Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na"

Transkrypt

1 Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Gdańsk 2011

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE Przewozy kolejowe i intermodalne w Polsce Stan zaawansowania prac nad modernizacją drogi wodnej Wisły Centra magazynowania i parki logistyczne oraz ich dostępność w poszczególnych województwach.20 Pomorskie.. 21 Kujawsko-Pomorskie 27 Warmińsko-Mazurskie Mazowieckie..30 Łódzkie.39 Śląskie..44 Wielkopolskie Terminale przeładunkowe oraz ich dostępność w poszczególnych województwach 55 Pomorskie..55 Kujawsko-Pomorskie 61 Warmińsko-Mazurskie.61 Mazowieckie..63 Łódzkie.65 Śląskie..66 Wielkopolskie Porty lotnicze CARGO w poszczególnych województwach.71 Pomorskie..71 Kujawsko-Pomorskie 73 Warmińsko-Mazurskie.73 Mazowieckie..73 Łódzkie.76 Śląskie..77 Wielkopolskie Podsumowanie raportu i rekomendacje na przyszłość Spis tabel Spis rysunków Źródła informacji

3 1. Wstęp Oddawany do Państwa rąk raport stanowi drugie tego typu opracowanie powstałe na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli województw wchodzących w skład grupy roboczej polskich regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Celem opracowania jest określenie bieŝącego stanu zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce. Raport ma za zadanie pokazanie w ujęciu systemowym skali wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami gospodarczymi ulokowanymi w poszczególnych województwach kraju. W przeciągu ostatniego roku miało miejsce wiele wydarzeń istotnych z punktu widzenia korytarza. Światowy kryzys gospodarczy wkracza w drugą fazę, a w konsekwencji kryzysu polski rząd zmuszony był do dokonania oszczędności, które nie ominęły równieŝ inwestycji infrastrukturalnych wchodzących w skład Korytarza. W bieŝącym roku udało się doprowadzić autostradę A-1 jedynie do Torunia, a nie do Łodzi jak pierwotnie planowano. Oszczędności dotyczą takŝe dróg szybkiego ruchu (w tym S-6 i S-7) oraz linii kolejowych. Z drugiej jednak strony bardzo dobrze rozwija się branŝa przeładunków portowych podwaŝając nagłaśniane przez media informacje o rzekomym kryzysie w polskiej gospodarce morskiej. W 2010 roku w Gdyni obroty przeładunkowe wzrosły o 28%. Największy wzrost w przeładunku kontenerów (na poziomie 111,4 %) odnotował oczywiście port w Gdańsku, którego terminal głębokowodny DCT stał się największym polskim terminalem. Było to konsekwencją uruchomienia pierwszej w historii Polski bezpośredniej linii oceanicznej łączącej Gdańsk z Szanghajem, dzięki której Gdańsk zaczął ewoluować w kierunku duŝego Hubu oceanicznego dla przewozów kontenerowych, obszar polskiego wybrzeŝa staje się brama wjazdową dla Europy Środkowo -Wschodniej. Infrastruktura Korytarza BAC posiada poparcie UE. Zgodnie z nowymi zasadami delimitacji sieci TEN-T (podziałem na sieć bazową i uzupełniającą) przez Polskę przebiegają dwa korytarze: Wschód-Zachód (Warszawa-Berlin-Amsterdam/Rotterdam- Felikstow-Midlands) oraz interesujący nas - Północ-Południe w skład którego wchodzi nie tylko dotychczasowy korytarz nr VI ale takŝe nr I (Warszawa-Tallin). Ten poszerzony o porty państw nadbałtyckich Korytarz Bałtyk-Adriatyk oznakowany jest numerem I. Zmieniają się takŝe zasady finansowania. Komisja Europejska planuje przeznaczyć środki w wysokości blisko 31,7 mld EURO na inwestycje transportowe, zwłaszcza w zakresie infrastruktury kolejowej w okresie Wiele z tych środków trafi na rozbudowę i modernizację korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk. Nowym instrumentem UE słuŝącym wsparciu infrastruktury transportowej i który zostanie 3

