nidzica 31,3 km w realizacji Nidzica - Napierki 20,3 km przetarg Obwodnica Płońska 4,7 km zakończony Czosnów - Warszawa 22,5 km planowany przetarg do końca 2010r Obwodnica Grójca 8,3 km zakończony Grójec - Białobrzegi 17,8 km zakończony Białobrzegi - Jedlińsk 15,7 km zakończony Obwodnica Radomia 25 km przetarg Radom - gr. woj. mazowieckiego 22 km przetarg Gr. woj. maz. - SkarŜysko Kamienna 7,6 km 2012 przetarg Obwodnica SkarŜyska Kamiennej 2 km zakończony SkarŜysko Kamienna - Występa 16,7 km w realizacji Występa - Kielce 7,3 km zakończony Kielce - Chęciny 22,7 km w realizacji Obwodnica Jędrzejowa 8 km zakończony Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego 20,1 km planowany przetarg do końca 2010r. BieŜanów - Christo Botewa 2,7 km w realizacji Myślenice - Lubień 12,2 km zakończony Obwodnica Lubnia 4 km zakończony Lubień - Rabka 16,7 km planowany przetarg do końca 2010r Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 9

10 Tabela 7. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 8. Droga Krajowa 8 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Odcinek: Obwodnica Ostrowi Maz. 8,4 km zakończony Obwodnica Wyszkowa 12,7 km zakończony Wyszków - Radzymin 17,1 km zakończony Obwodnica Radzymina 8 km zakończony Modlińska - Piłsudskiego 7,1 km w realizacji Konotopa - Prymasa Tys. 10,1 km w realizacji Opacz - Paszków 14 km planowany przetarg do końca 2010r gr. woj. mazowieckiego - Radziejowice 11,3 km przetarg Rawa Mazowiecka - gr. woj. Mazowieckiego 22,8 km przetarg Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka 61,2 km w realizacji Łask - RóŜa 9,2 km przetarg Wieruszów - Walichnowy 13,9 km przetarg Syców - Wieruszów 31,9 km przetarg Syców - Oleśnica 25,1 km w realizacji Obwodnica Oleśnicy 14,3 km zakończony Oleśnica - Wrocław 22,5 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Warto takŝe zwrócić uwagę na inne (obok stanu zaawansowania prac inwestycyjnych) niedociągnięcia polskiego systemu drogowego. Znaczna degradacja dróg sprawia, Ŝe dotychczas wykonane prace nie przyczyniły się do istotnego usprawnienia ruchu transportowego w kraju. Polskie sieci drogowe są czterokrotnie rzadsze i nierównomiernie rozmieszczone w porównaniu do sieci dróg Europy Zachodniej. Nadal brak obwodnic większych aglomeracji jest uciąŝliwy z powodu obecności cięŝkich samochodów towarowych w centrum polskich miast. Choć łączna długość dróg w okresie ostatnich lat znacznie się zwiększała to jednak jej stan stale nie odpowiada poprawnym normom. Dla transportu drogowego w Polsce szczególnymi utrudnieniami są przede wszystkim bardzo niska jakość nawierzchni, która wskutek wciąŝ niewielkiego nakładu środków finansowych nie jest naleŝycie utrzymana, nieporównywalnie gorsze parametry techniczne odbiegające od norm unijnych oraz niewielki udział dróg krajowych o wyŝszym standardzie. Znacznie wzrósł ruch pojazdów na drogach, w szczególności pojazdów cięŝarowych. Zmieniła się takŝe struktura eksploatowanych samochodów cięŝarowych, chodzi głównie o przewóz bardzo cięŝkich ładunków mających wpływ na degradacją nawierzchni. Powoduje to szczególne pogorszenie warunków ruchu na istniejących drogach międzynarodowych, tym bardziej, Ŝe na wielu odcinkach 10

