Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na"

Transkrypt

1 Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk 2011

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE Przewozy kolejowe i intermodalne w Polsce Stan zaawansowania prac nad modernizacją drogi wodnej Wisły Centra magazynowania i parki logistyczne oraz ich dostępność w poszczególnych województwach.20 Pomorskie.. 21 Kujawsko-Pomorskie 27 Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie..30 Łódzkie.39 Śląskie..44 Wielkopolskie Terminale przeładunkowe oraz ich dostępność w poszczególnych województwach 55 Pomorskie..55 Kujawsko-Pomorskie 61 Warmińsko-Mazurskie.61 Mazowieckie..63 Łódzkie.65 Śląskie..66 Wielkopolskie Porty lotnicze CARGO w poszczególnych województwach.71 Pomorskie..71 Kujawsko-Pomorskie 73 Warmińsko-Mazurskie.73 Mazowieckie..73 Łódzkie.76 Śląskie..77 Wielkopolskie Podsumowanie raportu i rekomendacje na przyszłość Spis tabel Spis rysunków Źródła informacji

3 1. Wstęp Oddawany do Państwa rąk raport stanowi drugie tego typu opracowanie powstałe na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli województw wchodzących w skład grupy roboczej polskich regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Celem opracowania jest określenie bieŝącego stanu zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce. Raport ma za zadanie pokazanie w ujęciu systemowym skali wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami gospodarczymi ulokowanymi w poszczególnych województwach kraju. W przeciągu ostatniego roku miało miejsce wiele wydarzeń istotnych z punktu widzenia korytarza. Światowy kryzys gospodarczy wkracza w drugą fazę, a w konsekwencji kryzysu polski rząd zmuszony był do dokonania oszczędności, które nie ominęły równieŝ inwestycji infrastrukturalnych wchodzących w skład Korytarza. W bieŝącym roku udało się doprowadzić autostradę A-1 jedynie do Torunia, a nie do Łodzi jak pierwotnie planowano. Oszczędności dotyczą takŝe dróg szybkiego ruchu (w tym S-6 i S-7) oraz linii kolejowych. Z drugiej jednak strony bardzo dobrze rozwija się branŝa przeładunków portowych podwaŝając nagłaśniane przez media informacje o rzekomym kryzysie w polskiej gospodarce morskiej. W 2010 roku w Gdyni obroty przeładunkowe wzrosły o 28%. Największy wzrost w przeładunku kontenerów (na poziomie 111,4 %) odnotował oczywiście port w Gdańsku, którego terminal głębokowodny DCT stał się największym polskim terminalem. Było to konsekwencją uruchomienia pierwszej w historii Polski bezpośredniej linii oceanicznej łączącej Gdańsk z Szanghajem, dzięki której Gdańsk zaczął ewoluować w kierunku duŝego Hubu oceanicznego dla przewozów kontenerowych, obszar polskiego wybrzeŝa staje się brama wjazdową dla Europy Środkowo -Wschodniej. Infrastruktura Korytarza BAC posiada poparcie UE. Zgodnie z nowymi zasadami delimitacji sieci TEN-T (podziałem na sieć bazową i uzupełniającą) przez Polskę przebiegają dwa korytarze: Wschód-Zachód (Warszawa-Berlin-Amsterdam/Rotterdam- Felikstow-Midlands) oraz interesujący nas - Północ-Południe w skład którego wchodzi nie tylko dotychczasowy korytarz nr VI ale takŝe nr I (Warszawa-Tallin). Ten poszerzony o porty państw nadbałtyckich Korytarz Bałtyk-Adriatyk oznakowany jest numerem I. Zmieniają się takŝe zasady finansowania. Komisja Europejska planuje przeznaczyć środki w wysokości blisko 31,7 mld EURO na inwestycje transportowe, zwłaszcza w zakresie infrastruktury kolejowej w okresie Wiele z tych środków trafi na rozbudowę i modernizację korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk. Nowym instrumentem UE słuŝącym wsparciu infrastruktury transportowej i który zostanie 3