4 włączony do powstającego aktualnie budŝetu UE na lata jest Connecting Europe Facility. O ile dotychczas poszczególne państwa miały zarezerwowane dla siebie środki w Funduszu Spójności, o tyle w myśl nowych zasad finansowania jedynie kwota 10 mld EURO ma pochodzić z Funduszu Spójności, natomiast 21,7 mld ze specjalnego funduszu centralnego, który będzie przyznawał środki aplikującym krajom członkowskim na zasadzie konkursu ofert. W przypadku sfinalizowania kluczowych inwestycji korytarza Bałtyk - Adriatyk autostrady A-1 i modernizacji linii kolejowych E-65 i CE-65, ładunki przeładowywane w pomorskich portach będą mogły być woŝone w głąb lądu do Polski, a takŝe w relacji tranzytowej w kierunku państw Regionu Morza Śródziemnego bądź Morza Czarnego. Do tego jednak potrzeba zwiększenia inicjatywy na rzecz uruchamiania kolejowych połączeń intermodalnych Północ-Południe oraz budowy centrów logistycznych, terminali przeładunkowych bądź tzw. suchych portów (jak ten, który w Zajączkowie Tczewskim planuje wybudować PCC Intermodal) ulokowanych w regionach połoŝonych wzdłuŝ trasy przebiegu korytarza. Tworząc raport skupiono się na charakterystyce poszczególnych elementów korytarza. W pierwszym rzędzie połoŝono nacisk na spójność głównych ciągów transportowych tj. linii kolejowych oraz dróg łączących centra logistyczne oraz lądowe/morskie terminale przeładunkowe z liniami kolejowymi CE 65, E 65 oraz autostradą A1 czyli ze swoistym kręgosłupem korytarza północ-południe. Potencjalne znaczenie dla rozwoju korytarza będą miały równieŝ Międzynarodowe Drogi Wodne E 70 i E 40, które przebiegają przez terytorium Polski, a szczególnie połączenie poprzez Wisłę od Gdańska do Warszawy. Następnie przeanalizowano infrastrukturę punktową, w skład której wchodzą zarówno centra logistyczne, terminale przeładunkowe i intermodalne, strefy ekonomiczne i parki przemysłowe (o ile dysponują one powierzchniami magazynowymi), takŝe lotniska typu cargo. 4

5 2. Stan zaawansowania prac nad budową oraz modernizacją autostrad i dróg krajowych w strefie korytarza Bałtyk Adriatyk w Polsce. W skład infrastruktury drogowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w Polsce wchodzi głównie autostrada A-1 jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe. Budowa autostrady A-1 rozpoczęła się w 2005 r. poprzedzona publicznymi wystąpieniami wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego a szczególnie miast i ich związków, w tym powstałego juŝ w 1996 r. Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z siedzibą w Gdyni. Niezwykle silnie zaangaŝowane były teŝ media a szczególnie Dziennik Bałtycki, prowadzący ogólnopolski lobbing: Po pierwsze A-1. MoŜliwość dofinansowania inwestycji drogowych wchodzących w skład korytarza wzrosła w związku z procesem integracji europejskiej. W wyniku przyjęcia przez Komisję Europejska listy 30 projektów priorytetowych TEN-T projekt połączenia drogowego autostrada Gdańsk- Łódź - Wiedeń/Bratysława i Kolej Gdańsk Warszawa Wiedeń - Bratysława został oznaczony statusem projektu priorytetowego nr 25 i mógł być finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmienione zasady finansowania, które wprowadzono jesienią 2011 roku w ramach Connectiing Europe Facility (CEF) wciąŝ umoŝliwiać będą realizację inwestycji drogowych korytarza ze źródeł unijnych. Dla rozwoju korytarza istotną rolę odgrywają takŝe krzyŝujące się z autostradą A-1- autostrady A-2 w Strykowie i A-4 w Gliwicach Sośnicy, a ponadto drogi ekspresowe S6, S5, S10, S8, S12, S1, S11, S14, S74, S7 oraz krajowe DK22, DK1, DK80, DK62, DK60, DK92, DK14, DK72, DK91, DK8, DK12, DK42, DK43, DK46, DK11, DK78, DK94, DK88, DK44 stanowią niezwykle waŝne elementy Trans-Europejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe łączącego Skandynawię z krajami leŝącymi nad Morzem Śródziemnym. Budowa nowych odcinków oraz modernizacja istniejących dróg i autostrad w Polsce jest bez wątpienia niezbędna dla rozwoju gospodarczego. Bez autostrad i dróg nowe terminale przeładunkowe, centra magazynowania oraz parki logistyczne staną się jedynie wysepkami na mapie infrastruktury punktowej Polski i nie będą w stanie znacząco wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu. 5