11 występuje wysoki ruch dobowy przekraczający nawet 10,000 pojazdów na dobę. DuŜy ruch i przeciąŝenie pojazdów powoduje znaczne niszczenie nawierzchni. 3. Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE 65 Linie kolejowe E 65 i C-E 65 naleŝą do paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami połoŝonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe korytarza VI o długości km stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez Warszawę z Katowicami i południową granicą kraju. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów Europejskich Umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC i AGTC, a takŝe Dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. W związku z przyjętymi załoŝeniami określono następujące cele szczegółowe i efekty modernizacji: Dostosowanie parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasaŝerskim do V=160 km/h, a w ruchu towarowym do V=120 km/h i nacisku na oś 225 kn; Przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym pudłem z prędkością maksymalną V=200 km/h; Udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN między krajami Europy Północnej a krajami Europy Południowej; Ograniczenie uciąŝliwości dla środowiska naturalnego w zakresie hałasu; Zmniejszenie zagroŝenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych na środowisko; Zdecydowane zmniejszenie kosztów bieŝącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury i ilości stanowisk pracy; Pobudzanie rozwoju ekonomicznego na szczeblu regionalnym i krajowym, a takŝe wspieranie bardziej opłacalnych i niezawodnych międzynarodowych usług przewozowych dla pasaŝerów i towarów w obszarze wspólnych interesów Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności przewoźników kolejowych w korytarzach międzynarodowych i interoperacyjności z innymi środkami transportu. Obecnie realizowane są prace na odcinkach: Gdynia - Warszawa - Katowice - Most Wisła - Zebrzydowice (E 65), 11

12 Fragment linii kolejowej nr 9 (E-65) przebiegająca m.in. przez Iławę oraz Działdowo. Modernizacja torowiska Most Wisła - Bielsko Biała - Zwardoń, Tczew - Bydgoszcz - Tarnowskie Góry - Pszczyna (C-E 65). Rysunek 2. Modernizowane linie kolejowe E 65 i CE 65 oraz pozostałe linie kolejowe w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. Źródło: Opracowanie własne WyŜej wymienione prace modernizacyjne w znaczący sposób wpłyną na konkurencyjność polskich przewozów kolejowych a w szczególności na transport intermodalny, który jest poniekąd najbardziej wymagającym pod względem jakości oraz czasu przewozu. Pomimo nadal słabego, bo nadal ponad 3% udziału transportu intermodalnego w przewozach 12