4 włączony do powstającego aktualnie budŝetu UE na lata jest Connecting Europe Facility. O ile dotychczas poszczególne państwa miały zarezerwowane dla siebie środki w Funduszu Spójności, o tyle w myśl nowych zasad finansowania jedynie kwota 10 mld EURO ma pochodzić z Funduszu Spójności, natomiast 21,7 mld ze specjalnego funduszu centralnego, który będzie przyznawał środki aplikującym krajom członkowskim na zasadzie konkursu ofert. W przypadku sfinalizowania kluczowych inwestycji korytarza Bałtyk - Adriatyk autostrady A-1 i modernizacji linii kolejowych E-65 i CE-65, ładunki przeładowywane w pomorskich portach będą mogły być woŝone w głąb lądu do Polski, a takŝe w relacji tranzytowej w kierunku państw Regionu Morza Śródziemnego bądź Morza Czarnego. Do tego jednak potrzeba zwiększenia inicjatywy na rzecz uruchamiania kolejowych połączeń intermodalnych Północ-Południe oraz budowy centrów logistycznych, terminali przeładunkowych bądź tzw. suchych portów (jak ten, który w Zajączkowie Tczewskim planuje wybudować PCC Intermodal) ulokowanych w regionach połoŝonych wzdłuŝ trasy przebiegu korytarza. Tworząc raport skupiono się na charakterystyce poszczególnych elementów korytarza. W pierwszym rzędzie połoŝono nacisk na spójność głównych ciągów transportowych tj. linii kolejowych oraz dróg łączących centra logistyczne oraz lądowe/morskie terminale przeładunkowe z liniami kolejowymi CE 65, E 65 oraz autostradą A1 czyli ze swoistym kręgosłupem korytarza północ-południe. Potencjalne znaczenie dla rozwoju korytarza będą miały równieŝ Międzynarodowe Drogi Wodne E 70 i E 40, które przebiegają przez terytorium Polski, a szczególnie połączenie poprzez Wisłę od Gdańska do Warszawy. Następnie przeanalizowano infrastrukturę punktową, w skład której wchodzą zarówno centra logistyczne, terminale przeładunkowe i intermodalne, strefy ekonomiczne i parki przemysłowe (o ile dysponują one powierzchniami magazynowymi), takŝe lotniska typu cargo. 4

5 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. W skład infrastruktury drogowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce wchodzi głównie autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe. Budowa autostrady A-1 rozpoczęła się w 2005 r. poprzedzona publicznymi wystąpieniami wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego a szczególnie miast i ich związków, w tym powstałego juŝ w 1996 r. Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni. Niezwykle silnie zaangaŝowane były teŝ media a szczególnie Dziennik Bałtycki, prowadzący ogólnopolski lobbing: Po pierwsze A-1. MoŜliwość dofinansowania inwestycji drogowych wchodzących w skład korytarza wzrosła w związku z procesem integracji europejskiej. W wyniku przyjęcia przez Komisję Europejska listy 30 projektów priorytetowych TEN-T projekt połączenia drogowego autostrada Gdańsk- Łódź - Wiedeń/Bratysława i Kolej Gdańsk Warszawa Wiedeń - Bratysława został oznaczony statusem projektu priorytetowego nr 25 i mógł być finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmienione zasady finansowania, które wprowadzono jesienią 2011 roku w ramach Connectiing Europe Facility (CEF) wciąŝ umoŝliwiać będą realizację inwestycji drogowych korytarza ze źródeł unijnych. Dla rozwoju korytarza istotną rolę odgrywają takŝe krzyŝujące się z autostradą A-1- autostrady A-2 w Strykowie i A-4 w Gliwicach Sośnicy, a ponadto drogi ekspresowe S6, S5, S10, S8, S12, S1, S11, S14, S74, S7 oraz krajowe DK22, DK1, DK80, DK62, DK60, DK92, DK14, DK72, DK91, DK8, DK12, DK42, DK43, DK46, DK11, DK78, DK94, DK88, DK44 stanowią niezwykle waŝne elementy Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe łączącego Skandynawię z krajami leŝącymi nad Morzem Śródziemnym. Budowa nowych odcinków oraz modernizacja istniejących dróg i autostrad w Polsce jest bez wątpienia niezbędna dla rozwoju gospodarczego. Bez autostrad i dróg nowe terminale przeładunkowe, centra magazynowania oraz parki logistyczne staną się jedynie wysepkami na mapie infrastruktury punktowej Polski i nie będą w stanie znacząco wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu. 5