6 Rysunek 1. Realizacja i przygotowanie autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic. ( stan na 1 września 2011 roku) Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Większość umów na budowę dróg i autostrad finansowanych z budŝetu UE została podpisana w zeszłym roku. W tym roku były dzielone ostatnie kontrakty dotyczące realizacji tras ekspresowych i autostrad. Szczególnie w przypadkach, gdy dotychczasowi wykonawcy zrezygnowali z rozpoczętych prac. Z 27 odcinków dróg, które miały być gotowe na turniej Euro 2012, jedynie pięć powstaje z harmonogramem. Przykładem jest tutaj odcinek autostrady A1 Nowe Marzy Toruń, oddany do uŝytku w październiku Wbrew wcześniejszym planom nie udało się jednak zrealizować kolejnego odcinka autostrady A-1 do Łodzi. Opóźnienia nie ma na jednym z odcinków autostrady między Łodzią a Warszawą. Budowa węzła Stryków jako skrzyŝowanie tras A1 oraz A2 jako jedyna wyprzedza załoŝony harmonogram. 6

7 Tabela 1. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A1. Autostrada A1 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Gdańsk - Nowe Marzy 89,45 km zakończony Nowe Marzy - Toruń 62,4 km zakończony Toruń - Kowal 63,9 km w realizacji Kowal - Sójki 30 km w realizacji Sójki - Kotliska 15,2 km w realizacji Kotliska - Piątek 9 km w realizacji Piątek - Stryków 21 km w realizacji Węzeł Stryków 4,85 km w realizacji Stryków - Tuszyn 40 km w realizacji Tuszyn - Piotrków Tryb. 18 km zakończony Piotrków Tryb. - Pyrzowice 122 km proces przygotowawczy Pyrzowice - Piekary Śląskie 16,1 km w realizacji Piekary Śląskie - węzeł Sośnica 26,1 km w realizacji Węzeł Sośnica - Bełk 15,4 km zakończony Bełk - Świerklany 14,1 km zakończony Świerklany - Gorzyczki 18,3 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 2. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A2. Autostrada A2 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Nowy Tomyśl - Stryków I 254 km zakończony Stryków I - Konotopa 91 km w realizacji Obwodnica Mińska Maz. 20,85 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 7

8 Tabela 3. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach autostrady A4. Autostrada A4 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Wielicka - Szarów 19,9 km zakończony Szarów - Brzesko 23,1 km w realizacji Brzesko - Wierzchosławice 20,8 km przetarg Wierzchosławice - KrzyŜ 12,9 km w realizacji Tarnów - Dębica Pustynia 34,6 km w realizacji Dębica Pustynia - Rzeszów 32,7 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 4. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 5. Droga Krajowa 5 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica m. Świecie 14 km zakończony Bydgoszcz - Stryszek 5,5 km zakończony Stryszek - Białe Błota 10,4 km zakończony Obwodnica m. Szubin 5,7 km zakończony Mielno - Gniezno 18,3 km proces przygotowawczy Gniezno - Poznań 41,5 km w realizacji Poznań - Kaczkowo 79,3 km w realizacji Obwodnica m. Śmigiel 3,4 km zakończony Kaczkowo - Korzeńsko 29,2 km w realizacji Korzeńsko - Wrocław 48 km prace przygotowawcze Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tabela 5. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 6. Droga Krajowa 6 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Obwodnica Trójmiasta 38 km zakończony Trasa Kaszubska (Lębork-obwodnica Trójmiasta) 69 km proces przygotowawczy Obwodnica Słupska 16,3 km zakończony Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 8