13 kolejowych ogółem, na chwilę obecną na polskim rynku usługi swoje świadczy sześciu przewoźników intermodalnych, z których najbardziej znaczącymi są Grupa PKP Cargo, CTL Logistics oraz PCC Intermodal. PKP CARGO S.A jak dotąd jest liderem wśród przewoźników kolejowych na polskim rynku (ok. 70%). W realizowanych ogółem przewozach intermodalnych, udział PKP CARGO S.A stale rośnie. Wzrost ten jest spowodowany między innymi systematycznym wprowadzaniem przez spółkę na rynek konkurencyjnych usług przewozowych o wysokiej jakości. Przy współpracy z wieloma przewoźnikami i spedytorami kolejowymi firma realizuje przewozy międzynarodowe głównie na osi wschód zachód, ale i północ południe. PKP CARGO S.A jest jedynym operatorem, który wdroŝył w roku 2006 sieć szybkich pociągów intermodalnych (SSPK), w której wszystkie pociągi mają status pociągu ekspresowego (TX) i kursują na równi z transportem pasaŝerskim. Pozwala to na przewóz ładunków w relacjach pomiędzy portami morskimi oraz głównymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce w ciągu 24 godzin. Jest to produkt ogólnodostępny, dla wszystkich klientów na rynku. Spółka współpracuje ze wszystkimi operatorami transportu intermodalnego w Polsce (takŝe spółkami, w których ma udziały). PKP CARGO S.A posiada 6 własnych terminali kontenerowych, a takŝe współpracuje z 5 terminalami kontenerowymi spółek zaleŝnych oraz z 11 terminalami prywatnymi. Kolejnym przewoźnikiem intermodalnym działającym na polskim rynku jest PCC Intermodal S.A dawniej PCC Rail Containers z siedzibą w Gdyni, który jest liderem wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego. Działalność PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację przewozów kontenerowych w relacjach drzwi-drzwi głownie opierające się na regularnych połączeniach kolejowych pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowanymi z nimi przewozami samochodowymi w obrębie do 150 km od terminala przeładunkowego. Przewoźnik oferuje stałe połączenia kolejowe pomiędzy portami w Rotterdamie, Hamburgu, Bremerhaven, Gdyni, Gdańsku, a siecią lądowych terminali kontenerowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym i Krzewiu k/kutna. Od niedawna testuje takŝe połączenia z terminalami na Ukrainie. PCC Intermodal S.A jest dość młodą firmą przewozową na polskim rynku, ale rozwija się w imponującym tempie. 18 grudnia 2009 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. Poprzez emisję spółka zyska kilkadziesiąt milionów złotych, które mają być przeznaczone na rozbudowę nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie. Następnym prywatnym i jednym z pierwszych w Polsce operatorem kolejowym jest CTL Logistics Sp. z o.o., Spółka rozpoczęła realizację przewozów kolejowych własnym taborem w roku 2004, a juŝ w 2006 osiągnęła obroty 250 mln EUR stając się największą prywatną firmą kolejowo- logistyczną w kraju. Dziś CTL Logistics to międzynarodowy firma, oferująca kompleksową obsługę transportu kolejowego. Oferta CTL Logistics obejmuje transport towarów, spedycję, obsługę i utrzymanie taboru i infrastruktury kolejowej, usługi przeładunkowe a nawet doradztwo celne. 13

14 Konkurencyjną wobec innych przewoźników w Polsce świadczoną usługą przez CTL Logistics jest przewóz międzynarodowy bez konieczności zmiany lokomotywy na granicy. Jest to moŝliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych wielosystemowych lokomotyw. Firma dysponuje takŝe własnymi terminalami przeładunkowymi na granicy wschodniej kraju. Po bezpośrednim zapoczątkowaniu przez spółkę przewozów kontenerowych na relacji Niemcy Polska, Niemcy Węgry, Węgry Polska, CTL Logistics rozpoczął projekt, którego głównym celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego w rejonie centralnej Polski. Towary transportowane dotychczas wyłącznie transportem drogowym, będą mogły być dowiezione do Piotrkowa Trybunalskiego koleją i dalej samochodami cięŝarowymi zgodnie z dyspozycją klienta. Doskonałe połoŝenie w sieci kolejowej oraz bardzo dobre warunki na stacji Piotrków Trybunalski zapewniają przekształcenie terminala w węzeł transportu kombinowanego, pozwalający na przełączanie grup wagonów pomiędzy pociągami przejeŝdŝającymi tranzytem i obsługujący wszystkie jednostki transportu kombinowanego. 4. Rekomendacje władz regionalnych dotyczące korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Pomorskie Województwo Pomorskie odgrywa kluczowa rolę w rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk przede wszystkim dzięki dwóm portom morskim o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obsługującym oceaniczne (globalne) i europejskie linie Ŝeglugowe, aspirujące do statusu autostrad morskich. Ma status gateway region. Struktura funkcjonalno-przestrzenna regionu kształtuje się w oparciu o duŝe węzły transportu morskiego (Port w Gdańsku i Port w Gdyni) oraz lotniczego (Port Lotniczy w Gdańsku) zapewniające powiązania międzynarodowe oraz umoŝliwiające przeładunek towarów i pasaŝerów na układ lądowych dróg komunikacyjnych. Porty morskie stale modernizują swoją infrastrukturę oraz polepszają dostępność transportową z wykorzystaniem funduszy unijnych. W województwie krzyŝują się południkowe i równoleŝnikowe (Korytarz Północny) korytarze transportowe. Najwięcej zapisów dotyczących korytarzy transportowych oraz gospodarki morskiej zawartych jest w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego W Priorytecie III DOSTĘPNOŚĆ i celu strategicznym Efektywny i bezpieczny system transportowy, jako pierwszy kierunek działań wymienia się: poprawę dostępności transportowej regionu dzięki modernizacji połączeń drogowych i kolejowych w paneuropejskich korytarzach transportowych przechodzących przez województwo; rozwój pomorskiego węzła 14