6 Rysunek 1. Realizacja i przygotowanie autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic. ( stan na 1 września 2011 roku) Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Większość umów na budowę dróg i autostrad finansowanych z budŝetu UE została podpisana w zeszłym roku. W tym roku były dzielone ostatnie kontrakty dotyczące realizacji tras ekspresowych i autostrad. Szczególnie w przypadkach, gdy dotychczasowi wykonawcy zrezygnowali z rozpoczętych prac. Z 27 odcinków dróg, które miały być gotowe na turniej Euro 2012, jedynie pięć powstaje z harmonogramem. Przykładem jest tutaj odcinek autostrady A1 Nowe Marzy Toruń, oddany do uŝytku w październiku Wbrew wcześniejszym planom nie udało się jednak zrealizować kolejnego odcinka autostrady A-1 do Łodzi. Opóźnienia nie ma na jednym z odcinków autostrady między Łodzią a Warszawą. Budowa węzła Stryków jako skrzyŝowanie tras A1 oraz A2 jako jedyna wyprzedza załoŝony harmonogram. 6

7 Tabela 1. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A1. Autostrada A1 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Gdańsk - Nowe Marzy 89,45 km zakończony Nowe Marzy - Toruń 62,4 km zakończony Toruń - Kowal 63,9 km w realizacji Kowal - Sójki 30 km w realizacji Sójki - Kotliska 15,2 km w realizacji Kotliska - Piątek 9 km w realizacji Piątek - Stryków 21 km w realizacji Węzeł Stryków 4,85 km w realizacji Stryków - Tuszyn 40 km w realizacji Tuszyn - Piotrków Tryb. 18 km zakończony Piotrków Tryb. - Pyrzowice 122 km proces przygotowawczy Pyrzowice - Piekary Śląskie 16,1 km w realizacji Piekary Śląskie - węzeł Sośnica 26,1 km w realizacji Węzeł Sośnica - Bełk 15,4 km zakończony Bełk - Świerklany 14,1 km zakończony Świerklany - Gorzyczki 18,3 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 2. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A2. Autostrada A2 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Nowy Tomyśl - Stryków I 254 km zakończony Stryków I - Konotopa 91 km w realizacji Obwodnica Mińska Maz. 20,85 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 7

8 Tabela 3. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A4. Autostrada A4 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Wielicka - Szarów 19,9 km zakończony Szarów - Brzesko 23,1 km w realizacji Brzesko - Wierzchosławice 20,8 km przetarg Wierzchosławice - KrzyŜ 12,9 km w realizacji Tarnów - Dębica Pustynia 34,6 km w realizacji Dębica Pustynia - Rzeszów 32,7 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 4. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 5. Droga Krajowa 5 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica m. Świecie 14 km zakończony Bydgoszcz - Stryszek 5,5 km zakończony Stryszek - Białe Błota 10,4 km zakończony Obwodnica m. Szubin 5,7 km zakończony Mielno - Gniezno 18,3 km proces przygotowawczy Gniezno - Poznań 41,5 km w realizacji Poznań - Kaczkowo 79,3 km w realizacji Obwodnica m. Śmigiel 3,4 km zakończony Kaczkowo - Korzeńsko 29,2 km w realizacji Korzeńsko - Wrocław 48 km prace przygotowawcze Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 5. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 6. Droga Krajowa 6 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica Trójmiasta 38 km zakończony Trasa Kaszubska (Lębork-obwodnica Trójmiasta) 69 km proces przygotowawczy Obwodnica Słupska 16,3 km zakończony Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 8

9 Tabela 6. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 7. Droga Krajowa 7 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Południowa Obwodnica Gdańska 17,9 km w realizacji Nowy Dwór Gdański 2,5 km zakończony Koszwały - Elbląg 41,5 km przetarg Obwodnica Elbląga 7,5 km zakończony Elbląg - Pasłęk 13,7 km zakończony Pasłęk - Miłomłyn 36,5 km w realizacji Obwodnica Miłomłyn 2,6 km zakończony Miłomłyn - Ostróda Płn. 9,5 km przetarg Ostróda Płn. - Ostróda Płd. 23,5 km przetarg Ostróda Płd. - Olsztynek 20 km przetarg Olsztynek - Nidzica 31,3 km w realizacji Nidzica - Napierki 20,3 km przetarg Obwodnica Płońska 4,7 km zakończony Czosnów - Warszawa 22,5 km przetarg Obwodnica Grójca 8,3 km zakończony Grójec - Białobrzegi 17,8 km zakończony Białobrzegi - Jedlińsk 15,7 km zakończony Obwodnica Radomia 25 km przetarg Radom - gr. woj. mazowieckiego 22 km przetarg Gr. woj. maz. - SkarŜysko Kamienna 7,6 km 2012 przetarg Obwodnica SkarŜyska Kamiennej 2 km zakończony SkarŜysko Kamienna - Występa 16,7 km zakończony Występa - Kielce 7,3 km zakończony Kielce - Chęciny 22,7 km w realizacji Obwodnica Jędrzejowa 8 km zakończony Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego 20,1 km przetarg BieŜanów - Christo Botewa 2,7 km zakończony Myślenice - Lubień 12,2 km zakończony Obwodnica Lubnia 4 km zakończony Lubień - Rabka 16,7 km przetarg Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 9