9 Tabela 6. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 7. Droga Krajowa 7 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Południowa Obwodnica Gdańska 17,9 km w realizacji Nowy Dwór Gdański 2,5 km zakończony Koszwały - Elbląg 41,5 km przetarg Obwodnica Elbląga 7,5 km zakończony Elbląg - Pasłęk 13,7 km zakończony Pasłęk - Miłomłyn 36,5 km w realizacji Obwodnica Miłomłyn 2,6 km zakończony Miłomłyn - Ostróda Płn. 9,5 km przetarg Ostróda Płn. - Ostróda Płd. 23,5 km przetarg Ostróda Płd. - Olsztynek 20 km przetarg Olsztynek - Nidzica 31,3 km w realizacji Nidzica - Napierki 20,3 km przetarg Obwodnica Płońska 4,7 km zakończony Czosnów - Warszawa 22,5 km przetarg Obwodnica Grójca 8,3 km zakończony Grójec - Białobrzegi 17,8 km zakończony Białobrzegi - Jedlińsk 15,7 km zakończony Obwodnica Radomia 25 km przetarg Radom - gr. woj. mazowieckiego 22 km przetarg Gr. woj. maz. - SkarŜysko Kamienna 7,6 km 2012 przetarg Obwodnica SkarŜyska Kamiennej 2 km zakończony SkarŜysko Kamienna - Występa 16,7 km zakończony Występa - Kielce 7,3 km zakończony Kielce - Chęciny 22,7 km w realizacji Obwodnica Jędrzejowa 8 km zakończony Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego 20,1 km przetarg BieŜanów - Christo Botewa 2,7 km zakończony Myślenice - Lubień 12,2 km zakończony Obwodnica Lubnia 4 km zakończony Lubień - Rabka 16,7 km przetarg Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 9

10 Tabela 7. Stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach drogi krajowej nr 8. Droga Krajowa 8 Lata Odcinek Długość realizacji Obecny etap Odcinek: Obwodnica Ostrowi Maz. 8,4 km zakończony Obwodnica Wyszkowa 12,7 km zakończony Wyszków - Radzymin 17,1 km zakończony Obwodnica Radzymina 8 km zakończony Modlińska - Piłsudskiego 7,1 km w realizacji Konotopa - Powązkowska 10,4 km zakończony Opacz - Paszków 14 km w realizacji gr. woj. mazowieckiego - Radziejowice 11,3 km w realizacji Rawa Mazowiecka - gr. woj. Mazowieckiego 22,8 km w realizacji Piotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka 61,2 km w realizacji w. Wrocław (w. Łódź Południe) 4,1 km w realizacji w. RóŜa w. Wrocław (w. Łódź Południe) 19,4 km w realizacji Węzeł Łask węzeł RóŜa 9,2 km w realizacji Sieradz Południe (bez węzła) Łask (bez węzła) 33,6 km przetarg Łącznik od w. Sieradz Południe, bez węzła DK12 6 km przetarg Złoczew (bez węzła) Sieradz Południe (z węzłem) 19,6 km przetarg Walichnowy (w. Wieluń) w. Złoczew 19 km przetarg w. Walichnowy (w. Wieluń) 2 km realizacja Wieruszów w. Walichnowy (w. Wieluń) 13,1km przetarg Kępno Wieruszów 16,6 km przetarg Syców Kępno 15,3 km przetarg Oleśnica Syców 25,1 km w realizacji Obwodnica Oleśnicy 12,7 km w eksploatacji Wrocław Oleśnica 22,1 km w realizacji Źródło: Opracowanie własne na podst.: danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Warto takŝe zwrócić uwagę na inne (obok stanu zaawansowania prac inwestycyjnych) niedociągnięcia polskiego systemu drogowego. Znaczna degradacja dróg sprawia, Ŝe dotychczas wykonane prace nie przyczyniły się do istotnego usprawnienia ruchu transportowego w kraju. Polskie sieci drogowe są czterokrotnie rzadsze i nierównomiernie rozmieszczone w porównaniu do sieci dróg Europy Zachodniej. Nadal 10

11 brak obwodnic większych aglomeracji jest uciąŝliwy z powodu obecności cięŝkich samochodów towarowych w centrum polskich miast. Choć łączna długość dróg w okresie ostatnich lat znacznie się zwiększała to jednak jej stan stale nie odpowiada poprawnym normom. Dla transportu drogowego w Polsce szczególnymi utrudnieniami są przede wszystkim bardzo niska jakość nawierzchni, która wskutek wciąŝ niewielkiego nakładu środków finansowych nie jest naleŝycie utrzymana, nieporównywalnie gorsze parametry techniczne odbiegające od norm unijnych oraz niewielki udział dróg krajowych o wyŝszym standardzie. Znacznie wzrósł ruch pojazdów na drogach, w szczególności pojazdów cięŝarowych. Zmieniła się takŝe struktura eksploatowanych samochodów cięŝarowych, chodzi głównie o przewóz bardzo cięŝkich ładunków mających wpływ na degradacją nawierzchni. Powoduje to szczególne pogorszenie warunków ruchu na istniejących drogach międzynarodowych, tym bardziej, Ŝe na wielu odcinkach występuje wysoki ruch dobowy przekraczający nawet 10,000 pojazdów na dobę. DuŜy ruch i przeciąŝenie pojazdów powoduje znaczne niszczenie nawierzchni. 11