15 lotniczego z pełnym wykorzystaniem potencjału portu lotniczego w Gdańsku i innych lotnisk; promowanie nowego europejskiego korytarza transportowego w pasie nadmorskim, regionalnych korytarzy transportowych, a takŝe portów trójmiejskich jako węzła transportowego w sieci bałtyckich autostrad morskich. Innym kierunkiem jest rozwój transportu multimodalnego, w tym wspieranie skoordynowanego rozwoju centrów dystrybucyjno-logistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, a takŝe wspieranie Ŝeglugi przybrzeŝnej i śródlądowej oraz modernizacji małych portów W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego odniesienia dotyczące korytarza transportowego zawarte są w Priorytecie 4: Regionalny system transportowy, gdzie wskazuje się na konieczność połączenia systemu drogowego z transeuropejską siecią transportową przebiegającą przez województwo, budowy wszystkich typów infrastruktury drogowej (skrzyŝowania, obwodnice, tunele, mosty, wiadukty, estakady itp.). W ramach rozwoju i poprawy dostępności węzłów transportowych wymienia się m.in. małe porty, lotniska, infrastrukturę drogowokolejową warunkującą bezpośrednią dostępność do portów morskich, portu lotniczego i lotnisk. Wskazuje się na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów obsługi centrów logistycznych Przypomina się jednocześnie, iŝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie przewiduje się wsparcia dla infrastruktury transportowej stanowiącej element sieci TEN-T - wsparcie w tym zakresie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego znajdują się zapisy dotyczące autostrady A-1 i korytarzy transportowych. Do zasad zagospodarowania przestrzennego zalicza się koncentrowanie się województwa na kształtowaniu krajowego systemu transportowego jak i tworzeniu na obszarze województwa przestrzennych warunków rozwoju infrastruktury transportowej zlokalizowanej: - w istniejących korytarzach transportowych paneuropejskich i infrastrukturze sieci TEN-T (oś drogowa: Gdańsk-Katowice-Brno/Bratysława/Wiedeń) - w północnym korytarzu (przedłuŝenie Via/ Rail Hanseatica) w celu wprowadzenia jego infrastruktury do sieci TEN-T, przede wszystkim drogi krajowej S-6 (granica państwa szczecin Koszalin Gdańsk) Kujawsko-Pomorskie Drugim województwem, przez które przebiega korytarz transportowy w Polsce jest województwo kujawsko-pomorskie. Choć w województwie tym nie przewiduje się lokalizacji duŝych inwestycji magazynowych, województwo nie pojawia się takŝe 15