10 Tabela 7. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 8. Droga Krajowa 8 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Odcinek: Obwodnica Ostrowi Maz. 8,4 km zakończony Obwodnica Wyszkowa 12,7 km zakończony Wyszków - Radzymin 17,1 km zakończony Obwodnica Radzymina 8 km zakończony Modlińska - Piłsudskiego 7,1 km w realizacji Konotopa - Powązkowska 10,4 km zakończony Opacz - Paszków 14 km w realizacji gr. woj. mazowieckiego - Radziejowice 11,3 km w realizacji Rawa Mazowiecka - gr. woj. Mazowieckiego 22,8 km w realizacji Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka 61,2 km w realizacji w. Wrocław (w. Łódź Południe) 4,1 km w realizacji w. RóŜa w. Wrocław (w. Łódź Południe) 19,4 km w realizacji Węzeł Łask węzeł RóŜa 9,2 km w realizacji Sieradz Południe (bez węzła) Łask (bez węzła) 33,6 km przetarg Łącznik od w. Sieradz Południe, bez węzła DK12 6 km przetarg Złoczew (bez węzła) Sieradz Południe (z węzłem) 19,6 km przetarg Walichnowy (w. Wieluń) w. Złoczew 19 km przetarg w. Walichnowy (w. Wieluń) 2 km realizacja Wieruszów w. Walichnowy (w. Wieluń) 13,1km przetarg Kępno Wieruszów 16,6 km przetarg Syców Kępno 15,3 km przetarg Oleśnica Syców 25,1 km w realizacji Obwodnica Oleśnicy 12,7 km w eksploatacji Wrocław Oleśnica 22,1 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Warto takŝe zwrócić uwagę na inne (obok stanu zaawansowania prac inwestycyjnych) niedociągnięcia polskiego systemu drogowego. Znaczna degradacja dróg sprawia, Ŝe dotychczas wykonane prace nie przyczyniły się do istotnego usprawnienia ruchu transportowego w kraju. Polskie sieci drogowe są czterokrotnie rzadsze i nierównomiernie rozmieszczone w porównaniu do sieci dróg Europy Zachodniej. Nadal 10

11 brak obwodnic większych aglomeracji jest uciąŝliwy z powodu obecności cięŝkich samochodów towarowych w centrum polskich miast. Choć łączna długość dróg w okresie ostatnich lat znacznie się zwiększała to jednak jej stan stale nie odpowiada poprawnym normom. Dla transportu drogowego w Polsce szczególnymi utrudnieniami są przede wszystkim bardzo niska jakość nawierzchni, która wskutek wciąŝ niewielkiego nakładu środków finansowych nie jest naleŝycie utrzymana, nieporównywalnie gorsze parametry techniczne odbiegające od norm unijnych oraz niewielki udział dróg krajowych o wyŝszym standardzie. Znacznie wzrósł ruch pojazdów na drogach, w szczególności pojazdów cięŝarowych. Zmieniła się takŝe struktura eksploatowanych samochodów cięŝarowych, chodzi głównie o przewóz bardzo cięŝkich ładunków mających wpływ na degradacją nawierzchni. Powoduje to szczególne pogorszenie warunków ruchu na istniejących drogach międzynarodowych, tym bardziej, Ŝe na wielu odcinkach występuje wysoki ruch dobowy przekraczający nawet 10,000 pojazdów na dobę. DuŜy ruch i przeciąŝenie pojazdów powoduje znaczne niszczenie nawierzchni. 11