12 3. Stan zaawansowania prac nad modernizacją linii kolejowych E 65 oraz CE 65 Na projekty transportowe w Europie Komisja Europejska planuje w latach łącznie przeznaczyć prawie 32 mld euro, czyli ok. 120 mld zł. Na wsparcie finansowe budowy mogą liczyć zwłaszcza połączenia kolejowe. Dofinansowaniem ma zostać objętych 10 transeuropejskich korytarzy, w tym korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk. Linie kolejowe E 65 i C-E 65 naleŝą do paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami połoŝonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Na terenie Polski linie kolejowe korytarza Bałtyk-Adriatyk o długości km stanowią połączenie Gdyni i Gdańska przez Warszawę z Katowicami i południową granicą kraju. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów Europejskich Umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC 1 i AGTC 2, a takŝe Dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. W związku z przyjętymi załoŝeniami określono następujące cele szczegółowe i efekty modernizacji: Dostosowanie parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasaŝerskim do V=160 km/h, a w ruchu towarowym do V=120 km/h i nacisku na oś 225 kn; Przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym pudłem z prędkością maksymalną V=200 km/h; Udoskonalenie połączeń poprzez transeuropejską sieć transportową TEN między krajami Europy Północnej a krajami Europy Południowej; Ograniczenie uciąŝliwości dla środowiska naturalnego w zakresie hałasu; Zmniejszenie zagroŝenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych na środowisko; Zdecydowane zmniejszenie kosztów bieŝącego utrzymania infrastruktury z tytułu zastosowania elementów o wysokiej niezawodności i trwałości oraz w wyniku likwidacji zbędnej infrastruktury i ilości stanowisk pracy; Pobudzanie rozwoju ekonomicznego na szczeblu regionalnym i krajowym, a takŝe wspieranie bardziej opłacalnych i niezawodnych międzynarodowych usług przewozowych dla pasaŝerów i towarów w obszarze wspólnych interesów Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności przewoźników kolejowych w korytarzach międzynarodowych i interoperacyjności z innymi środkami transportu. 1 "Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych z 1985r." 2 "Umowa europejska o waŝnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących z 1991r." 12

13 Rysunek 2. Modernizacja linii kolejowych w Polsce. Źródło: PKP PLK Obecnie realizowane prace dotyczące odcinków: E 65/C-E 65 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia - Czas realizacji C-E 65 Studium Wykonalności modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Gdynia - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska Wola Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna, Nr 2005-PL S - Czas realizacji od 14 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. E 65 Nr 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia Etap II" - Czas realizacji

14 Przygotowanie przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego"2006-PL S - Czas realizacji od do E 65 FS 2006/PL/16/C/PA/002 Pomoc techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej E65 Południe Grodzisk Mazowiecki Kraków / Katowice Zwardoń / Zebrzydowice granica państwa, etap I oraz POIiŚ Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zebrzydowice/Zwardoń granica państwa faza II Czas realizacji Faza I ; Faza II E 65 Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65 CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie TEN-T 2009-PL P - Czas realizacji