16 na mapach kluczowych operatorów transportu intermodalnego istotną rolę odgrywa węzeł łączący autostradę A-1 z drogą ekspresową S-5 w Nowe Marzy. Zapisy dotyczące korytarza znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gdzie wskazuje się, Ŝe Województwo leŝy w zasięgu dwóch korytarzy transportowych, łączących Półwysep Skandynawski z Europą Południową oraz Europę Zachodnią z Rosją i Ukrainą. Maja one kluczowe dla integracji Polski z Unią Europejską, są częścią rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN) na kraje Europy Środkowej i Wschodniej (Projekt TINA). Do ich rozwoju zobowiązują umowy międzynarodowe dotyczące m. in: połączeń kolejowych (AGC) oraz przewozów transportem kombinowanym (AGTC). Przez terytorium kujawskopomorskiego przebiegają odcinki VI transeuropejskiego korytarza transportowego sieci TINA. W jego głównym kierunku biegnie obecna droga krajowa nr 1 (E-75) z Trójmiasta przez Toruń, Włocławek, Łódź do przejścia granicznego w Cieszynie. W przyszłości osią korytarza VI będzie autostrada A-1. Odgałęzieniem korytarza VI, oznaczonym jako VI A, jest droga krajowa nr 5 (E-261) z Grudziądza przez Świecie, Bydgoszcz, Gniezno do Poznania i korytarza II. Przyszła Autostrada A-1 (Gdańsk-Gorzyce), będzie się krzyŝować z autostradą A-2 (Świecko Poznań Łódź Warszawa -Kukuryki) pod Strykowem k. Łodzi W innym miejscu Planu zwraca się uwagę, Ŝe ze względu na powiązania regionu ze światem zewnętrznym, pierwszorzędne znaczenie będą miały: - autostrada A-1, główny element europejskiego korytarza transportowego VI w sieci TINA, przebiegająca przez województwo na odcinku około 165 km z głównymi, regionalnymi węzłami: Czerniewice (w Toruniu), Lubicz koło Torunia i nowe Marzy koło Grudziądza - drogi ekspresowe: S-5 od węzła autostrady A-1 Nowe Marzy, biegnąca w obrębie korytarza transportowego VI A, w pobliŝu Bydgoszczy krzyŝująca się z S-10 i kierująca się w kierunku Poznania do europejskiego korytarza transportowego II i dalej na południe do Wrocławia (przez kujawsko-pomorskie przebiegać będzie na odcinku około 125 km). Warmińsko-Mazurskie Przez województwo warmińsko-mazurskie przebiega linia kolejowa E-65, dlatego jest ono Ŝywo zainteresowane rozwojem Korytarza VI, a w konsekwencji wzmocnieniem jego oddziaływania na rozwój obszarów, przez które przebiega. Wykorzystanie potencjału korytarza będzie moŝliwe równieŝ dzięki rozbudowie infrastruktury mu towarzyszącej w układzie Wschód-Zachód, co będzie sprzyjało tworzeniu dobrych warunków dla zwiększania wymiany handlowej ze wschodem, m.in. Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Ośrodki istotne dla korytarza szczególnie w kontekście aktywizacji 16

17 połączeń śeglugowych z Obwodem Kaliningradzkim to równieŝ porty Zalewu Wiślanego (głównie Elbląga). W ramach Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego województwa warmińskomazurskiego znajduje się zapis dotyczący zwiększenia zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności województwa. Planowane działania obejmują rozwój infrastruktury kolejowej, m. in. modernizację linii kolejowych: w korytarzu VI Gdańsk Iława Działdowo Warszawa do prędkości 200km/h. W Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego znalazł się zapis, iŝ spośród korytarzy transportowych przez obszar województwa przebiega Korytarz VI Gdańsk Katowice śilina, w którym przebiega: linia kolejowa magistralna E-65 Gdynia Iława- Warszawa Zebrzydowice śylina. NajwaŜniejsze dla powiązań zewnętrznych linie kolejowe to: linia magistralna E-65 Gdańsk Iława Warszawa śilina, która łączy region z Warszawą, południem kraju oraz z Trójmiastem (ujęta w sieci linii kolejowych znaczenia międzynarodowego AGC). Mazowieckie Władze regionalne województwa mazowieckiego przywiązują duŝą wagę do korytarzy transportowych. W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 przewiduje się, Ŝe rozwojowi województwa będą sprzyjać [ ] korzystne warunki do realizacji inwestycji w zakresie systemu transportowego w ustanowionych europejskich korytarzach transportowych TEN. Do czynników utrudniających, bądź uniemoŝliwiających realizację celów strategii opartych na scenariuszu realistycznym, moŝna zaliczyć zaniechanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, szczególnie przebiegających w korytarzach transportowych tj.: autostrada A2 oraz trasa szybkiego ruchu Via Baltica, oraz kolei międzynarodowych i lotniska międzynarodowego. Według autorów strategii realizacja ma na celu Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy, w kierunku działań Wzmocnienie powiązań Warszawy z otoczeniem regionalnym, krajowym i międzynarodowym będzie koncentrować się będzie m.in. na dostosowaniu sieci drogowo-kolejowej znaczenia międzynarodowego do standardów europejskich: modernizacji linii kolejowych, w pierwszej kolejności linii leŝących w ustanowionych europejskich korytarzach transportowych: I, II i VI. W ramach Bilansu strategicznego regionu zwraca się uwagę, Ŝe dalszemu rozwojowi sprzyja koncentracja korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym, tworzących pasma aktywności gospodarczej. Siłą obszaru jest duŝy i stabilny potencjał demograficzny tworzący zasoby pracy o zróŝnicowanych kwalifikacjach. 17