12 3. Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE 65 Na projekty transportowe w Europie Komisja Europejska planuje w latach łącznie przeznaczyć prawie 32 mld euro, czyli ok. 120 mld zł. Na wsparcie finansowe budowy mogą liczyć zwłaszcza połączenia kolejowe. Dofinansowaniem ma zostać objętych 10 transeuropejskich korytarzy, w tym korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk. Linie kolejowe E 65 i C-E 65 naleŝą do paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami połoŝonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe korytarza Bałtyk-Adriatyk o długości km stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez Warszawę z Katowicami i południową granicą kraju. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów Europejskich Umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC 1 i AGTC 2, a takŝe Dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. W związku z przyjętymi załoŝeniami określono następujące cele szczegółowe i efekty modernizacji: Dostosowanie parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasaŝerskim do V=160 km/h, a w ruchu towarowym do V=120 km/h i nacisku na oś 225 kn; Przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym pudłem z prędkością maksymalną V=200 km/h; Udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN między krajami Europy Północnej a krajami Europy Południowej; Ograniczenie uciąŝliwości dla środowiska naturalnego w zakresie hałasu; Zmniejszenie zagroŝenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych na środowisko; Zdecydowane zmniejszenie kosztów bieŝącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury i ilości stanowisk pracy; Pobudzanie rozwoju ekonomicznego na szczeblu regionalnym i krajowym, a takŝe wspieranie bardziej opłacalnych i niezawodnych międzynarodowych usług przewozowych dla pasaŝerów i towarów w obszarze wspólnych interesów Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności przewoźników kolejowych w korytarzach międzynarodowych i interoperacyjności z innymi środkami transportu. 1 "Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych z 1985r." 2 "Umowa europejska o waŝnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących z 1991r." 12

13 Rysunek 2. Modernizacja linii kolejowych w Polsce. Źródło: PKP PLK Obecnie realizowane prace dotyczące odcinków: E 65/C-E 65 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia - Czas realizacji C-E 65 Studium Wykonalności modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Gdynia - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska Wola Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna, Nr 2005-PL S - Czas realizacji od 14 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. E 65 Nr 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia Etap II" - Czas realizacji

14 Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego"2006-PL S - Czas realizacji od do E 65 FS 2006/PL/16/C/PA/002 Pomoc techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E65 Południe Grodzisk Mazowiecki Kraków / Katowice Zwardoń / Zebrzydowice granica państwa, etap I oraz POIiŚ Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zebrzydowice/Zwardoń granica państwa faza II Czas realizacji Faza I ; Faza II E 65 Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65 CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie TEN-T 2009-PL P - Czas realizacji

15 4. Przewozy kolejowe i intermodalne w Polsce Prace modernizacyjne prowadzone na głównych polskich kolejowych ciągach transportowych Północ-Południe w znaczący sposób wpłyną na konkurencyjność polskich przewozów kolejowych a w szczególności na transport intermodalny, który jest najbardziej wymagającym pod względem jakości oraz czasu przewozu środkiem transportu. Udział transportu intermodalnego w przewoŝonych towarach wciąŝ jest w Polsce niewielki i wacha się na poziomie 3-4 %. Stąd bardzo trudno będzie Polsce zrealizować plan zawarty w Białej Księdze Polityki Transportowej aby udział przewozów kolejowych w strukturze ruchu do 2030 roku wynosił 30 %. Pomimo tego w 2011 roku odnotowano zwiększenie tonaŝu przewiezionych towarów drogami kolejowymi w Polsce o kilkanaście procent. Podobnie odnotowywany jest wzrost udziału przewozów kolejowych w obsłudze usług portowych. Rekordową pozycję zajmuje gdyński BCT, w którym 40 % przewozów obsługiwanych jest koleją, co przekłada się na 33 pociągi tygodniowo. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 48 przewoźników kolejowych. Największy udział w rynku ma PKP Cargo (53,3 %) i DB Schenker (20,2 %). W realizowanych ogółem przewozach intermodalnych, udział PKP CARGO S.A stale rośnie. Wzrost ten jest spowodowany między innymi systematycznym wprowadzaniem przez spółkę na rynek konkurencyjnych usług przewozowych. Przy współpracy z wieloma przewoźnikami i spedytorami kolejowymi firma realizuje przewozy międzynarodowe głównie na osi wschód zachód, ale i północ południe. PKP CARGO S.A jest jedynym operatorem, który wdroŝył w roku 2006 sieć szybkich pociągów intermodalnych (SSPK), w której wszystkie pociągi mają status pociągu ekspresowego (TX) i kursują na równi z transportem pasaŝerskim. Pozwala to na przewóz ładunków w relacjach pomiędzy portami morskimi oraz głównymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce w ciągu 24 godzin. PKP CARGO S.A posiada 6 własnych terminali kontenerowych, a takŝe współpracuje z 5 terminalami kontenerowymi spółek zaleŝnych oraz z 11 terminalami prywatnymi. Kolejnym przewoźnikiem intermodalnym działającym na polskim rynku jest PCC Intermodal S.A z siedzibą w Gdyni, który jest liderem wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego. Działalność PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację przewozów kontenerowych w relacjach drzwi-drzwi głownie opierających się na regularnych połączeniach kolejowych pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowanymi z nimi przewozami samochodowymi w obrębie do 150 km od terminala przeładunkowego. Przewoźnik oferuje stałe połączenia kolejowe pomiędzy portami w Rotterdamie, Hamburgu, Bremerhaven, Gdyni, Gdańsku, a siecią lądowych terminali kontenerowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym i Kutnie. WaŜną rolę w przyszłości odegra budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim. Od niedawna testuje takŝe połączenia z terminalami na Ukrainie. W koncepcję korytarza transportowego BAC 15