15 4. Przewozy kolejowe i intermodalne w Polsce Prace modernizacyjne prowadzone na głównych polskich kolejowych ciągach transportowych Północ-Południe w znaczący sposób wpłyną na konkurencyjność polskich przewozów kolejowych a w szczególności na transport intermodalny, który jest najbardziej wymagającym pod względem jakości oraz czasu przewozu środkiem transportu. Udział transportu intermodalnego w przewoŝonych towarach wciąŝ jest w Polsce niewielki i wacha się na poziomie 3-4 %. Stąd bardzo trudno będzie Polsce zrealizować plan zawarty w Białej Księdze Polityki Transportowej aby udział przewozów kolejowych w strukturze ruchu do 2030 roku wynosił 30 %. Pomimo tego w 2011 roku odnotowano zwiększenie tonaŝu przewiezionych towarów drogami kolejowymi w Polsce o kilkanaście procent. Podobnie odnotowywany jest wzrost udziału przewozów kolejowych w obsłudze usług portowych. Rekordową pozycję zajmuje gdyński BCT, w którym 40 % przewozów obsługiwanych jest koleją, co przekłada się na 33 pociągi tygodniowo. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie 48 przewoźników kolejowych. Największy udział w rynku ma PKP Cargo (53,3 %) i DB Schenker (20,2 %). W realizowanych ogółem przewozach intermodalnych, udział PKP CARGO S.A stale rośnie. Wzrost ten jest spowodowany między innymi systematycznym wprowadzaniem przez spółkę na rynek konkurencyjnych usług przewozowych. Przy współpracy z wieloma przewoźnikami i spedytorami kolejowymi firma realizuje przewozy międzynarodowe głównie na osi wschód zachód, ale i północ południe. PKP CARGO S.A jest jedynym operatorem, który wdroŝył w roku 2006 sieć szybkich pociągów intermodalnych (SSPK), w której wszystkie pociągi mają status pociągu ekspresowego (TX) i kursują na równi z transportem pasaŝerskim. Pozwala to na przewóz ładunków w relacjach pomiędzy portami morskimi oraz głównymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce w ciągu 24 godzin. PKP CARGO S.A posiada 6 własnych terminali kontenerowych, a takŝe współpracuje z 5 terminalami kontenerowymi spółek zaleŝnych oraz z 11 terminalami prywatnymi. Kolejnym przewoźnikiem intermodalnym działającym na polskim rynku jest PCC Intermodal S.A z siedzibą w Gdyni, który jest liderem wśród prywatnych operatorów transportu intermodalnego. Działalność PCC Intermodal S.A. obejmuje organizację przewozów kontenerowych w relacjach drzwi-drzwi głownie opierających się na regularnych połączeniach kolejowych pomiędzy terminalami przeładunkowymi oraz zsynchronizowanymi z nimi przewozami samochodowymi w obrębie do 150 km od terminala przeładunkowego. Przewoźnik oferuje stałe połączenia kolejowe pomiędzy portami w Rotterdamie, Hamburgu, Bremerhaven, Gdyni, Gdańsku, a siecią lądowych terminali kontenerowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym i Kutnie. WaŜną rolę w przyszłości odegra budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim. Od niedawna testuje takŝe połączenia z terminalami na Ukrainie. W koncepcję korytarza transportowego BAC 15

16 wpisują się zwłaszcza plany uruchomienia połączeń z portów Trójmiasta, przez terminale w brzegu Dolnym i Gliwicach oraz węgierski Sopron, do słoweńskiego portu Koper. W relacjach Północ-Południe trwa walka konkurencyjna pomiędzy polskimi portami, a portami Morza Północnego. Zwraca się jednak uwagę, Ŝe koszty transportu pojemników, sprowadzanych obecnie z Chin czy Korei Południowej przez Gdańsk, do odbiorców w naszym kraju, są o ¼ niŝsze niŝ przez Hamburg czy Rotterdam. Następnym prywatnym i jednym z pierwszych w Polsce operatorem kolejowym jest CTL Logistics Sp. z o.o. Oferta CTL Logistics obejmuje transport towarów, spedycję, obsługę i utrzymanie taboru i infrastruktury kolejowej, usługi na doradztwo celne. Firma dysponuje takŝe własnymi terminalami przeładunkowymi na granicy wschodniej kraju. Po bezpośrednim zapoczątkowaniu przez spółkę przewozów kontenerowych na relacji Niemcy Polska, Niemcy Węgry, Węgry Polska, CTL Logistics rozpoczął projekt, którego głównym celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego w rejonie centralnej Polski. Towary transportowane dotychczas wyłącznie transportem drogowym, będą mogły być dowiezione do Piotrkowa Trybunalskiego koleją i dalej samochodami cięŝarowymi zgodnie z dyspozycją klienta. Doskonałe połoŝenie w sieci kolejowej oraz bardzo dobre warunki na stacji Piotrków Trybunalski zapewniają przekształcenie terminala w węzeł transportu kombinowanego, pozwalający na przełączanie grup wagonów pomiędzy pociągami przejeŝdŝającymi tranzytem i obsługujący wszystkie jednostki transportu kombinowanego. 16