18 W części Uwarunkowania rozwoju województwa wskazuje się, Ŝe: Korytarz VI prowadzący z Gdańska przez Warszawę, Katowice do śiliny i Ostrawy obejmuje planowaną autostradą A1, linię kolejową E65 (Centralną Magistralę Kolejową) i drugie połączenie drogowe przez Warszawę: E77 (nr 7) na odcinku północnym i E67 (nr 8) z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego (A1). W Regionalnym Programie Operacyjnym przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 10 października 2007 r. w rozdziale Sytuacja społeczno - gospodarcza województwa mazowieckiego wskazuje się, Ŝe: Podstawę systemu transportowego województwa mazowieckiego tworzą 3 europejskie korytarze transportowe TEN-T (nr I Via Baltica Helsinki Tallin Warszawa, nr II Berlin Warszawa Mińsk Moskwa i częściowo nr VI Gdańsk Warszawa Katowice śylina). W analizie SWOT w zakresie infrastruktury, za mocną stronę województwa uznaje się: Atrakcyjne połoŝenie województwa w ciągach europejskich korytarzy transportowych z węzłem w Warszawie. W ramach Priorytetu III. Regionalny system transportowy Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny stanowić uzupełnienie regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z siecią TEN-T. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wskazuje się, Ŝe koncepcja systemu transportowego województwa przyjęta w Planie uwzględnia fakt przebiegu przez Mazowsze trzech ustanowionych (i jednego postulowanego) europejskich korytarzy transportowych z międzynarodowym węzłem drogowo-kolejowym oraz lotniczym w Warszawie. Korytarzami tymi są: KVI Gdynia/Gdańsk-Warszawa- Katowice-śilina-Ostrawa-Breclav, którego wypełnienie stanowi autostrada A1 i linia kolejowa E65 relacji Gdańsk-Warszawa-Katowice (CMK). Drugie połączenie drogowe przez Warszawę to droga nr 7 na odcinku północnym od Warszawy i droga nr 8 na odcinku południowo-zachodnim od Warszawy. Jednocześnie w dokumencie podkreśla się, Ŝe jednym z najwaŝniejszych celów dla Mazowsza jest wzmocnienie funkcji międzynarodowego węzła transportowego Warszawy. Łódzkie Województwo Łódzkie ulokowane jest na skrzyŝowaniu autostrad A-1, A-2. Centralne połoŝenie województwa uzasadnia jego duŝą rangę w strefie rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. W Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata / styczeń 2006/ zapis dotyczący realizacji w centrum kraju Centralnego Węzła Komunikacyjnego wokół Łodzi, w ramach którego planuje się budowę autostrad A- 1, A-2, dróg ekspresowych S-8, S-14, S-74 (Łódź Kielce), szybkiej kolei (Warszawa Łódź Wrocław), transkontynentalnego lotniska centralnego dla Polski oraz rozwój portów lotniczych Łódź i cargo Łask naleŝy uznać jako element dotyczący korytarza 18