16 wpisują się zwłaszcza plany uruchomienia połączeń z portów Trójmiasta, przez terminale w brzegu Dolnym i Gliwicach oraz węgierski Sopron, do słoweńskiego portu Koper. W relacjach Północ-Południe trwa walka konkurencyjna pomiędzy polskimi portami, a portami Morza Północnego. Zwraca się jednak uwagę, Ŝe koszty transportu pojemników, sprowadzanych obecnie z Chin czy Korei Południowej przez Gdańsk, do odbiorców w naszym kraju, są o ¼ niŝsze niŝ przez Hamburg czy Rotterdam. Następnym prywatnym i jednym z pierwszych w Polsce operatorem kolejowym jest CTL Logistics Sp. z o.o. Oferta CTL Logistics obejmuje transport towarów, spedycję, obsługę i utrzymanie taboru i infrastruktury kolejowej, usługi na doradztwo celne. Firma dysponuje takŝe własnymi terminalami przeładunkowymi na granicy wschodniej kraju. Po bezpośrednim zapoczątkowaniu przez spółkę przewozów kontenerowych na relacji Niemcy Polska, Niemcy Węgry, Węgry Polska, CTL Logistics rozpoczął projekt, którego głównym celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego w rejonie centralnej Polski. Towary transportowane dotychczas wyłącznie transportem drogowym, będą mogły być dowiezione do Piotrkowa Trybunalskiego koleją i dalej samochodami cięŝarowymi zgodnie z dyspozycją klienta. Doskonałe połoŝenie w sieci kolejowej oraz bardzo dobre warunki na stacji Piotrków Trybunalski zapewniają przekształcenie terminala w węzeł transportu kombinowanego, pozwalający na przełączanie grup wagonów pomiędzy pociągami przejeŝdŝającymi tranzytem i obsługujący wszystkie jednostki transportu kombinowanego. 16

17 5. Stan zaawansowania prac nad modernizacją drogi wodnej Wisły Wykorzystanie transportowe drogi wodnej rzeki Wisły jest aktualnie niewielkie. Sytuacja ta jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych oraz niejasnego systemu zarządzania drogami wodnymi w Polsce (nakładające się kompetencje wielu ministerstw). Powody te wpłynęły na wykreślenie Wisły z listy europejskich perspektywicznych szlaków transportowych w październiku 2011, co oznacza, Ŝe na razie nie ma co liczyć na dofinansowanie jej rewitalizacji. W ostatnim czasie moŝna jednak zaobserwować zwielokrotnienie inicjatyw na rzecz wykorzystania polskich dróg śródlądowych: Odry i Wisły, tak aby zapewniały połączenie akwenów morskich z metropoliami krajowymi oraz Kanałem Odra-Dunaj. Przewiduje się wzrost wykorzystania udziału Ŝeglugi śródlądowej w przewozie ładunków w Polsce do poziomu 2% w 2033 r. Szansą na włączenie drogi wodnej Górnej Wisły do systemu dróg wodnych Polski jest realizacja Kanału Śląskiego. Znacznie waŝniejszą rolę z punktu widzenia Wisły odgrywają jednak inicjatywy na rzecz rewitalizacji dolnego odcinka (zwłaszcza Gdańsk Bydgoszcz) wchodzącego w skład Międzynarodowych Dróg Wodnych E-70 (z Antwerpii do Kaliningradu) i E-40 (z Gdańska, Narwią i Bugiem do Brześcia, Dnieprem do Morza Czarnego). Odcinek ten wymaga duŝych nakładów finansowych z uwagi na wiele płycizn. W pierwszym etapie naleŝy zapewnić odcinkowi II Klasę Ŝeglowności, docelowo naleŝałoby dąŝyć do klasy IV. Barierą modernizacji moŝe być zaklasyfikowanie niektórych jej obszarów do projektu Natura Dolna część Wisły moŝe takŝe być docelowo wykorzystana do transportu kontenerów z pomorskich portów, a zwłaszcza z gdańskiego terminala głębokowodnego DCT w głąb Polski. TakŜe droga wodna E-70 jest w stanie przejąć część ładunków, obsługiwanych do tej pory transportem lądowym, w relacjach między Szczecinem, Świnoujściem, Gdynią i Gdańskiem a leŝącymi wzdłuŝ jej niej ośrodkami gospodarczymi: Piłą, Gorzowem Wielkopolskim i aglomeracją bydgosko-toruńską, a w relacjach międzynarodowych, między Europą Zachodnią a Obwodem Kaliningradzkim (MDW E-70), bądź Ukrainą (MDW E-40). Jako dogodne miejsce dla rzecznego węzła intermodalnego spełniającego rolę usługową względem pomorskich portów wskazuje się port śródlądowy w Bydgoszczy. 17