17 5. Stan zaawansowania prac nad modernizacją drogi wodnej Wisły Wykorzystanie transportowe drogi wodnej rzeki Wisły jest aktualnie niewielkie. Sytuacja ta jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych oraz niejasnego systemu zarządzania drogami wodnymi w Polsce (nakładające się kompetencje wielu ministerstw). Powody te wpłynęły na wykreślenie Wisły z listy europejskich perspektywicznych szlaków transportowych w październiku 2011, co oznacza, Ŝe na razie nie ma co liczyć na dofinansowanie jej rewitalizacji. W ostatnim czasie moŝna jednak zaobserwować zwielokrotnienie inicjatyw na rzecz wykorzystania polskich dróg śródlądowych: Odry i Wisły, tak aby zapewniały połączenie akwenów morskich z metropoliami krajowymi oraz Kanałem Odra-Dunaj. Przewiduje się wzrost wykorzystania udziału Ŝeglugi śródlądowej w przewozie ładunków w Polsce do poziomu 2% w 2033 r. Szansą na włączenie drogi wodnej Górnej Wisły do systemu dróg wodnych Polski jest realizacja Kanału Śląskiego. Znacznie waŝniejszą rolę z punktu widzenia Wisły odgrywają jednak inicjatywy na rzecz rewitalizacji dolnego odcinka (zwłaszcza Gdańsk Bydgoszcz) wchodzącego w skład Międzynarodowych Dróg Wodnych E-70 (z Antwerpii do Kaliningradu) i E-40 (z Gdańska, Narwią i Bugiem do Brześcia, Dnieprem do Morza Czarnego). Odcinek ten wymaga duŝych nakładów finansowych z uwagi na wiele płycizn. W pierwszym etapie naleŝy zapewnić odcinkowi II Klasę Ŝeglowności, docelowo naleŝałoby dąŝyć do klasy IV. Barierą modernizacji moŝe być zaklasyfikowanie niektórych jej obszarów do projektu Natura Dolna część Wisły moŝe takŝe być docelowo wykorzystana do transportu kontenerów z pomorskich portów, a zwłaszcza z gdańskiego terminala głębokowodnego DCT w głąb Polski. TakŜe droga wodna E-70 jest w stanie przejąć część ładunków, obsługiwanych do tej pory transportem lądowym, w relacjach między Szczecinem, Świnoujściem, Gdynią i Gdańskiem a leŝącymi wzdłuŝ jej niej ośrodkami gospodarczymi: Piłą, Gorzowem Wielkopolskim i aglomeracją bydgosko-toruńską, a w relacjach międzynarodowych, między Europą Zachodnią a Obwodem Kaliningradzkim (MDW E-70), bądź Ukrainą (MDW E-40). Jako dogodne miejsce dla rzecznego węzła intermodalnego spełniającego rolę usługową względem pomorskich portów wskazuje się port śródlądowy w Bydgoszczy. 17

18 Rysunek 3. Śluza w Gdańsku Przegalinie. Źródło: Inwestycja ta została wyszczególniona w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Bydgoszczy. Rejon Bydgoszczy jest najwaŝniejszym węzłem Dolnego Biegu Wisły, gdzie łączą się dwie międzynarodowe śródlądowe drogi wodne, spinając dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej. W 2006 roku samorządy województw: Lubuskiego, Kujawsko Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko Mazurskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego podpisały Memorandum w zakresie aktywizacji planowanej na terenie Polski Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70, uszczegóławiając zakres współpracy w kolejnych latach. W horyzoncie czasowym opracowano szereg analiz i opracowań merytorycznych związanych z rozwojem planowanej na terenie Polski drogi wodnej E 70, w tym Koncepcję programowo przestrzenną rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany obejmującej swym zakresem: strategię programową, koncepcję programowo przestrzenną, analizę środowiskową i program promocji MDW E 70. Innym projektem realizowanym przez urząd marszałkowski województwa pomorskiego jest 18