19 transportowego. Lokalizację funkcji cargo na lotnisku Łask uniemoŝliwia obecnie rozporządzenie RM z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego, gdzie lotnisko to nie zostało ujęte. Obecnie trwają zabiegi o zmianę rozporządzenia i tym samym moŝliwość umieszczenia na nim funkcji cywilnej. Realizacja bowiem wszystkich w/w elementów transportowych ma na celu zwiększenie dostępności regionu w skali Kraju i Europy i zapewnić wykorzystanie strategicznego połoŝenia województwa. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata znajdują się zapisy mówiące, Ŝe zadania realizowane w ramach RPO WŁ przyczynią się do integracji regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno - gospodarczą, przekształcą województwo w środkowoeuropejskie nowoczesne i przyjazne centrum rozwoju oraz podniosą spójność wewnętrzną województwa. W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego znajduje się zapis: Przez województwo łódzkie przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe: II Korytarz: Berlin Warszawa Moskwa oraz VI Korytarz: Gdańsk Łódź/Warszawa śilina Ostrawa, który wpisuje się w projekt utworzenia intermodalnego paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego Morze Bałtyckie z Adriatykiem ( Adriatic Baltic Landbridge ). W korytarzach tych przebiegają transeuropejskie sieci TEN-T istniejące i projektowane. Dla zapewnienia strategicznych powiązań transportowych województwa postuluje się uzupełnienie sieci TEN-T w ramach kolejnych jej modyfikacji (co 5 lat) oraz uzupełnienie korytarzy transportowych na brakujących kierunkach: Łódź Wrocław Praga Drezno w oparciu o planowaną drogę ekspresową S-8 oraz planowaną Kolej DuŜych Prędkości, Łódź Kielce/Radom-Lublin/Rzeszów- Ukraina Odessa w oparciu o planowaną drogę ekspresową S-12 i S-74 oraz o planowane i zmodernizowane linie kolejowe (powiązanie KDP z CMK-ą, linie nr 22 i nr 25). W Planie Zagospodarowania Przestrzennego wskazuje się takŝe, Ŝe poprawa dostępności drogowej stolicy województwa i regionu w powiązaniach międzyregionalnych, krajowych i europejskich to główne załoŝenie polityki transportowej województwa, ukierunkowane głównie na zapewnienie szybkich połączeń Łodzi z innymi metropoliami i duŝymi miastami w kraju. Realizowane ono będzie głównie poprzez program budowy autostrad i dróg ekspresowych. Według autorów planu priorytetowymi działaniami winny stać się przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej oraz likwidacja barier i dysproporcji rozwojowych. Nie małe znaczenie będzie tu mała do odegrania logistyka, która ukierunkuje transport towarowy z korzyścią dla dostawców i odbiorców przyczyniając się do rozwoju firm transportowych, lokalizując 19