18 Rysunek 3. Śluza w Gdańsku Przegalinie. Źródło: Inwestycja ta została wyszczególniona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bydgoszczy. Rejon Bydgoszczy jest najwaŝniejszym węzłem Dolnego Biegu Wisły, gdzie łączą się dwie międzynarodowe śródlądowe drogi wodne, spinając dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej. W 2006 roku samorządy województw: Lubuskiego, Kujawsko Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego podpisały Memorandum w zakresie aktywizacji planowanej na terenie Polski Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, uszczegóławiając zakres współpracy w kolejnych latach. W horyzoncie czasowym opracowano szereg analiz i opracowań merytorycznych związanych z rozwojem planowanej na terenie Polski drogi wodnej E 70, w tym Koncepcję programowo przestrzenną rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany obejmującej swym zakresem: strategię programową, koncepcję programowo przestrzenną, analizę środowiskową i program promocji MDW E 70. Innym projektem realizowanym przez urząd marszałkowski województwa pomorskiego jest 18

19 Pętla śuław rozwój turystyki wodnej, którego celem jest podniesienie walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru poprzez budowę nowoczesnych przystani Ŝeglugowych, śluz i mostów Delty Wisły. Realizowane są takŝe projekty dotyczące obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu oraz Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego o znaczeniu strategicznym. Istotną rolę odgrywają takŝe inwestycje związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu. Na uwagę zasługę równieŝ fakt podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury działań na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce poprzez opracowanie Programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. 19

20 6. Centra magazynowania i parki logistyczne oraz ich dostępność w poszczególnych województwach Rynek transportowo, spedycyjno, logistyczny w Polsce od wielu lat zmienia swój kształt. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju istnieje potrzeba budowy w pełni nowoczesnej infrastruktury i oferowania kompleksowej gamy usług. Prowadzone działania muszą być zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, której polityka transportowa dąŝy do połączenia głównych gałęzi transportu: kolei, transportu samochodowego, Ŝeglugi śródlądowej i morskiej w jeden spójny łańcuch transportowy. Punktami integrującymi poszczególne fragmenty sieci logistycznej mają być nowoczesne centra logistyczne i terminale intermodalne. Powinny one stanowić najbardziej efektywne i rozwinięte elementy planowanej sieci i świadczyć szereg kompleksowych usług przede wszystkim zasadnicze, tj. przeładunki: kontenerów i innych jednostek ładunkowych. Ponadto winny oferować usługi składowania z wykorzystaniem terminali, powierzchni magazynowych i produkcyjno-handlowych wraz z usługami tworzących wartość dodaną, czyli VAS (Value Added Services) takimi jak sortowanie, konfekcjonowanie i dekonfekcjonowanie, oznaczanie, formowania i rozformowywania kontenerów jak równieŝ usługami fito -sanitarnymi, weterynaryjnymi, celnymi, dokumentacyjnym i innymi usługami towarzyszącymi. Aktualny stan realizacji duŝych centrów logistycznych w Polsce jest niezadowalający i odbiega od standardów UE. Do juŝ działających duŝych centrów logistycznych naleŝy zaliczyć: Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin Stare Miasto SA, Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań CLIP Sp. z o.o., z których tylko to pierwsze leŝy bezsprzecznie w strefie oddziaływania korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Do planowanych duŝych centrów logistycznych o bardzo waŝnym znaczeniu z punktu widzenia korytarza - naleŝy zaliczyć centra województwa pomorskiego, które niebawem powstaną w pobliŝu terminali kontenerowych portu gdańskiego oraz gdyńskiego. Inaczej wygląda sytuacja w zakresie budowy lokalnych, branŝowych centrów logistycznych. Ten obszar aktywności rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Województwo Łódzkie (tzw. złoty trójkąt Stryków Łódź Piotrków Trybunalski jest obecnie rejonem o dynamicznym rozwoju działalności logistycznej, a po realizacji docelowego układu komunikacyjnego stanie się Środkowoeuropejskim Centrum Logistycznym). Ponadto, nowymi rynkami aktywności magazynowej stały się: woj. Wielkopolskie, Śląskie, oraz Pomorskie; z kolei centra Dolnośląskie i Szczecińskie nie leŝą w strefie oddziaływania naszego korytarza. 20