19 Pętla śuław rozwój turystyki wodnej, którego celem jest podniesienie walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru poprzez budowę nowoczesnych przystani Ŝeglugowych, śluz i mostów Delty Wisły. Realizowane są takŝe projekty dotyczące obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu oraz Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego o znaczeniu strategicznym. Istotną rolę odgrywają takŝe inwestycje związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu. Na uwagę zasługę równieŝ fakt podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury działań na rzecz rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce poprzez opracowanie Programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. 19

20 6. Centra magazynowania i parki logistyczne oraz ich dostępność w poszczególnych województwach Rynek transportowo, spedycyjno, logistyczny w Polsce od wielu lat zmienia swój kształt. Na dzień dzisiejszy w naszym kraju istnieje potrzeba budowy w pełni nowoczesnej infrastruktury i oferowania kompleksowej gamy usług. Prowadzone działania muszą być zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, której polityka transportowa dąŝy do połączenia głównych gałęzi transportu: kolei, transportu samochodowego, Ŝeglugi śródlądowej i morskiej w jeden spójny łańcuch transportowy. Punktami integrującymi poszczególne fragmenty sieci logistycznej mają być nowoczesne centra logistyczne i terminale intermodalne. Powinny one stanowić najbardziej efektywne i rozwinięte elementy planowanej sieci i świadczyć szereg kompleksowych usług przede wszystkim zasadnicze, tj. przeładunki: kontenerów i innych jednostek ładunkowych. Ponadto winny oferować usługi składowania z wykorzystaniem terminali, powierzchni magazynowych i produkcyjno-handlowych wraz z usługami tworzących wartość dodaną, czyli VAS (Value Added Services) takimi jak sortowanie, konfekcjonowanie i dekonfekcjonowanie, oznaczanie, formowania i rozformowywania kontenerów jak równieŝ usługami fito -sanitarnymi, weterynaryjnymi, celnymi, dokumentacyjnym i innymi usługami towarzyszącymi. Aktualny stan realizacji duŝych centrów logistycznych w Polsce jest niezadowalający i odbiega od standardów UE. Do juŝ działających duŝych centrów logistycznych naleŝy zaliczyć: Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin Stare Miasto SA, Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań CLIP Sp. z o.o., z których tylko to pierwsze leŝy bezsprzecznie w strefie oddziaływania korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Do planowanych duŝych centrów logistycznych o bardzo waŝnym znaczeniu z punktu widzenia korytarza - naleŝy zaliczyć centra województwa pomorskiego, które niebawem powstaną w pobliŝu terminali kontenerowych portu gdańskiego oraz gdyńskiego. Inaczej wygląda sytuacja w zakresie budowy lokalnych, branŝowych centrów logistycznych. Ten obszar aktywności rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Województwo Łódzkie (tzw. złoty trójkąt Stryków Łódź Piotrków Trybunalski jest obecnie rejonem o dynamicznym rozwoju działalności logistycznej, a po realizacji docelowego układu komunikacyjnego stanie się Środkowoeuropejskim Centrum Logistycznym). Ponadto, nowymi rynkami aktywności magazynowej stały się: woj. Wielkopolskie, Śląskie, oraz Pomorskie; z kolei centra Dolnośląskie i Szczecińskie nie leŝą w strefie oddziaływania naszego korytarza. 20

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl

P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego

Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego wrzesień 2013 Polskie Porty Kontenerowe: Nowe Kierunki Rozwoju Rynku Logistycznego Rozwój polskiej infrastruktury okołoportowej tworzy nowe możliwości optymalizacji łańcucha dostaw dla firm działających

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej

Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska i Małopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND

RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 1 RYNEK MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWY W POLSCE 2014 CBRE RESEARCH POLAND 2 NAJNOWSZA PLATFORMA Z OFERTAMI MAGAZYNÓW I HAL PRODUKCYJNYCH 3 SPIS TREŚCI 04 OGÓLNA SYTUACJA NA RYNKU 05 SIEĆ DROGOWA W POLSCE 06 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl

SPIS DOKUMENTÓW. INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU Zakład Oceanografii Operacyjnej Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk www.im.gda.pl SPIS DOKUMENTÓW II. Uzasadnienie do pilotaŝowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego części morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej 1. Stan istniejący zagospodarowania przestrzennego obszaru

Bardziej szczegółowo