20 magazyny i centra logistyczne w sąsiedztwie węzłów transportowych, wykorzystując transport intermodalny. Śląskie Województwo Śląskie zlokalizowane jest na skrzyŝowaniu autostrad A-1 i A-4. Atut lokalizacji województwa dostrzeŝony jest w dokumentach rozwojowych. Jak zwraca się uwagę w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Województwo śląskie jest połoŝone w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy transportowych wymiany i komunikacji transportowej i osobowej, które biegną z zachodu na wschód i z północy na południe Europy, tj.: korytarz III dla relacji Berlin Wrocław Katowice Kraków Kijów oraz korytarz VI dla relacji Sztokholm Gdańsk Katowice śylina, z odgałęzieniem VI B dla relacji Częstochowa Ostrawa (Wiedeń Wenecja). Ponadto strategia definiuje następujący kierunek działań: Rozbudowa i integracja systemu transportowego. Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zalicza się m.in.: budowę, rozbudowę i modernizację elementów infrastruktury transportowej o znaczeniu europejskim w ramach wyznaczonych korytarzy europejskich, w tym budowę, rozbudowę oraz remonty autostrad, dróg ekspresowych, szlaków kolejowych i wodnych oraz rozwój połączeń i infrastruktury lotniczej (MPL Katowice w Pyrzowicach oraz sieci lotnisk lokalnych). Podobnie w Regionalnym Programie Operacyjnym znajduje się zapis, iŝ Region zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej przestrzeni geograficznej, usytuowany jest w miejscu węzłowym dwóch korytarzy wymiany i komunikacji w Europie Środkowej: głównego korytarza relacji północ południe oraz korytarza łączącego zachodnią i wschodnią część kontynentu. Region połoŝony jest na skrzyŝowaniu transeuropejskich szlaków komunikacyjnych, zarówno drogowych (trasy A1, A4), jak i kolejowych (droga kolejowa E30 oraz E65, na odcinku Gdańsk Warszawa Brno/Bratysława Wiedeń, przez Katowice, stanowiąca projekt nr 23 sieci TEN-T). Na obszarze tym spotykają się dwie drogi międzynarodowe: Lwów Kraków Katowice Wrocław - Zgorzelec (A4) oraz Gdańsk Bratysława (A1), która jest projektem priorytetowym nr 25 dla Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). TakŜe Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwraca uwagę, iŝ Województwo śląskie jest połoŝone w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy wymiany i komunikacji, które biegną z Zachodu na Wschód i z Północy na Południe Europy 20

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów

Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów Drogi wodne w Polsce szansą na rozwój cywilizacyjny regionów W Polsce istnieje 2079 km dróg wodnych z czego jedynie 208 km (10%) spełnia kryteria IV klasy Ŝeglowności. Projektowane w Polsce międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Korytarze TEN-T w Polsce

Korytarze TEN-T w Polsce Nowe ramy wsparcia transeuropejskiej infrastruktury transportowej Korytarze TEN-T w Polsce Pawel Stelmaszczyk Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Mobilność i 11 września br. KE ogłosiła I konkurs na

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 Egz. Nr 1 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 Na ODCINKU WARSZAWA GDYNIA obszar LCS Malbork LCS MALBORK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nr 1 OBSZAR LCS MALBORK Szlak Mleczewo Malbork

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Ryszard Świlski Zarząd Województwa Pomorskiego Jakub Pietruszewski Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pomorskie Forum Drogowe Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach

Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach Maciej Mindur Politechnika Lubelska Rozwój transportu kombinowanego (intermodalnego) w Polsce w latach 1993-2015 Fot.: www.lkw-walter.pl/pl/klient/transport-intermodalny Transport intermodalny przewóz

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Piotr Brzeski Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury i Komunikacji Wydział Transportu i Infrastruktury Zielona

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor

Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Konferencja Nowa Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN( TEN-T) ) dla gospodarki i społecze eczeństwa Options and Needs for Extending the Baltic Adriatic Corridor Możliwości i Potrzeby Rozszerzenia Korytarza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 Plan prezentacji 1. Centra logistyczne, czy centra magazynowe? Nazewnictwo.

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny Województwa Pomorskiego

Potencjał inwestycyjny Województwa Pomorskiego Potencjał inwestycyjny Województwa Pomorskiego POTENCJAŁ WOJEWÓDZTA POMORSKIEGO 1. Brama do Europy Środkowo-Wschodniej 2. Wykwalifikowani i utalentowani pracownicy 3. Rozwinięte infrastruktura biznesowa

Bardziej szczegółowo

stan prawny na dzień r.

stan prawny na dzień r. stan prawny na dzień 1.10.2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY

SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY SEKTOROWY PLAN DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY Projekt SIERPIEŃ 2014, WROCŁAW SPIS TREŚCI I. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU MOF SŁUPSKA INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT ZBIOROWY...3

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego dr Piotr Rosik prof. Tomasz Komornicki Sławomir Goliszek Plan

Bardziej szczegółowo