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim

Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Inwestycje logistyczne i intermodalne w województwie pomorskim Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk? Jaką rolę odgrywać moŝe województwo pomorskie w korytarzu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu od 13,5m do 16,5m

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek

Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Rola Polski w rozwoju euro-azjatyckich korytarzy transportowych Arkadiusz Żurek Zakres prezentacji Istniejące korytarze transportowe w Eurazji. Znaczenie euro-azjatyckich korytarzy transportowych dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Korytarze TEN-T w Polsce

Korytarze TEN-T w Polsce Nowe ramy wsparcia transeuropejskiej infrastruktury transportowej Korytarze TEN-T w Polsce Pawel Stelmaszczyk Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Mobilność i 11 września br. KE ogłosiła I konkurs na

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 RM-111-150-14 U C H WA Ł A N R 1 5 8 / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej

Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Wrocław 28.04.2015 r. 1. Odrzańska Droga Wodna koordynacja:

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011

CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE. Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 CENTRA LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNE A ROZWÓJ REGIONALNY W POLSCE Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania 04.02.2011 Plan prezentacji 1. Centra logistyczne, czy centra magazynowe? Nazewnictwo.

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA. Powstał w 1998 roku Gdański Terminal Kontenerowy SA Powstał w 1998 roku Nasza dewiza: GTK to Gdański Terminal Kontenerowy Roczna zdolność przeładunkowa 80 000 TEU Obsługa statków do 3 000 TEU 95 gniazd dla kontenerów chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Centrum transportu towarów Frankfurt

Centrum transportu towarów Frankfurt Centrum transportu towarów Frankfurt nad Odrą Lokalizacja kolejowa Growth needs Logistics. Czerwiec 2012 Centralne usytuowanie w Europie dające wielorakie możliwości > przy głównym korytarzu komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014

Prezentacja projektu: Logistyka Bytom. GC Investment, Katowice, 2014 Prezentacja projektu: Logistyka Bytom GC Investment, Katowice, 2014 1 Lokalizacja: Górny Śląsk Powierzchnia: 1 218 km 2 Liczba ludności: 1 978,6 tys. Najatrakcyjniejszy subregion w Polsce - wg. raportu

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

WAIMEA HOLDING S.A. wysokie standardy profesjonalny zespół stabilna pozycja. Waimea Holding S.A. waimeaholding.pl

WAIMEA HOLDING S.A. wysokie standardy profesjonalny zespół stabilna pozycja. Waimea Holding S.A. waimeaholding.pl WAIMEA HOLDING S.A. Waimea Holding z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Specjalizuje się w budowie kompleksów logistycznych, obiektów typu cargo oraz BTS, a także terminali

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/2010-piotrkow-trybunalski Piotrków Trybunalski Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż K. Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY INFRASTRUKTURA PORTOWA W PORTACH W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU STAN OBECNY Gdynia 20.11.2008 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Infrastruktura portowa to znajdujące się w granicach portu lub

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09

Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 Dojechać, dolecieć, dopłynąć 2015-05-21 14:00:09 2 W układzie międzynarodowym region zachodniopomorski ma ważne tranzytowe znaczenie. Krzyżują się tu połączenia międzynarodowe w układzie: północ - południe,

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego dr Piotr Rosik prof. Tomasz Komornicki Sławomir Goliszek Plan

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo